חטא ערב רב עשיית משה לאלוה התיקון בטהרת פרה במקדש

המטהרת את המוות מהמציאות ומהגלות לפני ניסן. סיום תקופת השובבים מלכות מכוונת מעלה מטה ממקדש בירושלים מרכז המדינה עם קדושה אלוהית. חיבור ישיר לא-להות של ישראל הנובע מסורת האבות בארץ ישראל .

לומדים בפרשה:

נכתב על ידי מאיר ואקנין – vakninemm@gmail.com

פרשה זו יוצאת מן הכלל של ארבעת הפרשיות המתארות את בניית המקדש, שנעשה באופן זמני  נחוץ בתורת משכן במדבר לפני קביעתו בירושלים.הרבי מלובויטש מלמד אותנו שגם במצב של מדבר ארעיות אפשר שהשכינה תשכון בישראל.
בעצם יש לנו חמש פרשיות העוסקות במלאכת ציווי המשכן כולל פר שת כי תשא אלא שהיא יוצאת מן הכלל בעקבות תיאור חטא העגל של הערב רב הרוצה לעכב אידאולוגית את בנית המקדש בירושלים ולהישאר רק  עם המצוות במדבר; ניתוק בן התורה לנותן התורה! ולא בכדי חטא זה מתואר בתורה בין קבלת ציווי  עוד בהר למעלה  של מלאכת המשכן של תרומה תצוה ובין הביצוע בפרשיות ויקהל פיקודי.  חטא הערב רב הינו  קבלת תורת משה בלבד  בלי מסורת האבות שקדמה למשה שהיא תיאור חיי האבות   בארץ ישראל( הרב אשכנזי זצ”ל)הקדמת שמות בלי בראשית, תורה  רק דתית צרה religieux ולא תורת המקדש בירושלים.לכן  בפרשיות תרומה כתוב מאת כל איש אשר ידבנו ליבו כולל ערב רב ובפרשת ויקהל כתוב קחו מאיתכם  רק מישראל בשלב זה של ההיסטוריה  כי רק ישראל מסוגלים ליפגש עם האל במקדש ישירות  עם  במקדש.תורת החכם מלמדת איך עושים זאת אבל איננה במקום הקשר . אידאולוגית  הערב רב במדבר ובהיסטוריה היא  להפוך את המצוות רק לפולחן דתי צר ולא אמצעי לממלכת כהנים מיתוך ארץ ישראל.כיתתיות ולא עם.פולחן   בתור עיקר המציאות ולא משנה איפה נקיים אותם עם מתווך באמצע אשר הוא נציג האל,  ולא עבודת האל ישירה  לשמה לשם הקמת השכינה בארץ ישראל  שהיא מטרת  המצוות והתורה. תורה של החזרת השכינה למקומה בעולם מול תורה המנתקת בן המצוות לאל. ואז לעשות ממשה אלוה כנאמר ‘קום עשה לנו אלוהים כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו’. תורת משה היא הפוך לגמרי היא נועדה להפוך את הישראלי לעצמאי ולרצות את נדבתו הכספית והתורנית עצמאית מיוזמתו ( תרומה תורה מ לפי הזוהר) ולא  להיות  תמיד משה המצווה לכן  הוא לא מופיע  בפרשת תצווה כי זה הצליח למרות הערב רב! ולכן לפי הגאון מוילנא משה לא מופיע בהגדה של פסח  בכדי לא להיכשל בחטא העגל של הערב רב לעשות מאישים אלוה. ולסלף את מסר התורה.! זה חטא העגל שלצערנו יכול לגלוש גם בתוך עולם התורה או הכללי..

רבי חיים בן עטאר הקדוש. מענקי חכמי מרוקו שעלה לירושלים קבור בהר הזיתים. הקשר בן כניסה לארץ המועדים וחטא העגל. למה תיאור כיבוש הארץ והחגים הרי כבר נאמר זאת בפרשת משפטים ועוד.  

פסוק יא: שמר לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גורש מפניך את האמרי והכנעני…”..והוא אומרו שמר לך פירוש על דרך אומרו ( בראשית) ואביו שמר את הדברה שהיו משמרים מתי יבוא העת לעשות אותו דבר שבו כשלו.’ 

‘או אפשר כי קודם מעשה העגל לא היה ד מצוה על הענין.. כי תכף היה ד גורש מפניהם כל יושבי הארץ…ובדרך רמז  הנני גורש מפניך  אינו לזמן  המזדמן אלא  לזמן רחוק  והוא מאמרם ז”ל ( במדבר רבה)  משה שגאל אותנו  הוא יגאל אותנו לעתיד לבוא  ועל אותו זמן אומר  שמר לך ..לאחרית הימים‘ 

‘את חג המצות תשמור.. ‘טעם מצוה זו כאן לציין כי הן אלה תיקוני חטא שקודם  כאומרם זל ( זוהר הקדוש חא.)   כי החמץ היא מבחינת  אל אחר ולזה צוה  ד ביתר שאת לשמור את הדבר. וצוה כאן על כללות המועדים  אולי כי לצד שנאמר בעגל אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך… וכל המועדים תלוי ביציאת מצרים כדי עליהם הפרטים שיש נגדיות להם במשמעות מאמר הכפירה  וזה אחד מפרטי התשובה הצריכין… 

דבריו הקדושים והעליונים ברוח הקודש של אור החיים הקדוש מאיר לנו את חטא העגל של הערב רב: חוסר רצון להיכנס לארץ ; הפיכת התורה לדת עם מנהיג אשר הוא המתווך האלילי, ניתוק עם מסורת האבות של ארץ ישראל לכן תיקון בפרשה כניסה לארץ תורה ממלכתית ולא פולחנית… תיקון המרכזי החגים בירושלים  שהם מטרת יציאת מצרים ולא תורה של מצוות עם מנהיג במדבר המנותקת מבית המקדש ומהארץ. התיקון הינו חג הפסח בארץ שלא מחמיץ את המצוות.המצווה תהיה אז קשר ישיר עם הבורא דרך המקדש.לישכת הגזית של החכמים נמצאת ליד המקדש כי היא שייכת לתורת פסח תיקון חטא העגל כאמור עי אור החיים הקדוש.ותורת החכם הינה לגלות את דבר ד במציאות ולא את דבר האדם חלילה .

בנית מקדש בירושלים המיצג את חיי הקדושה לכל המערכת המדינית הינו מצווה הכי מפורטת בתורה .חשיבות המצאות של קשר בפועל המציאות  בן האדם  והאל הינו מטרת כל התורה. לכן פירוט מדויק  בחמש פרשיות של נדבת המשכן וביצועו בתור הקדמה למקדש בירושלים בירת מדינת ישראל.

הנדבה הישראלית הצריכה לבוא מנדבת  לבו ורצונו הינה התשתית של כל בנית המקדש ועשיית המצוות והתורה. גילוי הרצון הישראלי  הפנימי לבנית מקדש ולקשר עם הא-להות במציאות החברתית. לכן ישנו קשר מובהק בן תחילת הפרשה המדברת על הבאת הנדבה והגדרתה בתור נשיאת ראש  למטרת המקדש והתורה הכללית ומעידת חלק הערב שהתערב בישראל  ברצותו להיות התנהגות דתית צרה ולא תורה עם מסורת העברית של האבות של תורה בכל המערכת החברתית. ד אמר לאברם ‘לך לך מארצך וממולדתך… אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול … והיה ברכה..’ .בסיני נאמר בתור המשך לכך לצאצאי האבות ‘והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש’; עם עם מדינה שבה כל התנהגות היא עם תורה. זו מטרת התנדבות הישראלית להביא את עצמם לתורה כזו עליונה ולא צרה וגם לגלות את רצונם הפנימי של היות ברכה לעולם דרך המקדש וקיום תורה ממלכתית. זה הדגם מול העולם.

. לכן חכמים תקנו את קריאת פרשת פרה בשבת שהיא לפני חודש ניסן.זו טהרת ישראל המיוצגת בעולם הינה תיקון הפסימיות של האנושות  לאפשרות של תיקון המציאות המתוקנת דרך הגלויות והחזרה מהם.זו טהרת המוות תחיית המתים ההיסטטרית העברית במדינתו חזון העצמות היבשות של יחזקאל הנביא.

רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק.

‘בפסיקתא  לפרה  ואסף איש טהור  את אפר הפרה  זה הקבה  שכתוב בו ונשא .ואסף  נדחי ישראל  איש זה  הקבה  דכתיב ד איש מלחמה  טהור זה הקבה  טהור עיניים את אפר הפרה אלו גלויותהם של ישראל.וישלהבין על פי דרשא זו  מה שנאמר אחר כך  וכבס האוסף את אפר הפרה  את בגדיו.אך הענין  דכתיב מי זה בא מאדום  מדוע אדום ללבושיך פורה דרכתי  לבדי  ומעמים אין איתי.. וכל מלבושי אגאלתי..רק דאז יהיה הבירור  ולא יהיה שריד לבית עשיו  שמקליפה זו לא ישאר מאומה.וכפי הדרש אשר לא עלה עליה עול  זו אדום ושרף ויהיבת ליקידת אשא.ואין הקבה שמח במפלתן של רשעים.מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה..זה שנאמר ומעמים אין איתי  ..ויז נצחם על בגדי  וכל מלבושי אגאלתי שאז יהיה נצרך כביכול לכבס כל הלבושים.דמלך בעשרה לבושים  היינו העשר ספירות  ..כי תורה מאיתי תצא  ואמרו  תורה חדשה מאיתי תצא.דאז יהיו  הלבושים מדברי תורה לבושים חדשים..תורה שאדם לומד בעולם הזה  הבל הוא לפני תורתו של המשיח.שאז יהיה לבוש אחר  לדברי תורה.. לבוש מחודש  בדברי תורה  מה שאין לנו תפיסה בעולם הזה..וכל מלבושי  אגאלתי  יהיה נצרך  כיבוס כל הלבושים..זוהר הקדוש ועסותם רשעים  כי יהיו אפר תחת כפות רגליכים  יהיו אפר  תחת רגלי  הצדיקים מאדום כתיב  ולא יהיה שריד  שממנו וקליפתו לא ישאר מאומה . על זה נאמר וכבס האוסף שיהיה צריך כביכול  לכבס הלבושים  ויהיה חידוש תורה.. לעתיד יהיו דברי תורה  כמו שעלה במחשבה  במדת הדין  כמו שכתב ארי זל  דלעתיד  יהיה ההלכה כבית שמאי שהוא מידת הגבורה . זהו כל מלבושי אגאלתי  ועל זה נאמר וקבץ האוסף  שנדרש על הקבה  שמקבץ ומאסף נדחי ישראל.ובשבת שהוא מעין עולם הבא  יכולים לזכות  להופעה מעין תורה שמעין עולם הבא.’

דברי קודשו של הפרי צדיק מלמדים אותנו את תורתו העוסקת בתורה של תיקון כללי גאולי של האנושות כולה.לכן איש טהור זה הקבה האוסף את ישראל מהגלות.קיבוץ מהגלות הינו מהותי והוא הוא הטהרה  שהוא אסיפה של כל ערכי האנושות  וכיבוסם דרך גילוי של תורה חדשה תורת המשיח המתגלה רק במערכת כללית של ממלכה בארץ ישראל.וגם מדובר בחזרה ממלכות אדום האחרונה ושבירת קליפתה ובמקביל רחיצת כל לבושי שאר האומות דרך התורה של המשיח.לכן טהרה זה קיבוץ גלויות טהרה ממות הגלותי הפיזי ולא פחות  התעלות כביכול של כל מידות ההנהגה של האל  ביישום החלת תורתו ויישום כל עשר הספירות בעולם.ואז התורה תהיה תורה של דין של זכות מצד המעשה ולא רק חסד .תורה של ישראל הזוכה מצד העשייה של החלת המוסר בחברה.לכן אין אפשרות לחוג,את חג,הפסח שהוא יציאה מהעבדות לקראת הקמת מקדש בירושלים מבלי הפנמת הטהרה של תורת המשיח המעלה כל.זה פרה לפני החודש. ובה זכינו כבר ללמוד את תורת חכמי ארץ ישראל שלא גושמה במבול של ניתוק בין חכמת דור המבול ויישום במעשה .לכן נשמת משה היתה בדור המבול לא זכו בה והיא נשמת המשיח מבחינת ראשי תיבות משה , מה שהיה הוא שיהיה כמובא על ידי אור החיים הקדוש.לכן היא תמיד בין הצלת גלות פרס של החכמים היושבים בסעודת אחשורוש  לבין  יציאה  מגלות  כל המצרים ממצרים.

דוד אביחצרא. אחיו הגדול של רבי ישראל אביחצרא. ספרו פתח האוהל עם מפרשים בינת האוהל ועין האוהל על דברי הרב. : ‘ כי תשא את ראש בני ישראל… ונתנו איש כפר נפשו.. זה לשון רבנו בעל הטורים .כי תשא סמך קרנותיו (פרשת תצוה מסתיימת בפסוק וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה. פירוש בינת האוהל ) לכי תשא  רמז למה שאמרו  במה תרום קרנם של ישראל בכי תשא…גם קרנם קרן שלהם של הממון  על דרך ובחנוני בזאת ( שכל דבר אסור לנסות את ד  חוץ ממעשרות)  ונתנו ונתנו (מה שהאדם נותן לצדקה יחזור אליו) ..תשא שגימטרייה שלה ‘מעשר צא’ (צא בגימטריא שמות יהוה אדני יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה) … שכיוון שיהיה המעשר לשם יחוד קודשא  בריך הוא ושכינתה בוודאי תרום הקרן של אותו ממון מעלה מעלה.. גם קרנם גימטרייה השכינה  שהיא היא קרנם האמתי של ישראל כידוע שעל ידם  עולה  וזהו נמי  כי תשא את ראש גימטרייה ‘ המלכות’  אשת חיל עטרת בעלה  (המלכות נקראת ראש  על שם שהיא אשת חיל עטרת בעלה זוהר אשת חיל דא כנסת ישראל) . 

במה תרומם קרנם של ישראל  שהיא מלכות שמים שכינת עוזונו אשר בגלות עמנו כידוע על פסוק עמו אנכי בצרה . בכי תשא שפרושו הוא ונתנו איש כופר נפשו ; והיינו נמי ‘ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה. גם ראשי תיבות של תבת תשא גם כן היא תשובה של אהבה… ועוד כי תשא את ראש על דרך הנזכר עמו אנכי בצרה כביכול שכינה עמנו בגלות ועל ידי תורה לשמה וצדקה מתרוממת ועולה לה מן הגלות (מנוסף לצדקה גאולת המלכות היא גם עי תורה .) וגם אנחנו בניה עמה כידוע מזוהר הקדוש שישו איתה משוש… וזהו כי תשא לשון נשא כפינו ..תרומם קרנם את ראש גמטריא מלכות שהיא גם כן נרמזת בתבת ‘את’ …ונתנו איש כופר נפשו  ונתנו. על דרך ‘גם כי יתנו בגויים עתה אקבצם’   תורה וצדקה ולכן אמר בפקוד אותם שתי פעמים תרתי לעמת תרתי .( כי תשא נשיאות והרמה תהיה למלכות הרמוזה באת ראש בני ישראל , על ידי ונתנו . דהיינו צדקה ותורה) . 

.תרומת ד .תורה מ לשם שמים כנזכר אחת שהיא שתיים( תורה וצדקה). פירוט בפירוש דברי הרב שהובאו כאן על ידי פירוש עין האוהל.  הרב  שהובא בדבריו למעלה במאמר :’כידוע שעל ידם עולה’ השכינה  עי תרומה הכספית הנדבה הצדקה. התרומה . ‘ על ידי מצות הצדקה עולה השכינה  כמו שכתב הארי זל  בשער הכוונות (דרושי תפילת השחר דרוש א ויברך דוד) בענין נתינת הצדקה  בשעת אמירת ויברך דוד וזל; עוד טעם אחר כי כיון שהטעם הוא כדי לתת צדקה לעני שהיא השכינה והמלכות . והנה המלכות נופלת לארץ בעונותינו הרבים ולכן צריך שיתננה מעומד ויכוין להקימה ולהעמידה על ידי הצדקה ‘  

הרב: ‘שישו איתה משוש’. זוהר ומכיון שמידת המלכות  הקדושה מלכות שמים נכנעת ומלכות הרשעה נתגברה על כן יש לכל אדם להתאבל עם השכינה.. כשהשכינה תקום מנפילתה  והעולם יהיה בשמחה .. זוהר בתרגום.’ 

דברי הרב מחברים לפי הסוד את הנתינה של התרומה מהרצון וגם התורה ששניהם נקראים תורה מ תרומה והקמת מלכות ישראל שהיא הקמת השכינה מגלותה עם ישראל! לא פחות ולא יותר! זה מטרת המקדש והתורה לפי הרב תורה של מקדש וצדקה אשר מטרתה להקים את השכינה להחזיר את ישראל את המלכות של ד למקומם. זו התורה דרך הצדקה המתבקשת מנשיאת הראש הישראלית של נדבתם מרצונם. ומטרה זו זרה לערב רב המבקש פולחן אישי של אישיות כמו משה. וזהו הפולחן הדתי ולא תורת ישראל של מסורת האבות. ראה בהמשך פירוש הרב אשכנזי על הנושא.

ולכן חשיבות ללמוד מי זה ישראל ומה מהות זהותו תורתו ותפקידו להמליך מד בעולם! אנו לא דת של מצוות אנו עם שיש לו מצוות! זהו חטא העגל לרצות  דת של איש גדול שיהיה ולא תורת של זהות קדושה נבדלת של עם ד ולא עם של רב או אדמור! בלי קשר כלשהוא לארץ ישראל ולאבות .. זהו הערב רב שרצה דת של משה ולא תורת משה עם מסורת לאומית של זהות האבות. ישראל דרך הצדקה והתורה מרים את השכינה את המלכות את נשיאת הראש למקומה. ערב רב מוכנים לתורת המצוות של משה מבלי שכינה בארץ הם יכולים להישאר בסיני כי אין להם מסורת האבות שהיא בעיקרה בכל ספר בראשית ארץ ישראל ותו לא! 

‘כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כופר נפשו לד בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אותם

הגמרא בבא בתרא דף י עמוד ב :‘שאל משה את הקב”ה במה תרום קרנם של ישראל ,אמר לו בכי תשא ‘
מרן הרב קוק  ספרו מדבר שור.“הקב”ה בחר בישראל להודיע על ידם קדושתו ואמתתו בעולם, בחר לו לסגולה אומה שתהיה שלמה בענינה בשלמות נשגבה הרבה יותר ממה שאפשר למין האנושי להשתלם מצד טבעו ,ומצא השי”ת ישראל מוכנים לזה .ורצונו יתברך תמיד להשפיע טוב ושלמות על כל המוכן ,על כן העלה את ישראל במעלות עליונות יותר מכל הדרכה שאפשר להיות מצד השכל האנושי .על כן ישראל עליונים על כל גויי הארץ לא רק על הבורים  שבהם המתעבים אורחותיהם …  כ אם י הם עליונים מצד קדושתם והכנתם אל השלמות הנעלה מהשלמות האנושית הטבעית ,יותר מכל החכמים שבאומות העולם והחסידים שבהם ,שהם הולכים מהלך ההשלמה האנושית ,וישראל בחר לו השית להיות לעם סגולה בעלי קדושה נבדלת אלהית. תעודת ישראל בעולם היא למען ההשלמה האלוהית...ההמשכה ללכת בדרך טובים . מצד הרגש  ..לחמול על  דל הוא דבר טוב עם כל זה  אצל ישראל דבר זה נעשה רק כדי לעשות נחת רוח  לפניו . ..ודבר זה נמשך יען שתעודת ישראל היא למען  ההשלמה האלוהית וחסד לאומים  היינו ההרגש הטבעי  הוא חטאת לישראל שאצלם צריך  שתהיה הצדקה  נעשית בשביל  כבוד המקום  ורצונו הגדול יתברך. על כן חשב ד יתברך מחשבות שיתנו מחצית השקל  לבנין  המקדש והקרבנות  ונתינה זו תהיה מקודשת  בקדושת ד יתברך עד שימלא  לב העושה אותה  רק לשם ד.

והנה חטא העגל שנראה לחטא עצום כבר ביאר הכוזרי  שהוא מצד מעלתן של ישראל שהם רצו בהנהגה  ישרה טבעית  מה שאצל אומות העולם הוא מעלה  אצל ישראל נחשב לחטא מפני מעלתן של עם ד..כי אומות העולם אינם מוזהרין על השיתוף  שאין זה לפי ערכם  כי הם מונחים אל הטבע והשיתוף נאות להם  לפי ההנהגה שלםי הטבע . הרימות ראשי על ידי השקלים שעי חוזרת לנו עיקר הקדושה בפקוד אותם  . יהיה אצל ישראל מצד הקדושה..

מרן הרב קוק. מאורות הראיה : ‘  חשבו שאין איש שיוכל להוריד תורה  הבנויה מדרכי  חכמה השייכת לנשמה. על כן חשבו שמוכרח להם להשיג על כל פנים הנהגה נאותה  היוצאת מהחכמה שיכירו  על ידה כוח החומר  אף על פי שהוא בהמי ..’ 

ישראל מצטיינים בעולם במעלתם האלוהית כדברי הרב וכדברי רבי יהודה הלוי העניין ה-אלוהי .האמונה הישראלית היא כדברי הרב אשכנזי מניטו ‘המונותאיזם הטהור ביותר הנקי ביותר מכל סיג של עבודת אלילים .אמונה שאין בה שום ממד של המחשה טבעית כל שהיא.

הערב רב כאמור בדברי הרב  מטבעם  עושים מהפרקטיקה הדתית אלילות מגושמת בכדי להשיג  את הא-לוקות באופן חומרי. והם עושים מאדם אלוה ממשה אלוה או מהרב אלוה וזה נובע מאופי של טבעיות גויית ישראל הפוך מכך הם עם אלוהי שכל פעילותם היא לשם ד ולא לשם שום מטרה אחרת שתהיה  גם דתית זו דת של פרקטיקה ולא לשם ד .האם אופי זה עדיין מקנן בתוכנו של עשיית התורה רק דת של  בית כנסת לשם הרב ולא להקים את השכינה ואת המלכות

הרב הורוביץ השל”ה הקדוש ספרו שני לוחות הברית.: ובתיבת ראש נרמז סוד שבת שלימות הבנין שלמעלה שהוא בת זוג לישראל ובן זוג של ראש  רצוני לומר אותיות השניות ( של ראש *) הם שבת והוא כעינין נשיאות ראש ..תרומת הנדבה נקראת לי כמו שנאמר ויקחו לי  לשמי תצרף לי עם ראש  הוא אותיות  ישראל. 

‘פני ילכו  אימת והניחותי בארץ ישראל שאמר ד למשה שפניו יתגלו לו בארץ ישראל..’ 

ענקי חכמינו המובאים כאן  השלה הקדוש הרב קוק הרב אביחצרא הם מתארים את מהות ישראל אשר היא עם נבדל עם קדושה אלוהית  עם עם זהות של תורה כללית לשם ד לשם הקמת השכינה במקומה במלכות ארץ  ישראל. זו מטרת הצדקה התרומה התורה : הקמת מדינה שתציג תורה של השכנת השכינה בכל מעשה .זו תורה לשם שמים .הערב רב מיישם תורה פרטית רק של דת פולחנית אשר מנתקת את הממד הכללי של השכינה ועשיית המצוות ואז זה פולחן של אלילות למנהיג הדתי  פולחן של אקטיביזם דתי הלכתי מבלי כל שייכות לתורת ממלכת כהנים וגוי קדוש. תורה של בית כנסת רק מול תורה של מדינה אשר יש, בתוכה בית כנסת. עבודה שהיא זרה לישראל. זה החיבור בן כי תשא רוממות הזהות הישראלית התרומה הצדקה האמתית של תרומה לבניית העם במדינתו כי רק כך תחזור השכינה המלכות לפי דברי הרב אביחצרא ולא תרומה למטרה של אינטרס אישי אפילו דתי.

.זוהי המחלוקת בן תופשי תורה הגאולית השלה המהר”ל הרב קוק הפרי צדיק הרב אביחצרא ועוד ותורות אחרות של יהודי השולחן ערוך כביטוי רבי הרב משה בושקו זצל שמסביר שהתורה היא לא רק פרקטיקה ( שבוודאי חייבת להיות עם כל המצוות! שבהלכה) אלא היא זהות כללית .
הרב קוק : ‘מתנה עליונה סגולת עולמים של ישראל היא הכרתה האלוהית המטוהרה של כנסת ישראל.  הקב”ה הוא אלוהי כל העולם כולו לא רק של ישראל זהו המונותאיזם המוחלט שעובר דרך היסטורית ישראל לכל האנושות. ישראל לא הגיע להיסטוריה האנושית בכדי להיות עם יחיד לאלוהיו.’

הרב אשכנזי –מניטו : שיעור בצרפתית שנת.1980על כי תשא : ‘ופה קריאת ספר שמות נקראת על ידי המקובלים ‘שובבים’. מושג זה הינו פירוט הפרשיות של הספר הבאים בזוגות .שמות וארא הם ההכנה ליציאה מן גלות מצרים ,בוא ובשלח זוהי היציאה עצמה הנעשית בחיפזון ,יתרו ומשפטים זהו מתן תורה .ואז יש לנו לאחר מכן חמש פרשיות העוסקות בבניית המקדש הנהיה באופן ארעי וזמני משכן בעקבות חוסר המוכנות של ישראל בדור זה להכנס ישר לארץ ולבנות מקדש בירושלים. הלימוד הברור של השובבים : יציאת מצרים מטרתה בניית המקדש בירושלים ולא הר סיני. פרשיות תרומה תצווה הם הציווי של בניית המקדש המקורי שלפני חטא העגל התווסף ממד הכפרה במקדש וזהו הציווי של ויקהל פיקודי וצריכים להבין מהי מטרת המקדש לפני חטא העגל ולפני הצורך בעניין הכפרה. מה הייתה מטרת הקרבנות לפני חטא העגל ולאחריו .בפרשת כי תשא ישנו תיאור של חטא העגל.’ ” ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלה-ים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש לא ידענו מה  היה לו” .מי מדבר כאן? בכדי להבין ניקח את הפסוק פרק לב ז .: “וידבר ד’ אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים”.  רש”י :’שחת העם לא נאמר אלא עמך ערב רב שקבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה הם שחתו והשחיתו . רש”י המצטט את דברי חכמים כולל בזוהר אומר לנו לימוד חשוב ,הערב רב הוא שחטא בחטא העגל ולא ישראל .מה קרה כאן ומי הוא הערב רב .
הערב רב הם תערובת עמים שהיו באותה סיטואציה של גלות ושיעבוד במצרים ונגאלו עם ישראל. היוזמה הייתה של משה רבינו  להוציאם ביחד עם ישראל. עמים אלו שהשתתפו בגורל ישראל של גלות וגאולה לא היה להם את הרקע של דרך ארץ של האבות הדרך ארץ העברית. משה לא הספיק בגלל מהירות היציאה ממצרים להנחיל להם את האמונה העברית. ולכן הם אמרו כי זה משה האיש אשר העלנו ממצרים… הם בקשו לעשות ממשה מהמושיע א-לוהים. זהו פגאניזם גויי העובד לכוחות אנושיים המסמלים עבורם את הא-להות בעולם הזה. הם תרגמו את האמונה הישראלית דרך האללת כוחות הטבע. הם רגילים לעשות מדמות אנושית הנראית להם על טבעית אלוהים. זהו בדיוק הדת הנוצרית שהיא עבודה זרה מוחלטת שלקחו את ההיסטוריה העל טבעית הישראלית ועשו אותה א-להות. הם יודעים שרק דרך ישראל הישועה באה לעולם ולכן הם עשו מיהודי א-לוה .
אגב לעשות מכוחות מסוימים א-להות זו בעיה שחדרה גם לעמינו דרך הערב רב והיא יכולה להיות גם אצל תנועות או אנשים דתיים מאוד. נזכור שהערב רב היו בסגנונם אנשים מאוד דתיים. ד אמר למשה כי שחת עמך. ומשה בתפילתו אמר לד למה יחרה אפך בעמך, עמך שלך ישראל. מה הכוונה: אחד מתפקידי הגלות זה להעלות את הנפשות האבודות של העמים ולהוציא אותם מהגלות ומהאמונות האלליליות ולהכניס אותם בישראל .
לכן משה אומר לה’ אתה חייב להציל את עמך שלך ישראל. ובכדי להציל את ישראל אתה חייב להציל גם את הערב רב שאני הוצאתי .כי אם לא ישראל יצטרך שוב לחזור למצרים ולעלות את הנשמות של הערב רב של הגרים. תפקיד ישראל זה להכניס בתוכו את הערב רב ולנכות אותו מעבודת אלילים של כוחות הטבע האסטרולוגיים שהם מבחינתם הא-להות בעולם וגם להסיר מהם את עשיית דמות אנושית גדולה שתהיה לאלוהים. משה לא שאל מה’ האם אפשר להעלות את הערב רב, הוא הוציא אותו מיוזמתו. לבסוף ד הסכים עם משה ולא השמיד את הערב רב כולו.
בתקופת משה הצלת הערב רב לא צלחה ולכן אנו מחויבים במשך כל ההיסטוריה של ישראל להוציא את מנטליות הערב רב מתוכנו וגם להוציא את המנטליות האלילית מהערב רב עצמו .וחייבים לזהות בתוכנו מי זו האידאולוגיה של הערב רב גם בקשר לאמונה הישראלית והתורה וגם בקשר לארץ ישראל. ” שיעור בשנת 1980. על כי תשא .

אנו רואים שישראל חלילה לא עשו את חטא העגל שהוא עשיית בין אדם לאל אלה ערב רב .החטא של ישראל היה שלא הצליחו למנוע זאת .לכן אנו מחויבים דרך גדולי ישראל האמתיים לזהות את עקבות אידאולוגיית הערב רב ולהוציא אותה מישראל זהו תפקיד אורך ההיסטוריה שלנו .וברור שהערב רב הצטרף לישראל אבל האם מטרתו הייתה להיכנס לארץ ישראל עם עם ישראל? זה לא נראה כך כי אנו יודעים שבעצם לאחר חטא העגל נגזרה הגזרה שלא יכנסו לארץ אלא שחטא המרגלים חתם את הנושא. יש לנו כאן שתי זהויות לבירור שהם נטיה של  ערב רב בתוכנו : אלה שעושים מבין אדם או מרב גדול שיהיה אלוה ומשתעבדים אליו, ואלה המסרבים לקשור את אמונת ישראל לארץ ישראל ומנתקים בין התורה לעשייתה במרחב של ארץ. בעצם הערב רב רצה לבנות דת שמרכזה מיסד דת על טבעי שיהיה האלוהים באמונתם. הם לא רצו לבנות  עם עם מדינה בארץ ישראל שהחוק שלה יהיה המוסר וזה תורת האבות. הם רצו לבנות כנסיה דתית שבמרכזה פולחן לאישיות המסמלת עבורם את תקוות האנושות. לערב רב יש הזדהות עם משה בתור נותן התורה הדתית ולא עם משה הגואל שהוא המשיח הראשון והאחרון  המקבל תורה של יישום של עם בארץ .תורה בכל מערך ממלכתי! אין לדת הנוצרית השקפה של ממלכתיות דתית הם עוסקים בפולחן פרטי כנסייתי. לכן האם העובדה שיש בתוכנו גורמים העושים מהתורה רק דת ורק בית כנסת ולא ממלכת כוהנים ומסרבים להשתתף בממשלת ישראל, דרך החדרת התורה במערכת כללית כלכלית חקלאית צבאית המדינה הישראלית ,האם זו לא אידאולוגיית הערב רב? וגם האם ההתבטלות המוחלטת מול דמיות רבניות ענקיות שיהיו הם באמת תואמים לאמונת חכמים האמתית של ישראל או שזו גם כמובן במקרים מסוימים אמונת הערב רב לעשות ממשה א-לוהים .
נשים לב לדברי הרב אשכנזי שד אומר למשה כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. ומשה אומר בתפילתו למה ד’ יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים. הרב אשכנזי מסביר שהערב רב עלה ממצרים וישראל יצאו ממצרים. העלייה היא לגורמים האנושיים החולים השקפתית והיציאה היא לעם העברי שעדיין שמר על האמונה העברית של האבות שמטרת היציאה היא להגיע לארץ זוהי יציאה אמתית ולא עליה שמטרתה  להיות היהודי הנודד!

רבי משה בן נחמן .רמבן.

‘אשר ילכו לפנינו … הכתוב הזה  הוא מפתח לדעת נכון ענין העגל ומחשבת עושיו.כי בידוע  שלא היו ישראל  סבורים  שמשה הוא  האלוהים  ושהוא בכוחו  עשה להם אותות ומופתים ..כי בפירוש אמרו  אלהים אשר  ילכו לפנינו  לא שיהיו נותנין  להם חיים בעולם הזה או בעולם הבא אבל היו מבקשים משה אחר .  אמרו  משה שהורה  לנו הדרך  ממצרים  ועד הנה   אבד ממנו נעשה לנו  משה אחר  שיורה הדרך  לפנינו עפ ד,בידו..וזה טעם  הזכירם  משה האיש  אשר,העלנו  לא האל אשר העלם..שלא בקשו העגל להיות  להם  לאל ממית ומחיה . רצו  שיהיה להם  במקום משה מורה דרכם

דברי הרמבן הם הם מקור דברי הרב אשכנזי תערובת האומות אשר אין להם מסורת של אמונת האבות דל ספר בראשית המקדים לספר שמות , מבקשים להפוך את התורה לדת של גיבור של איש והוא המנהיג אשר הוציא ולא הקבה .זו אידאלוגיה של דת העמים .בתורה הנביא הוא שליח האל והחכם מביא את דברי ד, ליישום בחברה.החכם מכיר לנו את נותן התורה דרך התורה ולא שם את עצמו במקום חלילה.ויש השלכות רבות גם לדורינו האם אנו לומדים את תורת ד ולא תורת האדם. לכן חובה ללמוד מרב שדומה למלאך ד כי אז הוא שליח רק.

רבי חיים בן עטאר הקדוש..’כי ד,המוציא אותם מארץ מצרים  הוא נעלם  וגבוה מאוד  ויקר להם מקרה רע הבאין משגיח  עליהם לזה יעשו  כח מכוחות צבא השמים שיהיה למטה לפניהם ולעולם  לא מרדו בסיבה ראשונה  אלא שרצו אמצעי .ואולי חשבו שלא ציוה ד  על איסור אמצעימ כל עוד שיהיה משה . שלא הוציאנו ד  בלא אמצעות שליח  אמור מעתה  כי יש צורך באמצעי 

אלה אלוהיך ישראל.’ נתכוונו  בדיבור זה להכין בו  בחינת האלהות  שהוא המוציא  ותהיה העבודה  לחלק מהכל  והרי הם כעובדים לכל   נתחכמו  לעשות דבר להמשיך כוח עליון  בדבר המתקיים  ויהיה מצוי תמיד לפניהם  ולעולם לא עקרו  אנכי ד  אשר הוצאתיך  מטרץ מצרים אלא אמרו אלא.. אמרו העלוך  לשון רבים  לרמוז לכח תחתון  כעליון  חס ושלוםמ ובאמצעות זה פגמו פגמים רבים רבותינו אמרו  שערב רב שעלו עם ישראל  הם העושים

 אור החיים הקודש מלמד אותנו שערב רב,ולא ישראל הם שנותנים כותות אלוהיים לבן אדם גדול שיהיה ומבחינתם הוא המוציא .הוא יותר נגיש עבורם נם מחפשים כאמור לעבוד לאדם המיצג את האל ולא כמו ישראל לעבוד את ד..אי לכך לומר שהציונות היא שהוציאה אותנו ולא ד זה חטא  הערב רב שתלו היציאה רק במשה .ולא שד הוא המוציא

כלי יקר.אלנ אלוהיך ישראל.ודאי שהערב רב, אמרו כן לישראל . .. .  .   

האלילית הדתית של הערב רב התבטאה גם במעשה  ההשתוללות  של אותו עם’.. וישב העם לאכל שתו ויקומו לצחק זו השתעבדות לחומר .ההשתעבדות התלות  במנהיג גורמת לשחיתות מוסרית  ולהאללת החומר של העולם.. וזה ההיפך של תורת ישראל המכניסה קדושה וענין אלוהי בעולם.. האם זה לא מה שקורה בעולם היום .עשית דוקטרינות כלכליות  וטכנולוגיות לאלוהים הוסילה את הרס העולם .והיום אנו רואים שאנו לא שולטים בכלום. כל התחזית האנושית בכל התחומים קורסת!., זהו חטא העגל לשים את האדם באמצע ולא את הא-ל באמצע.

פרשת פרה.

רבי צדוק הכהן מלובלין.

‘זאת חקת התורה יש להבין דהוה ליה לומר  זאת חוקת  הפרה  כדכתיב זאת חוקת הפסח ..דמטעם הזה  כתיב זאת חוקת  התורה שהיא שקולה  כנגד  כל התורה  דאיתא  זוהר דהא לית לך מלה  לתברא יצר הרע  אלא אורייתא ופרשת פרה  יש בה  כח  זה  שעל ידי  קריאת הפרשה זו  פועל בלב  שיוחקקו  כל הדברי תורה  ולהיטהר מכל טומאות היצר הרע זה שאמר  בזוהר הקדוש חק נתורה  מיבעי ליה מאי חקת ..ת הוא ד נ  מחבר כחדא ..מרמז תורה שבעל פה ..בזמן הזה אין לנו  פסח למה צריכין לפרסם  פרה  הוה ליה בזמן הזה להקדים  פרשת החודש….העינין  שקריאת  פרשת פרה  מועיל לטהר הלב  מטומאות יצר הרע  ..לתקן שורש יצר הרע  שורשו הוא מהנחש  שהביא קלקול לעולם  מועיל  הפרה  לטהר  מטומאת מת  שזה הביא הנחש לעולם .פסיקתא  דעלה משה למרום  מצאו לקבה  עוסק וספרו ביגו  ועוסק וקורא  בפרשת פרה. אמר הקבה  איני עוסק אלא בטהרתן של ישראל ..הכח שנותן השם יתברך בלב החכמים . עיקר תורה דבעל פה  שמתקןנרוב,כעס..-

הרב מלמד אותנו שהקדמת קריאת פרשת פרה העוסקת בטהרה למרות שאין לנו מקדש לפני ניסן ופסח הינה להחדיר בקיראתה את  מהות לימוד תורה שבעל פה בישראל .רק היא מתקנת את חטא הנחש הרוצה לעשות מתהליכים טבעיים בעולם אלהות .שהטבע הוא השולט.הנחש,זה לפי הרב אשכנזי האדם הטבעי אשר שםצאת עצמו במרכז. לכן דרושה הבנה שהטהרה היא ראשית היציאה ממצרים בכדי לקיים את התורה האמיתית של נותן התורה.ואנו יוצאים ממצרים בכדי להקים מדינה עם תורה ולא מדינת מפגיני בלפור הרוצים לנתק את התורה מהארץ באמתלא של דמוקרטיה מזוייפת. זו תנועה קטנה אבל מסוכנת הממומנת על ידי אידאולגית הערב רב,המנתקת תורה וארץ ישראל .לכן אנו נטהרים מטומאת המות של חשיבת היצר הרע הזו המאדירה את האפשרות לרדת מארץ ישראל ואז,נטהרים ורק אז ליל הסדר,בניסן יש,לו משמעות.יציאה מהעצמות היבשות של הגלות פיזית אבל לא פחות אעדאולוגית. ובה שכוחןת התורה והציונות התורנית הגיעו לשילטון.

מהר”ל מפראג ‘  בספרו גבורות ד  ..‘הא לחמא עניה .יש לשאול למה נקרא המצה לים עוני…כי העניות בעצמו הוראה על הגאולה רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו לא כמו העבד שאינו עומד בעצמו ויש לו צירוף אל זולתו הוא האדון לכן הדבר שיש בו עשירות אינו עומד בעצמו רק יש לו צירוף אל קנינו ואין בזה גאולה . עצם היציאה לחירות אינו כי אם בהסתלק ענין הצירוף שלא יהיה נמצא הצטרפות כלל וכאשר אין כאן הצטרפות מאז נמצא הגאולה’ 

דברי קודשו של רבינו המהר”ל מסבירים לנו את מהות ישראל ביציאת מצרים :להיות עצמאי לא תלוי באף גורם עולמי או אנושי .זוהי העניות של המצה הבלתי תלויה בכלום וזהו חטא הערב רב התלות השעבודי למנהיג ולחומר. ואנו בסד נצא מכל התחזיות המשעבדות את האדם לחומריות העולם מבלי לשים את הקבה באמצע. ואז נוכל דרך המקדש ומדינת ישראל להכניס, את הקדושה את העיניין האלוהי של ישראל באנושות. זהו חג המצות.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן