1

ספר גדרי טהרה

רוח טהרה מנשבת בעולם התורה עם הופעתו של הספר החשוב "גדרי טהרה" על הלכות הרחקות.

ספר “גדרי טהרה” על הלכות טהרת המשפחה, הינו ספר נדיר ומיוחד במינו עם הסכמות מגדולי ישראל מכל גווני הקשת. ספר זה הוא מיוחד בכך שכל איש מישראל יכול לקרוא בו ולהבין, עד ההלכה למעשה, לבני ספרד אשכנז ותימן.

בהקדמת הספר, האריך המחבר במעלת הכתיבה וסיכום השיטות וסידור הדברים לעורכם כשלחן ערוך לפני האדם. וזאת תוך כדי התייעצות עם פוסקי הדור ושימוש תלמידי חכמים.

כן העלה המחבר בדבריו במעלת המלקטים והמסדרים הפסקים, המשל של “העכביש והדבורה” וההבדל ביניהם, שהדבורה אע”פ שאינה מייצרת מעצמה ורק אוספת ממקומות אחרים, בכל אופן היא יותר טובה מהעכביש, כך ספר אל אף שכביכול נראה שהוא “העתק הדבק”, המעיין בתוכו ימצא הרבה דבש והרבה דברים שם היה רוצה לבודקם היה צריך לטרוח, עד שהיה מוצאם.

בדבריו הביא על מעלת ריבוי הספרים והטובה לעולם בחיבור ספרים, ולקירוב הגאולה. מעלת לימוד ההלכות כדי להתגדר מן העבירה.

בפתיחת דבריו, האריך המחבר, בחיזוק לימוד הלכות אלו, וכמה יש ללמוד מהמעשה תנא דבי אליהו שהובא במסכת שבת, ובדברי הזוהר הקדוש שכמה נזק רוחני וטומאה שוכנת על אדם שאינו שומר על הלכות אלו. ובתוך כך האריך לבאר את הדרך הממוצעת והחכמה ולנתב  את שביל הזהב, כדי שלא להוסיף או לגרוע מן מה שצריך, וזאת ע”י לימוד ההלכה והתייעצות עם תלמידי חכמים.

לימוד הלכות הרחקות מסוגל לשמור שלום בית אמיתי, ולהתחדש מחדש, ולאהבה אמיתית, ועל ידי זה יזכה לבנים בריאים בנפשם ושכלם תלמידי חכמים מאירים את העולם. ובסופו הובאו דברי המהרש”א בסוף מסכת נדה שפירש מאמר חז”ל “כל השונה הלכות בכל יום” שסובב על הלכות טהרת המשפחה, ובפרט הלכות הרחקות החשובות.

ייחודיותו של הספר באה לידי ביטוי בכתיבת ההלכה מתוך נסיון של שנים רבות בטהרת המשפחה ובענייני שלום בית, מתוך יראת שמים.

הספר מסכם כל סעיף וסעיף בסימן קצ”ה מהגמרא ושיטות הראשונים, ועד לאחרוני האחרונים, תוך מתן דגש על ההלכה למעשה לכל אחינו בני ישראל, והכל בשפה ברורה ונעימה. רבים וטובים אשר עברו על הדברים מתוך גליונות שהודפסו מהספר העידו עד כמה הוא הועיל להם להבנת ושמירת ההלכה.

ספר ‘גדרי טהרה’ שלפנינו, הינו ערוך לפי סדר ה’שולחן ערוך’ יורה דעה סימן קצ”ה ובו י”ז סעיפים, כל סעיף וסעיף כתוב בלשון צחה וברורה, שכל בעל הבית פשוט הקורא, יוכל להבין את מקור הדין עד הלכה ולמעשה.

הסעיף מתחיל מהגמרא, פי’ רש”י תוס’, דברי הראשונים, וכל שיטות הראשונים מבוארים כל אחת בפני עצמה, ולאחר מכן ישנו סיכום מיוחד של כל שיטות הראשונים, לאחר מכן, הובאו דברי הבית יוסף, הב”ח, והדרישה, עם השולחן ערוך הרמ”א, וכל נושאי כליו, וכל הפוסקים שדברו על סעיף זה, כולל פוסקי זמננו, עד נידונים חדשים המתאמים לזמננו, תוך התייעצות עם גדולי הוראה ופוסקי הדור.

בסוף כל סעיף וסעיף ישנו “סיכום הלכה למעשה” – ובו הלכות מסוגננות בקצרה למען ירוץ הקורא בו, וידע את המעשה אשר יעשה, תוך כדי הכרעה נפלאה בין שיטות הפוסקים “אשכנזים ספרדים ותימנים כאחד”.

בסוף הספר מובא תוכן עניינים מפורט, ובו כל פרטי הדינים שמובאים בתוך הספר, למען ימצא בו האדם את מבוקשו בשאלות חשובות אלו תיכף ומיד.

הספר מומלץ מאד, לחתנים צעירים, אברכי כולל היושבים על מידין, רבנים ומורי צדק, ולכל יהודי המקים בית נאמן בישראל.

על כל הספר עבר בעיון הגאון רבי שמאי קהת גרוס שליט”א בעל שו”ת “שבט הקהתי” אשר בהסכמתו לספר משבח את תוכנו ואת הרב המחבר, וז”ל: “…ויש לדעת בהלכות אלו מה שלא להביא ומה להביא, והם כהררים התלויים בשערה, והוא מהעבודות הקשות מה לרחק ומה לקרב, והרב הנזכר שליט”א שיכל את ידיו לסדר הכל, וביד כל אדם למשמש בו ולמצוא בו התרת ספקותיו בין לספרדים ובין לאשכנזים, ומאוד נהניתי מספרו ועברתי על כל ספרו…’

על מעלת המחבר שליט”א מעיד מורו ורבו כ”ק אדמו”ר מוהרא”ש זי”ע בהסכמתו לספר, וז”ל: “…איש מהיר במלאכת שמים, הלוא הוא הרה”ג האברך אב בחכמה ורך בשנים מופלא ומופלג בהפלגת חכמים ונבונים, משנתו זך ונקי…”

הספר רואה אור בהידור רב ובעריכה נאה המושכת לב ועין, עם מפתח עניינים מפורט בסופו, ומעוטר בהסכמותיהם של גדולי ישראל. ובודאי יהא לתועלת לחובשי בית המדרש בכלל, ולמורי הוראה בפרט.

ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים המובחרות, ובבית הרב המחבר ביבנאל, טלפון – 0548469717, או במייל – g0548469717@gmail.com או gadsolomon777@gmail.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן