ביצוע עבודת המקדש עושר הזהב והחומר / מאיר ואקנין

ביצוע עבודת המקדש. עושר הזהב והחומר למטרת בניית מדינה קדושה שבמרכזה מקדש. ניסן מהות העברית של חידוש וקדושת הזמן של האדם והתרבות הלא משועבד. ענין א-לוהי של ישראל. .תורת ישראל היא רק מיתוך תורת הכלל והמקדש

לומדים בפרשה:

מאיר משה ואקנין – ירושלים  vakninemm@gmail.com

אנו בסימן טוב ובמזל טוב נכנסים לחודש הגאולה  חודש הראשון של ראשוניות ישראל ירושלים והמשיח חודש ניסן אשר הוא המעבר בן ההנהגה של לוח הזמנים האנושי הטבעי לבין המעבר ללוח השנה העברי ישאלי של העם העובר את ההיסטוריה ומחדש וגואל אותה כי הוא נקרא כמו ניסן ראשון.ראשון לציון הנה הנם לפי לימוד החכמים.  גאולה של ליל הסדר של סדר עולמי חדש של חופש כל ההויה ושיעבודה רק לבורא ומחוייבות מוסרית חברתית תורנית.. מחויבים אנו ללמוד הדיק החטב  את נצחיות מסרי החגים הן של תורה והן של חכמים אשר הם מציינים את תשתית ההתקדמות ההיסטורית של ישראל ומרכז הוויית הנשמתית המשיחית הישראלית של תיקון כל האנושות. אירועי חגי ישראל נובעים מהיסטורית כלל ישראל. נקודה זו מרכזית ביותר: חגי ישראל הם תוצאה של ההתנהלות ההיסטורית של עם שלם. הלכות החגים  של חכמים כגון קריאת המגילה סעודת אסתר  או אכילת מצה וקריאת ההגדה בפסח  מהתורה הם כולם תוצאה של מאורע היסטורי של עם. קורות היהודים בגלות קהילת פרס וביציאת ישראל מגלות מצרים. ההלכה אינה מקור החגים אלא האירוע ההיסטורי של החג הוא מקור ההלכה.מועדי החגים היו ידועים בחשיבות אותו הזמן שהם חלים לאבות האבות אכלו מצות כבר וגם המקובלים כגון הגאון מוילנא ובימינו לימוד של הרב צבי יהודה קוק זצל והרב נחמני זצל מגדולי המקובלים ממרוקו שהיה בדורינו בירושלים לימדו שחכמי החן ידעו שחודש מסויים מסוגל לישועה מסויימת וכשזה התגלה במאורע ההיסטורי ובית הדין קבע שזה תואם למה שידעו במסורת נקבע חג.המדרש אומר שאדם הראשון הדליק נרות בחנוכה.הגאון מוילנא בספרו על הזוהר ספרא דצניעותא מלמד שה באייר מועד,גאולי לפי הגמרא של שעות בריאת האדם ראה במקורו ועוד..כח באייר נחגג  בתור הילולת שמואל הנביא והנה גם בה אייר וגם בכח אייר מועדי גאולה בה.לכן אנו עם גאולי ניסן לפני ניסן עוד מעבר הם נוח.ניסן קדמה לו מסורת אבות ספר בראשית. היסטורית ישראל היא המקור לפרשיות התורה , היינו בפרס מגילת אסתר נכתבה יצאנו ממצרים זה כל ספר שמות ההגדה ועוד…לכן תורתנו מציינת חמש פרשיות בנושא המשכן מקדש; כי מטרת היציאה ממצרים היא בנית מדינה קדושה   שיש במרכזה בית מקדש בירושלים. תורת המקדש בירושלים וזה שונה מתורה  הגטו במצרים או פריס! זו תורת הכלל שבתוכה היחיד בחשיבותו משתלב! .

לכן ישראל מבטא מתוך קורותיו את תורתו הכללית , ויש לישראל קישור הדדי עם אומות העולם.

הרב יהודה לאון אשכנזי זצ”ל  מגדולי חכמי אלג’יר צרפת וישראל בדור האחרון. שיעורו בעל פה בצרפתית שנת 1994.

בפרשת פקודי ובעצם בפרשיות ויקהל פקודי מצויין את אופי כלי התרומה לבנית המשכן. זהב כסף ונחושת .כלים אלו הם מעבר היותם רכוש חומרי ; מבטאים את תוכן ‘הרכוש הרוחני תרבותי המייצג את ערכי האנושות של  התרבות השלטת בזמנו. זו פרשנות המקובלים והיא יסודית .זהב חסד , כסף רחמים נחושת דין. נושא הרכוש ומהותו התרבותית נמצא כבר בסיפור אברהם במלחמת המלכים אברהם מציל את לוט מנצח את המלכים אומר מלך סדום לאברהם קח את הרכוש. במצרים ישראל יוצאים ברכוש גדול המצרים נותנים להם מתנות. בעצם ישראל צריך להעלות את ניצוצות הקדושה של אותם נשמות שלא הצטרפו עדיין לישראל. מנוסף ישראל צריך להוציא את החיוב שבתרבות המצרית ושל כל התרבויות. לכן המשכן נעשה עם הכסף הזהב של רכוש המצרי שנלקח ממצרים ישראל מקדש אותו. זו התפיסה שמראה שאל אחד ברא את כל האנושות; זה מונותאיזם טהור.

גורל ישראל והאומות קשור הדדית ורואים זאת בהיסטוריה .ישראל מקבל עצמאות אז הרבה מדינות גם קבלו באותה עת שואת היהודים הייתה בקיצוניות אבל היא הייתה גם בתוך מיתת 50 מיליון איש במלחמת עולם השנייה. לכן בגלות הייתה מחשבה דתית צרה של התעניינות רק בקהילה היהודית. אלא שצריך להבין כאמור בקשר בן כסף המקדש לכסף מצרים שיש דרגה אחרת של קישור היסטורית ישראל לעמים. וזה המסר של פקודי. .’

חוזרים אנו בדורנו על במת ההיסטוריה של העמים בתור מדינה  עם עושר וזה  צריך  להתאים  שימוש העושר על ידי כל העם לבנית מקדש במרכז המדינה שהוא היישום עם התורה של החכמים במרחב . רואים אנו כבר קשר בן עם לעם ולא בן קהילה לעמים. זה פרשיות המשכן  מקדש בירושלים ומסר וסיום השובבים לפני ניסן שהוא סיום ספר שמות של יציאה מהגלות העלאת הרכוש של העמים לקדושה לארץ ובנית מקדש. ועושר במקדש בירושלים ולא בארמון אחשוורוש…או בארה”ב …וארמון האליזה .. על ידי לצערינו יהודים המדברים לשון  הרע על ארץ ישראל משם ומסיתים את הגוים נגד ממשלת ישראל הנבחרת על ידי ישראל שרק הוא נקרא קהל כדברי הרמבם כי הוא יושב בארץ ישראל. .זה ממש נגד המקדש.בושנו!.

לכן מחויבים אנו ללמוד את אירועי ההיסטוריה של ישראל בכדי להבין למה נקבעו מתוכם דווקא את חגי ישראל ואז נוכל ליישם את מסר החג לדורנו, אם לא זה חוכא ואילולא ושום קשר עם תורת ישראל. התורה היא היישום  במציאות היום להיום של החג ולא ציון מה שהיה כי היה .

רבי צדוק הכהן מלובלין.ספרו פרי צדיק.פרשת החודש.

‘ברביעית החודש  הזה לכם מגילה כט.’ונקרא פרשת בחודש  ולא נקרא  פרשת פסח  כמו שנקרא פרשת שקלים וכן פרשת פרה  שלא נקרא פרשת חקת  התורה  רק על שם הענין שקלים  פרה וכן הוה ליה לקרות  פרשה זו  פרשת פסח רק עיקר  המכוון בהפרשה  מה שנאמר החודש הזה  לכם שהוא  התחלת דברי תורה  כמו שאמר ארי לא היה צריך להתחיל את התורה  אלא מחדש הזה…ואין תורה אלא הקבה וכאן ניתן  מצוה  ראשונה  לישראל  החודש  הזה לכם  כזה ראה וקדש  שישראל יכולים להכניס  קדושה  לחודש ..זהו הקדמה למצוות הפסח  דבני נח אין להם  כח לאכול  אכילה בקדושה ..אחר שניתן להם  פרשת החודש  שנעשו אומה  ישראלית  בחינת כנסת ישראל  אז ניתן להם מצות פסח..אמר מקודם  מצות החודש הזה לכם  למשה ואהרון  שנתן להם כוח להכניס, קדושה  לחודש  ואחר כך ניתן להם מצות הפסח  לכל ישראל שכל ישראל  יש להם קדושה  בגוף ויכולים לאכול  אכילה בקדושה  וזה דתנן ראש השנה כד ראש בית דין  אומר  מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש..אמר אחר כך וביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש  דכיון שישראל  יש להם קדושה יוכלו להכניסקדושה  בזמן..’

זהו לימודו של הרב אלינו .ישראל מיתוך מהותו שייך עצמית לאפשרות של קדושה לכן הוא מסוגל להכניס קדושה בזמן האנושות.רק מיתוך כך יש אפשרות לבית דין לקדש את הזמנים.ישראל הקדוש הוא מקדש את הזמן ואז יש,אפשרות לקביעת לוח זמנים שמיתוכו יש מועדים מן התורה וחגים מחכמים.קדושת הזמן הינו התשתית של קדושת הכלכלה החברה הפוליטיקה הצבא ועוד..לכן זה האתגר של דורינו שיש לו זמן רב פנוי בעקבות דעת הטכולוגיה המאפשרת חיי חומר יותר קלים לכן ישראל היוצא מגלות לחירות מגלה לעולם שאפשר להשתחרר מכל כבל עבדותי אנושי לאומי ועוד..

ואז בהחלט אכילת המצה מתקנת את כל הכלכלה בהכניסה בתוכה את צניעות הצרכנית ואת שימוש העושר למטרה ערכית מהותית.וצריך מדינה עשירה חזקה שתוכל חהפיץ את המסר המוסרי לתבל אלא עושר עם צניעות התנהגותית זה המצה שהקדמתו היא קידוש החודש בכלל והחלת הלוח העברי מניסן חודש ההמהות העל טבעית הניסית בטבע של ישראל היוצא ממצרים ומגלות אדום בדורינו

. ישראל הוא צדיק העולם ומיתוך תיקון תפקידו בעולם אז הוא יכול לשמוח  בחג  שמחה של הפנמה שצריך ליישם את נצח ישראל ביציאתו ממצב של קהילה  הנתונה לחסד  האומות למדינה עברית אשר מחזירה אליה את המלכות .מלכות ישראל היא המלכות האמיתית אשר מייצגת את העניין האלוהי בעולם. מלכויות האחרות הם קיימות כי מלכות ישראל בגלות ברגע שמלכות ישראל חוזרת למקומה אז הם פשוט כבר לא משליטות את השקפתם היהירה בעולם. זה בדיוק מה שקרה מאז הקמת מדינת ישראל .רואים אנו לפי הרב אשכנזי שכל המלכויות האדירות שהיו עד אז כגון מלכות איטליה צרפת ספרד אנגליה אתיופיה כבר לא קיימות.. זוהי השמחה של סיום השובבים וכניסה לפסח

הרב  פרי צדיק  על פורים מתאר לנו כאן את נצחיות ישראל אשר היא מעבר לכל הגיון אנושי היא יצירה אלוהית נצחית. לכן דווקא מיתוך שינת הגלות שהיא שנת התורה כמאמר הרב ; יוצאת הצלה ענקית וגילוי תורה שבעל פה מיסוד המגילה ועד תורת האמוראים אשר הם צאצאי אותו מיעוט שעלה לארץ עם עזרא ונחמיה. מי ישנו עם אחד שישן עד להפיכת פורים לכיפורים של תשתית נצח ישראל אשר דווקא מחושך המלכויות הגיע לימינו ליישום הגאולה. זה אדר וזה פורים. נצח ישראל למרות שאנו נראים כחלילה בלי תקוה בהיסטוריה ופתאום שרים אנו בגאון את שירת תקוותנו בארצנו זה בזכות נצח ישראל שאך מלכות לא יכולה לסתור ונצחיות זו היא הפלא שכל העמים משתאים! ומשיח בן יוסף הוא אשר מקים את עצמאות ישראל ונלחם בעמלק הרוצה לעצור אותה כמו  בפורים וכמו בדורנו עי היטלר ואירפא כולה. לכן מרדכי ואסתר מבנימין הם שנלחמים .והרצל הוא כנאמר על ידי מרן הרב קוק גישת משיח בן יוסף ראה הספדו  על הרצל.

והנה מדינת ישראל שולחת עזרה לאוקרינה המותקפת עי פוטין הרוסי כאשר רק לפני 75 שנה כל אזור זה השמיד מליוני יהודים .עכשיו הם הפליטים ואנו מדינה מעצמה ששוחרים לפתחה כל העולם זהו לימוד נצח ישראל של פורים לפי הרב והמהר”ל גם בספרו אור חדש על פורים.

דברי רוח הקודש של המהר”ל  בפירושו על מגיל.ת אסתר  אשר מלמדים אותנו את ההבדל בן העושר הישראלי אשר מגמתו הוא תיקון העולם דרך השקעת העושר בבניית המקדש; ומלכויות העולם אשר עושרם הינו לשליטה ולתרבות צרכנית הרסנית. עושר המביא לעין רעה באחר ובמדינה האחרת ועושר של מדינת ישראל אשר הוא מגלה מגיע מהנסתר והנעלם האלוהי לכן הוא נצחי וחוזר למקומו.

כלכלה של יחצנות מופרזת של עוצמה גאוותנית מול כלכלה חזקה עם עושר עם מידה של צניעות אשר היא תיקון ולא הרס. עושר של בית המקדש מול עושר של אמירויות הרוצות כמו פוטין לשלוט לכבוש ולגזול.

לכן אדר ופורים  תמיד בפרשיות המשכן: והם הקדמה  נחוצה לפסח חירות מן השיעבודים זהב מצרים המתעלה לבנית  המשכן מקדש בירושלים לתיקון העולם מול זהב האומות לכיבוש צריכה בלי גבול ושליטה  זה מול זה. לכן כשהאומות תומכות במדינת ישראל אז כמו כורש  מוסבר על ידי המהר”ל; תהיה להם הצלחה. אם לא הם יאבדו  לכן תיאור משתה במגילה ועושר מול עושר המקדש ואיבוד,עושר מצרים.מדינת ישראל  של התורה הנצחית מול המלכויות החולפות  זה אדר וזו האקטואליה הכי עכשווית בימינו. ראו חדשות..2022..

בפרשה זו שהיא סיום ‘ספר הגלות והגאולה’ ספר שמות ,כדברי רבי משה בן נחמן (הרמב”ן) אנו עדים לסיום ולביצוע כל עבודת המשכן מקדש. ספר שמות שבו המשפחה העברית בני יעקב נהפכו לעם ישראל. בעצם ספר זה מחולק לשני חלקים מרכזיים :היציאה מגלות מצרים למטרת הגעה לבנית מדינה בארץ ישראל ובניית המשכן. לכן בתוך תקופת קריאת הספר לפי חכמי הקבלה חלה תקופת ‘השובבים’ שהיא ראשי תיבות של שמות וארא בוא בשלח יתרו משפטים. מבחינת חכמי תורת הנסתר המטרה של יציאת מצרים הינה אך ורק בניית המקדש. לכן לאחר משפטים אנו מקבלים (חוץ מאירוע העגל) את הוראת בניית המשכן הכולל חמש פרשיות שלמות.

המטרה של ספר שמות הינה להקים מקדש בירושלים. אם ישראל היה נכנס, ישירות לארץ אז לא היה צורך לבנות משכן לשהות ארבעים שנה במדבר. הרי השהות במדבר הייתה צורך לחינוך אותו דור דעה לביטחון באל שהוציא אתנו ממצרים, בא-ל ההיסטוריה הגאולית ולא בניסיון להאמין בא-להות כביכול מצומצמת לארבע אמותיו של בית הכנסת.

 

ותכל כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צווה ד’ את משה כן עשו.’ לט לב.

רבי חיים בן עטאר הקדוש:

ויעשו בני ישראל’. והגם שלא עשו אלא בצלאל וחכמי לב ,שלוחו של אדם כמותו (ברכות לד’) וכאילו כל ישראל עשו, והגם שלא מצינו שעשה בצלאל אלא במאמר ד ולא הם שלחוהו, אף על פי כן הרי הסכימו עליו.

 

עוד נראה כי כאן עשה הכתוב מחברת הכללות בקיום התורה, כי בני ישראל יזכו זה לזה, והתורה נתנה להתקיים בכללות ישראל, כל אחד יעשה היכולת שבידו ויזכו זה לזה. ואולי כי לזה רמז, באומרו ‘ואהבת לרעך כמוך’, פירוש לצד שהוא כמותך כי בשלומו ייטיב לך ובאמצעותו אתה משלים שלימותך ואן כן אינו אחר  אלא אתה עצמיך וכאחד מחלקיך. ובזה מצינו  נחת רוח כי ד צוה תריג מצות ומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם . אלא ודאי שתתקיים התורה במחברת הכללות ויזכו זה מזה .והוא מה שאמר הכתוב כאן ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ד , כינה חכולן יחד מעשה כולם הגם שמהם הביאו נדבה מהם עשו מלאכה יאמר על כללותם שעשו הכל  וסמך מאמר זה למלאכת הבגדים  אשר עשאום יחידים מישראל להעירך כי גם על פ בני ישראל באין הבדל . ומעתה כל אחד מישראל הביא כל השלוש עשרה מינים שבנדבה ועשה כל המלאכות האמורות‘.

דברי קודשו של האור החיים הקדוש הם התשתית של כל התורה כולה: ‘התורה נתנה להתקיים בכללות ישראל’. ורואים אנו זאת במהלך כל פירושו על התורה. התורה היא לא נתנה לפרט היא נתנה אך ורק לעם שלם. לכן מעמד הר סיני היה אך ורק שישראל היו במספר 600.000 אלף המיצג לפי הארי הקדוש המובא על ידי רבי יעקב אביחצרא בספרו מחשוף הלבן שאותיות ישראל ; יש שישים רבוא אותיות לתורה. קיום התורה הינו מבחינת התורה עצמה מיועד לעם הבנוי בתוך מסגרת חברתית כללית לאומית מדינית וכלכלית. לימוד מהותי זה בתורת המקובלים של רבני אביחצרא ובמרן הרב קוק  והמהר”ל יסודי  ביותר : תורת הכלל.  נזכיר שהמושג יהודי מופיע פעם ראשונה בגלות פרס אשר לא השכילה לחזור לארץ ישראל בהצהרת כורש 70 שנה לפני מלכות אחשורוש .שאם לא כל הפסיקה ההלכתית תצטמצם רק לחלקים קטנים של התורה. לדוגמא כל הנושא החקלאי התעשייתי המסחרי לאומי והטכנולוגי לא יטופלו הלכתית אם העם לא ישב בארצו. לכן התורה האריכה כל כך הרבה בנושא עשיית המקדש בכדי לומר: הוצאתי אתכם ממצרים בכדי להקים מקדש בירושלים. והייתכן מקדש בלי מדינה? וזו ‘תורתו של המשיח’. הרי המשיח בוודאי שהוא לא יבוא וימצא ארץ ריקה חרבה בלי אף אחד בלי צבא בלי מדינה !!! . הגיע זמן לצאת מאמונות טפלות כאלו! הוא יבוא כבר כשהתהליך המשיחי גאולי יהיה בעיצומו ואז יהי לו את הכלים לפעול. בעצם כל שרשרת ההנהגה של המדינה מאז היווסדה היא שייכת לתהליך המשיחי.

לכן הספר מסתיים בסיום מבנית המשכן ובהוראת הקבה דווקא למשה ודווקא בחודש ניסן לבנותו. משה הוא כדברי הרב אשכנזי בעל הנשמה הכללית של כל ישראל ודברי האור החיים הקדוש משה הוא הגואל האחרון. בעצם רק משה בעל הנשמה הכללית יכול לבנות את המשכן המסמל את מהות ומרכז התורה הכללית האמתית.

רבי דוד אביחצרא. ספרו פתח האוהל.  :

‘אלה פקודי המשכן משכן העדות ..ואם אפשר לרמוז  על כפל משכן משכן לעמת שני תורות שהיינו תבה הסמוכה להם העדת  לוחות העדת וכו… שהיום בעונותינו נתמשכנו  ממנו (פירוש בינת האהל על דברי הרב: מלשון משכון והיינו שניטלה  ממנו התורה כמשכון שניטל עבור חוב) ; ונסתמו מעינות החכמה כידוע ( שלאחר החורבן נתמעטה מאד חכמת וידיעת התורה)  ובזי אתי שפיר  נמי רמז פקודי המשכן  גימטרייה התורה  על הכולל וכו… גם כפל  פקודי פקודי לעמת שתי תורות . והיינו לומר שבא לרמוז כאן ; שעתידה תורה  בדורות  האחרונות כמו דור זה  שלנו חס ושלום  להשתכח והראיה הגדולה  לזאת ביטול  מצותיה  שאינם שייכים  בגלויות  רבם ככולם כידוע  מכהן בעבודתו ולוי בדוכנו..

פרשת ויקהל . ויקהל משה ולכן עתה רצה לתקן ולברר כל מה שאפשר. שכל עוד שלא נגמרו לגמרי  לא תהיה גאולה שלמה.

פירוש עין האהל על דברי הרב אביחצרא..ראו מה שכתוב  בשער הגלגולים ( הקדמה טו) והנה כאשר נחרב  בית המקדש גלתה שכינה בן הקליפות לפי שהנשמות שגלו ביניהם אין בהם כח ויכולת  לצאת מתוכם כיון שנפגמו בחטאם .ועכ שכינתו יתברך . נכנסת ביניהם  כדי ללקט אותם ניצוצות נשמות אשר בתוכם  ומבררת אותם.. ובזה תבין היטב סוד גלות השכינה… כמבואר  בזוהר הקדוש בפרשת פקודי. כד מטו רגלין ברגלין . ועמדו רגליו ביון ההוא  על הר הזיתים ..ואמנם אין השכינה מלקטת אותם  אלא עי מעשה התחתונים ותפילותיהם..  אבל חטאינו מתישים כוחה.. כאשר יכלו הנשמות לצאת משם  אז גם שכינתו  תמא משם.

 

ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן’ יז מ

מרן הרב קוק: מסכת שבת פז ב.

תנא אותו היום נטל עשר עטרות. ראשון למעשה בראשית ראשון לנשיאים ראשון לכהונה ראשון לעבודה ראשון לירידת האש… ראשון לחודשים. (שבת פז.ב)

ישראל בתור תמצית  האנושיות כולה ותמצית היש  בכללותו מאוסף בצורה מרכזית לרומם ולשגב הכול הופעו בהשלמתו הצורית ; אוצרות  האורה הכוללים  כל החמודות האישיות  החברותיות  ההיסטוריות והעולמיות. הקישור שבין ההקמה המשוכללת של ישראל לחזון כל היקום יחד הובלט בראשון למעשה בראשית.

חידוש הצורה הרוחנית של האומה … הופיע בחידוש החודש הראשון ראש חדשים, חודש האביב, המורה על הקישור הגדול שיש לכל היקום עם חידוש הצורה הישראלית הנותנת נשמה עדינה רוחנית עליונה באף כל יציר נברא.. ישראל בתור תמצית היש, בכללותו… והמרכזיות המאחדת את נשמת האומה בחוברת יחדיו היא היא המטביעה את צורתה על הזמן לקדש את הזמנים’.. עין איה שבת ט נו נז.

והמושג שמחה מופיע בתורה רק בקשר לירושלים והמקדש.  ראה  בספר דברים

שבת שלום וחודש  ניסן  גאולי  שמח.

פסח שמח

מאיר משה ואקנין ירושלים.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן