1

משבר דווקא אצל מנהיגי ישראל. הרס מטרת בריאת העולם / מאיר משה ואקנין

דור המדבר דור דעה אשר היה דור יחידי אשר חי בצורה על טבעית. דור אשר ניזון מלחם אבירים המן אשר הוא לפי חכמים לחם של מלאכי השרת.

משבר דווקא אצל מנהיגי ישראל. הרס מטרת בריאת העולם / מאיר משה ואקנין

דור המדבר דור דעה אשר היה דור יחידי אשר חי בצורה על טבעית. דור אשר ניזון מלחם אבירים המן אשר הוא לפי חכמים לחם של מלאכי השרת.  דור זה מונהג על ידי משה רבינו  עבד ד .לאחר עבדות ארוכה של כמעט איבוד זהות העברית  של האבות ישראל  רק חמישית ממנו יוצא מגלות מצרים. בפרשה זו משה רבינו שולח מרגלים אשר הם נשיאי ישראל גדולי העם לרגל את הארץ בכדי לרשת אותה. ‘כולם אנשים ראשי בני ישראל המה’. האם זו לא בקשה תמוהה?  הרי ישראל ידע ממסורת העברית שבוודאי הונחלה מדור השבטים לדור מצרים , על המרכזיות ועל עובדת היות ארץ ישראל  ארץ האבות ומרכז הקדושה העולמית. הרי גם פרעה כשיוסף הובא לפניו ואמר ‘גנב גנבתי מארץ העברים’ פרעה לא שאל מה זה , הוא ידע  את ארץ העברים. ראשי העם לא ידעו לא הכירו את ערכה? אתמה! ובדאי שהנושא לא היה שליחה לרגל צבאית בכדי לכבוש הרי הקבה אומר למשה אני אמרתי להם שהיא טובה והם שולחים מרגלים? רואים שיש כאן בעיה יסודית מאוד של מנהיגי העם שהם בזמנו ראשי ומעבירי התורה לשבטם.

רבי חיים בן עטאר הקדוש :‘  ..והוסיף עוד תנאי אחר אנשים שצריך שיהיו צדיקים  עוד בא  להוסיף תנאי אחר בדבר  שהריגול הוא אשר אני נותן לבני ישראל .פירוש לא לשער אם הארץ  ההיא יש כוח בהם ללוכדה  ולרשת אנשיה ;כי זה  ודאי כי אין יכולת בהם לעמוד אפילו כנגד עיר קטנה שבהם , אלא אשר אני נותן  וכיון שהדבר בה  להם  במתנה  על הנותן   להוציא  עושקיה כדין הנותן מתנה ..’

הבקשה לשלוח מרגלים מתוארת בפרשת דברים על ידי משה רבינו  בצורה אחרת ‘ותקרבו אלי כולכם ותאמרו אלי  נשלחה אנשים ויחפרו לנו את הארץ..’  הבקשה הייתה  של ישראל ולא יוזמה של משה.  מה הייתה מטרת גדולי ישראל  בדור זה בשליחות זו.

רבי חיים בן עטאר הקדוש: .. ריגול ב הוא ריגול כללי  זה יורה כי רוצים להראות  ולשער אם יש בהם כוח לכבוש  והוא ריגול  שהסכימו ישראל לשלוח  לרגל הוא כללות הארץ כמו שמפורש במעשה  וזה יגיד מיעוט אמונה  בה וביקוש תואנה…ובדרך רמז וילכו ויבואו על דרך אומרם  זל בעלי הסוד כי אדם גדול כשיזדמן לפניו עבירה  ויגש לעשות פורשת נפשו ממנו הרמה ונכנסת בו רוח שטות ..ולצד שהכתובים מעידים שהאנשים ההמה נשיאי ישראל  וגדולי הנפש , לזה העיד הכתוב כי בשעת מעשה הרע כשבאו למשה לדבר דברי רשע הלכו פירוש פרחו מהם אורות הקדושות מנשמתם ואז יבואו..’

אנו לומדים כאן שלשון הרע על ארץ ישראל  שהוא לפי הפסוקים מרידה בה ובתורתו נאמר על ידי גדולי ישראל ולא פשוטי העם. הדבר דורש ממש לימוד. איך יתכן שדווקא גדולי ישראל הם אשר זלזלו בקדושת הארץ ובמטרת יציאת מצרים שהיא הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל.

רבי צדוק הכהן מלובלין  ספרו פרי צדיק מאמר א.: ‘ שלח לך אנשים. ראשי בני ישראל המה…ובמדרש רבה  בני אדם גדולים היו אלא שעשו עצמן  כסילים  עליהם אמר משה כי דור תהפוכות המה  בנים לא אמון בם.. וצריך להבין שאנשים גדולים כאלו שהיו צדיקים .. איך יוציאו דבה ויאמרו דבר שקר…ובזוהר הקדוש אמרו אי ייעלון ישראל לארעא  נתעבר אנן  מלהוי רישין וימני משה רישיו אחרנין…גם איך יתכן שאנשים צדיקים  כמותם ישקרו מפני נגיעה  כזו שבארץ ישראל  לא יהיו ראשים..’ והנה מרגלים שידעו שהם ראשי בני ישראל וכשבאו לארץ ישראל והרגישו שבצדקתם.

אינם כדאי לרשת.. ומזה דנו קל וחומר   לשאר ישראל… לפי סברתם זו  אמרו  שאי אפשר לכנוס לארץ מיד ..אבל זה היה החיסרון  שהיה  חסר להם האמונה  בשלימות… אבל להמרגלים היה חסר אמונה  זו שלא הבינו איך אפשר שיכנסו לארץ ישראל. ועל זה אמרו  יהושוע וכלב  אם חפץ בנו ד  קודשא בריך הוא  לא בעי  מינן אלא לבא. מאמר ב’.., והיינו יראת שמים שנקרא לב וכמו שנדרש  על הפסוק  ולב אין  על העוסקין  בתורה  ואין בהם יראת שמים ..והמרגלים  היו סבורים  דלפי רוב חוכמתם לא נצרך  להם להתגבר כל כך במידת היראה. ומשום הכי  לא יכלו המרגלים  ליקח  מפרי הארץ  רק יהושוע וכלב  וכמו שאמרו בזוהר הקדוש  והיינו דיהושוע וכלב היה להם מדת הגבורה  והיראה  והיה להם שייכות לפרי הארץ…’

הרב יהודה אשכנזי פירש שהמושג ‘קודשא בריך הוא’ מדובר על ארץ ישראל. כי אם מדובר על ה’ היה צריך להיות כתוב קדיש  ברוך הוא. ורואים כך בדברי קדשו של הפרי צדיק אשר לפי הזוהר קושר את חוסר היראה והלב לנושא דיבה  הרעה על הארץ ועל חוסר מידת יראת שמים כלפי ארץ ישראל בנושא של המרגלים. אנו למדים מכך  שאפשר דווקא בגדולי תורה ובמנהיגי העם חוסר יראת שמים בנושא הבנת ערכה של ארץ ישראל. המרגלים נתנו את השקפתם האישית  בתיאור ההיסטוריה הישראלית ומטרתה שהיא לדעתם קיום תורה בלי צורך במדינה  בארץ ישראל. מבחינתם הם לא זכאים מספיק בכדי לרשת את הארץ. זו חוסר אמונה ברצון האל ובמטרת בריאת עולמו . זה  חוסר יראת שמים  כלפי הצו האלוהי של פרו ורבו  ומלאו  את  הארץ  וכבשוה כדברי  הרב  יהודה  לאון  אשכנזי  הקב”ה התוה שאת העולם צריכים לכבוש  בכדי לקבל  את יבולו. להביא נימוק לכאורה  ערכי ולומר שהדור לא זכאי ולא ראוי להקים בו מדינה מפאת חוסר צדקות זהו חוסר אמונה וסילוף כל תורת משה.  והנה  באמתלה של ענוה פסולה  מנהיגי העם מכסים על אינטרס אישי אפילו שהוא יכול להיות אידאולוגי, לא תמיד גלוי גם להם . הם לא יהיו ראשים במדינה העברית הרי הם שייכים לדור של המלח  או הגטו של מצרים. עכשיו יקום דור אחר אשר  לא ידע עבדות והוא ינהיג. הרב  אשכנזי  מסביר שהעם ערב רב אשר  לא  הייתה לו  את מסורת העברית  של האבות של ארץ  כנען הם אשר לא רצו לכנס לארץ. הם קבלו את תורת משה אבל  לא את ארץ  ישראל כי פשוט הם לא היו משם כגון  השבטים  עם המסורת העברית  שגלו למצרים מארץ כנען. האם זו לא הבחנה  מציאותית גם בדורנו אשר  ישנם המקבלים את התורה ולא מעוניינים במדינת  ישראל. הם נשארים בניכר בגטאות יהודיים בארצות הברית ובאירופה לומדים  תורה ובשבילם  הארץ היא רק  לסמינר ישיבתי או תיירות מלשון ‘לתור’ את הארץ. וגם בארצנו ישנם עדיין  חוגים תורניים אשר רואים במדינה נוחות של חיי דת  רק  ולא את ערך קדושת הארץ מבחינת מטרת כל המצוות ומטרת יציאת מצרים ומרכז  העולם לכל האומות , להיות ממלכת כוהנים  ממלכה  עם ניהול חברה קדושה ולא רק בכותלי בית כנסת… יש לנו אין ספק בעיה עם ארץ ישראל הנובעת מחוסר הבנה של מהות ישראל מהות תפקידו ומהות ארץ ישראל אשר רק היא מאפשרת לזהות ישראל להצליח לאחד שוב את האנושות. המצוות תלויות בארץ כדברי הרב צבי יהודה קוק הם תלויות בארץ ולא הפוך .ולכן  אנו עדים לרצון כל העמים לרצות חלק בארץ ישראל  כי היא טבורו של עולם.

מסכת יומא דף נד עמוד ב.: ‘וחכמים אומרים מציון נברא העולם ( המהרשא  מבאר שחכמים אינם חולקים על רבי אליעזר שאמר שהעולם נברא מאמצעיתו אלא באו לבאר שאמצעית העולם היא ירושלים ואבן ) שנאמר מזמור לאסף אל א-להים ד ויקרא ארץ ואומר ( בפסוק שלאחריו) מציון מכלל יופי  שממנו מוכלל ) הושלם) יפיו של עולם. תניא רבי אליעזר  הגדול אומר  .אלה תולדות  השמים והארץ בהבראם  ביום עשות ד א-להים  ארץ ושמים .תולדות שמים  משמים נבראו  תולדות הארץ  מארץ נבראו. וחכמים אומרים אלו ואלו מציון נבראו .שנאמר מזמור לאסף אל  א-להים  ד דבר ויקרא ארץ ממזרח  שמש עד מבואו  ואומר  ( פסוק שאחריו) מציון מכלל יפי אלוהים הופיע. ממנו ( מציון) מוכלל (מושלם) כל יופיו של העולם.’ 

חכמים מראים לנו כאן את מטרת בריאת העולם והיא  לקדש את החומריות של העולם לפעול שהחברה הכלכלה הפוליטיקה הם ובעיקר הם יהיו  נעשים בקדושה.  נאמר שישראל היוצא מתוך הסיבליזציה האנושית כולה לאחר פספוס האחדות האנושית בדור מגדל בבל, הזהות העברית היא צריכה להחזיר את האחדות האנושית בעצמה ומול הבורא. אחדות זו נקראת ישראל. ארץ ישראל שהיא  ארצו של הקבה היא אכן כמו ישראל מסוגלת מתוך רגבי אדמתה הקדושה לאחד שוב את האנושות  לערכים של קדושה שהם איחוד המידות הדין והחסד. וזו מטרת תורת ישראל. המרגלים וכל יורשיהם בהיסטוריה עד היום  מאמצים זהות גלותית של עמי הניכר אשר הם בתוכם או אשר מאמצים את השקפתם  ומנתקים  בן  הזהות  הלאומית העברית  ובן הארץ והתורה.  הרי זוהי השקפה נוצרית המפרידה  בן  הכנסייה  והמדינה… הם  מאמצים  אזרחות  זרה וגאים בה ומאמצים גם השקפה דתית שהיא עבודה זרה לישראל. וזה   הרשע (בממד הלאומי)  של ההגדה  המוציא  עצמו  מן הכלל  הלאומי ישראלי .בעצם  בלי לשים לב הם הורסים  את האפשרות לאחד את האנושות העולמית מסביב לערכי תורת ישראל.  הרב  אשכנזי. כי זו הזהות הלאומית הישראלית שיכולה לאחד את העולם במלכות שדי,  יכולה להצליח  רק דרך טבורו של עולם דרך המלכות  העברית  בירושלים עם תורתה העברית  שיש לה דרך   ארץ  של האבות. אז  המרגלים ודור זה רצה   להישאר  עם  חיי דת בגלות   וזה  הרס  המלכות הישראלית  והרס תורת ישראל והצלחת הפרויקט האלוהי של אחדות האנושות. האם בימינו לא הגיע זמן לדבר בכנות  על  הנושא וללבן את כל  האידאולוגיות המוצהרות  גם על ידי העולם  הדתי’  בנושאים אלו ..וקדושה עולמית מדינית זו נבראה מירושלים מציון ירושלים ובית המקדש  הם אשר נותנים את האפשרות  הזו לעולם. לכן העולם נברא מירושלים ולא מברוקלין או מפריס. ישראל כשמקים את מדינתו העברית מתוך נשמתו העברית שהיא מורשת האבות ואיחוד המידות של חסד ודין של chariti  ו justice   רק אז המדינה מתוך ירושלים   תהיה  מודל הממלכה הערכית תורנית שהאל רוצה. ובוודאי  שלפי גמרא זו ולפי כל התורה וסיפור המרגלים בלתי אפשרי לעשות זו דרך חיי קהילה בחוץ לארץ. הם לא השפיעו כהוא זה על ההתנהגות המוסרית של הגויים. ישראל בגלותו צריך לקבץ את כל הניצוצות את הערכים החיוביים של האומות ולשלבם דרך המדינה מירושלים לתורת ישראל .תורה שיש לה מסורת אבות אשר חי בארץ ישראל כי תורה אשר מנותקת ממידות האבות שהושתתו בארץ ישראל היא רק דת ולא תורה  כללית של ישראל אשר היא דבר שונה  לחלוטין.

הרב יהודה לאון אשכנזי בשיעורו  על שלח לך –  שנת 1995 .’תיאור התורה של הפלא של התנהגות מנהיגי התורה של העם באותו דור שהם היו מאותם 20 אחוז הציוניים שהלכו אחרי משה ביציאת מצרים ולא כמו רוב העם שמת במצרים. ובכל זאת דווקא גם הם תיארו את הריגול   בארץ  כנען  בתור בלתי אפשרי. התורה היא נצחית ומסריה וסיפור דור הזה הם תורה לכל הדורות( לא רק ההלכה..). הגלילי זהב הרב הורוביץ מגדולי חכמי רומניה לפני הקמת המדינה (אשר  הרב צבי יהודה מאוד העריך) מביא שהתורה ספרה סיפור התמוה והקשה של המרגלים כי כשהגאולה תגיע דווקא מתוך גדולי תורה ומנהיגי העם תקום התנגדות לחזרה לארץ ולגאולה לכן התורה ספרה זאת שלא נהיה מופתעים’.

מרן  הראשון  לציון הרב מרדכי אליהו זצ”ל: (ההילולא שלו שבת זו) –  שיעורו שנת תש’ז ‘פרשתנו פותחת בעניין  המרגלים . אומר רשי’ למה נסמכה    פרשת מרגלים לפרשת מרים (סוף פרשת בהעלותך) לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא  לקחו מוסר.. ויש להקשות מה הטענה של המרגלים ממה שדברה מרים והרי היא דברה על ראש הנביאים… וכי אפשר להשוות את הלשון הרע  שדברה עליו מרים כמו לשון הרע שדברו המרגלים על הארץ. ולכאורה הם דברו רק על עצים ואבנים. אלא מכאן אנו  למדים כמה מעלותה העצומה של ארץ ישראל שאינה כשאר הארצות . ארץ ישראל היא ארץ קדושה ומי שמוציא לעז עליה כמוציא לעז על תורת ישראל.‘  דברי קדשו של הרב אליהו מבהירים שלשון הרע  על הארץ או חוסר הבנת ערכה  הם פגיעה לא רק בארץ ד’ אלא בתורה.  לשון הרע על הארץ הוא כמו לשון הרע על גורם חי כי היא ממש ארץ החיים ומרגישה את כל ההתנהגות שלנו. ולכן לשים את הארץ בדרגה שניה לתורה או לומר שרק התורה עיקר אז זה לשון הרע על ארץ ישראל שהוא בעצם לשון הרע על תורת ישראל. ולכן הארץ דורשת אומץ והבנת ערכה ככלב בן יפונה.

רבי חיים בן עטאר הקדוש‘ועבדי כלב וטעם שאני קורא אותו עבדי הוא עקב פירוש שכר אשר הייתה רוח אחרת עמו , שהגם  שיהושוע  גם כן  לא ניאץ  ד עם המרגלים  אף על פי כן  היה לו סיבה תפילת משה הצילתו מיצר  הרע..  שהם המרגלים  חבל יטעוהו .מה שאין כן כלב שנכנס  בגדר סכנת יצר הרע וחברתו  . ותחל רוח לפעמו  והראיה שהלך  ונשטתח על קברות אבות . והוא אומרו רוח אחרת עמו ואף על פי כן וימלא אחרי פירוש  השלים אחרי רצונו יתברך.. והוא אמר והביאותיו הרי הובטח  בחייו   ארבעים  שנה מה שלא נעשה לשום צדיק בעולם’..

דברי קדשו של הרב מלמדים דווקא  על הכוח של היוזמה האישית של כלב משבט יהודה הוא נלחם עצמאית הרעת המרגלים ומכוחו העצמי  הבין את קדושת הארץ למרות  שראה בדיוק מה שהם ראו. הוא לא הצטרך לברכת משה שהגינה על יהושוע תלמיד משה. כמה שוב אנו רואים שערכה של ארץ ישראל ושל מטרת יציאת מצרים ומטרת כל התורה שהיא קיומה במסגרת מדינית  לא מובנת דווקא למנהיגים וגדולי תורה .משבר מנהיגות הינו תופעה שכיחה בעמינו אנו רואים  זאת היום בכל ומשוועים להנהגה ערכית אשר מבינה את ייעוד ישראל בארצו וקדושת ארצו המדהימה הא-לוהית.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן