1

עמלק מתנגד לישראל בכל צומת של התקדמות לגאולה / מאיר ואקנין

ויקרא. שבת פרשת זכור. עמלק ההתנגדות לישראל בכל צומת היסטורית של גאולה בבניית מדינה קדושה בארץ ישראל. עמלק יצר הרע המטיל ספק בצדקת הדרך ליחיד ולכלל

לומדים בפרשה:

מאת: מאיר משה ואקנין – ירושלים  vakninemm@gmail.com

 

שבת זו נקראת בשם מיוחד שבת זכור וכשמה הייחודי גם מהותה בשמה כמובא על ידי הרבי מולובוויטש זצוק”ל שמהות הדבר מוגדר בשמו, על פי האדמור הזקן וחכמי החסידות ותורת הסוד זיכרונם לחיי עולם הבא.

זו הפרשה היחידה שלפי חלק גדול מהפוסקים הינה חובה מדאורייתא לקרוא אותה. הרי כל קריאת התורה בציבור היא חובה מהחכמים. מה החשיבות שנותנת התורה לקריאה פרשת זכור של מחיית עמלק בפרשת כי תצא עד כדי הפכה לחובה מן התורה.

נשים לב למאורע ההיסטורי אשר עיצב את ההבדל המהותי בן מהות עמלק למהות ישראל. הבדל פנימי זה מסמל את המאבק בין היצירה הא-לוהית הנקראת ישראל ואת הכוח המתנגד המוחלט ליצירה זו הנקרא עמלק.

הרב יהודה לאון אשכנזי זצ”ל מביא בתורתו הכוללת שיש  שישה  מתנגדים   לאבות ולישראל  בהיסטוריה , וכדאי לגלות אותם וללמוד היסטורית את התנגדותם. מתנגד פנימי הרוצה לבטל את האבות ומתנגד חיצוני הרוצה לבטל את האב. הם  המתוארים בתורה בספר בראשית. אברהם המתנגד הפנימי הוא נחור והחיצוני נמרוד. יצחק המתנגד הפנימי הוא ישמעאל החיצוני אבימלך. יעקב המתנגד הפנימי הוא עשיו החיצוני לבן. אלא שעמלק המתנגד השביעי מגלם את כל ההתנגדויות של האישים שצויינו כאן , הוא גם רוצה להחליף את ישראל בהיסטוריה בתור ראשית ומוביל בגישתו של עשות הטבע אלוהים וגם לבטל חלילה את ישראל. נקרא את ההיסטוריה ואת החדשות ובעזרת  לימוד חכמי ישראל האמיתיים נגלה את כולם.

 

מרן הרב קוק  .’ מאורות הראיה ג קפא קצא. חז”ל פירשו במדרש על הפסוק ‘מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ‘(שנאמר על ידי משה ליהושוע במלחמת עמלק)  על ראש  זה זכות אבות הגבעה זה זכות אימהות…נראה שראש מתיחס לגבעה .אם כן היה העיקר כאן בזכות האימהות אלא שמצטרף להם גם כן זכות אבות …צריך להבין ענין החילוק  שבין זכות אבות  לזכות אימהות. ולמה כאן  היה נחוץ בעיקר זכות אימהות..   פירש הגרא שתי  בחינות עטרין’ ואחסנתין. קשר הקדושה הוא מהאבות  וחלק השני מה שהאדם זוכה בהשתדלותו… שהיה צריך שתקבע הקדושה בתוך אומה שלמה ..שיהיו מקודשים המעשים  לעשות על פי האמונה…והנה עמלק רצה להזיק את ישראל בשתי בחינות .רצה להזיקם בשורש האמונה ..ואם לא יצליח על כל פנים לעכב על ידם . שיהו ראויים לקבלת התורה  שהיא קדושה עליונה … שלא יהיו מעשיהם מקודשים ..על פשיטת יד בעיקר האמונה שהדבר תלוי בלב ..עונש שלהם על זה הוא רוחני ומסור לשמים..להפרע על החלק ב שהוא על שגרם רפיון במעשה המצוות ..וזה גרם לכל הקלקולים.. מסורת בידינו שאין זרעו של עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל… דרחל באיתגליא  ולאה באיתכסיא..וקדושת רחל בעובדין..ובאמת עיקר יתרון ישראל מכל עם ניכר יותר בעובדין..וזהו העיקר שצריך להתגבר נגד עמלק הוא שלא יבטל המעשים מישראל ..צריך שתהיה עיקר הכוונה מפני שהמעשים גורמים לאמונה ..ועל ידי עקירת המעשים … גם כן עקירת האמונה.. על כן אמר משה ליהושע כי יהושע היה מבניה של רחל והתחזקות המעשים תלויה בו .וארץ ישראל הוא מקום המעשים .על כן יהושוע מוכן להוריש ארץ ישראל ולא משה .כי עיקר ירושת משה  .. להעמידם על יסודי האמונה  שהיה מבניה של רחל.. דהיא באיתכסיא  אבל יציאת מצרים היתה לתכלית המעשים והמעשים נעשים על ידי כלים … על כן אמר אנכי נצב על ראש הגבעה  להגן על קדושת המעשים שהיא זכות האימהות ..כשבא להשפיע עליהם על קדושת המעשים .. גרם איזה פיקפוק גם באמונה ..קדושת המעשים עי שפע כח האמונה שהיה משה רבינו משפיע עליהם . ויהושוע נגד כח עמלק בן מה שרצה לעקור האמונה הן מה שרצה לעכב עול קבלת התורה.. ‘

 

כוח עמלק בכל דור שישראל מתקדם לתפקידו של ממלכת כהנים וגוי קדוש מול העולם הינו להרוס כוח זה. עמלק מעונין שלא תהיה אומה שלמה אשר התנהגותה תהיה על פי התורה ואז כל המדיניות הממלכתית מדינית פוליטית שלה תהיה על פי מעשי המצוות .אומה שלמה מדינה עם התנהגות של תורה ומצוות בחיי כל המערכת הארצית שלה דרך כלליות עצמותה במדינתה , זה סותר את גישת עמלק המעוניינת להשריש את כוחות הרע התאווה הגאוה והשחיתות בעולם. שכלי המדינה ישרת את כוחות התאווה והכפירה בבורא עולם הוא גישת עמלק.

 

מרן הרב קוק .מאורות הראיה :.. ‘והנה יהושוע הוא המיוחד לייסד את ישראל בארץ ..והנה עמלק שהוא שורש עשיו היה המתנגד הגדול שלא יכנסו לארץ .ומצד זה ראוי להנהיג שיעלו ישראל  למעלת הנהגה למעלה מן הטבע  כי בטבע לא ינוצח עמלק) .אבל להניח לגמרי הנהגת הטבע זה אי אפשר  כי לייסד מושב קבוע לעם ד בארץ ראוי לקבוע על  פי דבר מתקיים .. ואם לא יערבו טבע אז חס וחלילה לא תהיה לישראל אחיזה בארץ… כדי להחליש את עמלק ישתמשו בדרך נס על ידי משה רבינו עליו השלום  ומכל מקום כדאי שהפעולות המקרבות את ישראל לארץ יהיו בדרך טבע. ‘

 

דווקא משבט יוסף אפרים ובנימין נלחמים בעמלק כי הם מייצגים את יישום אמונת משה התורה בקרקע המציאות המדינית המורכבת דרך ארץ ישראל. המהר”ל מפראג בספרו  אור חדש על פורים  מביא לימוד יסודי שבנימין מסמל את הצניעות  הואיל ונולד אחרון ויצא  אחרון  שזו צניעות מהותית מול הרצון של עשיו עמלק להיות הראשון.  לכן כדברי הרב אשכנזי  בנימין בהיסטוריה הוא הצעיר הוא הסיכוי האחרון המתחדש  של ישראל לאחר  הגלות. בדורנו זה היה תנועות הנוער שקדמו את החזרה לארץ ישראל . והם אמונים על משימת משיח בן יוסף אשר הוא הלהבה מול הקש של עשיו. יהושוע ביציאת מצרים מרדכי ואסתר בתחילת בית שני והתנועה הציונית בחזרת מלכות שלישית בימינו הם המוציאים פרקטית בפועל את המלחמה נגד כוחות הטבע הנהפכים למושחתים על ידי עשיו עמלק. הם עם אותם כלים טבעיים של צבא ומדיניות יכולים להתגבר על עמלק ולייצג את כוחות הטבע בקדושה. דווקא הם המוציאים בפועל את בית המדרש ליישום פרקטי מדיני. והם תמיד השלב הראשון של הקמת הכלים הטבעיים של ישראל  הם המקימים את המסגרת של מדינה על כל הכוחות הטבעיים הדומים לעשיו אלא שהם מוסריים ולא רוצים דרכם לכבוש או להשתלט. יהושע שאול אסתר הרצל הם ההקדמה למלכות דוד של הקדושה. לכן שבט בנימין אפרים ויוסף נלחמים בעמלק. הקדושה שבטבע שהיא עליונה מאוד מול השחיתות המוסרית שבטבע של  השקפת עמלק .

 

.רבי צדוק הכהן מלובלין .פרי צדיק. על זכור: מאמר א.. ‘ומכל מקום יכול עמלק  להזדווג להם ואמר אשר אשר קרך בדרך היינו בדרך שהלכו לקבל תורה מסיני …ובא ללמד שיזהר האדם מפיתויי היצר הרע  ולא יסמוך על גדולתו וקדושתו ופרישתו .וכהא דתנן אל תאמין בעצמך עד יום מותך ולהיות האדם אך כשהוא במעלה עליונה בקדושה וטהרה  מכל מקום יהיה נזהר מפיתויי היצר הרע ..

מאמר ב. וספר יהושוע שערכה של ישראל הוא ..ובארץ ישראל עיקר המקום לאור תורה שבעל פה ועל זה זוכין לניצוח היצר הרע .. וזה שנאמר ( והיה בהניח ד אלוהיך  מכל אויביך . בארץ..)  בארץ  דארץ הוא בחינת תורה שבעל פה  מלכות פה תורה שבעל פה..’

 

לימוד היסוד של הפרי צדיק מתאר את המאבק העיקש שיש בין ישראל לעמלק. ודווקא בצמתים שישראל מתעלה וחוזר לארצו להיות עם קדוש כמטרת יציאת מצרים אז כל כוחות הספק של גימטרית עמלק וכוחות שרוצים למנוע את כניסתנו לארץ מתחזקים , כך ביציאת מצרים בבית שני ואחרי הצהרת בלפור בדרך להקמת מדינת היהודים כספרו של מעין משיח בן יוסף כאמור עי הרב קוק על הרצל.

הרב אליהו בושקו מגדולי חכמי אירופה עוד לפני מלחמת העולם השנייה. מיסד ישיבת עץ חיים במונטרה, שוייץ אביו של מורי ורבי הרב משה בושקו זצ”ל ויבדל לחיים טובים סבו, של  מורי ורבי הרב שאול  דוד בושקו . ספרו אור היהדות .’ הגר”א מבאר את המדרש ( לגבי 3 הפסוקים שנאמרו על ידי הילדים למרדכי) כי בשלש תקופות בא עמלק להילחם בישראל תיכף ליציאתם ממצרים. .בפעם השנייה זה הכנעני מלך ערד . ומבאר רשי שזה עמלק… ותקופה השלישית זה המן.. זה גורלו של ישראל אם הוא מחזיק בנושנות הוא מחזיק בנצחיותו ואין אומה ולשון יכולים לשלוט בו. אך אם רוח חדשה פועמת בקרבו והוא שואף לדרכים חדשות .. אז הוא כורה בור לעצמו. ‘

 

ישראל אשר מטיל ספק בייחודו הנשמתי אשר מתבטא בתורה ומצוות ואז הוא מתנתק גם מארץ ישראל ומקים קהילת קודש בכל מקום בעולם וגם זה גורם לרוב המתבולל אז בא עמלק .הוא נלחם במתבולל גם מן התורה וגם המתבולל ומקים לנצח קהילה בכל מקום ולא רוצה לחזור לארץ ישראל מקום השכינה; זו גם התבוללות. הרי בפרס  הקהילה הייתה דתית עם כל ההכשרים  המחמירים גם היו בתי מדרש וגם מרדכי ואסתר הנביאה .למה אז כמעט חליחה הושמדו? כי ניתקו את עצמם מארץ ישראל ולא חזרו בבית שני .אותו מצב בהקמת התנועה הציונית לא חזרו .  היטלר..

 

ההתנגדות אז לציונות כדברי הרב בדברי נבואה המיטה אסון על היהדות  ממש ניבא כי הכול נהרס!

הרב בושקו ספרו פעמי משיח 1936. : ‘ אנו מכירים כעת בטעות שלנו ורואים כי ההצלה של עם ישראל  לא יכולה להגיע לא מברלין  ולא מפאנקפורט וכי הגאולה טרם הגיעה .אנו רואים  כי במקום  משיח קבלנו את היטלר ובמקום גאולה  משטר אימים תקופה חדשה  של ימי ביניים .ואנו מפנים את עינינו לקראת ארץ ישראל . מאחר והיטלר  טרם הצליח לפקוח את עיני היהודים  בכדי להחזירם  למחנה המקורי שלהם  ולקרבם לתורה  בא עכשיו הזעזוע  בארץ ישראל ומראה לנו כי בנינו את בנייננו על החול. ‘

 

 

מהר”ל מפראג .ספרו אור חדש על פורים.:  .כח עמלק רוצה לדחות את ישראל ולבטל אותם לגמרי ועל ההיפך הזה נקרא עמלק כי כבר אמרנו כי ישראל נקראו ישורון ואלו עמלק  הוא הפך זה שהוא מעוקל כי הוא נחש עקלתון ולכך הוא הפך להם לגמרי כי סיבת דבר זה מפני כי כל אחד יכול להרע לעצמו יותר ממה שהוא יכול להרע לאחר ולפיכך כאשר נותנים יד וכח לאומה שהם שונאים  בזה הם מריעים לעצמם ..ואז הפורענות באה  מן ישראל עצמם ..ופני כי שאול בעצמו חמל על אגג. נתן לו כח יותר מכל האומות.  כמו שהיה להמן שהוא מזרע אגג .  ‘ .

דברי המהר”ל ברורים וחדים והיסטוריים לכל התקופות שצוינו ולתקופתנו. האם חוץ מדמאה העצמית של עמלק ,האם אנחנו בעוזבינו את התורה ואת ארץ ישראל בהיסטוריה לא נותנים לא את הכוח העיקרי.כ בר רשי אמר זאת בבשלח על הריפיון של ישראל וביאת עמלק. והאם כל ההתנגדות עד היום גם מרבנים מסוימים שישראל יחזור לארצו לא מחזקת את עמלק …

 

 

אנו נכנסים לשבת מיוחדת במינה “שבת זכור “ולחג ייחודי ביותר חג הפורים שבתיקוני הזוהר הגדירו אותו במעלה עליונה :”כיפורים זאת אומרת שיום הכיפורים היום המיוחד בשנה יותר נמוך ממעלתו מפורים כמאמר האדמור מסלונים בספרו “נתיבות שלום “גדול נתלה בקטן’ זאת אומרת שכיפור הוא כמו פורים ההשוואה היא מקטן לגדול .למה כל זאת? אנו קודם נגדיר את תקופת פורים היסטורית. במסכת מגילה יא א.” אחשורוש אמר רב אחיו של ראש של נבוכדנצאר הרשע הנקרא ראש ..הוא החריב והוא ביקש להחריב..”התורה תמימה מסביר”יסוד שיסד זרובבל בבית המקדש בימי כורש לפני אחשורוש כמבואר בספר עזרא פרק ד .

הוא אחשורוש”המדרש: “שביטל מלאכת המקדש ..”בעזרא כתוב” ובמלכות אחשורוש כתבו שיטנה על יהודה וירושלים..”

. המלך אחשורוש נתן הנחיה לבטל את ההיתר שנתן כורש  שבעים שנה לפניו לגלות יהודי בבל ופרס לחזור לארץ לבנותה ולבנות את המקדש. השאלה הגדולה היא: מה עושים עוד כל כך הרבה יהודים וביניהם החכמים ככתוב במגילה “ויאמר המלך לחכמים..”והגמרא מסבירה באירוניה לדעתי”מאן חכמים רבנן ..’

החכמים ישבו בסעודת אחשורוש שהוציא כלי בית המקדש ככתוב “וכלים מכלים שונים”..שוב הגמרא אומרת “הביא כלי בית המקדש ..”ועוד המדרש אומר “המלאכים אומרים לפני הקבה בית המקדש חרב ורשע זה יושב ועושה מרזיחין -חגיגות..”  . זו בוודאי האשמה לישראל איך יתכן שכבר למעלה מחמישים שנה יש היתר לחזור לארץ ויהודים לא חוזרים כולל החכמים ויושבים ומשתתפים בחגיגות מלך פרס כשאחיהם  מתמודדים בארץ עם קשיי עלייה!! .הם מודעים להפסקת בניית המקדש עי אחשוורוש וזה לא מפריע להם והם מתבוללים בתרבות פרס??.ולכן מיד מגיע עמלק המן שאומר”ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. והגמרא אומרת שוב בעקיצה לדעתי לישראל שבתקופה:”אותו שנאמר ד אחד ישן לו מעמו או “ישנו מין המצוות”.זאת אומרת המן הרשע אומר לאחשוורוש שאגב הביא להם “סעודת ארץ ישראל”במשתה .אין להם שום קשר כבר לא לארץ ולא לתורתם .הרי הם מרגישים פרסיים או צרפתים או מרוקאיים.. הם אוכלים בהכשר הבד”ץ אצלינו בפרס הם אפילו אוכלים ממוצרי ארץ ישראל במשתה אבל בפרס.

 

הרב אליהו בושקו זצ”ל שפעל רבות באירופה לפני הקמת המדינה לפעול שיהודים יחזרו ארצה אומר בספרו אור היהדות “:לקח גם הוא כלים מבית המקדש משתה ושמחה על כי אבדה תקוות גאולתם של עם ישראל ולא יצאו מגלותם ולמשתה זה הזמין את ישראל ..ולדאבון ליבנו נמצאו בוגדים בעמם ובארצם כופרים בנביאיהם והלכו ליהנות מסעודה שמחו בשמחתו ושתו מכלי המקדש .אין לנו עוד שארית ונחלה בארץ ישראל .. ומה הריבותא אם על בוגדים כאלה נגזרת גזרת כיליון . כי עם שאינו רוצה לחיות אינו ראוי לחיות לכן ” דרשה אסתר’ כתבוני לדורות’ כתבו את הבוגדים האלה לדראון עולם אלא למוות ואלה לחיים …מי שחושב שעם ישראל אין לו עוד תקוה לתחייה ולשיבה לארצו ותחיה זו הינה רק נחלת העבר ; אדם זה בוגד בעמו ומביא צרה לעצמו ולכלל כולו..

 

מילים חריפות המבטאים את מצב היהודים שהיה שפל לאומית תורנית ואידאולוגית .זה מה שיוצא מתיאור המצב בתלמוד ובמדרשים. הרב בושקו  אומר “חשבו שמשיחם בא ובמדינות פרס ומדי מצאו את ארץ ישראל שלהם”..

הרב אליהו בושקו ספר מכתביו ונאומיו שהוציא חיים שלם. מנוברדהוק דרך מונטרה בשויייץ לירושלים. דף מז. הרב עוד הרבה לפני יסוד תנועת המזרחי וגם לפני כתבי הרב קוק כבר דיבר מתוך הנהגת אגודת ישראל על ההבדל בן כת דתית לעם.

הרצאה  בגרמנית בפני חברי אגודת ישראל שהיה מבכיריה אז ; בבאזל ב1918 –  ‘. אבל הרי זה מוזר כי דווקא החרדים שאינם רק יהודים לאומיים אלא מחזיקים  במורשת היהודית …נשארים אדישים כאשר מדובר למעשה בציון… האם אנינו בוגדים באבותינו אם אינינו משתדלים להשיג את ציון.. אין יסוד לטענה כי הלאומיות היא אויב הדת  דווקא היא מהווה גשר  עליו אפשר להגיע אל הדת דת ולאומיות אינם ניגודים ..אבל אלה הטוענים שהיהדות היא רק דת  כת דתית , ותקוותם לארץ ישראל  מכוונת רק להשיג מרכז רוחני דתי  מטילים צל על העבר של היהדות ומתישים כוחם של כל הלוחמים לחירותה  זהו חילול עם ישראל  אנחנו עם הנבחר על ידי ה ולא כת  דתית.. ילדינו בפולין התרחקו מבית המדרש.. אבל הכניסו רוח חיה בעם  ומוכנים בכל עת   להקריב חייהם על מזבח עם  ישראל.. אם נכריז עליהם כעל לא יהודים . נביא חורבן  על המשפחה היהודית..’

 

 

זהו מסר העקרי של פורים. אנו לא חוגגים כי היה מה שהיה אלא פורים לא עתיד להתבטל כמו כל החגים כי זה מסר נצחי. אנו לא נשארים בגלויות עד הסוף ומתפלפלים האם נמשיך באותו כולל שהיה בניכר גם בארץ .אז בא המן היטלר .ועד היום עם מדינת ישראל עוד מאות אלפי אחינו מתלבטים עוד.. והנה פוטין מלחמה באירופה. האם יבינו…

 

לכן עמלק באותו דור ובכל הדורות מוצא פירצה וניכנס .הוא רוצה לבטל את כוח האמונה של ישראל הטבוע בנשמותינו בזכות האבות .את זה הוא לא תמיד מצליח. אבל עמלק מעוניין בעיקר כדברי הרב קוק”אף על פי שהייתה האמונה חזקה עם כל זה נכנסה בלב נטייה לחפוץ בפריקת עול המעשים .. זה  לבטל שיהיו כל פרטי המעשים עולים לתכלית עליונה שזו מעלה מיוחדת לישראל .”

עמלק הכניס אז בהתקפה הראשונה כשיצאו ממצרים הצטננות בקבלת התורה פחד מה יגידו האומות שאנחנו שונים לכן חכמים אומרים גם שאמרו נעשה ונשמע “ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו”לא כל כך התכוונו בפנים ..לכן רק יהושוע ומרדכי ואסתר משבט בנימין בני יוסף כדברי הרב קוק”יהושע היה מבניה של רחל והתחזקות המעשים תליוה בו וארץ ישראל הוא מקום המעשים יציאת מצרים הייתה לתכלית המעשים ..”לכן חז”ל אומרים מסורת בידינו שזרעו של עשיו נופל אלא בידי בניה של רחל.. כדברי הזוהר “רחל באתגליא” .זה אומר שמטרת התורה הינה להעלות את האמונה הטבועה בנשמות ישראל לפרקטיקה של הקמת “אומה שלימה קדושה”.עמלק רוצה להפסיק את האפשרות שתהיה בעולם אומה המיישמת  את תורתה בכל גזרות החיים ובעיקר בהשפעה על טבע העולם להפוך את כל הפעילות הגשמית  לקדושה ולערכית. את זה המן וכל העמלקים שבדורות עד היום לא יכולים לשאת כדברי הרב קוק שמדינת ישראל היא כיסא ד בעולם. לכן אחשוורוש לבש בגדי כהונה במשתה לומר ליהודים של פרס שלצערנו הסכימו עם זה :אין כזה דבר קידוש החומר שבגדי הכהונה מסמלים יש רק הוללות פראות להנות מהחומר רק בצורה בהמית תרבות המקדונלד. .. אלא שתמיד הקבה רואה בסגולת ישראל שהם  בכל זאת מיוחדים ומציל אותם .הצלה זו נעשית על ידי מיעוט קטן כמו מרדכי ואסתר או כמו התנועה הציונית בדורנו שיודעים ומבינים שצריך לחזור ללאומיות ישראלית תורנית ולחזור לארצנו ולא להתפתות למלכודת שהעמלקים פורסים לנו . לכן יש שמחה ענקית בפורים שלמרות הכל וכנגד כל הסיכויים הקבה מציל אותנו ומוכן לפעול עם כל הכוחות בעם שמוכנים להצעיד את עמינו לעבר גאולתו. אז כמו עכשיו נשמח בסגולת ישראל הפנימית שבסוף מתעוררת ומובילה את העולם לתיקונו במלכות שדי. לכן “חייב איניש לבסומי בפוריא “כדברי האדמור מסלונים בכל המצבים גם הכי קשים אנו שמחים בהנהגת האל איתינו וברוך ד מציל אותנו מעמלקי הדורות .

וזה התכלית לקדש את החומר שבעולם דרך האכילה וכך לתקן את כל העולם ולהפוך לישראל באמת שהוא האדם  האמיתי של רצון הבריאה .וזה ספר ויקרא  וזה מטרת המקדש  הקורבנות וסעודת אסתר וכל פורים  קדושת החומר על ידי ישראל בבית המקדש בארץ ישראל.ואת זה עמלק רוצה להפריע.. הנה כך אומר רבינו רבי דוד אביחצרא זצוקל

 

רבי דוד אביחצרא . ספרו פתח האוהל. :

ומה גם כאן שהוא תחילת תורת כהנים שכל סגולת עבודתם היא לתיקון חטא הקדום שכבר נתקן מינה וביה כל מאי דאפשר  במתן תורה כידוע רק בשביל העגל חזר הקילקול.. ועל ידי הקרבנות היה הולך ונתקן 

 אדם ..כל דין ודין  לכל איש ואישה לתקן חטא הראשון  אדם זכר ונקיבה.. אדם כי יקריב מכם קרבן  דהיינו אדם מישראל הכלול כנזכר מזכר ונקבה שבא להקריב….אדם הנשוי שלו נאה ויאה לעבוד עבודה זאת. וכן אישה ואשתו שזכו  לעבוד עבודתם כל אחד לפי דרכו בקודש. ‘ תיקון החומר דרך הקרבנות במקדש ובסעודת אסתר במעלת פורים של ירושלים.

 

פורים שמח ושבת זכור שלום .  מאיר משה ואקנין ירושלים

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן