גילוי הגואל הראשון והאחרון.העלאת ניצוצות הגלויות לארץ ישראל

תיאור גילויו של הגואל הראשון תשתית הגואל האחרון. גלות וגאולת מצרים תשתית לכל הגלויות ולגאולתנו.הגלות ללקוט השושנים של התרבויות ולזורעם בארץ ישראל

לומדים בפרשה:

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין   vakninemm@gmail.com

התורה אשר היא הגילוי האלוהי לישראל עמו לכן כל אות בה וכל סיפוריה הנה הנם גילוי נבואי אלוהי אשר הוא נצחי. לא תמיד אנו נותנים את דעתנו  ללמוד  בעיון את חלק הסיפורי של התורה שאין בו הלכה, שהוא בעצם מקשה גדולה  ומרכזית של דגם התנהלות התפתחות הזהות העברית מהות הגלות והגאולה ממנו.כל ספר בראשית וששת  הפרשיות הראשונות של שמות שהן שמות, וארא, בוא, בשלח ויתרו משפטים אשר הן התשתית  ההכרחית של פרשיות המשכן של הקמת מקדש  בירושלים.לכן חכמי תורת החן תורת הסוד נותנים חשיבות עליונה לתקופת קריאת  שש פרשיות האלו. תקופה זו נקראת השובבים  ת .ת שהם פרשיות  שמות וארא  בא בשלח  יתרו  משפטים  תרומה תצוה.אלו אשר מוגדרות על ידם  השובבים  ראשי תיבות של כל הפרשיות שצויינו. להבין זאת דרושה העמקה  ולימוד יסודי של פסוקי פרשיות אלו  עם פרשנות חכמינו נוחם עדן. תקופה זו מוגדרת  כתקופה של תשובה  לתיקון הברית  של ישראל מול בוראם.עומק התשובה הינו תיקון  מהות האדם שהיא ראשית כול   תיקון הגלות  ההכרחית  מלידה שהיא המרחק בין  האדם ובוראו   בעולם הדורש תיקון והתקרבות.במישור הכלל  זו התשתית של היציאה מן הגלויות הלאומיות של התרחקות מהזהות הישראלית תורנית אמיתית עם ההשתהות מעבר לזמן הדרוש בגלות. 

ישנם  כמה עקרונות מהותיים בפרשת שמות : 1 עובדת מציאות העם העברי בגלות אשר הוא המשך הגלות העצמית של האדם בהיבראו בהתרחקו טבעית מתוך בריאה זו מהמקור ביצירת פער בן מהות האדם ליישומה בעולם.. תיאור השתלשלות והפיכת הגלות בכבוד האפשרית  של תקופת משנה מלך מצרים יוסף הצדיק לתיקון החברה המצריתלשעבוד נוראי. 2. סדר השתלשלות לידת הגואל משה  מקום גידולו  והתפתחותו  דווקא בארמון פרעה בתור מצרי, ובריחתו למדין עד להוצאת ישראל  ממצרים שהחלה  ביוזמת משה בלבד לפני כל התגלות . לימוד של שני עקרונות אלו לדור הגלות האחרונה והגאולה  מן גלות אדום שאנו חיים אותה בחזרתנו לארצנו , הינו חשוב ביותר. ספר זה נקרא על ידי הרמב”ן :’ ואלה שמות בעניין הגלות הראשון ובגאולה ממנו‘  . כדברי הרב אשכנזי , לא כשם exode  שנתנו הנוצרים לספר שזה אומר שישראל יהיה תמיד מחוץ לארצו בנסיעה exodus. אלא הספר הוא ספר השמות ומהותם בקשר ליציאה  עובדתית  ולא  רק תיאורתית מן הגלות. ולא להישארות נצחית בלי ארץ כמו שהיו רוצים לראות זאת הנוצרים .ישנם שתי התנגדויות מהותיות של התרבות השלטת המונעת את ישראל לצאת וגם התנגדות פנימית מיתוך העם עצמו הרואה את מצרים או צרפת ועודארצו.לכן חשוב ויסודי  גם להבין  מה תפקיד הגלות כשהיא בזמנה ובמטרה ברורה  ומה זמן  היישום של הגאולה הפיזית של היציאה ממנה לארץ ישראל לפני הגעת הפה.רע של פרעה או של עד הנאצים ימש שמם.

מחוייבים אנו ללמוד את מהות משה בכל שלבי התפתחותו .משה הגואל גדל דווקא בתור איש מצרי בארמון פרעה בתור יורש העצר הפרעוני! 

הרמבן:’  ויצא אל אחיו ‘כי הגידו לו  אשר הוא יהודי  והיה חפץ לראותם בעבור שהם אחיו.והנה נסתכל  בסבלותם ועמלם  ולא יכול ולכן הרג המצרי המכה הנלחץ ‘..

רבי אברהם אבן עזרא.’ויצא אל אחיו המצרים כי בארמון המלך היה וטעם מאחיו אחר הזכיר עברי ממשפחתו כמו אנשים אחים ‘.

החכמים כאן מציינים את עובדת היות משה חי את תרבות מצרים מרום מעלתה.הוא מחפש מי זה אחיו העברים או המצרים.כך מופיע לראשונה גואל ישראל היוזם הראשון אשר הוא הדגם של כל הגואלים משה הוא המשיח כך מביא רבי חיים בן עטאר הקדוש.זה דורש העמקה ולימוד שמשום מה לא נלמד .וזה ממש דגם גאולתינו גם בהשתלשלותה וביוזמיה.לכן צריך לעלות למקור כל הנושא והוא קין והבל לפי המקובלים. כך מאיר עינינו השלה הקדוש על התפתחות אישיות משה מאיש מצרי במתא מובן המילה הכתובה בתורה עד איש האלוהים.זהות מצרית עברית של הרבה יהודים בארמונות המלכים עד לבחירת צד של מעלת איש האלוהים.והוא האיש,בתרבות המצרית היוזם מיתוך הארמון את גאולת ישראל מבלי שום התגלות אלוהית.האם אנו לא רואים הקבלה לדורינו..

השלה הקדוש:’יתורץ שמשה עה נתן טעם לקריאת שמו גרשום (גר ההיתי בטרץ נכריה)ולא הזכיר בכאן טעם לקריאת שם אליעזר רק בפרשת יתרו לאחר צאתם ממצרים..הבל  שת משה ..ויצילני מחרב פרעה יהיה על דרך יהיב חכמה לחכימין מי שמוכן לחכמה  יהיה ליה הקבה חכמה.  כן משה לא היה במדריגתו  הגדולה מתחילה מכל מקום  היה בו ההכנה  לקבל המדרגה  הגדולה בגוף ובנפש..לא נפרסם  שם אליעזר רק בזמן מתן תורה  כי כז נתפרסם  סוד הענין שהיה במשה מצד ההכנה. מדרש חבביב משה  מנח .נח משנקרא  איש צדיק נקרא איש האדמה  אבל משה משנקרא איש מצרי נקרא איש האלוהים…משה רבינו היה להיפך  שאף במידה  הפחותה  שהיתה בו כשהרג המצרי  קראוהו בשם שהיה לו  במבחר המעלות שנקרא  לבסוף איש האלהים קראו עתה איש מצרי ..

הרב הורוויץ השלה הקדוש ספרו שני לוחות הברית.ספר שמות. 

‘והנה קין הרג  את הבל  שהיה לו נשמה  גדולה בלי ערך והיא נשמת משה רבינו  עה ששקול כנגד כל ישראל וחשב כי יסתר הבנין של מעלה…משה רבינו עה שקול נגד כל ישראל  נתקיים בו היאורה תשליכוהו  במקום אקינוס.ומאסר התיבה  כאלו  שמש וירח  קדרו לומ כמו במבול .וכאילו הוכה בסנורים  כאנשי סדום.. בחמר לטהר את  החמר  שהיה להם לחומר בדור הפלגה..וכבד פה ולשון במקום  בלבול לשונם .גם שיעבוד ישראל היה בטיט..ובהשלכת היאורה לזכך הנזכרים..והנה ראשית הבריאה  היה אדם ותולדותיו  קין והבל.ועתה תוחזר לתיקון  ישראל להזדכך והם קרויון אדם.הבל הוא משה  רבינו עה כמו שכתבו המקובלים וקין  הוא יתרו כי חבר הקיני נפרד מקין.

.ובזה יתורצו כמה עניינים  לפי הסוד  שמצאתי בדברי  הארי זל.כי נפש קין נתגלגל במצרי שהרגו משה והרוח בקורח והנשמה ביתרו.והנה קין  הרג את הבל  בעבור תאומה יתירה  וזאת התאומה נתגלגלה  בציפורה  ועל כן השיב  יתרו  את הגזילה  ונתנו למשה ובזה מתורץ איך לקח משה  בת כומר ופיו לא רצה לינוק מנכרית.אלא היא צלעו..ושני בניה דם זרעיותיו  אני חותנך יתרו  ראשי תיבות אחי  כי הוא אחיו.ואמר יתרו עתה ידעתי כי בהיותו קין חטא ואמר לית דין ודיין  עתה תיקן אמר עתה ידעתי כי גדול ד..איש מצרי הצילנו..הענין  הריגת המצרי  סיבה עצמיית  . והיא הריגת  נפש קין במצרי ואז נזדכך  נשמת קין  ביתרו  לידבק במשה וסרה הקנאה..

.ומטה משה מעץ החייםמ בסוד הבל  שאין בו חטא .והבל חי  מט יום  כמו שכתב הארי שבעתיים שבע פעמים שבע יקם ראשי תיבות יתרו קין  מצרי.הרי שהבל  חי מט יום בעולם הזה  הנברא ב ה  זהו מטה אחכ נעשה מטה משה ..’

.דברי קודשו של השלה הקדוש מבהירים לנו טת עומק הדברים.משה כמו יוסף מחפש להכניס אחוה שזה מוסריות בחברה המצרית להמשיך את ניסיון יוסף .אלא שהוא כדברי הרב אשכנזי משיל את בגדי המצרי הנכשל בשיעבוד והריגת  האחר כמו קין ולובש את בגדי העברי  בלבד  את זהותו המקורית  מבלי לבוש מצרי או אחר נוסף.משה שהוא מהות הבל מוצלח  מצליח לתקן את מהות האחוה שנכשלה במקורה עם קין.משה מתקן זאת עם דמות כמו יתרו למרות שונותה המוחלט מצליח את קשר האחוה עם יתרו שהוא בעצם הנציג התאולוגי של האנשות אז.משה מעלה את ערך הבל לאמיתו ונקשר עם כל האנושות דרך יתרו האידאלוג והוא לוקח את ציפורה ביתו.לכן משה חיפש את מתכונת האחוה מתרבות מצרים עד הבנתו שרק עם הזהות העברית הבלעדית דרך הגאולה הפיזית שיוכל לתקן טת האחוה האנושית.לכן משה,מתחיל ממצב סוציו פוליטי( הרב אשכנזי) בתור יוזם הגאולה בלי שום קשר להתגלות אלוהית ועד היותו איש האלוהים.זה הדגם. לכן הוא נכתב ארוכות בתורה.ומי שלא ניהיה עיור שבמחנה העברים כביטוי הכלי יקר רואה זאת במחוללי גאולתינו האחרונה.

.לכן ד אומר למשה לגבי אהרון וראך ושמח בליבו.כדברי הרב אשכנזי זל  הרב הראשי של היהודים במצרים אהרון שמח ביוזמת והנהגת הוצאת ישראל מגלות מצרים דווקא משה אחיו שהתגדל בארמון פרעה ולא אמר מה זה? זה יהודי דמדבר על גאולה? אבל הוא כמו מצרי…נשמע מוכר…

 

אנו מחוייבים ללמוד הדיק היטיב את עובדת הימצאות ישראל בגלות בתור הקדמה יסודית להבנת גודל הנחיצות של גאולת ישראל לאחר העלאת כל הניצוצות של תרבויות האומות וחיבורם למקור הקודש דרך טרץ ישראל ותורת ישראל שבעל פה החכמים לטובת כל האנושות.

רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק.

‘. והגם דהם נזכרים בהתחלת הגלות (השבטים )אבל עיקר הגלות בשביל  הגאולה וכמו שאמר במדרש שם דאשר יאהב  ד יוכיח וכל הגלות  היה רק כדי לבוא  לגאולה ולקבלת התורה .ועל זה מזכיר שם שמות השבטים  מצד רמיזתם על הגאולה שהוא מכוון הגלות  והכל הכנה למתן תורה כמו שאמרו שם בברכות  ו א. דג מתנות  על ידי יסורין . וארבע פרשיות  אלו שמות וארא  בא בשלח  הכנה למתן תורה  שבפרשת יתרו  ואחר כך משפטים  להושיע משופטי נפשו שהם אותם אשר גם יצר הרע שופטן . ולעשות משפט באויבי עצמו . חיילות היצר הרע.וזהו פרשיות  השובבים  שהוא זמן תשובה לבנים  שובבים בתיקון הברית  בדבר שאין  התשובה מועלת  כמו שנאמר בזוהר  אבל יש לו תיקון  על ידי דברי תורה…’

מאמר א.’ באו ב פרשיות בראשית נח  נגד ב אלפים תוהו  ושם נזכר דור המבול  שהם  כנגד תורה שבכתב  שהיה ראוי ליתן  לדור המבול . .ואחר כך דור הפלגה  שהיה  בזה לעמת זה  נגד תורה שבעל פה  שעיקר התפשטותה בבל ולכך שהרגישו בכך רצו להעמיד מגדל.

מאמר ב.’. שבכל הגלויות שבאו ישראל עיקר המכוון הוא הגאולה  שנרמז בשמות השבטים  וכמו בגלות מצרים שהיה עיקר המכוון לזכות  למתן תורה ..והרי אף גלות מצרים דהיו ישראל משוקעין בקליפת מצרים  כעובר בבטן אימו מכל מקום עיקר המכוון  היה מאהבה לזכות לתורה שבתב….כן תכלית  כל הגלויות להוציא כל הניצוצין  קדישין..’

וארא.’  מאמר ח ‘והנה גלות מצרים היה הכנה לתורה  שבכתב  שהגיע זמנה להגלות  וכנגד זה היה חכמת מצרים  שהיה בכישוף והתגלות מצד הקליפות בזה  לעמת .ונצרכו  להיות בגלות מצרים להוציא  הניצוצין קדישין  השייכים לתורה שבכתב  ועל זה,נאמר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול הרכוש גדול  דקדושה ובגלות בבלמ שהיו אז נביאים אחרונים… אחר כך שפסקה הנבואה והגיע  זמן התגלות תורה שבעל פה ..חכמים המחדשים בשכלם בתורה שבעל פה דאף שהוא גם כן דברי אלוהים חיים. ..והנה חלק משה רבינו היה תורה שבכתב  שהורידה מן השמים .ואז היה התורה  שבכתב עוד בגלות מצרים וזה שאמר שבחינת דיבור שלו בגלות. ‘ 

הרב מלמד אותנו יסוד מוסד בהתנהלות ההיסטורית של ישראל אשר הדגם הוא גאולת מצרים.  ההשגחה האלוהית אשר מנהלת את התפתחות האדם עד להגעה לזהות העברית על ידי האבות.זהות זו המתפתחת בתור בנים ועם דווקא מיתוך גלות בציוויליזציה המצרית הקשה ומיתוך חכמת מצרים דווקא ישראל יקבל את שורש נשמתו התורה. חכמת התורה היא נתנה דווקא בדור תרבות מצרים כי יש הכשר לדור זה לקבלה ולכן התורה הינה הצד של הקדושה של העלאת חכמת מצרים דווקא ויש כמובן הרבה עומק בניתוח זה של הפרי צדיק .זה יכל להיות מתוך ארץ כנען אלא שיש סיבה מהותית שזה קורה מיתוך גלות מצרים . כי יש תוכן של חכמה למצרים מצד הקליפה ומיתוכה דווקא ישראל מקבלים את התורה שהיא זהותם.אלא הם דברים עקרוניים . האדם מרגע לידתו נמצא במרחק מהבורא ונכנס לעולם לא מושלם  זו גלות אישית.לכן הגאולה זה התקרבות חזרה לבורא מיתוך המרחק העצמי האנושי.זה נמצא באותו מצב מבחינה לאומית של עם שלם.ישראל מראה מיתוך גלותו שאפשר למאת ממנה .הוא מראה לאנושות שאפשר לצאת מהגלויות ומכל השעבודים לכן הפרי צדיק מסביר שישראל מתוך הגלות יקבל התורה כי התורה זה העיקרון של חופש האדם שהוא עבד רק לבוראו. מתוך שעבוד מצרים ישראל יגלה לעולם שאפשר ליגאל   כדברי הרב אשכנזי ולתקן העולם. לכן ישראל בידו תהיה החכמה האמיתית שהיא תעלה במסגרתה כל ניצוצות  תרבויות הגלות.לכן גם הנוצרים  השתיתו  את בסיס  אמונתם על מה שהם קוראים pasque  שזה פסח.וגם כתב דתם evangil  זה אומר בלטינית בשורה טובה על בשורת שיהודים יצאו ממצרים…

.

.פרי צדיק :הם ו פרשיות אלו  שהם עד ו ספירות מחסד ועד יסוד .. ואברהם בירר לו המלכויות  והוגד לו גלות מצרים  כשאמר במה אדע כי אירשנה דירושת הארץ  הוא לצדיקים  כמו שאמר ועמיך כולם צדיקים  לעולם ירשו ארץ ועל זה אמר במה אדע .כי ידוע שגם בזרעו  ימצא פוגמי הברית  וצדיק נקרא שומר הברית  כידוע.אבל הכתוב העיד דכולם צדיקים  וכל ישראל נקראים על שם יוסף  הצדיק שארית יוסף ואפילו ערלי ישראל נקראים מולים .זהו אות הברית  המבדיל בן ישראל לעמים ונתבררו בגלות  מצרים . דשם יתוודע  ויתברר  קדושת ישראל. ..ומצרים ערות הארץ על כן היה הגלות שם .

.אלא שישנה סכנה של שכיחת ברית האבות של הבטחת ארץ ישראל לזרעם על ידי הבנים.ישראל יכול לגלות חולשה של הישארות בתוככי התרבות המשעבדת.גם לתופשי התורה יכולים ליטמע בגלות ולהקים גיטאות בגושן ובמקנס או פריס . ומזה דאג אברהם.לכן פרשיות אלו נקראים שובבים כי הם לפי הפרי צדיק הזמן לתקן פגם הברית  כמו שאמר הארי זל  ועיקר זמן התיקון בשבת.התיקון ברור: יציאה מהגלות ורק אחר כך משפטים ותורה.זה סדר הפרשיות עצמן.

  ויאמר ד ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים.בהתגלות ד אל משה במדין ד אומר למשה שרצה להקים עם עברי אחר במדין שדווקא העברים שבמצב הקשה במצרים אותם אתה חוזר לגאול .

רבי חיים בן עטאר הקדוש:’..יכוון ד להודיע כי ראה ב ראיות  הא  שעדיין לא הגיע הקץ  ואף על פי כן ראיתי  את עני עמי  והעוני הוא אשר במצרים…ואמרו שהיה יכול להיות במקום אחר . .והוא אומרו אשר במצרים  פירוש לבחינה זו  של כובד השיעבוד  אני רואה  כי הגם שלא הגיע עדיין הקץ הגיע קץ פרט בחינת עוני אשר מענים אותם.. ‘

זהו לימוד המרכזי שלומדים שלהיות בגלות זה נקרא עוני! וגם צרות הגלות מעירות את כוח הגאולה.

ןארד להצילו  מיד מצרים ולהעלותו אל ארץ טובה ..אל מקום הכנעני..אור החיים הקדוש.’ טעם אומרו וארד כי לפי ערך  גדולת אל עליון  אינו מכבודו  לעשות כל הנעשה  שיבואו דבריו לאדם נבל  כפרעה ולומר אליו דברים בשמו. לזה אמר וירד, הסכים על מיעוט כבודו  כביכול  לצד הצלת ישראל  כאומרו להצילו ..ולהעלותו אל הארץ פירוש כשיגיע זמן הגאולה עד יב חודש אעחה אותו מן הארץ..’

הרב הקדוש מלמד אותנו עקרונות יסודיים.א.שמטרת יציאת מצרים הינה ההגעה לארץ ישראל זה ברור מהפסוק .לא מופיע בהתגלות הראשונה הר סיני! ב.דרוש אישור המלכות של פרעה לצאת לכן הקבה שולח את דברו הקדוש לפרעה של הפה  רע. ד בתוככי נבכי מדיניות מצרים מוציא את ישראל.וכך אישור המלכות היתה גם על ידי כורש בבית שני ועל ידי בלפור האנגלי בחזרה השלישית של ימינו.זה ברור כי אם לא למה ד שולח ככ הרבה את משה לפרעה כי כל התרבויות צריכות לדעת את השגחת ד על עמו בהיסטוריה שהיא ההוצאה מהגלות לארץ העברים.

 

‘וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא . ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו.. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף

 

רבי חיים בן עטאר הקדוש: צריך לדעת לאיזה ענין חוזר פעם שניה להודיע מיתת יוסף וכבר השמיענו וימת יוסף. עוד צריך לדעת הודעת כוונת הכתוב שמתו  האחים וכל הדור מה הקשר יש בין מיתת האחים והדור לאומרו ובני ישראל .אכן שני כתובים הבאים כאחד להודיע השתלשלות התחלת השעבוד וסיבותיו והם במספר ארבע.הא מיתת יוסף שאם היה יוסף…. עוד צריך לדעת טעם אומרו כסדר זה ובני ישראל פרו…. אכן שני כתובים הבאים כאחד להודיע השתלשלות התחלת השעבוד וסיבותיו והם במספר ארבע.. האחד מיתת יוסף, שאם היה יוסף קיים יספיק שלא ימשלו בהן… שנית מיתת האחים שכל זמן שאחד מן האחים קיים היו המצרים מכבדים אותם ..שלוש מיתת כל הדור פירוש השבעים נפש שכולן היו חשובים בעיניהים ובאמצעותם לא היה להם פנים  להשתעבד בהם  .רביעית ובני ישראל פרו… כי אם לא הייתה ההרגשה הגדולה שפרו וישרצו ..ותמלא הארץ. לא היו נותנים לב לבקש תחבולה. אלא הרגש הגדול הוא הסובב באמצעות העדר המונע שהוא יוסף וכל הדור . ובזה נתיישב אומרו ובני ישראל ולא אמר ויפרו… כי לא בא להודיע ענין הריבוי אלא להודיע כי הוא זה סובב הגלות..’.

דברי קודשו של הרב מתארים לנו היסטורית כדרכו בקודש את זירוז ההשתעבדות והפיכת הגלות בכבוד אצל האומות לשעבוד ושואה.

יועצי חצרות המלך לדורותיהם אשר כבר לא  נמצאים ובעיקר ההתנהגות המוחצנת של היהודים במוקדי הכוח של התרבות השלטת והפיכת אזורים שלמים במדינות העמים ל’מדינות של הקהילות קודש ‘ מעלים את קנאתם ומגבירים את האנטישמיות של הגויים (אשר ממלא נמצאת בדתם) והשאר כבר ידוע לכולנו ..כמה שדברי הרב צודקים ‘כי לא בא להודיע ענין הריבוי אלא להודיע כי הוא זה הסובב הגלות’ כמובא בציטוט השלם שהבאנו מעלה.

רבה של פראג רבינו אפרים בפירושו הכלי יקר .אומר. ויקוצו מפני בני ישראל… פירש רשי כקוצים היו בעיניהם .ורצה לומר שישראל נמשלו בעיניהם לקוץ מכאיב ולסילון ממאיר ..על כן נראה לי שהמצרים נמשלו בעיני עצמם לקוצים…שיהיו ישראל נטועים בארץ מצרים והמה יהיו כקוצים מושלכים מן הארץ..’  

ובוודאי שההתנהגות הלפעמים חסרת אחריות של אחינו בגלות המתנהגים כאילו הם בעלי הבית בארצות הניכר . הם שוכחים ש’לגור בארץ באנו’ מבחינת גרים ולא תושבים אשר מרגישים צרפתים מרוקאים ועוד.. .וזה מה שמלמד לנו גם רבה של פראג.  ואז הם כקוצים בעיני האומות. הלימוד הינו כמובן רלוונטי גם לדור הצברים בעלי האזרחות הישראלית אשר צריכים להבין ללמוד ולהפנים את גודל השינוי אשר ביצעו בהקמת מדינת ישראל אשר מבליטה את ההבדל בן שתי הקהילות ישראל והגלויות. דור אשר גורלו בידיו מול קהילות הנתונים לחסדי המצרים לדורותיהם...

לכן סיפור אופן היווצרות הגלות הינו שייך לפסוקי התורה לא פחות מהלכות שבת וכשרות. זו תורה באותה מידה. להבין מהפרשה את סיבת הגלות תפקידה בהיסטוריה היהודית והאנושות, וסדר האירועים המביאים לשעבוד והיציאה ממנו.

הגלות הראשונית של הנשמה בעולם של כל אדם בהיוולדה  היא מתנתקת מבוראה ,נגאלת היא דרך החזרה של ישראל מגלותו . הגלות  היא ניתוק השכינה ממקומה מארץ ישראל וחזרה לארצנו  למדינה עצמאית הינה החזרת השכינה לארץ ישראל  ולסדר נכון  בעולם. לכן פרשה זו הינה רלוונטית בתור תורה גם לדור שלא חוה את הגלות. דור זה צריך ללמוד ולהבין את מעלתו אשר היא כדברי המקובלים החזרת השכינה למלונה. ושב ד’ את שבותך ושב וקיבצך. כביכול  השכינה חוזרת לארץ גם. ולכן המקובלים מציינים את תקופת קריאת פרשיות אלו משמות עד משפטים כתקופה של תיקון מרכזי. תיקון השובבים.

תיקון הברית הינו בעצם תשתית התיקון של מטרת ומקום ההולדה. מטרת הולדת ישראל בתור עם דווקא במצרים הינה בכדי להגיע לצאת ממפרי הברית בהתנהגותם המצרית ולהגיע לזהות הלאומית אשר תכניס קדושה בכל מערכות החיים החברתיות הפולטיות ועוד…הכנסת קדושה זו  אשר היא הפריה ורביה הלאומית האמיתית  היא תיקון ברית האנושות., התורה נתנה לה מקום גיאוגרפי ולא תאורתי אמוני… וארד להצילו ולהעלותו אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ הכנעני ..אז תיקון הברית תיקון מקום ההולדה וקידושו הינו התשתית של קידוש ההויה הלאומית הפוליטית והכלכלית אשר רק הזהות העברית ישראלית מסוגלת. לכן מטרת יציאת מצרים הינה אך ורק הגעה לארץ ישראל. לכן בגילוי הראשון של ד למשה בסנה מעמד סיני לא מצויין ,. אלא רק ההצלה מהשעבוד וההגעה לארץ ישראל. הדברים כתובים… הר סיני הינו ברמז.

עקרון שני מהותי הנלמד מפרשת שמות הינו לידת משה ומקום גדולו.

ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ..ותרא את התיבה ..ותשלח את אמתה ותקחה . ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא את שמו משה 

תיאור לידת משה וגידולו על ידי התורה דווקא בלב ליבו של השילטון המצרי בארמון פרעה הינו  תורה נצחית והיסטורית. הרי אנו מחויבים ללמוד נושא זה לא פחות מסוגיה תלמודית בנושא הלכות עירוב… הרי שניהם תורה אלוהית באותה מידה. זה בא בוודאי ללמדנו את ההתנהלות של יהדות הגולה ודרך התפתחות גואל ישראל במצרים ובגאולתנו. הרי אנו מתייחסים בוודאי ברצינות לפסוק כימי צאתך מארץ מצרים הראנו נפלאות .וגם את ניהול סדר פסח כל שנה .זה בוודאי לא לחזור  על העובדה שהיינו במצרים פעם, אלא כל קריאת ההגדה הינה ללמוד איך הגואל התגלה ואיך זה יהיה לדור הגאולה. הרי התורה לא מספרת מה היה אלא מה זהותנו לדורות

רבי צדוק הכהן מלובלין: ספרו פרי צדיק…מאמר י.: באמת היה משה רבינו נקרא בן בתיה מפני שגדלתו … ולזה ראו שהוא בן ישראל ומצרי ולא ידעו מה זאת .ובאמת שכך הוצרך להיות גדל בבית פרעה ושיהיה בת פרעה מגדלתו וכמו שאמרו במדרש רבה פרשה זו ואף מלך המשיח.. יושב עמהם במדינה .והיינו כיון שהיו ישראל משוקעים בקליפת מצרים כעובר במעי אמו. הוצרך להיות גדל בבית פרעה ואף שלא ידע שרשו מכל מקום לא נדבק בו כלל מקליפת מצרים .על ידי זה היה ראוי להוציא את ישראל ממצרים אף שהיו משוקעים . וכן משיח דיהיה צריך להוציא אף האובדים בארץ אשור והנידחים. אף שהם משוקעים  צריך חהיות יושב עמם במדינה  וזש  משנקרא איש מצרי נקרא איש האלוהים  דהיינו אף שהיהנ בבית פרעה  לא נדבק בו מאומה מהרע ‘  

הרב מסביר על מהות סדר גידול משה הגואל הראשון דווקא בארמון פרעה ( בלי קשר לנותן התורה שיתגלה 60 שנה אחר כך) כי הוא הוציא  גם ובעיקר את העם שהתבולל במצרים , וכך יהיה לעתיד עם המשיח שהוא יושב כדברי הרב בתוך האומות בתרבותם. והנה זה במדויק מה שקרה עם הרצל אשר גדל במרכז התרבות הגדולה של וינה ומשם כתב את ספרו מדינת היהודים אשר התווה את קיבוץ הגלויות. לכן כמו משה הרצל יזם את השינוי מקהילה לעם ריבוני בארצו. בנקודה זו יש בהחלט הקבלה ברורה.

‘ויאמר ד אל משה שלח ידך ואחוז בזנבו. וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בידו. למען יאמינו כי נראה אליך ד אלוהי אבותם..

 

רבי צבי יהודה ברלין מוואלאזין: פירושו העמק דבר על התורה: ‘והתבונן בזה שמתחילה היה זה הצד זנב של הנחש קצה התחתון והגרוע של המטה ובהיותו בידו של משה נעשה אותו הצד העליון והחשוב. ומזה התבוננו בני ישראל דלא כמו שהיו חושבין שאהרן ושאר חסידי ישראל המה הראשים ומשה היה כנגדם כמו זנב לאריות. אבל עתה שראו אות המטה הבינו שמשה התהפך לראש וראשון של ישראל ועל ידו הקבה יעשה גדולות ..וכמשל המטה והנחש אשר בשביל משה נהפך מזנב הנחש לראש המטה. כך בשביל ישראל נהפך מזנב לאריות לראש מנהיגי הדור.

..שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה… שהרי בקטנותו גדל בפלטין  של מלך… היה ראוי שיהיה נגלה הקבה לאהרן שהיה נביא עד כה במצרים(פירוש הנציב על פסוק כי יאמרו לא נראה אליך ד’)

דבריו הנבואיים של הנציב מראים שוב את המימד הנצחי של פרשת שמות. משה לא גדל עם היהודים בגטו גושן והוא יגאל אותן? הרי הוא מתבולל הוא מצרי הוא חילני הוא ציוני…הנציב מסביר בדיוק את מה שאנו ראינו עם הגאולה שלנו וממשיכים חלקית לראות.

 

רבי יעקב אביחצרא: ספרו מחשוף הלבן  על יתרו: .. והנה כתב רבינו (הארי ז”ל )דקין נתגלגל ביתרו ,קרח מצרי והם ראשי תיבות י ק.ם… הנשמה של קין נתגלגלה ביתרו והרוח בקרח והנפש במצרי ומשה רבינו עליו השלום הוא הבל… ומשה רצה לתקן נפש קין דהיתה במצרי לפי שהוא אחיו… באותה שעה נכנסה הנפש ההיא ביתרו ומיד כפר בעז. ..וכשנתן לו ביתו זכה לנשמה של קין .נמצא שיתרו לנפש ונשמה דקין מתוקנים והכל על ידי משה רבינו עליו השלום..’   נבין דברי הרב דרך הסברו של הרב יהודה לאון אשכנזי:

משה רבינו המציין את הזהות הכפולה של היהודים בגלות: מייצג את התרבות של המעצמה שהוא חי בה. גדולי הפילוסופים המדענים ועוד ייצגו בגאון את התרבות שחיו בה. וגם במקביל חלקם הרגיש פנימית מאוד קשור לעם היהודי זה מה שמשה מייצג , מצרי פר אקסלנס ועברי פר אקסלנס. ויצא אל אחיו. משה ונציין זאת בלי שום התגלות בשלב זה של הבורא מחליט לראות מי הם אחיו המצרים או העברים… הוא יוזם ומחליט שהצד הנדכא העברים הם אחיו. היא בוחר בצד המוסרי. ואז זה תחילת דרכו היזומה לפני ההתגלות שתוביל ח’ויטמנהו בחול’ הוא יטמין את כל מצרים בחול … הוא בוחר בעבריותו.  הוא בעצם מציין את האח האמיתי הדואג לאחר. האח האמיתי הוא דואג לבן של אביו.

ויגדל משה‘:  רש”י:  אחד בשנים והשני לגדולה. ולפי המקובלים מידת חסד נקראת גדולה. גדול זה מי שדואג לקטן ממנו… זה בדיוק היה אמור להיות תפקיד קין עם הבל. לכן משה תיקן זאת. רואים מכאן הדמיון של התפתחות וצמיחתו של הרצל מיהודי של אירופה ליוזם תהליך הגאולה...’ 

זהו הלימוד של פרשת שמות והבנת סדר גילוי הגואל הראשון והקבלתו ללידת וצמיחת הגואל האחרון .וגם סדר הגאולה של גאולת מצרים הדומה לגאולה שלנו בשני העקרונות שתיארנו.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן