1
1

משיח בן יוסף יום השישי של סוכות / מאיר משה ואקנין

משיח בן דוד יום הערבה .שמיני עצרת ההצלחה והחיבור לשמחת התורה בארץ ישראל

משיח בן יוסף יום השישי של סוכות / מאיר משה ואקנין
לומדים מהחג:

לעילוי נשמת מר אבי שמעון חנניה בן סימי  

 

משופעים אנו בחסדי  האל נותן החיים והשפע מחג הסוכות המלא וכולל את כל המציאות וההתגלות של  היצירה האנושית האלוהית הזהות העברית  אשר הצליחה את יישומה בפועל מעבר צאצא שם,  ונמשכה עם יוזמת אברהם על ידי  מידות  כל האבות ורועי ישראל. הקדמה זו הינה לפי מה שלמדתי מתורתו בשיעוריו בצרפתית  של הרב  יהודה לאון אשכנזי וגם מספריו ובלימוד בפרי צדיק,  ברב קוק, ברבי יעקב אביחצרא, באור החיים הקדוש, בכלי יקר ועוד… כמובן כל חכם מהענקים אלו  פירש וכתב את העקרונות האלו במקומות שונים ובסגנון וחידוש ייחודי. ויסוד תורתי הלאומית התקבלה על ידי מורי ורבי הרב שאול דוד בושקו  שליטא ואביו ראש הישיבה הרב משה זצ"ל בישיבת עץ חיים ליד פריס ובישיבת היכל אליהו ברחביה בירושלים.

הזהות העברית אשר היא ישראל לפי המדרש קדמה לעולם; ישראל קדמו לעולם. הפרויקט האלוהי של בריאת עולם עם זהות משיחית אשר תתקן את בריאתו ואת כל האנושות וההוויה התחיל מאדם הראשון. אדם הראשון אשר לפי הרב אשכנזי היה לו  האומץ להסכים להיות בפוטנציאל האדם המשיחי אשר מכניס כבר  בסוף יום השישי, יום היבראו, לקראת יום השביעי שבת העולם(מעניין לראות בחג הסוכות מקבילה יום השישי  מידת יוסף  יום השביעי דוד) את   העולם לתיקונו שהוא יום השמיני הזמן אשר מעלה את טבע העולם של השביעי לעל טבעי של יום השמיני. זהו המעבר של העולם הזה להפיכתו לעולם הבא שבא אחריו עולם הגאולה ומשיחי. אלא שבחירת האדם אשר היא גם שייכת ליצירה האלוהית הייתה צריכה כנראה את הזמן המצוין במדרש בתלמוד ובתורת חכמי האמת ; של ששת אלפי השנים לפני הכניסה לימות המשיח ולעולם הבא. זוהי בחירת האדם בהכרח הא-לוהי. האדם הראשון ולאחריו קין והבל לא הצליחו להביא לתיקון העולם דרך תיקון האחווה שהיא עיקר התיקון. האדם הנברא המקבל את כל חיותו בחסד מוחלט צריך לתת מקום לאחר ממנו. האחר ממנו הראשון הינו האל לכן כשהאדם הראשון עבר על צו הבורא חכמים אומרים שהוא עבד עבודה זרה ; הוא שם את עצמו במרכז החלטות המאווים שלו הם המרכז. אין מקום חלילה לבורא. קין אשר הוא קנוי כבר כביטוי הפסוק 'קניתי איש את ד' לא נותן מקום לשני שהוא אחיו הבל .'ותוסף עוד ללדת את אחיו את הבל..' מבחינת קין הבל הוא תוספת והוא העיקר. זה מוביל לרצח הראשון של אח, כנאמר בבדיחותה ( בדיחות והומור שהיו מלאי חן ותוכן של הרב יהודה לאון אשכנזי) בתוך המילה רוצח : לא רוצה אח… או באלגאן. האדם בא לגן העדן יוצא באלגן… משם ישמעאל הרוצה להרוג את יצחק עד עשיו עם יעקב שבעצת אמו להיפך מהבל וזה תיקונו לפי הסוד, בורח מעשיו ומצליח להקים את ישראל אשר כבר אח לא רוצח אח אחר. הקדמה חשובה זו הינה להבין את חג הסוכות אשר הוא הצלחת ההיסטוריה על ידי הזהות הישראלית שהתהוותה ושהיא מצליחה להעביר את מסר האחווה שהיא נתינת מקום לאחר וההטבה לאח ולכל האנושות

בתוך כל ההכנה  וההתמודדות העצומה הזאת האבות מתקנים את כל מידות ההוויה האנושית. ההוויה האנושית מורכבת ממידות אשר הן חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות. מאברהם ועד דוד אישים ענקיים אלו הצליחו לקדם את תיקון מידות אלו ולהביאם להשלמתם. חסד של אברהם לבד יש סכנה ופסולת וזה קליפת ישמעאל שאנו רואים מה הם עושים עם החסד לבד בעולם. גבורה של יצחק  לבד זה נותן את פסולת עשיו זה הלגליזציה של המשפט רק הדין החוק הוא החוק גם הרס… ואז  ההשלמה יעקב המחברת את החסד והדין לכן רק מיעקב נולד ישראלישראל יודע לחבר את החסד והדין שזה על טבעי לכן הוא מצליח לעבור את ההיסטוריה ,וכל התרבויות על בסיס ישמעאל או עשיו רק נכשלות. תשתית האבות העיקרית נשואה לנצח על ידי מדת משה רבינו הנצח. אהרון הכהן הגדול נותן אפשרות הכפרה אם יש חטא בזהות ישראל זהו ההוד. יוסף הצדיק עמוד השדרה המוסרי כלכלי משיח בן יוסף הינו היסוד אשר הכול עומד הוא מדת ציון כשמו הוא. משיח בן יוסף המייצג את כלל ישראל כולם דרך עמידתו בתיקון הברית והתאווה האנושית אשר התקלקלה בגלות והתרחקה ממקורה של ארץ ישראל ארץ אשר שם השכינה. משיח בן יוסף מחזיר את כל מגוון הקשת הישראלית גם הרחוקים לארץ אשר ניתנה על ידי הקב"ה. ראו מדרשי חז"ל המקובלים אור החיים  הקדוש ויקרא כה כה  הספד הרב קוק על הרצל ועוד… ומשם ליום השביעי מידת המלכות של דוד המלך אשר היא לב כל המידות האתרוג מידת מלכות אשר היא מיישמת בפועל את כל המידות. בעצם חג הסוכות הינו הצלחת שילוב את כל האנושות לגווניה השונים בהצלחת הפרוייקט הא-לוהי של תיקון העולם. ישראל בשבעת ימי הסוכה שהם ששת ימי הבריאה על ידי האל ויום השביעי אשר הוא השבתון של הקבה שהוא כביכול נסתר בטבע של יום השביעי ונותן לאדם אפשרות לפעול בבחירה חופשית ולתקן את העולם. כהסברו של הרב אשכנזי 'לעשות את השבת'  לפעול ולתקן בשבת של הבורא ביום השביעי שבו השם שבת ונותן את האפשרות לאדם לפעול. 

 

רבי צדוק הכהן מלובלין .פרי צדיק סוכות מאמר  ז..'בזוהר הקדוש (חג קב  ) תיבו אושפיזין עלאין. זכאה חולקיהון דישראל.. ענין האושפיזין היינו הארת שבעה מדות הקדושים הנקראים שבעת ימים … ונפשות השבעה רועים היה מרכבה כל אחד  למדה שלו בהקדושה כידוע .והמה השרישו הארת שבע מדות הקדושים בכל נפשות ישראל… מדת חסד לאברהם לגמול חסד עם כל הבריות אף למי שלא ראוי ולזה יצא ממנו פסולת. מדת יצחק . זה הבושה ..בחינת הצמצום אמנם גם בזה יש פסולת .רחמנים מדת יעקב הממוצע ומזווג שני המידות לרחם על מי שצריך. משה רבן של כל ישראל ..בחינת אהרן ממלכת כהנים כן נקבעו בנפשות ישראל להיותם עובדים עבודת הקודש. .יוסף הצדיק נקראים כלל ישראל כולם צדיקים. דוד המלך הוא הלב של כל ישראל היציר הלב בגוף כמלך במדינה.. הוא הגבר הוקם עולם של תשובה בחינת משיח יחד ששב מוחלים  לכל העולם. . שיכניס דרך התשובה בלבבות נפשות ישראל. והארת הז' מדות. המה בכוח מכל נפשות ישראל להגיע אליהם מפני שכולם חלק אלוהי ממעל ועל זה מביא הזוהר הקדוש זכאה חולקיהון דישראל כי חלק ד עמו.. ולכן  בא עיקר מצות סוכה באכילה ושתיה שהמה עיקר סיבת החיים של הנפש ועל ידי זה יהיה נשפע בנו החיים מהארת הקדושה.. במצות סוכה בחינת הדעת היינו ההכרה והרגשת הלב בפנימיות הלב. .כי בפסח שהיה להם הארת פניו . אמנם מפני שהיה רק לשעה ומיד נכסה מהם לכן לא נזכר שם שום לשון שמחה…. עד חג שבועות שנגמר  עסק  של יציאת מצרים בשלימות במתן תורה נאמר ושמחת לפני ד א-לוהיך. כי באמת גם יום שמיני עצרת השמחה שלו משורש קדושת חג הסוכות כדאיתא במדרש ששמיני עצרת הוא קליטת קדושת חג הסוכות כמו חג השבועות  הגמר מקדושת חג המצות  והיינו שמשמחת חג הסוכות נקבע ונקלט השמחה בשמיני עצרת על  כל ימות השנה.. והיית אך שמח ..והיינו שנעשה קיום והוויה לבחינת השמחה שיישאר ממנה הרשימה  להיות נקבע השמחה בלב לכל ימות השנה.' 

דבריו הקדושים של רבי צדוק הם המה אחד המקורות העיקריים של הרב אשכנזי בקידום תורת החזרת הזהות העברית של הצלחת איחוד המידות שצוינו עי הפרי צדיק איחוד המגיע להצלחת ההיסטוריה דרך האפשרות של השמחה האמתית בשמחת תורה ביום שמיני עצרת שהוא היום השמיני במספר שמונה כדברי המהר"ל שהוא עולם המשיחי העל טבעי בטבעי. מספר שמונה מעל מספר שבע של הטבע. בעצם שמיני עצרת מחבר את שנת ניסן הישראלית פסח שלא הצליחה לתקן את כל העולם ושנת תשרי של האנושות בריאת העולם. בשמיני עצרת מתאחדים שני הראשי שנים , ישראל מצליח, דרך איחוד המידות של האישים הענקיים בהיסטוריה שלו להציל ולתקן את העולם .ישראל מאחד את פסח וסוכות כל האומות יבואו בסוכות לירושלים בירת מדינת ישראל אשר תחזור לתורת ישראל הכללית של הנבואה העברית תורת חסד על לשונה.

לכן יוסף בימי הסוכות לפני דוד ולא אחרי יעקב כשאלת רעייתי קרול שתחיה כי משיח בן יוסף מידת יסוד קודם היסטורית למשיח בן יוסף מידת מלכות .

רבי צדוק הכהן פרי צדיק  הושענא רבה .מאמר כז.'..וכנגד זה היה שלמה בנו דייקא להמשיך קדושה בכל הדברים גשמיים ובתענוגי עולם הזה ובחינת דוד ושלמה המה כנגד בחינת משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כי איש מלחמות אתה . היינו משיח בן יוסף שיהיה לו מלחמה עם אומות העולם והיינו מדת יוסף הצדיק  איזהו גיבור הכובש את יצרו .כי שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות המה ענין אחד..' 

מאמר כח:וביום השביעי המרמז לחיבור יסוד ומלכות…דיוסף על פי דרוש מרמז הערבה שאין בה לא טעם וריח על בחינת יוסף.. כי אפילו מי שאין לו תורה ומצוה בשם צדיק יכונה .. על זה יש קטרוג גדול ..שגם ישראל נקראים צדיקי אינם נקיים מפגם זה..(הברית)..ועל זה מרמז יום חיבוט ערבה להיות נתקן הפגם הזה..' 

 

כמה יסודי ומהותי ללמוד בפרי צדיק ובספרי  רבי צדוק שבו הוא מלמד, אותנו את דרכי הגאולה ותיקון האנושות. משיח בן יוסף אינו יושב בישיבה הוא נלחם מלחמות ומכניס את האידאולוגיה בכלכלה במדיניות בשלב ראשון

זהו תפקידו זה  יום השישי של סוכות. יוסף הוא כללי ומאחד את כל ישראל, גם הרחוקים. דוד המלך יום הערבה יום השביעי יום תשובה ותפילה המסמלים את דוד ואני תפילה. ורואים שיש חיבור בן מדת יסוד ומלכות ראשית יסוד אח"כ מלכות. דוד המלך לפי הפרי צדיק כאן הוא הצליח לאחד את מידת משיח בן יוסף שהם היהודים הלא דתיים הפועלים למען כלל ישראל כגון הציונית המדינית לאומית כלכלית(ראה הספד הרב קוק על הרצל ופירושו על ידי הרב אשכנזי בספר הספד למשיח) ומשיח  בן דוד אשר הוא התוכן הרוחני תורני בתוך משיח בן יוסף. יום השביעי של סוכות יום דוד ושלמה אשר הצליחו לאחד את המלכות והתורה את המדינה והישיבה את הראשון לציון וראש הממשלה. ואז מדינת ישראל אשר היא משיח בן יוסף תתקדם למשיח בן דוד איחוד יום השישי והשביעי יסוד ומלכות. אז תהיה שמחה שלמה ביום השמיני שמחת התורה האמתית אשר מאחדת את כל השקפות התורניות בעמינו ומסוגלת להיות תורת המדינה והכלל כולו דרך תורתם הכללית של חכמי ארץ ישראל אשר הם בדרגת בתורתו של רבי מאיר כתוב כותנות אור וגם והנה טוב מאוד טוב המוות. תורה המחייה את מתי הגלות בפתיחת קברותיכם עמי והבאתם להקפות בשמחת תורה בירושלים. זאת הברכה של משה ראשי תיבות כדברי רבי חיים בן עטאר הקדוש מה שהיה הוא שהיה. איחוד משה ומשיח כדברי מרן הרב קוק. וכפעילות ענקי ישראל כמו מרן הרב עובדיה יוסף אשר יכל להביא לשינויים בפסיקה ההלכתית ולהתאימה לדור היושב בציון. מכאן חובת האכילה בסוכה כי ישראל כאמור על ידי רבי צדוק מיישם את האידאל את המידות בעולם הגשמי .ישראל בונה מדינה אשר היא מודל להצלחת המוסר  של כל המידות  דרך דווקא מערכת מדינית כלכלית מציאותית . וזה אחריות כבירה ועמל רב וחובת האדם והשמחה האנושית האמתית.

רבי  חיים בן עטאר הקדוש.: 'את בני ישראל. שהם כלי  מוכן לקבל הברכות  מה שלא היה עד עתה  וצא ולמד שלא שרתה השכינה  בכללותם אלא על בני ישראל  כי נתקבצו כחות הקדושה  שהם במספר ששים רבוא… עוד ירמוז ,באומרו וזאת על דרך אמרם ז"ל  שלא זכה משה שיקרא איש הא-להים עד שבירך את ישראל והוא מה שהעיר באומרו וזאת פירוש מלבד כל אשר עשה ופעל . כשהוסיף זאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים בזה נקרא אש הא-לוהים.. 

 ד מסיני בא.. כללות השכינה אינה שורה אלא על שישם רבוא מישראל.. והוא מאמר הכתוב ד פירוש כללות השכינה מסיני בא.. ובצאת השכינה להקביל עם נבחר עם יציאתה יצאו   באורות ובאו אחד דרך הר שעיר ואחד דרך הר פארן לישראל שעברו שם  לסיבה ידועה..' 

לכן קוראים את פרשת וזאת הברכה בשמיני עצרת: משה רבינו שתיקן את חטא האחווה של קין דרך יתרו המנהיג הכולל את כל נשמות ישראל ודורו הוא המסוגל באמת לקבל את התורה ולברך באמת את כל ישראל כולל כולם ולהגדיר להם את תפקיד כל שבט ושבט במדינתם בארץ ישראל אשר גם היא ארץ החיים והשמחה הכוללת הכול. משה הכולל את כל ישראל מביא את התורה  שהיא כללית לאומה כולה והברכה לכל השקפות. לכן בגמרא האמוראים קראו אחד לשני 'משה שפיר קאמרת' קראו לכל אחד בשם כינוי משה. אנו חייבים להתקדם לתורה כללית גדולה לאומית מחברת כוללת את כל נשמות ישראל בלי יוצא מן הכלל.. ורק בארץ ישראל ודרך תורת חכמי ארץ ישראל הכללית המלמדת את סוד בריאת העולם והאדם ויודעת לפסוק פסיקה הלכתית לכל המערכות הכלכליות חברתיות  המדיניות ועוד מתאחד הטבע והנס כי חומר הארץ הוא קדוש חי ומשפיע על כל האנושות. ראו כמה העולם עסוק בנו.. ובירושלים בפרט.. זהו חג האסיף הושענא רבה ושמחת תורה עם זאת הברכה. הושענא רבה המאפשר את האיחוד בן הלאומי והתורה יסוד ומלכות  ורק איחוד זה מוביל לשמיני עצרת שמחת התורה הישראלית ואז שמחת העולם כולו. שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה. גם עם סוכריות טעימות לילדינו האהובים.

רבי יעקב אביחצרא .ספרו מחשוף הלבן. פרשת יתרו.: '..והנה כתב רבינו זלהה דקין התגלגל ביתרו קרח מצרי והם ראשי תיבות יקם.. דהיינו הנשמה של קין נתגלגלה ביתרו והרוח בקרח והנפש במצרי ומשה רבינו עליו השלום הוא הבל ומשה רבינו רצה לתקן נפש קין  לפי שהוא אחיו..'  

זהו התיקון של חטא קין תיקון האחווה באופן כללי ובאנושות .זאת הברכה של משה אשר תיקן את חטא הבל כאמור עי רבי יעקב. כך אנו מסיימים את סוכות ושמחת תורה בדגם משל משה האוהב כל ומברך את  כל ישראל עם התורה הכללית.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן