1

מעבר מיעקב עקב לישראל ישר אל.מהגלות לארץ ישראל

חזרת יעקב מגלות לבן ארוכה מארם לשכם בארץ ישראל. במקביל לעליה חזרה לארץ העברים של יעקב ישראל; זה בגלות ההיסטורית של ישראל היום המסתיימת בדורנו במדינת ישראל.

פרשת וישלח

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין –vakninemm@gmail.com

וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום.. כה תאמרון לאדוני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה.ויהי לי שור וחמור. ואשלחה להגיד לאדני למצוא חן בעינך ..‘ רש”י: מלאכים: מלאכים ממש..’

מורי ורבי  הרב שאול דוד בושקו שליטא ספרו קולו של  פסוק.:  למילה מלאך שתי משמעויות: יצור רוחני חסר גשמיות ושליח בשר ודם. באיזו  מן השתיים מדובר כאן .לדברי רש”י אלו מלאכים ממש  צירוף מילים זה של רש”י נושא בקרבו סתירה  פנימית ..לו היו  מלאכי אלוהים  חסרי.. גוף ממילא לא הייתה בהם ממשות.. מהו איפה  הפשרמלאכים ממש… אם שלח יעקב מלאכים כיצד דברו  עם עשיו. על כן נראה שכוונת רשי שוודאי היו שליחי יעקב בשר ודם  בעלי ממשות אלא שהייתה שליחותם  מיוחדת במינההתורה משתמשת במילה מלאכים  כדי שנבין  שאין מדובר בשליחות אנושית  רגילה של אדם פרטי  אלא בשליחות היסטורית רוחנית .יעקב מנסה לכרות ברית שלום עם עשיו אחיו …הוא חפץ שברית זו לא תצטמצם למפגש בודד אלא תמשיך  ותתקיים לאורך כל ההיסטוריה כולה‘..

הרב מתאר בפירושו את   הלימוד הנדרש מאיתנו בלמדנו את התורה. התורה נתנה לזהות העברית אשר תצטרך להיות את שגרירות האל (כדברי הרב אשכנזי בשיעורו על שערי אורה שנת 1989); לא פחות ולא יותר, עלי אדמות.זהו לפי הרב  המעבר בן חכמה מנותקת מן הקדושה בחומר לערמה המחברת את החכמה לקדושה של כל ההויה.ערמה זה חכמת ישראל חכמה זה חכמת יוון.בא אחיך במרמה ויקח את ברכתיך רשי בערמה..לכן האבות כדברי הרב יהודה לאון אשכנזי זצל המייצגים את הזהות הציבורית כללית של ישראל לאחר התהוות מדותיהם מאברהם ועד יעקב..כלסיפוריהם הם ממש יסודות ההתנהלות ההיסטורית תורנית של ישראל  במשך כל ההיסטוריה האנושית .יעקב אבינו לאחר גלות ארוכה אצל דודו לבן שביקש לעקור את הכול חוזר  בבריחה  כמו  רוב יהדות הגולה עד ימינו לארץ ישראל .

הרב יהודה לאון אשכנזי זצל. מיתוך שיעורו בצרפתית בעל פה שנת 1984.על פרשת וישלח

‘ישנו לימוד של הרב הורוביץ זצוקל.השלה הקדוש לפי ספרו שני לוחות הברית.בסוף פרשת ויצא כתוב ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים..ויקרא שם המקום ההוא מחניים’ רשי : שתי כיתות מלאכים , מלאכים שליווהו מחוץ לארץ עלו לשמים ומלאכים של ארץ ישראל ירדו ללוותו.’  השאלה הנשאלת איזה מלאכים שלח יעקב לעשיו בפרשתינו ?  זו החשיבה של רשי לכן המדרש המובא  על ידי רש על מחניים י זו בעצם תשובתו .  יעקב שולח מלאכי ארץ ישראל לעשיו.! יעקב אומר בשלחו את המנחה לעשיו ‘.כה תאמרון לאדוני לעשיו עם לבן גרתי ואחר עד עתה.’  יעקב אומר שהוא היה גר אצל לבן בגלות! גר מלשון גרתי. הוא הרגיש כגר לא כאזרח קבוע.. בגלות ולכן גלותו שהיא היתה עבורו ממש ריחוק מארץ ישראל   היא עזרה לו לחזור לארץ ישראל.לכן שלח לפי רשי מלאכים של ארץ ישראל לעשיו.זה מקביל לתורת המלאכות ממה שאנו מסוגלים להבין בה כמובן, נוצר מלאך טוב למצוה הנעשית על ידי האדם והפוך מלאך רע לעבירה.

.וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום..’ ישנו כאן ענין של כפילות עשיו אחיו..ועוד..כי יש שני ממדים בהוויה למעלה ולמטה.עשיו זה המימד למטה אחיו זה המימד למעלה.שעיר למעלה שדה אדום למטה.

.לאדוני לעשיו …יעקב קורה לעשיו אדוני? שני מימדים לאדוני זה למעלה שם ד ..לעשיו למטה…’

י בגבול המעבר התורה מתארת מאבק עצום בן יעקב לאיש בתורה המושג, איש הינה הגדרה של חשיבות פרסונלית.מהותית.

חכמים מלמדים אותנו שזה שרו של עשיו שהוא כוח אידאולוגי חשיבתי יצרני מרכזי ביותר בהויה האנושית .זו מלכות אדום אשר השפיעה רבות על קידום החומר העולמי. מלכות יוון שקדמה לה קדמה את המדע את שפת המתמתיקה.אדום השתמשה בכוח המדעי לשליטה אימפרליסטית בתבל.שתי המלכויות האלו הם נמצאות במאבק,מול הכוח שנקרא ישראל.שם זה,ניתן ליעקב דווקא על ידי שרו של עשיו! כהסבר המהרל ישראל הינו מלכות הקדושה מול כוח עשיו אשר הוא כוח החומר בלי ענין אלוהי בתוכו זה הופך לרק חומר בלי קדושה.זה היפוך החיים שזה ישראל.

רבי חיים בן עטאר הקדוש .’פרשת ויחי

‘אלא שיש לנו לחקור  זאת  במה יבחר, ד לזמנים יקרא לו יעקב ולזמנים ישראל.הן אמת כי בעדת  ישראל מצינו שישתנה להם השם כפי מעשיהם .כשעושים רצונו של מקום  בשם ישראל יכנה אותם ולהיפך יקרא  שמם יעקב, וכן הוא רמוז בדבריהם זוהר וישלח. אכן להיות שענף המושכל אשר נתעצם  יעקב,אבינו  להשיגו שבאמצעותו בשם ישראל יתכנה  היא בחינת קדוש עליונה ותמצא כי המין המאושר ההיא ימאס לבחינת הדאגה והעצבון והשפלות כי ממקום השמחה והמנוחה והגדולה באה .והיה לאות בן עיניך יום שבת למנוחה אשר צוה ד את בני ישראל והוא לטעם נשמה יתירה ולצד שממקום עליון באה יצו ד להרחיק היגון והכעס ולקרא לשבת ענג והן הדברים עצמם נאמרים ביעקב, בהשגתו שם עליון השם יגיד כי צוה ד אותו את הנשמה העליונה  בעלת שם זה של ישראל  ומשכנה בו כל זמן שאין עיצבון וענף נגדי קצת לשמחה ולשלמות הקדושה והטהרה..  עד שנבשר בגלות . חזר ליקרא יעקב ..ולא נקרא בשם ישראל  כל זמן היותו בארץ מצרים ..’

לא יקרא שמך יעקב כי אם ישראל. ולזה הגם שניתוסף בו רוח אלהים הנקרא ישראל לא מפני אבד,הראשון . לא יקרא עוד שמך יעקב   פירוש,לבד  

כלי יקר:’ועל צד הרמז אתי לפרש שני שמותיו של יעקב  על שם שני גאולותמ יען כי מצינו לרזל  לא שתעקר  יציאת מצרים לגמרי אלא שזכירת  ניסי מצרים  יהיו טפל וזכרון ניסים שלעתיד  יהיה עיקר לא שיעקר, שם יעקב לגמרי אלא יהיה טפל ושם ישראל עיקר..וכן הוא אומר בגאולה אחרונה  והיה העקוב למישור  עקב נגזר,מן שםמ יעקב ומישור מן שם ישראל ישר אל…לפי שבגאולת מצרים  לא היה זכותם מספיק  להוציאם ביד רמה והוצרכו לילך בעקבה ורמיה כי אמרו נזבח לד אלוהינו וכל בורח  הולך בחיפזון…

 אבל בגאולה אחרונה שנתמרק העון מכל וכל באורך הגלות הזה יספיק זכותם  שיצאו  ביד רמה  במישור ולא בעקבה ולא בחיפזון ..לא יעקר שם יעקב לגמרי  וכן לא תיעקר  זכרון יציאת מצרים  לגמרי.כדי שיזכרו  שני  הגאולות  יחד  וידעו ויכירו את ההבדל  שביניהים אשר גרם החטא  כי בלי ספק  היו במצרים רעים..נבואת יחזקאל.. וכן שם יעקב,לא עקר מזה הטעם ..

 ועוד שהגאולה  משמשת  שני גאולות  גאולת הגופות מן  השעבוד והצרות  וגאולת הנפש  מצד,הרוחניות  .. כהוראת שם יעקב וישראל אחד חומרי  ואחד רוחני כדיאיתא ברבנו בחיי אעפ שהרוחני עיקר  לא יעקר שם יעקב,לגמרי כי צריך ליתן חלק לזה ולזה .. –

.שני מצבי היסטוריה מלמד אותנו הכלי יקר .תקופת ישראל אשר מייצגת גאולה עם זכות יזמות אנושית של רצון להיות ישר ולפעול עם אל ביציאה רצונית מן הגלויות הפיזיות והנפשיות.זה ישראל! לכן דורינו זכה ליקרא ישראל.אלא שמהות שם יעקב של כוחות הנשארים בצד העקבה האידאולוגית ולא  התקדמות לישרות העברית ישראלית של תורה בכל חיי המדינה ומול כל העולם זה הרבה יותר מורכב וגדול  גוי גדול!

 זהו  עומק הפסוק.ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך  כי אם ישראל כי שרית עם אלהים  ועם אנשים ותוכל .יעקב ענף העצב הגלותי לפי רבי חיים בן עטאר הקדוש הופך לישראל ענף השמחה.עצב הזהות העברית בגלות  בחוסר,יכולתה להיות שם בענין האלוהי מול תואר ישראל ענף שמחת המפגש המחודש בין ישראל לתואר נשמתו העליונה לבין מקום ארץ ישראל  השפעת נשמה עליונה זו על כל ההויה דרך וזהב הארץ ההיא טוב זו תורת ארץ ישראל. זהו מעלת קיבוץ הגלויות של דורינו: חזרה לתואר ישראל ולא רק יעקב.המתמודד עם כל העולם בהרבה תחומים דבר,שלא היה לנו עם תואר יעקב רק. לכן יעקב הוא שמו המהותי כשהוא יכול להיות  גם ישראל!..

 תורת מהרל מפראג .נר מצוה  ספרו על חנוכה.

‘..כי ראוי שיהיו נרמזים  אלו ד מלכויות בראשית הבריאה כי אלו ארבע מלכויות שהם מושלים  בעולם  לא היו רק בשביל  כי אי אפשר  שיהיה העולם  הזה בלא חסרון  . והחסרון הזה  הם ד,מלכויות  לפי שהמלכויות  האלו ממעטים כבוד, השם יתברך ..ואין דבר זה  מן השם יתברך אין ההעדר  והחסרון מפעולת  פועל כלל  אבל החיסרון הוא מצד חסרון העולם. זה היה סיבה,עצמית ראוי שיהיו ד,מלכויות  הם היציאה  מכבודו  יתברך  והוא יתברך אחד והאמצעי מתיחס אל אחד כאשר האמצעי  בפרט הוא אחד,.לכן בית המקדש וירושלים  שהם אחד  בלבד  והם באמצע העולם.וכן ישראל שהם עם אחד מסוגל להם הארץ שהוא אחד בלבד לפי שהוא  באמצע העולם  כלל הדבר דבר,שהוא אחד מסוגל לו האמצעי .והיוצא מן האחד  הוא מתייס  לד כנגד,ד,רוחות  שיש בהם יציאה מן האחד  לכן המלכויות הם כנגד,ד,רוחות  היוצאים מן האמצעי .לכך דרש מן לשון תהו ובוהו ד מלכויות ..ממשלתם יוצא מן השם יתברך  עד,כי מבטלים אחדותו בעולם 

 מצד חסרון זה  שהיה,בבריאה,עמדו ד,מלכויות  אלו שלקחו מלכות מישראל  אשר האומה הזאת נבראה לכבוד ד יתברך.. ארבע מלכויות כנגד,החילוק שהוא בעולם  ויש בעולם אחדות  וכנגד זה הם ישראל שהם אחד

..מלכות רביעית שדבק בה ההעדר הגמור וכל העדר מביא הויה חדשה . ולכך ההעדר  הזה מביא שתחזור  ההויה לישראל  ולכך  מלכות ד,נקראת חזיר שתחזור המלכות לישראל   שמצד ההעדר שדבק במלכות  ד מביא ההויה אל מלכות ישראל כי ההעדר הוא סבה  אל ההויה כמו שידוע זה למשכילים בחכמה.

 והנה נתן השם יתברך כוח ותוקף לישמעאל בפני עצמו …ויותר נראה  לומר כי ישמעאל הוא בכלל מלכות פרס…’

זהו דברי קדשו של המהרל אשר מלמד אותנו את מהות מקום הנצרך לפי עולם הבריאה היוצא מהבורא להתפתחות חומרית  של המלכיות בעולם ואת מקום מלכות ישראל אשר היא נציגות מלכות ד.יעקב ההופך לישראל.

 יעקב עכשיו יהפוך לישראל   דרך התמודדות עם אחיו עשיו התיאום ולא רק דודו.התמודדות מתוך רחם הולדת הזהות העברית של רבקה אמנו .עשיו לפי החכמים הוא  מלכות ותרבות אדום ( רבי חיים בן עטאר הקדושהמציין בפרשה ששלוש פעמים מצוין זאת בתיאור מלכי אדום. עשיו הוא אדום) שהינה המלכות הענקית  השולטת עד היום בהשקפתה בשיח הפילוסופי דתי נוצרי ותרבותי מערבי ובפילוסופית הכלכלה הפוליטיקה והחברהלכן בהחלט הרב בושקו מדגיש לנו  את ההתמודדות  ההיסטורית הרצונית של יעקב אבינו מבחינת מלאכים ממש באמת פירושו. אי לכך אנו מחויבים ללמוד את תורתם של החכמים שפרשו לנו את התורה כתעודת זהות רלוונטית שלנו הישראלים  המציגה את מהותנו והיעד שאליו ישראל בתור מדינה צריך להגיע אליו: להכניס את מלכות הקדושה הא-לוהית כדברי המהר”ל בספרו נצח ישראל פאק כא; בתיקון המלכויות או העקרונות האנושיים החשיבתיים הגשמיים שכליים המתפתחים בעולם דרך שליטת המלכויות הנצרכת לקידום העולם הגשמי אנושי  לקראת המשיחות הישראלית אשר תתקן אותם ותוסיף את העיקר את הממד הא-לוהי . הרב  יהודה לאון  אשכנזי. מסביר בשיעורו  על  ספר שערי אורה  את פרק כא של המהר”ל בנצח ישראל.

להלן חלק  מלימוד המהר”ל . בפרק כא :’ שאי אפשר לעולם  בלא מושלן של מלכות  של האומות והם ארבע מלכויות , וישראל האומה היחידה היא מלכות שיש בה הקדושה הא-לוהית והיא מובדלת מן המלכות  העובדי גילולים… וזה כי המלכויות האלו הם מתייחסים מצד העולם הזה . כי הוא  עולם גשמי ומצד הזה אין בו קדושה  .ומכל מקום אי אפשר  שלא יהיה העולם הזה  בו מדריגת קדושה  בדבר מה  .כי העולם הזה בא מן השם יתברך שהוא קדוש. אי אפשר שלא יהיה לעולם הזה התייחסות אליו יתברך… והאומה הישראלית האומה הקדושה  כנגד הבחינה השנייה  שיש בעולם  בחינה שראוי לעולם  צדבחינה קדושה  בלתי גשמי לכך יש לישראל התורה והמצות  וכל דברים אלקיים  בלתי גשמיים’. ארבעת המלכויות: בבל  המייצגת פיתוח הנפש פרס רוח יוון  השכל  ורומי אדום המאחדת את הכול הנפש הגוף והשכל.’

רבי דוד אביחצרא.אחיו הבכור של רבי ישראל אביחצרא.ספרו פתח האוהל..’ 

‘ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל.

‘שישראל עיקר ויעקב טפל לו שבזה אתי שפיר כי טובים השנים  .  לא יאמר  עוד,שמך כי אם  כמו כי עם בחילוף אהחע  וזהו כי עם ישראל . וכידוע על שמע ישראל על שמע ישראל דערבית..ועם אנשים ותוכל לעמת שם יעקב..

‘לעמת המלאכים שקטרגו עליו . ועם אנשים ישמעאל ועשו ..לעמת ב תורות ..

ויבוא יעקב שלם.גימטריא ישראל יא דבזה השם טוב של ישראל נשלם לכל מעליותא..גם תיבת שלם ראשי תיבות שעיר לבן מלאך  מכל שלושתם גאלומ הקדוש ברוך הוא  זהו ויבוא יעקב שלם.’

ישראל מלכות הקדושה  מצד אחד  מבטלת  את ההגמוניה של המלכיות אשר קדמו רק ערך אחד שהוביל להריסת החברה ומאידך הכנסת הקדושה וניסיון להציל לאחד ולקדש את מלכות אדום אשר היא היא לפי החכמים המלכות העיקרית המייצגת  את כל הערכים הגשמיים אנושיים( הרב אשכנזי)  אשר תתמודד ותיאבק בהשקפה הישראלית תורנית.. מאבק מול מדינת ישראל היום בכל הממדים שתיארנו. מאבק בן מלכות אדום למלכות ישראל המתחדשת… לכן כשאנו לומדים מהחכמים האמיתיים המכוונים אותנו לעיקרה שלתורה שהיא גילוי זהותנו העברית יישומה בהיסטוריה האנושית עולמית בגאולת העולם  וחשיבות ארץ ישראל במשוואה הזו. ולכן אני מצטט רבות את רבותי הרב בושקו שלימד אותי עוד מצרפת את. התורה ההיסטורית גאולית והרב אשכנזי  שלימד אותנו להביא את הפרי צדיק  ,.ומביא אני גם את רבי יעקב אביחצרא והאור החיים הקדוש  ורשי אשר מגלים לנו את סוד הצד ההיסטורי זהות עברי שבתורה אשר רק הוא ההקדמה למצוות ונותן את ההקדמה הנחוצה ההבנת מהות התלמוד וההלכה אשר הם היישו במציאות של הגישה ההיסטורית ולא הפוך.

מרן הרב קוק.ק ובץ ו. דף קכד” ויגע בכך ירכו פסוק כו.  קצת קדושה נדבקה בעשיו על ידי אחיזתו של ידו הקדושה של יעקב  בעקבו ובזה יש  קדושה  ניצוצית גם בעקב עשיו  חוץ ממה שראשו כלול בקדושה ובזה יומלט לעתיד לבוא רק ביתו ישרף ובעצמו יכלל בקדושה ועתיד ליטהר. .והרע ( הריש עין הוספה שלי)  של ר’אש ע’קב יוחזר לטוב.. ובנגיעת שרו של עשיו בכף ירך יעקב יש פגימה של טומאה  שפני זה סובלים ישראל את הגליות .אבל גרם להכרח של חומרות  והחומרות הן נטיות מגרך האמצעי כצולע ההולך בנטיה… ומר’אש ע’קב כ’ף יוכלל הריעות . ואהבת לר’ע’ך’ כמוך. שכל התורה כלולה ואוח ישראל תחיה אותם  להאיר בהם ונלוו על ד לשרתו אלמלא פגימת  הכף  דיעקב לא היה יכול עשיו  להיתקן.. גם בראשו גם בעקבו…  כי איך יתאחדו ההפכים… אבל על ידי פגימת הירך בנגיעת הכף  נתמעט האור ..שאפשר גם לכלי קטן ..לקבל משם  ונעשה מזה כוח של רעות  אשר תעבור את כל התחומים המסיקים .ונלוו גוים רבים  אל  ד ..’. 

אני אציין נקודה מרכזית, התקיפה לאורך התיאור של פרשיות התורה של חיי האבות, והיא האורך שבה התורה מספרת  מאורעות אלו. בעצם תיאור חיי האבות הם הצגת  התעודה של הזהות העברית והתפתחותה עד למיטתו השלמה של יעקב אבינו  שהוא ישראל, בסיום ספר בראשית.  ספר זה נקרא בלשון חכמינו ‘ספר הישר’ . מה מהות שם זה וקישורו לקבלת שם ישראל על ידי יעקב. ונאמר שבמשך אלפיים שנה לימוד סיפורי האבות  היה מבחינת גילוי טפח והסתרת טפחיים. זכורני בילדותי בבית ספר נווה שלום בקזבלנקה במרוקו את החשיבות כבר בבית ספר היסודי ללימוד השפה העברית התנכית מעבר ללימודי החומש. המורים שלימדו אותנו עברית היו מורים שלמדו את העברית ממקורה בתורה. המסר היה שהעברית זוהי לשונה של תורה זהו לשון  של  זהות עתיקה שמתחדשת! בכל זאת כשלמדנו את סיפורי האבות ההרגשה הייתה שאנו לומדים על אישים ענקיים טעוני הוד.   אבל   לימוד הקשר בין זהות האבות ותחיית האומה הישראלית בארצה לאחר הגלות זה היה בגדר נסתר! . לימוד זה היה ספון אצל תלמידי החכמים המקובלים מחכם לתלמיד בצפון אפריקה וגם נכתבה פרשנות ענפה על זאת.  אלא   שבלימוד הרגשנו  שהנושא אקטואלי  מבלי  שהרב קישר  אותו ישירות לאירועים. אבל ברוך ד שהרוח והאוירה השלטת בבית הספר ובבית , הייתה של קישור נפשי עמוק למדינת ישראל הקשורה לאותם אזורים שלמדנו עליהם בתנך מבלי לפרט לנו את מהות אוירה זו. ונסענו רבות לארץ וגם זכורני את הברכות לראשי המדינה שאבי היה עושה בבית הכנסת שומרי שבת בקזבלנקה שבמרוקו.

את  משמעות התורה הזו  של קישור   תולדות האבות  ותקומת  עמינו בארצה גיליתי זאת בלימודי בישיבה התיכונית עץ חיים בצרפת על ידי מורי ורבי הרב שאול דוד בושקו שבעצם לימד אותנו בגלוי את חשיבות תורת הגאולה של ארץ ישראל מה שחכמי צפון אפריקה במשך דורות כתבו , עכשיו זה ברוך ד  מודפס, ולא ידענו אני בני גלות מרוקו על כך! האבות גילמו את מהות ההיסטוריה של הזהות הישראלית. בפרשתנו יעקב אבינו חוזר מגלות ארוכה אצל לבן הארמי. יעקב נזכיר נשאר 22 שנה בגלות חרן שהיא כמעט נהייתה חרון עבורו וסכנת איבוד ממשי! בפרשה זו יעקב אנו עדים להתנהגות הדורשת לימוד של יעקב. הוא שולח מלאכים לעשיו. יעקב שברח מאנטישמיות לבן לאחר בריחתו מאחיו עשיו במקום להגיע ישר לחברון שולח שליחים לעשיו. האם היה צורך והאם זו לא סכנת התגרות?

לכן זה ממש חיוני לדורנו ללמוד  את המאבק בן יעקב ועשיו  בן ישראל לאדום. בן מדינת ישראל וכל העולם .כי בעצם מלכות אדום היא מושלת בכל התרבות העולמית  כדברי הרב אשכנזי כשסין מאמצת את החשיבה הכלכלית המערבית אז היא נכללת במלכות אדום .וגם היה אומר שכל הקשר בינינו לעולם ישמעאל הערבי נגזר באמריקה שהיא מלכות נגררת דל מלכות אדום המערב הנוצרי .ראו הסכמי אברהם היום איםה נחתמו במלכות אדום באמריקה מרן הרב קוק מלמד אותנו את גישת יעקב ו תוכן זהות ישראל האידאלית שהיא ריעך; ראש עקב כף. הכנסת הקדושה דרך הגלות  באדום כשהיא נעשית בכבוד  בזמנה .ולא באיחור ובהתבוללות לאדום מערב. יש גדולה בעשו באגום שכלית מדעית כלכלית וגרולה זו אם עשו לא מצליח לקדם אותה מוסרית; אז יעקב ישראל הוא יקח את המושכות  של תרבות אדום  ויכניס בה את הקדושה הא-להית הישראלית דרך מדינת ישראל...

הרב יהודה לאון  אשכנזי .שיעור על שערי אורה שנת  1989 בצרפתי. : הרב הביא טקסט של השערי אורה (מגדולי המקובלים הספרדים בספרד)  לגבי רצון יצחק שהעדיף  דישראל יהיה בגלות עשו אדום  גלות זו תהיה במקום הגהינם של האופציה שיש, לזהות ישראל בהיותה רוחנית להיכשל בעבודתה בעולם החומרי המעשי. גלות אדום  תהיה הכפרה של אפשרות מעידה זו. כי ציד בפיו שראה יצחק. ראה דישראל יהיו ניצודים על ידי עשו אדום בגלותו. והרב רואה בזה חיוב מסויים. מענין מאד אומר הרב אשכנזי שרב שחי בגלות ישמעאל אומר שעיקר הגלות זה מלכות אדום. יש ארבע מלכויות .בית ראשון עם תרבות בהל בית שני עם אבתר פרס, עזרה ונחמיה בית שלישי עם מדינת ישראל יוון עם החשמונאים…’ 

חנוכה .נר מצוה של המהרל. על מאבק יוון ישראל

‘ולפי כפי מדת השכל היה ממשלתםצבכל העולם והכל  היה כפי  המדה ולכך המלכות הזאת לא היו  מתנגדים לישראל  רק מצד התורה השכלית ומצד התורה האלוקית  כך היה  כל ענין מלכות שלישית  לבטל מישראל מעלת התורה האלוקית.

 כי לא היו רוצים שתהיה החכמה בפרט שהיא יותר חכמה והיא יותר עליונה  מן החכמה  האנושית שהיה להם  כמו שהיא התורה שהיא חכמה על הכל..  והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו.תורה בגוים אל תאמין . ‘

ישנו תוכן חיובי גדול בתרבות עשו אדום שיצחק ראה ולכן המלכות שיעקב ראה שעולה ולא יורדת  זה אדום. עם מלכות זו צריך להתמודד היום ממדינת ישראל ובתוכה. לכן צריכים ללמוד את סיפור יעקב מהותית  עם הם רשנות של המדרש והסוד. אנו צריכים חדעת שהחשיבה השכלית של אדום ויישומה הטכנולוגי מדעי כלכלי פילוסופי הינו  עמוק וגדול. אנו צריכים ללמוד מה הסכנה במרכיבי הקליפה של תרבות זו ולאמץ ממנה את העיקר בלי הטפל והשלילי .זה תפקיד, ישראל כדברי הרב אשכנזי להיות עשיו ויעקב! איחטד השכל האנושי מדעי כלכלי והתורה הא-לוהית כשהתורה היא הנותנת!. הרב קוק מסביר זאת  בקשר דרך הגלות עם אדום מנוכל להשפיע עליו אלא שנבין מתי ואיל ובמיוחד מתי לחזור ולהיות אנחנו המובילים את הפיתוח העולמי החומרי דרך המוסר התורני; זה נקרא לשפוט את הר עשיו. לכן אם חכמינו לא יהיו בקיאים בחכמת הפילוסופיה בידיעת הנצרות והמדעים איך יוכלו לקדש את  האדומיות בתחומים האלו שהם בשורשם קודש.

‘ ואחר עד עתה’רבי משה בן נחמן הרמב”ן:’..ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשיו יארע לנו תמיד עם בני עשיו. וראוי לנו לאחוז  בדרכו של צדיק  שנזמין עצמינו לשלושת הדברים שהזמין הוא עצמו לתפילה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה לברוח ולהנצל ..’

והנה הנקודה המרכזית שהרמב”ן חוזר עליה רבות  ללמוד את אירועי יעקב כתיאור גלותנו אנו  ומחויבותנו לחזרה לארץ  לפני בריחתנו מהגלויות… והרמב”ן מדגיש את הבריחה …רק חבל שרמב”ן זה לא הופנם על ידינו 2000 שנה עד השואה… והעובדה של ואחר עד עתה הופנמה כבר על ידי חכמי ישראל שכך ישראל בחר… לאחר הבריחה בדקה התשעים מלבן כאמור יעקב שולח מלאכים לעשיו.

הרב יהודה לאון אשכנזיספר סוד מדרש התולדות. דף 415.:  הניסיון ההיסטורי הקיומי של עם ישראל הוא שאין דוגמא של גלות שלא הסתיימה בכי רע אם מדובר ביהודים שחיו בעולם הנוצרי אם מדובר בעולם המוסלמי… מדוע אנו מתקשים בכל פע  לגלות  מחדש את הממד הגלותי בזהות  שלנו?  ההסבר שאני מציע ואין לי מקור  מפורש הוא שהממד האוניברסלי  של הזהות הישראלית . מהכרה שהעולם כל העולם נבראו על ידי א-ל אחד.. להיות אוניברסלי לפי  המונותאיזם העבר הסכנה המלכודת  .. שמהר הם  שוכחים  את הממד הדני  יחיד ומיוחד לישראל… ואז האסון מגיע .אין מקום לדבר על פטאליות בני ישראל יכולים להתגבר  על נטיות אלו ולשנות את הדברים ..יש לאדם רצון וחופש בחירה. אינו כפוף לנטיותיו הטבעיות או המולדות..‘ ..אלפיים שנות משיח. הפירוש, של ימות המשיח  הוא שהמשיח יכול היה לבוא בכל עת עבר מה שעבר ולא זכינו  יכל  לבוא  מאז, חורבן בית שני מכיוון שלא זכינו אותה תקופה הייתה של גלות.. אותו מעט שחזר הוא מבחינת הטעם.  כמה  אידאליסטים רצו לחזור  אך הם נראים כמשוגעים  במשך הדורות .עובדה שרוב העם לא בא מרצון  אלא אחרי השואה.

דף 416. נטית האיחור  היא אחת מהנטיות המסוכנות ביותר של  הזהות הישראלית. עם לבן גרתי ואחר עד עתה.. כאשר מסתיימת תקופת הגלות על עם ישראל לחזור בלא דיחוי כל איחור מסוכנים הם .מכאן חשיבות  האבחון של רבותינו  באיזה זמן אנו חיים  הגלות או הגאולה.. היום זה לא רלוונטי כי חזרנו כבר…ראו ממסכת סנהדרין  דף צח עמוד ב שמא יגרום החטא ..זה איחור  בגלות.

הרשב”ם:’ ומה שלקה  יעקב  ונצלע  לפי שהקב”ה הבטיחו והוא היה בורח . וכן מצינו בכל ההולכים  בדרך שלא  ברצון  הקבה  או ממאנים ללכת  שנענשו  במשה ‘. ויחר אף ד במשה. לכן ויבוא יעקב שלם עיר שכם. רש”י : שלם  בגופו שנתרפא מצלעתו שלם בממונו שלא חסר כלום שלם בתורתו שלא שכח תלמודו בבית לבן‘.כשישראל חוזר לארצו מגלות אדום אז גופו הלאומי נהיה צעיר חזק מוצק הוא עוסק בכלכלה העולמית ראו הנדל”ן בארץ.. ותורתו חוזרת ומתגלה תורת ארץ ישראל. במדינת ישראל. זו חזרתינו מהגלות של אדום. מדינת ישראל הינה אור של מעצמה כלכלית לכל העולם ותורת הסוד של ארץ ישראל מתגלה לתיקון כל העולמות.. ..

רבי אברהם אבן עזרא

.ויקן את חלקת השדה ‘חלק בשדה והזכיר זה הכתוב  להודיע כי מעלה גדולה יש לארץ ישראל מי שיש לומ בה חלק חשוב  הוא כחלק עולם הבא..’

מה מהות רצון יעקב בברית היסטורית  זו  עם עשיו.?   רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק על וישלח מאמר ב – ‘..והנה יעקב אבינו היה מסופק בתוכן הפנימיות של עשיו מאחר שראה שיצחק אבינו עליו השלום( ביטוי של מקובלים) היה מקרבו ואוהבו… וכמו כן היה לעשיו כוח גדול בחכמה שבראשו וכמו שכתב הארי ז”ל על פסוק כי ציד בפיו , שהוא הכוח שיצא ממנו רבי מאיר שהיה שורש חכמת תורה שבעל פה. רק הוא עצמו לא היה שורש התורה. והיינו שאין חוכמתו מורה ומלמד לליבו שזהו שם תורה ..אמנם חכמה של ישראל הוא בעצם תורה שמורה ומלמד לליבו הדרך ילך בה כמו שנאמר החכם עיניו בראשו. ולכן נקראו החכמים עיני העדה מפני שכל חכמתם הוא להכניס הדברי תורה בלב וזהו חכמת יעקב.. אמנם יעקב היה מסופק שאפשר שיש בזה יתרון לעשיו על ידי כח חכמתו ויוכל להכניסו בקדושה .וכמו שאמרו במדרש רבה .אמר אשלח שלוחים אם יחזור בתשובה ולכן שלח לו מלאכים היינו שהדיבורים שלו הם כמלאכים… כי על ידי זה יפעלו הדברים בליבו. ואמר לאדוני לעשו על תרי אפי מפני שהיה מסופק אפשר הוא אדוני שיש לו יתרון עליו מצד חכמתו ועל אופן זה ירמוז לו ויהי לי שור וחמור על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד…ואשלחה להגיד לאדוני לשון להגיד ברזא דחכמתא כמו שאמר בזוהר הקדוש. שבכל הדברים ירמז לו כדרש המדרש  בבחינת אדוני  ולכך קראו אדני אפילו שלא בפניו…ואמר לעשיו היינו באם אין בו שום שורש קדושה רק עשיו הרשע יבין הדברים כפשטן..

מאמר א ועשו שמלאכו סמ שהוא ראש השטנים  כן עשו שורש כל כוחות הרע. שתי הראשונות בראשית נוח הם מאלפיים תוהו .מפרשת לך לך מתחילים שני אלפיים תורה והם עשר פרשיות עד סוף הספר בנין עולם התיקון.. וסדום שהוא מהשבירה  שנגד תיקון דאברהם ויצחק נאבדו….אבל עשיו וישמעאל שהם נגד יעקב אבינו זה לה מימין וזה לה משמאל..(70 אומות) והם כוללים כל השבעים.. הם בנין שורש הנשאר משבירת עולם התוהו לצורך הבחירה דעולם הזה  שניתן לישראל על ידי מציאת הרע דיצר הרע ועכום. .ויעקב נתבשר ופרצת.. עתיד לכבוש העכום כי יבוער כל הרע על ידו. כי הוא וזרעו גמר התיקון..

דהגם שהיה כל היום בשדה ושקוע בתאותיו  ולא עסוק כלל בתורה ידע לכווין ההלכה בטעמיה ובפרטיה.. כאילו עסק בה כל היום. וזה חכמה יתירה בדברי תורה שלא מצינו ביעקב… מצינו באומות העולם חכמה שמברכין על חכמי האומות העולם שנתן מחכמתו לבשר ודם.  רק דחכמי ישראל אומר שחלק ליריאיו. ומה שאמר אדום משמע דבו שורש החכמה דאומות העולם. וכל חכמי האומות ..מכל מקום נמשכו אחר רצון לבם נגד החכמה דאינו תורה להורות ללב… וגם מצינו חסד לאומים. שיש בהם מידת חסד והוא ישמעאל שהוא פיסולת החסד דאברהם . ועל ידי זה נמשך לכל האומות היונקים ממנו ..שכל כוונתם להתייהר ולקנטר לישראל ושאר כוונות רעות. והחכמה דעשיו מפסולת הגבורה דיצחק.. ומשעיר היה זריחה גמורה דכשבא החכמה לישראל נעשה תורה שהוא אור ועל כן רבי מאיר יצא מנירון קיסר שהוא מעשו .ואיתא בעירובין דנקרא רבי מאיר שמאיר םנים בהלכה ולא היה בדורו כמותו.. והוא יסוד התורה שבעל פה והוא חכמת חכמי ישראל .כי אצלו נעשה חכמה תורה…חכמים כאלו שהשוחד יעור עיניהם זהו אק אדומים שחכמתם נמשך אחרי הנגיעה שבלבם.ויכולים להטות חכמתם כרצונם ..וזה היה גם כן חכמתו של רבי מאיר..

.מאמר ד :  וענין השלחיות איתא  בהראשית רבה  אשלח לו שלוחים שיחזור בתשובה.. וכל זה שיראה בכבודו ויכיר מעלתו  שיתרצה על ברכת אביו ואת אחיך תעהוד וזהו תשובה שיעשה..  ‘:’כי ראיתי פני אלהים…והלא המלאך היה סמ שרו של עשיו ..ואיך יקרא לו בשם א-לוהים ופני א-לוהים…אך נראה שבאמת יש בו ערבוב טוב ורע ..מסכת חולין דחד אמר כעכום נדמה לו וחד אמר כתלמיד חכם ..אלו ואלו דברי אלוקים חיים שהיה מעורב משניהם מהרע ומהטוב… וכן בעשו היה גם כן הערבוב שהיה בו גם נקודה מהטוב ועל זה נדמה ליצחק כתלמיד חכם ..והציד בפיו היה נשמת רבי מאיר שבה מזרעו כמו שכתב הארי ז”ל.. וכן קרא לעשיו אדוני שרצה שיחזור בתשובה וראה בו נקודת הטוב שבו שיש בו משורש החכמה..

למדתי את החשיבות לדורנו ובכלל ללימוד הפרי צדיק (על ידי שמיעת שיעוריו ולימוד  כתביו)מהרב יהודה לאון אשכנזי זצ”ל. שהביא בסגנונו הוא את דבריו הקדושים. הרב מסביר לנו שיעקב אבינו המסמל את היסטורית ישראל בגלויות וגאולתו מהן, מראה לנו את מהות עשיו מבחינת חכמת העמים הענקית. חכמה שהיא חכמת אדום המייצג את חכמת כל האנושות והתנהגותה כולל ישמעאל , וזה חידוש הפרי צדיק. וזה לימוד שבזכות הפרשנים המקובלים כמו הפרי צדיק המהר”ל י רבי יעקב אביחצרא. ועוד אנו עדים לחשיבותו ההיסטורית. עשיו הוא אדום מייצג חכמה שכלית מרכזית ביותר. חכמה זו מתוארת במדרש על ידי פלפולו של עשיו מול יצחק.

כמובא על ידי הפרי צדיק לפי הארי בפירוש המילה ציד בפיו של יצחק. במהות עשיו הייתה גלומה חכמה גדולה שבמהותה היא חכמת התנא רבי מאיר, שהיא כל תורה שבעל פה, זהו הציד שבפי עשיו. צריך להבין את גודל לימוד זה!עשיו אבי מלכות אדום מייצג את החכמה שהאדם מכוחותיו השכליים טבעיים בראותו את העולם יכול להגיע אליה.  חכמה הכוללת גם  את מידת החסד של ישמעאל. זאת ראה יעקב אבינו ולכן כאמור  מיתוך חכמת התורה רצה לקרב ולקדש את החכמה האנושית של עשיו. הפרי צדיק מחדש כאן חידוש גדול (כדברי הרב אשכנזי ששמע זאת מרבו רבי יעקב גורדין) שההתמודדות של יעקב היא עם חכמת עשיו אבל גם עם מידת ישמעאל. עשיו וישמעאל הם שני המתנגדים של יעקב. חשבנו שישמעאל התנגד ליצחק… בעצם עשיו ובהיסטוריה רומא מלכות אדום מייצגת את ההתנגדות הכללית לישראל הכוללת בתוכה גם את מלכות ישמעאל העצמאית. וזה חידוש של הפרי צדיק. ראינו זאת בתמיכת המערב בעולם הערבי…

 יעקב בזהותו את החכמה הזו רצה דרכה להתקרב לעשיו לצורך תיקון חכמה אנושית זו. בעצם ההתנגדות של אדום לישראל מטרתה הינה  במקור החכמה ותכליתה. המדע והפילוסופיה של אדום הינם תועלתיים לסידור המדינות רק להנאת נתיניהם. אלא שתורת ישראל וחכמת ישראל הינה לתיקון הזהות האנושית ועולם הטבע והפיכתו לעולם הבא. מבחינת עשיו המערב היום יש ,ניתוק בין החשיבה האנושית המדע והפילוסופיה והמוסר בחברה. ניתוק בן  הדת והפוליטיקה. החכמה היא  מפתחת את האדם והעולם אבל לא מתקנת את מידותיו. חכמת התורה היא בעצם מעלה את העולם וגם את חכמת אדום וישמעאל לייעודם של הפיכת חיי האדם והעולם לעולם הבא לגן עדן שאליו התכוונה התורה. חכמה שהיא כלי למוסר ולא חכמה מנותקת מהמוסר. זהו המאבק בין יעקב לשרו של עשיו זוהי גם מהות חג החנוכה המאבק בן חכמת יוון  ,הכוללת את  תשתית החכמה העולמית , לחכמת ישראל. כאמור על ידי הפרי צדיק רשאי תיבות  של חושך : ח זה  חמור ישמעאל, ש זה שור עשיו ; וכ זה כלב עמלק. ואלה הם פסולות הדורשים תיקון על ידי ישראל. חכמת ישראל הינו א-לוהית היא מגיעה מחוץ לשכל האדם אל האדם. חכמת יוון אדום היא חכמה אנושית המנותקת מכל זיקה לאל למעלה מן השכל להתגלות. לכן יעקב רצה לתקן חכמה זו על ידי שליחת המלאכים אלא שהוא יצא צולע..

מלאכו של עשיו זאת אומרת הגניוס האנושי הייחודי שלו(וזו חכמה לזהות את הגניוס, של כל עם)  הודה לאחר המאבק עם יעקב שרק יעקב ההופך לישראל למדינה יוכל להיות עם החכמה האנושית ולקדש אותה. ואישיות זו תקרא ישראל .ישראל מלשון כמובא על ידי רבי יעקב אביחצרא: יש שישים רבוא אותיות לתורה .ראשי תיבות ישראל. התורה כמקדשת את העולם ואת שכל האדם. ישראל מלשון ישר זקוף כדברי מהרב אשכנזי  ומישור כדהרי הכלי יקר. ישראל חזר לישרותו לשררה מלדון שר לגאותו הזקופה מאז נתינת השם מדינת ישראל על ידי בן גוריון ז”ל בהקמת המלכות השלישית שתצקן את אדום עשו. וזוהי ההתמודדות בין תרבות המערב לתרבות ישראל במסגרת מדינת ישראל היום. ואנו חייבים לא לצאת צולעים במאבק זה למרות כוחות המבקשים זאת אנו נצא שלמים בגאולתנו ונצליח לקדש את חכמת אדום מבלי להיכנע לכוח הלגלי משפטי גרידא .ויש עוד מה להרחיב בהבדל בן המשפט הרומאי והמשפט העברי התורני. זהו ההבדל בן החכמה האנושית לחכמה התורנית א-לוהית ישראלית.

 רבי יעקב אביחצרא. ספרו מחשוף הלבן.:  ויעקה ויוסף נחשבים כאחד כמו שנאמר בזוהר גוף וברית חשבינן חד. ושניהם אות ואו  שבשם הויה ברוך הוא…ואו הנראית כנגד יעקוב וואו המילוי כנגד יוסף. ובכוח הואו הזאת דשם הויה דאחוזים בה יעקב ויוסף אין כוח ביד עשיו ושרו שהוא סם המוות לשלוט בהם . וזהו וישלח יעקב מלאכים לפניו. לפניו רומז על יוסף דיוסף הוא יסוד אות ברית קודש .וברית יעקב ממש הוא יוסף. וזהו לפניו דהברית הוא לפני האדם ..ועל זה סמך לשלוח מלאכים למקומו של עשיו ..הכניס, עצמו בסכנה . אין פחד מזה כי הרי יעקב אש ויוסף להבה ועשיו הוא קש… והם ימשלו בו..‘ ראה כל הפירוש. יוסף הוא שיוכל להתמודד מול החכמה האנושית של עשיו אדום המערב ולהשתמש באותם כלים מחשבתיים אנושיים. יוסף מסמל את הכוח המדעי אקנומי לאומי שיוכל להצליח  להתחרות באדום גם במגרש החכמה האנושית העכשווית ולכן משיח בן יוסף פועל בהחזרת ישראל למשפחת מדינות העולם המתקדמות לאומית וכלכלית. זוהי הציונות. ראה הספד הרב קוק על הרצל ופירושו על ידי הרב אשכנזי.

הרב אשכנזי:.’ יעקב אבינו לא מת. הכוח הזה להתמודדות אין קץ עם עשיו בגלות היא אין סופי. זה יכול להיות מסוכן כוח ההישרדות הזה ולהוביל להישארות בגלות… לשנה הבאה בירושלים… אבל לפי הזוהר יצחק מורכב מהמילים קץ וחי. שיש קץ לגלות זה מהות יצחק הוא לא יצא מהארץ… וליצחק יש את מהות החי שזה יעקב והקץ שהוא עשיו. דבר  שני  ליצחק שני בנים יעקב המסמל את החי האמיתי  שתמיד בהתהוות ועשיו המסמל את העובדה שהוא עשוי כבר בעולם הזה. זה ההבדל בן נצחיות ישראל ועכשוויות אדום. לכן ישראל נצחי.  ‘ שיעור 1986. הרב מסביר לנו את הצורך לזהות ולדעת מתי לסיים את הגלות וגם איך לצקת תוכן של חיים  של נצח לעכשוויות הזמנית של אדום המערב. ולכן אנחנו ישראל ולנו שרו של אדום יקרא ישראל המשלב את החי והקץ.

ויקן את חלקת השדה .. יעקב מיד כשמגיע   קונה קרקע. רבי אברהם איבן עזראחלקת השדה.:  ‘  והזכיר זה הכתוב להודיע כי מעלה גדולה יש לארץ ישראל מי שיש לו בה חלק חשוב הוא כחלק עולם הבא.’   ומיד לאחר כן הפסוק .ויצב שם מזבח ויקרא לו אל א-לוהי ישראל. מסביר הרב אשכנזי שרק, אז, לאחר קניית הקרקע בשכם לפי פירוש רשי ד קורא ליעקב אל! אז רק בחזרתנו לארצנו ובקניית כל רגבי ארצנו נוכל לקדש להיות בעלי תואר השם ישראל. ישראל ראשי תיבות לי ראש .איחוד  החכמה האנושית של המערב אדום עם חכמת התורה והחזרת האדם לייעודו של לעובדה ולשומרה הפיכת עולם התוהו לעולם התיקון. ותיקון זה יכול להיות רק דרך המדינה העברית כי רק היא יכולה לתקן את העשייה הלאומית וממנה  להוות דוגמא למדינות ולא לקהילות.

שבת שלום  וחנוכה של אור תורת שבעל פה בארץ ישראל שמח.מאיר משה ואקנין ירושלים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן