1

המצוות של עם שלם בעקב הגאולה על אדמת ישראל

כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע ד לאבותיכים.

נרות שבת
לומדים בפרשה:
נכתב  עי מאיר משה ואקנין .vakninemm@gmail.com
פרשת עקב אשר  היא הפרשה השניה של שבע הפטרות הנחמה אשר מחברות את עשרת השבועות  בין יז בתמוז ועד ראש השנה.הפרי צדיק מלמד אותנו שזה עשר המידות המסמלות את השלמת כל המידות הנצרכות לתיקון מחורבן  הלאומי שהוא הקודם והעיקרי ועד התשובה העולמית במקביל לפרטית של ראש השנה.
תשובת והחזרת תקופת מקורה העליון של  בן המצרים לקוממיותה הלאומית של הסדר הנכון להיות  היהודי  הופך  לישראל עם ד כלל הפועל באומות , ועד התיקון האישי בתוך העולמי והלאומי של ימי הדין.
היסטורית כאמור  הצד  של התיקון הלאומי בלוח השנה מתחיל  ביז בתמוז ועד ראש השנה.כך בלימוד הפרי צדיק של התקדמות תיקון עשר המידות הנצרכות להחזרה חברה מסודרת בארץ ישראל .אל לנו להפוך את היוצרות התיקון הלאומי  היחודי של ישראל הוא המרכזי  והוא היכול להביא  את  התיקון הפרטי של האיש הישראלי  ולא  הפוך.ראינו במשך כל היסטורית פזורינו בין אומות העולם שהמסר התורני לא חדר לאומות העולם האם עשיו התנהג יותר טוב??.כי מי ידע  בגוים מה המסר של תורה שבעל  פה שהיא  העיקר שנלמדה בבית מדרש במרקש או בפולין? האם המרוקאי  או  הפולני הושפעו  איך לנהל מדינה מתוקנת עקב לימוד זה? עובדות ההיסטוריה מלמדים שממש לא! לכן התורה מדברת בפרשה  עקב  ובכל  התורה  רק בניהול לאומיות ישראלית קדושה שבו יש  תיאור של ברכת השפע הכלכלי של מדינה עברית בארצה ולא פיתוח כלכלת האומות שבסוף גם כפויי טובה כלפי כל הכלכלנים היהודים שקדמו אותה.וגם זה עונש הגלות של האיחור בו שהיגיע בעקבות התמהמהות שם ולא כנצרך להיות כדברי הרב אשכנזי זצל שגרירים בכבוד אצל האומות ולחזור  בזמן  לארץ ישראל.כי יש תפקיד של ישראל מול האומות וכדאי בצורה של רוממות וכבוד.
השפע הכלכלי מתואר רק במסגרת לאומית וברך פרי בטנך אדמתך דגניך על האדמה ברוך תהיה מכל העמים ..,  הוא מתואר בפרשת עקב בתור תשתית השכר הנצרך לקיום התורה והמצוה בארץ  ישראל. וכל המצוה …למען תחיון ובאתם אל  הארץ…כי הארץ אשר אתה בא שמה.. ארץ אשר ד אלוהיך דרש  אותה…והיה אם שמוע תשמעו…ונתתי מטר ארציכים. משה בפירושו של תורתו הבעל פה מאוד ברור! אין חיים לעם  עם תורתו ואין תשתית  קיומית ושפע כלכלי אלא בסדר הלאומי. לכן בפרשת יתרו קודם ל עשרת הדברות  היעד הוא ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי  קדוש ותו לא.התורה ניתנה  רק לעם שיצא ממצרים  ולא לאבות שהיו יחידים  עם  כל מרכזיותם.לכן מביא הכוזרי והאבן עזרא והרמבן  ורבי חיים בן  עטאר  הקדוש  שהיציאה  ממצרים היא התשתית הנצרכת שמבלעדיה  אין  אפשרות  לקבל  תורה.
רואים זאת  היום עם כל השפע של  מדינת  ישראל  על המרחב  הכלכלי העולמי  בהרבה תחומים במדינות  בעולם המערבי ואפריקא! וזה תודות להימצאותינו בארצינו עם כוח טכנולגי מדעי וחקלאי מהמובילים בעולם.האם זה  היה בחול?
הגלות אפשרה בדיעבד פיתוח תורה  שבכתב ממצרים שבעל פה מבבל עצומה   כדברי  הפרי  צדיק  ומגלות אדום יצא הסוד בימינו בכדי שנחזיר מיתוך ניצוצות התרבויות והחזרתם לקדושה את הסדר הלאומי  הנכון כדברי המהרל בספר הנצח.
הרב  קוק זצל.תשמרון לעשות למען תחיון ובאתם וירשתם את  הארץ.עין איה ברכות ז.יח.
‘תכלית התורה היא כפולה השלימות הפרטית של עבודת ד של כל יחיד ויחיד …ועוד יתרון עקרי יש לישראל מורשה קהלת יעקב , והוא התכלית הלאומית שיש בכלל התורה והמצות , שהם בכללם מחזקים את האגד הלאומי ומוסיפים עוצמה בסגולות הלאומיות .ויען שלאומיותם של ישראל היא הדרך הכבושה להדריך את כל העולם כולו בדרכי ד , על  כן בתיקון ושכלול של כנסת ישראל תלויים כל גופי  תורה ומצות.
מי שאינו מכיר התכלית הלאומי לא יוכל להבין מושג כללי לכללות התורה והעבודה. על כן רק מצד אמונה ויראה ועל פי רוב יראת העונש ישקיף על המצות.כי בלא הבנה עיקרית  בעומקה של  תורה שבנויה על פי  יסוד כנסת ישראל בכללה לא יוכל לעלות למדע מבורר לדעת את  ד  ולעבדו  באהבת אמת.על כן  לא  יכיר שום הבדל בין עיקר מצוה לדקדוק רחוק כי כולם תכלית אחת היא למי שאנו  יודע דרך התכלית הכללית.
ואם אמנם הדרך כשהוא לעצמו טוב מאוד  דבאמת עי  ההבנה הכפולה של השלימות הפרטית  והשלימות  הלאומית דכנסת ישראל בכלל , יש  יתרון רב  לכל דקדוק דנכנס לאוצר הכללי  ומתלקט לחשבון  גדול  של אושר וגדולה כללית מכל מקום לזה צריך השקפה ברורה…כי הדקדוקים שומרים את משמרת הכלל…תכלית ההוד  וההדר  הוא  להודיע תפארת  ישראל בעולם עי שיכלול האמיתי   של  כנסת ישראל.. ‘
דברי תורתו של הרב הם מבחינת וזהב הארץ ההיא  טוב זו  תורת  ארץ  ישראל. הרב קוק סידר בתורתו הכללית את כל מסורת דעת חכמי התורה דבעל פה שדברו עם חשיבות הכלל. זו תורת החכמים  כמו המהרל הפרי צדיק אור החיים  הקדוש שדרך פירושם החזירו  את  מטרת  ישראל ותורתם בעולם הלאומי של כל  האנושות. הרב קוק  בכאן  מדגיש את המרכזיות  הזו הלאומית של תורתינו שהיא  התשתית  של  כל  פרטי הההלכה והתלמוד.לשמור  על  האגד  הלאומי  ישראלי  יחודי.
ארץ חטה ושעורה וגפן ותאינה ורימון ארץ זית   שמן  ודבש.
הרב קוק עין  איה ברכות  ו.מ.
“,ברכות מא ב.רב חיסדא ורב המנונא הוי יתבי בסעודתא אייתו  לקמיהו תמרי ורמוני שקל  רב  המנונא  בריך אתמרי ברישא .אמר ליה אב  חסדא לא סבר  ליה  מר  להא דאמר רב  יוסף ואיתמא רבי  יצחק : כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה? אמר  ליה זה שני  לארץ  וזה חמישי  לארץ .’
‘ כשם שהברכות עצמם מעירות את הלבבות  לדיעות ישרות שהן אבות למעשים ישרים ומדות טובות , כן  גם פרטיהם להלכותיהם בנויים על פי  דרכים מפולשים למדות טובות ויקרות ועיקרי  התורה באמונות  ודעות.ובאשר חבת ארץ הקודש היא  יסודה של  תורה , שהיא מביאה את כלל עם ד וכלל העולם  כולו להשלמתם.על כן מחוברים הם ענייני הברכות בהקדמתם בסמיכתם לארץ שבתורה להורות כי כל הקרוב קרוב יותר לארץ ומי שיש לו יותר אהבה לארץ  יותר ויותר השתדלות בענין ישוב  הארץ הקודש הוא מוקדם לברכה  והוא קרוב  יותר אל  השלימות.ובאשר חיבת  הארץ מחולקת  היא לפי מעלת האנשים והכרתם.כי  יש דמחבב ארץ הקודש בשביל סגולותיה  היקרות וצמא מאוד לרצות אבניה ולחונן  עפרה כדי  לקיים המצות  התלויות בארץ ובשביל התכלית העליונה הנמצאת בה לכלל ישראל ולכלל העולם במעלתם הרוחנית.ויש מי שמחבב  ארץ הקודש וישתדל בישובה ובדירתה בשביל  שמכיר  בה התכלית של המנוחה החומרית  לכלל ישראל  שהוא גם כן דבר טוב ונשגב.בכל  זאת  לא  בא עד  המעלה הראשונה למי שמכיר  יסוד התכלית  העליונה שבחבת הארץ. על  כן  רמוז בפסוק  זה קירוב הברכות לארץ  בשתי  מערכות , חמישה מינים נגד ההשתוקקות לארץ  באופן העליון המעולה מכווניפ  נגד  חמשה  חומשי  תורה  שהם יסוד  ההשלמה  הישראלית וממנה נמשכת ההשלמה האנושית וכל המוקדם בה וקרוב  יותר לארץ  מוקדם  לברכה.והחלק  השני זית שמן ודבש נגד המכירים  ההשלמה הטבעית  של כלל ישראל  בארץ  השלמתם  הרוחנית הטבעית כראוי לעם גדול  וחכם ברוח ובחומר.
ולמדנו מכאן  כמה  גדולה היא המעלה של  מי שמשתוקק  לישב  הארץ  אפילו  לשם  תכלית  החומרית  של  הכלל .כי  אצל הכלל יהפך תמיד כל  ענין  גשמי  לרוחני .והתכלית העליונה  בא תבוא עי חבור  עם ד  בארץ  ד .על  כן  מי  שיש  לו קורבה יתירה  לארץ  הקודש אפילו במדרגה  נמוכה  יש  לנו לחזקן  ולאמצו ולהקדימו  לברכה , מימי שמתאחר  ומתרחק  אף על  פי שבתוך הלב יהיה המתרחק  בעל מדריגה יותר עליונה .מכל מקום ישוב הארץ וחבתה בפועל הוא דבר נשגב וכמו שאמרו חזל  על  עמרי  שזכה למלכות בשביל שהוסיף עיר  אחת  בישראל  אף על  פי  שהיתה  כוונתו  ודאי חומרית.ויש  לנו  לימוד שצריך  לחזק  את  הכוחות  החומריים  של  כלל האומה  ומזה  יבוא גם  כן  חיזוק  להכוחות הרוחניים.על  כן  אמר  להם זה  שני  לארץ אף על  פי  שהוא שני  לארץ  במדריגה  השניה מכל  מקום   הוא  קדום  לחמישי  לארץ  דבמדרגה  ראשונה ..אף על  פי  שהוא  נפש  שפלה  נגד  הראשון  מכל  מקום  פעולותיו  הגשמיות מתקרבות למטרה רמה  על  כן  מיתוך  החוזק החומרי יבוא חוזק נפשי רוחני.’
זהו תורה של הרב קוק הדורשת  בדורינו בוודאי לימוד  של  כל  מילה . והנה הרב  מעלה אל על היסטורי  את  הגמרא הזו ומברר לפי ההלכה דהקדמת ברכה  על  התמרים שהם בסידור שני  למילת הארץ בפסוק  היא  הקודמת לרימון שהוא חמישי  למילת הארץ. כי העליה לארץ ובניתה אפילו  למטרה הראשונית  ההכרחית החומרית היא כשהיא מתבצעת קודמת לשאיפות האמיתיות  ונצרכות של ארץ ישראל מיתוך התורה. הבונים פרקטית הם  בראשוניות שלהם היסטורית בגאולתינו הם נתנו תשתית לאפשרות  דרגת  ארץ  ישראל  לפי מקורה התורני. לכן הם  קודמים  לברכה . החלוצים הם אשר  נתנו את  האםשרות  לגידול לימוד  התורה  של  ארץ  ישראך. לכן פרשת עקב, מתארת  את  הברכה  הגשמית   של  ארץ  ישראל אשר  היא הצד החיצוני של קדושת  הארץ  אשר בעצמו הוא הקדושה  העפר  והפירות  קדוש.לכן כל  העמלים לבנות  ארצינו בכל תחום הם בתוך קדודת הטרץ וקודמים לברכה אם הם מקדימים. בוודאי שתופשי  התורה אשר  ידעוני  הם כשעוסקים בפיתוח  ארץ  ישראל  מיתוך התורה  עצמה אז  הם  עליונים על  הכל. ורואים זאת בדורינו עם לומדי  התורה כשמפתחים את צהל הכלכלה הערים ועוד.. זכינו.לכן אנו מחוייבים להוביל  את  ארץ  ישראל ואת כלל הישראלים הבונים את  הארץ  למטרתה של היות ממלכת כהנים וגוי קדוש  של  מוסריות אלוהית בתוך הכלכלה והפוליטיקה בתור  דגם  עולמי.זו  עבודת זרם משיח  בן  דוד  לאחד  את  משיח  בן  יוסף  הלאומי  ובן  דוד  התורה. זה הויכוח  היום בהפגנות  שיש. יש קבוצה חילונית ויש קבוצה דתית  ויש  דתית עם  הארץ והיא צריכה לחבר הכל האנודיות  הלאומיות  והתורה  כדברי  הרב, קוק זצל.
רבי צדוק  הכהן  מלובלין.מאמר ג עקב.
‘פתח בג לשונות בלשון רבים תשמעום ושמרתם ועשיתם .ואחר כך כל  הפרשה בלשון יחיד .
בפרשה שלמעלה שם פתח כי  יביאך כל הפרשה בלשון  יחיד ואחר  כך כתיב לא מרובכם  ז לשונות  לשון  רבים  אחכ כתיב ויפדך  עד סוף הפרשה  לשון יחיד.והענין הוא שכל  התורה נאמרה לכל אחד מישראל  בפרט  כמו שנאמרו עשרת  הדיברות  בלשון יחיד .אך  לזה לא זכו  רק אחר שנעשה האומה הישראלית  אז זכו  הרבים להיות  כל אחד ואחד מישראל  זוכה להדברי תורה.כן פתח למעלה כי  יביאך ה  אלהיך  זה ראשונה לידע ד אלוהיך  דהשם הויה הוא העל הכוחות  שלך.אל הארץ אשר אתה  בא  שמה  לרשתה  לכאורה חמש תיבות אלו מיותרים  דהיה לו  לומר  אל  הארץ  ונשל וגו.הענין  הוא  דעיקר  קדושת  ארץ  ישראל  הוא התשעה קבין  חכמה שנטלה  ארץ  ישראל . כל זמן  שהיתה  בידי  האומות  היתה  זאת החיות שלהם  מה  שינקונ מנט  קבין  חכמה להיפיך.אחר שבאו  ישראל וכבשו  זכן  לכל  הט  קבין..אלמלא חטאו ישראל לא נתנה להם אלא ה חומשי  תורה וספר  יהושוע  שהוא  ערכה  של  ארץ  ישראל.ואף שאחר כך גלו ישראל מארץ מכל מקום הט  קבין חכמה נשאר..על זה נאמר ברוך תהיה מכל העמים שיזכו להוציא הט קבין חכמה מארץ ישראל שהיתה  כבושה תחת ז  עמים ואף להקב  העשירי דנטלה  כל  העולם.על זה על הגלויות להוציא הניצוצין קדישין  מכל  העולם .ואם היו זוכים היה יהושוע משיח בן  יוסף  והיה  כובש  כל  האומות  העולם.וכדיוציאו כל הניצוצין  קדישין עם  הקב העשירי  יוציאו כל  החיות זה פירוש  ברוך  תהיה  מכל  העמים .לא יהיה עקר בדברי  תורה.מכל  מקום לעתיד יזכו הכל לדברי תורה שיוקבע  בלב דנא ועמיך כולם צדיקים .’
וכך דברי הפרי צדיק מלמדים על השילוב דל המעלה האישית של ישראל הפרטי כשהיא תשוזר בעינין הכללי של פרשת עקב. הפרטי  והכללי ביחד . לכן  המעבר  בין  לשון רבים ליחג  מואתחנן עד  עקב.זה כוח  משיח  בן  יוסף להיות המקבץ הלאומי של הכלל והפרט אז יהיה לו  ערך עצמי יחודי כמו כל הכלל. זה  עקב הפרט דהוא עקב הכלל.
שבת שלום  השניה  של הנחמה בפועל בירושלים הבנויה.
מאיר  משה  ואקנין.ירושלים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן