בניית בית מקדש בירושלים עם גאולת שבט בנימין

שבת תורת כהנים פרשת ויקרא ושבת זכור במקביל למועד חג נצח ישראל והקדמה לבית שני פורים שבא על מדינת ישראל לטובה ולברכה באופן פרקטי השנה בעקבות מלחמת חיילי צהל בעמלק הערבי בעזה עם העמלקי הפרסי הרוסי וכל תומכיהים באירופא העשוית ערץ אביהם עשיו שורש זרע עמלק מאז

נרות שבת
לומדים בפרשה:
.נכתב  על ידי מאיר משה  ואקנין חותנו של  אוריאל כהן היקר והטוב הי”ד’ שמסר נפשו על נצחיות ישראל ארצו ותורתו במלחמה  העזה  בעמלק הישמעאלי פרסי רוסי ותומכיהם.
.עמלק הינו כבר לא עם גזעי לאום אלא אידאולוגיה של רצון להיות הוא השליט  על כל  העולם ולהחליף את ישראל ולהיות  הוא  הראשית במקום הראשית המקורית שהיא ישראל אשר קדם לבריאת העולם.ראשית גוים עמלק מול ישראל אשר גימטריא שלו כמובא עי רבי  יעקב  אביחצרא זצוקל בספרו פיתוחי חותם ‘י ש שישים ר בוא א תיותיות ל תורה’ ישראל. עמלק כלימוד  המהרל אותיות  מעוקל , הגורם  בהיסטוריה אשר  מעקל מסלף את אמיתות הצלת העולם שהיא המוסר. ראשית העמלקית האידאולוגית  של גאוה בלי מוסר מול  ראשית  ישראל שהיא צניעות של עשייה אמיתית לשם הקבה  וטובת האנושות.

.ורואים אנו שדווקא אסתר אשר היא מזרע המלוכה של שבט בנימין  דווקא  בהיותה  עם  אחשורש  הרשע  והמן תצמיח פעולה שתביא לישועה ולקידום וגילוי  תורה  שבעל  פה והסוד ובניית  המקדש  השני  עי מלכי  פרס  דווקא.הגילוי הינו כוח הצניעות הפרסי שיאומץ לאומית  על  ידי אסתר ויעלה לקדושה מבחינת גילוי השגחת  ד  בהסתר  הנובע  מצניעות.כך  גם  תורה  דבעל  פה  והסוד.וכל  זה  מלקיחת מידת  הצניעות של  הפרסים שהופנתה  לרע למידתה  הטובה של  הצניעות  הלאומית  העברית המגלה  את  ד בטבע כך בגאולת פורים  וכך בגאולת ישראל בדורינו שגם התגלצה במעדת  הצניעות שהיא דרך דרכי  הטבע של  הדיפלומטיה וקידום הרעיון  הלאומי פוליטית.תורה  שבעל פה  הנסתרת  היא  הגאולה בדרך הטבע והיא  העיקר וישראל מגלה  זאת. היפוך עמלק הפועל  ביחצנות יתירה וברעש ובטומאה וביהירות.וכך דווקא מלכי פרס בנומאת  מקדש  השני באישורם כי היה צריך ללמוד מהםצ את תחום המידה של הצניעות שהיא מידה ולא לבוש רק  בכדי שדווקא מיתוכה ישראל יהפוך אותה לצניעות של יוזמה בידיעה שד משגיח גם  בצניעות  הטבע שבעולם וגם חכמת  התורה שבעל פה  והסוד יושג עם הצניעות. צניעות זו לא חוסר  הערכה עצמית להיפיך זו המידה הנותנת כוח לפעול  ביודעו שהקבה  כך  פועל .וכך תורת  כהנים ספר  ופרשת  ויקרא המלמדת את העשייה היזומה  של  הכהן במקדש  ובמדינה הישראלית של דגם חיי הקדושה בכלכלה עם אכילה נכונה של הקרבן , יוזמה הבאה מיתוך צניעות שהיא כאמור מידה של עשייה  אמיתית.
-וכך אוריאל כהן חתני שמסר נפשו על קדושת  השם והארץ פעל בחייו אבל במידת  הצניעות מבלי להתבלט כל הזמן! עשייה לשם שמים אמיתית  הינה  עשייה לא ליחסי ציבור  לכן העשייה באה עם מידת  הצניעות  שהיא עשייה בדרכי  הטבע לקדם את הארץ.וזאת  עשה  כך  אוריאל חתני  היד שפעל צניעותית וגם מיתוך  כך  בעמלק הרוצה להכניס ספק בלאומיות הישראל  כשהיא קמה והוא נכנס  כנאמר  עי  הפרי  צדיק  גם  בתופשי  התורה שמפקפקים בגאולה ובתורת המדינה וגם בחלק מההנהגה  הפוליטית  .לכן  לחם.
.כך דברי תורת הנצח של רבי צדוק הכהן  מלובלין:

רבי צדוק  הכהן  מלובלין .ספרו צדקת  הצדיק מאמר רנו .’כל אומה כמו שיש לה  רע מיוחד שממנה חיותה  כטעם  ואתה מחיה את  כולם דלולי כן כלא  היו  וחיות דהשם יתברך ודאי הוא דבר  טוב לישראל.וכמו שאמרו בזוהר תרומה קנב ב דבגלות  השפע הולך  לאומות  העולם  וישראל  קולטין  תמצית .ובוודאי השפע  מאת  השם יתברך הולך למינו ולדבר טוב  שנמצא  בם  ומצד  זה  הוא  השפע  שלהם .וכאשר ישראל קולטים  התמצית  נתמצה לתוכם  אותו דבר  טוב.וזה טעם לקיחת  אחשורוש  לאסתר  שהיתה  צדקת  גמורה  ובעלת רוח  הקודש  כדברי  רזל  מגילה  יד.איך נפגמה פגם  גדול  כזה.
.והיא רומזת לכנסת  ישראל כנודע ואז  בגלות  השפע  יורד לכנסת ישראל  דרך אומות  העולם.ואז לצורך  בנין בית  מקדש  שני  שהיה הסתלקות הנבואה  ומכל מקום  מפורש  בפרקי  היכלות  כי  עיקר רזי תורה לא נגלה אלא בבית  שני אז יסוד תורה שבעל פה מאנשי כנסת  הגדולה .באמת חכם עדיך מנביא דנובע ממקום  יותר  גדול בזוהר שמות כי  הוא תמידי.רק דהנבואה הוא התגלות מאמר השם יתברך  בבירור  והחכמה הוא בהעלם
.וזה טעם בנין בית  שני על ידי מלכי פרס כמו שאמרו בברכות ח:בשבח הפרסיים צנועים זה היה ניצוצא הקדישה שלהם מדת  הצניעות …אלו  הפרסיים  המקודשים לגהינם כי צניעותם הוא למלא  תאותם.גם מצד עיין הרע דצרי עין..
.כן אמרו באחשורוש  דהמלך כוחו  יותר שכולל כל  האומה  מגילה יג. מגנותו של אותו רשע  אתה לומד  שבחו..גם כן בצניעות  רק שזהוא מגנותו..כוונתו  הכל  לגנות
.מכל מקום לגבי ישראל הוא  טוב  וזכתה אסתר  כמו שאמרו זל בשכר צניעות  שהיתה  והיא קלטה מדת הצניעות הטובה  הצנע לכת  עם  אלוהיך שגם היא ממידה  זו  להיות בהעלם ולא  בהתגלות.וזה אא לקלוט רק  מצד  אומות  העולם ומכחם ‘כי מצד שיש  רע  צריך צניעות כמו שאמרו באדם הראשון אחר החטא נחבאו.וכן אמרו זל בלוחות שניות  אין לך יפה מן  הצניעות והיינו אחרי  החטא.
.וכן היה בבית שני נגד  בית ראשון שהיה בהתגלות .וכאשר  היא  קלטה מידת  הצניעות  שבו שהוא  כללות  האומה אז היה ישועה בהתגלות כמו שאמרו זל  מגילה יא.אמתי ראו  כל  אפסי  ארץ  בימי  מרדכי  ואסתר.שמעתי דמגילה ‘לשון  התגלות כי אז  נתגלה  דרך  הטבע  גם  כן הוא הנהגת השם יתברך כי אז היה ישועה בדרך  הטבע  ונגלה  לכל דהוא  מפעלות  השם יתברך.וזה ראיית כל  אפסי  ארץ .’וישועה בדרך  הטבע היינו צניעות  והלבשה ולא בנס  מגולה.’מכל מקום זהו באמת התגלות יותר גם לאפסי  ארץ ‘דהכרה שגם בדרך הטבע הוא מהשם יתברך הוא הכרה מגולה יותר.וכן ‘חכמה הגם דהוא בהעלם  הוא  השגה גדולה  מהנבואה’.
.כי עמלק היפוך הצניעות דלכך נאמר בו ולא ירא אלוהים.כי מצד  היראה הוא הצניעות  כמו שאמרו בנדרים  כ. דיראה  הוא  בושה והצניעות מצד  הבושה כמו שנא באדם הראשון לפני החטא ולא יתבוששו.והוא ראשית גוים שאינו רוצה בתיקון  חטא  אדם  הראשון רק להיות  אחר  החטא  כקודם  בלא  בושה.והוא מביט  ‘רק  על  הנגלה כמו שאמרו  בעשיו .
.לכך  התחלת  הגזירה  על ידי  צניעות דאסתר ..כל שורש  ניצוץ קודש  דצניעות…נתעברה  מדריוש שבנה  הבית  ואז  היה תכלית הנצנע  לעשות  מעשה  רעה  להיות  בו  כונה קדודה  מאוד ..ואז נתקיים ואני לא  אראנו וראו כל  אםסי  ארץ.’
– וכך דברי תורתו של רבי צדוק המלמדת את העלאת ערך חיובי ביסודו של  העמים דהפכו  אותו  לרע למקורו הקדוש  והוא הצניעות הפרסית המושחתת לצניעות  הלאומית הישראלית  אשר מציינת את סוד  תורת  ישראל והלאומיות   עם  שבט  בנימין  הצעיר והצנוע  וגם צניעות של המוסר  שלו  שהיא תשתית  הצניעות  והשגחת  האל בטבע שהוא הצניעות. ההשגחה הנסתרת בטבע לכאורה היא מוצנעת מקולי הקולות של הניסים הגלוים אבל  היא  היעד המרכזי.ניסי מצרים הגלוים מטרתם נצחיות חג  הפורים של נצח ישראל המתגלה עי  היוזמים דווקא  מיתוך היסטורית  הטבע המדיני  של  העולם.לכן גאולת פורים באה משבט בנימין שהוא  הצעיר ולכן במידת  הצניעות ולא הראשוניות  של  הבכורה, והוא תמיד  פותח  הגאולות.כך יהושע בין נון כך פורים כך שאול המלך וכך משיח בן יוסף בדורינו אשר אסף את הגולים לארצינו  כמוסבר עי  הרב  קוק  זצוקל בהספד שלו על הטמנת עצמות הרצל בהר  הרצל אשר זיהה  בתנועת  החזרה את זרם משיח בין יוסף.
.פרשת ויקרא ספר ויקרא.תורת כהנים.של הכהן האדם המושלם האוכל ולבוש באופן מושלם.
.רבי דוד אביחצרא זצוקל אחיו  הבכור  של רבי  ישראל אביחצרא זצוקל .ספרו פתח  האוהל.
‘ויקרא אל משה .ואם אפשר על אלף זעירא  של ויקרא לרמוז בה מדת  הענוה גודל ענותנותה מכל שאר האותיות בעליתם למעלה  בבריאת  העולם( הזוהר מבאר שכל האותיות עלו לפני  הבורא  לבקשו שבהם יברא  העולם  מלבד  אות  אלף  דכלל לא  עלתה.פירוש בינת  האוהל) .וכן רמז אלף ברבוע הפשוט(רבוע פשוט היינו חשבון כל  אות עם  הצירוף האות שלאחריה ) כזה אל אלך עם ג אותיות  השורש  גימטריא הענוה.גם אלף על דרך  אלף בינה היא התורה  ראש  האותיות.תורה וענוה  במקום אחד  באות זה  של  אלף.היינו לומר שעל ידי הענוה זוכה לתורה.’
-וכך מלמד הרב לפי החכמים והסוד  את  עיקר לימוד ספר תורת  הכהנים של ויקרא שהוא ספר המלמד  את  עבודת  ד דרך האכילה  הנכונה במקדש וההקרבה של האדם העברי של עצמותו לעשייה עבור הקבה ועולמו דרך הקרבן.וזה אפשרי רק  עם  מידת  הענוה אשר היא  היא  התשתית של  מידת  הצניעות של אסתר שבט  בנימין  וכל  ישראל. צניעות המובילה לנצחיות  היסטורית שלנו בתור  לאום וכלל. הענוה מובילה לצניעות  שהיא  אורח  חיים של  עשייה לשם שמים עם שמחה של מצוה ותורה.היפוך מהאכילה המושחתת של  עשיו עמלק אשר מעלימה  אותו  מההיסטוריה.עובדה!
.רבי דוד אבוחצרא.פתח האוהל. לגבי קרבן המנחה
‘והסיר את מוראתו בנוצתה והשליך אותה אצל המזבח אל מקום הדשן ..מקום המאכל הגשמי  שבחר בו  זה הפורש מלחם הרוחני לחם התורה.והשליך אותה אצל המזבח קדמה  לעמת משל הקדמוני. היא התורה שקדמה לעולם .אל מקום הדשן שכן הוא סוף לחם הקלקל הגשמי ..
.אדם כי יקריב מכם קרבן לה. וחתקן חטא  הראשון  אדם צונקבה   לעמת  זה.
דהיינו אדם מישראל הכלול בנזכר מזכר ונקבה שעוד  בה גם כן הוא  זה שצריך לכון לעמתו  דהיינו  חטא  אדם  הראשון  הכלול גם  כן ..פרוש  אדם הנשוי  שלו נאה ויאה עבודה זאת ‘.
– הנה כי כן מלמד  הרב  את חשיבות  חיי התורה והמצוה אשר מובילה  לקדושה שהיא לאחר תיקון האכילה דרך הקרבן ותיקון חטא  אדם  הראשון.כך אוריאל  ודורו פעלו  ביושר  בעולם  הצרכני.
 .-הכלי  יקר  רבה של  פראג .לימוד מרכזי בתורתו הנצחית על  כל  נושא  הקרבנות שהוא ראשית  לא  מן  הגזל לכן  אדם דהכל היה  שלו וגם כי יקריב מכם  קרבן דרושה  יוזמה רצונית של  האדם להקריב קרבן של  התקרבות  להקבה מעצמו  מיוזמתו  ולא  בעקבות  ליץ  חברתי דתי אינטרסנטי או  מאולץ כל  שהוא! כמה לימוד  זה  של  הכלי  יקר  מהותי לכל  עבודת  הקרבנות  ולכל עבודת  ההתקרבות  להקבה  גם  בתורה  ובכל  עשייה חברתית מדינית  כלכלית  צבאית  ובוודאי  היום מאז  שאנו  במדינתינו  האהובה. וכך  היה  אוריאל  היד  חתני  ודורו  יוזמים מעצמם!
אדם כי יקריב מכם קרבן לה .’ונראה לפרש להזהיר כל מקריבי  קרבן לה שלא יכשלו בשני דבריםמ אשר בהם נכשלו  קין והבל  שהיו ראשונים  בהקרבת  קרבן.כי קין נכשל  במה שהביא מן הפחותמ והגרוע  והוא זרע פשתןמ והחטאים בנפשותם  צריכין להביא  נפש הבהמה תמורת  נפשם ובדוחק  התיר הקבה  לעני להביא מנחה שאין בה נפש .והבל אעפ שהביא מבכורות צאנו מכל מקום  לא  טוב  עשה שלא נתעורר  אל  הקרבן  מעצמו  ולא נזדרז למצוה זומ בעצמו רק אחר  שראה שהקריב קין קרבן אז  נתקנא  בו  והבל הביא  גם הוא להשוות  עצמו…
  . על  כן  אמר אדם  כי  יקריב  מכם  לשון  יחיד  לומר לך  שהמקריב  יהיה כאדם  הראשון  בקרבנו  שהיה  יחידי  בעולםמ וכשם שמזה  הצד  ניצל  מן  הגזל  שהיה יחידי.  והיה  הכל  שלו .כך מזה  הצד היה ניצולצ מן  הדברה שנכשל  בו  הבל  כי  מצד  שהיה  יחידי  בעולםמ ודאי  נתעורר  אל  הקרבן  מעצמו ולא  מצד  שראה  אחרים  עושים…כי  יקריב  מכם שתהיה  הקרבה  מכם  ולא  מזולתכם כי  מכם  ובכם  יבוא  ההתעוררות  אל  המקריב .זהו קרבן  לה  אין כוונתו  כי אם  לשם ה כי  מי  שאינו  מתעורר  בעצמו אינו  מכם  ואינו  קרבן  לה שהרי ההתעוררות  באה  מאחרים ולא  מכם  ממקריב  הקרבן  עצמומ ואינו  קרבן  לה ..אינו עושה  כי  אם  להתהתדר עצמו  בפני  הביריות  נמצא  שאינו  קרבן  לד כי אם  לשם הבריות.. ‘
.המהרל מפראג  אור חדש  על  פורים ומלחמה  בעמלק בלומוד על   המסר  של  מרדכי  משבט  בנימין    לאסתר  על חובת הפעילות המעשית עכשוית בלי דיחוי פרקטית כשצריך לפעול להצלה וליציאה מן הגלות. וקרובי  המלכות  היהודים  בהיסטוריה לא  ניצלים בעת שואה גם  בעצמם או  מתבוללים..או  מצדדים בעמדת  הגוים..וגם מרכזיות שבט בנימין הניחן  במידת  הצעיר  במלחמה מול עמלק  מאז  פורים עד  היום שחושב שהוא ראשית..כוח הראשוניות  של  ישראל בניסן שבו המן היפיל  פור להשמיד מול אבדן  עמלק.
‘1.כוח הכלל גדול מהפרט .קרובי המלכות אצל  האומות לא  ניצלים גם.כי  הם ניתקו עצמם מכלל ישראל! חלקם לפחות..
שלא תוכל להמלט  בית המלך.כי דבר זה אין לדעת  בבירור  שלא תמלט  בית המלך רק  כי דברים אלו  תשובה  ניצחת  ובודאי הוא כך כי מאחר  שהגזירה הוא על כלל ישראל  אכ הגזירה  עליה גם כן .איך תמלט  היא  מן הגזירה  הזאת  שהיא  עליה  גם כן.ובוודאי  כוח  הכלל יותר מן היחיד ואם הכלל אינו  ניצול איך תוכל  היא להימלט  בשביל  שהיא בבית  המלך הרי עליה  הגזריה  גם  כן ואין  בית  המלך  מצילה  מן זה  כי אדרבה  כאשר  היא  בבית  המלך היא  יחידה ואין  כוח  היחיד  כמו  כח  הכלל ודבר  זה  תשובה  ניצחת.
 כי אם אחשורש רוצה לכלות הרחוקים  ממנו מפני שנאתו   אל  לישראל  הקרובים אשר בביתו  כל שכן שלא יהיה רוצה  בהם…כשאתה הבית  המלך אתה יחיד ואין היחיד  כוחו  כמו  הכלל..
2 מרכזיות של נחיצות לפעול בזמן הנכון בלי  דיחוי להצלת ישראל ולא לאחר את  המועד או  לא  להבין שצריך לצאת מהגלות.הפור בניסן חודש  הגאולה.ולא להיות מן השמונים אחוז של  יצאו או להיות  בארץ עם הלב בגלות.
. כך דברי קודשו של  המהרל.
.’כי ההצלחה  יותר קרובה כאשר כאשר אפשר שתהיה  נהפך עליו  מיד כי לכך לא רצה מרדכי  שיהיה זמן לדבר זה גם כן הוא נכון .וזה שאמר אם החרש תחרישי  בעת  הזאת ולא הוה ליה  למימר רק  אם החרש תחרישי  למה אמר  בעת  הזאת.לכך תלה  הדבר  בעת  הזאת דכיון שעשה  המן בעת הזאת  צרה לכל  ישראל גזר עליהים להשמיד ולהרוג את הכל ‘צריך שיהיה זה  הזמן נהפך  עליו’. כי הגזירה  יצאה  בניסן להשמיד ויש להפוך זה  הזמן  על  המן.כי כך ‘ענין  הגורל דמתהפך עליו’. לכן אם החרש תחרישי  בעת  הזאת.
3 חשיבות זיהוי מועד הצורך בהשמדת  עמלק בהיסטוריה של  החזרה לארץ  ישראל עד  היום כלימוד  הנצחי  של  המהרל. ביעור עמלק שהוא החמץ בחודש  ניסן שבו המן  היפיל  פור .יציאה מן  הגלות שהוא החמץ  יצר  הרע זו  מלחמה בעמלק תמיד.אי  הבנת  הצורך בגאולה וזיהוי זמן  הגאולה למרות התרחשותה  בפועל  כמו  היום ועוד  עי  לפעמים תופשי  התורה..  בא  עמלק! ודי לחכימא..
כך דברי  המהרל:
‘עוד  יש  לפרש שכך אמר  כי  העת  הזאת  מוכן דוקא  לישראל  לבטל  כוח  המן  ולא  עת  אחר  מחהחודש  הזה  כי  הוא  חודש  ראשון  ועשיו  גם  כן  שהוא  בית  אב  של  עמלק שבא ממנו  המן הוא גכ ראשון ‘והגורל  היה ביג לחודש  כי ביד מבערין  השאורנ והחמץ  מן  הבתים וזה הדבר  הוא רמז  על  השבתת עשיומ דהוא השאור  מן  העולם ולכן אמרו ג ראשון זכו לג  ראשון פרק קמא פסחים ה א.בזכות אך ביום  הראשוןמ תשביתו שאור  מבתכים  זכו להכרית זרעו של  עשיו דנקרא ראשון ויצא הראשון אדמוני.ולכך אמר בעת  הזאת שהוא מיוחד להשבתת השאור .
 .נקרא צורר אין מקום ריוח לשניהים.מתרוצצים יעקב  ועשיו . אם זה קם זה נופל .ריוח והצלה ממקום  אחר כי ישראל מקום שלהם הוא אביהם  יעקב שורש ועיקר שלהם …מספרו של יעקב עם האותיות  כמספרו של מקום ..ברכת  יעקב בלי  מצרים . גבול בלי  מצרים  אין  צרה כלל ..
4 עמלק מושמד עי בניה של  רחל משבט המלכות של  יוסף  ובנימין דווקא  כלימוד המהרל אשר מציין את היות כוח  רחל  ובנימין כוח הצעיר דהוא כוח האחרון הרענן של  ישראל  שמציל מההשתקעות בלי עשייה.  חוסר  עשייה  לאומי או התבטאויות של תמיכה בגלות זה  מגיע  גם  מחכמי  התורה  בחלקם  ומההנהגה ! השמדת  עמלק קשור עם החזרה לארץ ישראל ולגאולת פורים וימינו וחוסר הבנת תהליך החזרה לארצינו  וההתעקשות לישאר רק  קהילת קודש  בחול  או  בארץ  עצמה ולא מדינה עם תורה מובילה  לאי השמדת  עמלק התוקף בשל הספק בלאומיות העברית של חלק מהעם את  ישראל כאשר הוא חוזר  לארצו. המהרל בכאן כותב באופן  חריף  ביותר על חוסר השמדת  עמלק  על  ידי הנהגת  ישראל גם התורנית  בזמן  המן וגם העם  עצמו! והעם כוח  הצעירים הנובע  כאמור מהצניעות הביולוגית וגם המידתית כי  הצעיר  הוא  האחרון ולא עבר את כל ההליכים שעברו הגדולים לכן כוחו רענן ומהוה ההזדמנות  האחרונה ההיסטורית הישראלית של הכנסת חידוש  פרקטי של  שינוי לאומי וכוח להילחם במונע שינוי זה  וזה עשיו עמלק .  הסכנה  הגדולה  וראינו זאת במלחמה  בעזה  הינה שלא  משמידים  את  עמלק בזמן ואז  המהרל  מלמד שסכנה  זאת מובילה  את  היהודים לקשר  עםצ עמלק  ואז לסכנה  של השמדה חלילה.וכל  זאת  כי  מדברים  נגד  גאולת  ד  בארצו  ואז לא נלחמים  בעמלק  כולל חלק  מחכמי התורה! כך לימד  הרב  אשכנזי זל  את  כוח התנועות הנוער שהם היו ההזדמנות  האחרונה והצעירה של  היהודים שדחפו את  הקהילות השוקעות  בגלות להיות בעשייה של  חלוציות להחזרת ישראל  לארצו. גם היו תנועות דרור  הבונים הצופים  בני  עקיבא  עזרא ועוד כולל התנועות החילוניות…כך  המהרל.לכן הגאולות  של המתחילים עם שבט  בנימין יוסף ואחר כך העיקר עם מלכות  דוד. חשיבות ללמוד  תורת  המהרל השלה הקדוש הפרי  צדיק הרב  קוק  והרב  אשכנזי זצל בכדי  להבין את התהליכים של משיח בן יוסף ובנימין בימינו ולא נלך שוב לאחור חלילה. כי אם לא  לומדים זאת  בספריהים אז לא מבינים זאת כי  זה    בתורת הנסתר שפורים מגלה זאת מגילה.
 זה לימוד דברי המהרל:
‘תנחומא ויחי שאין עשיו נופל  בבניה של רחל רק ביד  בנימין  וביד  יוסף  שהם הצעירים  כדכתיב אם  לא  יסחבום צעירי  הצאן. היינו כשיש  כאן  מן  הצעירים  אנשים מוכנים  לזה אבל אם אין אנשים מוכנים לזה  היה בית יעקב אש  ועשיו לקש..
.השבט  הזה מוכן להיות  נגד  המן  והם בניה של  רחל  שהיא  הצעירה  וכיון  שהשבט הזה  מוכן לעשיו  כי  עשיו  הוא הפך  להם …ואמר  מרדכי  כאשר אין  אתה  מתנגד להם אתה נותן  להם יד  למשול אם כן  אתה  ובית אביך  שהוא משבט בנימין  תאבדו.’שאתה נותן כח אל המן שהוא מזרע עשיו אשר מתנגד בפרט לשבט הזה ומי שהוא מתנגד לאחד אותו אחד  ראוי שיהיה מתנגד ולעקור אותו ‘ואם אין עושה זה נהפך עליו כמו שאמר  הכתוב כאשר ישראל אין מכלין שבע  אומות והיה כאשר דימיתי  לעשות להם אעשה לכם .’וכל זה מפני שהם עצמם מוכנים להתנגד להם ולעקור אותם נהפך עליהם וזה מפני כיון שהוא מוכן לעקור אותו ואין עושה .אם כן הקרוב הוא  אליו מאוד כאילו היה הוא בעצמו ולכך  נהפך  עליו …מפני כי שאול חמל על אגג ונתן לו חיים נהפך עליו שבא המן מזרע אגג  לכלות את  ישראל.ולפיכך אמר  ואת ובית אביך תאבדו  שכיון שאתה מוכן לעקור  את המן  ואין אתה עושה  אם כן הקירוב לך אל המן הוא כל כך  כאלו אתה  הוא עצמו  ובשביל כך תאבדו.’
5 הבנת ביטוי מקום אחר שהגאולה תבוא גם בדרך  הקושי אם משאירים עמלק . ריחוק מהמקום מהקבה  בגלות מביא עמלק לכן צריך שיהיה רוח בין ישראל ועמלק.
‘ומה שאמר ממקום אחר  כלומר כי הוא יתברך  שנקרא מקום  אינו מקום  לזרע עמלקה ולכן כאשר אנחנו בגלותינו  נתרחקנו  בעונינו  מן המקום  הוא השי  לכך הצורר הזה  הוא זרע עמלק  מצר לנו  שכך עשיו ויעקב אינם  יכולים  לעמוד  ביחד .אבל ריוח והצלה שיהיה לנו  ממנו  כאשר  אין לנו  שיתוף  עמו  וזהו ריוח  והצלה  יעמוד ליהודים ממקום  אחר …’
.כך דורינו ,לפי חכמי ישראל שאנו לומדים וחיים מתורתם שהובאו בכאן  בעזר ד  ובישועתו, מלמדים אותנו לזהות את מהות מועדי וחגי ישראל בפועל בהיסטוריה עם לקיחת המסר שלהם פרקטית.והנה דורינו  כמו  חתני  אוריאל  כהן  היד  זל סמל מסר פורים של נצחיות  ישראל בתור דור שחזר לקוממיות בארצו עם כל האתגרים בהשגחת ד ויוזמת החלוצים בכל תחום עד  היום.והנה דור שלנו הוא הנלחם בכל העמלקים בעולם וכאן המנסים למנוע את  קידום קדושת  מלכות ישראל תורתו וצחיותו.לכן  אנו  חיים  ממש  את חג  הפורים אבל  הפעם  עם  מדינה  עברית  בארצה כלכלתה צבאה ותורתה  הענקית  בכל פינה, ולפחות  חצי מעמינו  כבר  לא  אוכל בסעודות  המלכים אצלם  ותלוי  בהם. החצי  השני בעולם  עוד  יצטרף בתקוה  בטוב ובזמן..
מאיר  משה  ואקנין .ירושלים.
שבת זכור שלום  ופורים  שמח דפרזות  ודמוקפים  של  ירושלים .בירת  מדינת  ישראל הקדושה.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן