1

לומדים מהפרשה: פרשת נצבים / מאיר משה ואקנין

ברית הערבות , התשובה של הכלל והפרט היא נקראת לפני ראש השנהחג ציון פוטנציאל הצלחת האדם והאנושות תיאור הקשר של תשובת ישראל ביוזמתו לצאת מהגלות ולהעלות את כל העבודה והניצוצות מהגלות לקוממיות במדינת ישראל

לומדים מהפרשה: פרשת נצבים / מאיר משה ואקנין

אתם נצבים היום כלכם לפני ד א-להכם ראשכם שבטכם זקנכם ושטרכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וברך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך. לעברך בברית ד א-להיך ובאלתו אשר ד א-להך כרת עמך היום’.

פרשת נצבים שהיא תיאור  כריתת הברית  בן  ישראל  על  כל פרטיו  לבורא  העולם  ויש בה תיאור התשובה נקראת תמיד לפני ראש השנה. בפרשה זו ישנו ריכוז תיאור תשובת הפרט והתשובה הגדולה שהיא תשובת הכלל. בדורנו, דור הקוממיות והגאולה ,שבו משתרבב במדינת ישראל תשובת נכלל והפרט פעילות לאומית ופרטית, אנו צריכים ללמוד את נושא התשובה במושגה הרחב  הנוגע לפרט ולכלל. ישנה הרגשה של התגברות הנטייה הפרטית אישית ומילוי רצונותיה בארץ ובעולם כשנושאי הכלל המדינה והאנושות לא תמיד בראש מעיינם של האזרח הפרטי. אנו מחויבים להבין ששני המהויות  הפרט והכלל  חשובים ועקרוניים. האדם הינו עולם מלא אשר חי עם מאוויים אישיים המוטבעים בו מתוך נשמתו וגם שייך לנשמת  הכלל אשר הינה למעלה בדרגתו בנצחיותו.

 

רבי יעקב אביחצרא. ספרו מחשף הלבן  נצבים.. :  אמאי משה רבינו עליו השלום הוצרך לפרט כל הפרטות האלה : ראשיכם שבטיכם וכו… די באומרו אתם נצבים כלכם כל איש ישראל .

ואפשר לומר  דמשה רבנו ע”ה בא להודיע לישראל מעלת התשובה וסגולת פעולתה שלא תעלה טינא בלב האיש העובר עבירות חמורות שלא תועיל לו תשובה … ויעשה כי אם תאוות היצר … ובזה יתרשל ולא יעשה תשובה…  לזה בא משה רבינו להוציא הדבר הזה מלבם ולהודיעם שאין שום דבר העומד בפני התשובה…  ועל התשובה עומד העולם ולא ברא הקבה את העולם עד שהקדים את התשובה .ותחילת התורה היא בראשית , ובית דבראשית רבתי ואות בית בה ברא הקבה את העולם ובית זו בינה והיא שימינה פשוטה לקבל שבים…  והנה משה רבינו עליו השלום הודיע לבני ישראל מעלת התשובה ובירר להם שכל בני ישראל כל החסידים והצדיקים הכל כאשר לכל נקראים בעלי תשובה. כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא… לפרסם הדבר לרשעים הגמורים. דאין שום דבר העומד בפני התשובה. דכולי עלמא מיקרו בעלי תשובה. וזהו שאמר. אתם נצבים היום כלכם , דהיינו צריכים שתדעו שההעמדה וההתייצבות שלכם היא על ידי התשובה .מלת נצבים במילוי : נון  צדי  בית יוד מם עם האותיות נצבים , גימטרייה ; זו תשובה עם הכולל… וראו שההתייצבות שלכם והקימה שלכם בן בעולם הזה ובן בעולם הבא הוא על ידי התשובה. שהרי ראשיכם שבטיכם  זקניכם … הצדיקים הידועים בכם כולם נצבים ועומדים על התשובה… ומעתה בל יתחמץ  לבב איש רשע גמור שלא לשוב בחושבו שלא תתקבל תשובתו… רק תחזקנה ידיו וימהר לשוב…‘ 

דבריו הקדושים של  הרב מבהירים לנו את מהות התשובה האישית פרטית של כל אחד ואחד מישראל אשר היא חלק אינטגרלי ממהות החיים האנושיים בכלל. כל הדרגות בישראל מהראשים עד שואבי המים הינם בהגדרת בעל תשובה. לכן משה מפרט את כל מרכיבי העם לגווניו הרבים, הם כולם שייכים לנחיצות התשובה שהיא התקדמות רוחנית וגשמית תמידית ותיקון המעידה האישית הרוחנית והגשמית. אין יוצא מן הכלל כל הפרטים לסוגיהם ולהשקפותיהם שייכים   לכלל ישראל. כל פרט שיהיה קרוי’ חילוני’ ‘דתי’  מסורתי חרדי כולם יכולים מתוקף היותם נבראים  למעוד וכולם יכולים להיות בתוך  מאמץ תשובה האישית  ייחודית ולהיות יציבים בעמדותיהם כל עוד הם לא סותרים את תשתית חיי הפרט והעם בתרבותם העברית תנכית תורנית רחבה. ישנם בעמינו מגוון דעות והשקפות אשר יכולות להיות סותרות אחת את השנייה. לכל השקפה יכולה להיות מעידה וחטא. משה בא ללמד אותנו בתורתו שיש לעמינו הרבה גישות  שלכל אחת מהן יכולה להיווצר דרישת תשובה על חטאים הנעשים על ידה במרקם החברתי או הדתי. אנו בתקופה האחרונה חיים באווירה של ניכור ואפילו שנאה בן חלקי הפרטים בעם בן זקנכם לשופטיכם ולשואב מימיכם… בן הרב לקהילתו בן הדיין לבעל הדין בן מפלגות שונות בן רבנים.. בן פוליטיקאים. בן בעל ואישה…

לכן הרב מלמד אותנו שלכולם יש צורך בתשובה לכן הפירוט בפרשה וזו חשיבות הקדמתה לראש השנה. כל מרכיב יכול לחיות עם משנהו , הרב מציין אז את הנחיצות הזו של חשיבות התשובה הפרטית בעקבות מרכזיות כל פרט ופרט בחברה הישראלית לפי גישתו הוא הלגיטימית צריך לבדוק את התקדמות השקפתו  בעשיית תשובה. התשובה היא תיקון שיפור והתקדמות לכולם כולל כולם גם הראשים… זהו במישור הפרטי.

 

רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק .נצבים מאמר א..’ :כל איש ישראל כולכם שוין לפני שכל אחד מישראל יש לו חלק בדברי התורה וכמו שאמרו מורשת קהילת יעקב… ויעקב נדרש כל פעם על פשוטי העם … ‘

מאמר ב.: ‘שבטכם היינו מי שמושל על עצמו…. זקניכם היינו שנותן עצות לנפשו שאף הגוף יהיה נמשך לרצון ד יתברך… גרך. הגוף עדיין אין נמשך כל כך… חוטב עציך… היינו שרוצה לראות הקבלות שכר… עם כל זה הכניס כולם בברית . למשל טפיכים היינו שאינו רואה את הנולד… ‘     כולם נכנסים בברית וכולם במאמץ התשובה.

 

רבי חיים בן עטאר הקדוש: ‘ונראה כי כוונת משה בברית זה להכניסם בערבות זה על זה כדי שישתדל כל אחד בעד חברו לבל יעבר פי ד ויהיו נתפסים זה בעד זה   אתם נצבים שהכוונה היא על דרך אומרו הניצב על הקוצרים , לשון מינוי ואומרו כולכם פירוש כולם יש עליהם עול זה. ‘ הערבות ההדדית שהיא מהות של הנשמה הישראלית מאפשרת מכל פרטי האומה להיות כולה ממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדושה הלאומית שהיא היא מטרת התשובה של הכלל מתאפשרת רק בעקבות ערבות הדדית הנותנת אפשרות לקדם את כל האומה על כל מרכיביה כאיש אחד.

 

אלא שגלותנו הארוכה בת שנות אלפיים שבחסדי הבורא וביומת התנועה הציונית יצאנו ממנה, השכיחה מאתנו את המרכיב העיקרי של התשובה והוא התשובה של הכלל  התשובה הלאומית. הרי כל תשובה פרטית חיונית כאמור  אבל אם היא לעצמה מבלי להחזיר את העם מבחינת הכלל למדרגתו העליונה אז בוודאי שהתשובה הפרטית תהיה  לקויה וחסרה.

 

רבי יעקב אביחצרא  ספרו מחשף הלבן. נצבים.: אי נמי אתם נצבים. אפשר לרמוז דבאותה שעה היו כל נשמות ישראל לכל הדורות הבאים כולם עומדים שם  כמו שהוכיחו רזל מפסוק: כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום  ואת אשר אנינו  פה … .ומשה רבנו עה ראה אורך הגלות הזו האחרונה שהיא מתארכת ביותר ובא לו צער גדול על השכינה שהצער שלה בגלות אין לו קץ . ומשה ידע בצערה יותר מכל העולם…  וחרה לו מאוד על אודות אורך צערה בגלות. אמר שאורך הגלות תלוי ביד בני ישראל  הם גורמים בעונותיהם אריכות הגלות…וזה הדבר בא להודיע משה רבינו ע”ה לנשמות העתידות להיות באותו הדור האחרון הרואים באורך הגלות יותר מדאי ואינם שמים לתת על לב … והם באמת מאמינים שיבוא מלך המשיח … אבל אינם מתעוררים לעשות תשובה שלימה שעל ידה יבוא רק אומרים בפיהם כי לישועתיך קיונו כל היום והעיקר חסר מהם שהיא התשובה…וזה שכל איש ישראל מלת כל  גמטריא: הגולה עם הכולל דהיינו ישראל איש הגולה כלומר לכם אתם ישראל בני הגולה אני אומר שתתעוררו ותדעו שהצער שמצטערת השכינה בשבילכם הוא… 

הרב הקדוש מבהיר לנו  את התשובה המהותית  שמחזירה את ההתגלות הא-לוהית  הגלויה ואת הסדר העולמי המשיחי והיא הפסקת הגלות. זו התשובה ועליה לא מרבים לדבר נושאי  דרשות התשובה בראש השנה. גם אם האיש הפרטי הישראלי יפעל עם תשובתו לתקן את דרכיו האישיים עדיין אם מצב האומה בכללותה תהיה מנוכרת ליעודה הלאומי של מטרת יציאת מצאים והיא לבנות מדינה ציבור כללי קדוש , אז כל ייעוד ישראל וייעוד האנושות לא יבוא על כנו. מחויבים כולנו לקדם מאת התשובה הפרטית מתוך התשובה הלאומית. מה יועיל אם נשים שני זוגות תפילין ביחד אבל ארץ ישראל שוממה ולא נמצאת במודעות היהודית באופן יישומי פרקטי 2000 שנה!? כמובן גם התורה יכולה להתבטא  במלואה רק במסגרת מדינית הרי רוב המצוות תלויות בארץ. האחדות הישראלית המצופה שהיא היא נציגת האפשרות הבלעדית בעולם לאחד את ערכי  הדין והחסד בחברה האנושית. אחדות זו קודם לה את האחדות בן כל חלקי העם היושב בציון. וזאת אי אפשר בקהילות נפרדות בגולה הרי לא חיינו בגלות כולם ביחד זה אפשר רק במדינת ישראל שהקמתה היא התשובה הלאומית. ואז הציונות היא בעצם תנועת תשובה לאומית.

לכן פסוקי התשובה בפרשה ברורים.

‘ והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה  הברכה והקללה … והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ד  א-לוהיך שמה. ושבת עד ד א-לוהיך …ושב ד…  את  שבותיך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ד שמה. והביאך ד א-לוהיך אל הארץ … ומל ד את לבבך… ואתה תשוב… והותירך… בכל מעשי ידך… כי תשמע בקול ד א-לוהיך… ‘ 

התורה בפעם הראשונה שהיא מדברת על התשובה ‘ושב’ היא מדברת על השיבה  לארץ ישראל. ושב ד את שבותך ושב וקיבצך. אין מבחינת התורה תשובה אחרת! וזה מה שקוראים לפני ראש השנה.

 

מרן הרב קוק – אורות התשובה יז א.:  “ושבת, תחית האומה היא היסוד של בנין התשובה הגדולה , תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבא אחריה.’

 

רבי חיים בן עטאר הקדוש.הברכה והקללה. אפילו אחר שנמאסו בעיני ד ושלח בם חרון אפו והדיחם מעל פניו , ולצד הצרה אשר תסובבם חוזרים בתשובה כאומרו והשבות אל לבבך בכל הגוים, אף על פי כן ישיב ד שבותם… ואומרו בכל הגויים פירוש בכוח טענת היותו גולה ונידח בכל הגוים… והשבת אל לבבך בטענת כל הגוים אשר הדיחך ד שמה’ …

זהו ממש שלבי התשובה הלאומית המתוארת בתורה כאן , שהתממשה בדורנו. ראשית תשובת ההכרח בגלל האנטישמיות פרשת דרייפוס  שואה… תשובה אצל הגויים של חלק מעמינו אשר רצה לחזור לארץ…

‘ושבת עד ד… ולא הספיק במה שאמר והשבת אל לבבך ..והתשובה לפני ד להטיב דרכיו הוא מאמר ושבת עד…’    ראשית התשובה הלאומית לחזור לארץ בגלל ההכרח מציאות הרס הגלות ולאחר מיכן רק בארץ תחל התשובה של החזרה בכל השלבים לדרך העברים ולתורת האבות .לכן יש עוד תיאור בפסוקים על השיבה לד בארץ … אתה תשוב … ומל ד  כי תשמע… וכולם רק לאחר שהשיב אותנו לארץ. הדברים כתובים במפורש ,ובכל זאת יש המפקפקים העיוורים שבמחנה העברים’. (ביטוי הכלי יקר).

 

הכלי יקר.: ‘אפילו תיכף שתשוב עד ד ושמעת בקולו . שיראה ד בך סימני טהרה  שנכון לבך אל ד אך שהמניעה היא שלא תוכל לעשות בפועל כל מצותיו .מכל מקום תיכף ושב ד א-לוהיך מאת שבותך ושב וקבצך..’ 

האם זה דרוש הסבר ? הרי המציאות ההיסטורית הוכחה כך בדורנו… החזרה לתורה קרתה לאחר היוזמה הציונית להגיע לארץ וקרתה בארץ עצמה .

כלי יקר‘ואף על פי שאתה גרמת לך להיות מודח מן מקום קיום המצוות רחוק מאוד , מכל מקום משם יקבצך ומשם ייקח. משם יקבצך זה קיבוץ גלויות ומשם ייקח אליו לסייע לך לשמירת המצוות… ‘    הנה הנם דברי רבה של פראג הכלי יקר שהגלות היא ביטול המצוות לכן תשובת החזרה לארצנו מובילה לקיום התורה והמצווה במקומה שזה בארץ. לכן פרשת נצבים לפני ראש השנה לחזור מההדחה בגלות ואז המשך התיקון התורני מוסרי בארץ.

הארת התשובה ישנה בישראל. התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה אל מהותה אל רוחה ותכונתה באמת אור של תשובה יש בה…  אורות יז ב.

לכן כאמור על ידי המאורות הגדולים רבינו יעקב אביחצרא והרב קוק תשובה לאומית והחזרת השכינה זה היסוד לכל התשובה של עמינו ושל כל האנושות אשא יכולה להתעלות רק על ידי ממלכת כהנים וגוי קדוש במסגרת של ממלכה. ראש השנה בעצם הינו בעיקר הרצון הישראלי להמליך את ד בעולם. מלוך על כל העולם כולו בכבודך. והמלכת ד יכולה להיות רק על ידי עם חופשי ריבוני לא משועבד בגלויות. האם עבד לאחר ימליך מלך? לכן זכה דורנו לחזור לעיקר מהות חג ראש השנה והוא שבמסגרת מדינית כללית ישראל יכול  להמליך את ד על כל העולם  בראות העולם את ההשגחה הניסית על מדינת ישראל. ההמלכה הינה הרצון להחזיר את השכינה למקומה  ואז ד מלך דרך מדינת ישראל על כל האנושות.

 

אדמור מנחם מענדל שנאורסאהן .הרבי מליובאוויטד. שיחה שנת תש”נ:  ‘  . עבודת בני ישראל בראש השנה היא תמליכוני עליכם. הכתרת הקבה למלך. מלך ישראל ומלך על כל הארץ. וידוע שהכתרת המלך וקבלת מלכותו היא דווקא על ידי הביטול בתכלית של אלו שממלכים את המלך על ידי זה שהם מתמסרים לגמרי ונכנעים לגמרי למלך… לאידך ראש השנה הוא יום הדין על כל צרכי האדם ולא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות .ואדרבה עיקר הדין ברה הוא על הגשמיות… שני ענינים אלו הם בסתירה אחד לשני. כאשר יהודי עומד בביטול  מוחלט כיצד שייך שיחשוב ויבקש אודות עצמו.. ראש השנה משום שהוא בדרגת ראש אשר כולל בתוכו את כל האיברים… ומכיון שהראש הוא נעלה מהימים הפרטים כיצד ממשיך הוא חיות בכל יום פרטי… ויש לומר הכח שיש לבני ישראל להכתיר את הקבה למלך בא מזה שבני הרי הם קשורים עם הקבה שהוא למעלה מהיותו מלך… והקבה עצמותו… למעלה מתואר… מלך. ובהיותם קשורים עם הקבה בעצמו . יש לבני ישראל כח לעורר את הרצון אצל הקבה להיות מלך על בני ישראל כפי שהם נשמות בגופים למטה ומלך על כל הבריאה… ובכדי שיהודי יוכל לפעול… יש בו את שני העניינים. כפי שהוא נעלה מכל הבריאה והוא גם כולל את כל הבריאה.. כלול יהודי למטה . נשמה וגוף… והם נעשים דבר אחד… ביום השישי למעשה בראשית  שהיו שני עניינים וייצר את האדם… ומכיון שיהודי יש בו שני עניינים גדר המציאות וגדר שלמעלה ממציאות. וענין חיבור שניהם יש בכוחו להמליך את הקבה למלך על כל הארץ. בו בזמן שהוא עומד בתכלית הביטול להכתיר את הקבה למלך… זה חודר ומחזק את מציאותו כנשמה בגוף למטה. על ידי זה שאז נמשכות כל הברכות שלו .ענינים גשמיים בני חיי מזוני נוסף על ענייניו הרוחניים כפי שהוא מבקש בתפילת ראש השנה…על פי זה יומתק הטעם  דהקריאה בראש השנה היא פרשת לידת יצחק ועקידת יצחק… אצל יצחק רואים את החיבור… הרי דווקא על ידי האפר ביטול בתכלית  נמצא יצחק בתכלית המציאות בתוקף מציאות נצחית…מזה נמשך הכוח לכל יהודי. החיבור דתכלית הביטול ודמציאות האדם… 

הרבי כהרגלו בקודש מבהיר לנו כאן את המציאות העליונה הישראלית אשר בהיותה בעלת הענין הא-לוהי והינה אחד עם הבורא, רק היא יכולה להמליך בראש השנה את הבורא על כל האנושות. ודווקא בהיותה נציגת האל בעולם היא מסוגלת להשכין את אין סוף בסוף את הממלא כל עלמין בעולם המוגבל. זהו ראש השנה וזוהי מהות תקיעת שופר אשר מודיעה לעולם את האופי הא-להי העל טבעי של ישראל שזה דווקא נותן לו את הכוח לפעול בטבעי. נצחיות עמינו היא סוד תקיעת השופר שיפור א-לוהי אין סופי תמידי של ישראל של ההיסטוריה האנושית. ולכן הפרי צדיק מסביר שראש השנה הוא ההתעוררות של פוטנציאל התיקון  האדם שנולד  בראש השנה וחזרת של כל האדם באשר הוא דרך ישראל ומדינתו  לגן עדן הראשוני של חיי טבע ויושר בהתהלכות האדם והא-ל בירושלים במקדש ביחד מול כל העולם.

הרב יהודה לאון אשכנזי.’ קריאת לידת יצחק והעקידה בראש השנה כי אנו מקבלים את החיים והדרך היחידה לזכות בהם זה להיות מוכן להחזיר אותם לבורא .וזה יצחק.’  זה ממש מקביל  להסבר הרבי שמוכנות הביטול אצל יצחק בעקידה היא שנתנה לו את המציאות הנצחית. לכן ההזדהות דווקא עם יצחק בראש השנה.

 

מרן הרב קוקמדבר שור סה סט: .’ זכרון תרועה: אשרי העם יודעי תרועה. ודרשו חז”ל שיודעים לרצות את בוראם בתרועה. ותוכן הדבר כי הכתוב אומר ועמך כולם צדיקים הרי הרצון האמתי של כל אחד מישראל לקדושה ולהיות  קרוב אל השית . אלא שהמעשים נעשים כקיר ברזל… והנה ראש השנה זה היום תחילת מעשיך מתעורר הכח הקדוש כמו שהוא בעצם , כי זה חק שיום ההתחלה נשארת בו סגולת הקיום. ודברי הירושלמי ‘לא במהרה אדם נופל ביום גנוסיא שלו’.  והיינו שבו ביום מתחזק עליו כח הקיום . כמו שהיה ביום הולדתו שיצא אל המציאות . וסגולת הבריאה נשארת בישראל על כן מתחזק ביום זה כח קדושת נפשות ישראל כמו שהוא בטבע טהרתם… צריך לזה כח מצוה בחירית … כדי שיהיה רצון השית לקבץ פזורינו אז יתקע בשופר גדול.  שכמו שפעולת שופר של ראש השנה היא להוציא מהכוח לפועל קדושה חלקית מהקדושה הצפונה בנפש הישראלית …מצד מה שאנו מקדשים אותו כי אם יום תרועה אבל התקיעה היא למעלה מהזמן וסדרי הימים. .יום תרועה שאנו מריעים ומשברים הרע הפרטי אבל מצד שזה השופר שלנו הוא חלק אחד מהשופר הגדול  שעי ישברו הכוחות הרעים של אשור ומצרים על כן הוא זכרון תרועה שמזכיר התרועה העתידה והשבירה האמתית שתיעשה בקיבוץ גלויות. וזהו הכול מצדנו..לעתיד לבוא תהיה הפעולה כללית וכל הקדושה הצפונה בנפשותיהן של ישראל תאיר בכל עוזה’.  

 

זהו יום תרועה של הפעילות הישראלית המחזירה את בחירת הזהות הישראלית למקורה של בריאת האדם לפני החטא וזה מוביל לזכרון תרועה בהצלחה של הפרויקט הא-לוהי דרך מדינת ישראל. זהו חג ראש השנה המחזיר אותנו לכח הראשית. זהו  לפי הפרי צדיק שישראל חוזר למהותו של הצלחת הזהות האנושית, ורק ישראל יכול אז לעמוד בכל פעילותו לפי מדת הדין והצליח בדין. זהו ראש השנה של יום הדין אשר בו ישראל יכול להוציא את עצמו ודרכו כל האנושות בדין .זהו יצחק אבינו. זוהי העקידה .שיתוף הרחמים נעשה מבחינת ישראל האידאלי אלא לאחר ההצלחה רק לפי הדין.

וזה התפוח בדבש שאנו אוכלים בחג לפי הפרי צדיק ישראל דומה לתפוח זה שפריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. מהות ישראל הינו הטוב המוחלט הא-לוהי עלי אדמות פרי הביכורים של  כל האנושות . ופרי זה צריך להיות באחדות בתוכו ובתשובה בדרגת התשובה אשר קדמה לעולם של זכיה לפי דין  לפני החסד ולא רק חסד. לאחר הדין. ואנו דור הקוממיות זכינו לתשובה הלאומית  ,היזומה לפי דין לפי דרכי הטבע שמספרו א-להים דין, העיקרית אשר היא היסוד והתשתית  של כל ההתקדמות ותיקון המידות שלנו ואיחוד הדין והרחמים  . ונודה לד על שאנו בראש השנה במדינת ישראל  המשגשגת בחסדי ד ובעמל תושביה. שנזכה  לאריכות ימים ושנים בשפע ובתורת ארץ ישראל .  שנה טובה  (תשפ”ב( ומתוקה .מאיר משה ואקנין. ירושלים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן