1

היסטורית ישראל הקשה הינה השירה האמיתית / מאיר מ. ואקנין

שבת שובה ותיאור התשובה והגאולה על ידי משה. לומדים מהפרשה לקראת יום הכיפורים

היסטורית ישראל הקשה הינה השירה האמיתית / מאיר מ. ואקנין
פרשת האזינו

‘האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי… בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל… ירכיבהו על במתי ארץ וירא ד וינאץ מכעס בניו… ויאמר אסתירה פני מהם. אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם.. הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום…וכיפר אדמתו עמו. ‘

הרמב”ן :
‘…ועל דרך האמת בעבור כי בעת הגלות השליך משמים ארץ תפארת ישראל, יאמר שישאנה עתה בעת רצון אל השמים עליונים…והנה השירה הזאת אשר היא בנו לעד אמת נאמן תגיד בביאור כל המוצאות אותנו הזכירה תחלה החסד שעשה עימנו הקבה מאז שלקחנו לחלקו והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר ואשר הנחילנו ארצות גויים. ורוב הטובה והעושר והכבוד אשר הנחילנו בה .וכי מרוב כל טובה מרדו בה ..והזכירה הכעס אשר היה מלפניו עליהם.. ואחרי כן פזר אותם בכל רוח ופאה .וידוע שכל זה נתקיים ויהי כן…ואמרה השירה שבסוף ישיב נקם לצריו… וזה דבר ברור על הגאולה העתידה יבטיח כי בבניין בית שני לא הרנינו גוים עמו רק לעגו עליהם (נחמיה ג לד). והיו גדוליהם עבדים בהיכל מלך בבל ובימים ההם לא השיב נקם לצריו ולא כיפר אדמתו עמו. והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל ושהוא יתברך יעשה בנו תוכחות חימה אבל לא ישבית זכרנו וישוב ויתנחם ויפרע מהאויבים . ויכפר על תטאתינו למען שמו. אם כן השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כרחן של מינין .וכן הזכירו בספרי גדולה שירה זו שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ועש בה לעתיד לבוא ויש בה עולם הזה ויש, בה עולם הבא ..ואילו הייתה השירה הזו מכתב אחד מן החוזים בכוכבים היה ראוי להאמין לה מפני שנתקיימו כל דבריה . ואף כי אנחנו נצפה בכל לב לדברי אלוהים חיים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו אשר לא היה כפניו ואחריו כמוהו. עליו השלום.’

רבן של ישראל רבי משה בן נחמן מתאר לנו את הגדרת התשובה הישראלית לפי תיאור משה רבינו. ותשובה זו הינה גילוי ההשגחה האלוהית על ידי נבואת עבדו הנאמן. ונבואה זו מתארת את בחירת ויסוד ישראל ממקור הצורים והגבעות האבות והאימהות. ומשם לידת האדם המצופה מהאנושות הכללית. אדם זה התגלה בלידת עם ישראל ובנטילת האחריות ועול הגלות והגאולה עד לתיקון האנושות דרך ייסורי הגלות וגאולת ד לעמו עד ימות המשיח בכינון מדינת ישראל.
וכל המהלך האדיר של העניין הא-לוהי הזה מתואר בשירת האזינו מבלי שום ציון של תשובה כל שהיא על ידי ישראל. אלא רק הבטחה שהוא יצלח את ההיסטוריה המורכבת שלו יגאל וישוב לארצו. ופירוש זה של הרמב”ן דורש לימוד מעמיק. אבל זוהי ההיסטוריה שלנו. ובוודאי שפרשה זו הנקראת תמיד או לפני כיפור או לפני סוכות יש לה משמעות הקשורה לחגים אלו.

רבי רפאל ברוך טולדנו: ראב”ד במקנס מרוקו – נולד בשנת תק”ז נפטר בשנת תקפ”ב. מגדולי החכמים והפוסקים במרוקו.
‘..ועתה כתבו לכם את השירה הזאת שמודיע בה כל מה שיקרה להם ומגיד מראשית אחרית והיותו בדרך שיר יהגו בה תמיד לאהבת הערב שכן טבע העולם שכל דבר שהוא בדרך שיר הוא שגור תמיד בפי האנשים. ‘ פירוש פרשת וילך.

בעצם יש לאדם אשר בשם ישראל יכונה להבין את גודל הסוד של נשמתו ותפקידה ביצירתה וביציאתה לעולם.

הרב יהודה לאון אשכנזי – מניטו:
‘האדם בעל הנשמה בתוך הגוף צריך להצדיק את מהות נתינת חייו בעולם זה. אורך הזמן ניתן לאדם לרכוש בזכותו את החיים שהוא קיבל בחסד מן הבורא. וזכות מאמץ זה מגיע מקיום התורה והמצוות. בעצם קבלת החיים הינה אקט כל כך מוחלט של חסד ותלות בנותן החיים. הצדקה של קבלת החיים יכולה להיות רק במוכנות לתת את החיים עצמם חזרה לנותן לבורא. כי מה יצדק כל אקט שנעשה מול המוחלטות של נתינת החיים על ידי הבורא? .לכן ראש השנה הוא בסימן העקידה ויצחק אבינו שהיה מוכן להקריב את קבלת חייו ברצון לקשר אותם לחלוטין לבורא רק הוא יכול להצדיק את חייו. ‘

לכן נושא התשובה של האדם עוברת במאמציו לתקן את מידותיו ולקיים את התורה והמצווה אשר יאפשרו לו להצליח להיות באמת זכאי בדין בנתינת החיים בחסד על ידי הבורא. אלא שדבר זה לא קל .כי מי יכול לומר שהוא זכה בדין בחייו? הרי חכמים אומרים שגם אם האבות יעמדו בדין לא יזכו..
פרשת האזינו לפני יום הכיפורים. ובעצם יום הכיפורים בא לאחר בקשה ותפילה לתשובת כלל העולם. יום הכיפורים הינו תשובת הפרט. ובעצם תשובה הפרט של יום הכיפורים קשורה הדוק לתשובת הכלל. ונאמר שוב במאמר זה לאחר שכתבתי זאת במאמר של ראש השנה: תשובת היחיד קיימת ונחוצה רק אם מגמתה הינה תיקון האנושות.
לכן פרשת האזינו של לפני כיפור לא עוסקת בתשובה אלא בהשגחת ד’ על היסטורית ישראל , גם נגד רצוננו, והחזרת ישראל למעמדו של עם נבחר בארצו הנבחרת. ואנו לא רואים שזה בא בזכות בפרשה. זו הסגולה הישראלית המגיעה מיצירה א-לוהית. וזה נקרא על ידי רבי יהודה הלוי; העינין הא-לוהי.
זאת אומרת שתשובה לפי משה רבינו הינה בחזרת עם ישראל לתעודתו. ורק משם התשובה הפרטית המצוותית יש לה תוקף.
ברור מאוד שאנו חייבים לקיים את כל התורה והמצווה. אלא שסוד ההיסטוריה הישראלית והגעתה לשלמותה בהקמת מדינה עברית שתהיה ממלכת כהנים, היא מעל כל זה. זה מה שהרמב”ן אומר שאין בשירה זו תנאי בתשובה ועבודה.
הרמב”ן – אשביתה מאנוש זכרם.
‘..וכאשר חטאו וכפרו בו כולם ..לא נשאר רק העם הזה לשמו… ופרסם בהם באותות ומופתים כי הוא אלוהי האלוהים . והנה אם ישוב ואבדם ישכחו העמים את אותותיו. תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה ..ועל כן ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם שיהיה לרצון להקים לו לעם כל הימים..’.
יום הכיפורים אשר הוא קבלת לוחות השניות הוא הכפרה על ידי התשובה של מעשה האדם בתיקון מעשיו. כמו שהלוחות השניות הם מעשה אדם. משה רבינו המלמד אותנו איך לפסול את המידות שלנו על ידי התורה של לוחות השניים .זה כיפור דהוא גם חסד הבורא. אלא שסוד קיום הנשמה הפרטית מוצא את מקומו בסוד ההיסטוריה הישראלית שהיא יצירה אלוהית יצירה מהקבה מעל ומעבר לכל התנהגות אנושית. ובפרשה זו משה מתאר את נצחיות היסטוריה ישראלית זו. נצחיות המתבטאת בגאולה המדלגת על כל זכות. גאולת עם ישראל אשר הינה יצירה אלוהית של סגולה. השגחה זו פלאית הינה רצון האל לתיקון האנושות דרך החזרת ישראל לייעודו וארצו. ורק הבנה זו תיתן את הממד העליון של קיום תורה ומצוות. רק אז התורה הינה ההצלה של האנושות. תורה זו יוצאת מבית המדרש ומפיחה רוח של תשובה על כל פרט ופרט בישראל ומשם מרימה את כל האנושות להחזרתה למקורה . המקור הגן עדן של האבחנה בין הטוב והרע ויותר מזה הפיכת הרע לטוב.
רבי יעקב אביחצרה – ספרו מחשוף הלבן
‘..האספו ואגידה לכם .דכל לשון הגדה היא על הסוד כמו שכתב בזוהר הקדוש…נמצא שאבות העולם כל אחד בדעת פטירתו גילה סודות התורה .וכן עשה משה רבינו עליו השלום בשעת פטירתו גילה סודות התורה בפרשה זו של האזינו .ומלת האזינו גימטרייה הסוד עם ארבע אותיותיו..’
זהו סוד האזינו לימוד ההיסטוריה הישראלית והעולמית והבנת מעלת התשובה העולמית בהחזרת ישראל למעמדו האלוהי לפי היצירה האלוהית ומעל לכל זכות.
האדמור מלובלין בספרו פרי צדיק:
‘…וזה אם יהיו חטאיכם כשנים ודרשו כשנים הללו שסדורות מששת ימי בראשית כשלג ילבינו .ומאחר שכן היה הסדר שישחיתו דרכם וישובו אחר כך ויגאלו וכמו שבחר השם יתברך לכתוב חטא בת שבע על דוד המלך ושיתקו על ידי תשובה אך שלא היה ראוי לאותו מעשה .כן היה הרצון על כלל האומה שיהיה כן הסדר יד שיתקנו על ידי תשובה כדכתיב ושבת ואתה תשוב ושמעת. ולכן קורין פרשה זו קודם יום הכיפורים או אחר יום הכיפורים ששולחין השעיר ונשא את כל עונותם עונות תם .וזהו שאמר דוד המלך ע”ה. גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי.’ .

זוהי שירת האזינו . וכך אנו חייבים ללמוד פרשה זו וקישורה ליום הסליחה אחת בשנה.
ומבינים אנו שיש השגחה של סגולה מאת הקבה על כל פרט מעם ישראל. השגחה זו תוביל את הישראלי לחזור לתורתו של ישיבת המשיח. להפוך את המרור למתוק. והחזרת ישראל על ידי ושב ד’ את שבותך לארצו מובילה בפועל לואתה תשוב להיות ישראל מבחינת יש שישים ריבוא אותיות לתורה.
ואז ורק אז יהיה כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני דד תטהרו. ואיתנו כל אזרחי העולם. ושהקבה יצעיד את תשובתנו של תיקון כל מידותינו וקיום התורה כך שנוכל להחזיר את עצמינו ואת העולם לעשות רצון בוראנו. הלוואי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן