1

חומש הפקודים מהות נפשות ישראל ומספרם לתיקון עולם

ספר במדבר. חומש הפקודים מהות נפשות ישראל ומספרם לתיקון עולם . התורה היא התורה שבעל פה. חג השבועות חג הביכורים בירושלים מקום המלכות והתורה

אנו בסימנא טבא מגיעים לחג השבועות  שהוא  הנקודה  של קליטת האורות  העליונים של ליל הסדר בפסח. ישראל  בתור עם לא נוסד בהר סיני ובמתן תורה. ההגדרה של עם נתנה לישראל דווקא על ידי  פרעה מלך מצרים. הנה עם בני ישראל רב, ועצום ממנו… מחויבים אנו ללמוד הדק היטב את ההקדמה לתורת המצוות שהיא מבראשית עד נתינת המצווה הראשונה לישראל  עוד במצרים  החודש הזה לכם ראש חודשים. העם העברי עם מהות נפשו הייחודית והתנהגותו השונה  מכל עם  הינו קיים מעבר אשר ממנו יוצא אברהם אבינו. העם העברי עם מורשתו היה ידוע לציוויליזציות הקדומות. הקדמת כל ספר בראשית לספר שמות הינה  לתאר את הצלחת האבות אברהם יצחק ויעקב להיות המהות התרבותית של העם העברי. אברהם נקרא  העברי על ידי הפליט  של מלחמת  המלכים .

כשיוסף אומר לפרעה עברי אנוכי  פרעה לא שואל אותו מה זה. (הרב אשכנזי). לכן ישראל בהר סיני  לא מגיע  בלי תורה. ישראל בהר סיני מגיע עם מורשת עברית של דרך ארץ האבות (הרב אשכנזי).

ישראל מגיע להר עם התנהגות של מידות החסד הדין והרחמים ואיחודם על ידי יעקב אבינו. העם העברי הנהיה ישראל במצרים יש לו תורה שבעל פה והתנהגות מוסרית בת אלפי שנים. הערכים האנושיים של חסד דין ורחמים הקיימים בתשתית הנפש האנושית היו בפוטנציאל של איחוד בעם העברי. לכן  פרעה ידע שרק דרך יוסף העברי ומורשתו העברית הוא יוכל לתקן את החברה המצרית. הקדמה של ספר שלם בראשית לפני פרשת יתרו הינה אז מהותית מאוד. הקדמה זו היא תורה! לימוד הקדמה זו לא פחות חשובה מהלכות שבת היא התשתית החיונית של כל תרי”ג המצוות. חכמים אומרים שאברהם קיים את כל התורה אפילו עירובי תבשילין ושישראל קיימו את השבת עוד במצרים.

רש”י על הפסוק בפרשת בשלח “שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו” .מסביר : “פרשת פרה ודינין.”

זה אומר שישראל קבלו את כל המשפטים לפני הר סיני כשהיו בדרכם לארץ ישראל ושסיני עוד לא היה במסלול. הרי בפרשת בוא קבלו ישראל עוד במצרים את מצוות מצה הגדה תפילין .הקדמה זו בדברי הינה לומר נקודה מרכזית התורה  ניתנת לישראל כי הוא ישראל וכי כבר  הוא מתנהג על פי אמות מידה תורנית עברית  של מורשת אבות עם מצוות בפועל לפני מתן תורה. חכמים אומרים שישראל קדמו לתורה. לימוד זה הינו עקרוני ויסודי בכדי להבין את התורה ומטרתה .ספר במדבר פותח תמיד את השבת לפני מתן תורה. כאמור בתורת חכמי החן ישנו קשר הדוק בן הפרשה והמועד והחג.

 

רב יעקב אביחצרא.’  פרשת במדבר.:  ‘הטעם למה צווה הקב”ה למנות את ישראל דמהו עיקר המצווה ומה טעם יש .ופרשנו דישראל חובה להיות בהם ששים רבוא. דלא יצאו ממצרים עד שהיו בהם ששים רבוא, ואם לא השלימו ששים רבוא  לא היו יוצאים. ומשום דהתורה יש, בה שישים רבוא אותיות ויש בה שישים רבוא פירושים וצריך שיהיו בישראל שישים רבוא נפשות כדי שכל נשמה תטול אות אחת ופירוש אחד משום הכי הוצרכו להיות שישים רבוא  נשמותוהאותיות והפירושים נרמזו במילת ישראל: דישראל: ראשי תיבות י’ש ש’שים ר’בוא א’ותיות ל’תורה. ועוד י’ש ש’שים ר’בוא א’ופנים ל’תורה. ועיקר המנין הוא לעורר ישראל שלא ירפו ידיהים מן התורה שאומר חהם דעו וראו  שלעולם  אין אתם  חסרים משישים רבוא  נשמות. והטעם משום דעיקר התורה  הם שישים רבוא אותיות ושישים רבוא פירושים. וחייבים אתם  לעסוק בה יומם ולילה כדי שיאירו  אורות התורה ויאירו נשמותיכם .ומשום הכי יש, שליטה לנגף בפקוד אותם. דהטעם שיש נגף במנין משום דעיקר  המנין הוא על עסק התורה  ומשום הכי בעת המנין קם עליהם הקטרוג על שרפו ידהים  מן התורה. ולפיכך היו נותנים כל אחד כופר נפשו ועכשיו נוסיף גם רמז הנשמות במילת ישראל  דהיינו יש  שישים רבוא אורות לישראל והאורות הם הנשמות שהם אור מאורו יתברך  שהם חלק א-לוה.’

רבינו הקדוש מלמד אותנו  כדרך חכמי הסוד את מהות הנושא דרך הפסוק. נשמת ישראל  היא המאפשרת את גילוי פנימיותה שהיא התורה. אותיות התורה  הינן  נובעות מנשמת ישראל. ולכן המפקד בפרשת במדבר הינו לקבוע על ידי משה את מהות התורה שיש בכל נפש מישראל. התורה איננה  קודמת לישראל. הזהות העברית ישראלית היא  אשר מאפשרת את גילוי התורה .בעצם אם היינו זוכים לא היה שום צורך במתן תורה בהר סיני ישראל היה מכלה את נשמתו העברית  ומקיים טבעית את כל התורה. לכן המפקד הינו להוציא לפועל את המהות היהודית שהיא היא התורה.

 

הרב יהודה לאון אשכנזי . מגדולי חכמי אלז’יר צרפת וישראל.

‘במסכת ברכות  למה קדמה קריאת שמע לוהיה אם שמוע. קבלת עול מלכות שמים לפני קבלת מצוות .זוהי נקודה מאוד חשובה .אנו קודם כל צריכים ללמוד ולדעת  מי זה ד איך הוא מתגלה בעולם על ידי ההיסטוריה של ישראל ורק אח”כ המצוות מגיעים. הפוך מזה זה בדיוק הדתיות הצדוקית המדקדקת במצוות מבלי להכיר את הבורא  והנהגתו את ההיסטוריה. קבלת עול מלכות שמים  לפני המצוות. גישה זו של התנהגות דתית אדוקה  ולימוד התורה מבלי להכיר את מי שנתן אותה  זוהי הצדוקיות והנהגות של חלק מהעולם הדתי המקיים את המצוות מבלי ללמוד ולדעת מי המצווה’. 

מצווה התורה מגלה את רצונו להקמת זהות אנושית שהיא תעביר את איחוד המידות האנושיות חסד דין ורחמים להתנהגות האנושית. לימוד זה נקרא לימוד האמונה לימוד הסוד המחשבה הפנימית של נשמת ישראל. זהו ספר בראשית וסיפור האבות ולימוד ערכו משל עם ישראל וארץ ישראל. ישנם ספרים קדושים ללימוד זה הכוזרי המהר”ל אור החיים הקדוש הפרי צדיק הרב קוק התניא וגדולי חכמי החסידות. חוסר העמקה בלימוד זה הופך את לימוד הש”ס, ופוסקים  ללימוד טכני פלפולי אשר לא מגלה את רצון הבורא. לימוד זה לא יכול לגלות את הנהגת הבורא בעולמו ואת גילוי אופן סוד הגאולה כשהוא קורא.

 

רבי צדוק הכהן מלובלין – ספרו פרי צדיק,  שבועות  ‘אמנם בחינת התורה  שבעל פה בפועל לא היה להם עוד. והיה זאת  עצתם  לקשר  עצמם  בהשם יתברך על ידי השינה .היינו לעזוב  את עצמם  עם כל כוחותם על השם  יתברך .והוא עוד מדרגה עליונה  מיגיעת התורה  שבעל פה בפועל במדרש רבה  לפי ששינה  של  עצרת עריבה  והלילה  קצרה ישנו  להם ישראל  כל אותו  לילה … ולשון עריבה לא משמע  שהיה בזה איזה פגם וחטא שצריך לתקן. ושלמה  המלך ע”ה  כתיב, ביה וד’אהבו  ונאמר  ויקרא שמו ידידיה  בעבור ד’. לו מסר  כל חכמה תתאה  שבעל פה  בלילה אחת  בחלום ועל זה נאמר  כן יתן לידידו שינה היינו  מימי שהוא ידיד השם יזכה  לזה הבחינה  על ידי השינה… ויקץ שלמה והנה חלום. ונאמר ויעש משתה… ואמרו  מכאן ‘שעושין סעודה  של מצוה לגמרה של תורה… וזה  היה מדרגת דוד המדבר קודם מתן תורה  היינו דביקות בהשם  יתברך  בהשינה  על ידי מראה החלום..‘  הרב  מסביר לנו  שיגיעה בתורה היא  תורה שבעל פה    היא  ניתנה למשה בעל פה והיא ניתנת מעצם מהות נשמת ישראל  על ידי חלום. בעצם המאמץ הישראלי ללמוד את  תורה שבעל פה שהיא עיקר התורה  ניתן   רק לאחר גלוי פנימי של גדולי ישראל. זה ניתן ליחידי סגולה  היודעים  מתוך תוכם את  תורת החכם תורה שבעל פה  הניתנת לנם בגלל דביקות בד .הן מעיין נובע הוא היה אומר .מהותו אומרת. רק  בגלל ירידת הדורות הכול נכתב. לכן חכמים כתבו את התורה שבעל פה בצורה חתומה  שבכדי להבינה צריך  לימוד בעל פה מחכם שיעביר מה כתוב כאן. ולכן כשהופכים את היוצרות  ומעמידים את התורה רק על הכתוב ולא על החכמה של בעל פה   כל העיוותים יכולים  להגיע . חכמת התורה שקדמה  לספר תורה כדברי הגאון מווילנה  היא העיקר. לכן עוסקים אנחנו בליל שבועות בתורה שבעל פה.

 

רבי  צדוק  הכהן מלובלין : ואם כן מזה טעם שיקראו  רות בעצרת. אך על פי העניין  שאמרו וישם  כסא לאם המלך לאימא של מלכות. והיינו  שמרות ממנה מתחיל בנין המלכות בית דוד. ודוד המלך ע”ה היה רבן של בעלי רוח הקודש  כמו שאמר הארי ז”ל  והיינו שהוא מרכבה למידת מלכות. ומלכות פה תורה  שבעל פה  קרינן ליה. ותורה שבעל פה בא על ידי רוח הקודש. וזאת התחיל מרות שאז, נבנה  מלכות בית דוד  שהיה שורש תורה שבעל פה הוא מסטרא  דעץ הדעת  טוב ורע איסור והיתיר  זוהר. מכל מקום מצינו דוד מלך ישראל  חי וקיים. שזכה לאילני דחיי...’ מאמר כב

 

שבועות הינו חגה של רות שבזכות יוזמתה האנושית גלתה את התורה שבעל פה של .המשיחות הישראלית והמלכות .

היא גלתה שמלכות זו היגיעה בצורה אחרת דרך רות מואב סדום לוט עם בנותיו נולד מואב. אז כל תורת המלכות הישראלית המשיחות הינה  ממש תורה בעל פה. היא קוראת בצורה אחרת  שרק גדולי הרוח של הנשמה הישראלית מבינים אותה .רות גלתה  את הבעל פה הכי עמוק של  ישראל והביאה את דוד המלך  דרך תורה שבעל פה שהתחדשה אז בבית דינו של שמואל הנביא . מואבי ולא מואבית. הבית דין מגלה שמתוך גילוי הלכה זו בעל פה  אפשר לגלות ולקדם את לידת מלכות ישראל דוד. רות    גילתה  שרק דרך הדבקות בהיסטורית ישראל דרך  הידיעה בעל פה  של  עוז רוחו של בועז מסורת בגדולה נפשית אמתית  ישראלית אפשר להוליד את המלכות. ומלכות זו הינה התשתית של כל התורה כי בלי מלכות אין רוב התורה המתגלה רק בארץ ישראל .ולכן הפלוני אלמוני במגילת רות  שלא הבין זאת  ולא רצה לייבם את רות מצטייר ממש כאוחזים במקרא מבלי עצמותו   של הבעל פה .והבעל פה של התורה היא  נתנה אומץ ועוז לבועז לייבם את רות ממואב ולהוליד את דוד  אשר  יסד המלכות 8בירושלים  עיר התורה והמלכות  הנותנת   טעם  לתורה  ולעומקה  אשר מתגלה  על ידי הנביאים בעלי רוח הקודש  בירושלים ואחריהם בעלי  הסוד שהם  היורשים של הנבואה העברית. נבואה המגלה את טעמי התורה ומהות הבורא ואת הזהות הישראלית ומלכות ישראל.

 

מהר”ל  מפראג –  ספרו תפארת ישראל על שבועות ומתן תורה. פרק א.:  ‘כי מצות התורה שהם הפעולות… הא-לוהיות מתייחסות אל ישראל שלפי מעלת נפשם הם מוכנים אל הפעולות הא-לוהיות  והם ביחוד להם. אבל עכום מצד חסרונם  ופחיתותם  אינם ראויים לפעולות  הא-לוהיות שהם המצוות כי העם הזה  היה יותר נפשם א-לוהית מצד ההכנה הזאת.. .התורה והמצוות שהם הפעולות והמעשים הא-לוהיים שאין נפשם מוכן לזה  כי אם ישראל מצד נפשם הא-לוהית. ומפני זה ראוי להם  הפעולות הא-לוהיות  והם מצות התורה’.

 

הרב הגאון רבי יוסף כנאפו ספרו תהילות ישראל על תהילים. נולד שנת תקפ”ג חיבר כ-20 ספרים : ואני העבד אמרתי ליישב העניין היטב בסד אם אפשר. והוא שאמר מר הרב רבינו הארי ז”ל. שעל ידי פגם אדם הראשון נפגמו שני אותיות של  ד.ד  של שדי אדני ויש לדקדק  דלמה  לא נפגמו כי אם  שני אותיות דלת  ולא שום אות  אחרת… מה שאמרו רבותינו ששפע העליון  היורד מלמעלה למטה. דומה לחלב היוצא מהדד… ששני אותיות דלת  צירופם ד.ד שרומז לדד שמהם יוצא  חלב  שהוא  דמיון  השפע  העליון. וכחטא  אדם הראשון  סתם הדד … שאמר  דוד ע”ה מחול לי על ותו  עון  הידוע  שהוא  של אדם הראשון  שאני  גלגולו  וניצוץ  ממנו . אמר ליה הקב”ה  מחול  לך. כשבנה שלמה בית המקדש  ובקש  להכניס  ארון  התורה   לבית  קדשי  הקדשים  דבקו  השערים. ולהודיע  לכל שדוד   המלך  ע”ה  תיקן  עון  אדם  הראשון  מה  שיכול  לתקו  בפגם   שני  אותיות  דד  של  שדי  אדני  . עד  שאמר  זכרה  לחסדי  דוד  עבדי  ואזי  נענה  והרי  שם דוד  רמוז  שם ששני  שעריו של  היכל   המה  שני  אותיות ד.ד והארון  . הוא  אות  ו  שבתוך  דד… לרמוז   ששפיר  יהיו  נפתחים  בזכותו.‘ דבריו הנפלאים  של  הרב  מלמדים  שרק  בזכות  מלכות  דוד  שהיא  המלכות  שפועלת  במקביל  ולמעלה  ממלכות יוסף  יכול  להיות  בית מקדש  ותורת  העברים  בירושלים. כמה  יש חשיבות  למלכות  ישראל  שהיא  תשתית  הכול וזכינו   לראות  בהתחלתה  בירושלים  בעזר התורה  שבעל

פה  של   הגאולה   הרזית     ושתתקדם בביאת  מלכות דוד  ויעבדו  ביחד.  אדם  ראשי  תיבות:  א’דם  ד’וד  מ’שיח  כדברי  הבן  איש  חי. שמעתי  זאת  מהרב  אשכנזי זהו  מגילת  רות  בשבועות .רות  אתיות  יתרו  ותורה  כמביא  רבי  יעקב  אביחצרא  בפרשת  יתרו. שבת  שלום  ומועד  טוב.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן