1

החזרה היזומה של אברם לארץ העברים / מאיר משה ואקנין

החזרה היזומה של אברם העברי לארצו ארץ ישראל ארץ העברים בלי התגלות גרמה לגילוי ד אליו ולתחילת אלפיים שנה של תורה ולהפיכתו לברכת העולם כך בדורנו. כך יוזמת העם שנלחם וחיילנו בשטח עצרה את חיות טרף האיסלמי עם השגחת האל על הכל. אברהם העברי האוניברסלי .

נרות שבת
לומדים בפרשה

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין – vakninemm@gmail.com

 

לעילוי נשמת מר אבי שמעון חנניה בן סימי.ולהצלחת צבא הגנה לישראל בנצחון מול חיות האסלם העזתי.

‘ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען.’ סוף פרשת נוח.

.ויאמר ד אל אברם לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך ועשך לגוי גדול.. וילך אברם כאשר דבר אליו ד..

הפסוקים ברורים משפחת אברם העברית פליטי השמדת העברים על ידי נמרוד מלך בבל חוזרים מיוזמתם בלי שום גילוי נבואי לארץ כנען הידועה להם בתור ארץ העברים.  מבלי יוזמה אנושית של אברם  זאת לא היתה אפשרות להחל לקדם את הלאומיות של ברכת העמים העברית שתהפוך לישראל עם שלושת האבות עם איחוד מידות החסד והדין  שמאפשר לגלות  מיתוכו את התורה. רק  אחכ הקבה  התגלה בפרשת לך לך לאברם לבחור  בו ולאשר  את  המהלך היזומי שלו.כך בדיוק קרה בהיסטוריה שלנו ובחזרתינו לארץ ישראל בדורינו. היוזמה של כל אוהבי ציון חכמי ישראל  האמיתיים  היא  היא שאפשרה עם מאמץ הפרקטי מדיני פוליטי ועוד..את חזרתינו והקבה שראה את היוזמה כמו אצל אברם בירך את המהלך והצליח אותו.אלא העובדות! הבה נראה את פרשני התורה ונקרא אותם בלי שום דעות מוקדמות שממש יכולות לסתור את פסוקי תורת ד !

אברם היה צריך לצאת מקליפת ארם   לפי המקובלים שבה הזהות העברית אז היתה נמצאת שבויה בתרבות זו שמיתוכה אברם פעל וללכת לארץ  ישראל  שרק  מיתוכה  לפי  הזוהר העם העברי יוכל  להצמיח את גאולת העולם על ידי  משיח  בן  דוד. אפדרות זו  מאז  ועד  היום  אפשרית  רק מברכת ארצינו .אברם עובר שינוי מזהות עברית חלקית  בתוך תרבות ארם לזהות עברית של תחילת יסוד האומה  העברית  מיתוך הארץ אל מול  העולם.כך דברי הפרי  צדיק  לפי  הזוהר.

רבי צדוק  הכהן  מלובלין.פרי צדיק מאמר ט לך לך.

‘..זוהר רבי שמעון והיה ברכה  מסטרא דארעא דישראל..כל דברהים הקדושים מרמזים על ענין אחד על פי מה שאמרו בזוהר  הקדוש לך לך וכו לאתקנא  דרגא דילך והיינו כי אברהם אבינו היתה מדתו  חסד שהוא ענין התפשטות והשתדל לפרסם כבוד  אלהותו יתהרך בהתפשטות  רב בכל העולם . ולכן  גייר גיורים הרבה להכניס כל העולם תחת כנפי השכינה.ואמר לו  הקבה  לך לך  מאותו התפשטות  שבין  האומות. כי באמת כל הגרים  שגייר חזרו לסורם  אחר פטירתו כמו שאמרו בפרקי דרבי אליעזר פרק כט.היינו גרים שגייר  בחרן.וכנגד  זה ואעשך לגוי  גדול  והיינו התפשטות  הקדושה בזרעך וכמו שאמרו בבראשית  רבה אותה  אומה שכתיב  בה כי מי גוי  גדול אני מעמיד ממך…ואברכך מרמז על יצחק אבינו צמצם קדושתו שלא להתםשט מול  העכום. וגם אל הארץ אשר אראך  מרמז  על  יצחק שלא  מצינו שהראהו . רק  הכונה שאתראה לך דהנבואה בארץ ישראל . והיה ברכה מסטרא דארעא  דישראל היינו דוד  המלך יה מרכבה למדת מלכות שנקרא ארץ.והברכה הוא  מציון . היינו  כל  ארץ  ישראל נקראת  עיר  דוד כי לעתיד יהיה כל ארץ  ישראל קדושת  ציון.. ומשית  בן  דוד יתקן גם עטיו של  נחש וימשיך החיים האמיתיים  בעולם יתקן הכל . ואברהם זכה לזה במלחמת  המלכים  שהיה  להציל  את  לוט  שהיה בו  נפש  רות .

וחותמין  מגן  דוד  בהפטרה  ..מצד  שהוא  יהיה  הסוף  זוהר סיומא  מלכא  משיחא .אבל  עיקר  ההתחלה הוא  מצדך וזהו שאמרו שאין  חותמיןמ אלא  בך זה שמרמז הזוהר  הקדוש והיה  ברכה מסטרא דארעא  דישראל מרמז  על  משיח כי שם צוה  ד  את  הברכה. ‘

כך פרשני  המקרא מלמדים לגבי  יוזמת אברם.

רמבן:’ויתכן לומר כי אברהם מבראשונה  ידע כי ארץ כנען היא נחלת ד ובה יתן ה חלקו והאמין כי אל הארץ אשר אראך ירמוז לו על ארץ כנען ..הטעם מפני שעשו אנשי אור כשדים עמו רעות רבות על אמונתו בהקבה והוא ברח מהם ללכת ארצה  כנען ונתעכב בחרן אמר לו לעזוב גם אלו ולעשות כאשר חשב מתחלה שתהיה עבודתו לו וקריאת בני האדם לשם ה בארץ הנבחרת ושם יגדל שמו ויתברכו בו הגויים ההם לא כאשר עשו עמו באור כשדים שהיו מבזין ומקללין אותו ושמו אותו בבור או בכבשן האש ..’

רבי חיים בן עטאר הקדוש:’עוד ירצה לומר שילך לו מארצו אך לא יהיה כסדר יציאתו מאור כשדים שיוליך עמו מולדתו ובית אביו אלא הוא לבדו יעזוב ארצו ויפרד גם ממולדתו ואפילו מבית אביו..’

כלי יקר:’לך לך לעצמותך…לפי שלא רצה הקבה לגלות לאברם מקום מוצא הגוף והנפש עד אשר יערה עליו ממרום רוח קדשו תחילה כי הידוע שאין הנבואה שורה בחוץ לארץ.אכ כל זמן היותו בחוץ לארץ עד שלא היה בו רוח נבואה לא ידע ולא יבין מהות הנשמה אשר מקורה מן הר המוריה ..מטעם זה לא נאמר בתחילה מראה זו וירא אליו ה כי אם עד אחר שנכנס בארץ  ..לך לך היינו לעצמותיך אמר והיה ברכה תהיה מקור הברכה ..מימי הברכות מן המקדש יוצאים .עי דרישת הארץ הקדושה הקבה דורש את  כל  הארצות נמצא שעי שתדבק במקום שהוא מקור הברכות תהיה גם אתה  מקור הברכות עי שתדבק שם בשכינה יהיה פיך כפי  ד  יתברך ובידך לברך לכל מי שתרצה. ‘

מתחילה לספר לנו בפריטי פרטים את בחירתו של אברם אבינו  שיקרא אברהם לאחר ניתוקו המוחלט היזום שלו מזהותו בגלות  הארמית עברית על ידי הקב”ה.  זו תחילת  המשך היוסדה במימד של עם  של הזהות הנבואית העתיקה העברית של זקנו עבר  , עבר הנביא שאברם הוא צאצא שלו. זהות היחידית המסוגלת להיות באמת אוניברסלית  שדרכה  האנושות תוכל להתאחד  לפי ערך המוסר   הא-לוהי של הענין הא-לוהי העברי כדברי הכוזרי . ורק כך תבוא ישועה והתעלות לכל המין האנושי. העולם בעשרה דורות מנח עד אברם ממתין דרך  היוזמה האנושית במקביל לבחירת הא-ל באותו אדם, להיוצרות של האדם בכוונת הבריאה של הבורא. ומאברם שהתחיל  התיקון של אדם וחוה  ועד דוד המלך שסיים את תיקון חטא של האדם מול בוראו. ואנו מחכים לתיקון האחוה האנושית  בין כל אדם למשנהו ובין כל עם לעם זה תיקון של בין דוד. תיקון דוד של החטא מול הא-ל ותיקון האחרון של בין דוד של ואהבת לרעך כמוך כך היה בין דוד שלמה שכשמו היה שלום בעולם. ובכך עוסק ספר בראשית וסיפורי האבות בהצגת תעודת זהות העברית של ישראל שהיא צריכה לתקן את הקשר של האדם מול הא-ל והקשר האנושי .הסבר הרב אשכנזי.

 אנו רואים בפרשתינו את אברם הנקרא בפרשה העברי. פרק יד פסוק יג:’ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי .’

מה היא זהות זו שהתורה מציינת כאן ומי הוא אברם. מחוייבים אנו ללמוד הדיק היטיב את הקדמת התורה למצוה הראשונה של החודש הזה בפרשת בוא. ההקדמה של כל ספר בראשית של יצירת הזהות העברית של האדם האמתי היא תורה! תורה זו שהיא ההקדמה להלכה מגלה מי זה העברי מי הוא ישראל מה מטרתו מה זהותו ומיתוך לימוד זהות זו ותפקידה אז נוכל לגשת ביותר עומק ללימוד היישום דרך התלמוד והפסיקה. הקדמת לימוד זהותנו חייבת לעבור דרך תורת מפרשי אותה זהות רשי אור החיים הקדוש המהר”ל הפרי צדיק רבי יעקב אביחצרא ורבי דוד בנו הרב אשכנזי וביישום התלמודי הלכתי מרן הרב עובדיה יוסף ועוד.

.תחילת אלפיים תורה לפי התלמוד מתחילים מאברהם אבינו לכן  תיאור על ידי התורה בסוף פרשת נוח של העזיבה היזומה של  אברם ומשפחתו את אור כשדים הינה הקדמה לאלפיים שנות תורה.  שהתורה לא יכולה להתחיל מבלי שאברם יחזור לארץ עמו העברים שממנה הוגלה על ידי נמרוד בוני מגדל בבל.

.אלפיים שנה עד עזרא הסופר בבית שני. ראשית נציין שזו עזיבה וניתוק יזום של אברם ומשפחתו מגלותם בבל בלי שום התגלות או צו א-לוהי מקדים. סוף פרשת נוח.’ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן  בן בנו ואת שרי כלתו…ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען..

האדמור מנחם מענדל שניאורסון זצ”ל –  הרבי מלובוויטש. שיחה שנת 5763. פרשת לך לך. : ‘פרשת לך לך היא פרשה כללית ועיקרית. בפרשה זו מתחילה תקופתו של אברהם אבינו  היהודי הראשון. ראשיתה בציווי  של הקבה לאברהם ‘ויאמר ד אל אברם לך לך מארציך.. לאחר מכן בהמשך הפרשה בדבר הליכתו ונסיעתו של אברהם בארץ ישראל וכן הבטחתו של הקבה  לתת לאברהם ולבניו את ארץ ישראל…עד לסיום הפרשה  בה מסופר אודות הציווי של מצות מילה…מכיון שעינינים אלו שבפרשה לך לך מארציך הבטחת הקבה על ארץ ישראל ומצות מילה  הם העינינים הראשונים  המוזכרים בתורה בעבודתו של אברהם אבינו היהודי הראשון אשר ממנו מקורו של עם ישראל כולו .מובן בכך שבהם בא לידי ביטוי  תוכנם הכללי של כללות התורה ושל יהדות בכלל.ידוע שעם אברהם אבינו החלה התקופה של שני אלפים תורה מסכת עז.. כל ענין בתורה מלשון הוראה  הוא הוראה נצחית בכל זמן ובכל מקום..מה היא אם כן ההוראה לבני ישראל שלאחר מתן תורה מלך לך מארציך שהיה אירוע חד פעמי אשר היווה הכנה בלבד למתן תורה לכאורה מאי דהוה הוה! הביאור שזהו כדי לידע שעבודת  אברהם  דלך לך היא הכנה ונתינת כח  לעבודה שלאחר מתן תורה אינו מספיק משום  שאין כאן הוראה בפועל  בעבודת בני ישראל לאחרי מתן תורה.. בכל שנה  מדי קריאת  הפרשה בתורה יש לחיות עימה מחדש   שאז, שבים ומתעוררים העינינים  המדוברים בפרשה  בדוגמת התרחשותם בפעם הראשונה.. כיון דמתן תורה קיים בכל יום  ובכל שנה באופן נעלה יותר . עד לחדשים ממש  לגבי מתן תורה  שקדם אליו וכפי שזה מודגש  במיוחד  בענין לך לך ההכנה שצריכה להיות הליכה אמיתית שלא בערך מצבו הקודם.. עבודה של לך לך אינה רק בשל ההכרח בהכנה  לדרגא נעלית יותר  במתן תורה.אלא משום שלך לך  נוגע לעצם השלימות של מתן תורה .

.לפי זה מובן כיצד העינין שבפרשתינו  לך לך מארציך . וכן ענין קנין הארץ  נוגע לפועל גם בזמן הזה . ולהוסיף שענין זה באופן מיוחד בדורינומ ובזמננו  זה . כלו כל הקיצין  וכק מוח אדמור הודיע שכבר שבו בתשובה  וגם את הכפתורים כבר ציחצחו  …לפי כל הסימנים  הרי שדורינו הוא הדור האחרון  לגלות  ובמילא הדור הראשון לגאולה  עפז מובןמ שזהו ענין של הזמן גרמא לערוך כבר את ההכנות בפועל  ללך לך מארציך . תיכף ומיד ממש ויקנו את ארץ ישראל  בשלמותה.. זאת אומרת  ההכנה  של לך לך נוגעת לא  רק לענין  מתן תורה  אשר ישנו  בכל יום  בדרגה נעלית יותר ליום קודמו כאמור לעיל אלא גם ובעיקר היא  נוגעת  כהכנה  לקבלת התורה החדשה  לעתיד לבוא.שזה יהיה שלא בערך  לגמרי לעליות במתן תורה שהיו קודם לכך. גם קודם הציווי לך לך עבד אברהם את עבודתו  בארצו בית אביו וכפי שהרמבם מאריך. הלכות עז פא הג…למרות כל זאת רואים אנו שבכל  הנוגע לעבודתו  של אברהם עד לפרשת לך לך לא מסופר כלל בתורה.. עד אז היתה עבודתו  באופן  כזה שהוא והעולם סביבו  היו שתי מציאויות נפרדות  עליונים ותחתונים רוחניות וגשמיות נפרדות ..עבודתו נעשתה או עי התנשאות  מעל העולם אברם אב רם שכל הנעלם מכל רעיון  או באותם הענינים   היה זה באופן דהתחתונים נשארו בדרגתם ללא קשר עם העליונים . על ידי שאברהם קיים את ציווי  ה לך לך  הוא השתחרר ויצא מתוך כל המדידות וההגבלות ורגילותו בעבודתו עד אז …והחל החיבור של עליון ותחתון..יצא מרגילותו..נדחדשה עבודה  באופן של הליכה אמיתית . הליכה שלא בערך  שעוזב לגמרינ את מעמדו  ומצבו הקודם ..שמארץ חרן הוא עלה  אל הארץ אשר אראך ארץ ישראל  ואראך פירוש אותך בעצמיך . חיבור עליונים ותחתונים .להמשיך אלקות  בתוך העולם הזה הגשמי חומרי  באופן נעלה יותר שלא בערך  ממה שהיה לפני כן . בשינוי השם מאברם לאברהם שלא היה אב אלא לארם ועכשיו אב לכל העולם כולו בראשית  אודות בריאת העולם .  עליונים . נח זיכוך המטה…תחתונים. ופרשת לך לך הפרשה השלישית ענינה הוא עליונים ותחתונים כהכנה למתן תורה..כיבוש ארץ ישראל ועבודה השלימה בה של חיבור עליונים ותחתונים    לכן שלימות קיום המצוות שניתנו במתן תורה  היא דווקא  בארץ ישראל..שמצוה מיחה מבטאת את השלימות של דירה  בתחתונים בגוך האדם.. שארץ ישראל  מבטאת את  השלימות של דירה בתחתונים בחלקו בעולם. על כל יהודי מוטל החיוב של לך בלימוד התורה לאפשא ליה לחדשxץ בתורה.’

דברי קודשו של הרבי הדורשים לימוד של כל מילה מלמדים אותנו  שההליכה של אברם לארץ העברים של אבותיו הינה מהות הקדמה לתורה שמבלעדיה אין תורה שלימה בכלל!. היא מהות חיבור העליון עם התחתון שמביא העברי לאנושות.וכל שנה אנו בלך לך מתמיד של העמקת והבאת הא-להות בגשם החברה והכלכלה בארץ ישראל.לכן הוראה זו נצחית.לך לך !

הרב יהודה לאון אשכנזי – ספר סוד מדרש התולדות על מדרש רבה לך לך :  ‘חזרתם של היהודים מגלות אדום לארץ ישראל היא הסיפור של אברהם אבינו אחרי שהחליט לעזוב את אור כשדים. לכן לנו חשוב מאוד ללמוד בעיון את פרשיות התורה המספרות את אשר עבר על אברהם אבינו בדרכו מאור כשדים לארץ ישראל .בראשית יז,יז כתוב. ‘ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד. לפי המציאות לפי חוקי הטבע לא היה עתיד לאברהם .כל עוד הוא נמצא בגלות הוא חי בלא תקוה בלא בן. בחשכת הגלות הכל נראה בלתי אפשרי  ובכל זאת בהיותו בחרן אברהם שומע מהקבה שיש לו עתיד , שיש לו תחיה ותקומה; עקב מוכנותו לשמוע את דבר ד אליו הוא קם והולך. בדרך הוא צריך להתמודד עם קשיים רבים . יותר משלושת אלפים וחמש מאות שנה אחריו אנחנו שרידי הגלות האחרונה ניצבים מול מצב דומה. להבין לעומק מיהו אברם מאור כשדים את אשר עובר עליו עד אשר הופך לאברהם העברי כי כדברי המהר”ל ‘ הכל נמשך מהשורש'(גבורות ד פרק ט).’שני פרויקטים האלה המלכויות מצד אחד והמשיחיות של ישראל נמצאים במצב של התמודדות מתמדת במהלך ההיסטוריה…נמרוד מייסד האימפריה הראשונה. מורד בבורא עולם.. מפיץ סיסמת נעשה שם..ומנסה למחוק את האישיות הפרטית   המתנגד השני הוא אברם מאור כשדים .אברם נשאר נאמן לאידאל של זקנו עבר  היא נשאר אברם העברי הוא שמר על השפה העברית על לשון הקודש ..אברם הוא אברהם הוא אותו איש אבל בשני שלבים שונים שונים לגמרי. השם החדש,שהוא מקבל מבטא מהפכה של ממש, בזהותו מזהות גלותית מוקטנת  לזהות לאומית אוניברסלית .היהודי חוזר מגלות אדום רומי אחרי אלפיים שנה  עובר תהליך דומה. עליו לשמר את הערכים היהודיים ולהקנות  להם מימד חדש ממד עברי איניברסלי.. מטרת התורה על ידי תיאור המאמץ האדיר של אברהם כאשר הוא יוצא מהקליםה הארמית  ומבקש להגיע לזהות העברית שלו היא ללמד אותנו  איך עלינו להתנהג  בזמן היציאה מהגלות האחרונה איזה תהליך ברמת זהות עלינו לעבור במקביל לחזרה הפיזית לציון . היהודי החי בחברה מסוימת צמוד לפרצוף החלקי של  אותה חברה ולא לפרצוף ל האדם הכללי למין האנושי כולו.רק העברי החי בארצו יכול להיות צמוד למין האנושי כולו..

רבי יהודה אומר שהוא מבני בניו של עבר ורבנן אמרי שהוא מעבר הנהר ודהוא משיח בלשון עברי בראשית רבה.אחרי שהכנעני כבש את הארץ אותם עברים חיו בגלות דווקא בסיביליזציה החשובה באותו זמן והם הפכו להיות ספקי האידאולוגיה  של אותה תרבות . לימוד מהמדרש עיסוקו של תרח כבעל חנות צלמים..אין צורך בצו אלוקי כדי שאברהם יידע שעזיבת הגלות פירושה חזרה לארץ ישראל..ולא סתם חזרה לארץ הכנעני לא הגירה ממדינה למדינה ואימוץ מלאכותי של נתינות אותה מדינה אלא חזרה למולדת ולזהות העברית המקורית .

.הנבראים מקבלים בחינם בלי זכות את היש שלהם את חייהם מהבורא במהלך חייהם  דרך עמלם הם קונים  את הזכות להיות את היש שלהם.אין למילה ניסיון קונוטציה של צער או עצב.מילה זו באה לציין את עמל החיים שכל מטרתו היא להוכיח שאכן  בורא עולם צדק’כאשר הוא ברא אותנו..’

מעניין לציין ש- 2000  שנה מסוכמות בשתי פרשיות – בראשית ונח – ומפרשת לך לך עד סוף בראשית עוברות רק כמה מאות שנים. התורה מתחילתה מעוניינת להגיע לעיקר והוא: ההתקדמות של המאמץ של הזהות האנושית להוציא ממנה את העם שיהיה אחראי לקרב  את כל האנושות לבוראה. בעצם כל ספר בראשית הוא כדברי הרב אשכנזי מניטו: הצלחת התולדות.

 הרב יהודה לאון אשכנזי. השבוע היתה ההילולה של הרב: ...’במובן זה התורה איננה ספר היסטורי. התורה עוסקת  בזהות האנושית’ והמוטציות המתרחשות באותה זהות במשך הזמן של ההיסטוריה החל מאדם הראשון, אב האנושות עד שהיא מצליחה להוליד את בנו ה’בן אדם’ האמתי כפי מה שהוא מכונה על ידי נביאי ישראל…התפיסה העברית של הזמן היא תפיסה דינאמית של מאמץ המביא בסופו של דבר ל’בן אדם’ כפי שהוא במחשבת הבורא… התורה חושפת את השינויים העיקריים שחלים בזהות האנושית החל מאדם הראשון דרך נח שם עבר אברהם יצחק יעקב עד שיעקב מקבל את השם ישראל… המושג תולדות טומן בתוכו את רעיון ‘הבירור’. הבירור נעשה בכל שלב ושלב כדי לזהות דרך מי עובר ‘הזהות’ המתאימה יותר למחשבת הבורא  ..’ זה  היה יכול נוח עצמו או אשור אבל הם פסלו את עצמם. בסופו  חלק זה בתהליך עשרה דורות מאדם עד נוח ועשרה דורות מנוח עד אברהם הגענו למצב שרק משפחה אחת משפחת אברהם מתוך כל משפחת האדמה הצליחה וזכתה להגיע למדרגה הרצויה וממנה יוכל לצאת אותו עם ישראל .החלק השני של תהליך הבירור הוא פנים משפחתי בתוך משפחתו של אברהם . גם כאן כל האופציות  פתוחות אבל בכל שלב מתקיים בירור תוך כדי בירור  הזה מופיע הדמות של יעקוב  כראויה לקבל את השם ישראל אברהם ולא לוט  יצחק  ולא ישמעאל  יעקב ולא עשיו’ אברם נשאר נאמן לאידאל של זקנו עבר הוא נשאר אברם העברי  שומר על השפה העברית על לשון הקודש  והוא ממשיך לדבר על האחדות שהייתה . הוא מחליט להיות עבד הבורא כדי לתקן את המצב. תואר השם עברי בא לציין לפי הפשט את ייחוסו של אברהם וצאצאיו כבני בניו של עבר ולא עירקי כשדי שבאופן מאגי פתאום הפך להיות עברי…..’

הרב דוד אביחצרא זצל.ספרו פתח האוהל..’  מארציך לעמת ארורה האדמה  גם רמז,מארצך עם אותיותיו והתיבה הכולל  גימטריא נחש על דרך מעפר לחמו. דהיינו לך לך  מעצת הנחש  שגרם ארורה האדמה כידוע .וממולדתך לעמת חוה אם כל חי וכו.. ומבת אביך לעמת אביך שחטא או יתכן מארצך לעמת ארורה האדמה  על דרך ועץ עושה פרי .וממולדתך לעמת נחש על,דרך לפתח חטאת רובץ שהוא הנחש  הוא היצר הרע מבית אביך אדם וחוה. .ואעשיך לגוי גדול דהיינו לעמת ארור הנחש,ארורה האדמה . אתה עתה המתקן . וזה ואעשך   לגוי  גדול  גם הוא  על גחונך תלך..שהוא נתקטן  ואתה גדול אל הארץ..מקום הקדושה לעמת ארץ העליונה מחנה שכינה לתכלית הכוונה לתיקון כל הפגמים  הנזכרים רמז אל הארץ אשר אראיך סופי תיבות גימטריא שם  על דרך ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד..אל הארץ  והאמן בי. צא מאיצטגננות שלך והיכנס בטרקלין שלי ..וזהו  ואעשיך לגוי גדול . אני כביכול בכבודי ובעצמי. ואברכיך  על דרך יברכך בממון . אגדלה שמיך לאורך ימים..ואגדלה בקו בריאות..כנזכר יש ארץ מגדלת. והיה  ברכה על דרך  ארץ אשר ד,דורש אותה. שבכוח  זה אתיא מימלא ברכה.. לך לך.והוא ידוע מזהר הקדוש על שם אברהם שהוא לעמת הנשמה  .הרב בדברי קדשו מלמד אותנו מתורת סודו שההליכה לארץ ישראל היא תיקון חטא האדם הראשון של ערבוב טוב ורע כדבר הרב אשכנזי.כל ערך היה בו טוב ורע .לכן החברה האדמה התקלקלה .מהעליה לארץ ישראל מתקנים את העירבוב בין טוב לרע ומבליטים רק את הטוב שבערכים האמיתיים מבלי תמהיל של רע.ודרך ארץ ישראל אנו מייצגים לאנושות את האדם המושלם.כמה שהעלייה למדינת ישראל קריטית זו שאלה של תיקון העולם או החרבתו דרך הקרקע הקדושה המרכזית  של העולם.זו לא רק אזרחות של מפלט מהגויים או תנאי מחיה טובים החשובים לעצמם; אלא תיקון כל האנושות דרך ארץ ישראל לכן לא לחיות בארץ זה דחיית חלילה את רגלי השכינה ותיקון העולם!!

זהו היעד  של אברם המאמץ  דרך איחוד מדתו של החסד עם מדת יצחק  הדין ומדת יעקב הרחמים זהו תיבות המילה חדר. חסד דין רחמים. לכן התורה מתחילה לספר על הזהות האנושית הראשונה האב הראשון של תחילת תהליך הוסדה של זהות ‘הבן אדם’ האמתי. אנו בעצם כבר פגשנו באברם בסוף פרשת נח.

 פרק יא פסוק לא: ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בין הרן בין בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם.’

 רבי חיים בן עטאר הקדוש:..והגם שד’ אמר אליו לך לך, כבר אמרו (זוהר חלק א עז) שד’ אמר אליו לך לך כדעתך ללכת שהסכים ד’ על ידו, הוראת כי אברהם מעצמו רצה ללכת..’ מי זה אברם ולמה יזם הוא בעצמו את העקירה מאור כשדים ללכת לארץ כנען.

“שם ארפכשד שלח עבר פלג רעו שרוג נחור תרח אברם הוא אברהם”-  פסוק בדברי הימים .

אברם הוא צאצא של שם ועבר. זאת אומרת אברם ומשפחתו היו העם העברי של אותה תקופה שמורשתו הייתה עברית של אז, ונחלתו הגאוגרפית הייתה ארץ כנען שניתנה לשם ע”י נח לאחר המבול. זאת אומרת שאנו עוסקים לא בסתם בין אדם אלא כדברי הרב אשכנזי ‘העברי יודע שהעולם שבו חי נברא עי בורא עולם ‘.מה עשו אברם ומשפחתו אז באור כשדים? הם הוגלו לשם על ידי נמרוד שרצה לשלוט בעולם להקים אימפריה שתשרת אותו ולהשמיד את העם העברי של אז שדגל באחדות אנושית אמתית שהתנגד אליו. אמנם אברם שבר את פסלי אביו תרח שהיה יועצו של נמרוד ,תרח שבחר לעזוב את העבריות שלו להתבולל 

הרב אשכנזי:..’אברם נשאר נאמן לאידאל של זקנו עבר הוא נשאר אברם העברי הוא שמר על השפה העברית על לשון הקודש והוא המשיך לדבר על האחדות האנושית… שהייתה האידאל של משפחתו…הוא הושלך לכבשן האש עי נמרוד. על רקע סכנות האלה לא קדמה ליוזמה זו של אברם לחזור לארץ העברים כל התגלות א-לוקית, מיוזמתם הם החליטו בני משפחת אברהם פליטי העם העברי לחזור למקומם... ואף שלא קדמה ליוזמה זו כל התגלות א-לוהית כל ציווי מהקבה החליטו בני משפחת מאברהם פליטי האומה העברי דאז שהגיע הזמן לחזור למקומם..ויקח תרח את אברם בנו…ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ..הזוהר ”ואחר שראה תרח שאברהם בנו ניצל מתוך האש חזר לעשות רצונו של אברהם ומשום זה ויצאו אתם תרח ולוט. המטרה המוצהרת היא להגיע לארץ כנען אין צורך בצו א-לוהי כדי שאברהם ידע  שעזיבת הגלות פירושה  חזרה לארץ ישראל. הפסוק אברם הוא אברהם’ בדברי הימים, מביא מהפכה זהותית שהיא תוצאה של המאמץ האדיר של אברהם כשהוא מצליח להיפרד לזרוק את ‘הקליפה הארמית שלו’ (גם ארם הוא צאצא של שם אבל אברם הוא צאצא של ארפכשד) ולגלות את הזהות העברית מחדש .זאת המשמעות ‘בתחילה נעשה אב לארם ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. שינוי זהותי זה קשור ליציאה מהגלות קשר ישיר..’

רבי צדוק הכהן מלובלין מאמר א לך לך.. : בזוהר הקדוש דקדק על מה שנאמר וילך אברם כאשר דיבר אליו ד ולא כתיב ויצא אברם אלא וילך.. דהא יצא עבדו בקדמיתא .אך הענין על פי מה שנאמר בזוהר הקדוש לך לך לאתקנא  גרמך לאתקנא דרגא  דילך והיינו שאמר לו שאך  שנולד מתרח שהיה עובד עבודה זרה לא יפחד מזה שאדרבה מזה עצמו יוכל לילך ולהגיע למדרגתו ובקשת משם את ד א-לוהיך ומצאת כי אדרבה משם דייקא ובקשתם שהגלות יגרום ועל ידי זה ובקשתם ומצאת לאתקנא דרגא דילך מארצך ומולדתיך שנולדת במקום גרוע ושפל ומבית אביך שהיה תרח עובד עבודה זרה מזה עצמו מתוכל לתקן דרגא דילך ואמר לו אל הארץ אשר אראך מאמר וזהו שנאמר לך לך לאתקנא גרמך דרגה דילך בקבלת עול מלכות שמים שמורה ומכיר שהכל מד יתברך וכשמתחיל ואהבת רצה מהלך (מדרש  על הפרשה שאומר שמע עומד ואהבת יכול ללכת) להיות מהלך ממדרגה למדרגה לברר עצמו וזהו שנאמר לך לך. ואעשך לגוי גדול שאני בורא אותך בריה חדשה שיהיו  החמש אברים ברשותיך  וזהו  לגוי גדול  שקשורים בשורש גדול שלא ישמע ולא יראה אלא דבר מצוה.   

מאמרו ו’וזהו שנאמר לך לך לאתקנא גרמך דרגא דילך וזה שהביא שביחוד ה בקבלת עול מלכות שמים שמורה ומכיר שהכל מהשם יתברך..וכשמחיל ואהבת רצה מהלך שבאהבת השם יתברך  שם העסק להיות  מהלך ממדרגה למדרגה לברר את עצמו  לכך רצה מהלך רצה עומד כפי מצב עבודתו.

אנו מחויבים לציין ולהבין שאברהם מיוזמתו האישית בחר לחזור לארצו ארץ העברים. אברהם נדרש לאחר הכרת הא-ל בתוך בורא את הנברא לעשות מאמץ אדיר לעזוב את הזהות העברית המופחתת בגלות ארם ההופכת לעבודה זרה ודווקא מהקושי הזה אברם יצליח להגיע  לתחילת היווסדה של הזהות העברית המקורית   דרך  מדתו החסד  ואחר כך כל שאר המידות .ואך ורק לאחר מכן הקבה התגלה אליו בחר בו ואישר את המהלך של יוזמתו לחזור לארצו. זהו בעצם שילוב בן בחירת הבורא של יצירה א-לוהית שנקראת אברהם ויוזמתו האישית. אנו לא רואים שום הקדמה של התורה מי זה אברהם, על צדקותו.

רבי יעקב אביחצרא  ספרו מחשוף הלבן : ‘ואמר לו הקב”ה שילך לארץ כנען שדם תחול עליו הקדושה כראוי ורצה נקבה להוציא מליבו שלא יחשוב לומר היכי שייך שיזכה להשיג קדושה עליונה שהרי הארץ שנולד בה ונתגדל בה היא טמאה ועוד שהורתו הייתה בנדה כמו שאמרו ז”ל ועד שאביו עובד עבודה זרה  שלא יהיה שום מניעה כי מאחר שהוא ראוי מצד עצמו אין לו שום מניעה  מצד זולתו. זהו שנאמר לך לך דלכאורה לך יתירה היה לו לומר רק  לך מארצך .מאחר שאתה הגון בעצמיך אין לך חשש מסיבות  שהם זולתך..’.

זהו  תלוי במאמץ אברם  לצאת מההשקפה המוגבלת של האמונה  בתרבותו אז רק בא-לוהים ולא בד”ץ המאחד כול. העברי או היהודי בימינו בגלות  הופך לאט לעברי ישראלי עם התורה העברית המשפיעה לעולם דרך יצירת עם מדינה .וזה אי אפשר הדרך קהילה בחול שאין לה שום אפשרות להשפיע על מדיניות העמים. גם בתחום ההלכתי ברור שפסיקה הלכתית  הנוגעת לכלל לציבור לענייני מדינה תשפיע על האומות בראותם דגם של עם של מדינה  היכולה להתנהל  על פי הלכות מלכים של הרמב”ם. 

הרב צבי יהודה קוק : ...ענינו של אברהם אבינו אינו מתחיל בצדקותו הפרטית, אצל חסידי אומות העולם הגדלות שלהם היא פרטית אישית … לא כן אברהם גדלותו מופיעה ממעלה למטה ענינו מתחיל מן השמים מכוח יצירה א-לוהית של נשמתו המיוחדת..’

 אברם יוזם לחזור לעבריותו אבל בחירתו בתור תחילת היצירה של האומה העברית היא בחירה א-לוהית היא יצירה א-לוהית מבלי קשר לצדקות אברם. הבחירה הא-לוהית בנו היא בלתי הפיכה וזה סתירה של הדוקטרינה הנוצרית שהא-ל  עזב את ישראל ובחר בישראל חדש, שזה הם. אנו רואים בתחילת פרשה זו שרצון הבורא הוא יצירת עם שלם ולא יצירת דת או בית כנסת .‘ואעשך לגוי גדול’ זהו ענינו של עם ישראל. ‘ואברכיך’  – רש”י : בממון . כן אנו מייסדים עם במדינה עלי ארצות ולא קבוצת מאמינים המרצים באוניברסיטה על האמונה!. לכן כבר מהתחלה ד’ מבטיח לאברהם את ארץ ישראל זהו העיקר זו המטרה ומתוך הארץ אברהם יפעל להחדרת האמונה העברית באנושות ימשיך אותו יצחק וימשיך אותו יעקב. לכן היהודי בגלות חייב ליזום את חזרתו לארץ כמו אברהם ולא לחכות בפסיביות לשטיח שיביא אותו לבד… לסיכום ד’ רוצה עם מדינה שתפעל להיות הדגם של הזהות האנושית המובחרת מתוך מדינתה היא תשפיע על כל האומות.

במישור הפרטי, אנו רואים את החשיבות העליונה של היוזמה ולא של הפסיביות. נקודה זו בוודאי לא פשוטה ודורשת מאמץ רב. האם אנו באמת יוזמים בחיינו? האם אנו באמת יוזמים את הצלחת משפחתנו? האם אנו באמת יוזמים יצירת קשר אמתי עם נשותינו? יוזמה היא אכן אבן הפינה של כל ההיסטוריה הפרטית המשפחתית והלאומית. ויוזמה זו של אברהם להנחיל לעולם את המסר העברי שהוא האחוה האנושית עובר דרך ההצלחה של הזוג.

לפי הרב אשכנזי: רואים אנו את המושג של  ‘זכר ונקבה’ ביצרת האדם. זוהי פונקציה ביולוגית. לאחר מיכן הייתה נסירה של האדם והאישה שנבראו גב אל גב. לאחר מכן מופיע המושג ‘איש ואישה’ זה זהו ביטוי של פנים מול פנים אחד מול השני זהו סוד הנסירה. זהו כבר שני אישים שווים שהם מעבר לפונקציה ביולוגית אלא שני פרסונות, שתי מהיות. היינו צריכים לחכות מאות שנים בכדי להגיע לעוד שלב בזוגיות לשלב ‘אח ואחות’. וזהו המסר של אברהם ושרה לאנושות. אבל בכדי להצליח את תיקון האנושות ולהפוך אותה למאוחדת, עם אחווה בין העמים, כשהעם העברי יהיה המאחד של כולם,  חייבים לעבור לשלב שהזוג יהיה גם בדרגת אהבה של אח ואחות. לכן אברהם מבקש בפרשה זו משרה לומר כשירדו למצרים שהיא אחותו. זוהי מהות .זה לא סיפורים בעלמא.

כל עוד אנו נשארים במישור של אהבת פנים בין איש לאשתו התיקון של העולם לא נגמר היחס בן אדם לחברו לא תוקן. אנו צריכים להגיע למדרגה נוספת של אח ואחות של אהבה אמתית הכוללת גם אהבת פנים (איש ואשתו) וגם אהבת חוץ (הכוללת אח ואחות ועם ועם)‘ הרב אשכנזי . והתקדמות זו תלויה בשרה היא צריכה לעשות את המאמץ להפוך את אברהם לאח ולא רק לבעלה. לכן אברהם אומר לשרה ‘וחיתה נפשי בגלליך’ נפשי תתקדם רק בעזרתך. אז יש לנו זכר ונקיבה, איש ואישה, אח ואחות. הזוגיות המוצלחת היא בעצם הזוגיות שיודעת שיש כאן שתי אשויות שוות פנים מול פנים ולא רק שני יצורים שכל אחד ממלא פונקציה ביולוגית פורמלית ליצירת שקט תעשייתי. ולאחר הפנמת שזה שתי אשויות אנושיות שונות ושוות, אז אפשר להגיע למדרגת אח ואחות בזוגיות לאהבה שלא רק במילוי חובות אלא לאהבה של זכיות.  ‘כאשר הבעל והאישה מתחילים להידמות זהו סימן להצלחת הזיווג‘. הרב אשכנזי.

האהבה האמתית של הזוג, של האיש והאישה וגם של האח והאחות שבזוגיות רק הם יכולים להביא את הבשורה לכל המשפחה, לעם ולאנושות. וזה עובר דרך אחדות ההפכים אחדות כל המידות של חסד ודין. למרות השוני יש אחדות, מאמץ אדיר שאברהם ושרה הצליחו, וגם אנו צריכים לעשות מאמץ זה דרך הזוג הפרטי ודרך העם העברי השב לארצו, כמו אברהם, ובונה כאן מדינה עם מסר של תורה שהיא הפירוט של ואהבת לרעך כמוך. אהבת האדם וכל האנושות כשהעם העברי וארצו במרכז האנושות.  – שבת שלום מאיר משה ואקנין

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן