1

תורה שבע”פ משה רבינו ותיקון תשעה באב בא”י

ספר דברים - פרשת דברים הקדמה של כל תורה שבעל פה על ידי משה רבינו .דברים יעד התורה. שבת חזון הגאולה. התיקון של חטא המרגלים והפיכת תשעה באב שהוא במקורו מועד וחג לתפארתו: "רב לכם שבת בהר הזה .פנו וסעו לכם ..בואו ורשו את הארץ ..."

לומדים בפרשה

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין vakninemm@gmail.com

אנו מתחילים ספר חדש דברים, שהוא כולו דברים הנאמרים, על ידי משה רבינו ערב הכניסה של דור הגאולים, בני דור הדעה שלא יכל וגם לא היה  מסוגל (כי כבר השיגו את ערך עולם הבא)להוריד  לקרקע המציאות של רגבי ארץ ישראל את גדלותו יישומית פרקטית.בעצם חוסר יכולת זו נובעת הן מגדלות הדור אשר נמצא בתוך ענני כבוד ולומד תורה ממשה ולכן הקושי לניתוק ממציאות של עולם הבא כבר בתחילת ההיסטוריה של העם.עולם הבא הינו עולם התיקון של ימות המשיח וכל התהליך של הגעת ישראל לתפקידו של ממלכת כהנים וגוי קדוש.דור דעה השיג זאת כבר במציאות , אלא שהיה חסר את הבאת עולם הבא להמשך של תיקון העולם במציאות בכל המערכת של ממלכה.זה כבר אתגר אחר!

מנוסף ישנו את ההרס שאריכות הגלות עושה ושקשה לנתקה ממנטאליות החיים גם של מנהיגי העם בכל התחומים לכן דור המדבר רצה לשוב למצרים. גם מאותו חומש שיצא ממצרים נכנסו  לבסוף רק כלב ויהושוע! כדברי הגמרא בסנהדין ‘רק שניים משישים  רבוא נכנסו’ראה משך חכמה פרשת וארא. .רבא אומר ‘וכן לימות המשיח.’עובדה זו מנעה גם ממשה ליכנס לארץ ישראל.

רבי חיים בן עטאר הקדוש

גם בי התאנף ד בגללכם לאמור גם אתה לא תבוא שם  ‘

‘וקשה הלא לא מצינו שהתאנף ד על משה בעון המרגלים …והנכון על פי דבריהם זל שאמרו.  במדרש רבה טז,כ) ויבכו העם בלילה ההוא  קבעו בכיה לדורות , כי ליל תשעה באב  היתה שבו נחרב הבית.  ואמרו עוד שאם היה נכנס משה לארץ  והיה בונה  בית המקדש  לא היה הבית נחרב , שאין אומה ולשון נוגעת  בו.ואמרו עוד  שוחר טוב מט) בפסוק מזמור לאסף אלהים באו גויים..וזל קינה מבעי ליה.אלא על שהשליך חמתו  על עצים ואבנים.מעתה אם היה נכנס משה לארץ והיה בונה המקדש  ולהשליך חמתו  עליו לא אפשר כנזכר ויחר אף ד בשונאי ישראל ויהיה כליונם במקום חורבן הבית .לזה גזר ד בגזרת המרגלים גם על משה שימות במדבר והוא אומרו גם בי התאנף ד בגללכם דברים שלכם. כי אם לא היה עון המרגלים והיו נכנסים אפשר שהיה נכנס עמהם משה והגם שיבנה בית המקדש אין מיחוש כי לא נתגבר בחינת הרע , והיו עומדים בצדקם  בארץ .אלא באמצעות עון המרגלים  גברה יד הרשעה וידע ד כי לא יעמדו בצדק  וצא ולמד משירת האזינו. ‘

הרב מלמד אותנו את ההשלכה המרחיקה לכת שישנה על חטא המרגלים של חוסר רצון והבנה של מטרת יציאת מצרים וכל הגלויות ושל התורה עצמה על כיוון ההיסטוריה של כל העם כולל המנהיגים.הנה לכן גם משה הגואל לא נכנס לארץ בפירוש הרב בגלל מאיסת הארץ של הדור.בעצם משה הקריב את משאת נפשו לחיות את קדושת התורה בארץ בכדי שהעם לא יפגע בעת חורבן כי מידת משה היא נצח ואז בנית הארץ והמקדש  על ידו הם נצחיים.ואז העם היה בסכנה כליה חלילה וחס. הרב מלמד אותנו על החומרה של חטא המרגלים ולכן משה מתחיל בתוכחותו בפרשה זו בחטא זה ראשון למרות היותו לאחר העגל. חטא זה שינה את כל סדרי מטרת הבריאה .אנו למדים על ההשפעה שישנה גם של התנהגות העם על המנהיג לגבי מרכזיות חשיבות ארץ ישראל בתורה . יש בכוח הציבור גם לפעול ולהשפיע על מהות דרך המנהיג בהיותו לטוב ולמוטב.  וגם על גדלות מנהיגות משה אשר בעצם ויתר על אפשרות להיות הוא המשיח כי ראה שהעם הזה עוד לא מוכן ליכנס לארץ ישראל.עד שמשה יכנס עם כל דור המדבר ויהיה איחוד משה ומשיח.ראשי תיבות משה: מה שהיה הוא שיהיה.רבי חיים בן עטאר הקדוש לפי הסוד.זהו תיקון חטא המרגלים והחזרת ט באב למקורו העליון.

רבי צדוק הכהן מלובלין מביא במאמריו על חודש אב, שבבית ראשון כבר חגגו את ט באב וגם בבית שני.וכל הלימוד שראש חודש נקרא מועד נלמד מחודש אב לפי הפסוק במגילת איכה.’קרה עלי מועד’.ט באב מהותו מועד שתתגלה במציאות ולא רק בדרשות.ואנו בה ממש בדרך  לכך   כשיבנה המקדש במועדו מאז  חזרתינו לארצינו.

.זהו רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו ובואו הר האמורי. ראה נתתי לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ אשר נשבע ד לאבותיכים .  לתת להם ולזרעם אחריהים…כך משה מתחיל את התורה שבעל פה שהיא פירוש משה על התורה והיא בעצם הקדמה של כל התורה שבעל פה אשר במהותה היא הפנימיות של כל התורה שבכתב ולא הפוך. אנו עם של תורה שעל הפה אשר מתגלה מתוך נשמת ישראל העברית וזאת משה רבינו מגלה בכל ספר דברים וזה מתחיל עם בירור בנושא המרגלים וחוסר הכניסה לארץ ישראל.זו תורה שבעל פה של משה שנכתבה בתורה עצמה.צריך לשנן ולומר מבלעדי הבנה זו של התיאור בפרשה של התוכחה הראשונה אין שום אפשרות להבין את ספר דברים ובעצם את כל התורה הרי דברים הוא פרשנות הבעל פה של משה לארבעת הספרים.בעל פה שנכתב בצו אלוהי. לכן וזהב הארץ ההיא טוב.זו תורת ארץ ישראל.זו לא רק ציונות זה מהות הבנת פנימיות התורה  והפסיקה ועד החזרת הנבואה.

רבי צדוק הכהן מלובלין.ספרו פרי צדיק

‘אלה הדברים אשר דבר משה אחרי הכותו את סיחון . ואת עוג…להבין למה נאמר אחרי הכותו..הלא כבר ידענו..הענין הוא כי החומש אלה הדברים הוא התחלת משנה תורה שמשה מפי עצמו אמרה ( מגילה לא 🙂 והוא ספר שביעי כידוע שפרשת ויהי בנסוע הוא ספר בפני עצמו. והוא נגד מדת מלכות  פה תורה שבעל פה קרינן לה.ובה דברי תוכחה כמו שנאמר כי ברב חכמה רוב כעס  , שעל ידי רוב כעס של היצר הרע בהכרח לעמוד כנגדו על ידי רוב חכמה של תורה שבעל פה.ודהיינו על ידי שמחבר את החכמה שבמוח עם הבינה שבלב  שיכנוס למעמקי הלב ..שסיחון ועוג המה הקליפות הקשות המנגדים לחכמה ובינה שהמה מוחא וליבא. ולכן בא דייקא התגלות תורה שבעל פה אחרי הכנעת הקליפות  של המוח והלב שהמה סיחון ועוג…כי זהו עיקר הקליפה הקשה שאמר אין חשבון דלית דין ולית דיין .וזהו קליפת סיחון אשר יושב בחשבון  שהוא מקום המחשבה שבמוח ואינו מניח לאדם לחשוב את עצמו שיש עוד עולם הבא …שכל מי שאינו מאמין בשני עולמות בידוע שאינו מזרע אברהם. ‘

.דברי קדשו של הרב מלמדים אותנו  מה מהות תורה שבעל פה והיא הלימוד של הורדת כוח המחשבה ללב בכדי ליישם את התורה. זוהי תורה שבעל פה של משה בדבריו בדברים והמשכה במשנה בתלמוד ובעיקר בתורת הזוהר הארי וגדולי המקובלים של כל הדורות.תורה שבעל פה הינה הבאת סיני להרב הבית בירושלים.לכן כל נאום משה הינו סוד התורה.תורה שבעל פה של משה מגלה את יעד ההיסטוריה של  ישראל בקידוש כל ההויה. ומשה מסביר זאת לדור אחר דור היישום של התורה כי היא עכשיו תהיה במסגרת מערכתית מדינית כלכלית פוליטית.

רבי דוד אביחצרא אחיו הבכור דלצהבבא סאלי זצוקל. ספרו פתח האוהל.

‘הדברים, דברים לשון דיבור קשה.  אך כיוון שנתן רשות שהוא  לשון תוכחה .אם כן הוא זה גם כן בכלל נופל, דהיינו שבא להוכיחם  לעמת ‘לשון מדברת גדולות’.שהכל בה תלוי ועומד  כידוע על פסוק ‘מי האיש החפץ חיים’ .לפיכך ובחרת בחיים …ומה גם שמירת  יסוד הברית  מיניה וביה שעל פיו יצא ועל פיו יבוא .’שומר פיו ולשונו’.שומר הברית והחסד. תהילת ד ידבר פי.ואחר כך ויברך כל בשר כידוע…בזכות שלא שינו את לשונם ושמרו בריתם  נגאלו ממצרים …וזהו בצאת ישראל ממצרים. ישראל דייקא -‘לי ראש’ דהיינו ראשי תיבות של ‘לי’ ‘ל.שון  י סוד ראש’ דהיינו אלא הם הראש והראשית של טהרתם ..גם לעמת שמירת הברית אתי שפיר ישראל דייקא.’וישראל אהב את יוסף… ‘

‘.אלה הדברים כאן היה  וכאן נמצא  צירוף  ‘הדבר מילה א’.  דהיינו לומר לך ברית הלשון לעמת ברית המעור  ושניהים כאחד..’  לכך פנו וסעו..האמורי.. כל דייקא לעומת שני בריתות .’,  פירוש בינת האוהל על דברי הרב.כל כנגד היסוד  האמורי כנגד הדיבור.’

.זהו מטרת דבר משה של תורת פיו קידוש כל השיח והדיבור הישראלי להיות דיבור עליון של תורה שבעל פה וקידוש כל הקשר הזוגי והקשר הבין אישי לבנית חברה קדושה ומוסרית.אלה הם דיבור משה .קידוש הפה  והשיח הציבורי פוליטי וקידוש רשר הזוגי. הדיבור האנושי העושה את העולם והקשר הזוגי והחברתי(זה מושג ברית הפה וברית המילה) המפתח אותו זהו מהות ספר דברים וכל התורה ויישומה במדינת העברים .ארץ ישראל מקדשת את השיח הציבורי של החולין ואת התולדה האנושית. אין אפשרות לכך בטומאת ארץ העמים.ואנו יודעים בימינו כמה שיח מזהם וקשר זוגי בלי קדושה הם יסוד הבעיה האנושית.

לכן אהבת חינם מתחילה בדיבור חיוב של כל הצדדים ובאמינות בזוג ובקשר האנושי חברתי.

זהו היעד של החזרת חודש אב העליון לקדמותו בתיקון ממדים אלו, אשר ירד ממנה בעקבות דיבור של לשון הרע על ארץ ישראל שנמשך חלקית עד היום למרות תיקון חטא זה על ידי חזרתינו במאמץ  ובנס  נגד כל העולם למדינתינו. וגם על ידי התבוללות וטומאת הקשר הזוגי בגלות.לכן תיקונו בדברים.

רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק לראש חודש אב.מאמר א.

‘איתא בגמרא דראש חודש אקרי מועד כדאביי דכתיב’ קרא עלי מועד’.ולא מצינו בשום מקום דראש חודש אקרי מועד רק ממה שלומדים מראש חודש אב …דאיתא בספר יצירה המליך אות ט בשמיעה ואב בשנה.  ואיתא  הרואה ט בחלומו סימן יפה לו הואיל ופתח בו הכתוב  לטובה תחילה.  דמבראשית  עד וירא אלוהים  את האור כי טוב לא כתיב ט..והחודש  זה נברא באות ט שמורה על אור  כי טוב  אף שבחודש הזה היה על הגוון ההיפך. .ולכן בעיר לוז  ששולט שם  אות זה לא שלי ביה מלאכה דמותה . ורוח אלוהים מרחפת על פני המים זה רוחו של משיח ..ומאמר יהי אור נחשב למאמר ב ..רק מאמר בראשית הוא שכל נעלם  מכל רעיון  ובו נזכר  רוחו של משיח  והוא נולד בכל ט באב…’

.מאמר יג .דברים.

‘הנה שבת זה נקרא שבת חזון ..שט באב תיכף אחר החורבן נולד משיח ..וכן היה בתחילת בריאתו  של עולם  דכתיב והארץ היתה תוהו ובוהו .שנדרש על ארבע מלכויות וכתיב בתריה ורוח אלוהים מרחפת על פני המים .ונדרש זה רוחו של משיח , על פני המים בזכות התשובה שנמשל למים ..וכן נולד אז רוחו של משיח דכמו שנולד  בעולם הזה נפש דיהיה ראוי להיות משיח .  וכן בכל שנה בתשעה באב  נולד משיח שבכל דור יש נפש  אחד שראוי להיות משיח  אם יהיה הדור זכאי ..וכן השבת הזה שחל תשעה באב בימי המעשה שאחר כך .הנה זה שהיה אז יום חורבן בית אלוהינו  אינו נכלל בשבת הקודם דשבת הוא  רק כללא דכל ברכאן וקדישין. אבל מה שמיום ט באב  היא עם הולדת נפשו ורוחו של משיח  זה כלול בשבת …’

.הרב מלמדנו על מהות העליונה המקורית של חודש אב ושל ט באב אשר הם התשובה העליונה האנושית בלי קשר לחטא( והיא ההליכה  העתידית ביחד של האל והאדם דרך המקדש) בעולם במציאות עוד לפני בריאת האור והאדם. בעצם חודש אב הינו המקור העליון האלוהי של העינין האלוהי העברי אשר היה טמון בכוח מעת בריאת העולם מעת והארץ היתה תוהו ובהו לפני תחילת ההיסטוריה אשר צריכה להוביל לתיקון העולם בהפיכתו לעולם הבא של ימות המשיח. העבריות הצליחה במאמץ האנושי של עבר והאבות. אי לכך כשיעד זה לא מצליח אז יש ההיפך וזה חורבן לכן אנו צריכים לחזור לרוח אלהים מרחפת על פני המים ולהכניס את רוח המשיח של גאולת כל ארבעת הממלכות מהיצר הרע שבהם ולקיטת הניצוצות הקדושים של כל ערך הממלכות ולהכניסם לתורה החדשה של המשיח אשר היא מתחילה מהתורה שבעל פה של משה ועד הארי ותורת המקובלים והרב קוק אשר גואלת את התורה ממאסרה הגלותי ומביאה אותה לארץ ישראל.וכל זה מתחיל מקיבוץ הגלויות ומבניית הארץ במקום החורבן עד לבנית המקדש ותחיית המתים והמשיח.אז אנו בתוך תוך תחילת הפיכת אב וט באב למקורם העליון בארצינו ובמדינתינו בעזרת ד ובישועתו לאחר התקדמות בתהליך הגאולה.

.

.  ספר דברים שהוא מבחינת  מידת מלכות  מהות תורה שבעל פה  שהיא מקבילה למידת מלכות של ארץ ישראל.  כנאמר בפתח אליהו מלכות פה תורה שבעל פה. תכלית כל התורה גילוי של תורה שבעל פה מתוך הפה של בעלי הסוד המגלים את תורת ארץ ישראל:  משה אליהו רבי שמעון בר יוחאי האר”י ז”ל. תורת ארץ ישראל היא הכוח  של מנהיג המשיחי להעביר את התורה לדור הבנים שאמור להיות דור הגאולה.

הרב שמואל אליהו רבה  של עיר צפת וחבר הרבנות הראשית לישראל. : ‘…רבי חיים ויטאל מסביר שהיה זמן ריק בין תקופת רשבי לארי…תורתו של רשב”י נכתבה סמוך לסיום החורבן . זוהר בהעלותיך.. אינון דקא משתדלין בספר הזוהר דאיהו כתיבת נוח’ ..כמו נח ששמר את היכולת להצמיח את החיים..אחרי המבול. כך שימר רשבי. את היכולות . לאחר הגלות.. האר”י ז”ל נכנס דרך הזוהר להביא גאולת ישראל.. כנאמר על ידי הרמח”ל’ כי הוא לגאולה הוכן ולהצמיח קרן ישועה לבית ישראל( רמח”ל אדיר במרום).’ זהו ההמשך של משה דרך רשב”י והארי זל. תורה של גאולה של המעבר של העברי.’

 הספר הוא  כמובן נכלל  בחמשת ספרי תורה. דברים הוא פירושו הנבואי של אדון הנביאים לתהלוכה העל טבעית של  מאורעות ההיסטוריים שדור דעה במדבר לדור הבנים . משה רבינו הגואל הראשון   מעביר לעוברי הירדן את מהות התורה  שנתנה  לדור מחוץ להיסטוריה אנושית ,  לדור הנכנס בהיסטוריה האנושית  מציאותית  דרך הקמת מדינת ישראל הראשונה.  זהו הבדל בן ספר  דברים   לבין  ארבעת הספרים הקודמים. דור המדבר הוא דור שהיה  כבר בהתנהגותו בעולם הבא; הוא היה מעל ההיסטוריה האנושית  הטבעית , דור שדילג על כל המורכבות של יישום התורה באנושיות ובמדיניות  פוליטית כלכלית  מדינית טבעית.

חכמים דנים בגמרא האם יש  לדור המדבר עולם הבא. יש מחלוקת בנידון. חכמים האומרים  שכן כוונתם היא שהם היו כבר בתוך עולם הבא ומאוד לא פשוט להבין את התנהגות הפלאית של דור המדבר.  הם לא היו צריכים את העולם הבא של ארץ ישראל כי השיגו אותו במעלתם. חכמים האומרים שאין להם חלק לעולם הבא הואיל והם לא נכנסו לארץ ישראל בפועל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמיך כולם  צדיקים לעולם ירשו ארץ כל המשנה. ארץ ישראל הוא הפתח של עולם הבא , לכן  צדיקים רק אם יורשים את הארץ. לכן כבר בפרשת בוא  הפסוק אומר ‘ והיה כי ישאלך בנך מחר  לאמור מה העבודה הזו  לכם’ ; ורואים שדור הבנים יצטרך לפירוש אחר מתאים  לו של התורה. ורואים אנו שהבנים שלא קבלו מענה היסטורי  תורני מותאם למציאות  שלהם יצאו מדרך התורה והמצוות.  ( הרב יהודה לאון אשכנזי. שיעור בצרפתית שנת 1994 פרשת דברים .אתר akadem.)  משה  הגואל הראשון  אשר הוא שלמות האנושית מבחינת נביא ומבחינת מידת הנצח בכל פועל שעשה; גדולתו שהוא הצליח למרות זאת להעביר את פירוש תורתו של הקבה לדור שונה ממנו דור היוצא מהעננים ונוחת למציאות של קרקע. ולכן פירושו של משה ספר דברים הוא תורה , רק מנהיג המסוגל להעביר לדור העברי   העובר את הירדן למציאות אחרת את התורה הנצחית האלוהית, דבריו יהיו נצח יהיו תורה ממש. זהו ביטוי החסיד שפירושו הוא תורה. וכמה  אנו צריכים ללימוד מובהק זה בדורנו דור המעבר  של דור הגלות  לדור הבנים המציין בציון את עבריותו במציאות של קרקע מדינית. עברי זה מי שמעביר את האנושות לתכליתה ומלשון עובר , המוציא את העובר האנושי  בעולם כפירושו של הרב אשכנזי זצל. ואנו כל  תקופה עוברים למצבים אחרים שבהם ההנהגה הקודמת מתקשה להסתגל ולהביא את ‘תורה חדשה מאיתי תצא’  תורתו של המשיח!

רבי חיים בן עטאר הקדוש. אלה הדברים.:‘… עוד ירמוז על דרך מה שאמרו בגמרא (יומא יט:) השח שיחת חולין עובר בעשה  שנאמר ודברת בם ולא בדברים בטלים אחרים עד כאן. מכאן שאסור  לדבר זולת בדברי תורה והודיע הכתוב כי משה רבינו עליו השלום  אלה הם הדברים  אשר דבר כל ימיו מעצמו ..ודבריו אלה כל רואה יעיד כי כולם דברי תורה וחכמה ומוסר. עוד ירמוז על זה הדרך אלה פסל כל הדברים חות מאלה , שאין מדריגה שוה  לדברים האלו . א. אשר דבר משה מצד מעלת המדבר שאין כמוהו עליון.  ב אל כל ישראל מצד מעלת הנדבר אליו אומה שלמה  ורמז עוד באומרו אל כל ישראל…שכל ישראל אשר שם היו ואשר עתידין   להיות כי תורה שם משה בדבריו עליונים אלו. ‘

זהו תיאורו של הרב של מעלת משה . הרב מציין שכל שיחה של משה היא תורה האם  זה לא ברור? .הרב מבהיר כאן הבהרה עליונה : התורה כוללת שני מרכיבים צד הסיפור ומד המצוות וצד הסיפור הוא תורה לא פחות מצד המצווה. ועוד שהגדולה של משה כאמור היא שדיבר לכל ישראל גם לדור הבא ולכל הדורות .זה שני לימודים מרכזיים ביותר. בצד הסיפורי של התורה יש את הצד של תורת הסוד המתארת את התורה הגאולית את רז מטרת בריאת העולם ואת רז המשיחות וארץ ישראל .זה ספר דברים. לכן רשי אומר כבר בפירושו הראשון למה התורה מתחילה בבראשית בסיפור ולא במצוה הראשונה. כי שאם יבואו אומות העולם ויגידו ליסטים אתם (אימפריליסטים בלשון הרב אשכנזי שההומור שלו היה עמוק..)  אז נאמר להם הארץ של הקב”ה היא והוא נותן אותה למי שהוא מחליט. זה נחיצות ההקדמה של התורה בצורת סיפור והיא התשתית של תורת המצוות ( הרב אשכנזי) .וכמה זה קריטי  להיום שבו חייבים ללמוד מענקי חכמי ישראל בעלי תורת הסוד את משמעות הסיפור של התורה שהוא תורת הגאולה לנו דור הגאולים.

פרשת דברים חלה תמיד לפני תשעה באב המסמל את איבוד עצמאותנו המדינית על ארצנו וחורבן שני בתי המקדש. מהו הקשר בין פרשה זו ובכלל ספר דברים ותשעה באב?

בפרשת שלח לך בספר במדבר : ‘ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא ‘לאחר חזרתם מן ריגול הארץ המרגלים, נשיאי שבטי ישראל, יאשו את העם מלהיכנס לארץ. העם בוכה ...

(מסכת תענית כט א’)  ‘הם בכו בכיה של חינם ואני אקבע להם בכיה לדורות

נשים לב שהמרגלים חזרו בתשעה באב. האם הייתה פטאליות בתאריך זה? הרי אם המרגלים, כמו כלב ויהושע, היו מדברים בשבחה של הארץ ומעודדים את העם לכבוש אותה, בוודאי שתאריך זה תשעה באב היה מבחינת דור זה יום עליון ונשגב, הוא היה בעצם חג העצמאות של אותו דור. וזה היה תלוי בעם שבחר  לשמוע למרגלים. היה יכול להיות אחרת!. הרי בוא נאמר בכינות שאם חלק ממנהיגי ישראל באירופה היו שומעים  להרצל ועולים ארצה היו ניצולים. פשט במציאות!

אלא שהמרגלים והעם החליטו אחרת, העדיפו להישאר בעולם הבא שלהם אלא שזה לא היה עוד הזמן וזרעו אז את שורשי הפורענות של כל הגליות : הסירוב העיקש לא להקים מדינה קדושה בארץ ישראל  למרות חלק מהתירוצים של לשם שמים ללמוד תורה בישיבה של משה. וזה גרם לכל התירוצים לא לעלות לארץ ישראל ולשני חורבנות. עד התיקון של דורנו אשר חירף נפשו על ארץ ישראל.

 רבי חיים בין עטאר הקדוש:אלה הדברים: אלה מיעט הקודם, פירוש לפי שאמר ‘אשר דבר משה’ שהם דברי עצמו, שכל הספר תוכחות מוסר ממשה לעובר פי ד’...עוד ירצה להגיד הכתוב שכל ארבעים שנה שהיה משה רועה ישראל במדבר לא דיבר להם קשות… זולת אלה..’  משה רבינו בפרשת דברים מאריך בדיבורו הנבואי ומתאר לנו ראשונה את חטא המרגלים באריכות. שואלים אנו במסגרת התוכחה ההיסטורית של משה בפרשה זו, האם זהו הסדר הכרונולוגי של הדברים? הרי חטא העגל קדם לחטא המרגלים? ואם כן למה משה מקדים אותו ראשונה?

 רבי יעקב אביחצרא בספרו מחשף הלבן דף תעג’ אפשר לרמוז דמשנה תורה (ספר דברים) הוא במלכות וכמו שאמר בזוהר הקדוש וכמו שאמר רבינו (האר”י ז”ל) ולכן בתחילת דברי משה רבנו עליו השלום; דבר אל בני ישראל: על אודות המלכות (השכינה הגילוי האלוהי באידאל העליון ובהמשכו בארץ במלכות ישראל, דברי עצמי, שיזהרו בכבודה ויכירו וידעו בצערה… וכל התוכחות שהוכיחן, הוא על פגם השכינה… וקיבץ כל ישראל כמו שנאמר אל כל ישראל והכוונה שאמר להם :דעו לכם שאתם בני מלכות וכוחכם ראויים לתקנה… עוד ישראל:  אותיות לי ראש וראש בגימטרייה :מלכות ..שאומר  להם הקבה לישראל ,דעו לכם שהראש שלי דהיינו העטרה שלי שהיא המלכות שהיא בגימטרייה ראש, מסרתי אותה בידכם, על ידכם עולה ועל ידכם יורדת … וזהו שאמר … אשר דבר משה אל כל ישראל. סופי תיבות עם הכולל (הוספה מספר אחד) גימטרייה מלכות… ‘

אנו מבינים לפי דברי הרב זצוק”ל את החשיבות שמשה רבינו ראה בתיאורו הקפדני של חטא המרגלים, למרות שחטא העגל קדם לו היסטורית, הרס כליל של מצב האומה, הרס ההיסטוריה והרס התורה. וזוהי גלות השכינה ואומר העדר גילוי הלו-קי בעקבות העדר מלכות ישראל ממדינתו. לכן ספר דברים הוא במידת מלכות.

ומכאן הקשר ההדוק עם תוצאת מאיסת ארץ חמדה (תהילים) והחורבנות בהיסטוריה היהודית !

הרבי מלויבביץ זצוק”ל  שיחה על דברים שנת 5776 .: ‘… ויש לומר שזה מבטא בגלוי גם את התוכן הפנימי של ‘ תלתא דפרענותא’ ( 3 השבועות ) איך שהם כנגד הג מוחין .אלא שבזמן הגלות נמצאים הג מוחין בהעלם ובהסתלקות. כפי שזה יתגלה בשלמות בגאולה האמיתית והשלמה כאשר יהיה כיבוש של כל העשר ארצות נוסף לשבע ארצות כנגד  בירור הז מידות , גם הג ארצות דקני קניזי קדמוני כנגד הג מוחין .ואדרבה כיון שהגילוי דהג מוחין מתגלה לאחר ההעלם הרי זה ביתר שאת כיתרון האור מהחושך. ויש לומר זה גם עם פרשיות השבוע של שלושת השבועות פנחס מטות מסעי דברים.הצד השוה . שבהן מדובר בנוגע לחלוקת הארץ ..ובפרשת דברים  בהתחלת הפרשה ‘פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. ראה נתתי  לפנכם את הארץ בואו ורשו את הארץ.’

‘ אמרו חכמינו ז”ל שביום ט באב יליד מלכא משיחא. ( נולד המשיח) וענין זה חוזר על עצמו מחדש בכל ט באב .והיות שביום הולדתו של אדם מזלו גובר(ירושלמי ראש השנה*  נמצא שבט באב מתגבר מזלו של משיח צדקינו והוא יום מסוגל  לגאולה האמיתית והשלמה. וענין זה נוגע גם  להלכה למעשה כדאיתא בכתבי הארי זל ( שער הכוונות ענין ט באב) שאומרים תפילת נחם ביום ט באב במנחה כי אז במנחת ט באב נולד המשיח הנקרא מנחם…ובפרט ששבת זו היא שבת חזון מלשון מחזה  בשבת זו מראין לכל אחד ואחד מישראל המקדש דלעתיד מרחוק…והביאור בזה שתענית בפנימיותה הוא ענין טוב יום רצון לד . שיתגחה עניינם לטוב יהפכו להיות יום טוב וימי ששון ושמחה..’

 דברי קדשו של הרבי מבהירים את עליונות  יום ט באב ושלושת השבועות .דווקא החורבן מראה על גדלות ימים אלו .אלא דצריך לתקן אותם.  ולתקן את חוסר הרצון של דור המדבר ושל עוד כמה גורמים מעמינו ליכנם לארץ ישראל.

הרב משה בושקו בסיפרו ‘נתיבות משה ‘על הפרשה כתביו בשנה האחרונה לחייו: בחמש הפרשיות הראשונות בספרנו נכללות אמנם כמה וכמה מצוות עשה ולא תעשה, אך בכל זאת ניתן לומר שבעיקרן באות הן לחנך את העם ולעצב את רוחו ולא להדריכו בפרטים ספציפיים. והציר המרכזי בחינוך הדור הריהו בהפיכת לב העם ונפשו מגלות לגאולה מהויה ואופי של עבדים להויה של יושבי הארץ, גאולים, הנתבעים לנהל את חייהים ברמה. ומסתבר שהמהפך הזה איננו קל כלל וכלל . על העבד לא מוטלת שום אחריות ואין לו כמעט שאיפות… העבד עוסק בקיבתו לא ביעודו ובעילוי נפשו  ואילו בני ישראל משעה שנוחלים הם את הארץ הריהים נתבעים לעצמאות מעשית ורוחנית ונדרשים להיות עם קדוש… עם האוחז בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ואנו מתיירא לעלות אל על אל פסגת הקדושה לכן לקראת הייעוד הנשגב הזה בא משה ונושא את נאומיו אל העם.’

זהו תורת משה בפרשה זו: גילוי תורת ארץ ישראל לדור באי הארץ. בעצם זהו תיקונו של תשעה באב תיקון הלשון הרע על ארץ ישראל שזו כפירה בטוב האלוהי להפוך את ישראל ואת ארצו למרכז שיקדש את כל האנושות עלתכל החוכמות שבה.לשון הרע הנאמר דווקא על ידי גדולי ישראל  אז ושתוצאותיו היו בעוכרינו במשך כל ההיסטוריה היהודית עד היום. משה רבינו רואה בזה החטא העיקרי הפגם היסודי באמונה הישראלית.

בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור’. היינו מצפים בתור המשך לעשרת הדיברות. אבל משה ממשיך: ‘ד אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה. פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכיניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה נתתי לפניכם את הארץ בואו ורשו… ראה נתן ד’ אלהיך את הארץ עלה ריש כאשר דבר ד’ אלוהי אבותיך לך אל תירא ואל תחת … ולא אביתם לעלות ותמרו את פי ד’ אלהיכם … ובדבר הזה אנכם מאמינים בד אלהיכם’.

משה רבינו מסביר את התורה ומהו הסברו? לנסוע מסיני לארץ ישראל, להקים מדינה זהו הסברו.

 הכלי יקר, רבה של פראג: רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם’: ‘זו תוכחה ראשונה על שהאנשים שנאו את הארץ ונתישבו בהר זה (סיני) ישיבה של קבעולא פנו פניהם אל הארץ מקום מיוחד לקיום המצות, ורב לכם הוא מלשון רב לכם בני לוי … כלומר המעט הוא המרד והמעל הזה כי רב הוא באמת לכם ענין שבת ישיבה של קבע בהר הזה ) שנה בסיני ), פנו הסבו פניכם אל הארץ וסעו לכם אל עצמות  מקור שלכם, כי משם נוצר חומר של אדם הראשון (הר הבית) כדרך שאמר לאברהם לך לך. ולקמן עשה פירוש בואר על תוכחה זו ואמר ‘ונסע מחורב ונלך אל המדבר..’ .. כי אני אמרתי פנו וסעו שכשתלכו מן הר חורב מקום שלמדתם עליו תורה תפנו פניכם אל הארץ מקום שמירת התורה כי לא המדרש העיקר אלא המעשה. ואתם בלכתכם מחורב רוח אחרת היתה עמכם ליסע ממקום מיוחד לתלמוד תורה ואל מקום שמירת המצות לא פניתם פניכם ובמרדכם אתם עומדים לשנוא את הארץ..’

הכלי יקר מתאר לנו עומק מהותי ומבאר שתוכחת משה הינה : רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו.   אפשר לומר ד’ נתן לנו את התורה לא בכדי להישאר איתה בסיני. אלא בכדי ליישם את מטרת התורה שהיא לחיות חיי עם בארצו ושכל מרכיבי המדינה הישראלית יהיה על פי התורה, זהו יישומה .התורה זו לא תיאוריה של פילפול לימודי רק. הלימוד חייב להביא לידי מעשה ופסיקה ויישום. ומשה מתאר ברור את המעשה: ראשית כיבוש הארץ. מעניין לראות שמשה מתאר את מלחמת סיחון וכיבושו שזה בשנה הארבעים לפני תיאור עובדות היסטוריות שקדמו לזה ארבעים שנה כי זה העיקר . זהו ביאורו של משה לתורה השאר זיל וגמור!

הרב צבי יהודה קוק .שיחות הרציה .‘…אנחנו מחכים לשמוע ממשה רבינו דברי תורה, הרי נאמר ‘הואיל משה באר את התורה הזאת’ ומה הם דברי תורה שאנו שומעים? ‘ד’ אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה. פנו וסעו. צאו וסעו לכם הלאה, זו התורה: ‘בואו ורשו את הארץ! עלה רש. זו התורה המתבארת .מתברר ‘שאין תורה כתורת ארץ ישראל (בראשית רבה טז  ד) וכל שלמות עם ישראל היוצא ממצרים לחירות עולם היא רק בארץ ישראל לכן ביאור התורה הזאת שניתנה אלינו בחורב הוא : עלו ורשו  ד’ אלהינו דיבר אלינו בחורב. בואו ורשו את הארץ … כל שיכלולה האלוהי של התורה מתגלה במשנה תורה באוירא דארץ ישראל רבונו של עולם הולך ומתגלה בארץ ישראל  השראת השכינה היא בארץ ישראל. התגלות התורה אמת לאמיתה היא בארץ ישראל  שלמות התורה מצותיה וכל סידוריה החברתיים מופיעה בארץ ישראל ..’

 רבי שאול מקיקץ השלי זצ”ל מחכמי ג’רבא  נפטר בבאר שבע בשנת תש”ל . דרשה ליום העצמאות סיפרו  לשם אשים‘ : ..גם רז”ל רמזו לנו באלפא ביתא (אליף בית) של את’, בש’  גר’ דק’ הץ’ ופ’ (כל אות באלפא ביתא העיברי תואם לאות אחרת) שהם יורו על ימי הפסח שכנגד יום א’ של פסח נקבע תשעה באב וזהו א’ ת’ : א’ תשעה, שביום א של פסח יהיה בו תענית אב וסימנם מצות ומרורים… יום ז’ של פסח סימן ז.ע’ שביום שיבוא בו ז’ של פסח יבוא חג העצמאות ע  .. ‘

דברי הרב העליונים באומרם שהכול תלוי בנו; נבחר או סדר פסח ואז  המצה היא לחם חירות או  תשעה באב שחל באותו יום ואז המצה היא באמת תהיה סמל ללחם עוני, לחם צר, של כל הגליות כולל כל תורי הזהב בספרד ובגרמניה שהסתימו בחורבן שלם.

 האדמור מבארדיטשב בסיפרו קדושת לוי ….ובאמת במשנה תורה לא נכתבה בסיפור מעשה(כגון שאר התורה סיפורי האבות ועוד)רק מבואר במצות היטיב מדות השם ודרכי השם ותוכחה לישראל להסיר מדרך הרע ולדבק בדרך הטוב… ולמה זה? כי דור שהיו במצרים והיו משוקעים בטומאת מצרים ועל ידי זה הכעיסו לפניו  ועין  ברשי בערבה מול סוף…. ונמצא על ידי זה הצטרך להלביש את התורה בסיפורי מעשיות… אבל במשנה  תורה שהיו דור שלם דור  שנכנסו לארץ הקדושה שלא היו משוקעים בטומאת מצרים לכן נאמר להם התורה בלא לבוש. וזהו אלה הדברים כל מקום שנאמר אלה פוסל את הראשונים כלומר מה שנאמר לראשונים תורה בלבוש. הוא מחמת במדבר בערבה . ‘  האדמור מבארדיטשב מסביר לנו שספר דברים הוא בעצם גילוי התורה האמתי, הוא בלי לבוש, הוא עליון יותר משאר הספרים הואיל והוא עוסק במסקנת התורה: יישומה בארץ  ישראל .

רבי צדוק הכהן מלובלין.ספרו פרי צדיק: ‘רב לכם סוב ההר הזה פנו לכם צפונה הצפינו עצמכם ולהיכן נברח ברחו לתורה ואין צפונה לא תורה שנאמר יצפון לישרים תושיה.דהנה התורה נקראת צפונה מפני שהאור הראשון נגנז לכמלי תורה  שבעל פה כמו שאמרו ועל זה נאמר העם ההולכים בחושך ראו אור גדול אור שנברא ביום ראשון .והיצר הרע נקרא צפוני  שצפון ועומד  בתוך לבו של אדם ..שהיצר הרע יוכל להסתיר את עצמו ולפתות לאדם ולהטעותו לשום לפניו חושך לאור..וזה שנזכר כאן בפרשה אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו..שכתב האר הקדוש בענין מה שאמרו  נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן ונוטל חלקו וחלק חברו בגהינם…שכל אחד מישראל  יש לו נפש אחד כנגדו באומות העולם ומזה,בא השאור שבעיסה בלב,ישראל ..ועשיו ויעקב,הם היו ראשונים  זה לעמת זה.. בזוהר הקדוש. ויהי אור  ויהי דכתיב ויהי עשיו איש,יודע ציד לפתאה בני עלמא  דלא יהכון באורח מישור. ..והיינו שתורה שבעל פה יוכל להיות למשמאילים  בה גם כן חס ושלום… ‘ועיקר שלמות תורה שבעל פה יתגלה לעתיד בימי המשיח .ועל זה אמר במדרש רבה   דבר אחר צפונה המתינו עד עכשיו מלך המשיח  לבוא ויקיים מה רב טובך אשר צפנת ליראיך.שעיקר אור תורה שבעל פה נגנז לעתיד לבוא…ועשיו  היה בו כן ניצוץ מבחינת תורה שבעל פה .וכמו שכתב  הארי  הקדוש על הפסוק כי ציד בפיו שהיה בו נשמת רבי מאיר שבא מנירון קיסר.גיטין נו. ורבי מאיר  היה שורש תורה שבעל פה . ועל זה אמרו במדרש רבה יש  חכמהבאדום תאמין ..יש תורה אל תאמין  והיינו    שאף שיש בהם  גם כן חכמה .אבל והחכמה לא מורה אותם דרך הטוב.שעל שם זה נקרא תורה שיורה דרך ד.איש יודע ציד לפתאה בני עלמא דלאניהכון באורח מישור. והוא מה שמצינו בשר שלו  שכתלמיד חכם נדמה לו חולין צא.שעשה עצמו ליעקב,כמורהו דרך הטוב ורצה לשים חושך לאור..ויצר הרע הזה נקרא צפוני . שמצפין ומסתיר את עצמו..ורוצה להטעותו..לשום חושך לאור. שיסבור שעושה מצוה. וזרח משעיר למו שלקחו מעשיו הנהירו ונתנו לישראל… ..ולימות המשיח יתגלה כל עיקר תורה  שבעל פה  שהוא אור הראשון. מה רב טובך אשר,צפנת ליראיך…וכתיב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו שיוציאו כל הניצוצין  קדישין  וכל זכות שהיה לו..ואז לא יהיה שריד לבית עשיו.’

זו תורה שבעל פה העליונה לקדש את כל חוכמת הגויים ולהכניסה לתורת התנא רבי מאיר תורת המשנה  של ארץ  ישראל  המקדשת הכל ומתקנת כל המידות..’

מרן הרב קוקאורות הראיה א קיב’  ‘…יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל; את ערכה וחכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ; בתשובת המשקל: להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה; קדושתה וכבודה, והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן מצדנו להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה ..’.

כל ענקי עמינו שהובאו במאמר זה מדברים באופן מרכזי תיקון חורבן המדינה ובית המקדש הוא עובר דרך תיקון חטא המרגלים דרך ההפסקה המוחלטת לדבר דברים שליליים על מדינתנו ועל ראש ממשלתנו וצבא שלנו  ברוך ד’ מאז הקמת מדינתנו המופלאה אנו  מתחילים לתקן חטא זה. אנו עולים במסילה העליונה של הכרה בעליונותה העילאית של ארצנו עם תורתה. ורק כך נוכל להשלים את התהליך המשיחי בבניין בית מקדשינו ובאיסוף של כל שאר היהודים מן הגלות. אז תשעה באב יהפוך ליום מועד לכן הוא נקרא מועד. ובאמת הרגשותינו ביום זה בירושלים הבנויה המדהימה היום מקהה בהחלט על קושי יום זה. תשעה באב בארצנו כבר מתחיל לקבל צביון אחר לגמרי בעיר הבנויה לתלפיות. ושבמהרה יהפוך אותו ד למועד עם בניית המקדש במציאות והקמת הסנהדרין עם איחוד חכמי ישראל הנדרש.

  שבת שלום .מאיר משה ואקנין ירושלים .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן