השגחת ה’ על ההיסטוריה העברית באירועים מאז ועד היום / מאיר משה ואקנין

אירועים של מיתת נדב ואביהו בעת הגעת העולם ליום השמיני. יום השואה .כז בניסן.קדושת הכלכלה הישראלית באכילה המותרת מן התורה.הקבלת ז' שביעי של פסח לאות ע עצמאות בימים לפי אותיות אתבש.

לומדים בפרשה:

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין  vakninemm@gmail.com

.פרשתינו הינה ההגעה של מטרת בריאת העולם וגילוי השגחת הקבה על עמו ועולמו ביציאת מצרים.מטרת כל יציאת מצרים קריעת ים סוף הינה אך ורק בנית מקדש הירושלים שבו האדם והאל שוכנים בצוותא.זה קיום סיני בתוך ירושלים.

.ויהי ביום השמיני .המהרל מלמד על היותו יום השמיני מעל הטבע של מספר שבע.זהו הצלחת ההיסטוריה האנושית של יום השביעי שבו כדברי הרב אשכנזי לא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי.והנה אפשר היה לומר זאת ביום השמיני של חנוכת המשכן שבו שרתה שכינה בתחתונים. יום השמיני אשר יש לו מקבילה במהות חיי העברי כל מוצאי שבת לאחר השבע של חיי הטבע אנו באפשרות השמונה במוצש התלוי במעשה היהודים בעת הגיע השגחת האל לכך. כך ברית המילה של יום השמיני.

.אנו בעזר ד ובישועתו מתחילים לקרוא  וללמוד בתור דרך ארץ העברים של האבות המובא על ידי התנאים החכמים. הקדמה שהיא הקדמה לתורה, בשבתות בן פסח למועד חג השבועות לפי מנהג ישראל פרקי אבות של משניות אבות.מנהג צפון אפריקא לקוראם לפני אין כאלוהינו אחרי המוסף.

.הרב אשכנזי זל מביא בשיעורו בשנת 1971  על שם המסכת אבות שישראל נקרא זרע קודש.זרע זו תולדה מן האבות אשר אינה קשורה לבחירה וקודש הינה ישום של בחירה בהתנהגות של קדושה.זה שילוב מקורי לישראל.

.מהות ישראל הינה היא הרקע של ההתאמה למידות ואחר כך לתורה ולמצוות.יש קשר עם נצחיות ישראל אשר היא הרקע והיא תוביל ליום השמיני עם רצון להקדימו.

.לכן כך מתחילים לפני כל פרק במשנה של מסכת סנהדרין כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא..

.המהרל: ספרו דרך חיים  על אבות אשר לפי הרב אשכנזי שם מונח עיקר שיטת תורתו תורת הנצח.

‘משנה זו היא משנה ראשונה של פרק חלק ונהגו לאומרה קודם שמתחילין לומר הפרק..וכוונתו  במה שאמר כל ישראל יש להם חלק  לעולם הבא  רל מפני שיש עליהם שם ישראל שהרי אמר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וקאי סיפא על זה אלו שאין להם חלק לעולם הבא .כי ככ גדול רשעות של אלו עד שאינם בכלל ישראל נחשבים ואין עליהם שם ישראל  שיוצאים מן כלל ישראל  עד שאין להם חלק לעולם הבא  אפילו אם יש עמהם  מצות ומעשים טובים …שהרי יוצאים מן כלל ישראל..ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ..כי ישראל כולם צדיקים ואין הפירוש  שהם צדיקים עי מעשה ..שאמר ועמך כולם  רל שהם צדיקים  בעצמם בלא צד מצות ומעשים טובים ..מפני שהשי  ברא את ישראל כסולת נקיה בלא פסולת . צדיקים בעצמם  לכך ירשו ארץ. ..ישראל הם צדיקים בעצמם  נצחיים ..

.מאחר שהם בעצמם הבריאה הטובה  והישרה נמשך אחר כך זה המדות הטובות  ולא למי שתחלת יסודו רע אין בהם מידות טובות..המדות נמשכות אחר הבריאה הטובה..ואחר זה באה התורה ..

.מעלת ישראל העליונה שהם עם אחד ואין זולתם..

.ישראל השלמת העולם כי לא הושלם העולם עד שהיו ישראל..בבריאת העולם היו נמצאים האומות   אחר כך ישראל הם השלמת העולם..’

..יש להם חלק לעולם הבא אין זה שכר מצות רק מצד עצם בריאותם שברא השי אותם…נצר מטעי מה שישראל ראוים אל עולם הבא מצד עצם הבריאה..’

וכאן המהרל מבאר את הרקע המהותי נשמתי של  הבריאה האלוהית הנקראת ישראל  מעל כל מעשה והיא התשתית הקודמת והמובילה  לרכישת המידות של המאמץ העברי המקביל למהות הטוב שבו.ומשם הגעה ליום השמיני. וכך אנו מתקדמים מהשיחרור הלאומי פסח ועד הגעה לתפקיד ישראל הוא החלת התורה באנושות בחג השבועות שהוא חג הקציר החקלאי בארץ ישראל.התורה במציאות של ממלכה לכן חג הקציר הוא המועד והתורה היא גילוי חג הקציר החקלאי ולא הפוך.אי לכך רוב רובם של המצות תלויות בארץ כנאמר על ידי הרב צבי יהודה קוק זצל המצות תלויות בארץ כמשמעות המשפט עצמו מצוות התלויות בארץ ולא הפוך!

וכאן דגם הישראלי השלם והוא התלמיד חכם הפועל לקידום התורה בשילוב אידאלי באותה רמה של תיקון העולם עם עשיית מלאכה.מוסר בכלכלה ואז דרוש שניהם תורה עם מלאכה.

.שמעיה ואבטליון קבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות..

.מהרל:’…והדבר שהוא כבוד התורה והוא גורם לאהוב השית כאשר אין תלמיד חכם צריך לבני אדם..ודבר זה גורם בעונותינו בטול כבוד התורה שאם לא היו הלומדים מתפרנסים מהם היתה התורה מתעלה מעלה מעלה .גם היו מוכיחים את הציבור  כי אשמת הציבור בראשם…אל יחשוב כי המלאכה אינה כבודו אדרבה המלאכה נותנת לאדם כבוד..כי גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה  שלא יגיע  לאדם בזיון עד שיהיה צריך לבריות ..מי שהוא מסתפק בעצמו אינו חסר זהו גדר ההסתפקות שאינו חסר..כי מאחר שהוא שמח ואוהב יגיע כפו אא שלא יאהב מאוד מי שנותן המתנה..

.כי הענין הזה בעצמו הוא אהבת השי כאשר יראה תלמידי חכמים הנהגותם כראוי שהם אוהבים את המלאכה   ואינם חפצים להנות מאחרים ..’

.וכאן סדר חיי העברי בפי המהרל דווקא מופנה למיצגים את דגם הישראלי האידאלי חכמי התורה הם הם נותני דוגמא לכך להיות עצמאיים בתורתם והשפעתם וזאת אפשר במידה מלאה אם לא יהיו תלויים בפרנסתם בגבירים כמובן  במסגרת האפשר של היכולת והתקופה אבל זה האידאל שצריך ליישם!.הם הפועלים לקידוש שמים וארץ.דגם חכם שהיה במרוקו  בחלקו ובארצות הספרדיות.הם הרואים את הנולד.

יום השמיני החל בוקרו..75 שנה חג העצמאות.

.הגאון רבי משה הכהן דריהם .ראבד גרבא ודיין בטבריה נולד בתרסד בגרבה עלה לטרץ בתשיז.ספרו דרש משה פרשת בהר סיני עמ רסג.

‘וכבר ראינו אתחלתא דגאולה וקיבוץ גלויות אשרהלא זכו לזה אבותינו ואבות אבותינו הטובים ממנו ומזה ידענו כי קרוב  הקץ  והשית מתחיל לקיים הבטחתו שהבטיחנו  ושב וקיבצך מכל העמים .ואם כי נראה  שכל זה נעשה  בדרך הטבע הנה כי כן  דעת רבינו הגדול הרמבן  שהגאולה תהיה בדרך הטבע כי יתן ד בלב הממלכות  ליתן לנו את ארצינו .וראה זה פלא איך נשתלשל  הדבר שאחרי  המלחמה  הראשונה נתקיים  חבר הלאומים והם החליטו  לתת לכל אומה ולשון  את ארצם …התחילו האומות לדרוש,את ארצתוהים  ונתנו להם ובכללם גם אנחנו .ואם כי הקטינו  את מידת הארץ ועל הגבולים נתנו לערבים להתישב …אנו מקוים שסוף כל סוף יוחזרו לנו כל החסרים מארצינו  הקדושה .ועל זה אנו מתפללים במוסף של שבת שתעלנו בשמחה לארצינו ותטענו בגבולינו שלנו אשר גבלה התור ולא בגבול  שגבלו אומות העולם.’

.הרב דריהם.דרוש משה.’עלינו לשבח לאדון הכל אשר זכינו  זכיה גדולה מה שלא זכו אבותינו  ואבות אבותינו  ששערי הארץ פתוחים  לפנינו  יהעליה אליה בנקל. השגנו בלי שום צער ..אנו כבר בארץ ישראל ומסתופפים  בצל השכינה.ואף שיש  איזה יסורין מצד  קושי העבודה והפרנסה  הכל כאין  נגד הריוח הגדול של ישיבתינו בארץ הקודש כמו שכתוב  במדרש טוב פת חרבה  ושלוה בה בארץ ישראל  מבית מלא זבחי ריב  בחול..הוא לטובתינו לתקן  מה שמאסנו בארץ חמדה היסורין שנקבל בארצנו מהשית שהוא אוהב,אותנו טובים ומועילים לנו מנשיקות שונא  דהיינו חסדי אומות העולם..’

הרב דריהם  דרוש משה א עמ קד.’ כי רע ומר מאד ענין זה של הלשון הרע והוצאת דבה כאשר ראינו  בענין המרגלים  דנענשו  עליו וגם ישראל  מקבלי לשון הרע  וגם ארץ ישראל בעצמה  דנגזרה הגזרה ליחרב. ליזהר בדבר זה הרבה מאוד. ואלו האנשים המוציאים דבה על הארץ  הם בכלל המרגלים בר מינן … לא נהיה חו בכלל מקבלי לשון הרע ..ועל השמועות  בענין דת  וגם עושים כל מיני כפירות …אל יחשוב אדם  שאין זו אתחלתא דגאולה  ואדרבה  מענין זה עצמו יראה שהגאולה  בא באמת  לכן הסטרא אחרא  עושה כל כוחה  ביודעה כי קרב קיצה..וכבר דבר,איתנו הרהג  ר מאיר הלוי נרו  שכן חושבים כל הצדיקים שבארץ ישראל.   וצריכים אנו להרבות  בעסק התורה לקרב הגאולה .כמו שאמרו חזל  עפ גם כי יתנו בגוים  עתה אקבצם.’

.אלא שכאן טמון גבול הבנת השכל האנושי להבנת השגחת האל  עד הגיענו ליום השמיני המעל הטבע למרות שמחובתו ללומדה.דווקא ביום השמיני יום של עולם הבא המצופה מתים נדב ואביהוא השקולים כמשה ואהרון.

רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק .שמיני  מאמר ב:’. רק היה וי לאומות העולם וכתיב ביום השמיני דז ימים היו הכנה  לזה דבז ימי מילואים  לא שרתה שכינה והיו רק הכנה  לויהי ביום השמיני  שבו היה הויה שתשרה שכינה בתחתונים….שהיה הויה להשראת השכינה בתחתונים…’

 מאמר ה:’…ומשה רבינו סבר באמת שיהיה כן  לעולם כשהכניס הקדושהנ בכל ישראל  שזכו לראות אש חדשה.כמו שיהיה לעתיד  דכתיב ורוח חדשה אתן בקרבכם  ויהיה אתפני  יצר הרע מכל וכל…ואם היה מכניסם  לארץ ישראל  היה כן באמת  והיה הוא משיח  כמו שנאמר  מה שהיה הוא שיהיה זה משה  תיקוני זוהר תיקון יח כו א…זה שנא ויפלו על פניהם .אך באמת לא היה רק לשעה  שאחר כך חזר היצר. ‘

.עם כל רגע השיא של דור דעה אוכלי המן במדבר כניסת העולם ליום השמיני העל טבעי עולם הבא היה רגעי וידחה לגאולה השלישית שהגלות הארוכה שעברנו הינה  ההקדמה של פעילות ישראל המוגבלת שם לקראת כניסה ליום השמיני ההיסטורי עולמי דרך חזרת ישראל לארצו שהיא ההתחלה של עולם הבא.וגם היא מתלוה באירועים קשים שהם תוצאה דל הימצאות בגלות עד הקץ וגם השגחת האל אשר מובילה את התיקון מעבר לשכל האנושי. דורינו חוה גם את מיתת דור שלם וציבור גדול מהכל.

 תקופתינו במאה שנים האחרונות הינה ריכוז אירועים ענקיים שהשפיעו על ההיסטוריה היהודית. אירועים מרכזיים כגון הקונגרסים הציוניים הראשונים בראשות דר הרצל אשר יסד את התנועה הציונית למטרת ניתוק הגלות מהעם היהודי. השואה האיומה הינה  אירוע קטסטרופלי של ימי עמינו אשר התרחש בתוך ובסמוך להקמת המדינה הישראלית אשר היא כדברי גדולי חכמינו הינה התגשמות הנבואה של כל נביאי ישראל.

קטונתי בכדי לקשר ובכדי להסביר את האירועים האלו. אבל זה לא פוטר אף אחד מאתנו לנסות להבין ובעיקר לצטט את ענקי עמינו אשר התמודדו עם התחזיות הקשות של ההיסטוריה הגאולית של עמינו ותיארו במפורש את הקטסטרופות היכולות להגיע בהליך הגאולי הישראלי. אנו נחבר גם את התפקיד של ישראל מול האנושות דווקא דרך האכילה עם נושא סוג הבהמות המותרות בפרשתנו.

נתחיל כאן בהתייחסות לאירוע הקטסטרופלי של השואה של סוף ימי הגלות של הבעתה כמתואר  באפשרותו לקרוא  אם יהיה איחור על ידי המקובלים כגון  אור החיים הקדוש הגרא ועוד.אנו בהרכנת ראש נתיחס לכך אך ורק לפי דברי החכמים. אנו נביא דברים של הרב צבי יהודה קוק שובאו על ידי אליהו בזק מישיבת דימונה בספר ‘מדבר בצדקה’.

.יום השואה בכז בניסן שבוע הבא.אירועי עקבתא דמשיחא.

הרב צבי יהודה קוק זצ”ל:

..אין לבוא בקושיות ותלונות על ריבונו של עולם .ביום הכיפורים אנו אומרים וידוי על חטא שחטאנו בתמהון לבב… המהריל דיסקין השיב שחטא זה של תמהון לבב הוא החטא היותר חמור להתפלא על הקבה. .הכל בא בסוד ד כל סדר ההנהגה האלוהית אנו גלוי לנו . רק בזהירות גדולה ומתוך בגרות רוחנית… אין לשעבד את הקבה למחשבות ולתפיסות שלנו .רק אחרי שמבינים זאת אפשר לגשת בדחילו .. בדורנו ראינו חידוש נורא של חורבן והן חידוש נורא של תקומה ובנין. יש אנשים שאינם מסכימים עם הסדר הזה של התנהגות אלוהית והם מתבלבלים כשהם נפגשים בו…שואלת הגמרא ‘מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבוא? התשובה היא ‘קטנות’ ‘קטנות שבהם שלא האמינו בקבה’…יש אצלם חיסרון באמונה מתוך מחשבה שאין הקבה מסבב את ההיסטוריה…גם בתוך מציאות דתית יכולה להופיע התבלבלות באמונה… יש להיזהר שלא לחשוב בצמצום לגבי בירורי החשבונות ההיסטוריים של כלל ישראל אלא להגיע להרמת המחשבה לחשבונות כלל עולמיים… אין זה תהליך פשוט יש מצבים שקשה להינתק מהגלות .אבל הרי הגיע הזמן של תחיית העם וגאולת הארץ… אבל כשמגיע זמן זה של יציאתנו מהגלות מופיעים מצבים הדומים לזה של העבד האומר ‘אהבתי את אדוני’ .יהודים מתאהבים בגלות ומסרבים לעלות לארץ ישראל. אבל הגלות לא יכולה להימשך ..גלות היא חילול ד ..ואפילו צדיקים גדולים קשורים לגלות …אין דרך אחרת אלא ‘ויקחני בציצת ראשי’ כדי להעלותם בעל כורחם . לא מדובר כאן בחשבון פרטי ..מכיוון שזה סוד ד סוד הנשמות אלא בניתוח במובן הכללי בגלל המציאות של ‘וימאסו בארץ חמדה’ .ניתוח המביא את העם לניתוק מהגלות וחזרה לארץ ישראל… הגלות גורמת עיכוב בהתגלות אור החיים הכלל ישראלי נהרסת מציאותינו הציבורית הלאומית..’

אלה הם חלק מעיקרי דברי הרב על נושא השואה. כמובן שכדאי לקרוא את כל דבריו בספר זה.

י.ישנה עוד התייחסות מעמיקה שנכתבה באחד ממאמריו בצרפתית של הרב יהודה לאון אשכנזי בספר la parole et lecrit.  הרב מנתח שם את כל ההסברים המסולפים ומגיע גם הוא לתיאור מצב, העם היהודי בתקופה זו לפי המקורות של חכמינו הקדמונים. הוא מביא שם לדוגמא את הגמרא המביאה את דברי הגמרא בסנהדרין דך פח ב. ‘עולא אומר ייתי ולא אחמינה . שהמשיח יבוא ולא אראה אותו… מה זה אומר… רבי אלעזר אומר בגלל החטא ..איזה חטא … ההתעכבות בגולה.. ראה כל הגמרא… הוא מביא במאמרו גם מקובלים גדולים המדברים על הקטסטרופות שיהיו בעקבות משיחא כשתהיה בעתה..כדאי שוב לקרוא את כל המאמר. מי שרוצה להתווכח עם גדולים אלו כדאי שיביא מקורות ! כמובן שאנו לא מקהים כהוא זה את האסון הענק שקרע את עמינו בעקבות השואה ואת החוסר הבנה למה גורלות נספו ואחרים ניצלו… זה לא תפקידנו להבין. אבל לקרוא את ההיסטוריה לפי כדולי חכמינו איך שהם ברמתם הבינו את התורה ההיסטורית של אירועי עמינו זו חובתנו המוסרית שזה לא יקרה שוב!

רבי חיים בן עטאר הקדוש.:

פרשת צו  – זאת תורת העולה . על מוקדה על המזבח.

..ובדרך רמז תרמוז כל הפרשה על גלות אחרון….והודיע למשה לזרז, לישראל ובראשם בני תורה ..להודיע לדורות דבר זה. זאת תורת העולה ..מי זאת עולה מן המדבר על מוקדה על המזבח הם ב פרטים שאנו בהם .שאנו בני תורה ושאנו מיוסרים בגלות . וכנגד הגלות . כי היסורין מתיחס להם שם מזבח להיותם  כפרה ..’ ראה שם על פסוק זאת תורת העולה.

וישנם עוד מקומות רבים שהרב מתייחס לאיחור ישראל בגלות ולצרות שיהיו בעקבות זאת…

.מרן הרב קוק..’ קובץ ומרסה.’ויקריבו לפני ד אש זרה.כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש ושל כל חכמה והופעה בעולם בלא התקשרות אל התורה  ומעשיה בפרטיות ובמדידת המדות הטובות המשוערות על פיה  הרי זה חטא נדב ואביהו הפרדת יסוד אבא מאימא עילאה .חושבים המתנהגים ככה שמקרבים אל הקודש שתויי יין  בלא אימתא  דשמיא  הנובעת ממקור עליוןמ הבאה עי כיסוי ראש  אלא פרועי ראש . ולא נטלו עצה  זה מזה ומורים הלכה מפני רבם  מתוך  הכרה של גדלות פנימית ועומק גדול  של קדודה,זו  צריכה להתבטל בפני מקור התורה…וחוזרים בהולדה שניה  .זוהר ג ריז א. בפינחס זה אליהו המלא רוח ד וקנאת הברית.’

.תרבחו ותסעדו  חג מימונא הכנה ליום השמיני  הפרשה. ספירת העומר.

. חג המימונא  מציינת את מהות שביעי של פסח הנקרא אחרון של חג שיעודו  היה תיקון הסופי של יציאת מצרים.לכן עדת  יהודי מרוקו והיום בה כל מדינת ישראל מציינת את חג זה כדברי הראשלץ ורבה,של ירושלים מציין את התקוה לגאולה השלמה את התקוה של שנות אלפיים המגולמת בשביעי של פסח שהוא כולו עתיד הצריך לבוא בכל יום.

.וכך אנו מאחלים ברכות ושמחים למרות קשיי הגלות שהיתה כי בוודאי יהודה תושע.זו המימונא ואכן בה קבץ ד את האובדים בגולה לארץ ישראל .ואכן המימונא עכשיו בארץ היא במלוא משמעותה והדרה הגאולי!

.במקביל הראשלץ  מרן הרב עמאר מציין את הברכה בכלכלה טובה של המימונא לכן מטעמים טובים .וממשיכה כך את ברכת התבואה לאחר שנידונים על התבואה בפסח.

.ופרשת שמיני היה כניסת העולם עי חנוכת המשכן בא בניסן לעולם השמיני של התיקון מעל הטבע של עולם הבא העל טבעי של יום השמיני הניסי כהגדרת המהרל מפראג.

.וכך מלמד רבי דוד אביחצרא זצל ספרו פתח האוהל .זה הדבר אשר ציוה ד .דבר זה  ברית הלשון המקבילה לברית המעור.תיקון השיח האישי והציבורי  והכללי עם המשכן מקדש בירושלים.

.לכן המימונא זהו הכנה לקראת הגיענו ליום השמינו של אחר שביעי של פסח.

אשרינו שזכינו להתחילו בקיבוץ הגלויות במדינתינו היקרה בחסד אל עלינו כל היום. זהו הקישור בן פסח ושבועות השיחרור הלאומי ותוכנו העיקרי התורה כך גם הראשלץ הרב עמאר מלמד שהמימונא קושרת בן פסח לשבועות גם.

ומה תפקידינו לאחר תיאור האירוע של מיתת נדב ואביהוא .דווקא מה אוכלים איך מקדשים מיתוך האירועים עצמם את עצמינו והחברה.

‘דברו אל בני ישראל לאמור זאת החיה אשר תאכלו’

 

רבי חיים בן עטאר הקדוש:

אל בני ישראל לאמור. אמר תיבת לאמור ירצה כי מצוה זו היא בחינת המעלה והכבוד להם להשמר מדברים הטמאים.

רבינו שלמה אפרים מפראג הכלי יקר:

את הגמל כי מעלה גרה הוא (ישנם סימני כשרות לבהמה. מעלה גרה ומפריס, פרסה)

היה לו לומר איננו מפריס שזה עיקר טעם אל הטומאה ..

ובחזיר אמר כי מפריס פרסה הוא היה לו לומר כי אינו מעלה גרה. ולמה התחיל בכולם בסימן טהרה שלהם. וביאור ענין זה שסימן טהרה שבכולם מוסיף טומאה על טומאתן כדרך שאמרו בעשיו שנמשל לחזיר שפושט טלפיו להראות כאילו כשר ותוכו מלא תוך ומרמה וזה מורה על מי שאין תוכו כברו כמידת הצבועים המראים את עצמם כשרים… ‘את הגמל זה בבל ואת השפן זה מדי החזיר זה אדום ..’והביא ראיה שכל ארבע מלכיות האוכלים מן ארבע מינים אלו כולם קבלו טבעם שהם מראים את עצמם כשרים כאילו כוונתן להטיב עם ישראל ותוכם רע ומר כי כל מחשבתם אך רע כל היום .וישראל לא נזהרו מהם בראותם כי הם מגדלים קצת צדיקים ובאמת שלצורך הנאתם עשו כן ותוכם שונאי ישראל.’.

זהו תפקידנו לדעת לאכול בקדושה כמו שהתורה מתארת בפרשה זו. וזוהי משמעות ההיסטוריה של העם היהודי הנהפך להיות עברי ישראלי. לא רק מה לא אוכלים אלא איך אוכלים איך צורכים איך נהנים מבריאת נקבה בעולמו. איך לתקן את העולם דרך החוק המוסרי של אהבת הריע. אהבה זו היא גם תוצאה של חלוקה נכונה של משאבי החומר הצרכניים של העולם. לכן הכלי יקר מביא את המדרש של הקשר בין האכילה ועלית האימפריות של בבל יוון ורומי ונפילתם בעקבות אכילה  וצריכה כלכלית אגואיסטית ולא של קדושה. אומות העולם  בעקבות  זאת  גם חסדם  כלפי ישראל הינו בעל אינטרס.

.רבי חיים בן עטאר הקדוש בנושא החזיר

‘כל מפרסת פרסה ושסעת שסע . מעלה גרה ‘ ואולי ממה  שלא הוציא מן הכלל סמוך להודעת הכלל רמז שאפילו  החזיר בכלל  על דרך אומרם זל למה  נקרא שמו חזיר  שעתיד להחזיר להיות מותר..’

.דברי אור החיים הקדוש אשר מלמדים אותנו שגם מלכות החזיר של עשיו בוא יבוא היום ההוא שגם חלקה מן ראשה הקבור במערת המכפלה יקושר לישראל וינצל..זו המימינא תקות יום השמיני

לכן עם כל מה שהבאנו לגבי ההתייחסות של השואה וקישורה לאירועי הגלות והגאולה של עמינו .אנו גם מביאים כאן את הכלי יקר שראו בהתנהגות הצבועה הצרכנית של האימפריות את החשש של רדיפה של העם היהודי המסמל את ההיפך של מהותם: אהבת האחר ואכילה בקדושה. ‘וישראל לא נזהרו מהם..’

שבת שלום ושתהיה נשמת הרוגי השואה צרורה בצרור החיים.

שבת שלום חג עצמאות 75 בחסד אל שמח

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן