1
1

המקדש קדושת הכלכלה הישראלית פרה ותחיית המתים הפרטית ולאומית

סמיכות פרשת פרה לכניסת ישראל לארץ באה ללמד אותנו שרק הדור הנכנס לארץ רק הוא יוכל להעביר את רוח הטומאה מן הארץ.

לומדים בפרשה:

מאת: מאיר משה ואקנין – ירושלים  vakninemm@gmail.com

אנו קוראים בשבת זו את הנושא המרכזי ביותר של מטרת יציאת ישראל ממצרים: כניסה אל ארץ ישראל והקמת המקדש וחנוכתו. אנו מתקרבים לחג העצמאות הראשון של ישראל  המשתחרר מכבלי השעבוד המצרי, מועד חג המצות ופסח ומחויבים ללמוד היטב את נושא מרכזיות המקדש. נאמר כאן שאחד משמות המועד הינו פסח על שם קרבן הפסח ביום יד בניסן ערב החג עצמו. כל מאורע חג הפסח מתחיל בתקופת היות ישראל במקומו בארצו בהקרבת קרבן הפסח לפני עוד מצוות ההגדה המצה והמרור. כל מטרת היציאה ממצרים הייתה להקים מקדש בירושלים ולא שום דבר אחר. גם קבלת התורה במיקום הגאוגרפי  בסיני הייתה  בדיעבד הואיל והעם לא היה מסוגל להגיע ישירות לארץ ולבנות מקדש  ולקבל שם תורה הנובעת מעצם מהות שמו ישראל כמובא על ידי רבי יעקב אביחצרא ישראל : אותיות יש שישים רבוא אותיות לתורה. ישראל הוא מקור התורה ולא הפוך! ויש השלכות הלכתיות לעיקרון זה. כנאמר  על ידי חכמינו בתלמוד ישראל קודמים לתורה! לכן היסטורית ישראל היא תורה, והמצוות הם תוצאה מהיסטורית ישראל ולא הפוך! יצאנו ממצרים אז יש כל מצוות פסח תפילין ועוד.. .ישראל היה אמור להיות הוא עצמו מקור התורה הנמצאת במהות נשמתו והוא בעצמו לגלותה .זה ביטוי הזוהר 'מלכות פה תורה שבעל פה קרינן ליה'. התורה במהותה היא  מהפה הקדוש של ישראל .היא נכתבה וניתנה מלמעלה בגלל הכרח חינוכי של אי מסוגלות העם ביציאת מצרים להיכנס ישירות למדינת ישראל הראשונה ולגלות מתוכו את תורת העברים בירושלים. ומכאן החשיבות המרכזית של המקדש בירושלים המגלה את מרכז התורה המיושמת בחיי הכלל . קרבנות ותורה מאחדת של הסנהדרין בלשכת הגזית העוסק ביישום התורה בחיי מדינה על כל המערכות שלה. זו מטרת חנוכת המשכן ובנייתו.  לכן המדרש אומר  בפרשת יתרו: 'אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל'  הנאמר לפני עשרת הדברות, זה בניית המקדש. המשכן בעצם היה מקדש בזעיר אנפין כי היו מחויבים חינוכית להישאר במדבר  בכדי לקבל חינוך על אמונה בד בעצמם ובעיקר במטרת יציאתם ממצרים  :  בניית המקדש בירושלים. ולכן הייתה דרושה הכנה לחיי מקדש במרכז.

 אנו נקדים ונאמר מראשית הדברים שנתאר כאן את הקשר המהותי בין חנוכת המשכן נושא ייחודיות המאכל לפה הישראלי ויציאת מצרים. בעצם הקשר בן מטרת יציאת מצרים שהיא המקדש בירושלים ובין קיום התורה וקדושת המאכל והצריכה הכלכלית הישראלית במדינתו. וישנם עדיין כביטוי הכלי יקר 'עורים שבמחנה העברים' אשר עדיין מכניסים את הספק הבא מעמלק ומנתקים בן ישראל התורה וארץ ישראל! ואז מפספסים את מטרת יציאת מצרים ואת כל חג הפסח והבנת חנוכת המשכן ומהות ומטרת המאכלות האסורים שהיא כנאמר בסוף הפרשה 'אני ד המעלה אתכם מארץ מצרים…והייתם קדושים..!!. אנו  תורת חיים.

זאת החיה . הרב יהודה לאון אשכנזי בשיעורו בצרפתית על פסח שנת 1982 'אנו עדיין בפסח אוכלים לחם שלא החמיץ שלא נהפך ללחם כי עדיין נושא יציאת מצרים והגלות והגעה לעולם הבא לא הושלם במלואו .לכן בשבועות אוכלים לחם מלא..'

 

רבינו שלמה אפרים .רבה של פראג. על הקשר בין המאכלות האסורים ויציאת מצרים. '  כי אני ד המעלה אתכם מארץ מצרים מקום נמוך אל ארץ ישראל  שהוא גבוה מכל הארצות (זבחים נד.) , כדי להרחיק אתכם מן העפרוריות  השולט ביותר במקום נמוך  שאין האויר  שולט  שם  כבמקום גבוה. על כן תהיו זהירים ביותר מן השרץ  הרומש על הארץ וזה טעם נכון וברור.' 

 הדברים ברורים .להתעלות זה רק בארץ של גובה   ולא של נמיכות קומה או נמיכות מחשבתית! לכן בתורתו של רבי מאיר כתוב כתנות אור( ויעש ד לאדם כתנות עור) עם א  ולא עור עם עין. לעלות מן ה.ע ל.א מהעור הגשמי ולהפכו לאור רוחני בהיותו עדיין עור. לכן עפרון במערת המכפלה ראה רק חושך כי שמו הוא עם ע עור מגושם .אברהם ראה במערה אור לכן שמו מתחיל עם א.עפרון בן צוהר אות המסמלת אור. הרב יהודה לאון אשכנזי פרשת חיי שרה.

רבי חיים בן עטאר הקדושכי אני ד המעלה.. '. כי אין הקבה  כביכול יכול לייחד שמו  ולהשרות שכינתו  אלא על המושלל ממין הרע ההוא; ולזה לא יחד שמו עליהם עד שהוציאם מארץ מצרים. .'

 

'ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו..'

הרב יהודה לאון אשכנזי זצ"ל. מגדולי חכמי אלזיר צרפת וישראל בדור האחרון. '…הקב"ה ברא את העולם ויצר אותו בשישה ימים. בפרק זמן זה רק ד היה בעולם. בסוף יום השישי האדם נברא וביום השביעי כביכול הקבה הסתיר את נוכחותו בכדי לתת לאדם לפעול בעולם ולהגיע ליעודו. בעצם הנוכחות הא-לוהית בעולמו של האדם היא בגדר 'בלתי אפשרית' . כי אם ישנה התגלות של הבורא שהוא היש של כל ההוויה אז אין מקום לישות אחרת האדם. ולכן רק במקדש ישנה אפשרות של מפגש מלא של הקב"ה והאדם. ' שיעור 1979 על פסח.

 לכן עיקר מטרת בריאת האדם היא שהאדם יוכל להפוך את העולם הזה דווקא לקדוש. וקדושה זו תאפשר מפגש, בן ד' והאדם. אם לא אין מפגש כזה. וזה נקרא גלות השכינה.

לכן לאחר היסטוריה ארוכה המתחילה ביום השביעי של הבריאה, שבו ד' נתן מקום לאדם לפעול היסטורית, מגיע היום השמיני שהוא מעל הטבע. היום השמיני הוא מעל יום השביעי והוא בעצם פותח את העידן הנקרא עולם הבא, העולם לאחר הצלחת ההיסטוריה של היום השביעי. ויום זה של חנוכת המשכן היה בראש חודש ניסן שהוא חודש גאולתו של ישראל שבו העם הישראלי יוביל את העולם כולו ליש האמיתי להצלחת ההיסטוריה. וזה אפשרי כמובן רק דרך מדינה ישראלית עם מקדש במרכז. מכאן כל הנושא של קרבן פסח במקדש והעלייה לרגל בירושלים במועדים. האפשרות היחידה להצליח את ההיסטוריה האנושית הינה בהצלחת הפיכת ענייני העולם הכלכלי חברתי פוליטי לקדושה וזה רק דרך הקרבנות במקדש ותורת חכמי הסנהדרין הכוללת את כל השקפות התורה שנמסרו בעל פה עד לדיין היושב בדין.

 

ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל.

רבי דוד אביחצרא אחיו הגדול של הבבא סאלי. זצוקל..' ספרו פתח האהל .הסוגריים הם פרשנות על  פירוש הרב בשם בינת האוהל ועין האוהל. ראה ספרו –

'ואם אפשר נמי על דרך הנזכר לעיל (בסוף פרשת צו שעבודת שבעת ימי המילואים היתה לתקן ולברר את השבע מדות התחתונות שהם חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות) שבו ביום שהשפעו מהארת עולם העליון  בחינת שמינית ( שהיא הבינה) …והנה קמה אלמתי  וגם נצבה זאת קומתיך דמתה לתמר ( רומז למלכות הנקראת זאת ונמשלה לתמר שנבנית בכל קומתה בהשלמת העשר ספרות) כמו שפרש רשי זכרונו לברכה שבו ביום נטל עשר עטרות לעמת עשר ספירותיה שהשלמו ונתבשמו .וזהו נמי רמז ויהי גימטריא ראש על ג אותיותיו .קרא משה צרוף ראש קמה ( באותיות מתחלפות ולרמז על כל הקומה שנבנית עד הראש).שגם כן גימטריא תרום על דרך תרום ידך על צריך וכההיא נמי כשזה קם ( נאמר על יעקב ועשו שכזה קם זה נופל) .וזהו נמי לשון ויהי צרה למאן דאמר לההוא סטרא דוקא (לסטרא אחרא היתה אז עת צרה שנפלה ונסתלקה מפני התרוממות כח הקדושה) .אכן כאן הוא שמחה ליהודים היתה אורה…גם רמז תיבת השמיני גימטריא המשכן ..'

הנה הנם דברי הרב המתארים את את איחוד ישראל קבה ותורה דרך יום השמיני העל טבעי עם חנוכת המשכן שהוא הבלטת נצח ישראל מול עכשוויות עשיו המתכלה כמו שרואות עינינו בהיסטוריה.

מורי ורבי הרב משה בושקו זצ"ל. ספרו נתיבות משה.

שבעת הימים  כל ימי העולם המה כשם שנברא העולם בששת ימים ויום השביעי למנוחה ; והלא דבר הוא שאת ספירת השבוע אשר ממקור ישראל היא ;,קיבלו עליהן גם כל אומות העולם. ואילו היום השמיני אשר בו נאמר 'כי היום ד נראה אליכם' הרהו מכוון  אל העולם הרוחני  זה המכונה עולם הבא או עולם שכולו טוב .העולם אשר מעבר לזמן ולמקום  המוכרים כאן עולם הזה. כשם ששבעת הימים הריהם הכנה אל היום השמיני כל גם שנות חיינו על הארץ הינן כהילוך בפרוזדור אל הטרקלין אל עולם אשר מעל ומעבר לטבע עולם בו מתגלה כבוד ד בדרגה שאין אנו יכולים לזכות בעולם הזה. את ההכנה לקראת ההופעה הנשגבה הזאת אשר מתעלה על המוות עלינו לעשות בכוחה של תורתנו ..על כן קרא משה גם לזקני ישראל אלה מורי התורה .  כי הם אמונים על הרחבת הדעת  והגבהתה עד לנגיעה בסודות ההוייה בהשראת השכינה העליונה ובמסתורי החיים עד העולם.'   דברי הרב מסכמים את הנושא זה המקדש יום שמיני על טבעיות של ישראל ותורתו המביאים נצחיות זאת . השראת השכינה בעולם עוברת דווקא מתוך העולם החומרי גשמי.

 

וידבר ד אל משה ואל אהרן לאמר אלהם. דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו..

אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ.. ולא תיטמאו.. כי אני ד א-להי והתקדשת  והייתם קדושים כי קדוש אני ..כי אני ד המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לא-להים והייתם קדשים כי קדוש אני…'

 

רבי חיים בן עטאר הקדוש: 'אל בני ישראל לאמר .אמר תיבת לאמר ירצה  כי מצוה זו היא בחינת המעלה  והכבוד להם להשמר מדברים הטמאים.וכאמרם בזוהר  אמר רבי שמעון  בר יוחאי עמד וימודד ארץ מדד ד את כל האומות ולא מצא אומה שהיא ראויה …זאת החיה . כי בחינת הרע לא יתייחס אליו בחינת החיים והוא אומרו זאת החיה פירוש שיש בה בחינת הנקראת חיה .לשלול שאר בהמות שאין להם קדושהנ שהיא בחינת חיים'.

זהו תפקיד ישראל לקדש את החומר ולהעלות את הכול למקורו החי האמיתי. רק ישראל מסוגל דרך ארצו .

רבי דוד אביחצרא: 'את אלה מהם תאכלו את הארבה . הסלעם.  החרגול החגב..'

'ואם אפשר על דרך הרמז …   ארבע מיני שרץ העוף דווקא… לעמת פשט  רמז סוד שהם חלקי התורה. שעליה דרשו רבותינו זל.(ברכות ה.) התעיף עיניך בו ואיננו ( משלי כג ה)  כידוע (דעל התורה נאמר התעיף לכך נרמזו עניינה בשרץ העוף) . וכן רמז ד מינים הנזכרים כאן  עם ד תיבותיהם וכלולתם  גימטריא עז תורה עם הכולל . גם היינו מספר שני פרדס עם הכולל לעמת שני תורות   שעל ידי שמותיהם הקדושים  עולים ניצוצות הקדשה המגולגלים  במינים הנזכרים  כידוע על ידי כוונת האוכל..'

כי אני ד המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לא-לוהים .זאת תורת הבהמה… להבדיל בן הטהור ובן הטמא..

'  ואם אפשר בכדי לחבר את את האהל להיות אחד…והוא על פי רש"י ז"ל .כי אני ד המעלה אתכם .על מנת שתקבלו מצותי העליתי אתכם…וכללות כל הנזכר  הוא לעמת פנימיות  הרוחניות דהיינו סגולת עליות ניצוצות הקדושה  הגנוזים בכל מכל כל כידוע (בכל הברואים כולם דומם צומח חי מדבר) שעל ידי כח התורה לשמה  וקיום מצוותיה  מתבררים ועולים . וההיא נמי במצרים עשאוה  כמצולה שאין   בה דגים  וינצלו את מצרים . וזהו שורש ומקור סוד עליתינו אנחנו עמו ישראל מארץ מצרים .. גם לרבות  על ידי יתברך שמו דווקא  שכל יכול לבדו ואין זולתו . אני ולא מלאך ..שעל עדי זה גם כן אתם יכולים לסגולתי  של עלית ניצוצות הקדושה.. וזהו  להיות לכם לא-לוהים…אני אמרתי א-לוהים אתם.. בסגולה הנזכרת.. וזהו בני עליון כולכם  דהיינו עליון לשון עליה  שתקראו על שם סגלתכם ..קדשים  ראש תיבה וסוף תיבה  ק  .ם  שהוא ראשי תיבות קול מצות, דהיינו קול תורה ומצות כמשמעה.. וזהו רמז תבת קדשים ראשי תיבות קול דבור שתיה יחוד מאכל. ובזה גם כן אתי שפיר הסמיכות בכאן ובין החיה הנאכלת ..גם אישה כי תזריע …והגם שאין מי שנמלט מתאות יצר הרע ומה גם אכילה ותשמיש  אפילו הכי אין אדם חייב אלא עד שידו מגעת . כי לא בשמים היא.. ולעמת זה כתיב בכל דרכיך דעהו . והייתם קדושים .  כי קדוש אני ויודע בקדשה שאתם יכולים לסבול…זאת תורת הבהמה.. שגם בא לרבות בכוונת עלית ניצוצות הקדושה ..'

דברי קדשו של הרב אביחצרא מגדולי חכמי המערב מלמד אותנו שרק עם היציאה ממצרים ומהגלות יש אפשרות  לקבל תורה ולתקן את כל הכלכלה של האדם וכל התנהגותו החומרית עד  לקדש את הדיבור האכילה השתיה הזוגיות .האם אפשר לתקן זאת בגלות? לא !זה תורף דברי הרב. קדושה זה רק קדושת החומר דרך האכילה במקדש  במדינת ישראל אשר היא קודמת לבנית המקדש .המקדש לא ישב לבד באוויר!!

רבי צדוק הכהן מלובלין פרי צדיק. זוהר – ומאן דבעי יומין ונטר פומיה מימיכלא וממשתיה דמסאב לנפשיה וינטר פומיה מימילין  בישין . הכוונה שזה תליא בזה שאם רוצה לקדש הלשון צריך לשמור הפה ממאכלות שאינם בקדושה  ומשום הכי  מביא הזוהר הקדוש הפסוק שומר פיו ולשונו ששם גם כן עיקר הכונה לשמירת הלשון  וזכר פיו דזה תלוי בזה…זוהר דיבור אקרי שבת ..פה על אכילה בקדושה בשבת .אכילת האדם בקדושה ודיבור….שבת תורה שבעל פה וזהו לשון . היינו מלכות והוא שתלוי זה בזה . תוספות כתובות…בשם המדרש. עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך פיו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו..ואיצה במדרש רבה..את הגמל זו בבל השפן מדי..החזיר אדום….כנגד ג קליפות הקנאה והתאוה והכבוד  שהוא הגיאות ..מלכות אדום שורש כל הקליפות  לשון שקר….ודברי אשר שמתי בפיך שהוא מלכות פה תורה שבעל פה וזהו דבור אקרי שבת..'

ישראל עבודתו היא כוח הפה : תורה שבעל פה הפנימיות של התורה; אכילה מהפה דיבור מהפה וכל החומריות הקשורה לפה .זהו סוד קידוש המאכל דרך הקרבן במקדש .הפה הישראלי מקדש את חורבן שפה האומות עושה בעולם. חיים ומוות בידי הלשון.

רבי דוד אביחצרא'  זה הדבר אשר צוה ד תעשו.'  מדרש אין דבר אלא מילה…אכן הוא על שני בריתות המכונים זה לעמת זה כידוע  ברית הלשון  מכון כנגד ברית המעור( תיקון פגם הלשון  ותיקון פגם הברית מכוונים זה כנגד זה) להורות  בא  שעל פי שמירת  ברית הלשון  נשמר גם ברית המעור כידוע זה מרבותינו .. להורות בא ברשא דקרא וזה הדבר שהוא העקר שבו תלוי גם שמירת ברית היסוד..'

לכן תיקון הדיבור והמין קשורים לפי הסוד בדברי הרב. לכן משה אומר זאת לישראל זה הדבר .ישראל מקדש הדיבור שזה קשור לקשר החברתי המיני והכלכלי ובכולם דרושה קדושה ישראלית. והכל מתחיל עם הדיבור.

רבי צדוק הכהן מלובלין ספרו פרי צדיק  פרשת פרה. 'קריאת הפרשה מועיל לטהר הלב  מטומאות יצר הרע . וזה שאמרו בירושלמי  שהיא טהרתן  של כל ישראל  שקריאת פרשת פרה  מועיל לטהר הלב . מטומאת היצר הרע.. ושורשו הוא מהנחש  שהביא קלקול לעולם ..ועל כן מועיל הפרה לטהר מטומאת מת  שזה הביא הנחש לעולם…עלה משה למרום מצאו לקבה  עוסק ..וקורא הפרשה זו ..אמר הקבה איני עוסק אלא בטהרתו של ישראל…..'

פרשת חקת. רבי צדוק הכהן מלובלין. פרי צדיק –  ועיקר הוא לתקן קלקול הנחש  דהביא מיתה לעולם .והתחלת קלקול הנחש היה בעסק אכילה שהכניס בה תאוה  והרגשת הנאת עצמו …קליפת התאוה….מזה נסתעף רציחה בפועל בקין.. עבודה זרה באנוש.. והתיקון לקלקול הנחש הוא עי אכילה . כשהשם   הוא הזן  אז האכילה בקדושה.. לכן נקרא אכילה בלשון חוק  הטריפיני לחם חוקי…. חוק ומשפט .חוק זה שבת .שבת אכילה בקדושה  שהוא מצוה… זוהר ..חוקת התורה ולא התורה ..מלכות פה  תורה שבעל פה.. נחקק בלב הדברי תורהלתקן קלקול הנחש..' 

המזון שבת התורה נקראים חוק. התורה מכניסה דרך הפה הישראלי קדושה בכלכלה ובפוליטיקה של מדינת ישראל והופכת אותה לקדושה. זה תיקון חטא הנחש אשר הוא הפיכת חוקי הכלכלה והחומר העושר והתאווה לא-לוה חלילה. ומכאן קריאת פרשת פרה לפני ניסן כי ישראל דרך הגעתו למדינתו ישראל  שזו תחיית העצמות היבשות תחיית המתים הלאומית והפרטית של כל יהודי הרוצה לחיות ולצאת לניסן פסח בארץ, מתקן את הנחש את הטבע והופך אותו למשיח לטהור וקדוש.

הכול תלוי אז בתיקון הנחש עשייה כלכלית קדושה מוסרית אכילה בריאה זוגיות נכונה וכל זה דרך השפעת הקדושה של המקדש..

דיבור אכילה השפעה כלכלה פוליטיקה בקדושה. זה טהרת הפרה תחיית המתים הלאומית הישראלית ממדינתה מחייה את כל האנושות מטומאת המוות אשר היא  עשית החומר לחזות הכול ואז ממיתים את החיים האמיתיים . תחיית המתים בארצנו המחייה הכול  ראו חדשות. קדושת הפה האכילה זה תחיית המתים של העלאת כל הערכים של החומר שהם חיוביים כי הם יצירה א-לוהית .ישראל החי  הנצחי בארץ החיים הנצחית מדינת ישראל בארץ ישראל עם התורה הנצחית  זה שמיני ופרה.

פרשת חוקת:

'וידבר ד' אל משה ואל אהרן לאמר. זאת חקת התורה אשר ציוה ד' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על'

אנו נמצאים בסוף הארבעים שנה של שהות ישראל במדבר. אכן אנו רואים בפרשה תחילת מלחמות של ישראל בדרכם לכיבוש ארץ ישראל ולממש את מטרת יציאת מצרים: ממלכת כהנים וגוי קדוש, להקים מדינה ממלכה ציבוריות ישראלית קדושה.

מה מיקום תיאור מצוות פרה אדומה דווקא כאן לדור החדש הנכנס לארץ? הרי מצווה זו כבר נתנה לפני מתן תורה. בפרשת בשלח כתוב 'שם שם לו חק ומשפט ושם ניסהו' ורש"י שם מציין בפירושו על חוק ומשפט: פרשת פרה ודינים. אז למה התורה חיכתה לשנת הארבעים ערב הכניסה לארץ לפרט דיני פרה אדומה?

רבי חיים בין עטאר הקדוש: 'וידבר ד' אל משה לאמר לישראל, פירוש ומה הוא המאמר שצוה לו לומר להם, זאת חקת התורה, פירוש מצוה זו היא חקת התורה, כן צוה ד' לאמר לכם וכאילו אמר הכתוב אשר צווה ד' לאמר לכם הוא : זאת חקת התורה'.

 הרב מסביר לנו שמצווה זו היא החוקה של כל התורה .זה מה שד ציווה לישראל זאת המצווה הזאת היא חקת התורה. המשמעות של חקה נאמר שזו התשתית של כל הבנת מצוות התורה וקיומם על ידי ישראל בעולם הזה. ומה היא החוקה הזאת? שהכהן המטהר את הטמא בעזרת אפר הפרה לאחר שנשרפה הוא בעצמו נטמא. איך יתכן? לסיבה זאת חכמים אומרים ששלמה המלך אמר 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני' שהבנת טעמי פרה אדומה היא סוד. רבי חיים בין עטאר מביא  'שד' צווה שיאמר להם מצוה זו בחוקה ומאמר דבר בא על עיקר: המצוה מצות ד' לישראל'.

'זאת חקת התורה: דבר אל בני ישראל'

הרב אשכנזי : 'האור חיים הקדוש מביא כך את הדבר 'זאת חקת התורה. ומה היא החוקה: דבר אל בני ישראל'

בעצם הפלא הוא שד מדבר את כל תורתו רק לישראל. ואת זה אומות העולם מבינים שבעצם כל העתקת הדתות שלהם בא מהתורה. אנו צריכים להבין  את ההתנגדות של אומות העולם לישראל דרך מצוה זו. רש"י אומר 'שאומות העולם מונים את ישראל מה מצוה זו'. בעצם אומות העולם באים בטענה לישראל שזה בלתי אפשרי לקיים את התורה בעולם חומרי לא מושלם בעולם עם טומאת מת. איך אפשר לדבר על קדושה בעולם לא מושלם שיש בו בהכרח מומים וטומאה? וזו מטרת מצוה זו שהיא העיקרון של כל מצווה: רק ישראל יכולים להכניס טהרה וקדושה בעולם הזה דרך התורה והמצוותוזו החוקה של פרה אדומה המטהרת את האפשרות של טומאה. אלא שלכך צריך אישיות מושלמת, טהורה בעצמה, שרק היא יכולה לאפשר לישראל להיות טהורים בעולם הזה.' 

זהו סוד ההפכים שהיא תמצית מהות ישראל, התורה וארץ ישראל.  כוח ישראל דרך תורתו וארצו לאחד בן כל הסתירות שבהוויה האנושית. ארץ ישראל נקראת זבת חלב ודבש כי הדבש שהוא כשר לאכילה בא מדבר טמא, הדבורה. החלב, גם כן בא מהדם שהוא דבר טמא. ובכל זאת אנו אוכלים את הדבש ואת החלב זהו כוחה של ארץ ישראל להפוך את הטמא לטהור. וכוח ישראל להפוך גם את הטמא לטהור דרך התורה בעולם החומרי המורכב. זהו סודה של פרה האדומה.

סמיכות פרשת פרה לכניסת ישראל לארץ באה ללמד אותנו שרק הדור הנכנס לארץ רק הוא יוכל להעביר את רוח הטומאה מן הארץ. בכדי לקדש את עולם הזה חייבים את עם ישראל בתפקודו המלא כשהיא יושב על אדמתו במדינה שכל המערכות בה הם קדושה. ואז  בעצם הטומאה היא הקושי להצליח זאת… לכן חכמי הסוד אומרים שלעתיד לבוא יהיה איחוד משה למשיח. איחוד ראש מלכות ישראל הבונה את המדינה עם תורת משה המטהרת את הטומאה.

לכן קדושה בתורה היא רק בציבוריות.

לפי התלמוד 'אין ציבור טמא' – קדושה היא רק דרך ארץ ישראל שבה גם מיעוט יהודי נקרא קהל ראה רמבם הלכות קידוש החודש.והיישום של כלליות זו זה מדינת ישראל .לכן אנו מחכים לסיום התהליך של כניסת משה ודור דעה של המדבר למדינת ישראל  לבניית המקדש השלישי לקרבן פסח עולם הבא בארץ ותחיית המתים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן