היועמ”שית: להיערך לגיוס חרדים והפסקת תקצוב הישיבות

היועצת המשפטית לממשלה הגיבה לבג"צ ובתגובתה עמדתה מאוד ברורה: יש להיערך לגיוס חרדים כבר בשבוע הבא ולהפסקת תקצוב הישיבות.

תמונת ארכיון. צילום: לדעת
הפגנה נגד גיוס משטרה צבאית

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב- מיארה, הגיבה את תגובתה לבג”צ לעתירה בנושא חוק הגיוס. תגובתה לא משאירה מקום של ספק מהי עמדתה. בתשובתה כותבת כי החלטת הממשלה התבססה על הנחת יסוד של קידום חקיקה בפועל, והחל מהשבוע הבא בתאריך 01.04.2024 לא יהיה קיים מקור סמכות המאפשר המשך הימנעות גורפת מהלכים לגיוב בני הישיבות. “במצב דברים זה כלל גורמי המדינה המוסמכים, יהיו מחוייבים לפעול להליכי הגיוס של תלמידי הישיבות בהתאם לדין”.

עוד כותבת כי על רשויות הגיוס יהיה לקבל החלטות פרטניות בעניינם של תלמידי ישיבות ובוגרי מוסדות החינוך החרדיים שדחיית שירותם ניתנה מכוח החוק שפקע, ועל כן לפעול בעניין גיוסם על פי דין”. עוד כותבת היועמ”שית כי לא הוצג לייעוץ המשפטי לממשלה, מתווה חקיקה קונקרטי הנתמך בתשתית עובדתית-מקצועית, ושיש בו גדי לעמוד באמות המידה החוקתיות. על כן, אין באפשרות הייעוץ המשפטי לממשלה להציג בפני בית המשפט הנכבד לוחות זמנים לחקיקה כזו.

עוד כותב בהרב-מיארה כיהמדינה הבהירה בתגובתה המקדמית כיתמיכה במוסד תורני תיהיה עד למועד ההתייצבות שנקבע לו בצו התייצבות אישי לשירות סדיר. סעיף זה לשיטת היועמשית מבהיר כי תמיכ הלא תינתן עבור מי שנקרא להתייצב לשירות על פי דין וכי הוא מבטא את הזיקה בין ההסדר הנוגע לגיוסים של בני ישיבות לבין אפשרות קבלת התמיכה. “לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, בהיעדר בסיס נורמטיבי, החל מהשבוע הבא ביום 01.04, לאי גיוסם של תלמידי ישיבות לא תקום עוד סמכות להעברת כספי תמיכות למוסדות תורניים, בגין תלמידים המיועדים לשירות ביטחון הלומדים במוסדות אלו”.

לסיכום כותב כי על רשויות הגיוס יהיה לפעול לקריאה להתייצבות של תלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות החינוך החרדיים שדחיית שירותם ניתנה להם מחוק החוק שפקע, וכי לעמדת היועמשית, לא תיהיה לממשלה סמכות להמשיך ולהעביר כספי תמיכות למוסדות בגין אותם תלמידים שחייבים בגיוס על פי דין. עם זאת כותבת בהרב-מיארה כי יש מקום לאפשר תקופת היערכות קצרה בלבד כהוראת מעבר שבמהלכה ניתן יהיה להמשיך במתן התמיכות, לצורך הירכות המוסדות הנתמכים.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן