1
1

החזרה היזומה של אברם העברי לארץ העברים ארץ ישראל / מאיר משה ואקנין

תוצאה אברם הגולה בקהילת העברים בארם הופך לאברהם העם העברי האוניברסלי מארץ העברים. הצלחת האחווה בזוגיות תנאי לאוניברסליות של העם העברי מתוך מדינת ישראל לאומות העולם

החזרה היזומה של אברם העברי לארץ העברים ארץ ישראל / מאיר משה ואקנין
לומדים בפרשה:

לעילוי נשמת מר אבי שמעון חנניה בן סימי  לרגל ציון ה 30 יום לפטירתו

התורה מתחילה לספר לנו בפריטי פרטים את בחירתו של אברהם אבינו על ידי הקב"ה ותחילת  המשך היוסדה של הזהות העתיקה העברית , עבר הנביא שאברם הוא צאצא שלו, היחידית שדרכה תבוא ישועה והתעלות לכל המין האנושי.

הרב יהודה לאון אשכנזי – ספר סוד מדרש התולדות על מדרש רבה לך לך :  'חזרתם של היהודים מגלות אדום לארץ ישראל היא הסיפור של אברהם אבינו אחרי שהחליט לעזוב את אור כשדים. לכן לנו חשוב מאוד ללמוד בעיון את פרשיות התורה המספרות את אשר עבר על אברהם אבינו בדרכו מאור כשדים לארץ ישראל .בראשית יז,יז כתוב. 'ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד. לפי המציאות לפי חוקי הטבע לא היה עתיד לאברהם .כל עוד הוא נמצא בגלות הוא חי בלא תקוה בלא בן. בחשכת הגלות הכל נראה בלתי אפשרי  ובכל זאת בהיותו בחרן אברהם שומע מהקבה שיש לו עתיד , שיש לו תחיה ותקומה; עקב מוכנותו לשמוע את דבר ד אליו הוא קם והולך. בדרך הוא צריך להתמודד עם קשיים רבים . יותר משלושת אלפים וחמש מאות שנה אחריו אנחנו שרידי הגלות האחרונה ניצבים מול מצב דומה. להבין לעומק מיהו אברם מאור כשדים את אשר עובר עליו עד אשר הופך לאברהם העברי כי כדברי המהר"ל ' הכל נמשך מהשורש'(גבורות ד פרק ט).'

מעניין לציין ש- 2000  שנה מסוכמות בשתי פרשיות – בראשית ונח – ומפרשת לך לך עד סוף בראשית עוברות רק כמה מאות שנים. התורה מתחילתה מעוניינת להגיע לעיקר והוא: ההתקדמות של המאמץ של הזהות האנושית להוציא ממנה את העם שיהיה אחראי לקרב  את כל האנושות לבוראה. בעצם כל ספר בראשית הוא כדברי הרב אשכנזי מניטו: הצלחת התולדות.

 הרב יהודה לאון אשכנזי. יום ד ההילולה של הרב: ...'במובן זה התורה איננה ספר היסטורי. התורה עוסקת  'בזהות האנושית' והמוטציות המתרחשות באותה זהות במשך הזמן של ההיסטוריה החל מאדם הראשון, אב האנושות, עד שהיא מצליחה להוליד את בנו ה'בן אדם' האמתי כפי מה שהוא מכונה על ידי נביאי ישראל…התפיסה העברית של הזמן היא תפיסה דינאמית של מאמץ המביא בסופו של דבר ל'בן אדם' כפי שהוא במחשבת הבורא… התורה חושפת את השינויים העיקריים שחלים בזהות האנושית החל מאדם הראשון דרך נח שם עבר אברהם יצחק יעקב עד שיעקב מקבל את השם ישראל… המושג תולדות טומן בתוכו את רעיון 'הבירור'. הבירור נעשה בכל שלב ושלב כדי לזהות דרך מי עובר 'הזהות' המתאימה יותר למחשבת הבורא  ..' זה  היה יכול נוח עצמו או אשור אבל הם פסלו את עצמם. בסופו  חלק זה בתהליך עשרה דורות מאדם עד נוח ועשרה דורות מנוח עד אברהם הגענו למצב שרק משפחה אחת משפחת אברהם מתוך כל משפחת האדמה הצליחה וזכתה להגיע למדרגה הרצויה וממנה יוכל לצאת אותו עם ישראל .החלק השני של תהליך הבירור הוא פנים משפחתי בתוך משפחתו של אברהם . גם כאן כל האופציות  פתוחות אבל בכל שלב מתקיים בירור תוך כדי בירור  הזה מופיע הדמות של יעקוב  כראויה לקבל את השם ישראל אברהם ולא לוט  יצחק  ולא ישמעאל  יעקב ולא עשיו' אברם נשאר נאמן לאידאל של זקנו עבר הוא נשאר אברם העברי  שומר על השפה העברית על לשון הקודש  והוא ממשיך לדבר על האחדות שהייתה . הוא מחליט להיות עבד הבורא כדי לתקן את המצב. תואר השם עברי בא לציין לפי הפשט את ייחוסו של אברהם וצאצאיו כבני בניו של עבר ולא עירקי כשדי שבאופן מאגי פתאום הפך להיות עברי…..'

זהו היעד  של אברם המאמץ  דרך איחוד מדתו של החסד עם מדת יצחק  הדין ומדת יעקב הרחמים זהו תיבות המילה חדר. חסד דין רחמים. לכן התורה מתחילה לספר על הזהות האנושית הראשונה האב הראשון של תחילת תהליך הוסדה של זהות 'הבן אדם' האמתי. אנו בעצם כבר פגשנו באברם בסוף פרשת נח.

 פרק יא פסוק לא: 'ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בין הרן בין בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם.'

 רבי חיים בן עטאר הקדוש:..'והגם שד' אמר אליו לך לך, כבר אמרו (זוהר חלק א עז) שד' אמר אליו לך לך כדעתך ללכת שהסכים ד' על ידו, הוראת כי אברהם מעצמו רצה ללכת..' מי זה אברם ולמה יזם הוא בעצמו את העקירה מאור כשדים ללכת לארץ כנען.

"שם ארפכשד שלח עבר פלג רעו שרוג נחור תרח אברם הוא אברהם"-  פסוק בדברי הימים .

אברם הוא צאצא של שם ועבר. זאת אומרת אברם ומשפחתו היו העם העברי של אותה תקופה שמורשתו הייתה עברית של אז, ונחלתו הגאוגרפית הייתה ארץ כנען שניתנה לשם ע"י נח לאחר המבול. זאת אומרת שאנו עוסקים לא בסתם בין אדם אלא כדברי הרב אשכנזי 'העברי יודע שהעולם שבו חי נברא עי בורא עולם '.

מה עשו אברם ומשפחתו אז באור כשדים? הם הוגלו לשם על ידי נמרוד שרצה לשלוט בעולם להקים אימפריה שתשרת אותו ולהשמיד את העם העברי של אז שדגל באחדות אנושית אמתית שהתנגד אליו. אמנם אברם שבר את פסלי אביו תרח שהיה יועצו של נמרוד ,תרח שבחר לעזוב את העבריות שלו להתבולל 

הרב אשכנזי:..'אברם נשאר נאמן לאידאל של זקנו עבר הוא נשאר אברם העברי הוא שמר על השפה העברית על לשון הקודש והוא המשיך לדבר על האחדות האנושית… שהייתה האידאל של משפחתו…הוא הושלך לכבשן האש עי נמרוד. על רקע סכנות האלה לא קדמה ליוזמה זו של אברם לחזור לארץ העברים כל התגלות א-לוקית, מיוזמתם הם החליטו בני משפחת אברהם פליטי העם העברי לחזור למקומם... ואף שלא קדמה ליוזמה זו כל התגלות אלוהית כל ציווי מהקבה החליטו בני משפחת מאברהם פליטי האומה העברי דאז שהגיע הזמן לחזור למקומם..ויקח תרח את אברם בנו…ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ..הזוהר "ואחר שראה תרח שאברהם בנו ניצל מתוך האש חזר לעשות רצונו של אברהם ומשום זה ויצאו אתם תרח ולוט. המטרה המוצהרת היא להגיע לארץ כנען אין צורך בצו אלוהי כדי שאברהם ידע  שעזיבת הגלות פירושה  חזרה לארץ ישראל. הפסוק אברם הוא אברהם' בדברי הימים, מביא מהפכה זהותית שהיא תוצאה של המאמץ האדיר של אברהם כשהוא מצליח להיפרד לזרוק את 'הקליפה הארמית שלו' (גם ארם הוא צאצא של שם אבל אברם הוא צאצא של ארפכשד) ולגלות את הזהות העברית מחדש .זאת המשמעות 'בתחילה נעשה אב לארם ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. שינוי זהותי זה קשור ליציאה מהגלות קשר ישיר..'

רבי צדוק הכהן מלובלין מאמר א לך לך.. : בזוהר הקדוש דקדק על מה שנאמר וילך אברם כאשר דיבר אליו ד ולא כתיב ויצא אברם אלא וילך.. דהא יציא עבדו בקדמיתא .אך הענין על פי מה שנאמר בזוהר הקדוש לך לך לאתקנא  גרמך לאתקנא דרגא  דילך והיינו שאמר לו שאך  שנולד מתרח שהיה עובד עבודה זרה לא יפחד מזה שאדרבה מזה עצמו יוכל לילך ולהגיע למדרגתו ובקשת משם את ד אלוהיך ומצאת כי אדרבה משם דייקא ובקשתם שהגלות יגרום ועל ידי זה ובקשתם ומצאת לאתקנא דרגא דילך מארצך ומולדתיך שנולדת במקום גרוע ושפל ומבית אביך שהיה תרח עובד עבודה זרה מזה עצמו מתוכל לתקן דרגא דילך ואמר לו אל הארץ אשר אראך מאמר וזהו שנאמר לך לך לאתקנא גרמך דרגה דילך בקבלת עול מלכות שמים שמורה ומכיר שהכל מד יתברך וכשמתחיל ואהבת רצה מהלך (מדרש  על הפרשה שאומר שמע עומד ואהבת יכול ללכת) להיות מהלך ממדרגה למדרגה לברר עצמו וזהו שנאמר לך לך. ואעשך לגוי גדול שאני בורא אותך בריה חדשה שיהיו  החמש אברים ברשותיך  וזהו  לגוי גדול  שקשורים בשורש גדול שלא ישמע ולא יראה אלא דבר מצוה.   

אנו מחויבים לציין ולהבין שאברהם מיוזמתו האישית בחר לחזור לארצו ארץ העברים. אברהם נדרש לאחר הכרת האל בתוך בורא את הנברא לעשות מאמץ אדיר לעזוב את הזהות העברית המופחתת בגלות ארם ההופכת לעבודה זרה ודווקא מהקושי הזה אברם יצליח להגיע  לתחילת היווסדה של הזהות העברית המקורית   דרך  מדתו החסד  ואחר כך כל שאר המידות .ואך ורק לאחר מכן הקבה התגלה אליו בחר בו ואישר את המהלך של יוזמתו לחזור לארצו. זהו בעצם שילוב בן בחירת הבורא של יצירה אלוהית שנקראת אברהם ויוזמתו האישית. אנו לא רואים שום הקדמה של התורה מי זה אברהם, על צדקותו.

רבי יעקב אביחצרא  ספרו מחשוף הלבן : 'ואמר לו הקב"ה שילך לארץ כנען שדם תחול עליו הקדושה כראוי ורצה נקבה להוציא מליבו שלא יחשוב לומר היכי שייך שיזכה להשיג קדושה עליונה שהרי הארץ שנולד בה ונתגדל בה היא טמאה ועוד שהורתו הייתה בנדה כמו שאמרו ז"ל ועד שאביו עובד עבודה זרה  שלא יהיה שום מניעה כי מאחר שהוא ראוי מצד עצמו אין לו שום מניעה  מצד זולתו. זהו שנאמר לך לך דלכאורה לך יתירה היה לו לומר רק  לך מארצך .מאחר שאתה הגון בעצמיך אין לך חשש מסיבות  שהם זולתך..'.

זהו   תלוי במאמץ אברם  לצאת מההשקפה המוגבלת של האמונה  בתרבותו אז רק באלוהים ולא בד"ץ המאחד כול. העברי או היהודי בימינו בגלות  הופך לאט לעברי ישראלי עם התורה העברית המשפיעה לעולם דרך יצירת עם מדינה .וזה אי אפשר הדרך קהילה בחול שאין לה שום אפשרות להשפיע על מדיניות העמים. גם בתחום ההלכתי ברור שפסיקה הלכתית  הנוגעת לכלל לציבור לענייני מדינה תשפיע על   האומות בראותם דגם של עם של מדינה  היכולה להתנהל  על פי הלכות מלכים של הרמב"ם. 

הרב צבי יהודה קוק : .'..ענינו של אברהם אבינו אינו מתחיל בצדקותו הפרטית, אצל חסידי אומות העולם הגדלות שלהם היא פרטית אישית … לא כן אברהם גדלותו מופיעה ממעלה למטה ענינו מתחיל מן השמים מכוח יצירה אלוהית של נשמתו המיוחדת..'

 אברם יוזם לחזור לעבריותו אבל בחירתו בתור תחילת היצירה של האומה העברית היא בחירה א-לוהית היא יצירה א-לוהית מבלי קשר לצדקות אברם. הבחירה האלוהית בנו היא בלתי הפיכה וזה סתירה של הדוקטרינה הנוצרית שהא-ל  עזב את ישראל ובחר בישראל חדש, שזה הם.

אנו רואים בתחילת פרשה זו שרצון הבורא הוא יצירת עם שלם ולא יצירת דת או בית כנסת .'ואעשך לגוי גדול' זהו ענינו של עם ישראל. 'ואברכיך'  – רש"י : בממון . כן אנו מייסדים עם במדינה עלי ארצות ולא קבוצת מאמינים המרצים באוניברסיטה על האמונה!. לכן כבר מהתחלה ד' מבטיח לאברהם את ארץ ישראל זהו העיקר זו המטרה ומתוך הארץ אברהם יפעל להחדרת האמונה העברית באנושות ימשיך אותו יצחק וימשיך אותו יעקב. לכן היהודי בגלות חייב ליזום את חזרתו לארץ כמו אברהם ולא לחכות בפסיביות לשטיח שיביא אותו לבד… לסיכום ד' רוצה עם מדינה שתפעל להיות הדגם של הזהות האנושית המובחרת מתוך מדינתה היא תשפיע על כל האומות.

במישור הפרטי, אנו רואים את החשיבות העליונה של היוזמה ולא של הפסיביות. נקודה זו בוודאי לא פשוטה ודורשת מאמץ רב. האם אנו באמת יוזמים בחיינו? האם אנו באמת יוזמים את הצלחת משפחתנו? האם אנו באמת יוזמים יצירת קשר אמתי עם נשותינו? יוזמה היא אכן אבן הפינה של כל ההיסטוריה הפרטית המשפחתית והלאומית. ויוזמה זו של אברהם להנחיל לעולם את המסר העברי שהוא האחוה האנושית עובר דרך ההצלחה של הזוג.

לפי הרב אשכנזי: רואים אנו את המושג של  'זכר ונקבה' ביצרת האדם. זוהי פונקציה ביולוגית. לאחר מיכן הייתה נסירה של האדם והאישה שנבראו גב אל גב. לאחר מכן מופיע המושג 'איש ואישה' זה זהו ביטוי של פנים מול פנים אחד מול השני זהו סוד הנסירה. זהו כבר שני אישים שווים שהם מעבר לפונקציה ביולוגית אלא שני פרסונות, שתי מהיות. היינו צריכים לחכות מאות שנים בכדי להגיע לעוד שלב בזוגיות לשלב 'אח ואחות'. וזהו המסר של אברהם ושרה לאנושות. אבל בכדי להצליח את תיקון האנושות ולהפוך אותה למאוחדת, עם אחווה בין העמים, כשהעם העברי יהיה המאחד של כולם,  חייבים לעבור לשלב שהזוג יהיה גם בדרגת אהבה של אח ואחות. לכן אברהם מבקש בפרשה זו משרה לומר כשירדו למצרים שהיא אחותו. זוהי מהות .זה לא סיפורים בעלמא.

'כל עוד אנו נשארים במישור של אהבת פנים בין איש לאשתו התיקון של העולם לא נגמר היחס בן אדם לחברו לא תוקן. אנו צריכים להגיע למדרגה נוספת של אח ואחות של אהבה אמתית הכוללת גם אהבת פנים (איש ואשתו) וגם אהבת חוץ (הכוללת אח ואחות ועם ועם)הרב אשכנזי . והתקדמות זו תלויה בשרה היא צריכה לעשות את המאמץ להפוך את אברהם לאח ולא רק לבעלה. לכן אברהם אומר לשרה 'וחיתה נפשי בגלליך' נפשי תתקדם רק בעזרתך. אז יש לנו זכר ונקיבה, איש ואישה, אח ואחות. הזוגיות המוצלחת היא בעצם הזוגיות שיודעת שיש כאן שתי אשויות שוות פנים מול פנים ולא רק שני יצורים שכל אחד ממלא פונקציה ביולוגית פורמלית ליצירת שקט תעשייתי. ולאחר הפנמת שזה שתי אשויות אנושיות שונות ושוות, אז אפשר להגיע למדרגת אח ואחות בזוגיות לאהבה שלא רק במילוי חובות אלא לאהבה של זכיות.  'כאשר הבעל והאישה מתחילים להידמות זהו סימן להצלחת הזיווג'. הרב אשכנזי.

האהבה האמתית של הזוג, של האיש והאישה וגם של האח והאחות שבזוגיות רק הם יכולים להביא את הבשורה לכל המשפחה, לעם ולאנושות. וזה עובר דרך אחדות ההפכים אחדות כל המידות של חסד ודין. למרות השוני יש אחדות, מאמץ אדיר שאברהם ושרה הצליחו, וגם אנו צריכים לעשות מאמץ זה דרך הזוג הפרטי ודרך העם העברי השב לארצו, כמו אברהם, ובונה כאן מדינה עם מסר של תורה שהיא הפירוט של ואהבת לרעך כמוך. אהבת האדם וכל האנושות כשהעם העברי וארצו במרכז האנושות.

שבת שלום, מאיר משה ואקנין

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן