ללמוד תורה עם המפרשים | סקירת ספרים

חומש תורת המפרשים מבית מכון המאור מביא בפני הלומד את הפירושים על התורה של גדולי מפרשי המשנה התלמוד והשולחן ערוך, בהוצאה חדשה ומתוקנת. חובה על כל שולחן שבת

FISCH 072.1
עם הספר

אין יהודי הלומד משנהשאינו לומד על אתר את פירושו המאיר של רבינו עובדיה מברטנורא גדול מפרשי המשנה אשרעשה אוזניים למשנה בעומק בתמצית ועיון בדרכו של רש”י. אבל כמה מאותם לומדיםיודעים כי רבינו גם כתב פירוש על רש”י? אין יהודי הלומד גמרא בעיון ואינומעיין גם בחידושי המהרש”א על אתר. אך כמה מהלומדים עיינו בחידושיו על התורה?כמו שני אלה יש עוד שורה של גדולי עולם שמפיהם אנו חיים בלימוד המשנה, הש”סוהשולחן ערוך, ואשר גם כתבו פירושים מאירים ועמוקים על התורה ולא זכו שיהיו ספריהםמצויים על שולחנם של כלל ישראל.

הספר חומש תורת המפרשיםמביא איפה באמתחתו בשורה גדולה בהוצאה מיוחדת של מכון המאו”ר שבראשות הגאוןרבי דניאל ביטון שנודעה כהוצאה לאור המציגה את שלימות היצירה התורנית.

חומש תורת המפרשים מכיל פירושים של כ”ו מאותם גדולי ישראלמרכזיים שעל ספריהם שוקדים אנו דרך קבע.

המהדורה כוללת את חמישה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס ופירוש ראשהמפרשים רש”י ז”ל יחד עם פירושים על אתר של אותם גאוני ארץ מוגהיםומתוקנים על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים. תוך פעינוח ראשי תיבות והשלמת חצאיתיבות, פיסוק מלא, וחלוקה לקטעים, כמו כן נוספו מראי מקומות וציונים לכל המובאותמהתנ“ך ומדרשי חז“ל ודברי הראשונים והאחרונים. ועוד.

החומש כולל למשל את פירושו הארוך של בעל הטורים, המתוקן על פי דפוסראשון וכתב יד מנטובה שהזכירו החיד“א בשם הגדולים. היות וחלק גדול מהחיבור הינומדברי הרמב“ן והאבן עזרא, יצרנו הבחנה בין דברים אלה לדברי הטור, וצוין מקורהדברים בסוגריים עגולות.

עוד נוסף פירושו של בעל תרומת הדשן, תוך השוואה יסודית ביןהמהדורות השונות. פירוש עמר נקא (כלומר צמר נקי) לרע”ב מברטנורא, שנדפסלראשונה בפיסא שבאיטליה בשנת תק“ע שהוא פירוש נפלא לדברי רש“י על התורה וישובדבריו, ויש בו גם גירסאות מדוייקות יותר בפירוש רש“י וכל זאת בהוצאה מהודרת ומתוקנת.

עוד יהלום בכתר המפרשים הוא זה של המהרש”א שהוא ליקוט עלהתורה מספריו שהודפס על ידי רבי צבי הירש הכהן, בשנת תע”ז. בעריכת ספר זהנבדקו ותוקנו כל השיבושים על פי הדפוסים הראשונים, ונבדקו הדברים במקורם אצל ספרי המהרש”א,ונפתחו כל ראשי התיבות והקיצורים הרבים שהקשו בהבנת הדברים, וצוינו מקורות לכל אלפידברי חז“ל שציטט.

כך גם נוסף פירושו של הט”ז, דברי דוד שנדפס לראשונה בעיר דיהרנפורטבשנת תמ“ט, ונבדקו ותוקנו כל השיבושים. כך גם הובאו ספרי רבינו יהונתן אייבשיץ, והספריםהמכילים פירוש הגר”א על התורה ובראשם, קול אליהו ודברי אליהו שהם ליקוטיםמדבריו על התורה מספרים רבים, ובהם רמזים וביאורים על סדר הפסוקים, כאשר במהדורהזו משובצים כל חידושיו במלואם על סדר הפסוקים, בתוספת ליקוט של חידושים רבים משארספריו, כך יוכל הלומד להתענג על דברי תורתו וגאונותו. כך גם ליקוט עצום מספריו שלהחיד”א על התורה, כל זה ועוד רבים אחרים.

וכך יכול אדם ללמוד את דבריהם העמוקים והיסודיים שעל התורה אשר גםלא אחת אינם אלא הרחבה וההעמקה בדבריהם שבשאר חלקי התורה. וזאת בהוצאה משובחתבדפוס מוגה ומנוקה מכל שיבוש בתוספת מראי מקומות. אין ספק שחומש זה קונה מקום שלכבוד מבין ספרי היסוד שעל התורה וחובה על כל שולחן שבת.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן