שירת היסטורית ישראל העל טבעית בהשגחה עליונה ● מאיר ואקנין

שבת היא התשובה של האדם. היסטורית ישראל המתוארת בהאזינו היא תורה. תורת השירה של היסטורית ישראל האמיתית מעל הטבע והשכל האנושי במקביל לשיבת ישראל . השגחת האל על נצח ישראל. התשובה השיבה הניסית אל הארץ והתורה העברית.

נרות שבת
לומדים בפרשה:

מאיר משה ואקנין vakninemm@gmail.com

‘האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי… בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל… ירכיבהו על במתי ארץ וירא ד וינאץ מכעס בניו… ויאמר אסתירה פני מהם. אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם.. הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום…וכיפר אדמתו עמו. ‘

הרמב”ן :

‘…ועל דרך האמת בעבור כי בעת הגלות השליך משמים ארץ תפארת ישראל, יאמר שישאנה עתה בעת רצון אל השמים עליונים…והנה השירה הזאת אשר היא בנו לעד אמת נאמן תגיד בביאור כל המוצאות אותנו הזכירה תחלה החסד שעשה עימנו הקבה מאז שלקחנו לחלקו והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר ואשר הנחילנו ארצות גויים. ורוב הטובה והעושר והכבוד אשר הנחילנו בה .וכי מרוב כל טובה מרדו בה ..והזכירה הכעס אשר היה מלפניו עליהם.. ואחרי כן פזר אותם בכל רוח ופאה .וידוע שכל זה נתקיים ויהי כן…ואמרה השירה שבסוף ישיב נקם לצריו… וזה דבר ברור על הגאולה העתידה יבטיח כי בבניין בית שני לא הרנינו גוים עמו רק לעגו עליהם (נחמיה ג לד). והיו גדוליהם עבדים בהיכל מלך בבל ובימים ההם לא השיב נקם לצריו ולא כיפר אדמתו עמו. והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל ושהוא יתברך יעשה בנו תוכחות חימה אבל לא ישבית זכרנו וישוב ויתנחם ויפרע מהאויבים . ויכפר על תטאתינו למען שמו. אם כן השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כרחן של מינין .וכן הזכירו בספרי  גדולה שירה זו שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש  בה לעתיד לבוא ויש בה עולם הזה ויש, בה עולם הבא ..ואילו הייתה השירה הזו מכתב אחד מן החוזים בכוכבים היה ראוי להאמין לה מפני שנתקיימו כל דבריה . ואף כי אנחנו נצפה בכל לב לדברי אלוהים חיים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו אשר לא היה כפניו ואחריו כמוהו. עליו השלום.’

רבן של ישראל רבי משה בן נחמן מתאר לנו את הגדרת התשובה הישראלית לפי תיאור משה רבינו. ותשובה זו הינה גילוי ההשגחה האלוהית על ידי נבואת עבדו הנאמן על היסטורית  ישראל הגואלת את האנושות ועל תהלוכה העל טבעית של היסטטריה זו.בעצם הצלחת היסטורית ישראל של הוצאת תורה שבכתב ושבעל פה מיתוך הגלויות והעלאת  הכל למקורו בחזרה לארץ ישראל וגאולת העולם. ונבואה זו מתארת את בחירת  ישראל   ראשית  הכל על ידי האל מבלי זכות מעל השכל האנושי .ישראל  הזהות הצריכה לצאת בפועל  נבראו לפני העולם.הקבה בחר בישראל מעל לכל הגיון אנושי של מעשה או זכות.בחירה אלוהית זו יש לה במקביל  סיבה , הקבה לא בוחר באקראי  או כמו ההשקפה הנוצרית רק בחסד את מייסדי הזהות העברית.כשאנו רואים את הרצון  והעשייה האדירה של אברהם להתחיל מיוזמתו הבחירית ליסד את הזהות העברית מניתוקו מתרבות ארם אשר היא היתה הזהות העברית שבחרה לישאר בארם וליטמע ערכית ומזה יצא לבן . הקבלה היום לחלק מהזהות היהודית בניכר והתהוות של הזהות הישראלית  תורנית בארץ  ישראל זה משהו אחר!   יצירה של מהות החסד .כך  לאחר הוסדות  ישראל ממקור הצורים והגבעות האבות והאימהות לפי מידת הדין והרחמים. ומשם לידת האדם העברי השלם יעקב שבזכותו אברהם  ויצחק  ומיתוכו ישראל העם העברי המאחד את כל ההויה האנושית כמצופה מהאנושות הכללית מראשית בריאת  האדם וחוה. אדם זה התגלה בלידת עם ישראל עם ירושת אופי האבות העבריים של איחוד המידות  של חסד ודין שיאפשרו בעתיד את הצלחת האנושות.וכך נטילת האחריות  על האנושות. עול נשיאת  הגלות שבא בעקבות אחריות זו שהסתיים עם צרות גדולות.  וצמיחת הגאולה עד לתיקון האנושות מיתוך ייסורי הגלות וגאולת ד לעמו עד ימות המשיח בכינון מדינה לאחר קיבוץ גלויות בדורינו במדינת  ישראל  כרואות עינינו בשוב ד את שיבת ציון בחסד למרות  החזרה דווקא  בעיתה ולא לפני  עם כל צרותיה  כלימוד המקובלים .ראה אור החיים הקדוש. אלא שהכל מהשגחת ורצון האל על עמו שכך יהיה על כל  סודות היסטוריה זו.

וכל המהלך האדיר של העניין הא-לוהי הזה מתואר בצורה של  שירת האזינו מבלי שום ציון של תשובה במהלך השירה  כל שהיא על ידי ישראל כנאמר על ידי הרמבן . אלא רק הבטחה שהוא יצלח את ההיסטוריה המורכבת שלו יגאל וישוב לארצו. ופירוש זה של הרמב”ן  שמציין    את  הכתוב  בפרשה ומבליט את עיקרה שהיא הבלטת קדושת היסטורית ישראל עם מורכבותה  דורש לימוד מעמיק של כל שלבי ההיסטוריה מהאבות עד  הגלויות  ועד מדינת ישראל היום.  ללמוד את היסטורית ישראל על כל חלקיה  ועל כל התחנות שלה  בינו שנות דור ודור.אבל זוהי ההיסטוריה שלנו והיא כתובה בתור תורה של משה רבינו אשר היא נצחית.ובוודאי שפרשה זו הנקראת תמיד או לפני כיפור או לפני סוכות יש לה משמעות הקשורה לחגים אלו.

היא נקראת שירה ומיתוכה דווקא לומד הרמבם את מצות עשה של כתיבת ספר תורה.כי התורה היא כאמור כאן על ידי נבואת משה רבינו סדר סודות תהלוכה ההיסטורית של ישראל ומיתוכה כל המצוות .לכן יציאת מצרים היא תשתית כל  המצוות וכל קידוש החגים.זו האזינו וזו התשובה אשר היא  לפי שירה זו החזרת כל האנושות  דרך חזרת  ישראל  לארץ  ישראל לתיקונה. הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקוום וכיפר  אדמתו  עמו .

 

רבי רפאל ברוך טולדנו:  ראב”ד במקנס מרוקו  – נולד בשנת תק”ז נפטר בשנת תקפ”ב. מגדולי החכמים  והפוסקים  במרוקו.

..ועתה כתבו לכם את השירה הזאת שמודיע בה כל מה שיקרה להם ומגיד מראשית אחרית והיותו בדרך שיר יהגו בה תמיד לאהבת הערב שכן טבע העולם שכל דבר שהוא בדרך שיר הוא שגור תמיד בפי האנשים. ‘ פירוש פרשת וילך.

בעצם יש לאדם אשר בשם ישראל יכונה להבין את גודל הסוד של נשמתו  הנובעת  מיתוך אירועי כלל ישראל ותפקידה ביצירתה וביציאתה לעולם והשפעתה על כל העולם.

הרמבן.

והנה השירה הזאת אשר היא בנו לעד נאמן תגיד בבירור כל המוצאות אותנו הזכירה  תחילה החסד שעשה עמנו הקבה מאז שלקחנו לחלקו.והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר  ואשר הנחילנו ארצות הגויים הגדולים והעצומים ורוב הטובה… וכי מרוב כל טובה מרדו בה   והזכירה הכעס. ואחר כך פזר אותם  בכל רוח ופאה… וזה דבר ברור כי על הגאולה העתידה יבטיח כי בבנין בית שני  לא הרנינו גוים עמו   לא השיב נקם  לצריו ולא כיפר אדמתו עמו. והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל  ושהוא יתברך  יעשה בנו בתוכחות חימה אבל לא ישבית זכרנו  וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים  . ויכפר על חטאותינו  למען שמו   אם כן השירה הזאת הבטחה בגאולה העתידה על כרחן של מינין  וכך הזכירו בספרי גדולה שירה זו  שיש בה לשעבר  ויש בה לעתיד לבוא ויש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא. ולזה רמז הכתוב שאמר ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם  הזכיר כל להגיד שהיא כוללת כל העתידות למו ואם היא קטנה בדבור כי ביאר להם עיניניה הרבים  .’.  ..  כך הרמבן זל

.

נאמר שכך מתואר  בפרשת ניצבים במהלך תיאור תשובת  ישראל המתחילה עם תשובת הלב הרצון רק להתבונן ולחזור לאל ושבת עד ד אלוהיך..ומיד קיבוץ הגלויות של ושב ד את שבותיך..ורק בארץ ישראל תהיה מילת הלב ושמיעת המצוות ולימוד התורה.זו היתה ההקדמה של שירת האזינו ראשית חזרה לארץ מהגלות וחזרה לזהות העברית לאומית ורק אחר כך חזרה לתורה  ראה שם.זו בקשת משה בפרשת וילך ועתה כתבו לי את השירה הזו ולמדה את בני ישראל.שירה כמתואר כאן  על ידי  הרמבן המתארת את יצירת הזהות העברית  על ידי  האבות הגלות מהארץ והחזרה  לארץ ישראל.  אין  כל זכות אלא רק בעקבות  הבחירה האלוהית  יסורי הגלות וזמן הגאולה של הבעיתה .זהו מהלך ענק רב שנים וקשיים של חזרת ישראל לזהותו העברית הקדומה בתנאי החברה העכשויית של העולם בעת  קיבוץ הגלויות.ואז בעקבות חזרה לעבריות תתחיל חזרה ענקית ללימוד תורת משה ותורה שבעל פה של כל חכמי ישראל. מיתוך  שני התהליכים חזרה לזהות העברית מהפיזור בגויים שהפך את העברי ליהודי לזהות מוקטנת וחזרה אז לתורה הרבה יותר מקיפה המביאה ומגדילה את כל תורת החכמים של שנות אלפיים. זהו המהלך שקרא לדורינו חזרה לארץ ישראל בעיתה ולא לפני עם חסד אל של רק מיעוט שהפריח שממה והיה כנחשון ומיתוך כך חזרה לזהות העברית הלאומית עם כינון המדינה העברית ומיתוך כך חזרה לתורה ענקית ורחבה ופסיקה ותורה של חכמי ארץ ישראל  כגון  הרב קוק הרב הרצוג הרב עוזיאל מרן הרב עובדיה זצל ויבדל לחיים טובים מרן הראשלץ הרב עמאר וכל ראשי הישיבות

בארצינו.. .

ובשלב הראשון של הפרשה משה מתאר את האבות אשר יסדו את העבריות הישראלית ואת קבלת התורה לאחר גלות מצרים.זהו הראשית של עמינו האבות והתורה מסיני.ישראל עם תורתו יצליח לעבור את ההיסטוריה הקשה ויצלח אותה גם בלי זכות  כנאמר כאן  מיתוך בחירת האל .אלא שבחירה זו בישראל בוודאי קשורה לתורה שהיתה  מיסיני ומתגלה  בחזרתינו מציון מירושלים בלימודה ובעשייתה בארץ  ישראל בדרגה יותר עליונה מבחינת וזהב הארץ ההיא טוב…

רבי דוד אביחצרא זצל.ספרו פתח האוהל.

 האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי

‘  שגם לרבות לעמת ויכתוב משה  תורה מן השמים  האזינו השמים ואדברה ככתוב ולעמת תורה שבעל פה שמתחדשת  והולכת  על פי הקדושים אשר בארץ המה  ותשמע הארץ אמרי פי  שגם רמז האזינו  השמים ואדברה  עם הכולל גימטטריא  עז התורה   . ואדברה  דיבור קשה  אמרי פי  אמירה רכה  גם רמז  תבת האזינו גימטריא סוד עם תשע אותיות המילוי  כי שם ד אקרא לעמת  תורה שבכתב שכולה מקרא שגם כן כולה שם ד  הבו גודל לאלוהינו  בכוח תורה שבעל פה שמתחדשת והולכת. כך דברי הרב.’

זה מהות כל העולם תורה שבכתב ושבעל פה של ישראל אשר החוק האלוהי מיושם בחברה אנושית זו העדות של פרשת האזינו של השמים בארץ

.

רבי דוד אביחצרא.

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. .’לעמת ב תורות   ודהיינו  זכור ימות עולם  שעל ידי התורה  נבראו כלי אומנותו  יתברך  שגם לרבות  זכור לזכר התורה  שבכתב בינו  שנות לעמת תורה שבעל פה  ‘

.

רבי צדוק הכהן מלובלין .פרי צדיק מאמר א האזינו..’וזה שאמר על שירה זו ואדברה קאי על כל התורה.דמה שאמר ואתם כתבו לכם את השירה הזאת ומזה נלמד המצות עשה  דכתיבת ספר תורה  והוא שבהשירה הזו נכלל  כל נפשות  ישראל  כמש  הרמבן.ושש מאות אלף  נפשות ישראל  הם ס רבוא אותיות התורה  ועל זה אמר ואדברה.. דיבור של משה  רבינו  תורה שבכתב  שאצלו נכלל  כל התורה שבעל פה בתורה שבכתב … ואמר האזינו שצריך  להטות  אוזן  לדברי התורה  והיה די בתורה שבכתב. וזהו ותשמע הארץ דמימלא תשמע הארץ שהוא הגוף שהוא הגוף ….ופרשה זו הוא פרשה אחרונה שנקראת בשבת דפרשת ברכה נקראת ביום טוב ומשום הכי קורין פרשה זו שכולל תורה שבכתב ותורה שבעל פה כאמור  בשבת שקודם סוכות בצלו חמדתי וישבתי צלו דקודשא בריך הוא  תורה שבכתב  מקדש ומשכן  צלא דמהמנותא  תורה שבעל פה ..כך דברי הרב

הקדמה זו לתיאור היסטורית ישראל אשר תחזור לעבריותה מעבר לזכות או תשובה כנאמר על ידי הרמבן מבליטה שבעצם היסטורית ישראל הנראית כמתואר בשירת האזינו מנותקת מהתורה   דורשת לימוד מעמיק .כי בעצם בפנימיות ההיסטוריה של ישראל  היא רק תורה והיא קודמת למצוה  ולא  הפוך ומיתוכה נובעת כל תורה שבעל  פה .לכן מכוח ההיסטוריה הישראלית שהיא סוד יש מקום לזכות המצוה.כי ישראל בגלות החזירו איתם את כל ערכי האומות  והפכו לעינינו הרואות מרכז ההויה האנושית בהרבה תחומים.בעצם הרמבן מפרש לנו שאין בשירה זו תנאי לתשובה אלא שד יחזיר אותנו לארץ ויציג דרך ההיסטוריה הקשה את השגחת ד  מול כל העולם כולו זו בעצם התשובה האמיתית.תשובה המחזירה את  ישראל

 לעבריותו מיתוך השגחת ד על כל ההסטוריה שלו.זו התורה כי מהות התורה הינה להיות  הזהות העברית רצון האל של בריאת האדם בבריאה.וזהות זו החוזרת למקורה בחזרתה של וכיפר אדמתו עמו בארצו עוד מעבר  זו מטרת כל התורה.ואם מטרת כל התורה מושגת בחזרתינו לארצינו ולזהותינו העברית למרות כל המניעים הענקיים של הגויים וגם  לפעמים  של  יצרנו  אנו גם של הדתיים אז כאן ד מגלה את השגחתו על עמו ועל כל העולם.    זו התורה שעשייתה מגלה את השגחת ד בעולם ומיתוך כך הקדושה.לכן אין תיאור תשובה  בשירה הזו אבל היא במהותה התשובה של  תיאור היסטורית ישראל מעל כל היגיון אנושי אשר בהשגחת ד נגאלת ,זו התורה זו התשובה. השגחת ד על עמו וארצו מול כל העולם.ולעניות דעתי הרמבן מתאר שהשירה שהיסטורית ישראל היא התשובה הגדולה של כל ההויה האנושית.לכן יש  צורך בשירת האזינו לומר שתהיה תשובה מטבע העל טבעי של היסטורית  ישראל של  חזרת ישראל לארצו . ומהות  זו מאפשרת את חובת  קיום כל התורה ויישום הקדושה בעולם המעשה  שזה  חידוש  ישראל.לכן האזינו היא תיאור עומק התשובה…

 הפירוט  של כל השלבים כבר כתובה בפרשת וילך .היסטורית ישראל הפלאית היא התשובה הענקית שזהותינו תחזור למקומה ארצינו גם ובעקבות  זאת תורתינו בארץ. .  ..

 

הרב יהודה לאון אשכנזי – מניטו:

‘האדם בעל הנשמה בתוך הגוף צריך להצדיק את מהות נתינת חייו בעולם זה. אורך הזמן ניתן לאדם לרכוש בזכותו את החיים שהוא קיבל בחסד מן הבורא. וזכות מאמץ זה מגיע מקיום התורה והמצוות. בעצם קבלת החיים הינה אקט כל כך מוחלט של חסד ותלות בנותן החיים. הצדקה של קבלת החיים יכולה להיות רק במוכנות לתת את החיים עצמם חזרה לנותן לבורא. כי מה יצדק כל אקט שנעשה מול המוחלטות של נתינת החיים על ידי הבורא? .לכן ראש השנה הוא בסימן העקידה ויצחק אבינו שהיה מוכן להקריב את קבלת חייו ברצון לקשר אותם לחלוטין לבורא רק הוא יכול להצדיק את חייו.

רבי צדוק הכהן מלובלין.פרי צדיק.שבת תשובה.מאמר יא..

‘זה ‘שאמר דוד המלך עה לא בגבורת הסוס יחפץ..היינו בפעולה ומעשה והוא נגד עסק העבודה  בקום ועשה ואמר שאין זה עוד המכוון האמיתי..וזה כנגד העסק ביראה דהוא גבור הכובש את  יצרו גם בזה לא ירצה דאין זה עוד  כל  השלימות  רק רוצה ד את  יראיו  את המייחלים לחסדו .והוא   מדתו  של יעקב  שאמר שאין לו כלום מצדו רק מה שהשם יתברך מנהיג אותו ומשפיע לו מחסדו .ובאמת גם אברהם ויצחק היה להם מדרגה זו וכמו שאמרנו שאחר לידת  יעקב גם הם נקראו ישראל.רק מקודם היה נחשב שיש עוד פסולת בזרעם מאחר שישמעאל ועשו היו נחשבים  לזרעם והנה כשבא האדם על ההכרה זו שגם כל ההשתדלות שלו הכל הוא רק מכח ד  יתברך .אז ממלא נתברר שגם אם חס ושלום עשו מה נגד רצון ד  הוא גם שמיד הבריאה צפה ד יצברך במעדיו שכן יהיה.

וכשאנו מכירים זאת באמת מברר אחר כך השם יתברך שיהיה נעשה מזדונות  זכויות ואומר שהכל ממני בידיעה מוקדם.וכמו שנא ארפא משובתם אוהבם נדבה שמופיע בלב התשובה  שלימה  מאהבה . שהמעשים הלא טובים יתנו גם כן ריח טוב .ובשבת הכל מכיר שהכל מהשם יתברך ואז זוכין לתשובה שלימה שיהיה מהכל זכויות .כך דברי  הרב..

דברי הפרי צדיק מלמדים את חובת קבלת עול מלכות שמים של האדם  והפנמה שכל יוזמתינו  הנחוצה היא  רק בתוך השגחת הקבה עלינו שלא נתגאה. זה ראש  השנה  וכיפור וסיכות לצאת מדירת קבע לדירת  עראי. הפעילות שלנו ומסלול כל חי הינו בחינת עראי הבנה שעשייתינו  הינה בחסד האל הנותן ליעף כוח עם כל מאמץ העשייה .ואז התשובה היא מאהבת ד.כך בדורינו  כל העשייה של מריצי המדינה הינה בהשגחת ד על כל עשייה של כל אחד מאיתנו בכל  תחום  גם בתורה. 

 

לכן נושא התשובה של האדם  של קניית בזכות את חסד החיים הניתנים על ידי הבורא , עוברת במאמציו לתקן את מידותיו ולקיים את התורה והמצווה אשר יאפשרו לו להצליח להיות באמת זכאי בדין  ובזכות של  החיים  הניתנו בחסד על ידי הבורא. אלא שדבר זה לא קל .כי מי יכול לומר שהוא זכה בדין בחייו? הרי חכמים אומרים שגם אם האבות יעמדו בדין לא יזכו..

פרשת האזינו לפני יום הכיפורים או סוכות  ובעצם יום הכיפורים בא לאחר בקשה ותפילה לתשובת כלל פרטי העולם. יום הכיפורים הינו תשובת הפרט. ובעצם תשובה הפרט של יום הכיפורים קשורה הדוק לתשובת הכלל. ונאמר שוב במאמר זה לאחר שכתבתי זאת במאמר של ראש השנה: תשובת היחיד  של כיפור עם השליטה על החומר קיימת ונחוצה רק אם מגמתה הינה תיקון האנושות של ראש השנה.

לכן פרשת האזינו של לפני כיפור  או סוכות  לא עוסקת בתשובה אלא בהשגחת ד’ העל  טבעית על היסטורית ישראל והתשובה הכללית הלאומית של פרשת האזינו כמתואר בה את כל היסטורית  ישראל הקדושה היא התשתית של התשובה  הפרטית  של  יום  כיפור. ושוב מיד אחכ את חג הסוכות שהוא הצגת הטבע הארץ ישראלי של מעלתו הרוחנית עם ארבעת  המינים הסוכה טבע ארץ ישראל!,  הצלחת היסטוריה זו  היא גם בפרקים מסויימים  נגד רצוננו,  והחזרת ישראל למעמדו של עם נבחר בארצו הנבחרת. ואנו לא רואים שזה בא בזכות בפרשה. זו הסגולה הישראלית המגיעה מיצירה א-לוהית. וזה נקרא על ידי רבי יהודה הלוי; העינין הא-לוהי.

זאת אומרת שתשובה לפי משה רבינו הינה בחזרת עם ישראל לתעודתו. ורק משם התשובה הפרטית המצוותית יש לה תוקף.

מתוך  מהות  זו יש חידוש ומקום תשובת  האדם  עי  עשיית המצוה ולימוד  התורה מיתוך סוד סגולת  ישראל יש מקום לעשית החובה של המצוה .זכות עבר אברהם  האבות  דור יוצאי  מצרים ומקבלי  התורה שבחרו  להיות  הם  ישראל  של  הראשית  הוביל  לבחירתם   עי  האל ואז  זו  בחירה  מעל  כל  הגיון..

.הרב אשכנזי זצל מלמד שבתיקוני זוהר במילה בראשית יש ירא שבת .כי השבת היא מהות הכרת האדם בבוראו וכי הוא מנהיג את  העולם ולא רצון האדם.השבת  היא הכרת ראשית  הבריאה של ד לאחר ששת  ימי  המעשה שבהם האדם  בעשייתו  הנצרכת מרגיש בטעות  שהוא אדון  העולם.המעבר בן הבריאה של  ד לטבע  העולם זהו רצון האל  לאפשר את חיי האדם ובשבת האדם  חוזר מהטבע  של  העולם למימד הבריאה של  הראשית  ואז מכריז  על  ד כמלך  העולם  בשבת.לכן  שבת הוא  התשובה  ולכן  שבת שובה.יסוד לימוד  זה הינו כאן בתורת רבי צדוק הכהן…

רבי צדוק   הכהן  מלובלין.פרי  צדיק מאמר ה.

‘השבת  הזה הראשון של השנה שהוא השבת הראשון של  הבריאה כי בראש השנה נברא האדם הראשון ומיד בשבת  זה שהוא השבת בראשית שלאחר ימי המעשה של הבריאה הגין עליו השבת לאחר החטא.כדאיתא במדרש אמר כך הוא כחה של תשובה מיד עמד אדם הראשון ואמר מזמור שיר ליום  השבת.כי עיקר כוח  התשובה נתגלה לו עי השבת  הזה שנאמר וירא אלוהים את  כל  אשר עשה והנה טוב מאוד וגו וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו.והיינו לאחר שהרגיש  בעצמו מה שקלקל במעשיו והוא היה   תכלית מכוון של הב הבריאה ועם כל  זה  על ידי  קדושת השבת נתקן הכל  שיהיה מהכל טוב מאוד

והשם יתברך כביכול היה לו נייחא ושביתה מן הבריאה מפני שעינ קדושת השבתמ מופיע  על האדםמ התעוררות התשובה  שהוא ענין חרטה ושבירת הלב לאחר שיאירו עניו על גודלמ הפגם.כדאיתא בזוהר  הקדוש שענין תשובה  הוא תשוב  ו לגבי ה או תשוב ה לגבי  ו ועל ידי המרירות ושבירת  הלב  או שתשוב  ו  לגבי  ה  היינו אני את  דכא או שתשוב ה לגבי  ו  היינו אתי דכא .וזאת מופיע בלב האדם עי קדושת  השבת על ידי נפש  יתירה  שהוא מאצילות  והוא בחינת  שכינתא  שממנה בא היראה  בלב  האדם כמונשנא ובמורא גדול  זו גילוי  שכינה.על כן בתענית חב על פסוק וזרחה  לכם יראי שמי  דשומרי שבת נקראו יראי  שמי   ירושלמי  אםילו עם  הארץ  אימת שבת  עליו והוא  יראה תתאה

מפני שבשבת הופיע  עליו גודל היראה שהיה יציר כפיו של הקבה  ודבר עמו ד  יתברך

שבכל שבת מפיע התעוררות תשובה  בלב האדם וביחוד בשבת  זו  שהוא שבת  הראשון  של  הבריאה ולכן  נקרא שבת  תשובה.עי כוח התעוררות התשובה דמופיע בנפשות  ישראל  בשבת זה על ידי  זה נשפע  הארת התשובה בכל ששת ימי המעשה  של השבת זה מלפניו ומלאחריו  מן ראש  השנה עד  יום  הכיפורים….ו’

זהו קבלת עול מלכות  שמים עי הכרת הבורא בשבת כי  הוא  המנהיג  הכל וכל חיינו הם סוד השגחת הבורא וזה  לימוד  מרכזי  לדורינו הגדול של גילוי גאולת  ישראל  בו  וגילוי תורת ישראל  וגילוי במקביל של חכמה אנושית וטנולוגית  ורפואית ענקית.כוח זה  יכול לסנוור את עיני  האדם בכלל לחשוב שחכמתו מנהלת  את  העולם ואז זהו בעצם  חטא  הראשון של  האדם  שהקדים רצון  עצמו לרצון בוראו!.וזה מוביל לשליטת האדם באדם ולאגו  של  גאוה שהוא  לפי  המהרל מקור כל  חטא. כי  האדם מקדים  את  רצונו ורוצה  לעשות מה שהוא  רוצה זו גאוה לכן  השבת היא היראה כי  האדם  מצהיר כשהוא שובת  מכל  עשיה שהקבה  הוא מנהיג  את כל  העולם ורק רצה  לשבות במשך ההיסטוריה לאחר  הבריאה  בכדי  לאפשר  יוזמת  האדם  . ואז  כשהאדם  שובת  הוא מצהיר  על מלכות שמים בעולם ומגלה  בכך השבת  שד נוא  הבורא  והוא  מנהיג  ההיסטוריה  .. זו  התשובה  העיקרית  לפני כיפור רצון  האל  לפנימ רצון  האדם או הקבלה של שניהים.

.

זה חג הסוכות לפי הפרי צדיק ולמקנהו עשה סוכות יעקב הכניס את נצחיות העברי של איחוד המידות למקנהו אשר הוא ישראל.

ברור מאוד שאנו חייבים לקיים את כל התורה והמצווה. אלא שסוד ההיסטוריה הישראלית והגעתה לשלמותה בהקמת מדינה עברית שתהיה ממלכת כהנים, היא מעל כל זכות ומיתוכה נחזור לתורה. התורה  לימודה וקיום כל המצוה תלוי בכך! זה מה שהרמב”ן אומר שאין בשירה זו תנאי בתשובה ועבודה.

הרמב”ן  – אשביתה מאנוש זכרם.

..וכאשר חטאו וכפרו בו כולם ..לא נשאר רק העם הזה לשמו… ופרסם בהם באותות ומופתים כי הוא אלוהי האלוהים . והנה אם ישוב ואבדם ישכחו העמים את אותותיו. תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה ..ועל כן ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם שיהיה לרצון להקים לו לעם כל הימים..’.

יום הכיפורים אשר הוא קבלת לוחות השניות הוא הכפרה על ידי התשובה של מעשה האדם בתיקון מעשיו  כמו שהלוחות השניות הם מעשה אדם.  הם תוצאה של  פיסול ועמל של המידות   להגיע לתורה. כדברי הרב עמיטל זצל משה רבינו המלמד אותנו איך לפסול את המידות שלנו על ידי התורה של לוחות השניים .זה כיפור שהוא גם חסד הבורא. לכך עיקר עבודת הכיפורים היא של הכהן הגדול דהוא הכפרה של התורה. אלא שסוד קיום הנשמה הפרטית מוצא את מקומו בסוד ההיסטוריה הישראלית שהיא יצירה אלוהית יצירה מהקבה מעל ומעבר לכל התנהגות אנושית. ובפרשה זו משה מתאר את נצחיות היסטוריה ישראלית זו. נצחיות המתבטאת בגאולה המדלגת על כל זכות. גאולת עם ישראל אשר הינה יצירה אלוהית של סגולה. השגחה זו פלאית הינה רצון האל לתיקון האנושות דרך החזרת ישראל לייעודו וארצו. ורק הבנה זו תיתן את הממד העליון של קיום תורה ומצוות. רק אז התורה הינה ההצלה של האנושות. תורה זו יוצאת מבית המדרש ומפיחה רוח של תשובה על כל פרט ופרט בישראל ומשם מרימה את כל האנושות להחזרתה למקורה . המקור הגן עדן של האבחנה בין הטוב והרע ויותר מזה הפיכת הרע לטוב.

ולכן חג הסוכות הינו לאחר יום כיפור  סוכות הינו הכניסה של כל ישראלי להגנה מהיצר הרע של כל הגלויות והנטיות השליליות הבאות מהחומר של העולם. וסוכה החוגגת את האיחוד בין העברי וטבע ארץ ישראל מראה את השגחת ד  על ישראל למרות הגלות  ובבנית הארץ .ומיתוך כך את רכישת כל שבע המידות של כל האושפיזין והכנסתן לכל המפעל האנושי מתוך השמחה של נצח ישראל המנצח את דין ראש השנה ומביא את כל האומות לקדושת ארץ ישראל עם 4 המינים  קדושה המתבטאת בהכנסתה לכל מרכיבי הכלכלה והמדיניות העולמית.לכן  שירה זו לפני סוכות.

רבי יעקב אביחצרה – ספרו מחשוף הלבן

‘..האספו ואגידה לכם .דכל לשון הגדה היא על הסוד כמו שכתב בזוהר הקדוש…נמצא שאבות העולם כל אחד בדעת פטירתו גילה סודות התורה .וכן עשה משה רבינו עליו השלום בשעת פטירתו גילה סודות התורה בפרשה זו של האזינו .ומלת האזינו גימטרייה הסוד עם ארבע אותיותיו..’

זהו סוד האזינו לימוד ההיסטוריה הישראלית והעולמית מיתוך התיאור בתורה  והבנת מעלת התשובה העולמית בהחזרת ישראל למעמדו האלוהי לפי היצירה האלוהית ומעל לכל זכות.

האדמור מלובלין  בספרו פרי צדיק:

‘.פרשה זו נקרא שירה דכתיב ואתם כתבו לכם את השירה ושירה נקרא על נס כמו  אז ישיר משה וכל כל השירות  שחשבו במדרש  הם על הניסים   וכן אמרו חכמינו זל כל השירות לשון  נקבה  כך הן הצרות  באות עליהן  אבל לעתיד לבוא  אין עוד צרות  באותה  שעה אומרים שיר לשון זכר .יהרי השירות על הניסים  והצלות  מצרות  ושירה זאת אמת שתחילתו שבחים  מיציאת מצרים והכנסתן  לארץ ישראל  אבל אחר כך יש מצער הגלויות וקינה מיבעיה ליה  ומה זה שירה .אך ממה שהעיד  בישראל כי השחת  תשחיתון  מזה  יש על כלל ישראל זכות  שהיה נודע מקודם שישחיתו דרכם . אם לא היה  כן היה כמעט חילול שם שמים  שנכתב בתורה דבר שלא אמת  חס ושלום  ואף שאין זה תירוץ על פרטי הנפשות  מישראל על הכלל כולו יצא ללמד, זכות אם יהיו חטאיכם כשנים ודרשו כשנים הללו שסדורות מששת ימי בראשית כשלג ילבינו .ומאחר שכן היה הסדר שישחיתו דרכם וישובו אחר כך ויגאלו וכמו שבחר השם יתברך לכתוב חטא בת שבע על דוד המלך ושיתקן על ידי תשובה אף שלא היה ראוי לאותו מעשה .כן היה הרצון על כלל האומה שיהיה כן הסדר עד  שתיקנו על ידי תשובה  כדכתיב ושבת ואתה תשוב ושמעת. ולכן קורין פרשה זו קודם יום הכיפורים או אחר יום הכיפורים ששולחין השעיר ונשא את כל עונותם עונות תם .וזהו שאמר דוד המלך ע”ה. גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי.‘ .

 זוהי שירת האזינו .וכך אנו חייבים ללמוד פרשה זו וקישורה לחג הסוכות.גם תיאור חטא ישראל הינו בפנימיותו מושגח כתוב בתורה וגם הוא יתרום לנצח ישראל .וזה סוכות מעל  השכל כל החומר במצוה. התשובה יכולה להיות רק מהזהות של ישראל לכן התיאור של החטא הלאומי וכפרתו בפרשה.

ומבינים אנו שיש השגחה של סגולה מאת הקבה על כל פרט מעם ישראל. השגחה זו תוביל את הישראלי לחזור לתורתו של ישיבת המשיח. להפוך את המרור למתוק. והחזרת ישראל על ידי ושב ד’ את שבותך לארצו מובילה בפועל לואתה תשוב להיות ישראל מבחינת יש שישים ריבוא אותיות לתורה.

ואז ורק אז יהיה כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ד תטהרו. ואיתנו כל אזרחי העולם. ושהקבה יצעיד את תשובתנו של תיקון כל מידותינו וקיום התורה כך שנוכל להחזיר את עצמינו ואת העולם לעשות רצון בוראנו. הלוואי.

ובחג הסוכות אנו מיישמים את ההשגחה הפלאית של ד על היסטורית ישראל כשאנו עם כל הגוך בסוכה בירושלים עם רכישת כל המידות ואחדותם בשמחה .

שבת שלום   וגמר חתימה טובה וחג סוכות של הודאה על טבע ארץ ישראל שמח.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן