1

ניצבים וחג ראש השנה ברית בין ישראל לקבה ומהות התשובה בפרשה

רשת נצבים וחג ראש השנה הזיכרון של הראשית , הדין מיתוך מעלת ישראל זהות האדם של הבריאה והשופר מירושלים של גאולת העולם. ברית הערבות הבחירה הא-לוהית בברית .תיאור הקשר של תשובת ישראל בתורה בפרשה זו עם השיבה הכפולה של ישראל והשכינה לארץ ישראל מהגלות.

מאיר משה ואקנין vakninemm@gmail.com


‘אתם נצבים היום כלכם לפני ד א-להכם ראשכם שבטכם זקנכם ושטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וברך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך. לעברך בברית ד א-להיך ובאלתו אשר ד א-להך כרת עמך היום’.

פרשת נצבים שהיא תיאור  כריתת הברית  בן  ישראל  על  כל פרטיו  לבורא  העולם  ויש בה  לראשונה בתורה תיאור מהלך התשובה וענינה של שיבת ישראל לארצו ושיבת השכינה ובארץ השיבה אל התורה. ניצבים נקראת תמיד לפני ראש השנה. בפרשה זו ישנו ריכוז תיאור תשובת הפרט והתשובה הגדולה שהיא תשובת הכלל. בדורנו, דור הקוממיות והגאולה ,שבו משתרבב במדינת ישראל תשובת הכלל של החזרה לארץ  ולזהות העברית לאומית ואחר כך תנועה רחבה ונחוצה  תשובת הפרט  של לימוד התורה וקיום כל  המצוות  שהן בעצמותם כולן  תלויות בארץ והיא התוכן דל החזרה הכללית. פעילות לאומית ופרטית. אנו צריכים ללמוד את נושא התשובה במושגה הרחב  הנוגע לכלל לאחר שעסקנו בגולה  בתוכנה היסודי של תשובת הפרט. בעצם תשובת הפרט של הדור האחרון מגיעה מיתוך תשובת הכלל הכבירה של שינוי המעמד מקהילות פרודות לכלל גדול מקובץ בארץ ישראל כנאמר בפסוקי השיבה בפרשת ניצבים. ושב וקיבצך מכל העמים ורק אח”כ ואתה תשוב   ומל את לבבך כאן בארץ. לומר שחוזרים לתורה ואח”כ באים לארץ ישראל זו סתירה לנאמר כאן בפסוקים. ישנה הרגשה של התגברות הנטייה הפרטית אישית ומילוי רצונותיה בארץ ובעולם כשנושאי הכלל המדינה והאנושות לא תמיד בראש מעיינם של האזרח הפרטי. אנו מחויבים להבין ששני המהויות  הפרט והכלל  חשובים ועקרוניים. האדם הינו עולם מלא אשר חי עם מאוויים אישיים המוטבעים בו מתוך נשמתו וגם שייך לנשמת  הכלל אשר הינה למעלה בדרגתו בנצחיותו.

אלא שבוודאי כדברי הרב קוק חידוש הדור הינו התשובה הכללית מאז קיבוץ הגלויות…אלא שחזרה כללית זו חייבת להתחבר בעשייתה הגדולה לתורת ישראל אשר היא המקור של  כל ההוויה העברית מיתוך גדולת הפעילות של החזרה לארץ ישראל. ניתוק הלאומי של ישראל מתורתו זו לא הזהות העברית וגם ניתוק של התורה מהלאומיות העברית זו גם תורה רק בזעיר אנפין.

רבי יעקב אביחצרא. ספרו מחשף הלבן  נצבים.. :  אמאי משה רבינו עליו השלום הוצרך לפרט כל הפרטות האלה : ראשיכם שבטיכם וכו… די באומרו אתם נצבים כלכם כל איש ישראל .

ואפשר לומר  דמשה רבנו ע”ה בא להודיע לישראל מעלת התשובה וסגולת פעולתה שלא תעלה טינא בלב האיש העובר עבירות חמורות שלא תועיל לו תשובה … ויעשה כי אם תאוות היצר … ובזה יתרשל ולא יעשה תשובה…  לזה בא משה רבינו להוציא הדבר הזה מלבם ולהודיעם שאין שום דבר העומד בפני התשובה…  ועל התשובה עומד העולם ולא ברא הקבה את העולם עד שהקדים את התשובה .ותחילת התורה היא בראשית , ובית דבראשית רבתי ואות בית בה ברא הקבה את העולם ובית זו בינה והיא שימינה פשוטה לקבל שבים…  והנה משה רבינו עליו השלום הודיע לבני ישראל מעלת התשובה ובירר להם שכל בני ישראל כל החסידים והצדיקים הכל כאשר לכל נקראים בעלי תשובה. כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא… לפרסם הדבר לרשעים הגמורים. דאין שום דבר העומד בפני התשובה. דכולי עלמא מיקרו בעלי תשובה. וזהו שאמר. אתם נצבים היום כלכם , דהיינו צריכים שתדעו שההעמדה וההתייצבות שלכם היא על ידי התשובה .מלת נצבים במילוי : נון  צדי  בית יוד מם עם האותיות נצבים , גימטרייה ; זו תשובה עם הכולל… וראו שההתייצבות שלכם והקימה שלכם בן בעולם הזה ובן בעולם הבא הוא על ידי התשובה. שהרי ראשיכם שבטיכם  זקניכם … הצדיקים הידועים בכם כולם נצבים ועומדים על התשובה… ומעתה בל יתחמץ  לבב איש רשע גמור שלא לשוב בחושבו שלא תתקבל תשובתו… רק תחזקנה ידיו וימהר לשוב…‘ 

דבריו הקדושים של  הרב מבהירים לנו את מהות התשובה האישית פרטית של כל אחד ואחד מישראל אשר היא חלק אינטגרלי ממהות החיים האנושיים בכלל. התשובה הינה תנועה טבעית לאדם החוזר באופן תמידי למקור הוית בריאתו  לאל ברוך הוא ולא רק בקשר לתיקון חטא. כמובן שתיקון חטא זו התשתית אלא שהתשובה זה הרבה יותר עליון זה להיות הזהות האנושית שד רוצה  והיא כמתואר בתורה הזהות העברית. כל הדרגות בישראל מהראשים עד שואבי המים הינם בהגדרת בעל תשובה מצד דרגתם ויעודם . לכן משה מפרט את כל מרכיבי העם לגווניו הרבים, הם כולם שייכים לנחיצות התשובה שהיא התקדמות רוחנית וגשמית תמידית ותיקון המעידה האישית הרוחנית והגשמית. אין יוצא מן הכלל כל הפרטים לסוגיהם ולהשקפותיהם שייכים   לכלל ישראל. כל פרט שיהיה קרוי’ חילוני’ ‘דתי’  מסורתי חרדי כולם יכולים מתוקף היותם נבראים  למעוד וכולם יכולים להיות בתוך  מאמץ תשובה האישית  ייחודית ולהיות יציבים בעמדותיהם כל עוד הם לא סותרים את תשתית חיי הפרט והעם בתרבותם העברית תנכית תורנית רחבה. ישנם בעמינו מגוון דעות והשקפות אשר יכולות להיות סותרות אחת את השנייה. לכל השקפה יכולה להיות מעידה וחטא. משה בא ללמד אותנו בתורתו שיש לעמינו הרבה גישות  שלכל אחת מהן יכולה להיווצר דרישת תשובה על חטאים הנעשים על ידה במרקם החברתי או הדתי. אנו בתקופה האחרונה חיים באווירה של ניכור ואפילו שנאה בן חלקי הפרטים בעם בן זקנכם לשופטיכם ולשואב מימיכם… בן הרב לקהילתו בן הדיין לבעל הדין בן  גישות שונות בן רבנים.. בן מנהיגים. בן בעל ואישה…

לכן הרב מלמד אותנו שלכולם יש צורך בתשובה לכן הפירוט בפרשה וזו חשיבות הקדמתה לראש השנה. כל מרכיב יכול לחיות עם משנהו , הרב מציין אז את הנחיצות הזו של חשיבות התשובה הפרטית בעקבות מרכזיות כל פרט ופרט בחברה הישראלית לפי גישתו.  כל גישה  המחוברת לענין האלוהי צריכה לבדוק את התקדמות השקפתה בעשיית תשובה. התשובה היא תיקון שיפור והתקדמות לכולם כולל כולם גם הראשים… זהו במישור הפרטי.

רבי צדוק הכהן מלובלין  ספרו פרי צדיק. ראש השנה מאמר ז..’

‘ענין הפלוגתא  דרבי אליעזר ורבי יהושוע .דרא סבר בתשרי נברא העולם  ורבי יהודה סבר בניסן.. תוספות : אלו ואלו דברי אלוהים חיים בתשרי עלה  במחשבה לבראות ובניסן היה הבריאה בפועל.. נמצא גם בכתבי הארי ז”ל. לכן אומרים בראש השנה היום הרת עולם..לשון הריון שהוא המחשבה  שהוא הריון המעשה.. למה עושים כל העינינים והתפילות בתשרי  כיון שמעשה הבריאה היה בניסן.. היה יותר ראוי לעשות כל התיקונים בזמן שהיה הבריאה בפועל…כידוע שבראשית הבריאה היה כמו  שנאמר והאלוהים עשה את האדם ישר  שיהיה תמיד דבוק בחיי עולם וזה מכונה בשם בחינת מידת הדין.. כי כן הנהגת של צדיקים  השלימים שהם מעשיהם בדקדוק גדול….וכשראה שאין העולם מתקיים  היינו לאחר הקלקול . בציוויו על פי שורת הדין שתף מדת הרחמים לרחם עליו  אף על פי שאינו כדאי.   ולעתיד לבוא שיהיה תכלית בירור הפגם הראשון  בשלימות יחזור להיות הנהגת  העולם במידת הדין  כמו בראשית המחשבה וכדיאתא בכתבי הארי ז”ל שאז יהיה ההלכה כבית שמאי  שהם מסטרא דדינא  והלוים יהיו אז במעלה  על מדרגת הכהנים.

.והנה בראש השנה מתעורר בכל שנה מבחינת תיקון  הפגם גם כקודם החטא . ומימלא יהיה ההנהגה במידת הדין  כבראשית המחשבה…לכן נקרא ראש השנה יומא דדינא  והוא דייקא בתשרי  שהוא זמן התעוררות ראשית המחשבה…ובכל שנה נעשה התיקון מעט מעט  עד שנזכה לתכלית התיקון לעתיד לבוא בשלימות שיהיה מובחר הנהגת העולם רק בגבורת קדושים..

רק שבחינת הנהגת מידת הדין היה בשביל ישראל שהם יתנהגו בדין המדוקדק . והנהגת מידת הרחמים היה רק בשביל האומות.. שגם הם יכנעו לקדושה ויהיו עבדים לישראל כמו שיהיו לאחר התיקון לעתיד לבוא… לאחר החטא בהכרח  לשתף מדת הרחמים גם עם הנהגת ישראל.

כל הרשעה תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ מרמז על קליפת עמלק  שהוא שורש הרע  שאין לו שום בירור בהקדושה . לכן לא מקבלים גרים מעמלק שהיא תכלית הרע בלי תיקון לעולם..’

הרב מלמד אותנו על המהות העברית ישראלית אשר הינה דמות האדם האידאלי היכול לעמוד במשפט על  עשייתו מול הבורא לפי הצלחת מעשיו שזו ההגדרה של  מידת הדין. ישראל תפקידו דרך התנהגותו המוסרית בחברה  הוא  נושא הקדושה הנבדלת והענין האלוהי כהגדרת  הכוזרי המהר”ל הרב קוק וחכמי ישראל להשפיע זאת על כל העולם. חברה פוליטית מדינית כלכלית בקדושה .אתגר! זה ראש השנה לא רק השלמות הפרטית אלא של כל באי עולם העוברים לפניו כבני. מרון

חברה האנושית שתוכל להתרומם דרך ההשפעה מיתוך המדינה העברית ותורתה על הכנסת הקדושה בכל מערך חיי המדינה של כל מדינה ומדינה כלשונה וככתבה.

הרב אשכנזי מניטו זל מבהיר שחטא האדם הוא להיות בגלות רחוק ממצבו הטבעי כמו שהגלות הינה ריחוק מהמקום הטבעי של ישראל.לכן התורה כותבת את מושג התשובה בפרשת ניצבים בהקשר לחזרה של ישראל לארץ  זה היינו הך.זאת תנועה של  אחריות מקבילה וזהה ואין זה בלי זה.חטא זה ריחוק מהבורא גלות זה ריחוק מארץ ישראל.

 

רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק .נצבים מאמר א..’ :כל איש ישראל כולכם שוין לפני שכל אחד מישראל יש לו חלק בדברי התורה וכמו שאמרו מורשת קהילת יעקב… ויעקב נדרש כל פעם על פשוטי העם … ‘

מאמר ‘ הברית השלישית בתורה  שבפרשה זו כנגד יעקב אבינו  עה  דהוא  אחיד לתרין סטרין  וזה יעקב שקראו בית .וממנו לא  יצא עוד פיסולת…כל זאת הכניס כולם בברית היינו מי שהוא  נמשך תמיד אחר רצון ד יתברך אף אם יארע לפעמים שהוא במדרגה קטנה השם יתברך מאיר לו שאז היה גם כן רצון השם בזה המדרגה.   למשל טפכם  היינו שאין רואה את הנולד  ובשעת מתן תורה היה זה טוב שהקדימו נעשה לנשמע ולא  היו חוששים כלל שמא לא יוכלו לקיים . וכן נשיכים היינו שאין מעמדת על דעתה ומתיישבת עצמה הרבה ולפעמים הוא טוב כמו באון בן פלט. גרך. שיש בכל ישראל נקודה שנקראת גר שהוא ממקום נכרי וצריך להכריח עצמו ולהכניס זאת בישראל . חוטב עציך היינו שמשוקעים עוד בתאות עולם הזה לפעמים בא בזה גם טוב . היינו מאחר שהאדם הוא בגוף אי אפשר לו שיכוון  תיכף לשם שמים רק מתוך שלא לשמה בא לשמה .ופירש רשי להיותך עובר היינו שהאדם עצמו  מכניס עצמו באלה ושבועה אף שאם לא מקיים יענש על זה מקבל על עצמו העונש . השם יתברך מסיע לו  אף אם הוא במדרגה.קטנה  גם אז היה רצון  השם יתברך בזה .

כך  רק הלך ללבן למקום טומאה ולסבול עול גלות   כל זה היה לברר את עצמו  היינו אף שהשם יתברך הסכים עמו . אבל זה אני יודע שאין השם יתברך נותן בחינם  כי הוא אוהב משפט  ולזה הלך לגלות לברר את עצמו  שהוא במדרגה קטנה  השם יתברך מאיר  לו  שאז היה גם כן רצון בזה המדרגה שבטכם היינו מי שמושל על עצמו…. זקניכם היינו שנותן עצות לנפשו שאף הגוף יהיה נמשך לרצון ד יתברך… גרך. הגוף עדיין אין נמשך כל כך… חוטב עציך… היינו שרוצה לראות הקבלות שכר… עם כל זה הכניס כולם בברית . למשל טפיכים היינו שאינו רואה את הנולד… 

דברי קודשו של הרב מכוונים את ברית פרשת ניצבים לפני ראש השנה ביעד התיקון של הדור האחרון של האבתה שלישי יעקב .התשובה הינה ההתקדמות מיתוך הדרגה הנראית לכאורה נמוכה. כל נמיכות מחשבתית רצונית יש לה תפקיד ראשוני אין דבר שהולך לאיבוד כל הכוחות גם הנראים שליליים הם יהיו לשירות הקדושה  הם בעצמם התעסקות עם התשובה. הדרך של התשובה ובוודאי של הדור האחרון של הגאולה הינו ללקט את כל הנעשה בכל הדורות על ידי ישראל בכל התנועות ולהעלות את הכל בתיקון כל כוח רעיון מעשה לקראת יום הדין ההיסטורי האחרון של דור הגאולה.

רבי דוד אביחצרא .ספרו פתח האוהל ..’שכן רמז תבת ניצבים  במילוי כזה נון צדי בית יוד מם ,גימטריה בתשובה עם האותיות והתבה.ודהיינו שבכוח התשובה  הגדול עד הכסא כרמוז  לפני ד אלוהיכים  גם אתם נצבים ועומדים גבוה מעל גבוה .גם תיבת אתם ראשי תיבות אלול תשרי מ.ארבעים יום.ימי תשובה שבין שניהים כידוע שמהם ובהם נצבים ועומדים ברומו של עולם  מכוח התשובה  שגם לרבות שהגם שאתם ניצבים  במעמד ההוא שהוא לעמת אותו דין של היום ההוא הידוע. אפילו הכי ניצבים ועומדים כבני חורין מכח התשובה  כרמוז שהכל הולך אל מקום אחד  הפוך בה והפוך בה .קמה אלמתי וגם נצבה .’

התשובה נבראת לפני העולם .האדם היה צריך לעשות תשובה מיתוך פטעלו בעולם החומרי ואפדרות.המעידה. חירות האדם הטבועה מעצם בריאתו הינה הכוח להיות בתנועת תשובה תמידית אשר נובעת לא רק מהחטא של המעידה החומרית או הרוחנית ; אלא מעצם גילוי הרצון החופשי של האדם להיות ניצב בקומה זקופה מהיותו בריאת ד ולהיות המשלים את בריאת הבורא.

רבי חיים בן עטאר הקדוש: ‘ונראה כי כוונת משה בברית זה להכניסם בערבות זה על זה כדי שישתדל כל אחד בעד חברו לבל יעבר פי ד ויהיו נתפסים זה בעד זה   אתם נצבים שהכוונה היא על דרך אומרו הניצב על הקוצרים , לשון מינוי ואומרו כולכם פירוש כולם יש עליהם עול זה. ‘ הערבות ההדדית שהיא מהות של הנשמה הישראלית מאפשרת מכל פרטי האומה להיות כולה ממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדושה הלאומית שהיא היא מטרת התשובה של הכלל מתאפשרת רק בעקבות ערבות הדדית הנותנת אפשרות לקדם את כל האומה על כל מרכיביה כאיש אחד.

רבי דוד אביחצרא. ספרו פתח האוהל.. על פסוקי התשובה הנאמרים  פעם ראשונה בתורה בניצבים.

‘ושב ד אלוהיך את שבותך ושב וקבצך מכל העמים. ושבת עד ד אלוהיך… היה לו לומר  והשיב  את שבותך ורבותינו למדו מכאן  כביכול  שהשכינה  שרויה עם ישראל בצרת גלותם  וכשנגאלים הכתיב גאולה  לעצמו  שהוא ישוב עמהם .על כרחך  גם כן אתי  שפיר תרתי ושב לעמת   ברוך שמו וברוך עמו. וזהו גם כן ושב ד אלוהיך  לעמת גאולת מלכות שמים  את שבותך ניצוצות הקדושה  וריחמך ישראל  על דרך וברחמים גדולים אקבצך.ושב וקבצך מכל העמים  תחית המתים .גם תרתי ושב לעמת משיח בן דוד ומשיח בין יוסף  החיים והמתים .והביאך ד.אל הארץ  בכבודו ובעצמו .והרבך מכוח וזכות אבותיך.ומל ד את לבבך  על דרך בלע המות לנצח .את לבבך ואת ,גימטריא זה לימות המשיח.  את  לבבך ואת לבב  ראשי תיבות אלול לכן נהגו להשכים להתפלל סליחות מראש חודש אלול  וכן לולי האמנתי לראות בטוב,ד, לולי אותיות אלול . הרי הכול למקום אחד ‘.

הרב מלמד אותנו לפי הזוהר וחן התורה את מהות התשובה המרכזית מתוך התשובה הפרטית אישית והינה החזרת השכינה למקומה מגלותה עצמה בעולם לארץ ישראל דרך קיבוץ הגלויות למדינה העברית.לכן ביטוי ושב הנאמר כאן בפרשה םעמים הינו שיבת ישראל לארצו שזו התשובה הכללית העיקרית הראשונית המתוארת בפרשה ובמקביל רק אז השכינה חוזרת לציון.איזו אחריות יש לנו ביום הדין בראש השנה האם עשינו מה שדרוש להחזיר את השכינה לציון? כי אלה הם פסוקי התשובה בתורה המחייבים אותנו תורנית בניצבים ,ולא רק נאום בקונגרס הציוני החשוב לעצמו ואין בלתם.ומתוך זאת אנו מתקדמים לחזור לתורה בארץ.וגם את הבנת את תהליך תשובת משיח בין יוסף שהוא התשובה הלאומית של חזרה לארץ ואחכ הבנת משיח בין דוד התורה.לכן זו תשובה מקבילה במסלול הלאומי הראשון ומיתוכו במסלול  התוכן התורני כללי.

 אלא שגלותנו הארוכה בת שנות אלפיים שבחסדי הבורא וביוזמת התנועה הציונית יצאנו ממנה, השכיחה מאתנו את המרכיב העיקרי של התשובה והוא התשובה של הכלל  התשובה הלאומית. הרי כל תשובה פרטית חיונית כאמור  אבל אם היא לעצמה מבלי להחזיר את העם מבחינת הכלל למדרגתו העליונה אז בוודאי שהתשובה הפרטית תהיה  לקויה וחסרה.

רבי יעקב אביחצרא  ספרו מחשף הלבן. נצבים.: אי נמי אתם נצבים. אפשר לרמוז דבאותה שעה היו כל נשמות ישראל לכל הדורות הבאים כולם עומדים שם  כמו שהוכיחו רזל מפסוק: כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום  ואת אשר אנינו  פה … .ומשה רבנו עה ראה אורך הגלות הזו האחרונה שהיא מתארכת ביותר ובא לו צער גדול על השכינה שהצער שלה בגלות אין לו קץ . ומשה ידע בצערה יותר מכל העולם…  וחרה לו מאוד על אודות אורך צערה בגלות. אמר שאורך הגלות תלוי ביד בני ישראל  הם גורמים בעונותיהם אריכות הגלות…וזה הדבר בא להודיע משה רבינו ע”ה לנשמות העתידות להיות באותו הדור האחרון הרואים באורך הגלות יותר מדאי ואינם שמים לתת על לב … והם באמת מאמינים שיבוא מלך המשיח … אבל אינם מתעוררים לעשות תשובה שלימה שעל ידה יבוא רק אומרים בפיהם כי לישועתיך קיונו כל היום והעיקר חסר מהם שהיא התשובה…וזה שכל איש ישראל מלת כל  גמטריא: הגולה עם הכולל דהיינו ישראל איש הגולה כלומר לכם אתם ישראל בני הגולה אני אומר שתתעוררו ותדעו שהצער שמצטערת השכינה בשבילכם הוא… 

הרב הקדוש מבהיר לנו  את התשובה המהותית  שמחזירה את ההתגלות הא-לוהית  הגלויה ואת הסדר העולמי המשיחי והיא הפסקת הגלות. זו התשובה ועליה לא מרבים לדבר נושאי  דרשות התשובה בראש השנה. גם אם האיש הפרטי הישראלי יפעל עם תשובתו לתקן את דרכיו האישיים עדיין אם מצב האומה בכללותה תהיה מנוכרת ליעודה הלאומי של מטרת יציאת מצאים והיא לבנות מדינה ציבור כללי קדוש , אז כל ייעוד ישראל וייעוד האנושות לא יבוא על כנו. מחויבים כולנו לקדם מאת התשובה הפרטית מתוך התשובה הלאומית. מה יועיל אם נשים שני זוגות תפילין ביחד אבל ארץ ישראל שוממה ולא נמצאת במודעות היהודית באופן יישומי פרקטי 2000 שנה!? כמובן גם התורה יכולה להתבטא  במלואה רק במסגרת מדינית הרי רוב המצוות תלויות בארץ. האחדות הישראלית המצופה שהיא היא נציגת האפשרות הבלעדית בעולם לאחד את ערכי  הדין והחסד בחברה האנושית. אחדות זו קודם לה את האחדות בן כל חלקי העם היושב בציון. וזאת אי אפשר בקהילות נפרדות בגולה הרי לא חיינו בגלות כולם ביחד זה אפשר רק במדינת ישראל שהקמתה היא התשובה הלאומית. ואז הציונות היא בעצם תנועת תשובה לאומית.

לכן פסוקי התשובה בפרשה ברורים.

‘ והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה  הברכה והקללה … והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ד  א-לוהיך שמה. ושבת עד ד א-לוהיך …ושב ד…  את  שבותיך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ד שמה. והביאך ד א-לוהיך אל הארץ … ומל ד את לבבך… ואתה תשוב… והותירך… בכל מעשי ידך… כי תשמע בקול ד א-לוהיך… ‘ 

התורה בפעם הראשונה שהיא מדברת על התשובה ‘ושב’ היא מדברת על השיבה  לארץ ישראל. ושב ד את שבותך ושב וקיבצך. אין מבחינת התורה תשובה אחרת! וזה מה שקוראים לפני ראש השנה.

מרן הרב קוק – אורות התשובה יז א.:  “ושבת, תחית האומה היא היסוד של בנין התשובה הגדולה , תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבא אחריה.’

רבי חיים בן עטאר הקדוש.הברכה והקללה. אפילו אחר שנמאסו בעיני ד ושלח בם חרון אפו והדיחם מעל פניו , ולצד הצרה אשר תסובבם חוזרים בתשובה כאומרו והשבות אל לבבך בכל הגוים, אף על פי כן ישיב ד שבותם… ואומרו בכל הגויים פירוש בכוח טענת היותו גולה ונידח בכל הגוים… והשבת אל לבבך בטענת כל הגוים אשר הדיחך ד שמה’ …

זהו ממש שלבי התשובה הלאומית המתוארת בתורה כאן , שהתממשה בדורנו. ראשית תשובת ההכרח בגלל האנטישמיות פרשת דרייפוס  שואה… תשובה אצל הגויים של חלק מעמינו אשר רצה לחזור לארץ…

‘ושבת עד ד… ולא הספיק במה שאמר והשבת אל לבבך ..והתשובה לפני ד להטיב דרכיו הוא מאמר ושבת עד…’    ראשית התשובה הלאומית לחזור לארץ בגלל ההכרח מציאות הרס הגלות ולאחר מיכן רק בארץ תחל התשובה של החזרה בכל השלבים לדרך העברים ולתורת האבות .לכן יש עוד תיאור בפסוקים על השיבה לד בארץ … אתה תשוב … ומל ד  כי תשמע… וכולם רק לאחר שהשיב אותנו לארץ. הדברים כתובים במפורש ,ובכל זאת יש המפקפקים העיוורים שבמחנה העברים’. (ביטוי הכלי יקר).

הכלי יקר.: ‘אפילו תיכף שתשוב עד ד ושמעת בקולו . שיראה ד בך סימני טהרה  שנכון לבך אל ד אף שהמניעה היא שלא תוכל לעשות בפועל כל מצותיו .מכל מקום תיכף ושב ד א-לוהיך מאת שבותך ושב וקבצך..’ 

האם זה דרוש הסבר ? הרי המציאות ההיסטורית הוכחה כך בדורנו… החזרה לתורה קרתה לאחר היוזמה  של כל התנועות  להגיע לארץ וקרתה בארץ עצמה עם ריבוי ואיכות התורה הארץ ישראלית בפסיקה ובמחשבה ובעשייה

כלי יקר‘ואף על פי שאתה גרמת לך להיות מודח מן מקום קיום המצוות רחוק מאוד , מכל מקום משם יקבצך ומשם ייקחך. משם יקבצך זה קיבוץ גלויות ומשם ייקחך אליו לסייע לך לשמירת המצוות… ‘    הנה הנם דברי רבה של פראג הכלי יקר שהשהייה בגץגלות גם  כשהיא הסתיימה  היא ביטול המצוות לכן ישנו תהליך לפי הפסוקים ראשית  תשובת החזרה לארצנו  ושב ד את שבותך ,מובילה לקיום התורה והמצווה במקומה שזה בארץ כנאמר אחר כך בפסוק ואתה תשוב. לכן פרשת נצבים לפני ראש השנה לחזור מההדחה בגלות ואז המשך התיקון התורני מוסרי בארץ.

הארת התשובה ישנה בישראל. התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה אל מהותה אל רוחה ותכונתה באמת אור של תשובה יש בה…  אורות יז ב.

לכן כאמור על ידי המאורות הגדולים רבינו יעקב אביחצרא והרב קוק תשובה לאומית והחזרת השכינה זה היסוד לכל התשובה של עמינו ושל כל האנושות אשר יכולה להתעלות רק על ידי ממלכת כהנים וגוי קדוש במסגרת של ממלכה. ראש השנה בעצם הינו בעיקר הרצון הישראלי להמליך את ד בעולם. מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והמלכת ד יכולה להיות רק על ידי עם חופשי ריבוני לא משועבד בגלויות. האם עבד לאחר ימליך מלך? לכן זכה דורנו לחזור לעיקר מהות חג ראש השנה והוא שבמסגרת מדינית כללית ישראל יכול  להמליך את ד על כל העולם  בראות העולם את ההשגחה הניסית על מדינת ישראל. ההמלכה הינה הרצון להחזיר את השכינה למקומה  ואז ד מלך דרך מדינת ישראל על כל האנושות.

אדמור מנחם מענדל שנאורסאהן .הרבי מליובאוויטד. שיחה שנת תש”נ:  ‘  . עבודת בני ישראל בראש השנה היא תמליכוני עליכם. הכתרת הקבה למלך. מלך ישראל ומלך על כל הארץ. וידוע שהכתרת המלך וקבלת מלכותו היא דווקא על ידי הביטול בתכלית של אלו שממלכים את המלך על ידי זה שהם מתמסרים לגמרי ונכנעים לגמרי למלך… לאידך ראש השנה הוא יום הדין על כל צרכי האדם ולא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות .ואדרבה עיקר הדין ברה הוא על הגשמיות… שני ענינים אלו הם בסתירה אחד לשני. כאשר יהודי עומד בביטול  מוחלט כיצד שייך שיחשוב ויבקש אודות עצמו.. ראש השנה משום שהוא בדרגת ראש אשר כולל בתוכו את כל האיברים… ומכיון שהראש הוא נעלה מהימים הפרטים כיצד ממשיך הוא חיות בכל יום פרטי… ויש לומר הכח שיש לבני ישראל להכתיר את הקבה למלך בא מזה שבני הרי הם קשורים עם הקבה שהוא למעלה מהיותו מלך… והקבה עצמותו… למעלה מתואר… מלך. ובהיותם קשורים עם הקבה בעצמו . יש לבני ישראל כח לעורר את הרצון אצל הקבה להיות מלך על בני ישראל כפי שהם נשמות בגופים למטה ומלך על כל הבריאה… ובכדי שיהודי יוכל לפעול… יש בו את שני העניינים. כפי שהוא נעלה מכל הבריאה והוא גם כולל את כל הבריאה.. כלול יהודי למטה . נשמה וגוף… והם נעשים דבר אחד… ביום השישי למעשה בראשית  שהיו שני עניינים וייצר את האדם… ומכיון שיהודי יש בו שני עניינים גדר המציאות וגדר שלמעלה ממציאות. וענין חיבור שניהם יש בכוחו להמליך את הקבה למלך על כל הארץ. בו בזמן שהוא עומד בתכלית הביטול להכתיר את הקבה למלך… זה חודר ומחזק את מציאותו כנשמה בגוף למטה. על ידי זה שאז נמשכות כל הברכות שלו .ענינים גשמיים בני חיי מזוני נוסף על ענייניו הרוחניים כפי שהוא מבקש בתפילת ראש השנה…על פי זה יומתק הטעם  דהקריאה בראש השנה היא פרשת לידת יצחק ועקידת יצחק… אצל יצחק רואים את החיבור… הרי דווקא על ידי האפר ביטול בתכלית  נמצא יצחק בתכלית המציאות בתוקף מציאות נצחית…מזה נמשך הכוח לכל יהודי. החיבור דתכלית הביטול ודמציאות האדם… 

הרבי כהרגלו בקודש מבהיר לנו כאן את המציאות העליונה הישראלית אשר בהיותה בעלת הענין הא-לוהי והינה אחד עם הבורא, רק היא יכולה להמליך בראש השנה את הבורא על כל האנושות. ודווקא בהיותה נציגת האל בעולם היא מסוגלת להשכין את אין סוף בסוף את הממלא כל עלמין בעולם המוגבל. זהו ראש השנה וזוהי מהות תקיעת שופר אשר מודיעה לעולם את האופי הא-להי העל טבעי של ישראל שזה דווקא נותן לו את הכוח לפעול בטבעי. נצחיות עמינו היא סוד תקיעת השופר שיפור א-לוהי אין סופי תמידי של ישראל של ההיסטוריה האנושית. ולכן הפרי צדיק מסביר שראש השנה הוא ההתעוררות של פוטנציאל התיקון  האדם שנולד  בראש השנה וחזרת של כל האדם באשר הוא דרך ישראל ומדינתו  לגן עדן הראשוני של חיי טבע ויושר בהתהלכות האדם והא-ל בירושלים במקדש ביחד מול כל העולם.

הרב יהודה לאון אשכנזי.’ קריאת לידת יצחק והעקידה בראש השנה כי אנו מקבלים את החיים והדרך היחידה לזכות בהם זה להיות מוכן להחזיר אותם לבורא .וזה יצחק.’  זה ממש מקביל  להסבר הרבי שמוכנות הביטול אצל יצחק בעקידה היא שנתנה לו את המציאות הנצחית. לכן ההזדהות דווקא עם יצחק בראש השנה.

 

מרן הרב קוקמדבר שור סה סט: .’ זכרון תרועה: אשרי העם יודעי תרועה. ודרשו חז”ל שיודעים לרצות את בוראם בתרועה. ותוכן הדבר כי הכתוב אומר ועמך כולם צדיקים הרי הרצון האמתי של כל אחד מישראל לקדושה ולהיות  קרוב אל השית . אלא שהמעשים נעשים כקיר ברזל… והנה ראש השנה זה היום תחילת מעשיך מתעורר הכח הקדוש כמו שהוא בעצם , כי זה חק שיום ההתחלה נשארת בו סגולת הקיום. ודברי הירושלמי ‘לא במהרה אדם נופל ביום גנוסיא שלו’.  והיינו שבו ביום מתחזק עליו כח הקיום . כמו שהיה ביום הולדתו שיצא אל המציאות . וסגולת הבריאה נשארת בישראל על כן מתחזק ביום זה כח קדושת נפשות ישראל כמו שהוא בטבע טהרתם… צריך לזה כח מצוה בחירית … כדי שיהיה רצון השית לקבץ פזורינו אז יתקע בשופר גדול.  שכמו שפעולת שופר של ראש השנה היא להוציא מהכוח לפועל קדושה חלקית מהקדושה הצפונה בנפש הישראלית …מצד מה שאנו מקדשים אותו כי אם יום תרועה אבל התקיעה היא למעלה מהזמן וסדרי הימים. .יום תרועה שאנו מריעים ומשברים הרע הפרטי אבל מצד שזה השופר שלנו הוא חלק אחד מהשופר הגדול  שעי ישברו הכוחות הרעים של אשור ומצרים על כן הוא זכרון תרועה שמזכיר התרועה העתידה והשבירה האמתית שתיעשה בקיבוץ גלויות. וזהו הכול מצדנו..לעתיד לבוא תהיה הפעולה כללית וכל הקדושה הצפונה בנפשותיהן של ישראל תאיר בכל עוזה’.  

 

זהו יום תרועה של הפעילות הישראלית המחזירה את בחירת הזהות הישראלית למקורה של בריאת האדם לפני החטא וזה מוביל לזכרון תרועה בהצלחה של הפרויקט הא-לוהי דרך מדינת ישראל. זהו חג ראש השנה המחזיר אותנו לכח הראשית. זהו  לפי הפרי צדיק שישראל חוזר למהותו של הצלחת הזהות האנושית, ורק ישראל יכול אז לעמוד בכל פעילותו לפי מדת הדין והצליח בדין. זהו ראש השנה של יום הדין אשר בו ישראל יכול להוציא את עצמו ודרכו כל האנושות בדין .זהו יצחק אבינו. זוהי העקידה .שיתוף הרחמים נעשה מבחינת ישראל האידאלי אלא לאחר ההצלחה רק לפי הדין.

וזה התפוח בדבש שאנו אוכלים בחג לפי הפרי צדיק ישראל דומה לתפוח זה שפריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. מהות ישראל הינו הטוב המוחלט הא-לוהי עלי אדמות פרי הביכורים של  כל האנושות . ופרי זה צריך להיות באחדות בתוכו ובתשובה בדרגת התשובה אשר קדמה לעולם של זכיה לפי דין  לפני החסד ולא רק חסד לאחר הדין. ואנו דור הקוממיות זכינו לתשובה הלאומית  ,היזומה לפי דין לפי דרכי הטבע שמספרו א-להים דין, העיקרית אשר היא היסוד והתשתית  של כל ההתקדמות ותיקון המידות שלנו ואיחוד הדין והרחמים  . וזוכים אנו להמשך שהוא לימוד התורה וקיום מצוותיה לפי ערכם השלם בארץ ישראל מקום השכינה. ונודה לד על שאנו בראש השנה במדינת ישראל  המשגשגת בחסדי ד ובעמל תושביה. שנזכה  לאריכות ימים ושנים בשפע ובתורת ארץ ישראל .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן