1

פרשת בלק בחודש תמוז משיח בן יוסף ובן דוד בפי נביא האומות

נבואה סגולת האדם המתגלה בחי המדבר. סגולת הפיכת הרע לטוב של ישראל.יז בתמוז הוא חג ירידת משה מן ההר עם התורה ותחיל המסע לארץ אם לא היה חטא העגל כך יחזור לקדמותו

נרות שבת
לומדים בפרשה:
מאיר משה ואקנין.ירושלים / 
השל”ה הקדוש מבאר שכל פרשה יש לה קשר עם התקופה שבה היא נקראת.פרשת בלק נקראת תמיד בתקופת חודש תמוז שבו יחול יז בתמוז תחילת ימי בן המצרים.מחוייבים אנו לזכור את האירועים המקוריים כמתוארים ב בתורה .יז בתמוז הינו התאריך שבו משה רבינו ירד עם התורה מהר סיני .לכן זה היה אמור להיות חג קבלת התורה עצמה במציאות  וגם תחילת המסע ליכנס לארץ ישראל להקים בה מדינה של ממלכת כהנים וגוי קדוש.כך מבאר השפת אמת על מה שאמר אהרון לעושי העגל חג לד מחר שהוא יז התמוז. יום יז בתמוז יחזור למקורו העליון של חג במועד של מחר שהוא מושג בתורה של ימות המשיח. כך כי ישאלך בנך מחר ועוד.
לכן בלק מלך מואב שבתורה  במסורה שמו  נקרא בפרשה עצמה ובלעם שניהים ממהויות מקבילות של כוח  הדיבור התעמולה של בלעם הפוך מדיבור העברי תורני ,וכוח המעשה של בלק  במידה של רצון  מעשי למנוע  מלכות של טוב   עם השנאה  למלכות  ישראל ההפוכה שהיא  אהבת  כל העמים. שניהים   בלק ובלעם מעוניינים לעצור בשני המישורים דיבור ומעשה  האלו בעד העם העברי אשר דיבורו קודש ומעשיו קדושה במציאות.  ישראל שמהותו תורה שבעל פה  הדיבור העליון  והחלתו במציאות העולם דרך ההלכה וחכמת התורה בדרגת  אות  י  של משה מסיני וישום מעשי בהכנסת האור האלוהי בתבל    בכניסה מעשית  של ישראל  לארץ ישראל  להקמת  מלכות   מדינית   מעפר חומריות ארץ ישראל   שהיא דווקא מקום גילוי השכינה  במציאות החומרית  מדינית עצמה.
.וכך מקור ההתנגדות מגיע מתוך משפחת אברהם עצמו דרך צאצא לוט מואב.
רבי יעקב אביחצרא מלמד בספרו מחשף הלבן דרך פירוש הסוד עם גישת הרב: שבלעם ובלק לקחו את הרע שבקין והבל.לכן אותיות ב.ל נמצאות בבלעם ובלק. וגם לקחו את אותיות ע.מ ל  של עמלק  בשמם.בלעם לקח את ע.מ.ל ובלק אות ק. אלא הם האישים והאידאולוגיות  הרע שבהבל הרוחניות  המתבדלת  ושל קין  החומריות המופרזת ושל עמלק הגאוה  המתנגדות לישראל ולא מתקנים את חטא האחוה בן קין והבל ובן ישראל לעמים . לעומת זאת משה לקח את הטוב שבהבל אות ה אחרונה שבשם ד  המסמלת את תיקון עולם הזה .יתרו גם לקח את נשמת קין ותיקן אותה דרכו ושמואל הרמתי הנביא לקח  את  רוח  קין ותקנה.
.משה ויתרו תיקנו את האחוה ביניהם הם מודל התיקון של קין והבל כשהם תקנו את צד הטוב שבקין  וצד  הטוב שבהבל שהשפיע  על כל מהות הגדרת קין  והבל ותפקידם באנושות. קין והבל דרך כל האישים והאידאולוגיות   המיצגות אותם בהיסטוריה יוכלו לאחד  את  פיתוח  החומר  הנכון דרך קין  ופיתוח הרוח  הנכונה דרך הבל. ופיתוח הנבואה באדם והמלכות דרך שמואל הנביא.ישראל יתרום רוחניות  מתורתו מקיפה לכל העמים והעמים יתרמו את המדע לקידום העולם החומרי.זהו תיקון האחוה חטא קין והבל. זה המצופה ממדינת ישראל.
.לכן פרשה זו  בתורה נקראת ונכתב נצחית  על שם רשע  כמו בלק  מלמד אותנו הרבי מליבוויטש זצל  כי היא מראה שדווקא בלעם בנבואתו השתמש מול כל העולם לברך את ישראל ותיאור נבואת גאולתו  כנאמר בהלכה עי הרמבם בהלכות מלכים פרק יא  דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. וכך המסורה של  התורה בקוראה לפרשה  בלק מבטלת דווקא  את רשעתו וגם מהפכת  לטובה נצחית לעתיד במציאות את הקללה לנבואת ברכה של גאולה וחזרה של ישראל לארצו עם מעלת תורתו. וכך קרה בדורינו בה.
.אתהפכא חשוכא לנהורא זהו סגולת ישראל וגם סגולת ארץ ישראל האור מתוך החושך.לכן רות המואביה   מולידה  את  דוד  המלך  דווקא בהיותה ביתו של עגלון מלך מואב בנו של  בלק. כך הקבה מביא את הגאולה ומלכות ישראל ואנו צריכים לדעת לראות באירועים גם שנראים לנו הפוכים את כינון מלכות ישראל במקביל לכינון תורתו. ובוודאי  חלילה  לא  נאמר לד איך להביא  את הגאולה! וזכינו ברוך השם להיות בארצינו עם תורתינו הקדושה במציאות עם.
.  בלק דווקא מוליד את דוד ומשיח בן דוד ובלעם מנבא את גאולת ישראל ומעלתו והשפעתו באומות עד היום.
 .רבי חיים בן עטאר הקדוש מענקי חכמי מרוקו וירושלים בפירושו אור החיים הקדוש שהחודש הזה תמוז זה ההילולא של הרב אשר השפיע רבות על החשיבה התורנית בכל ישראל מלמד אותנו את דרכי הגאולה. מהפסוק של נבואת בלעם.ראה פירושו על אתר.
 .דרך כוכב מיעקב : זו הגאולה אם יהיה לישראל זכות התהליך  יהיה בצורה של כוכב בניסים גלויים ענני שמיא.
 .וקם שבט מישראל : אם הגאולה תהיה לא בזכות ישראל אלא תגיע בעיתה בזמן הקצוב של הגאולה שאז היא מוכרחת להיות גם בלי זכות. היא תהיה  אז בצורה טבעית עם מהלך היסטורי בתוך טבע התנהגות האדם והעולם. ואז קם שבט מישראל יקום מלך דרך הטבע כמו בעמים וימלוך ויקדם את גאולת ישראל , וגאולה זו תהיה מבחינת  עני  ורוכב  על  החמור. עני משמעות בלשון חכמים בצורה טבעית בהדרגה  מיתוך התמודדות עם טבעיות וחומר העולם בלי נראות של ניסים גלויים לפחות  למראה עין האדם שלא מתבונן.ואם יהיו רק בגדר ומהות  שם  יעקב  יהיה משיח בן דוד של התורה בארץ ומשיח בן  יוסף יהרג  על ידי ארמילוס  הרשע.ואם יהיו בגדר ישראל מהות עליונה של העם אז משיח  בן  יוסף הלאומי  לא  יהרג. וכך ממשיך לבאר הרב שלפי הארי מתפללים בברכת  בונה  ירושלים  על  משיח  בן  יוסף  שלא  יהרג .ראה בסידורי  תפילת  החדש ליוורנו שהתפללנו  בו  במרוקו ובכל קהילות הים התיכון  וגם  בארץ.
.כך אור החיים  הקדוש  מלמד  בפירושו  על שני ציפורים שמביא המצורע  בפרשת מצורע: שני הציפורים זה  משיח בן  אפרים  ומשיח בן דוד.משיח בן יוסף זו המשיחות בתוך גדרי  הטבע הלאומיות  ומשיח בן דוד זו המשיחות של העל  טבעי התורה בתוך המסגרת הלאומית. ראה  מסכת  סוכה על משיח  בן  יוסף וגם בפירוש  רבי  יעקב  אביחצרא  זצל ספרו מחשף הלבן  על  התורה בפרשת חוקת על תפילת  דוד  המלך  על קיום  משיח  בן יוסף.
.וכך אנו מחוייבים ללמוד  את דרכי שני  המשיחים בלאומיות ובתורה  בכדי להבין  בעזרת  חכמי  ישראל המקובלים את  התהליך  שבו אנו  נמצאים  ברוך ד בקוממיות  ארצינו ופיתוח  תורת  ישראל הכללית בארץ ישראל  ובעולם.
.כך גם  במישור  הפרטי האדם צריך ללמוד  מכל אחד ומכל  מאורע  גם חיצוני  לאדם וגם  כשקורא בעולם מסר לחייו, כך עם בלעם.פרי צדיק.
 .היה כשרון נבואי לכל אדם  האפשרות הברורה שד מדבר אל האדם כך מבאר הרב אשכנזי זצל.אנו לא מבינים איך זה קורה.זה דרוש לימוד להבין עיקרון זה מרכזי.זה נשכח לאחר חורבן בית המקדש. הרב אשכנזי ממשיך לבאר לפי פירוש רבי יהודה הלוי בכוזרי  : ישנם חמישה דרגות במציאות העולם שמהותם הינם פוטנציאל הדיבור האמיתי  של רצון ד של האדם.
.דומם.כלשונו כן הוא הוא בריאה שהדיבור בה דומם בדמימה
.צומח. יש כבר קצת שיח כך משמעות שיח שיחה מסויימת.
.חי  כאן יש כבר תנועה וגם דיבור בדרגה מסויימת הרי שלמה המלך הבין את משמעות דברי החי בהמות ועוד..
.מדבר .זה כבר דרגת הדיבור הנכונה של האדם.
.חי המדבר זה כבר דרגת הנבואה  המהותית  איך שמטבטאת רק בישראל למשיג אותה. לכן המסר הנבואי דרגת הינו רק דרגת ישראל שידע לשמר דרגא זאת במקורה.לכן הנבואה הינה רק בארץ ישראל שהיא ארץ אשר היא במדרגת החי מדבר מעל הטבע בטבע.ענין האלוהי.וכך האדם הנביא בארץ הנבואה עם התורה האלוהית.
.כך מבאר רבי חיים בן עטאר הקדוש שהחודש בטו בתמוז  ההילולא של הרב הקדוש בפירושו על הפסוק על בלעם ‘ וישת אל המדבר פניו: המדבר מלשון דיבור   בלעם התכוון לדבר לשון הרע  על  ישראל שהם השתמשו במעלתם  הנבדלת  של דיבור האדם האמיתי שהוא ישראל  לרעה בחטא העגל בחטא המרגלים ועוד…בלעם מזהה את מעלת שראל : הדיבור הנבואי. הנבואה תחזור בהתקדמות גאולתינו  ופדות נפשנו  שהחלה בארצינו הקדושה במציאות.
שבת שלום.וכך ד יהפוך את צום יז בתמוז למקורו העליון שמחת קבלת התורה וכניסה לארץ בירידת משה מן ההר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן