1
1

בניית המקדש בפרשת תרומה וזכור / מאיר משה ועקנין

החזרה מימים השובבים וכניסה לקבלת פרשת תרומה וזכור, והקשר לבניית ארצנו ובית המקדש

תרומה וזכור לפני פורים. למצולמים אין קשר לכתבה
מתוך הפרשה

אנו מגיעים למטרת מהות פרשיות תקופת השובבים (שמות וארא בוא בשלח יתרו משפטים מונח מוסד על ידי חכמי הקבלה) והם חמשת הפרשיות העוסקות במצוות עשה של בניית משכן המדבר שעיקרו המקדש בירושלים. הפרשיות הקודמות עסקו בהפיכת השבטים לעם ויציאתם מכור הברזל העבדותי גלותי. הן הקדמה יסודית לפרשת בניית המקדש.
של כל מצרי העולם שרוכזו במצרים העתיקה.

רבי צדוק הכהן מלובלין: (ספרו פרי צדיק פרשת בוא מאמר ט.): '..ומצרים היה גלות הראשון ועיקרו היה לתקן פגם הנחש ועל זה באו למצרים שהיא ערות הארץ .ואיתא מהארי הקדוש דששה שבועות אלו מסוגלים לתיקון פגם הברית .
פרשת בשלח מאמר ו – '..וחודש שבט נוצר באות צ כמו שאמרו בספר היצירה , והיינו שחודש זה מסוגל לתיקון הפגם בבחינת צדיק והארי הקדוש שחשב הזמן לתיקון בפרשיות שובבים ועיקר התיקון בשבתות …' .

מטרת בריאת העולם והאדם הינה בניית מקדש בירושלים. אדם הראשון אשר לפי הרב אשכנזי היה לו את האומץ לקבל עליו את האפשרות להכניס את הא-להות בעולם, גורש מגן העדן של החיים בצוותא של האל והאדם. יציאת האדם מחיים עליונים כאלו נבעו מיצר תאוות האכילה הגשמית והרוחנית שיצא מגדרו. יצר חשוב של האכילה ושל החכמה החיוני פרץ את גדרו. ואז קידוש החומר וקידוש החשיבה האנושית נדחה לעת שישראל משאת האנושות יוכל להחזיר את האפשרות של חיים משותפים עלי אדמות של האל והאדם מבלי שמעשי האדם יובילו להסתר פנים של האל ולגרימת גלותו הרוחנית והפיזית של האדם. לכן התיקון העיקרי הינו תיקון הברית תיקון מקום ההולדה והמיניות של האדם אשר היא בעצם נותנת את החיים. וחיים אלו מגלמים בתוכם את שמירת הברית הכרותה עם האדם לשמירת בריאתו של הקבה באופן של צריכה חומרית עם מסגרת של קדושה ושמירת הברית של תורת ישראל והברית של ירושת הארץ. הכול תלוי איפה בתיקון ובהעלאת האקט המיני לדרגה של ברית בן ד לאדם. וזה יהיה רק דרך האכילה הקדושה של הכהנים במקדש אשר מהוה המודל של קדושת העולם מתוך השכנת השכינה בקרקע ירושלים. לכן תיקון הברית של השובבים מובילים לתרומה של זהב וכסף ונחושת שדרך חומרים אלו השכינה תשרה בישראל ובעולם .וזאת מעוניינים האומות לבטל.

זהב וכסף ונחושת
רבינו שלמה אפרים רבה של פראג : פירושו כלי יקר על התורה ובמדרש תנחומא מסיק .זהב כנגד מלכות בבל שנאמר אנת רישא דדהבא , וכסף כנגד מדי שנאמר בו ועשרת אלפים ככר כסף .ונחושת כנגד מלכות יון . עורות אלים מאודמים כנגד מלכות אדום… אמר הקבה אף על פי שאתם רואים מלכויות מתגאות ובאות עליכם חייכם שאני מצמיח לכם ישועה מתוך השעבוד. מה כתיב. שמן למאור זה מלך המשיח …ובנין אב לכולם מה שמצינו במסכת מגילה יג. אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקלי המן. וכאן שכסף זה בא להקדים את המן דהיינו מלכות מדי , כך זהב זה בא להקדים את נבוכדנצר , ונחושת זה בא להקדים את יון ועורות את אדום . כי מצוות אלו מתנגדים להם ..בזכות שמן למאור יערוך ד נר למשיחו..'
דברי הרב אשר מעלים את תיאור תרומת סוגי חומרי בניית המשכן למהותם ההיסטורית משיחית , מדגישים את מטרת המקדש. ההבדל בן שימוש זהב וכסף ונחושת על ידי העמים ורצון התורה בשימוש קדוש על ידי ישראל. האימפריות השתמשו בחומרים אלו לקידום פארם השלטוני החומרי הם בנו תרביות ענק מבחינה פיתוח עוצמתי כלכלי עירוני גרנדיוזי ראו תרבות מצרים יין רומא פרס. גם שיחם האינטלקטואלי היה עמוק ורחב אופקים. אלא הכול היה בעיקר למטרת שיעבוד האחר וצריכה בלי גבול. ואת הסוף כולנו מכירים הם נעלמו מהעולם.

וזה בדיוק מה שעמלק ניסה ומנסה לעשות לבטל את קדושת ישראל וגם להחליף קדושה זו באידאולוגית הגזע והשליטה באחר העמלקית הנאצית ואחרים

רבי צדוק הכהן מלובלין – פרי צדיק: מאמר א פרשת זכו: '…המכוון שמרמז על הקליפה דעמלק היינו יצרא בישא (יצר הרע) כמו שאמרו זוהר הקדוש שלח. והוא מה שמצינו ברבי מאיר שהיה מתלוצץ בעוברי עברה . אי לאו דמכריזי ברקיעא היזהרו ברבי מאיר ותורתו . היה יכול היצר הרע לבוא ולהסית לרבי מאיר… ומכל מקום יכול עמלק להזדווג להם . ובא ללמד שיזהר האדם מפיתויי היצר הרע ולא יסמוך על גדולתו וקדושתו… ובא המצווה תמחה את זכר עמלק על שני עניינים .שאף הגדול במעלה וקדושה יתירה לא יסמוך על קדושתו ויזהר מפיתויי היצר .ואף מי שנכשל חס וחלילה לא יתיאש מן התשובה..'.מאמר ב '.: ובארץ ישראל עיקר המקום לאור תורה שבעל פה ועל ידי זה זוכין לניצוח היצר הרע .'
מאמר א'.: ועל זה בא המצווה לזכור מה שהיה כוח לעמלק להזדווג להם בדרך שיצאו ממצרים . ובדרך לקבל התורה . '
זהו תמצית חג הפורים הרצון של עמלק בהתגלמות המן להוביל את ישראל להתבוללות ולביטול קדושתם ואז הדרך להשמדה פיזית קצרה לצערנו. ועמלק זה תמיד מופיע בצאת ישראל מהגלות .יציאת מצרים עמלק הגיע, שיבת ציון בבית שני התחילה עם הצהרת כורש עליית עזרא ונחמיה אחשוורוש והמן מגיעים. הצהרת בלפור בדורנו ותחילת היציאה מן גלות אדום על ידי יוזמת הרצל והציונות היטלר מגיע.. לכן כדברי רבי צדוק יצר הרע העמלקי הנטייה העמלקית יכולה להפיל חללים ולעצור את ההתקדמות האישית והלאומית העברית ישראלית. ושום דור או שום אדם עליון שיהיה לא מוגן מפני כוח פסולת הראשית של עמלק.
רבי צדוק :'דקליפת עמלק הוא הגאוה דשרשי הקליפות עשיו הקנאה..' . גאוות כפירה ורצון עליונות של הכוחות המונעים מהאדם הישראלי הפרטי ומהעם להתעלות לייעודם של ' העינין הא-לוהי'. וזאת מלחמה עם יצר עמלקי זה של הפרט והכלל בדרכו לגאולתו ובתוך גאולתו עד הכנעתו על ידי הבורא בעזרת יוזמת הפרט והכלל.

הרב אליהו בושקו – מגדולי החכמים באירופה וחבר אגודת ישראל. ספרו אור היהדות על פורים: .'..חז"ל אמרו בימים ההם כשבת המלך וכתיב בתריה .בשנת שלוש למלכו .אמר רבא מאי כשבת? לאחר שנתישבה דעתו .אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא… הוא חשב שכבר עברו שבעים שנה שירמיהו ניבא עליהם שאחריהן יפקוד ד עמו ומכיוון שלא נגאלו שוב לא יגאלו לעולם . לכן לקח גם הוא כלים מבית המקדש ועשה יום טוב גדול משתה ושמחה על כי אבדה תקוות גאולתם של עם ישראל ולא יצאו מגלותם ולמשתה זה הזמין גם את ישראל. ולדאבון לבנו נמצאו בוגדים בעמם ובארצם וכופרים בנביאיהם והלכו להינות מסעודת אחשוורוש שמחו בשמחתו ושתו גם הם מכלי בית המקדש באמרם אין לנו עוד שארית נחלה בארץ ישראל .ומה הריבותא אם על בוגדים כאלה נגזרה גזירת כליון .כי עם שאינו רוצה לחיות אנו ראוי לחיותמ. לכן דרשה אסתר 'כתבוני לדורות'. כתבו את הבוגדים האלה לדראון עולם אחה למוות ואלה לחיים…מי שחושב שעם ישראל אין לו תקוה לתחייה ולשיבה לארצו ותחייה זאת היא בשבילו רק נחלת העבר אדם זה בוגד בעמו ומביא צרה לעצמו ולכלל כולו…שהמחזיק באמונתו ותקוותו לתחיית עמו מביא שמחה לישראל .ואשרי המאמין והבוטח בה ובזכות בטחונם ואמונתם נגאלו ישראל ממצרים. ' הדברים ברורים חדים עמוקים ומתארים את סיפור הימצאות היהודים בפרס וסירובם לחזור לארץ 70 שנה קודם בעת הצהרת כורש.

הרב יהודה לאון אשכנזי .מניטו .שיעור פורים 1979 בצרפתי. אתר א
'.. מלכות יהודה גלתה לבבל אחרי חורבן בית ראשון ל-70 שנה .הצהרת כורש מלך פרס רוב, היהודים נשארים במלכות פרס אשר ירשה את בבל .ואז מגיע המו. אנו עדים כאן למעבר בן העם העברי לקהילת היהודים בפרס .פעם ראשונה מתואר המונח יהודים בתנך. אנו עדים לחיים של אלמוניות ושל תחפושת מוחלטים של היהודים בפרס. לכן שם ד לא מופיע וגם שם ישראל וגם לא ירושלים או ארץ ישראל. להיפך יש, שושן הבירה .היהודי מרגיש פרסי מדת יהודית .שושן הבירה ,מה עם ירושלים . אז, מגיע המן שרוצה להשמיד. הצהרת בלפור הציונות לא חוזרים המשל ידוע אלא שלא תמיד אסתר נמצאת. לכן נושא התחפושת חשוב והלכתי הואיל והיהודי בגלות פרס ובכלל בגליות מחופש לבן תרבות המקום למרות יהדותו. ולכן בפורים מתחפשים כי היהודי בהתחפשותו ליהודי בחג הזה הוא בעצם חוזר לאמיתות עבריותו ואומר שעכשיו המה אני מחופש לרב לחסיד. או אני מחופש, לגוי. ויהודי זה אומר אני חי בתחפושת בגלות..'

חג הפורים לא יתבטל לעתיד לבוא כי עיקרון התנגדות עמלק ורצון היהודים להיטמע ולהישאר בגלות יכול להוביל לאסון… אלא שבכל זאת הקבה מציל את ישראל מפאת הבחירה הסגולית אלוהית של ישראל על ידי ד. וזאת אנו חוגגים בפורים הניצחון למרות כל המונעים הגאולה מבפנים ומבחוץ.

לכן משתה היין וסעודת אסתר אשר לא ויתרה ובקשה מאחשוורוש לבטל את ספר הלבן של תקופתו ולהרשות שוס, ליהודים לבנות את המקדש שהוא ברשעותו עצר את בניינו לכן בגאולתנו השלישית חסדי הבורא עמלק ההיטלרי לא הצליח וגם חזרנו למרות הכול לארצינו ולמדינתו. 'ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר'. וימי הפורים לא יעברו ..

רבי צדוק הכהן מלובלין -מאמר ב פורים: גמרא מגילה י עב. רבי אבא בר כהנא פתח לה פתיחא להאי פרשתא מהכא .לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה זה מרדכי הצדיק ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס זה המן לתת טוב לפני האלוהים זה מרדכי ואסתר דכתיב ותשם אסתר את מרדכי על בית המן.' ומדמעשה זה פתיחה למגילה מדמע שזה כל העינין… במצרים הייתה התורה בגלות בחכמת מצרים והיה העסק להוציא הניצוצין הדברי תורה… רק המכוון שרצתה לעורר בהמן השורש קדושה… דנשמת רבי שמואל בר שילת… וזהו ינה דאורייתא דבעל פה… יבוא המן ויסגל ממון ויבוא מרדכי ליטול ממנו ויבנה בית המקדש… מרדכי הקדיש רכוש המן לבנין בית שני. דבבית שני היו אנשי כנסת הגדולה…ועשו סייג לתורה..י מדהים! שום דבר לא הולך לאיבוד. מתוך עשרו של המן מרדכי ימשיך את בניית המקדש והעלייה לארץ. כוח המשחית העמלקי גם הוא לאחר חיסולו ; יוכל להתעלות ולהיות לעזר לבניית מדינת יהודה של בית שני. זהו ניצחון ושמחת פורים!

כך בגאולתנו מתוך הרוע הנאצי ושל רוב העולם אז להשמידנו עם ישראל חזר לארצו.  חג פורים שמח. לכן פורים של ירושלים הוא בנפרד כי העושר הכספי של האומות בהשגחת ד' היה לעזר לבניית מקדשנו.
שבת זכור שלום ופורים שמח .

 

נכתב על ידי משה מאיר ועקנין. להערות ולתגובות:  vakninemm@gmail.com

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד מהכותב

דילוג לתוכן