1

הקשר בן פרה אדומה ודור באי ארץ ישראל

פרה : טהרה מטומאת המוות ומהמניעים החומריים והחלת הקדושה בחומר הארצי באנושות הממלכתית זה רק דרך המלכות הישראלית. תחילת כיבוש ארץ ישראל והכניסה לארץ ביוזמת הדור עצמו. החלפת המנהיגות שתכבוש את ארץ ישראל.

לומדים בפרשה:

מאיר ואקנין vakninemm@gmail.com-

 

וידבר ד’ אל משה ואל אהרן לאמור. זאת חקת התורה אשר צוה ד’ לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על’. בפרשה מתוארת מצות טהרת האיש הישראלי אשר בא במגע עם חידלון החיים: המוות. מצווה זו הנקראת ‘פרה אדומה’ מוגדרת בתור ‘חקה’ ‘זאת חקת התורה’. נציין בכאן שמצוה זו נתנה כבר ביציאתם ממצרים בפרשת בשלח. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. רש”י מצוות דינין ופרה’.. וגם כבר השתמשו בה בטהרה בחנוכת המשכן השנה ראשונה. לכן תיאור מצוה יסודית זו הפרה של אפשרות לגאול את העולם מטומאתו ומהמוות הפיזי והערכי; מתוארת כאן בדור הנכנס לארץ לאחר מיתת כל הדור שהתקשה בהכנסת הקדושה בקרקע בארץ ישראל.

נציין כאן שההגדרה של ‘חוקה’ הינה העיקרון המהותי שממנו נמשך כל שאר מצוות התורה. (הרב אשכנזי). למה מצוות ואופן הטהרה מטומאת מת נקראת בשם חוקה? אופן הטהרה של הנטמא במגע עם מת הינו שריפה של פרה אדומה (בלי שער שחור) והזאה של עפר שריפת הפרה מהול במים חיים עם עץ ארז ושני תולעת. ישנו איפה עפר ומים שהם שני הפכים ועץ ארז ושני תולעת שגם הם שני סוגים הפכים העפר בא מהאש היפוכו של המים. עץ ארז הוא גבוה ושני תולעת חיה נמוכה. מה מסמלת הפכיות זו.

שלמה המלך אמר ‘אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני’ על מצוות פרה אדומה. אלא שבוודאי התורה ניתנה להבנה וכוונת שלמה המלך הינה לציין שהבנת מצווה זו הינה בגדר סוד  שמהותו  הינה מבחינת  סוד שאנו דווקא  מוזמנים לגלותו , יסוד מוסד המתאר את מהותה של תורה ומהותו של עם ישראל וארץ ישראל ומיתוכה תיקון כל האנושות.

 

רבי חיים בן עטאר הקדוש : ‘זאת חקת התורה אשר צוה ד’ לאמור דבר אל בני ישראל: ‘…למה לא הקדים מאמר ‘דבר אל בני ישראל’ למאמר ‘זאת חקת התורה’. כי מאמר זאת חקת התורה, היא מצות ד על מצוה שיאמר לישראל .שד’ צוה לו שיאמר להם מצוה זו בחקה, ומאמר דבר בא על עיקר המצוה, מצות ד’ לישראל

 

הרב  יהודה לאון אשכנזי הביא את פירושו הזה של רבי חיים בן עטאר הקדוש : זאת חקת התורה. ומהי חקת התורה? דבר אל בני ישראל.    ‘ואמר דבר אל בני ישראל בא על עיקר המצוה‘.

 

הרב  יהודה לאון אשכנז זצל מגדולי חכמי אלזיר צרפת וישראל. שיעור 1985 בצרפתית  התוכן מובא רק באחריותי בעבריתי:  ‘ 1.מצות פרה אדומה הינה מבחינת חקה שזה העיקרון היסודי שממנו נובעות מצות התורה. ומהו עיקרון זה? זאת חוקת התורה: דבר אל בני ישראל. הפלא שנתינת התורה היא רק לישראל. בוודאי שהתורה מתארת סיבות למה התורה היא רק לישראל מהאבות ועד תורה שבעל פה למה הדיבור האלוהי היא רק לישראל. בכל זאת ישנו מהות פנימית של סוד התורה למה זה כך. אומות העולם יודעים בעצמם פנימית שדבר ד בגילוי ההיסטורי הוא רק לישראל. ואנו רואים כשהדתות והתרביות נתקלות ברצון להבין מהויות בעולם הן פונות לתורת ישראל. גם בקוראן וגם אצל הנצרות.  בכל זאת  אומות העולם לא מקבלים את הבלעדיות של דיבור ד דרך התורה הישראלית וההיסטוריה  רק   לישראל. רשי ‘אומות העולם מונים את ישראל לומר מה מצוה זאת..’ אומות העולם לא יכולים לקבל את שני הדברים את הדיבור הבלעדי לישראל ואת העובדה שבעולם הזה הגשמי עם טומאת המוות עם חידלון המיתה עם בעיות העולם, יהיה אפשרי להכניס בו טהרה וקדושה. אומות העולם לא מבינים ומקבלים איך אפשר בעולם חסר לדבר על קיום תורה ומצוות שהן מעל הטבע וצד השלמות. איך אפשר לקיים תורה אלוהית בעולם חסר עם מוות וחוסר שלמות. איך זה יתכן הרי זה פרדוקס גדול!  אומות העולם לא מקבלים שישראל יכול לקדש את טומאת המות שבעולם שיש, אפשרות לחיות עם טהרה וקדושה בעולם הנראה ‘אבוד’ בעקבות המיתה. מבחינתם העולם חסר אי לכך אין אפשרות לדבר על קדושה בעולם של חידלון ומניעים חומריים. הם לא מבינים שישראל יכול לקדש את כל העולם החסר ולהכניס בו קדושה.

דבר נוסף התורה שבעל פה המשנה  מסכת ברכות מתחילה בתיאור מצות קריאת שמע. ‘מאמתי קורין את שמע בערבית .משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן… ‘והגמרא דוקא מוכיחה שזמן קריאת שמע קשור לאותו זמן שהכהן לאחר שנטהר מטומאתו ויכול בתחילת הערב לאכול את התרומהזהו הזמן של קריאת שמע. ואפילו שעוד לא הביא את קרבן הכפרה הוא כבר יכול לאכול את התרומה. תורה שבעל פה מתחילה מקריאת שמע  שהיא  היסוד של קבלת עול מלכות שמים ומצוות . עול מלכות שמים יישום המלכות האלוהית על ידי ישראל בעולם עם מוות וטומאה זה כוחו של ישראל הניתן לו על ידי הקבה. והכהן מסמל זאת שגם אם עדיין לא הביא את קרבן הכפרה והוא עדיין לא סיים את הליך הטהרה, הוא בכל זאת אוכל בתרומתו. זאת אומרת שלמרות שישנה טומאה עדיין בעולם ישראל מכניס בו טהרה וקדושה כמו הכהן. זהו החיבור בין קריאת שמע וקריאתו בערב בחושך העולם הזה על ידי ישראל המטהרים את העולם. זהו טהרה על ידי פרה אדומה. ולכן תורה שבעל פה מתחילה בקריאת שמע.

 .2משה רבינו האיש המושלים שכולו טוב מבלי תערובת של טוב ורע אך ורק הוא יכול להוריד את התורה האלוהית בעולם הזה. משה בעליונות אנושית נפרדת בדרגתו העליונה דרך בידולו הערכי דווקא יכול להיות מי שיוריד התורה. העניין האלוהי לא יכול להיות מורד בתחתונים על ידי אישיות ‘רגילה’. משה על שלמותו הוא ‘ נטמא’ קצת בהורידו את התורה לעולם לכן הוא לא נכנס לארץ ישראל. כך הכהן נציג הבאת הקדושה של ישראל בפועל בטיפולו בנושא הקדושה בא במגע עם אפשרות של טומאה של קושי של חוסר שלמות העולם. לכן הוא גם נטמא אבל עד הערב למרות הטומאה הוא מצליח לפעול. כך גם ישראל נבדל מכל העמים ופועל למרות עליונותו בעולם לא שלם בכדי להעלות את האנושות.

  1. יסוד המצוות והתורה הוא קריאת שמע קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות, יישום מלכות ד על ידי ישראל בעולם. ואומרים את קריאת שמע כבר מהלילה למרות חוסר השלמות.

.4  ומתוך כך הגמרא במסכת ברכות ממשיכה בתיאור מחלוקת בן רבי יוחנן ורבי יהושוע בן לוי לגבי מיקום קריאת שמע בתפילה. רבי יוחנן : קריאת שמע בערבית ראשונה ומיד אחר כך ברכת גאל ישראל ותפילת עמידה מתפללים מתוך ברכת גאל ישראל וקבלת מלכות שמים כבר מהלילה. כבר מהלילה מההתחלה של הגאולה נרתמים וזה נקרא גאולה מהלילה. ובבוקר שהכל ברור אז קריאת שמע ואח”כ תפילה גם סומכים גאולה לתפילה. מתפללים לפני מי שגאל את ישראל.

רבי יהושוע בן לוי : קריאת שמע ברכת הגאולה והתפילה בבוקר שהכל ברור אפשר חסמוך גאולה לתפילה. אלא שבערב סברתו הינה תפילה ורק אח”כ ברכת הגאולה וקריאת שמע .כי זה עוד לילה זה עוד ההתחלה אי אפשר לסמוך גאולה לתפילה כבר מהתחלה כשזה עוד לא ברור

הלכה נפסקה כרבי יוחנן שגם בלילה כשזה רק ההתחלה סומכים גאולה לתפילה כי זו הגאולה ומתחילים קריאת שמע ברכת גאל ישראל והעמידה. זה מקור הויכוח בן אגודת ישראל למזרחי האם לילה זמן גאולה. ההלכה נפסקה כרבי יוחנן!’

 

תורתו של הרב כהרגלה בקודש מגיעה לסוד הענין לפי פרשנות תורה שבעל פה השייכת למצוות פרה אדומה ולארץ ישראל אשר בכוחה ומתוך הבדלותה מכל הארצות, יש בה את סגולת הפיכת הטמא לטהור והחומר לקדושה .קישור מעלתו הנפרדת של משה אשר היא כוללת את כל ישראל (זוהר) דווקא למצוות פרה , ויקחו אליך, הוא הסגולה המעשית של איש המעלה העליונה ושל ישראל העליון מתוך תורת האל , להחדיר קדושה דווקא בעולם  החומרי המוגבל והחשוך

.. ארץ ישראל טיבור העולם המתאחדת עם ישראל לב האומות דרך תופשי היוזמה של העשייה הקדושה של ענקי ישראל הנבדלים במעלתם מן העם. מנהיגים אלו מתוך מדינת ישראל מסוגלים להעלות את הכל לטהר כל טומאה ולקדש את העולם הזה דווקא. אלה מנהיגים מבחינת ‘ משה שפיר קאמרת אשר הם ניצוץ נשמת משה רבינו , פועלים בנבדלות ערכית רוחנית עליונה של ‘ותחסרהו מעט מאלוהים’ של כמעט שער החמישים ופועלים מתוך כך עם העם להביאו להיות כולו ממלכת כוהנים על כל ההשקפות. דרושים  לנו בכל התחומים למנהיגים מורמים כאלו גם בתחום הפוליטי הכלכלי העיסקי והמדיני.

לכן אנו צריכים לירתום ולשאת בעול החיובי של קידום ארצנו תורתנו ועמנו. בזכות הזו לפעול למען המשך גאולתנו בכל המגזרים. אנו צריכים להיות הזעיר אנפין של משה בכל משפחה בכל קהילה בכל עיר ובוודאי במישור הלאומי. ילדינו צריכים לראות דוגמא חינוכית של חתירה למנהיגות מצטיינת לשם שמים של החזרת השכינה לציון למדינת ישראל. אנו צריכים לפעול אך ורק מתוך תורת ישראל הכללית למען הכלל וילדינו יהיו מנהיגי דור הגאולה העליון עם יומה ונתינה על טבעית. זו מצות פרה הפעילות על כל התחומים גם הכי קשים והעלאתם אל על

 ויש לנו בה נוער נפלא רתום יוזם בתורה ובעבודה למען הפיכת מדינת ישראל למרכז הקדושה של האנושות והארצות. ואנו ממש בדרך. ראו לומדי התורה הצעירים בישיבות ראו חיילי צה”ל ראו מתנדבי העמותות מד”א,  זקא ועוד …ענקיים!!.

 

מעלה זו של פעילות יזומה של מהות טהרת כל טמא כל מניע על ידי באי הארץ מקורו במידת הענוה דווקא הנובעת ממהות מידת הכניעה שבמהות ארץ ישראל. לכן היא נקראת ארץ כנען.

 

ספר זרע קודש . רבי נפתלי צבי מרופשיץ .מגדולי חכמי אירופה שהצטרף  לחסידות. – שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. הנה תיבת כנען מיתר לכאורה כיון שאמר אשר אני נותן וכבר היה ידוע  להם שארץ כנען  ינתן להם. רק יש לומר שמצינו מעלת מדת הכנעה וענוה הוא העולה במעלה על כל המעלות והמידות; שמשה רבינו עה שהיה מבחר מין האנושי נשתבח במידת הענוה .וזהו מעלת ארץ ישראל  הנבחרת לנו  שמטבע הארץ ההוא לגרום ליושבים בה הכנעה וענוה .ולכן אף שהיה שם ערים גדולות ובצורות …עם כל זה נקרא כנען  מלשון הכנעה שטבע הארץ ההוא בהכנעה.. היש בה עץ . אם אין. פירוש שתראו ותבינו  אם האדם כשר מחזיק עצמו כאין ..ולראות טוב טבע הארץ ההוא שגורמת טבעה למעלה נפלאה  הכנעה וענוה. ‘

 

דווקא המנהיג הענק משה הפועל בצורה על טבעית הוא עניו , כך ארץ ישראל. העשייה האנושית למען הכלל התורה והארץ היא הענוה האמיתית. הענו פועל לממש את צו הבורא עלי אדמות. הוא איננו מכניס נגיעות אישיות בעשייה שלו היא לשם שמים. ענו הוא הפועל בכל כוחו הנפשי רוחני פיזי למען קיום של התורה והמצוה בכל תחום שהוא עושה בארץ ישראל.

רבי יעקב אביחצרא מענקי חכמי מרוקו סבו של הבבא סלי.  ספרו מחשוף הלבן: ‘…דכל מקום שיש טומאה שם מקום חניית הסטרא אחרא , …עד שתתגלה סטרא דגבורה דקדושה בתוקף גדול … מי יתן טהור מטמא. דהיינו מי יפריש טהור שהיא המלכות מטמא שהם הסיגים שבגבורותיה לא אחד? בתמיה, דהיינו … שהוסרו הסיגים מהם ונעשו הכל קדושה אחת אחדות אחת .וזהו לא אחד אות אלף שבמילת אפר שרומז, על אחד. משום הכי אמרה תורה ד דברים :אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. להורות דארבע התחלקות שניתוספו בה שמורות על סיגים עכשיו נתלבנו ונעשו אחד בלי פירוד והיינו מלת אפר… והנה כל מה שנרמז כאן בפרה הוא עצמו העינין הנעשה בקריאת שמע… חקת התורה גימטריא פסוק שמע ישראל עם כללות ששה תיבות שבפסוק. זאת חוקת התורה חק הקבוע בכל יום כדי לבנות המלכות ולתקנה.. כמו שכתב הארי זל. ותיבת חקת גימטריא זו מלכות. גם תיבת חקת ראשי תיבות :’חקל ‘תפוחין ‘קדישין… מי יתן טהור מטמא. לא אחד. דמלת אחד רומזת לתיבת אחד דשמע ישראל… מי יפריש טהור שהם הניצוצות של הקדושה, מטמא שהיא הקליפה שהם בתוכה .לא אחד? זה נעשה על ידי אחד שבקריאת שמע‘ .

שני הפרשניות שהובאו של רבי יעקב  אביחצרא ושל הרב אשכנזי מבוססים על תורת הסוד. מהות מצוות פרה אדומה הינה סוד תיקון ההפכים. תיקון כל המניעים של העולם הגשמי. אפשרות של העלאת כל הסיגים כל ההתנהלות הכלכלית המדינית הפוליטית שבתוכם נמצאים התנהגיות של תחרות של שנאה, להעלות את כל ההויה האנושית עם ההופכיות שלה לקדושה. ישראל יכול לאחד את כל המניעים את כל הסתירות שבחיי העולם. עם ישראל נברא להוריד את מלכות ד’ לעולם הגשמי. איחוד ההפכים הנעשה על ידי ישראל עם תורתו הינו דוגמא לאנושות שכן אפשרי לאחד בקדושה את כל השניות הדואליות של עולם הזה. זוהי קבלת עול מלכות שמים. זוהי מצות קריאת שמע. זוהי מצות פרה אדומה.ומהות זו לא מקובלת על אומות העולם המפרידים בן הדת והפוליטיקה. וגם על ידי חלק מעמינו בארץ ובחול  המעוניין להשאיר את התורה רק בין כותלי בית המדרש ולא בחיים מדיניים..

רבי דוד אביחצרא .אחיו הבכור של הבבא סלי .ספרו פתח האוהל‘ 1 – .ואם אפשר על דרך הרמוז לעיל לעמת ברור ועליית ניצוצות הקדושה שגם כאן רמז פרה אדמה תמימה בכללות כוונתה לעמת מלכות שמים שיובררו ויעלו ניצוצות הקדושה וידבקו בתוכה .(  פירוש עין האוהל על דברי הרב רמחל .כשנשלם ליברר הניצוצות הקדושות מתוך הקליפות נאספות כולם במלכות. ), . זאת חקת התורה שעוד בה גם כן סגלת עלית ניצוצות הקדושה ביתר שאת  הוא על ידי התורה לשמה….דהיינו זאת שהיא מלכות שמים תקח אותה בכוח התורה שגם כן זאת  האשה יראת ד  תקח התורה על ידי למוד תורה לשמה מצא מין את מינו וניאור ..

  1. וזהו אשר צוה ד לאמר דבר.דהיינו אמירה ודיבור  גם כן . אל בני ישראל  שעל ידי סגולה זאת  שגם כן בני ישראל  שהם בעולם התחתון  עולם העשייה  ששם שייך  ברור הנזכר מעולם ההוא  מבררים ומעלים  מעולם לעולם מתתא  לעלא עד עולם העליון כידוע .וזהו רמז ראשי תיבות נמי של א.ל  ב.ני י.שראל  א.ב .י  דהיינו גם כן מתתא לעלא הוא י צירה ב ריאה   א.צילות .שגם לרבות סופי תיבות ‘ל י.ל’ ליל שימורים הוא לד.עולם העשיה כידוע…שגם כן גימטריא של ‘ליל’ הוא ‘עין‘ פשוטה שהוא ראשי תיבות של עשיה..בא גם כן על כל  אל בני ישראל הכתובים בתורה. ומה גם במצוה החדשה של חקת התורה  שהיא מסוגלת לסגולה הנזכרת  ביתר שאת ועוז. ‘
  2. 3. ודהיינו ויקחו אליך  דייקא לעמת משה לבדו ביתר שאת. אליך שגם לרבות סגולתיך זאת של עלית ניצוצות הקדושה ..אדמה אותיות האדם . מתנות באדם לרבות תיקון אדם הראשון  תמימה  גימטריא מלכות..

הרב מסכם כאן את כל הנאמר מעלה במהות תורתו העליונה על מהות תיקון החיצוניות עי הפרה ועל ידי משה דווקא המביא את דיבור ד לישראל בלבד. משה פרה ישראל.

ספר באר מיים חיים. רבי חיים מטשרנוביץ מגדולי חכמי החסידות.:  .’,אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני.’  אמר שלמה..ונוכל לומר כי אמר זאת על מה שהפרה מטהר את הטמאים  אמרתי אחכמה  פירוש  שהארתה  בא מבחינת החכמה  העליונה  סוד לובן העליון  המטהר את הטמאים ..החכמה שאורותיה מגרשים  ומבטלין כל בחינותמ הקליפות והרע  הוא ממתיק את הדינים . ‘

 

זה סוד הפרה שהוא סוד ישראל ארץ ישראל והתורה : האפשרות לטהר את כל הטטמאות של ההויה האנושית, הקדושה במערך הכלכלי חברתי פוליטי ומדיני.

 

רבי צדוק הכהן מלובלין – ספרו הפרי צדיק מאמר ב על חוקת.: ‘…זאת חקת התורה .הלשון חוק היינו שיחקק הדברי תורה בלב והוא יל ידי בחינת תורה שבעל פה שהוא הרב חכמה לתקן הרב כעס .ועיקר הוא לתקן קלקול הנחש שהביא מיתה לעולם והתחלת קלקול הנחש היה בעסק אכילה שהכניס בה תאוה והרגשת הנאת עצמו … ובא על חוה והטיל בה זוהמא . והוא קליפת התאוה… ומה שהאכילה… לאדם וכל בהמה וחיה  זה מקליפת הקנאה. ואחר כך מזה נסתעף רציחה ממש בפועל בקין. ועבודה זרה באנוש. והתיקון לקלקול הנחש הוא על ידי אכילה ולכן נקרא נאכילה בלשון חוק… כשהשם יתברך הוא הזן ומפרנס אז האכילה הוא בקדושה ואז נחקק בלב הקדושה לתקן קלקול הנחש… חוק זה שבת היינו שבשבת אז האכילה בקדושה שהוא מצוה .ועל ידי סעודת שבת מתקנים גם כן קלקול הנחש..’

דברי קודשו של הרב מסבירים גם את האסון שבאכילה הצריכה והיצור הכלכלי נטול כל אידאל וכל תוכן מוסרי. ניהול כלכלי פוליטי יצרי רק בלי כל תוכן של קדושה. זהו חטא הנחש חטא השקיעה רק בצד הטבעי של העולם מבלי לגלות את הקדושה שבו. וזה מוביל לאלימות רצח והאללת הכוח האנושי. וזו מהות פרה אדומה להחיות את צד המיתה והתאוה  שבחיים לחיים שלמים קדושים תאוה של קדושה .וזה רק בשילוב התורה הכללית ולא המפרידה  במדינה.

 

ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין…’.

רשי‘כל העדה – עדה השלמה שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים‘.

ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר‘.

רשי: ‘כל העדה- כולם שלמים ועומדים להכנס לארץ שלא היה בהן אחד מאותם שנגזרה גזירה עליהן שכבר כלו מתי מדבר ואלו מאותן שכתוב בהן חיים כלכם היום‘.

הרב צבי יהודה קוק : אז ישיר ישראל . הרב  צבי יהודה קוק’ לעומת אז ישיר משה ובני ישראל הכללי מאוד מופיע  אז ישיר אישי ; כשם שנמצא בפרשתנו  ענין הטהרה  הפרטית האישית  מטומאת מת.בארץ ישראל  מתגלה  כלל ישראל בשלמותו  ומתוך כל שלוות הפרט  .. הפרט מתוך הכלל .ישראלי פועל פרטית מתוך ארץ הכלל.זו הפרה של האדם.

מצוות פרה אדומה תוארה דווקא כאן בפרשת חוקת למרות שהיא כבר ניתנה בפרשת בשלח. בין פרשת קורח לחוקת עברו 38 שנה. התורה לא מספרת מאומה על כל השנים האלו! אין דיבור למשה 38 שנים! אך ורק שדור באי הארץ בפרשתנו מתחיל להיכנס, לארץ ולכבוש את סיחון ועוגאז התורה מספרת יש דיבור למשה .התורה מספרת את היסטורית ישראל הגאולית שמטרתה להיכנס לארץ ולבנות בה ממלכת כהנים כלפי האנושות. לכן יש דממה כשמטרה זו מופרת על ידי המרגלים וקורח. ולכן דווקא לדור באי הארץ התורה מפרטת את מצוות פרה וכותבת אותה: זו מטרת התורה זאת החוקה של התורה. וחוקה זו הינה כניסה של ישראל לארץ ישראל שרק היא יכולה לאחד את ההפכים לטהר את הטומאות לקדש את ההויה. איחוד ההפכים של ההויה העולמית יכול להתבצע רק מכוחה של ארץ ישראל  שרק היא ארץ היכולה גם היא לאחד ולקדש את כל טומאות העולם ולאחד את כל ההפכים. מלכות ד’ בעולם  רק  ועל ידי ישראל ורק ממדינת ישראל! לכן ישראל נקראים כאן העדה השלמה שכולם פרשו לחיים ויכולים להביא את מהות החיים שהיא איחוד והעלאת כל הצדדים ההפכיים של חיי העולם הזה ממדינת ישראל. ומכאן חכמים אומרים שישראל בחול הם עובדי עבודה זרה בטהרה. כי החיים בחול הם עולם הפירוד כי היהודי חי שם רק תחת ערכי האומות החלקיים והלא מאוחדים.

 

לכן גם קרבן פסח נקרא חוקה כי הוא יסוד הגאולה ותפילין נקראים חוקה כי ארבע הפרשיות שבתפילין עוסקות בקבלת עול מלכות שמים עול מצוות וארץ ישראל.  ואנו זוכים להיות דור הגאולים אשר חזר לעצמאותו ופועל למען החזרת השכינה לציון. תורת משה היא המסוגלת לגאול את הכל ולקדש את הכל. לכן משה התפלל 575 תפילות להיכנס לארץ ישראל. אין אפשרות אם השכינה בגלות. איזו אחריות עליונה יש לנו הישראלים יושבי ארצנו לומדי תורתנו והנלחמים עבור העם בארצו בצבא הגנה לישראל.

שבת שלום וחודש תמוז טוב.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן