1
1

נח הצדיק הטבעי מול אברם הצדיק העברי / מאיר משה ואקנין

נוח צדיק לפי המוסר הטבעי האנושי מול הרצון של ד' לבעלי צדקות של בעלי העניין הא-לוהי המשפיע דרך העבריות על כל האנושות . דור המבול נכשל למרות גדלותו והפוטנציאל המשיחי שבו. תיקון דור זה ע"י משה רבנו ודורו – תיקון מגדל בבל על ידי אברהם

נח הצדיק הטבעי מול אברם הצדיק העברי / מאיר משה ואקנין
לומדים מהפרשה:

לעילוי נשמת מר אבי שמעון חנניה בן סימי  

 התורה מתארת לנו בסוף פרשת בראשית את ההשתלשלות של שושלת שת שהיא בעצם השושלת, לאחר  אי ההצלחה של קין במבחן האחווה; שבתוכה טמון הפוטנציאל האפשרי , אם הוא יוצא לאור על ידי מאמץ האדם,  להולדת הזהות המשיחית האוניברסלית הייחודית שתוכל לתקן את עולמו הנברא של הבורא. נקדים כאן הקדמה מרכזית  אשר היא תכוון את כל קריאתנו בספר בראשית  לפי תורת התולדות הזהויות המבוססת על תורת הסוד ומנוסחת באופן חדשני עכשווי  ואקטואלי ומרתק ע"י  הרב אשכנזי לגבי המושג תולדות בתורה.

הרב יהודה לאון אשכנזי מגדולי חכמי אלג'יר בצרפת וישראל .הילולא של הרב בח' חשוון. יום ד,14 באוקטובר  – ספרו 'סוד מדרש התולדות' עריכה ומקורות עי חיים רוטנברג. ספר יסודי של התורה הענקית של הרב. : 'המקרא ובעקבותיו העברי משתמש במושג 'תולדות' כאשר הוא מספר את היסטוריית האנושות ; כשהוא דן במתרחש במשך זמן אותה היסטוריה. משמעות המילה תולדות בלשון הקודש שונה באופן מהותי ממשמעות המילה היסטוריה אצל הפילוסופים היוונים. הפילוסוף היווני ובעקבותיו התרבות המערבית ..שם את הדגש על האירועים והוא מתייחס לאותם אירועים כאל תופעות(משמעות המילה היסטוריה lotopia  היא מחקר ) כאל תופעות הוא מנסה לחשוף תבניות בלתי פרסונאליים מתוך אותן תופעות  חוקים בלתי פרסונאליים הקובעים את מהלך ההיסטוריה. במובן הזה התורה איננה ספר היסטורי. התורה עוסקת בעיקר בזהות האנושית והמוטציות המתרחשות באותה זהות במשך הזמן של ההיסטוריה החל מאדם הראשון אב האנושות עד שהיא מצליחה להוליד את בנו 'הבן אדם' האמתי כפי שהיא מכונה על ידי נביאי ישראל. התורה מדגישה את האירועים המקדמים את האדם את האנושות כולה ..ושמה את הדגש על הבעיות הזהותיות הקשורות למאמץ זה ולא על פרטי אירוע זה או אחר או על כרונולוגית אירועים ..העברי שם את הדגש על זהות האדם ; על מידת ההתאמה הקיימת בין אותה זהות  . ובין מחשבת הבורא.. התפיסה העברית של הזמן היא תפיסה דינאמית של מאמץ המביא בסופו של דבר לבן אדם ..אותו בן אדם הוא היש האמתי…כל עוד אותו בן אדם טרם נולד אנחנו עסוקים במעין פרה היסטוריה  שקודמת להופעת היש האמתי. תפיסה זו נוגדת את התפיסה הפילוסופית היוונית והמערבית המדברת על ההיסטוריה שלנו כהיסטורית היש…במהלך ההיסטוריה האנושות נמצאת במאמץ להוליד את בן דוד .התורה חושפת את השינויים העיקריים שחלים בזהות האנושית  החל מאדם דרך נוח שם עבר אברהם יצחק יעקב עד שיעקב מקבל את השם ישראל. בכל שלב שופט הקבה את המהלך… אם השינוי חיובי . אם כישלון… המושג תולדות טומן בתוכו את רעיון הבירור.. התורה דרך הפתיחה ההיסטורית שלה דרך התולדות מבקשת לקבוע כלל יסודי בדרכי ההשגחה והנהגת העולם ..כל אומה הייתה יכולה להיות ישראל… אברהם לא נולד כאברהם אלא כאברם מאור כשדים .מכאן זכותו העצומה של אברם שהצליח אחרי תהליך ממשוך של בירור אמיתת מידתו להיות אברהם העברי. החלק השני הוא פנים משפחתי בתוך משפחתו של אברהם… '

'פרשת בראשית פסוקים ו עד לד של פרקים ד וה – זוהי שושלת שת: שת, אנוש, קינן, מהללאל, ירד, חנוך, מתושלח, למך, נח.                 פסוק כט פרק ה: "ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ד."'                                              פסוק ח פרק ו:"ונח מצא חן בעיני ד."'                                                                                                                                                                   פרשת נח :"אלה תולדות נח נח איש צדיק היה בדררתיו את האלהים התהלך נח"

בעצם נח בתור צאצא לשושלת שת יש לו אפשרות לפתוח את ימות המשיח ולתקן את כל העולם. למה זה לא קרה? בעצם כל שושלת שת נכשלה עד נוח כולל דור נוח.

רבי יעקב אביחצרא ספרו מחשף הלבן.: 'אלה תולדות נח .הם מעשים טובים כמו שדרשו חזל ..ואמר שהם רמוזים בשמו והיא נוח שניה שאמר שרמוז בה שם הויה . משום דהיה איש צדיק תמים  איש שנתגבר על יצרו . צדיק ששמר ברית קודש . תמים הוא שלם בשלימות בקיום מצוות עשה ולא תעשה.. את האלוהים התהלך נוח. היה משתדל כל ימיו למתק שלוש אלוהים דקטנות..כי אם להעלות הניצוצות ..הנה ידוע דעיקר אורך הגלות הוא על ידי העלאת הניצוצות. '

נוח אשר התורה מעידה על צדקותו אלא שהרב מסביר לנו שהיא צדקות אישית פרסונלית ערכית שזה דבר גדול מאוד מול כל הדור המושחת מוסרית. אלא שזה אישי ולא משפיע על האנושות מבלי לגרוע מאומה מגדולתו האישית של נוח!

הרב משה בושקו ספרו הגיוני משה : 'נוח היה אז האיש היחיד בכל בני דורו.. נוח לא נכנע לאופנה. ולא חשש לעמוד נגד הזרם..  ואולם באופן יחסי קל להיות צדיק ומאמין כל זמן שאין האמונה מעמידה את האיש בניסיון ישיר וחזיתי מפני מי המבול רשי אף נוח מקטני אמנה. מאמין ולא מאמין. ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים.. בתוך תוכו. חסרה הייתה לו. מן האמונה השלמה על כן לא היה בכוחו להשפיע על דורו. ' 

רבי שלמה נחמיאש נפטר שנת 5696. מעיר צאר לביצא ואחר כל קזבלנקה –  : 'אלה תולדות נוח איש צדיק ..את האלוהים התהלך.. וקשה פתח בתולדותיו וסיים בשבחיו… אלא יובן על מה שאמרו רז"ל שנחלקו בית שמאי ובית הלל בש אומרים הלילה הראשונה מדליק שמונה  ובכל לילה גורע ובה אומרים בכל לילה מוסיף… וזה כוונת הכתוב אלא תולדות נח דהיינו נח ראשי תיבות נר חנוכה רוצה לומר אלה תולדות נר חנוכה שנחלקו בש ובה כמאן הלכה והשב נח נר חנוכה איש צדיק תמים היה דהיינו בית הלל לפי שהם תמימים וענותנים וקבעו הלכה כמותם. בדורותיו את האלוהים דהיינו ירא אלוהים התהלך נוח דהיינו נר חנוכה..'

חידוש של הרב המראה את מטרת התולדות השפעה על כל ההוויה כמו בית הלל אלא שזה לא יצא לפועל. 

הרב יהודה לאון אשכנזי-  מניטו: יום ההילולא של הרב ביום ח חשוון.'"נח מצא חן בעיני ד' – פסוק זה מסיים את פרשת בראשית. והפסוק של "אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את הא-להים התהלך נח" פסוק זה מתחיל את פרשת נח. המסורת של קריאת התורה רצתה לחלק בין שני פסוקים אלו. 'נח מצא חן' הביטוי שהתורה משתמשת בו לא משאיר שום אי הבנה. ההצלה של נח למרות שכל האנושות תימחק במבול היא תוצאה של חנינה מוחלטת מצד הבורא. זאת אומרת שהצלת נח לא קשורה לזכות מיוחדת שלו. אז מה המשמעות של העובדה שהתורה מודיעה לנו שנח היה צדיק.? זו אחת מהבעיות הגדולות של המקרא. הקריאה הנוצרית תמצא סימוכין לדוקטרינה שלה של 'מציאת החן' (la grace) . מה זה צדיק זה מי שמצא חן בעיניי הא-ל. זו לא דעתה של היהדות שבשבילה צדיק זה להיות 'בצדקות' עם סדר ערכים עם נורמה התנהגותית עם החוק. אלא שנח מוגדר צדיק ותמים. אז מה זו מציאת החן הזו כביכול שניצל בלי זכות. הקריאה הקבלית כמו תמיד היא פשוטה. המקובלים שמים דגש על העובדה שנח מתואר צדיק עם הא-להים. "את הא-להים התהלך נח". זאת אומרת עם האל הנקרא א-להים בתור בורא העולם הטבעי. חייו של נח מקבילים בצדקותם 'למוסר הטבעי האנושי'. אבל צדיק לפני ד' המגלה צדקות אחרת המגלה את הערכים שמעל המוסר הטבעי האנושי שהם למעלה מטבעיות העולם, לרמה זו נח לא יכול להיקרא צדיק! אלא שלדרגה גבוהה זו של מעל הטבע הוא רק מצא חן בעני ד'. נצטרך לחכות לאברהם בכדי שתתגלה הגדרת הצדיק של 'לפני ד' ולא 'עם ד'. "וירא ד' אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים."הצדיק לפי מעלת אברהם הולך 'לפני ד' ופותח דרך בהיסטוריה של האנושות. הצדיק לפי מדרגת נח נשאר נאמן לערכים שכבר התממשו ולא יכול להוביל למדרגה יותר עליונה של ערכים א-לוהיים ולא רק אנושיים. רש"י: '"אלה תלדת נח" .הואיל והזכירו ספר בשבחו שנאמר "זכר צדיק לברכה"'. זה לא בכדי לומר לנו את הסיבה להצלתו שהתורה מתארת את נח בתור צדיק אלא בגלל שהוא ניצל בזכות זרעו. זאת המשמעות של זכר צדיק לברכה. התורה הזכירה את צדקות נח כי תצא ממנו הצדיק שיביא ברכה בפועל לעולם וזהו אברהם. "ויאמר ד' לנח בוא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה." הסגנון הדקדוקי של 'אותך ראיתי' במקום: 'ראיתיך'. היא מובנת עלי ידי פרשני הזוהר בתור רמז לאברהם. 'ראיתי סימן 'אות' בך, 'צדיק לפני'. ראיתי בזרעך צדיק של 'מדרגת לפני' ולא רק 'את הא-להים'. תרגום בעברית של מאמר בצרפתית בספר כי מציון של מאמריו על פרשת השבוע. שנת 92 תורגם על ידי ובאחריותי בלבד.

 התורה מתארת בעצם את צאצא של שושלת שת נח שהוא צדיק גדול אבל צדיק בדרגה אנושית טבעית שלא הצליח להיות זה שיביא את 'העניין הא-לוהי' כדברי הכוזרי לאנושות. התורה כבר בתחילתה מסבירה לנו שאנו מחכים להתגלות הזהות העל טבעית שתוכל לחבר את המוסר האנושי הטבעי לא-להות, שתוכל להעלות את כל האנושות למדרגת העל טבעית באמצעות ציות לחוק הא-לוהי התורה, ולא רק ציות למוסכמות אנושיות חשובות לכשעצמן; אבל לא יכולות כשהם מנותקים מהעניין הא-לוהי העל טבעי להביא לתיקון מוסריותו של האדם. ואנו רואים זאת היום למרות התקדמות העולם עם תפוצת הדיבור הא-לוהי של התורה לכל האנושות דרך הנצרות והאסלם, עדיין העיוות של התורה הישראלית על ידי דתות אלו מובילות חלק מהאנושות להיצמדות למוסר טבעי אנושי שיכול להשתנות לפי מוסכמות החברה, ולא הצליחו להימשך אחרי הזהות הישראלית העברית שמטרתה להדביק את הזהות האנושית להקב"ה ולמוסר הא-לוהי העל טבעי שמעל למוסכמות חברתיות כל שהן למרות חשיבותם. בוודאי שצדקותו של נח גדולה כי הוא הצליח להישאר נאמן למוסר הטבעי של שבע מצוות בני נח המאפשרות חיים ישרים בסיסיים בחברה האנושית.

אלא שהתורה מצפה למשהו עליון יותר ייחודי לזהות מאוד מוגדרת שתצליח להיות ישראל. זהות זאת שתתחיל מאברהם תביא בשורה אחרת למוסר הטבעי האנושי ותצליח במהלך היסטוריה ארוכה להיות הדגם של חברה אנושית אבל מושתתת על החוק האלוהי שהוא למעלה מכל שכל אנושי טבעי. זהות זאת תתווה את הדרך לזהויות האנושיות הטבעיות של שבעים האומות לפי מדרגתם ותקשר אותם אליה  וכך יוכלו להישאר הם עצמם ולראות אפשרות של חיים א-לוהיים נסיים על טבעיים ובכל זאת חיים מחוברים לעולם הטבעי. לכן לאחר תיאור בפרשה של היווצרות שבעים האומות התורה מדברת על לידתו של אברהם ויציאתו לארץ ישראל.

רבי יעקב אביחצירא – ספרו מחשף הלבן פרשת נח: 'עשה לך תבת עצי גופר .אפשר לרמוז על גוף האדם שצריך האדם להשתדל ולטרוח במאוד מאוד לתקן את גופו שיהיה מתוקן ויהיה כלי טהור לקבל נפש רוח נשמה כי עיקר נפש רוח נשמה תלויה בתיקון הגוף .והנה תיקון האדם תלוי בלב …עשה לך תיבת גופר הכוונה עשה לך תבת דהיינו עשה לגופך דומיא דתיבה שמניחים בה ספר תורה  כי גם הגוף שלך מונחת בו נשמה שהיא קדושה ..והנה תיבת עצי גופר הם אותיות גוף עריץ והן אותיות גוף צעיר …עכשיו שבאת לשוב בתשובה ולתקן מה שקלקלת צריך לתקן הגוף ולעשותו גוך צעיר ..עוד מילת כופר במילוי כזה כף פא ריש גימטרייה תריג..שיהיה מקיים תרייג מצוות…ואל אמה תכלנה… בא לרמוז שירדו אחרי הענוה ..ופתח התיבה .פתח הוא פיו של האדם בצדה תשים דהיינו יעשה אותו כאילו סתום..' ראה כל הפירוש של הרב.

זהו התוכן של הענין הא-לוהי : פתרון ההתנהגות המוסרית מעשית של האדם בחברה באמצעות תיקון גופו , אלה הם מידותיו. זהו היעד, של תיבת האדם היא גופו. וזה יתוקן בדור אחר עם נשמה אחרת.

רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק. ממאמר א.ב.: '..והיו עשרה דורות מאדם ועד נח לתקן כל פגם קלקול אדם הראשון ולהתברר בכל המידות… ואז בדור המבול היה ראוי למתן תורה כמו שאיתא במדרש רבה ובזוהר הקדוש. והיה אז נפש משה רבינו כמו שנרמז בשגם הוא בשר גימטריא משה. והיו זוכין לתורה שבכתב ותורה שבעל פה שנרמזו במה שנאמר נבקעו כל מעיינות תהום רבה…ועל ידי שהיו מכעיסין לפניו נהפכו למים זדונים. הארי ז"ל שנפשות ישראל שהיו במצרים בעבודת פרך ושקבלו את התורה הם היו הנפשות מדור המבול ומדור הפלגה שהיו בינהם נפשות גדולות  שהיו מעורבים טוב ורע ביחד… והנה מה שגרם. היה מרוב טובת העולם הזה שהיה להם..ורוב השלוה הביאם שימרדו… ועל ידי העבדות והעינוי תקנו  חטא דור המבול וכמו שכתב הארי ז"ל שמנפשות דור המבול נגזר עליהם היאורה תשליכוהו ומשה רבינו הצילם. וזכו לקבל את התורה…ובנפשות של דור הפלגה עבדו בהם בחומר ובלבנים  זכו אחר כך למים דאורייתא ולפלפול תורה דבעל פה .ונגד המגדול זכו לירושלים ובית המקדש..'

אברהם אבינו ע"ה שקיבל שכר כולם וזכה לכל התורה שבעל פה של דור הפלגה. דכיוון שקיבל מהם שורש החיים והניצוץ קדישין שבהם . אלא תולדות נוח שעיקר הפרשה היא איך שקיבל אברהם אבינו התורה שבעל פה דהיה בדור הפלגה.. 

מאמר ד. 'והנה בנוח איתא בזוהר הקדוש . שרצה לתקן פגם אדם הראשון (פגם וקלקול הנחש שהיה באכילה ) נח איש צדיק תמים דרשו איש על משה צדיק מידת יוסף תמים מדת יעקב.. ראה מאמר ד.

הרב מסביר לנו את מטרת הבריאה שהיא יצירת זהות ייחודית היכולה  לקדם את האנושות מדרגת מוסר אנושי טבעי חשוב אבל יכול להתחלף לפי הזמן ;לקבלת  התורה  האלוהית אשר מעל השכל האנושי טבעי  ודרך העשייה בתיקון מעשי פרקטי של כל ההוויה היצרנית של העולם לפי אמות מידה מוסריות של זהות עברית בעלת ענין אלוהי מוחדר בניהול מדינה חברתית עם ענין אלוהי מוסרי  ותיקון נח ודורו נעשו בגלות מצרים  ועל ידי אברהם וביציאה מאור כשדים . הפוטנציאל הענק שהיה בדור המבול לא הצליח ולכן הופעת משה חיכתה לדור אחר. דור שיבוא לאחר יצירת הזהות העברית של האבות מאברהם. משה תיקן את משוואת האחווה שהייתה חסרה בדור המבול ומימנה את העלאת המוסר האנושי הטבעי למוסר האלוהי דרך יישום תורת ישראל בבניית מדינה עברית תורנית מציאותית. אז משה ודורו תקנו את דור זה. לכן כל דור יש לו אפשרות לתקן אלא שזה תלוי בהתנהגות המוסרית ויישומה בחברה. וכדברי הרב אשכנזי זצ"ל פתרון משוואת האחווה בן האחים.

האדמו"ר רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, בספרו קדושת לוי :'אך נדקדק בפירוש רש"י ז"ל אף נח מקטני אמנה היה. איך יכול להיות זה. הרי הכתוב מעיד עליו נח איש צדיק תמים היה. ועוד למה לא היה מתפלל נח לבטל הגזירה. כי יש שני מיני צדיקים שעובדים הבורא יש צדיק שעובד הבורא ומאמין שיש לו כח בעליונים להנהיג עולמות כרצונו … ויש צדיק שעובד הבורא ברוך הוא והוא שפל בעני עצמו מאוד וחושב בליבו מי אני שאתפלל לבטל הגזירה לכן אינו מתפלל לבטל… ונח הגם שהיה צדיק גדול ותמים היה קטן בעניו מאוד ולא היה לו אמונה בעצמו שהוא צדיק מושל ויכול לבטל הגזרה'.  

רב אשכנזי. : 'המקובלים אומרים שהאנושות דומה למראה שנשברה בדור הפלגה לשבעים רסיסים .מי שמשתמש ברסיס זה או אחר של המראה השבורה כדי לראות רואה תמונה עקומה.. במקרה הטוב חלקית כך קרה עם השבעים אומות בדור הפלגה  שוב כישלון…ומאז יש שבעים אופנים שונים פרצופים שונים להיות אדם  כל אומה מנסה  לכפות על שאר האומות את המודל התרבותי שלה .חז"ל מכנים ניסיונות אלו מלכויות …במציאות הם נכשלים.. מטרת המשיחיות של ישראל היא לאחד את האנושות כאשר כל משפחה אנושית כל אומה שומרת על תפקידה הייחודי ועם ישראל מאחד את הכול.. הדגם לניסיון כזה הוא נמרוד.. המתנגד השני הוא אברם . אברם נשאר נאמן לאידאל של זקנו עבר .הוא נשאר אברם העברי הוא שמר על לשון הקודש .שפה אחת נשתמרה על ידי אברם. והוא המשיך לדבר על אחדות שהייתה ואיננה עוד . המרד של אברם כלפי מצב העולם מביא אותו לשרת את פרויקט הבורא..' 

"כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" קדושת לוי'..על פי דמבואר בזוהר הקדוש גבי משה שנאמר 'מחני נא מספרך' אותיות מחני =מי נח. שמשה תיקן נשמת נח שלא ביקש על דורו ובזה מסר נפשו משה בשביל ישראל תיקן לנשמה של נח כי משה היה כלול מכל הנשמות ..'

"בוא אתה וכל בתיך אל התיבה" – מרן הרב קוק : '…שלמדנו רבי משה חיים לוצאטו בפירושו לאדרא רבא מעניין המבול ותיבת נח. שדומה לו האידרא דרבי שמעון בר יוחאי ע"ה ,שהתיקונים נתקנו בפנים האידרא כמו שנתקן העולם כולו עי גידול בעלי חיים והספקת מזונם בתוך התיבה רק לא היה אפשר להתפשט בעולם מצד מדת הדין שיהיה מבול על הארץ לכלות פשע. התיקונים של מאורות הקדושה לא היה אפשר להתפשט בעולם מפני טיפשות לב אנשי העולם. אבל כשיושלם העולם יצאו חופשי ממאסר כשישלם הגוף יצאו חפשי אותם הכוחות והוא ענין שילוח העורב והיונה שימצא אדם בנפשו דרכים שיוכל לנסות כוחותיו בדבר שלא יהיה חשש הפסד וסכנה … וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי יאסוף אותם אל תיבתו… יתיישב הרבה עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקבה ראוי לו החופש. מאמר ד' אל נח צא מן התיבה.' מוסר אביך בא.      דבריו הקדושים של הרב מסבירים לנו למה היה צריך תיבה להציל את נח. תיבה זו היא הסבר גם למהלך הנפשי של האדם כשהוא רואה שעדיין הוא לא יכול לתת דרור לכוחותיו הנפשיים בכל מרחבי ההוויה והפעילות האנושית כי עדיין כוחות אלו לא מתוקנים. הוא צריך להסתגר פנימה בתוך תוכו עד שהוא ירגיש שכוחותיו הנפשיים מתוקנים בכדי לצאת לפעילותו בעולם החיצון. אז התכנסות והתבוננות פנימה בעת משבר וחוסר מוכנות של בגרות נפשית היא נחוצה בכדי לאפשר יציאה לאחר מכן עם כל הכוחות הנפשיים בפעילות בעולם.  נשים לב לסוף פרשת נוח. ' ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן . ואת שרי כלתו . ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ..'  זהו מסר מרכזי של התורה המגדירה את התקדמות האנושית לפי יוזמת האדם בלבד. וזה מהות פרשנות החכמים שהבאתי במאמרי זה.

רבי חיים בן עטאר הקדוש .'כבר אמרו (זוהר חא עז:  שד אמר אליו לך לך כדעתיך ללכת שהסכים על ידו; הראת כי אברהם מעצמו רצה ללכת..'  לכן אברם מעצמו ומיוזמתו חוזר לארץ לאחר החזרה לעבריותו והניתוק עם זהותו הארמית חלקית בבל  אשר היא זהות העברי הגולה; לכיוון  ארץ אבותיו  שם ועבר ארץ כנען  כאשר הוגלה לשם על ידי נמרוד. הוא חוזר לארץ העברים שהיא  היא עוד מחלוקת הארץ על ידי נוח ארץ השייכת לזרעו של שם עבר אברהם ואנחנו..  החזרה לזהות העברים  עוברת ראשית כל לחזרה  לארץ העברים ארץ ישראל. זהו בדיוק ההליך שעבר דורנו מיוזמת התנועה הציונית לקיבוץ הגלויות ולחזרה לארץ העברים ולזהות  העברית ולניתוק מן הזהות  החלקית  היהודית גלותית  שהיא חוזרת  לעבריותה  עם מסר האוניברסלי של תורת ישראל אבל מכאן ולא מפריס..

נסיים בדברי מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל שיום ראשון של שבוע זה (ג' בחשוון) היה יום ההילולה שלו: '..ומזה טעם דרשו רבותינו ז"ל את נח לגנאי כי לא די במה שהאדם לומד תורה לעצמו לקיום המצוות שלו בלבד אלא צריך שיהיה זוכה ומזכה לאחרים ולכן נח לא עשה למען דורו להחזירם בתשובה … רק נכנס לתיבה וניצל מהמבול. לכן דרשו אותו לגנאי…' משיעורו בלוויין שנת תשס"א . ויפים הדברים לאומרם עד כמה הרב מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל כיתת את רגליו ללמד את תורתו הגדולה .זכותו תגן עלינו .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן