קראו את מכתבו המלא של מרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, במכתב מיוחד לכניסה של 'לב לאחים'. "אנחנו נמצאים בתקופה קשה  עת צרה היא ליעקב אשר הפורענות מסתובב בכל העולם כולו".

מרן הגר”ח קנייבסקי במכתב מיוחד הערב בכנסיה הגדולה של לב לאחים. “אנחנו נמצאים בתקופה קשה  עת צרה היא ליעקב אשר הפורענות מסתובב בכל העולם כולו, ומן השמים מכוונים אלינו כדאמרינן ביבמות ס”ג אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל  ואין אתנו יודע על מה עשה זאת אלקים לנו, אולי בעוון חילול השם וחילול שבת דאמרינן בשבת ל”ג דהדרכים משתוממים, אולי בעוון לשון הרע ורכילות שלא נזהרים שאמר הכתוב בדד ישב כדאמרינן בערכין ט”ז, ואולי המחלה הזאת קרויה בחז”ל בשם אסכרה שבאה בעוון ביטול תורה כדאיתא בשבת ל”ג, ויסורים באים בעוון בטול  תורה כדאמרינן בברכות דף ה’, ואולי זלזלו בתפלה בציבור שמארכת ימים כדאמרינן בברכות ח’ א'”.

לכן כעת לקראת זמן קיץ עלינו להתחזק מאד בתורה שהיא מגנא ומצלא כדאיתא בסוטה כ”ג, ובתפלה דאמרינן בברכות ל”ב כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם וננצל בעז”ה מכל מרעין בישין ונזכה להרבות כבוד שמים,

והנה ארגון לב לאחים עושים גדולות ונצורות להחזיר לבם של ישראל לצור מחצבתם לאביהם שבשמים שזה ודאי מקרב את הגאולה כמו שכתב רש”י בסוף מלאכי והשיב לב אבות על בנים ויה”ר שנזכה להגאולה השלימה בב”א.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן