אברכים נבחנו על כל הש”ס בעל פה בשאלות מרתקות    

מי האמורא שסיים ש"ס בגיל צעיר, וכמה מחלוקות בין רבי שמעון לרבי יהודה יש במסכת שבת? מבחן מקיף ומעמיק, עם שאלות מרתקות, ערך הגר"א גרבוז לרבני רשת הכוללים 

צילום: שוקי לרר
זמן אלול

כולם יודעים לחזור על המשפט “כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק”, אך מעטים מאוד יודעים לציין מתוך הזכרון מהי אותה שעת הדחק שבה סומכים על רבי שמעון, וכמה פעמים מוצאים אותה בחז”ל. אך כשמדובר בגאוני כוללי ש”ס אידן, תשובותיהם קלעו מיד: שבת מה. גבי מוקצה, ברכות ט. גבי קריאת שמע, ובגיטין יט. גבי שטר מוקדם. חכמי ש”ס אידן ציינו שגם על רבי אלעזר נאמר כך, בסוגיא ‘מעת לעת’ בנדה ו: ועירובין מו.

שאלה זו היתה רק אחת מתוך עשרות שאלות מקיפות ועיוניות יותר, אותן שאל ראש ישיבת ‘ארחות תורה’ הגאון רבי איתמר גרבוז במבחנו המקיף והמעמיק שערך לחברי רשת הכוללים ש”ס אידן, מבחן שהקיף את כל הש”ס, והעמיק בראשונים ובאחרונים.

הגר”א גרבוז שאל את 49 רבני ש”ס אידן שאלות עיוניות שונות, לדוגמא ביקש מהם להביא ראיות מכל מרחבי הש”ס בנוגע לנידון ההלכתי אם ביצה נקראת אוכל או משקה. על אתר החלו רבני ש”ס אידן להוכיח ממקומות שונים בש”ס, כאשר תוך כמה דקות הסתכמו שלש ראיות.

עוד מהשאלות המעניינות: כמה מחלוקות יש במסכת שבת בין רבי שמעון לרבי יהודה. גאוני ש”ס אידן ציינו את כל המחלוקות לפי הדפים, בלי להחסיר אף אחת כמובן. אלו שראו את המבחן לא יכלו להירגע מהתפעלות.

ואי אפשר כמובן בלי להשתעשע בבקיאותם יוצאת הדופן של האברכים הגאונים. הם נשאלו: על איזה אמורא מובא שסיים ש”ס בגיל צעיר? גאוני ש”ס אידן עונים מיד: רב כהנא בגיל 18, כמסופר בשבת סג. כך גם מסופר על רב חגא ש”אוקים תלמודיה” בגיל 18 כמבוא במס’ מועד קטן כה. מי סיים מסכת בגיל צעיר יותר? “ההוא ינוקא” סיים מסכת עבודה זרה בגיל 6, כמסופר בעבודה זרה נו:

כמה משניות יש בש”ס שאין עליהם גמרא – שואל ראש הישיבה, וגאוני ש”ס אידן מזכירים מיד: בכורות יג. ראש השנה כב: ונדרים סג: ואיזה דף בש”ס כולל רק מימרות של רבא? בכורות נ”ט – עונים גאוני ש”ס אידן.

כך האריך הראש הישיבה במבחן המקיף במשך שעה ארוכה. לא ניתן לתאר את התשובות המחכימות, את הריתחא דאורייתא, את המרקחה של תורה, ואת הבקיאות המדהימה ומשובבת כל נפש תוך כדי עיון מעמיק.

ראש הישיבה הביע את התפעלותו הרבה מידיעת רבני הכוללים. הוא ציין “הם אינם ש”ס אידן במובן של בקיאות גרידא. הרי ראינו כאן ידיעת הש”ס בעיון, עם ראשונים, עם הלומדות הראויה”.

בסיום, בירך ראש הישיבה את מייסד הכוללים הגאון ר’ אברהם אייזן גאב”ד פוזנא יחד עם נדיבי עם שנכחו במבחן, והביע שוב את התרגשותו, ואף הוסיף שהוא מקנא בזכותם של מחזיקי התורה אלו, בימים שלאחר מכן אף שיגר מכתב התרגשות מיוחד שבו הוא חוזר על התפעלותו מבית היוצר לש”ס אידן היחיד במינו.

צילומים שוקי לרר

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן