1

תזריע מצורע: הגאולה וקיבוץ גלויות / מאיר משה ואקנין     

שבת ה' באייר. . תזריע מצורע. הגאולה קיבוץ גלויות. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. שני משיחים

פרשת שבוע:

התנ”ך מתאר את ההיסטוריה האנושית מאדם הראשון ועד להצלחת האישים אשר הצליחו ליצור את הזהות העברית. זהות ייחודית זו מעבר עד אברהם האבות משה דוד המלכים ועד חזרת בית שני בימי כורש מרדכי ואסתר בעצם התנך כדברי הרב אשכנזי ננעל בהצהרת כורש. דברי הימים: ‘כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ד א-לוהי השמים והוא פקד  עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה מי בכם מכל עמו ד א-לוהיו עמו ויעל.’  זהו הפסוק האחרון החותם את כל התנך. מענין ללמוד ולראות שהצו האלוהי הראשון לאב הראשון של הזהות הישראלית המתהווה היה גם כן :פרשת לך לך.

‘ויאמר ד אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבת אביך אל הארץ אשר אראיך.’  תחילת יצירת האומה הישראלית ראשיתה בעליה ‘לך לך’ וחתימת התנך ב’ויעל’.   הקב”ה  מברך את אברהם במשימה של ‘ואעשך לגוי גדול’.

 

הרב יהודה לאון אשכנזי: ‘התורה לא מספרת שום דבר על הצלתו של אברהם מכבשני ‘אור כשדים’ כי התורה  לא באה להעצים ולהפוך את מיסדי הזהות הישראלית לגיבורים שהם מרכז הפולחן הדתי. התורה מספרת את ההיסטוריה של עם של ציבור של כלל. לכן גם בליל הסדר אין אזכור למשה בהגדה. ‘

לכן התורה לא מספרת על צדקתו של אברהם המצדיקה את בחירתו או את צדקת משה. התורה מספרת על האישים האלו אך ורק ברגע שישנה יוזמה מצידם ליצור זהות אנושית כללית אשר מתייחדת באופן של העברת המסר האלוהי לאנושות כולה. הקבה מברך את אברהם:’ואברכיך’ רש”י: ‘בממון’.

 

הרב שאול דוד בושקו – ראש ישיבת הסדר היכל אליהו ומורי ורבי. בכוכב יעקב ספרו בעקבות רש”י:

‘ואברכך. לכאורה מדוע צריך אברהם את ברכת העושר הלא בתורה מדריכה אותנו להסתפק במועט… כאן רשי מדגיש כי התוכנית האלוהית איננה מסתיימת ביצירת שבט הנושא בקרבו אמונה מיוחדת ,ואנשיו הנם בעלי מידות נעלות. אלא המגמה האלוהית היא ליצור עם חזק הקשור לחומר ופועל בעולם המעשה. ועל כן תכליתו של אברהם היא יצירת ממלכה ממלכת כהנים, אמנם ממלכה. ולשם כך צריך כוח ועוצמה שאפשר להשיג רק על ידי שגשוג כלכלי דברי חז”ל בשבח ההסתפקות במועט אינם מתייחסים לכלל האומה, אלא הן הוראות ליחידים הרוצים להתמסר לעבודת ד’. עליהם לפרוש מן העולם. ‘

 

המספד בירושלים שנשא הרב אברהם יצחק הכהן קוק בפטירת הדר בנימין זאב הרצל  כ תמוז תרס”ד. ראה את כל ההספד וחשיבותו בתיאור תהליך הגאולה של ימינו עם הסבר על שני המשיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד ותפקידם. מספד למשיח? הסבר הרב יהודה לאון אשכנזי על ההספד של הרב קוק.

הרב קוק. וצריך להבין בכלל למה אנו צריכים לשני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד…

אמנם כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו לשכללו ולפתחו וכן הכוחות המחזיקים כח הנשמה   הרוחנית ומעדנים ומשכללים אותה .ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת , מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף החזקים… כן הכין בישראל ביחוד שני אלה הכוחות :הכוח המקביל לערך הגוף האנושי השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות.. להיות גוי אחד בארץ לאור גוים ..והצד השני. הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה .וההבדל שביניהם של הצד הראשון יש דוגמא בין כל עמי הארץ כמו שאנו שווים בגופניות …והצד השני הוא העניין המתיחד לישראל עצמם.. מצד תורת ד והקדושה העליונה המיוחדת לישראל לעם קדוש… של הצד הראשון יש דוגמא בין כל עמי הארץ לישראל בבחינת המשיחיות של משיח בן יוסף עם ישראל דומה לכל אומה אחרת ..אבל בצורה אחרת.’

הרב אשכנזי: ‘תפקידו של משיח בן יוסף הוא  לכונן את המדרגה הראשונה… עלינו להבין שהציונות של ימינו מכונה בלשון חכמים ‘משיח בן יוסף’ . אלא כדי להבין זאת עלינו להבין שעם ישראל מצפה לשני משיחים . היהודים שכחו שכבר בחובן בית ראשון הם קבלו על עצמם בנוסף למשיחיות של מלכות יהודה גם המשיחיות של יוסף שאבדה עם עשרת השבטים… השייכות של התורה לעשרת השבטים שונה משייכותה ליהודים צאצאי מלכות יהודה… חכמי ישראל היכירו את עניין שני המשיחים..  על פי המקורות ולפי דברי הרב זכות הגוף עשרת השבטים לישועה והצלה היא האיחוד ואין שום רמז לתורה… התמידו בזהותם מבחינה לאומית ..יש שני כוחות בעם ישראל כוח התורה ..וכוח הלאום..

אי אפשר לדרוש מרב שיהיה ראש ממשלה כשם שאי אפשר לדרוש מראש ממשלה להיות רב… על ראש ממשלה להיות ראש ממשלה..  עם ישראל שכח את כל הסוגיות… כאשר יש אהבה אישית בן דתיים לחילונים… מסוגלים לעבוד יחד… אין בידינו שולחן ערוך של המדינה… בתחיית האומה כאשר מדברים בלשון הדת לאנשי הלאום הם אינם מבינים… נדמה לאנשי הלאום שהם שומעים גויים המדברים על דת.. הרב קוק מסביר שיש לאחד את יוסף לפי התורה ואת יהודה לפי התורה… האחד מבחינת ראש והשני מבחינת גוף . אבל כל עוד שאין ייחוד אין ‘נפש חיה’… כשהדתיים יבינו שהציונות היא משיח בן יוסף ותפקידה היא לבנות מדינה עבור הכלל ושהם התשתית לכל והם הגאולה  של  קיבוץ גלויות  וממלכה מלך המשיח. החילונים יבינו שדרושה נשמה רוח תורה בתוך גוף זה ; אזי המתח ייעלם יהיה שתף ונוכל להתקדם ביחד לעוד נדבכים בגאולה.

 

כך לימדו אותנו רבותינו מכל הדורות מרשי הרמב”ם המהר”ל הפרי צדיק רבי יעקב אביחצרה הרב עובדיה הרב קוק הרב אשכנזי הרב שלוש ועוד, לעסוק בלימוד של תורה המביאה בשורה לציבור כולו. ומהציבור לאנושות. כשאנו לומדים סוגיה בתלמוד העוסקת בנזיקין בסנהדרין או בעבודת הכהן גדול במקדש אנו בעצם לומדים את היישום של תורת משה במציאות של חברה בוודאי שלימוד תורה שבעל פה זה הינו ייחודי אך ורק לישראל אלא שמטרתו הינה כינון חברה ערכית אשר מהוה דוגמא של מדינה קדושה בכל המערכות הפוליטיות והחברתיות שלה. התורה לא עוסקת רק בפסיקה ההלכתית לפרט. עמינו עבר מהפך היסטורי ענק ב- 150 שנה האחרונות. העם היהודי עבר לאחר תלאות של גלות ארוכה מחיי יחיד אצל אומות העולם לחיי עצמאות של ממלכה בארץ ישראל. מהעליות של גדולי ישראל כגון רבי יוסף קארו, הרב אלקבץ, רבי חיים בן עטאר הקדוש, ועד כינון הקונגרס הציוני הראשון ב- 1898 על ידי הרצל. קונגרס זה ציין מהפך של תשתית לכינון של מדינה בארץ ישראל על ידי התנועה הציונית. אנו כבר לא רק בעליות של יחידים של גדולי עמינו אלא בהתקדמות להקמת עם בארצו. וזה לא קרה מחתימת התנך מהצהרת כורש שנתנה אפשרות ליהודי פרס ליצור מדינה אבל פוספסה הרי רק 40000 עלו!. מאז בעצם אמצע בית מקדש ראשון עם פיצול מלכות ישראל של אז לשתי ממלכות, העם היהודי לא חוה קוממיות ממלכתיות ומדינה חזקה משפיעה עולמית בכל התחומים כמו מדינת ישראל אשר היא הוכרזה על ידי ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון ז”ל. הרי אחרי פיצול שתי המלכיות ישראל ויהודה בוודאי שהישות המדינית הוחלשה. בית שני אשר עלו אז כ- 40.000 מבבל פרס הייתה מדינת חסות תחת הפרסים היוונים עד החרבתה על ידי הרומאים. חטאם היה שלא עלו בחומה כדברי רשי ‘ביחד וביד חזקה’. זו הייתה הרשלנות ההיסטורית של שיבת ציון שגרמה להחרבת בית מקדש שני. רק לאחר גלות שנות אלפיים התנועה הציונית יזמה את חזרת העם לארצו שוב על ידי מיעוט אמיץ של נחשונים אשר חולל בה נס גדול והיום מדינת היהודים מדינת ישראל צועדת לקראת רוב יהודי בארצו אשר משפיע על השיח העולמי בתחומי המדע הכלכלה המסחר ואשר גדולי חכמי התורה וריבוי לומדי התורה הישראלית נמצאים רק בה. אשרינו שזכינו לראות זאת ולפעול עם אל במדינת ישראל כל אחד בתחומו הוא.

הקב”ה נתן לנו בעזרת נחשוני דורנו מדינה מדהימה ארץ אבות לכן יש לנו אחריות גדולה שמדינה זו תהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. מדינה אשר תהוה דוגמא ומוקד לכל האנושות  כשהיא דוגמא של מדינה קדושה. קדושה ישראלית ולא סילוף הקדושה הנוצרי אשר הביא מושג זה להסתגרות של בודדים כומרים במנזר והפקיר את חיי המדינה בידי השקפת החול כשרעהו חיים בלעו. ההפרדה בן דת ומדינה הינו מושג של  אומות העולם. תורתנו היא משפיעה על כל החיים המדיניים מכניסה בהם קדושה ומציעה להנהגה הפוליטית של המדינה מתווה תורני השקפתי הלכתי אשר נותן מסגרת של מוסר תורני של תורה כללית. זהו שיתוף פעולה בן חכמי התורה וקבירניטי המדינה עם כבודד הדדי כשכל אחד מכיר את מקומו ומכיר בחשיבות התורנית היסטורית של כל צד. הפוליטיקאי ומנהיג המדינה דרגתו בקדושה לא פחותה מחכם התורה .זהו המסר של יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ כדברי המהר”ל שהתורה מתלווה לדרך ארץ מלשון מלאכה ולא הפוך. ואז יגיעת שניהם משכחת עוון והמהר”ל מסביר שאם אן עמל תורה ועמל מלאכה אז יש עון יש חיסרון אם יש רק

עמל תורה יד חטא וחיסרון דרש שניהם .ראה דרך חיים של המהר”ל.

 

הרמב”ן : ‘והבגד כי יהיה בו נגע צרעת…’ בל בהיות ישראל שלמים לד יהיה רוח השם עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב .וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועון יתהוה כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו להראות כי השם סר מעליו. ולכן אמר הכתוב ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם כי היא מכת השם בבית ההואה. והנה איננו נוהג אלא בארץ שהיא נחלת ד… ואין הדבר מפני היותו חובת קרקע אבל מפני שלא יבוא העניין ההוא אלא בארץ הנבחרת אשר השם הנכבד שוכן בתוכה..‘  זו מהות תורת הנגעים הצרעת אשר היא תופעה על טבעית הקוראת רק בארץ ישראל בעקבות קדושתה בגלל הציפייה של הקבה של מדינה קדושה כאמור. הציפייה הינה שמנהיגי העם מכל התחומים יתנו דוגמא מוסרית למופת.

 

רבי צדוק הכהן מלובלין. ספרו פרי צדיק .מאמר ז .מצורע.:

”דענין פרשה זו דתורת המצורע ביום טהרתו הוא דהמצורע אף שהוא משולח חוץ ל3 מחנות שיצא מכלל ועמך כולם צדיקים שכל ישראל יש ,להם חלק לעולם הבא מכל מקום יש לו תיקון ביום טהורתו על ידי תשובה ותורה. ובמשנה נחשבו ג מלכים וארבעה הדיוטות ..(שאין להם חלק לעולם הבא) והם ז עם בלעם… והששה שנחשבו  שם  היו כולם גדולי תורה ירבעם שכל תלמידי חכמים דומין לפניו כעשבי השדה (סנהדרין קב.)… מנשה היה שונה נה פנים בתורת כהנים… וכן גחזי היה כוחו לדחות רבנן…אך היה מגאוה שנדמה לו  שרק הוא ראוי לשמש,את אלישע ולקה בצרעת שבא על גסות רוח (עירובין טז ותנחומא ) והגאוה כנגד קליפת עמלק … ועמלק משתלח מכל וכל ממחנה ישראל שאין מקבלים גרים מעמלק. ..וכן המצורע מדתשלח משלוש מחנות … ולמדנו בפרשה זו שגם נפשות כאלה יש להם תקנה על ידי תורה ותשובה.. ומפטירין וארבע מצורעים דאיתא בגמרא שהם גחזי וג בניו …שזרעו לא נתרפאו לעולם…ומכל מקום נעשה על ידהם תשועה הגדולה הזאת. ומזה מוכח שבשורש יש להם תקנה ..שכל שהוא מזרע יעקב קשור בשורש  השם יתברך ועמך כולם צדיקים.’

 הדברים עמוקים מני ים של דברי קודשו של רבינו. תיאור הבעיה הקשה שדווקא בהנהגת עולם התורה כגון גחזי יש גאוה אגו שזה מוביל לפספוס המדינה הקדושה ולהרס כל החבר.

 

מנהיגי התורה הם אשר צריכים להוביל את המדינה הקדושה והמנהיגים הפוליטיים צריכים  לעשות את מלאכתם במקצועיות ונאמנה . התורה הממלכתית צריכה להשפיע על החברה והפוליטיקה צריכה להיות מוסרית. אלא שצריך להבין שלכל אחד יש תפקיד מוגדר ואז יד שתף בין החכמים והנהגת המדינה לטובת קידום ייעודינו של ממלכת כהנים וגוי קדוש. אחדות זו חיונית בשנה המבורכת ה73 של עצמאות מדינתנו האהובה. צורך השעה להקמת ממשלה יציבה אשר משקפת את רוב חלקי העם. רוב העם בעד המסורת ובעד כל מרחבי ארצנו. האם המנהיגים מכל הצדדים יפנימו זאת והאם בעלי התורה מכל החוגים יוכלו להשפיע לכוון את האחדות הישראלית. קיבוץ הגליות המופלא של דורנו מטרתו אחדות החברה הישראלית. אנו נודה לצור ישראל וגואלו על המתנה המדהימה כדברי בן גוריון. אני מכריז בזאת על הקמת מדינת  ישראל. אנו גאים במדינה באנשיה אשר פועלים בהצלחה כבירה בכל התחומים וכל העולם משתאה. הצלחנו בה. עכשיו אנו נתקדם לכל השלבים הבאים בנין המקדש מלכות דוד תחיית המתים והמשך קיבוץ הגליות בתור ממלכת כהנים. ד’ יברך את ארצו ועמו ומדינתו ותודה עמוקה לכל חיילי צהל אשר מסרו נפשם על תקומת העם והארץ.

לעילוי נשמת אלברט אברהם אבקסיס בן סוליקה ז”ל

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין 

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד מהכותב

דילוג לתוכן