1

ישראל עם הנצחי הקם מתוך חושך גלות פרס וכל הגליות.עושר המקדש מול עושר האומות

נצח משה ותורה שהוא נצח ישראל/ ישראל האומה הנצחית למרות ומתוך חושך הקהילה בגלות פרס וגלות כל המלכויות. נפילת המלכויות והחזרת המלכות לישראל. פרשת פקודי- ביצוע עבודת המקדש. עושר הזהב והכסף למטרת המקדש מול עושר של אחשוורוש והמלכויות הצר עין.

לומדים בפרשה:

מאת: מאיר משה ואקנין – ירושלים  vakninemm@gmail.com

אנו בסימן טוב ובמזל טוב נכנסים לחודש הגאולה אדר השני אשר הוא הסומך גאולת פורים לגאולת פסח כנאמר בגמרא במסכת מגילה. מחויבים אנו ללמוד הדק הטב  את נצחיות מסרי החגים הן של תורה והן של חכמים אשר הם מציינים את תשתית ההתקדמות ההיסטורית של ישראל ומרכז הוויית הנשמתית המשיחית הישראלית של תיקון כל האנושות. אירועי חגי ישראל נובעים מהיסטורית כלל ישראל. נקודה זו מרכזית ביותר: חגי ישראל הם תוצאה של ההתנהלות ההיסטורית של עם שלם. הלכות החגים  של חכמים כגון קריאת המגילה סעודת אסתר  או אכילת מצה וקריאת ההגדה בפסח  מהתורה הם כולם תוצאה של מאורע היסטורי של עם. קורות היהודים בגלות קהילת פרס וביציאת ישראל מגלות מצרים. ההלכה אינה מקור החגים אלא האירוע ההיסטורי של החג הוא מקור ההלכה.  היסטורית ישראל היא המקור לפרשיות התורה , היינו בפרס מגילת אסתר נכתבה יצאנו ממצרים זה כל ספר שמות ההגדה ועוד…לכן תורתנו מציינת חמש פרשיות בנושא המשכן מקדש; כי מטרת היציאה ממצרים היא בנית מדינה שיש במרכזה בית מקדש בירושלים. תורת המקדש בירושלים וזה שונה מתורה בפרס! זו תורת הכלל שבתוכה היחיד משתלב! .

לכן ישראל מבטא מתוך קורותיו את תורתו הכללית , ויש לישראל קישור הדדי עם אומות העולם.

הרב יהודה לאון אשכנזי זצ”ל  מגדולי חכמי אלג’יר צרפת וישראל בדור האחרון. שיעורו בעל פה בצרפתית שנת 1994.

בפרשת פקודי ובעצם בפרשיות ויקהל פקודי מצויין את אופי כלי התרומה לבנית המשכן. זהב כסף ונחושת .כלים אלו הם מעבר היותם רכוש חומרי ; מבטאים את תוכן ‘הרכוש הרוחני תרבותי המייצג את ערכי האנושות של  התרבות השלטת בזמנו. זו פרשנות המקובלים והיא יסודית .זהב חסד , כסף רחמים נחושת דין. נושא הרכוש ומהותו התרבותית נמצא כבר בסיפור אברהם במלחת המלכים אברהם מציל את לוט מנצח את המלכים אומר מלך סדום לאברהם קח את הרכוש. במצרים ישראל יוצאים ברכוש גדול המצרים נותנים להם מתנות. בעצם ישראל צריך להעלות את ניצוצות הקדושה של אותם נשמות שלא הצטרפו עדיין לישראל. מנוסף ישראל צריך להוציא את החיוב שבתרבות המצרית ושל כל התרבויות. לכן המשכן נעשה עם הכסף הזהב של רכוש המצרי שנלקח ממצרים ישראל מקדש אותו. זו התפיסה שמראה שאל אחד ברא את כל האנושות; זה מונותאיזם טהור.

גורל ישראל והאומות קשור הדדית ורואים זאת בהיסטוריה .ישראל מקבל עצמאות אז הרבה מדינות גם קבלו באותה עת שואת היהודים הייתה בקיצוניות אבל היא הייתה גם בתוך מיתת 50 מיליון איש במלחמת עולם השנייה. לכן בגלות הייתה מחשבה דתית צרה של התעניינות רק בקהילה היהודית. אלא שצריך להבין כאמור בקשר בן כסף המקדש לכסף מצרים שיש דרגה אחרת של קישור היסטורית ישראל לעמים. וזה המסר של פקודי. .’

חוזרים אנו בדורנו על במת ההיסטוריה של העמים בתור מדינה וזה תואם את שימוש העושר על ידי כל העם לבנית מקדש במרכז המדינה. רואים אנו כבר קשר בן עם לעם ולא בן קהילה לעמים. זה פרשיות המשכן  מקדש בירושלים ומסר מגילת אסתר וסיום השובבים בחודש אדר שהוא סיום ספר שמות של יציאה מהגלות העלאת הרכוש של העמים לקדושה לארץ ובנית מקדש. קשר בן שמות פורים ועושר במקדש בירושלים ולא בארמון אחשוורוש…או בארה”ב …וארמון האליזה..

פורים .מהר”ל ספרו אור חדש. דף קלו – ישנו עם אחד.

כי בשביל ישראל שהם עם אחד והן מפוזרים בכל העמים  ומחולקים  מכל העמים . אם כן לא היו אחד ומאחר שהם נבדלים  מכח העמים למה יהיה מניחם.. מצד שהם עם אחד ראוי להם החיבור ביותר מכל משאר העמים  והם פזורים  בין העמים  ודבר זה הפסד וקלקול להם ולכך יש הפסד לגמרי .והקלקול שלהם הוא מצד שני דברים .ישנו עם אחד  ופני שהם עם ראוי שיהיה גם כן זה עם זה כמו כל עם שהם ביחד  אבל אלו הם מפוזרים.. וכנגד שהם אחד  אמר ומפורד בין העמים ואינם אחד .. .וכאשר ישראל יוצאים אף בדבר קטון ויש להם חיבור  אל האומות  אז, אין  להם כח  ואין נחשבים כלל  מה שאלוהיהם  היה מפזר  אותו  יצאו מן מה שהיה חוזק וקיום להם וכאלו חס ושלום  אלוה שלהם  רוצה שיהיו כלים .ולכך אין המלך להניחם  שזהו כאלו רוצה  לעשות כנגד אלוה שלהם בעצמו 

דברי קודשו של המהר”ל ( כדאי מאוד ללמוד את כל פירושו על פורים) מציג את טענת האומות והמן היהודים כשיושבים בתוכנו הם לא עם הם מפורדים .אם הם לא עם אז איך יהיה קשר של השפעה בן ישראל בתור עם לכל העמים?? .זה קטרוג המן שיש בו תוכן עובדתי קשה של מציאות נכונה : לא היינו עם אחד כי בגלות בפרס או בברוקלין פריס מקנס!  זה אחד ממסרים המרכזיים של המהר”ל בספרו על פורים :  הגזרה קרתה כי אנו לא היינו בארצנו. פירוד ישראל מאפשר לרשעה בעולם להרים ראש ! לכן מסר, פורים מקביל למסר השובבים .יציאה מהגלויות לבנית מדינה עם מקדש במרכזה.

לכן מחויבים אנו ללמוד את אירועי ההיסטוריה של ישראל בכדי להבין למה נקבעו מתוכם דווקא את חגי ישראל ואז נוכל ליישם את מסר החג לדורנו, אם לא זה חוכא ואילולא ושום קשר עם תורת ישראל. התורה היא היישום להיום של החג ולא ציון מה שהיה כי היה …

נמקם ראשית את חודש אדר. חודש זה מגיע לאחר חודש שבט ומסיים תקופה מרכזית לפי קריאת פרשיות השבוע שהם רוב השנים ספר שמות. אכן אדר ופורים הם תמיד בתקופת קריאת ספר שמות אשר הוא תיאור יציאת ישראל מגלות מצרים ובניית המקדש שני נושאים יציאה מהגלות והגעה לירושלים לבנות בית המקדש.

רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק .מאמר ב חודש אדר..‘ וזה ענין חודש אדר הבא  אחר חודש שבט שנוצר באות צ ; והיינו גמר התיקון של שובבים(פרשיות שמות וארא בוא בשלח יתרו משפטים) הבא מבחינת צדיק הכובש את יצרו  כידוע שלמות  התיקון של קדושת הברית .ומזה באים לחודש אדר  שנעשה לישרי לב שמחה. וזהו  מרבין שנתרבה השמחה על ידי אור זרוע לצדיק שנעשה מהתגלות  כח הארת תורה שבעל פה . כיוון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת משה  ..ובז באדר נולדה והיינו כי בחינת משה עה הוא התגלות אור כי טוב מתורה שבכתב . . וכשראה המן  שמת משה רבינו עה באדר והיינו שנגנז האור של תורה שבכתב  חשב בדעתו  שעל ידי זה יהיה בכוחו להתגבר .ולא ידע שזה דייקא  היה הסיבה להתגלות האור זרוע  לצדיק מתורה שבעל פה .. ‘

אדר הוא החודש המגיע לאחר עבודת ישראל בכל תקופת השובבים .ישראל מתקן את בריתו הפנימית וההיסטורית עם בורא העולם. בפרשיות אלו של שמות אנו לומדים את הפיכתנו לעם אשר מקבל את תוכן נשמתו התורה וצריך לבנות מקדש בירושלים.

לכן זהו תיקון הברית של ישראל ושל כל אחד. תיקון הברית המינית הינה התשתית של הנאמנות לזוג ונאמנות יותר רחבה לברית בן האבות לד על ארץ ישראל ולברית התורה. לכן באדר אנו צריכים לגלות את הברית היסודית בינינו לבין ד אשר היא נצחית. ישראל הוא צדיק העולם ומיתוך תיקון תפקידו בעולם אז הוא יכול לשמוח באדר בפורים שמחה של הפנמה שצריך ליישם את נצח ישראל ביציאתו ממצב של קהילה בפרס הנתונה לחסד המן למדינה עברית אשר מחזירה אליה את המלכות .מלכות ישראל היא המלכות האמיתית אשר מייצגת את העניין האלוהי בעולם. מלכויות האחרות הם קיימות כי מלכות ישראל בגלות ברגע שמלכות ישראל חוזרת למקומה אז הם פשוט כבר לא משליטות את השקפתם היהירה בעולם. זה בדיוק מה שקרה מאז הקמת מדינת ישראל .רואים אנו לפי הרב אשכנזי שכל המלכויות האדירות שהיו עד אז כגון מלכות איטליה צרפת ספרד אנגליה אתיופיה כבר לא קיימות.. זוהי השמחה של אדר של בקשת אסתר מאחשוורוש להחזיר את בנית המקדש שהוא עצר ביודעו שאם מלכות ישראל חוזרת אז לא תהיה לו מלכות.. לכן אדר הוא סיום תקופת השובבים.

רבי צדוק הכהן פרי צדיק מאמר א חודש אדר שני. :

בספר יצירה המליך אות ק בשינה ואדר בשנה   ולגרסת הארי ז”ל אות ק בשחוק. אמרו אות ק קדוש ..זוהר אות ק שלטא באתר גהינם    רק דזה לעומת זה עשה א-להים. יש בקליפה ראשית דקליפה והוא גם כן אות ק ..תחילת מפלה שינה (בראשית רבה)..לא אברי לילה  אלא לשינתא   והנה טוב, מאוד.. השינה .. מיתוך שאדם ישן הוא עומד ויגע בתורה. .דלית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו בישא….רק המכוון מה שקטרג על ישראל לפני השם יתברך .. ישנו מן המצוות והיינו עצלה  ובמדרש  ישנו עם אחד אותו דנאמר בו ד אחד ישן לו מעמו אמר לו הקבה אני אין לפני שינה שמתוך שינה אני מתעורר על אותו האיש ומאבדו. ..שקטרג המן הועילה חוצפה שלו  עד שנחתם גזר דינם בחותם של טיט ..היה סבור שיכול לשלוט עליהם בחודש זה שנוצר באות ק  המורה בחינת נחש ושינה .ונהפוך הוא שעשו מחיית עמלק שהוא שורש יצר הרע וזכו לאור תורה שבעל פה .. והשינה מתוך שהוא ישן קימעא יגע בתורה . דוודאי תחילת מפלה שינה ..שעל ידי העצלות יבא לזריזות ביותר  .וכן על ידי שהיו ישנו מן המצוות וריפוי ידים מן התורה זכו לרוב חוכמה תורה שבעל פה. ירידה לצורך עליה להסיר פגם הנחש בהנאת הגוף באכילה . קדושת הברית שהזמן בחודש זה למחיית עמלק שאינו נופל אלא ביד זרעו של יוסף שהוא היפך עשיו. כתב בקדושת הלוי חודש זה שהוא כנגד יוסף כמו שנתחלק לשני שבטים כן מתחלק אדר לשנים בשנת העיבור. ‘

הרב מתאר לנו כאן את נצחיות ישראל אשר היא מעבר לכל הגיון אנושי היא יצירה אלוהית נצחית. לכן דווקא מיתוך שינת הגלות שהיא שנת התורה כמאמר הרב ; יוצאת הצלה ענקית וגילוי תורה שבעל פה מיסוד המגילה ועד תורת האמוראים אשר הם צאצאי אותו מיעוט שעלה לארץ עם עזרא ונחמיה. מי ישנו עם אחד שישן עד להפיכת פורים לכיפורים של תשתית נצח ישראל אשר דווקא מחושך המלכויות הגיע לימינו ליישום הגאולה. זה אדר וזה פורים. נצח ישראל למרות שאנו נראים כחלילה בלי תקוה בהיסטוריה ופתאום שרים אנו בגאון את שירת תקוותנו בארצנו זה בזכות נצח ישראל שאך מלכות לא יכולה לסתור ונצחיות זו היא הפלא שכל העמים משתאים! ומשיח בן יוסף הוא אשר מקים את עצמאות ישראל ונלחם בעמלק הרוצה לעצור אותה כמו  בפורים וכמו בדורנו עי היטלר ואירפא כולה. לכן מרדכי ואסתר מבנימין הם שנלחמים .והרצל הוא כנאמר על ידי מרן הרב קוק גישת משיח בן יוסף ראה הספדו  על הרצל.

והנה מדינת ישראל שולחת עזרה לאוקרינה המותקפת עי פוטין הרוסי כאשר רק לפני 75 שנה כל אזור זה השמיד מליוני יהודים .עכשיו הם הפליטים ואנו מדינה מעצמה ששוחרים לפתחה כל העולם זהו לימוד נצח ישראל של פורים לפי הרב והמהר”ל גם בספרו אור חדש על פורים.

במגילה מתחילה עם תיאור עושרו של אחשוורוש עם משתה וזהב וכסף רב. זהו קשר מהותי עם פרשיות ויקהל פקודי המראים את עושר תרומת נדבת המשכן.

המהר”ל. ספרו אור חדש על פורים  דף פ בהראותו את עושר … ‘מהיכן היה לו זה. נבוכדנצר צר עין רע היה וכיון שנטה למות אמר את כל ממוני איני מניח אחרי שלא יתכבד אחר בממוני.. עשה ספינה נחושת הטמין בארץ והפך מעליו מי פרת  וכשבקש כורש לבנות בית המקדש נגלה לו ..ולכן מלכות זה (בבל)היה ראוי שמביא העושר בעולם. רק, כי כשם שמלכות מסוגל אל העושר כל הוא מוכן אל עין הרע ולכך לא נשאר העושר שלו בעולם מפני עין הרע שהיה דבק במלכות ..וכשבנה כורש בית המקדש, מצא העושר ..שהיה כורש בונה בה שהוא דבר נעלם ונסתר ולכך גילה לו השם יתברך הדברים הנעלמים שהם אוצרות עושר שהיו נעלמים בשביל עין הרע .ועל ידי כך היה הברכה העליונה הזאת לכורש. כלל הדבר לא היה העושר  שהוא דבר טוב וברכה ראוי לאחשורוש …רק כי כורש שהיה מוכן לגילוי הנעלם  חזר העושר למקומו בשביל בית המקדש  וממנו בא העושר לאחשורש והבן זה מאוד..-

דברי רוח הקודש של המהר”ל מפראג אשר מלמדים אותנו את ההבדל בן העושר הישראלי אשר מגמתו הוא תיקון העולם דרך השקעת העושר בבניית המקדש; ומלכויות העולם אשר עושרם הינו לשליטה ולתרבות צרכנית הרסנית. עושר המביא לעין רעה באחר ובמדינה האחרת ועושר של מדינת ישראל אשר הוא מגלה מגיע מהנסתר והנעלם האלוהי לכן הוא נצחי וחוזר למקומו.

כלכלה של יחצנות מופרזת של עוצמה גאוותנית מול כלכלה חזקה עם עושר עם מידה של צניעות אשר היא תיקון ולא הרס. עושר של בית המקדש מול עושר של אמירויות הרוצות כמו פוטין לשלוט לכבוש ולגזול.

לכן אדר ופורים תמיד בפרשיות המשכן: זהב המשכן מקדש בירושלים לתיקון העולם מול זהב האומות לכיבוש צריכה בלי גבול ושליטה  זה מול זה. לכן כשהאומות תומכות במדינת ישראל אז כמו כורש הנאנר על ידי המהר”ל; תהיה להם הצלחה. אם לא הם יאבדו  לכן תיאור משתה במגילה ועושר מול עושר המקדש .מדינת ישראל הנצחית מול המלכויות החולפות  זה אדר וזו האקטואליה הכי עכשווית בימינו. ראו חדשות..2022..

בפרשה זו שהיא סיום ‘ספר הגלות והגאולה’ ספר שמות ,כדברי רבי משה בן נחמן (הרמב”ן) אנו עדים לסיום ולביצוע כל עבודת המשכן מקדש. ספר שמות שבו המשפחה העברית בני יעקב נהפכו לעם ישראל. בעצם ספר זה מחולק לשני חלקים מרכזיים :היציאה מגלות מצרים למטרת הגעה לבנית מדינה בארץ ישראל ובניית המשכן. לכן בתוך תקופת קריאת הספר לפי חכמי הקבלה חלה תקופת ‘השובבים’ שהיא ראשי תיבות של שמות וארא בוא בשלח יתרו משפטים. מבחינת חכמי תורת הנסתר המטרה של יציאת מצרים הינה אך ורק בניית המקדש. לכן לאחר משפטים אנו מקבלים (חוץ מאירוע העגל) את הוראת בניית המשכן הכולל חמש פרשיות שלמות.

המטרה של ספר שמות הינה להקים מקדש בירושלים. אם ישראל היה נכנס, ישירות לארץ אז לא היה צורך לבנות משכן לשהות ארבעים שנה במדבר. הרי השהות במדבר הייתה צורך לחינוך אותו דור דעה לביטחון באל שהוציא אתנו ממצרים, בא-ל ההיסטוריה הגאולית ולא בניסיון להאמין בא-להות כביכול מצומצמת לארבע אמותיו של בית הכנסת.

 

ותכל כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צווה ד’ את משה כן עשו.’ לט לב.

רבי חיים בן עטאר הקדוש:

ויעשו בני ישראל’. והגם שלא עשו אלא בצלאל וחכמי לב ,שלוחו של אדם כמותו (ברכות לד’) וכאילו כל ישראל עשו, והגם שלא מצינו שעשה בצלאל אלא במאמר ד ולא הם שלחוהו, אף על פי כן הרי הסכימו עליו.

 

עוד נראה כי כאן עשה הכתוב מחברת הכללות בקיום התורה, כי בני ישראל יזכו זה לזה, והתורה נתנה להתקיים בכללות ישראל, כל אחד יעשה היכולת שבידו ויזכו זה לזה. ואולי כי לזה רמז, באומרו ‘ואהבת לרעך כמוך’, פירוש לצד שהוא כמותך כי בשלומו ייטיב לך ובאמצעותו אתה משלים שלימותך ואן כן אינו אחר  אלא אתה עצמיך וכאחד מחלקיך. ובזה מצינו  נחת רוח כי ד צוה תריג מצות ומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם . אלא ודאי שתתקיים התורה במחברת הכללות ויזכו זה מזה .והוא מה שאמר הכתוב כאן ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ד , כינה חכולן יחד מעשה כולם הגם שמהם הביאו נדבה מהם עשו מלאכה יאמר על כללותם שעשו הכל  וסמך מאמר זה למלאכת הבגדים  אשר עשאום יחידים מישראל להעירך כי גם על פ בני ישראל באין הבדל . ומעתה כל אחד מישראל הביא כל השלוש עשרה מינים שבנדבה ועשה כל המלאכות האמורות‘.

דברי קודשו של האור החיים הקדוש הם התשתית של כל התורה כולה: ‘התורה נתנה להתקיים בכללות ישראל’. ורואים אנו זאת במהלך כל פירושו על התורה. התורה היא לא נתנה לפרט היא נתנה אך ורק לעם שלם. לכן מעמד הר סיני היה אך ורק שישראל היו במספר 600.000 אלף המיצג לפי הארי הקדוש המובא על ידי רבי יעקב אביחצרא בספרו מחשוף הלבן שאותיות ישראל ; יש שישים רבוא אותיות לתורה. קיום התורה הינו מבחינת התורה עצמה מיועד לעם הבנוי בתוך מסגרת חברתית כללית לאומית מדינית וכלכלית. לימוד מהותי זה בתורת המקובלים של רבני אביחצרא ובמרן הרב קוק  והמהר”ל יסודי  ביותר : תורת הכלל. מהות זו נסתרה מבחינת ‘סתר היתה לראש’ של הסתר פנים של מלכת אסתר אשר ציינה את יסוד הקהילה היהודית בפרס  בתור תחליף למדינה העברית הישראלית. נזכיר שהמושג יהודי מופיע פעם ראשונה בגלות פרס אשר לא השכילה לחזור לארץ ישראל בהצהרת כורש 70 שנה לפני מלכות אחשורוש .שאם לא כל הפסיקה ההלכתית תצטמצם רק לחלקים קטנים של התורה. לדוגמא כל הנושא החקלאי התעשייתי המסחרי לאומי והטכנולוגי לא יטופלו הלכתית אם העם לא ישב בארצו. לכן התורה האריכה כל כך הרבה בנושא עשיית המקדש בכדי לומר: הוצאתי אתכם ממצרים בכדי להקים מקדש בירושלים. והייתכן מקדש בלי מדינה? וזו ‘תורתו של המשיח’. הרי המשיח בוודאי שהוא לא יבוא וימצא ארץ ריקה חרבה בלי אף אחד בלי צבא בלי מדינה !!! . הגיע זמן לצאת מאמונות טפלות כאלו! הוא יבוא כבר כשהתהליך המשיחי גאולי יהיה בעיצומו ואז יהי לו את הכלים לפעול. בעצם כל שרשרת ההנהגה של המדינה מאז היווסדה היא שייכת לתהליך המשיחי.

לכן הספר מסתיים בסיום מבנית המשכן ובהוראת הקבה דווקא למשה ודווקא בחודש ניסן לבנותו. משה הוא כדברי הרב אשכנזי בעל הנשמה הכללית של כל ישראל ודברי האור החיים הקדוש משה הוא הגואל האחרון. בעצם רק משה בעל הנשמה הכללית יכול לבנות את המשכן המסמל את מהות ומרכז התורה הכללית האמתית.

רבי דוד אביחצרא. ספרו פתח האוהל.  :

‘אלה פקודי המשכן משכן העדות ..ואם אפשר לרמוז  על כפל משכן משכן לעמת שני תורות שהיינו תבה הסמוכה להם העדת  לוחות העדת וכו… שהיום בעונותינו נתמשכנו  ממנו (פירוש בינת האהל על דברי הרב: מלשון משכון והיינו שניטלה  ממנו התורה כמשכון שניטל עבור חוב) ; ונסתמו מעינות החכמה כידוע ( שלאחר החורבן נתמעטה מאד חכמת וידיעת התורה)  ובזי אתי שפיר  נמי רמז פקודי המשכן  גימטרייה התורה  על הכולל וכו… גם כפל  פקודי פקודי לעמת שתי תורות . והיינו לומר שבא לרמוז כאן ; שעתידה תורה  בדורות  האחרונות כמו דור זה  שלנו חס ושלום  להשתכח והראיה הגדולה  לזאת ביטול  מצותיה  שאינם שייכים  בגלויות  רבם ככולם כידוע  מכהן בעבודתו ולוי בדוכנו..

פרשת ויקהל . ויקהל משה ולכן עתה רצה לתקן ולברר כל מה שאפשר. שכל עוד שלא נגמרו לגמרי  לא תהיה גאולה שלמה.

פירוש עין האהל על דברי הרב אביחצרא..ראו מה שכתוב  בשער הגלגולים ( הקדמה טו) והנה כאשר נחרב  בית המקדש גלתה שכינה בן הקליפות לםי שהנשמות שגלו ביניהם אין בהם כח ויכולת  לצאת מתוכם כיון שנפגמו בחטאם .ועכ שכינתו יתברך . נכנסת ביניהם  כדי ללקט אותם ניצוצות נשמות אשר בתוכם  ומבררת אותם.. ובזה תבין היטב סוד גלות השכינה… כמבואר  בזוהר הקדוש בפרשת פקודי. כד מטו רגלין ברגלין . ועמדו רגליו ביון ההוא  על הר הזיתים ..ואמנם אין השכינה מלקטת אותם  אלא עי מעשה התחתונים ותפילותיהם..  אבל חטאינו מתישים כוחה.. כאשר יכלו הנשמות לצאת משם  אז גם שכינתו  תמא משם.

 

ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן’ יז מ

מרן הרב קוק: מסכת שבת פז ב.

תנא אותו היום נטל עשר עטרות. ראשון למעשה בראשית ראשון לנשיאים ראשון לכהונה ראשון לעבודה ראשון לירידת האש… ראשון לחודשים. (שבת פז.ב)

ישראל בתור תמצית  האנושיות כולה ותמצית היש  בכללותו מאוסף בצורה מרכזית לרומם ולשגב הכול הופעו בהשלמתו הצורית ; אוצרות  האורה הכוללים  כל החמודות האישיות  החברותיות  ההיסטוריות והעולמיות. הקישור שבין ההקמה המשוכללת של ישראל לחזון כל היקום יחד הובלט בראשון למעשה בראשית.

חידוש הצורה הרוחנית של האומה … הופיע בחידוש החודש הראשון ראש חדשים, חודש האביב, המורה על הקישור הגדול שיש לכל היקום עם חידוש הצורה הישראלית הנותנת נשמה עדינה רוחנית עליונה באף כל יציר נברא.. ישראל בתור תמצית היש, בכללותו… והמרכזיות המאחדת את נשמת האומה בחוברת יחדיו היא היא המטביעה את צורתה על הזמן לקדש את הזמנים’.. עין איה שבת ט נו נז.

וזוהי בדיוק הגאולה של פורים של אדר :לצאת מהתורה הקהילתית הפרסית או האמריקאית והצרפתית ולהגיע לתורת ירושלים והמקדש. לכן בירושלים קוראים בטו באדר. כדברי הרמב”ם לתת כבוד לירושלים.

האדמור מבארדיטשב בספרו קדושת הלוי:

לבאר מאמר חכמינו (תענית כט.) ‘משנכנס מרבין בשמחה’. כי עיקר השמחה לאדם בהעלותו הניצוצות לעבודתו יתברך שהניצוצות נעשים לאדם שמעלה אותם כמו לבוש ובזה מגיע לו השמחה. וקודם אדר הוא ‘השובבים’ שהוא העלאת הניצוצות לקדושה ומשהגיע אדר כבר הגיע העת שהעלה אותם מקודם בשובבים ועתה באדר נעשים לו מלבוש ..נקרא שמו אדר כמו אדרת אליהו… כשהגיע אצלו הלבוש מניצוצות הקדושים שהעלה בשובבים מרבין בשמחה..’ 

דברים הקדושים והנפלאים של הרב מסכמים את הנושא של המקדש ספר שמות ופורים ולא בכדי סיום הספר בעשיית המקדש חלים סמוך לפורים. לומר שמי שיכול להעלות את הניצוצות את הערכים הכלליים של תורת המקדש להעלות אותם מהתורה הפרטית של חטא העגל רק הוא יוכל להבין שחג הפורים הוא בעצם לעלות את הערכים המצומצמים של תורת הגלות לגודלם האמתי שהוא תורת המקדש בירושלים.

והמושג שמחה מופיע בתורה רק בקשר לירושלים והמקדש.

שבת שלום וחודש אדר ב שמח.

מאיר משה ואקנין ירושלים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן