1

פסק הלכה: אסור לנסוע ברכבת עד שיעבור שיעור ‘בכדי שיעשו’

ראב"ד העדה החרדית יצא בפסק הלכה ולפיו אסור לנסוע ברכבת בקווים שבהם היה חילול שבת, וההיתר לנסוע יהיה רק לאחר שיעבור זמן 'בכדי שיעשו'.

רכבת ישראל. צילום: לדעת
זמן הלכה

פסק הלכה חדש של ראב”ד העדה החרדית, קובע כי אין לנסוע ברכבות שעמלו על פיתוח מסילתם בשבתות, וכי ניתן יהיה לנסוע בהן רק לאחר שיעור ‘בכדי שיעשו’.

הראב”ד הגר”מ שטרנבוך שליט”א, נדרש לשאלה האם ניתן לנסוע ברכבת בקווים רבים שבהם עבדו עובדי הרכבת תוך כדי חילול השבת.

בתשובתו כתב הראב”ד כי יש להמתין שיעור “בכדי שיעשו” – והיינו שלא לנסוע ברכבות למשך אותו הזמן שבו הקדימו את גמר סלילת הרכבות על ידי הבנייה בשבת קודש.

הרב שטרנבוך הוסיף בפסק ההלכה כי בעצם הדבר שיודיעו כן לגופי השלטון יהא בכך תיקון וקידוש ה’ גדול – וכעין מחאה על חילול השבת, ובעבר כאשר חברות מסוימות פרצו פירצות בחומת השבת – והחלו לחלל שבת, פתחו נגדם בחרם על ידי כלל הציבור החרדי, והוכח שהדבר הועיל שיפסיקו לחלל את השבת.

בתשובתו שנכתבה בימים האחרונים כתב הרב שטרנבוך כי בעונותינו הרבים השלטון כאן בא”י חילל הש”ק בפרהסיא כשהעסיקו פועלים נכרים בעבודות כריית מנהרות לצורך נסיעת הרכבת ונשאלתי האם אסור לנסוע ברכבת שנוסעות במנהרות שנחפרו בשבת. ואם האיסור לעולם או רק לזמן שהרוויחו בזה אם לא היו עובדים בש”ק.

הרב שטרנבוך מצטט את המשנה במסכת שבת על נכרי שחפר קבר לצורך ישראל בפרהסיא, ולא הותר לקבור לאחר שיעור “כדי שיעשו”, אלא נאסר לעולם. ונחלקו הפוסקים אם הדין כן בכל מלאכה שעשה נכרי לצורך ישראל בפרהסיא או רק בקבר משום שגנאי הוא למת להיקבר בקבר שמפורסם שנתחלל שבת בשבילו, אבל בשאר מלאכות אסור רק עד בכדי שיעשה. ולהלכה פסק המשנה ברורה כי  כדעת הט”ז שרק בקבר נאסר לעולם.

הראב”ד הסיק מכאן כי גם במקרה של הרכבת שאין לאסור נסיעה ברכבת לאחר שיעבור שיעור ‘כדי שיעשו’, כאשר השיעור נמדד בתקופת הזמן של אילו לא היו עובדים בשבת. דבריו של הראב”ד נכתבו גם בנוגע למנהרות שנכרו בשבתות וכך פסק גם בנושא זה.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן