1

פרשת חקת – חוקת התורה הדיבור האלוקי לישראל / מאיר משה ואקנין

מהות סוד כח ישראל, התורה וארץ ישראל להפוך לחיוב את כל הסתירות בזהות האנושית ובעולם:, סוד ההפכים. הקשר בין פרה אדומה ואי כניסת משה לארץ

פרשת חקת - חוקת התורה הדיבור האלוקי לישראל / מאיר משה ואקנין
מסודות הפרשה

‘וידבר ד’ אל משה ואל אהרן לאמר. זאת חקת התורה אשר ציוה ד’ לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על

אנו נמצאים בסוף הארבעים שנה של שהות ישראל במדבר. אכן אנו רואים בפרשה תחילת מלחמות של ישראל בדרכם לכיבוש ארץ ישראל ולממש את מטרת יציאת מצרים: ממלכת כהנים וגוי קדוש, להקים מדינה ממלכה ציבוריות ישראלית קדושה.

מה מיקום תיאור מצוות פרה אדומה דווקא כאן לדור החדש הנכנס לארץ? הרי מצווה זו כבר נתנה לפני מתן תורה. בפרשת בשלח כתוב ‘שם שם לו חק ומשפט ושם ניסהו’ ורש”י שם מציין בפירושו על חק ומשפט: פרשת פרה ודינים. אז למה התורה חיכתה לשנת הארבעים ורק לאחר שדוקא ‘דור דעה’ המונהג  על ידי משה רבינו  מת במדבר כי לא היה לדור זה הרצון ( הרב משה בושקו זצל) להקים מדינה קדושה  בארץ ישראל.אז רק  ערב הכניסה לארץ  ישראל עם  הדור החדש התורה פרטה את מצוות  פרה אדומה וטהרת הטומאת מת על ידה. . רואים בפרשה זו גם מיד לאחר תיאור מצוות הטהרה  אפשר לומר דבר מפליא, את  אי  כניסתו של משה רבינו לארץ ישראל. האם ישנו קשר בין פרה אדומה לעובדת אי כניסת משה רבינו לארץ.

רבי חיים בין עטאר הקדוש:

וידבר ד’ אל משה לאמר לישראל, פירוש ומה הוא המאמר שצוה לו לומר להם, זאת חקת התורה, פירוש מצוה זו היא חקת התורה, כן צוה ד’ לאמר לכם וכאילו אמר הכתוב אשר צווה ד’ לאמר לכם הוא : זאת חקת התורה’.

הרב מסביר לנו שמצווה זו היא החוקה של כל התורה .זה מה שד ציווה לישראל זאת המצווה הזאת היא חקת התורה. המשמעות של חקה נאמר שזו התשתית של כל הבנת מצוות התורה וקיומם על ידי ישראל בעולם הזה. ומה היא החוקה הזאת? שהכהן המטהר את הטמא בעזרת אפר הפרה לאחר שנשרפה הוא בעצמו נטמא. איך יתכן? לסיבה זאת חכמים אומרים ששלמה המלך אמר ‘אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני’ שהבנת טעמי פרה אדומה היא סוד.

רבי חיים בין עטאר מביא  ‘שד’ צווה שיאמר להם מצוה זו בחוקה ומאמר דבר בא על עיקר המצוה מצות ד’ לישראל‘.

 

‘זאת חקת התורה: דבר אל בני ישראל’

 

הרב אשכנזי : ‘האור חיים מביא כך את הדבר ‘זאת חקת התורה. ומה היא החוקה: דבר אל בני ישראל

בעצם הפלא הוא שד מדבר את כל תורתו רק לישראל. ואת זה אומות העולם מבינים שבעצם כל העתקת הדתות שלהם בא מהתורה.

אנו צריכים להבין  את ההתנגדות של אומות העולם לישראל דרך מצוה זו. רש”י אומר ‘שאומות העולם מונים את ישראל מה מצוה זו’. בעצם אומות העולם באים בטענה לישראל שזה בלתי אפשרי לקיים את התורה בעולם חומרי לא מושלם בעולם עם טומאת מת. איך אפשר לדבר על קדושה בעולם לא מושלם שיש בו בהכרח מומים וטומאה בעולם עם בעית המות. וזו מטרת מצוה זו שהיא העיקרון של כל מצווה: רק ישראל יכולים להכניס טהרה וקדושה בעולם הזה דרך התורה והמצוות. זהו סוד ההפכים של הפיכת הטומאה  של העולם הזה לטהרה. וזו החוקה של פרה אדומה המטהרת את האפשרות של טומאה. אלא שלכך צריך אישיות מושלמת, טהורה בעצמה, שרק היא יכולה לאפשר לישראל להיות טהורים בעולם הזה.  ואישיות זו  היתה  בדור המדבר משה. לכן הפרה נקראת  על שם משה .לכן ‘זאת חקת התורה אשר צוה ד לאמר.’ ומהי ‘דבר אל בני ישראל’.  זו החוקה התשתית של הכל שד מדבר את תורתו רק לישראל .’

רבי צדוק הכהן מלובלין  ספרו פרי צדיק.פרשת חקת מאמר ג .

‘ברעיא מהימנא (חלק מהזוהר) פרשה זו ובפרשת פנחס ושכינתא תתאה איהי פרה אדומה מסטרא דגבורה.. והיינו על  פי שדרשו (מדרש רבה תנחומא) משל לבן שפחה..תבוא אמו . כך תבוא פרה ותכפר על מעשי העגל כי על ידי הפגם נתבטל השראת השכינה כמו שנאמר אני ד שוכן בתוך בני ישראל.ועל ידי מעשה הפרה יחזור השראת השכינה וזה שאמר שכינתא תתאה איהי פרה (השכינה של למטה בעולם זוהי פרה  אדומה ומהותה).ובת שהיא שכינתא תתאה מתעטרא באבהן(כמו שנאמר בזוהר רד א ) .וזה שאמר אדומה מסטרא דגבורה פחד יצחק שהעיקר ההתחלה הוא על ידי מדת היראה והיראה מביא לתשובה .ואחר כך תמימה מסטרא דחסד דרגא דאברהם . התהלך לפני והיה תמים. דאברהם היה הראשון שלימד תורה..על דרך מה שנאמר אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ד..אשר אין בה מום מסטרא דעמודא דאמצעותא והיא קדושת יעקב . אשר לא עלה עליה עול מסטרא דשיכנצא עלאה.והיינו שעל ידי כן יוכל לתקן בשורש שהוא בחינת בינה עלמא דאתי(עולם הבא ) וכתיב לבבו יבין ושב שהוא תשובה עלאה שלא יוכל היצר הרע לכנוס עוד ולקלקל..ובפרט בשבת זו שקורין פרשה זו שמורה על ‘שבת’   ש’ בת.בת מתעטרא באבהן . אז  הקדושה כפולה לזכות להיות נגאל מכל וכל ולהיות מיד נגאלין.’ 

דברי קדשו של רבי צדוק מלמדים אותנו לפי הזוהר, את מהות מצוות פרה שהיא בעצם תשתית הבנת מטרת  מהות כל התורה , זאת חוקת התורה. הסוד כאמור על ידי רבי חייםוץ בן  עטאר  הקדוש של מימד החוקה בכל מצוות התורה ושל שייכות התורה רק לישראל,  הוא המאפשר  את האפשרות של חיים אידאולוגיים המתאימים לרצון בורא העולם ודווקא בתוכיכי העולם החומרי הדטמניסטי עם הרבה חוש.אפשרות זו הינה   דרך מידות האבות המאחדים את מידות האנושות של חסד ודין.דווקא על ידי מדת יצחק שהוא החלת היראה בפעילות החומרית היראה מהמעידה במסלול הכלכלי פוליטי; היא המידה הראשונה שתחום זה של אםשרות חיי טהרה בטומאה החיצונית  של עולם החומרי והמוות. ומתוך כך להתקדם לחיי חסד ואיחודם בתפארת על ידי מדת יעקב. מורשת המידות לפי סדר זה של יראה חסד ותפארת היא התשתית של קבלת תורת משה והמצווה המאפשרים  חיי אידאל עליון בתול המסגרת הפוליטית כלכלית חברתית של חיי החומר  ודווקא הפיכת החומר ,אשר במהותו ובשורשו טהור כי הוא נברא על ידי האל,   לרמתו האדאלית תורנית מבחינת חוקה שהוא החלת הקדושה  לאחר הטהרה בעיקר בעולם העשייה החברתית. זאת חקת התורה. לכן מצווה זו נתנה דווקא בכניסה חארץ להקים בה מדינה עברית שכל המערכות בה הם מאותה בחינה של חקת התורה אשר הם כלכלה פוליטיקה מדניות קדושות.זהו האתגר .זאת החוקה הישראלית וכל אומות העולם מחכים ליישומה ולגאולת העולם מההפרדה בן הרוח לחומר שזה הדבר שהכי הורס את אפשרות גאולת העולם. לכן הערב רב היו מוכנים לתורה אבל לא היו מוכנים ליכנס לארץ ישראל.זו תורה מנותקת מאפשרות יישום ממלכתי. וזו טהרת הפרה אדומה.דווקא האדום הדין הוא נטהר על ידי ישראל מירושלים לעולם. ומי שעוסק במצוות פרה של הטהרה הוא הכהן שתפקידו לאחד את העם.ובכדי לאחד הוא לא חושש ליטמא הרי הכהן המטהר עם אפר הפרה הוא גם נטמא. הקושי לקדש את החומר את החידלון את המוות  ולבטל אותה יכול לטמא קצת את הכהן. מלאכה זו של קדושה בעולם עוברת דרך אחדות ההפכים האיחוד בן הכוחות הנגדיים של טומאה וטהרה היא המאפשרת  להנהיג בעולם המורכב והפוליטי. רק במדינה העברית עם חוקת התורה אפשר להקים ממלכה שבה דווקא הגדולים שבה ירדו עד תהום החומר ויעלו אותו למקןרו העליון. יעשו זאת דווקא המנהיגין הקשורים  לכל המגזרים ולכל הדעות. ואנו כל הכוחות הפוליטיים בעם הישראלים צריכים לפעול ביחד לטהר את החידלון של חוסר האחדות שהוא הפירוד שהוא המוות קרית ארבע .פירוד כל היסודות והפיכתם לחברון לחיבור(מרן הרב קוק). ואנו לא נבהלים משום דעה משום מפלגה .יכולים בכוח החוקה  להתמודד עם כולן ולהצעיד את  ארץ ישראל למודל העולמי של איחוד כל ההפכים.

זהו סוד ההפכים שהיא תמצית מהות ישראל, התורה וארץ ישראל.

כח ישראל דרך תורתו וארצו לאחד בן כל הסתירות שבהוויה האנושית. ארץ ישראל נקראת זבת חלב ודבש כי הדבש שהוא כשר לאכילה בא מדבר טמא, הדבורה. החלב, גם כן בא מהדם שהוא דבר טמא. ובכל זאת אנו אוכלים את הדבש ואת החלב זהו כוחה של ארץ ישראל להפוך את הטמא לטהור. וכח ישראל להפוך גם את הטמא לטהור דרך התורה בעולם החומרי המורכב. זהו סודה של פרה האדומה.

ולכן הפרה נקראת פרה שעשה משה במדבר. רק אישיותו הענקית של משה אפשרה יציאת ישראל מטומאת מצרים ויציאת ישראל על ידי תורת משה מטומאות העולם הזה. ואת זה הגויים לא יכולים לתפוס: איך תיתכן קדושה בעולם הגשמי!

 

‘יען לא האמנתם בי להקדישני לעיניי בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ’

 

השפת אמת – האדמור מגור :

‘הענין כי זה היה עדות שאינם מוכנים להנהגת דור חדש שהיו מוכנים לכנוס לארץ ישראל שעיקר הנהגתם בבחינת אמונה .ומדריגת משה רבינו אמת ולא היה יכול להוריד עצמו לבחינה אחרת. לא האמנתם בי- שהיה נוהג בבחינת אמת למעלה מבחינת אמונה 

 

הרב אשכנזי :‘המטהר את הטמא עם אפרה אדומה הוא עצמו נטמא. משה רבינו שרק הוא יכל להצליח להעביר את העם ממצב של טומאה למצב של טהרה הוא בעצמו לא ניכנס לארץ. ואותו עיקרון תקף לכהן האישיות הטהורה שהיא בעצמה תיטמא כשהכהן עושה את אותו תפקיד להכניס טהרה וקדושה בעם.’

לפי דעתי לפי פירושי גדולי ישראל אלו, הסיבה שמשה רבינו לא ניכנס לארץ קשורה למצות פרה אדומה.

דווקא ענקיותו של משה רבינו וקדושתו היא שלא אפשרה לו להוריד ממדרגתו אל העם, דור הנכנס לארץ,  שהוא היה צריך להנהגה יותר ארצית יותר נגישה. אנו עוברים מדור ענני הכבוד והמן לדור שיצטרך להתנהג על פי הטבע במלחמות ובניהול מדינה .ואת זה אי אפשר לעשות רק דרך ניסים. צריך לצאת מהעננים!

והיה קושי, בתקופה זו, למשה לרדת דרגא. אלא שלעתיד לבוא כשיושלם התהליך המשיחי שאנו נמצאים בו, אז משה ודור הדעה יכנסו לארץ. זאת אומרת שאז ישראל יצליח את תפקידו, שהתחיל בדורנו, לטהר את טומאות העולם הזה דווקא דרך התעסקות מדינית, כלכלית וחברתית ולא בתוך ענני כבוד ומן במדבר.

כל האנושות מחכה שישראל, דווקא, יכניס קדושה בעולם הזה.

סמיכות פרשת פרה לכניסת ישראל לארץ באה ללמד אותנו שרק הדור הנכנס לארץ רק הוא יוכל להעביר את רוח הטומאה מן הארץ. בכדי לקדש את עולם הזה חייבים את עם ישראל בתיפקודו המלא כשהיא יושב על אדמתו במדינה שכל המערכות בה הם קדושה. ואז  בעצם הטומאה היא הקושי להצליח זאת… לכן חכמי הסוד אומרים שלעתיד לבוא יהיה איחוד משה למשיח. איחוד ראש מלכות ישראל הבונה את המדינה עם תורת משה המטהרת את הטומאה.

לכן קדושה בתורה היא רק בציבוריות.

לפי התלמוד ‘אין ציבור טמא’ – קדושה היא רק דרך ארץ ישראל שהיא  האפשרות  של רצון בורא העולם  שיהיה עם שיקדש  את ההויה החומרית הכי  מורכבת  אשר היא ניהול מדיני כלכלי  פוליטי קדוש.לכן אנו מחכים לסיום התהליך של כניסת משה ודור דעה של המדבר לארץ ישראל  בתחיית המתים כאמור על ידי הזוהר.

אז ישיר ישראל.. השירה ששרו ישראל דווקא בפרשה זו לאחר ניסי נחל ארנון.

שפת אמת:’..כרוה נדיבי עם.הם גם אנשים פשוטים  שיש בהם רק הנדיבות ורצון התשוקה לעבודת הבורא יתברך ..ויוכל להיות שהפשוטים חופרים ביותר עמוק פירוש שממשיכין ההארה גם לעולמות התחתונים ומדריגות תחתונות שאין הצדיקים יכולין לירד כל כך.ולכן לא נזכר משה רבני עליו השלום בשירה זו  כי באמת דכאן התחיל דור אחר אשר לא נתמשכו אחר מדריגת משה  . ..לכן נאמר יען  לא האמנתן בי..חלילה לומר כי היה זה עונש  בלבד למשה רבינו עה אבל זה ראיה והוכחה שאינם המנהיגים של דור הנכנס לארץ ישראל ..וכל אלה המדרגוצ היו למטה ממדרגת משה רבינו. ‘

לכן בפרשה זו מסתלקת ההנהגה של דור דעה  מיתת אהרון לאחר מיתת מרים  בפרשת בהעלותיך. מגיעה הנהגה אחרת נגישה לדור הבנים ההולך להיות החלוצים במלחמת כיבוש הארץ והקמת המדינה העברית. הנהגה אשר היא פני לבנה היונקת מפני החמה העליונים של משה רבינו. הם ודווקא הם יוכלו  להוריד את מידת הנצח של משה במידת המלכות שהיא הכי תחתונה. יהושוע אשר  התברך  מברכת אפרים שהיא השילוב של גדולה תורנית וגדולה מדינית .רשי יעקב הקדים את אפרים למנשה בברכה כי הוא ילמד תורה לישראל אבל גם יכבוש את הארץ.אחדות כל מה שנראה הפוך; אחדות כל האידאלוגיות האמיתיות, אחדות כל הכוחות של החומר ושל הרוח.זהו אחדות מידת הבושה של משה עם מידת החוצפא של המשיח. אחדות דור האבות המיסדים עםצדור הבנים הפורץ ומצעיד על.שמו של בן יהודה  פרץ ,  הפורץ כל גדר וקושי,שממנו יוצא דוד המלך   שהוא ביחד משיח בן יוסף (מדיניות לאומיות) ומשיח בן דוד (תורה במדינה). ושבה כל אחד מאיתנו ירתם לאחדות כל ההפכים במדינתינו האהובה והמדהימה והקדושה.   וכדברי האדמור מגור השפת אמת עבודה זו נעשית ותעשה דווקא על ידי פשוטי העם אשר עוסקים בחיי היום יום באיחוד העשייה הכלכלית עם העשייה הלאומית והתורנית, אשר הם משולבים וחא תמיד הם באים מההנהגה  אלא שהם יכולים לתת כוח להנהגה אשר  היא תצליח  לנווט את הכוחות הפשוטים האלו לייעודם  אשר הוא ממש הייעוד של ממלכת כהנים וגוי קדוש אשר כולן ביחד בלי הבדלי מדרגות וייחוס פוליטי יוכלו לפעול עם אל. כוח ההנהגה עם כוח העשייה הפשוטה של כל אחד היא אשר תצעיד את גאולתינו בארצינו להיות מבחינת שיר חדש מלא תקווה חוזק ודוגמא לכל מדינות  העולם. וארץ ישראל בדרך לכל בסד רק פתחו עיניים וראו את יופי אדמתינו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד מהכותב

דילוג לתוכן