1

שני משיחי ישראל משיח בין יוסף ומשיח בין דוד / מ.ואקנין

פרשת קדושים יום השואה שבת עצמאות, יום הזיכרון לחיילי צהל וחג העצמאות. שני משיחי ישראל משיח בין יוסף ומשיח בין דוד .חג העצמאות של מדינת ישראל.

לומדים בפרשה:

נכתב על ידי מאיר משה ואקנין – vakninemm@gmail.com

ישראל העובר מהגלות האחרונה בת האלפיים אצל אדום  מיהודי ככתוב במגילת אסתר לתואר ישראל שיעקב קבל לאחר מאבקו עם עשיו המקביל לגלות השלישית והאחרונה.  וכך הוכרזה על ידי בן גוריון מדינת ישראל.  הרב אשכנזי מביא נקודה מרכזית לפי הרב הורוביץ השלה הקדוש שישנם רק שלוש גלויות המקבילות לשלוש האבות. אברהם מקביל למידת חסד אשר  הפנמנו אותה עם גלות בבל שהיא המשך לגלות מצרים. יצחק עם מידת הדין שהופנמה עם גלות פרס ומידת האמת וקבלת תואר ישראל  של יעקב עם סיום הגלות השלישית בדורנו שהיא מלכות אדום המקבילה למאבק יעקב ועשיו. מאבק המסתיים עם צליעת יעקב על יריכו ושואת שליש מעמינו… ואנו דור הניצולים ודור הגאולה בקוממיות ארצנו כנבואת כל הנביאים ציטוטי התלמוד והמקובלים   כמו הגרא רבי חיים בן עטאר הקדוש ועוד.. שחזו את מציאות גאולתנו וגם שהיא תהיה בעתה באיחור  ולא בזכות ולפני זמנה עם כל ההשלכות לכך שזה איחור בגלות שואה ..

הגאון רבי אליהו  סלקמון זצ”ל מגדולי חכמי ומקובלי תוניסיה בדור האחרון. כתב ידו הובא בספר שיבת ציון נס לעמים. וזה הובא בספר אתחלתא דגאולה של הרב דדון.: תיאודור הרצל נאם בכל הערים הגדולות בגרמניה על מנת להציג את תכנית התנועה הציונית. הוא תיאר  את הסבל  את הרדיפות ואת הרציחות אשר היו מנת חלקם  של אחינו בני ישראל בגלותם. והתחנן בפניהם שיעזרו  במפעל הקדוש  ונחוץ זה .הוא גם הוסיף שמקור המפעל ברגש דתי  ברגש של אהבת אדם  ואהבה לעם היהודי  הבזוי והשסוי תחת עולם של עמים ברברים.. כדי שישובו  היהודים אל ארץ אבותיהם ארץ קודש וארץ חמדה אל ירושלים עיר הקודש. אבל היהודים…הפנו לו עורף  ודחוהו  הרצל השיב להם  שהם עתידים להתחרט על עמדתם הרעה בשומם ביטחונם לשווא בגרמניה .הרצל ניבא וידע מה ניבא !’

 

הרב אשכנזי מסביר שהרצל הניע את תהליך החזרה לארץ ישראל והתהליך המציאותי בעובדות  הצליח לחולל מהפך ולהחזירנו לארץ ישראל ולמדינה. אנו  עוסקים במציאות גאולית בשטח ולא באמונות אשר אין להם כלום עם המציאות. זו תורת המציאות ההיסטורית!  אין לחכם אלא מה שעניו רואות! התורה והחכמים עוסקת בתיקון העכשיו המציאותי ההיסטורי של עם ויחיד. מזווית זו התהליך הוא משיחי והרצל שייך בוודאי להליך המשיחי. הרי משה חי בתוך מצרי עברי בארמון פרעה וגם המשיח ישב בפתחה של רומי ויתגלה מסגנונה ומתוכה ויגלה את צורת ישראל המתנגדת לה לכן צומחת מתוך ההפוך של זהות ישראל. ראה מהר”ל גבורות ד. דברים שצריך ללמוד! ככתוב במדרש וראה מהר”ל על הופעת משה דווקא מהארמון בספרו גברות ד ושיעור הרב אשכנזי בצרפתית על נושא קריטי זה להבנת את הליכי הגאולה!!!

ואנו עדים ופועלים בה מציאותית ולא כהמתנה מיסטית להגיע לארץ ישראל שלא מתממשת המתנה שניזונה מעצמה בלי תוצאה. הציפיה בגלות תרמה להוצאה בפועל של ציפיה זו ולא ציפיה לשם ציפיה בלי מעשה עד גירוש ואושוויץ… גאולה חזרה לארץ זו מציאות עובדתית! העברי  מלשון עובר ועובר ומעביר הטבוע במידת הנצח עובר ומתקן באחדות המידות של חדר :חסד, דין רחמים. את היסטורית האנושות. עובר את היסטורית עולם הזה ונוא העובר של גאולת האנושות שמתוכה הופך הוא את העולם הזה הנברא החומרי לעולם הבא שהוא הצורה. ראה מהר”ל.  נאמר למשה הגואל הראשון והאחרון היוצא מתוך ארמון פרעה דווקא יעד יציאת כל הגלויות : ממלכת כהנים וגוי קדוש.

 ובוודאי ששבת לפני חג העצמאות , שבת עצמאות, הגדרת יחודיות  הממד  של  הכלל  הישראלי בולטת מן הפרשה של שבת עליונה זו , קדושים. היחודיות הינה קדושת הכלל הישראלית ודווקא דרך הכלל ישנה אפשרות לקדושה ואז להחלת תוצאת הקדושה דרך התורה והמצווה בממד הכללי  שהוא עיקרה של תורה המשפיעה על האנושות, שאין לו שום אפשרות אלא במסגרת מדינה אשר היא קדושת הכלל. נקודה מהותית זו בהווייתנו נשכחה בגלות האלפיים אשר היינו פרטים בלבד בתוך מסגרות כלליות של העמים ולא של יחודיות הישראלית .

‘וידבר ד אל משה לאמרדבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדושים תהיו כי קדוש אני ד א-לוהיכם’.

רש”י : מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויין בה.’ 

 

רבי חיים בן עטאר הקדוש.: ‘ גם בזה יתישב טעם כפל דבר ואמרת.. ואולי כי דווקא בני ישראל  שישנם בבחינה זו , מה שאין כן אומות העולם לו יהיה שיפרוש  אדם עצמו  מבחינת העריות האסורות לו או אפילו שאינם אסורות אף על פי כן מושלל הוא מבחינת הקדושה .

ולזה אמר אל בני ישראל עוד ירצה קדושים תהיו כמלאכים הנקראים קדושים … והוא על דרך אומרו אני אמרתי  אילהם אתם  ובני עליון כולכם .ולצד שהקבה השרה  שכינתו  בתוך  בני ישראל ועשאם בני פלטין שלו  במקום המלאכים ..ולזה צווה ד את אוכלוסיו המובחרים שהן הנה מלאכיו ולהם יקרא קדושים .וכשנכנסתם בגדר זה להיות אוכלוסי במקום המלאכים צריכין  להיות קדושים..-‘

זהו קדושים תהיו בריבוי ולא ביחיד. אנו כדברי רבי חיים בן עטאר הקדוש צריכים להיות כמלאכים  אלא בארץ במסגרת ארצית מדינית .הרי ברור שהכונה הינה לקיבוץ של ישראל ביחד ואז תופיע קדושה. אז נאמר את הדברים  כלימוד אור החיים הקדוש זהו תפקיד המדינה העברית להיות הקיבוץ הכללי אשר יהיה דווקא מתוך המערכות הכלכליות פוליטיות חברתיות עיסקיות קדושה. אין אפשרות לקדושה בלי זה! זו הפסיקה ההלכתית לתחום הציבורי ולא רק לפרט וזה רק נחלת ענקי פוסקי ההלכה! לכן אין אצל העמים קדושה ציבורית מדינית ממלכתית הם מפרידים בן המוסר ופעילות הכללית מדינית.  מי שיש לו עיניים לראות את הפלא  הניסי של חזרת ישראל להיות כלל עם מדינה משפיעה עולמית במקום שהיה תחת שיעבוד אדום שהסתיים בשואה נוראה; יוכל רק להבין את מצות קדושים תהיו לחוש מה זו קדושה שהיא דרך הממלכתיות ונראות חגי ישראל סוף סוף ציבורית מדינית כללית .נאמר שבגלות החגים היו רק בבתי כנסת מי ראה זאת? על מי זה השפיע? ורואים היום את הפסח הממלכתי את השבועות הממלכתי את הכיפור הממלכתי. וחכמי ההלכה נדרשים לעסוק בפסיקה למערכת הכללית  הצבא המדינה חוקי עבודה של מדינה ועוד…זה לא היה בגלות! זו קדושה כי היא בכלל. לכן אין שום קדושה בחול כגזירת חכמים על טומאת אויר העמים וישראל בחוץ לארץ עובדים עבודה זרה בטהרה…האם זה היה אפשרי מבלי מדינת ישראל? מעבר לעובדת היות מדינת ישראל משאת וכיסוף דורות שלמים לחזור לארץ ישראל. האם לא לכך התפללנו שלוש פעמים ביום ושא נס לקבץ גלויותינו.

המהר”ל מפראג .ספרו גבורות ד . פרק ג  ד ה : תדע כי היו מצרים גוברים על ישראל מצד עיקר צורתם שעליה נקראו בשם ישראל וגם גוברים עליהם בצד אשר הם עם ודבר זה במדרגת החומר. כי לכל אומה יש שני בחינות האחד מצד שהם עם בלבד וזה מדרגת החומר והשני מצד שהם  עם מיוחד והוא במדרגת הצורה ..וכאשר היו ישראל במצרים היו תחת רשותם ..הנה העבדות מה שהם תחת רשותם בא להם מצד החומרי שבהם  אשר החומר הוא עבד והוא תחת רשות אחר. ומצד הצורה של מה שהיו עם מיוחד עם ישראל …וישראל בעבור שעצם שלהם במדרגת צורה נבדלת שלמה לכך אם אין לישראל ענין הראוי לצורה כאילו אין להם מציאות כלל ..ולכך כאשר לא היו ישראל בשלמותם כאשר היו במצרים שעדיין לא היו בשלמותם עד שהיו שש מאות אלף שזהו שלמות ישראל היו ישראל כאילו לא היה להם מציאות כלל כי ענין הצורה שהיא שלמה ואם אינה שלמה אין לה ענין הצורה ולכך היו משועבדים  תחת יד מצרים ובזה היו כאלו לא היה להם כלל מציאות.‘.

פרק ח.גבורות ד. :’.וכאשר תבין ד מלכויות אלו תדע כי שלש מלכויות .. כל אחת היתה מושלת על ישראל בעינין מיוחד …ויש באדם ג דברים גוף ונפש ושכל..רש בן אבא משום רבי יוחנן ד דברים הראה לו הקדוש ברוך הוא גהינם ומלכות מתן תורה ובית המקדש  אמר לו כל זמן שבניך עוסקים בשתים ינצלו משתים פרשו משתים נופלים בשתים .אמר לו במה אתה רוצה שירדו בניך  או בגיהנם או במלכות.רבי חנינא בר פפא  אמר אברהם ברר לו המלכויות  ר יודן  ור אבא ור חמא בר חנינא אמר אברהם ברר את הגהינם והקבה ברר לו המלכויות…. ומפני שאלו שניהם עיקר המציאות ( תורה ובית המקדש) כאשר הם עוסקים בשתיים ינצלו מן האומות והגהינם  כי האומות והגהינם אינם מציאות.’

זהו מלימוד העיקרי של המהר”ל שחייבים ללומדו ולשנן מה מהות העיקרית הישראלית שזה הכלל והיפוכו של כך זה החיים תחת המלכויות שזה הגהינם כי אבדה שם צורת ישראל כדברי המהר”ל שזה הכלל. לכן יסודי מאוד ללמוד את גבורות ד נצח ישראל ודרך חיים על אבות של דברי קודשו של המהר”ל מפראג. אי לכך הכרזת הנחשונית של ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל בה באייר תש”ח החזירה את ישראל למימד הכלל וניתקה אותנו מן המלכויות והגהנום שלדברי הרב אשכנזי לפי גמרא זו שמביא המהר”ל זה אותו דבר. חזרנו לתורת הכלל. גהינם זה לדברי המהר”ל העדר והמלכויות נעדרות בסוף מן העולם לתת מקום למלכות ישראל אשר היא ייצוג מלכות ד בעולם  האם זה אפשרי בלי מסגרת מדינית?

וכל העורים שבמחנה העברים כביטוי הכלי יקר;  ולא רואים שלמדינת ישראל ניבאו הנביאים ופסק הרמב”ם שמלך המשיח יקבץ נדחי ישראל, האם יש להם פחד גבהים? אולי יש להם חשש שלא יעמדו בציפיות ד להיות מדינה קדושה ואז מעדיפים להשאר יהדות קטנה של בית כנסת כאן או בניכר? אולי. ואני מבין את הקושי ואת האחריות  גם כלפי העולם אלא שאנו מאוד מודים לד ומאושרים להיות הדור שיישם את גאולת ישראל הקוממיות אשר הינה התשתית למקדש לתחיית המתים מתוך עולם הבא אשר כבר התחיל בתש”ח .

רבי שאול מקיקץ השלי. מגדולי חכמי גרבה נולד בשנת תרמז נפטר בבאר שבע שנת התשל. דרשה ליום העצמאות. ספרו לשם אשים. מתוך ספר אתחלתא דגאולה של הרב דדון המביא את כתבי חכמי צפון אפריקה עדות המזרח וגדולי חכמי אשכנז בנושא חג העצמאות של גאולת דורנו. ומדובר בענקי חכמי ישראל בצפון אפריקה אשר הסתירו את כתביהם הקדושים לגבי ה’ באייר ברוך המשיב אבדת בעליו.

,‘ היום הזה חמישי לחודש אייר נקבע ליום חג העצמאות יום קדוש לנו יום הקמת מדינת ישראל. יום זיכרון הנסים ונפלאות גדולות  אשר עשה לנו הבורא…ונתן לנו עוז ותעצומות לנצח את כל אויבינו ..ויש לתת טעם שקבעו מן השמים חג העצמאות ביום חמישי באייר כי אייר גימטרייה היראה והוא נוטריקון ירא ד .לרמוז שגאולה תהיה לנו כשנהיה בעלי יראה ויראי ד .ונקבע ביום חמישי לאייר לרמוז שזכינו לזה בזכות תורתנו הקדושה…שעי עסקנו בתורה יתבע משה רבינו את  עלבונה של תורה המחולל בגלות ועל ידי זה  יגאלנו גאולה שלימה שאין אחריה גלות.. ובאו ג חודשים נצמדים יחד ניסן אייר סיון.. חג חגי חירות וקבלת תורה… גם רמז לנו באלפא ביתא  של א.ת  ב.ש ג.ר ד.ק ה.ץ ו.פ  שהם יורו  על ימי הפסח  .שכנגד יום א של פסח נקבע תשעה באב וזהו א.ת  א תשעה שביום שיבוא יום א של פסח  יהיה בו תענית אב וסימנם מצות ומרורים…וביום שיבוא יום ב של פסח יבוא בו חג השבועות  וזהו ב.ש  ב שבועות . יום ג יהיה ראש השנה ..יום ד של פסח שמחת תורה  ד.ק יום קריאת התורה. .ה יום כיפור..ה.ץ   ו של פסח יבוא בו פורים. ו.פ.עד כאן רמזו הראשונים.ועכשיו נוכל לרמוז  על יום ז של פסח מה שלא רמזוהו הראשונים והוא סימן ז.ע  שביום שיבוא בו ז של פסח יבוא חג העצמאות. ונשלמו כל ימי הפסח כולם.גם יש לרמוז שבא חג העצמאות  ביום חמישי לאייר וחג השבועות אחריו ביום שישי סיון כנגד חמישה חומשי תורה וששה סדרי משנה . שזו של חג העצמאות היא התחלה דגאולה השלימה הבאה בקרוב אמן כן יהי רצון.’

דברים ענקיים אלו של הרב מקיקץ השלי מדג’רבה אשר בתוניסיה בוודאי הם לגלות את אשר כבר ידוע לחכמים מתקופת הגאון מווילנה ועוד כבר מהזוהר שה באייר זה תאריך הגאולה. חכמים האמיתיים ראו אז מיד שהמדינה קמה שזהו  האירוע המתאים לתאריך שידעו  אותו לפני במסורת המקובלים. אלא שהסבירו והביאו הוכחות לאלה אשר הספק קינן בליבם כי נותקו , גם הרבנים שבהן, מתורת ישראל העברית הכללית ולא הייתה העמקה בחכמי הסוד כגון המהר”ל הכוזרי  הגרא אור החיים הקדוש אשר הסבירו את ההליך וגם הצביעו על מועד שהסתירו רק ליודעי החן.

רב יהודה לאו אשכנזי .שיעורו על עצמאות שנת 1988 בצרפתית. : ‘  אין לנו לראות אלא את העובדה המציאותית עצמה שקוראת במציאות .מרוב ציפייה הפכו את המשיחות למשהו מסטי מנותק מהמציאות הארצית. מזהים אירוע במציאות ההיסטורית שלו ולא בציפייה כשהוא כבר קורה. הגרא מביא   בספרו על הזוהר ספרא דצניעותא לפי הגמרא של שעות בריאת האדם . שבשעה החמישית קם על רגליו. והוא מביא את חשבון 6 ימי הבריאה להקבלה לששת אלפי השנים של העולם. והשעה החמישית הוא כותב במפורש שהיא שנת תש”ח תש”ט. והוא משביע את הקורא לא לומר זאת.’  אלא שכבר האירוע פה .אז בוודאי שחכמים אלו בגודל הגטו מווילנה ידעו את התאריך. וגם חכם מספרד דון יחיא כתב שהגאולה תהיה בתחילת האלף השישי קצת לפני קצת אחרי.. בטח חייך בזקנו כשאמר זאת.. והרב שבילי מירושלים הביא את הדברים..’

הבאת ראיות אלו מענקי התורה הינה בכדי להאיר את עיני הלא רואים גם כשהגאולה המציאותית קוראת במציאות. לפועלים עם אל בהיסטוריה לימודים אלו רק מחזקים את הקולות שאנו רואים במציאות  של מדינת ישראל ופועלים בה. לכן דרוש ללמוד מה זה משיח מה זה גאולה מה זה חזרה לארצנו עם שלטון יהודי עצמאי. וללמוד דלזה כווונו הנביאים וחז”ל למי שרואה ורוצה ללמוד בכינות.

הרב שאול דוד בושקו שליט”א מורי ורבי חוברת יום העצמאות ..’ ארץ ישראל היא ארצו של ד  ארץ התורה והמצוות ..תכלית קיומנו בכלל  ובארץ ישראל בפרט  היא הקמת ממלכה של תורה ומתקנת את העולם. .כדי להקים ממלכה של תורה  צריך שתהיה קודם כול ממלכה  כל זמן שאנו מפוזרים  לא נוכל לעשות זאת . כל ההישגים  שהשגנו עם הקמת המדינה  הם תנאים בסיסיים  להגשמת החזון היהודי  האמיתי  שלו אנו מצפים…אם נבין ונשכיל זאת אזי יעלה ליבנו  על גדותיו משמחה והודיה לד יתברך על כל החסד  אשר עשה ועושה עימנו שהחזירנו לארץ ישראל  שנתן לנו עצמאות ושלטון ריבוני שחזרנו לאחדותנו  ששבנו להחיות את לימוד התורה …ולהאמין כי על אף כל הקשיים.   עתידה הגאולה שתבוא במהרה ונוכל לשיר שיר חגש  אמן.’

עד כמה אנו צריכים להודות להלל לשבח לפאר להיות עם חופשי מן עבדות לגוי בארצנו שמשפיעה על העולם. וראה מדינות ערביות כגון מרוקו ועוד אשר מהללים ומהדקים את הקשרים והדת. והיו מלכים אומניך כפשוטו. מדינת ישראל המשפיעה רבות בהרבה תחומים על כל העולם. ולגאולה זו יש שני משיחים משיח בן יוסף ומשיח בן יהודה. מה תפקיד כל משיח .מי זה משיח בן יוסף כץ. צריך ללמוד זאת בכדי לפקוח את העניים שאנו בתוך תוך משיח בן יוסף לקראת כבר משיח בן דוד. חג עצמאות שמח למדינת ישראל!!

רבי אברהם הכהן. רב העיר ספקס בתוניס ואח”כ בירושלים. מגדולי חכמי תוניס.’ ספרו קרית ארבע  נפת צופים עמוד ע . ציטוט מספר אתחלתא דגאולה של הרב דדון שחובה ללומדו לגלות את ענקי חכמי צפון אפריקה עדות המזרח וחכמי אשכנז אשר ראו במדינה את הגאולה:   .’.על אף הצללים והחושך בארץ אחרי קום המדינה ..עצם קום המדינה אחרי אלפיים שנה של גלות ומרורים  דבר שלא היה ולא נברא  מיום חורבן בית מקדשינו. בודאי דזה לא מקרה הוא והוא אולי כעין  ניצוץ קטן  של משיח בן יוסף.. שאמרו חז”ל שבתחילה יבוא משיח בן יוסף ואחר משיח בן דוד העיקרי. ויש לי רמז נאה על זה והוא שבקריאת  קרבן הנשיאים בסוף פרשת נשא  שאנו קוראים  כידוע ..מראש חודש ניסן  עד יג בו.אנו רואים שבקריאת נשיא שבט אפרים  שהוא אלישמע בן עמיהוד  חלה תמיד ביום שביעי של ניסן והנה ידוע שאותו יום בשבוע שחל בו שביעי של פסח תמיד יחול בו יום העצמאות. ועל זה רמזו  חכמי דורנו  הסימן ז.ע. אשר באת בש גר.. כלומר ביום שחל בו ז,של  פסח  יחול בו ע עצמאות .וידוע גם שביום שחל בו רח ניסן  יחול בו  חג הפסח  ויוצא מזה שביום שביעי בניסן  הוא גם יום שביעי  של פסח וגם יום העצמאות .ולכך אותו נשיא של שבט אפרים ששמו אלישמע בן עמיהוד עולה בדיוק  גימטריא’ יבוא בחג העצמאות’. ורמז לנו ..שלמרות כל רמיסת הדת…זהו ניצוץ משיח בן יוסף .והוא לפי מה שכתב  הגאון הקדוש החיד”א  זצ”ל בספרו דבש,לפי מערכת מ אות יח כי אביה בנו של ירבעם  בן נבט  הוא משיח בן יוסף עש. והרי לפניך שירבעם בן נבט החוטא והפושע הגדול  בנו אביה  הוא משיח בן יוסף..  ואם תאמר אולי אביה זה היה צדיק  זה אינו  שכבר אמרו במסכת מועד קטן דף כח. שאביה לא נמצא בו אחד טוב ולא יותר עש. והוא מפלאות תמים דעים ומי יבוא בסוד ד להבין את מעשיו..

 

פרשת מצורע – פסוק ב: ‘זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מהצרוע .וציוה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות ושני תולעת ואזוב וצוה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרש על המים חיים. את הציפור החיה יקח אותה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על במים החיים .והזה על המטהר… שבע פעמים… ורחץ בשרו במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה…’

אלה הם הפסוקים  (כדאי לקרוא אותם וללמוד אותם במלואם) המתארים את טהרת המצורע לאחר הסגרו מחוץ למחנה על ידי הכהן.

מהו אז הקשר בין פרשה זו וחג העצמאות ?

רבי חיים בין עטאר הקדושובדרך רמז תרמוז פרשה זו על גלות ישראל על דרך אומרו בזוהר (חלק ג’ רלב’) כי אומות העולם לישראל הם בחינת הצרעת וישלטו בהם לצד הטעם עצמו שיסובב הצרעת, ותמצא גם כן שאמרו זל (במדרש רבה ככב) שלא נגאלו ישראל ממצרים אלא לצד שלא היה בהם בעלי לשון הרע ולזה אמרה תורה זאת תהיה תורת המצורע שהוא עם בני ישראל שנצטרע בנגעי בני אדם הטמאים ביום טהורתו שיטהר לשונו ודרכיו. ‘

והובא אל הכהן:  כי ד’ ברוך הוא יתכנה בשם כהן כאמור בזוהר. ואמר והובא, לצד שנתרחק עכשיו יתקרב. ובא אל הכהן, ותיכף ומיד כי מי גוי גדול אשר יש לו אלוה-ים קרובים אליו… והובא: פירוש מעצמו יתקרב – כי מעשיו יקרבוהו. ואז ויצא ד’ ונלחם (זכריה יד, ג) והוא אומרו ויצא הכהן אל מחוץ למחנה שהוא חוץ למחנה שכינתו לחוצה לארץ מקום טמא, ששם בעונותינו הם גולים בני ישראל וראה והנה נרפא הנגע שבעדו בא הצרעת, שחזרו בתשובה ונטהרו .

וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות: הם שני משיחים, ונקראו צפור כי כן יתכנו נשמות העליונות. שיתכנה הגואל צפור פרשת בלק ‘ומההיא מערתא יסגא חד עופא רברבא דישלוט בכל עלמא…” ומצינו שאמרו זל (סוכה נב) ששני משיחי ישראל הם. משיח בין אפרים ומשיח בין דוד. ובתחילה יתגלה משיח בין אפרים וימות ואחר כך יתגלה משיח בן דוד. וכנגד אלו אמר ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות… ועץ ארז ושני תולעת ואזוב.

כאן רמז לזכות שלשת אבות. ואמר ושחט. כאן רמז להריגת משיח בין יוסף. ותמצא שכתב הארי (עץ חיים שער העמידה), שצריך לכוון בתפילה הקבועה להתפלל על זה הצדיק שלא ימות. ואמר את הציפור החיה שהוא משיח בן דוד ייקח אותה הקבה ויצרף עמו זכות האבות ויצרף נקמת הצדיק שנהרג ויתגברו הרחמים …. ואז וכבס המטהר שהם ישראל את בגדיו, הם הבגדים הצואים שהיו מלובשים בנשמתו, וגילח את כל שערו שהם מבחינת צמחי החומר העכור, ורחץ במים – היא התורה בה יטהר מחשבותיו ואחר יבוא אל המחנה זה מחנה שכינה, ירושלים היורדת בנויה מלמעלה .’

דברי קודשו של האור החיים הקדוש הם בוודאי מבחינת נבואה והבנת המקובלים את סדרי הגאולה האחרונה. חכמי התלמוד והסוד הבינו שהגאולה תבוא בעתה. : ‘הם הבינו שהעם לא יתנתק במהרה מהגלות. אנו רואים בפירוש איך אור החיים הקדוש מתאר את הגלות בתור צרעת. וגם בבוא העת ובעזרת מאמץ ישראל תתחיל תקופת ‘משיח בין אפרים’. הרב מגדיר במדויק את ההופעה של שני משיחים: משיח בין יוסף המוגדר על ידי הרב בתוך צדיק. ולאחר מכן הופעת משיח בין דוד.

הרב מתאר במפורש את הקושי בניתוק העם מהגלות ובקשיים שיהיו בשלב הראשוני של הגאולה עד לחזרה לירושלים. אנו חייבים ללמוד לעומק את הפרשנות של חכמי ישראל לתהליכי הגאולה ולהתנתק מהבנות מוטעות שהיו מנת חלקינו בגלות.

המשיחות הישראלית איננה אוקוס פוקוס בדקה אחת שהמשיח יבוא ויפטור את הכול. רואים בבירור בדברי אור החיים הקדוש שזהו תהליך ארוך המורכב משני שלבים: חזרה לארץ בתהליך הנקרא ‘משיח בין אפרים או יוסף .ולאחריו או במקביל הופעת תהליך נוסף הנקרא ‘משיח בין דוד’.

להבין זאת נביא את דברי מרן הרב קוק בהספדו על הרצל:  ‘וצריך להבין למה אנו צריכים לשני משיחים משיח בין יוסף ומשיח בין דוד… אמנם כמו שד יצר  באדם הגוף והנשמה… כן הכין בישראל שני הכוחות ,הכוח המקביל לערך הגוף האנושי השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדלות והקדושות שישראל מצויינים בהן להיות עם קדוש… וצד השני עצם הכוח לשכלול הרוחניות עצמה. והנה הוכנו שני הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל אפרים ויהודה שהוא כלל יוסף ויהודה… יוסף החיה את יעקב בחיי חומר. שהוא מורה על הצדדים שיש יחס ושיווי בין ישראל לעמים. ויהודה מיוחד לכוח ישראל המיוחד .והנה תכלית מלכות בית דוד שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד שלא יהיו סותרים זה את זה כי אם עוזרים זה לזה ..’

הרב אשכנזי בפירושו לדברי הרב קוק אלו: “משיח בין יוסף הוא אחד משני משיחים. בהמשך לתורת השלה והגאון מווילנה הרב קוק מזהה את הציונות כהגדרה במושגים פוליטיים של מה שמכונה בחזל ‘משיח בין יוסף’ מדרש תנחומא:  ‘כל מה שאירע ליוסף אירע לציון’. ודייק הגאון מווילנה ציון בגימטרייה שווה ליוסף… להבין את המשחיות של הציונות יש להבין מהי משיחיות של יוסף. משיחיות אחרת ששכחו אותה במשך הזמן. תפקידו של משיח בין יוסף היא לכונן את המדרגה הראשונה של עם ישראל בבחינת אומה ככל האומות רק אחר כך נבנה הרובד השני. לא יתכן קיום לגוף בלי נשמה, אך גם לא תתכן נשמה בלי גוף. הבונים את גוף האומה אינם מבינים שהם וקודם כל הם שייכים למשיחיות הנקראת משיח בין יוסף ואלו שמחיים את הנשמה שוכחים שלנשמה בלי גוף אין קיום ואין היא אלא רוח רפאים בלי יוסף יהודה אינו מסוגל למלא את תפקידו להיות אור לגויים‘.

הרב חיים שבילי מקובל ירושלמי בסיפרו ‘חשבונות הגאולה’: ‘בזמן מלחמת העולם השנייה הייתה סכנה לחורבן היישוב היהודי בידי צבאות גרמניה. בראש אותו צבא עמד גנרל בשם ‘רומל’ הרב רמז שיתכן שסכנת להריגת משיח בין יוסף התגלתה באותה תקופה וניצלנו ממנה הודות לאלפיים שנות תפילה‘ .”

הדברים עמוקים ומרתקים כדאי ללמוד את הסברו של הרב אשכנזי -מניטו-להספדו של הרב קוק על הרצל כי הנושא רחב וכדאי ללמוד במדויק מה שנאמר. הספר נקרא: ‘מספד למשיח?’

אין ספק למי שרוצה להאמין ולראות וללמוד את תהליכי הגאולה במקורות מבלי להיות בגדר עיוורים אשר במחנה העברים. אז נוכל להתפלא על גודל הנס שדורנו זכה לו. אכן זכינו במאמצים דל אישים דגולים לשיבת ציון לגאולה שעליה דיברו כל נביאינו התלמוד הפוסקים והמקובלים.

כדאי גם לראות שהרמב”ם כותב על ‘המלך המשיח’ ומה תפקיד מלך אם לא לנהל ממלכה מדינה, האם זה לא כך בימינו האם זה לא מה שראשי ממשלותינו השונים עושים. אז לפי הרמב”ם הם שייכים למלך המשיח.

וגם הרמבם אומר ב -‘הלכות מלכים’ יא, א:  שכל מי שלא מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו (המשיח) לא בשאר הנביאים הוא כופר אלא בתורה ובמשה עבדו. והרמבם מצטט פסוקים מדברים המתארים את קיבוץ גליות .’ושב ד’ אלוהיך את שבותך ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך די שמה ..‘ הרמב”ם בכדי להוכיח מהתורה שצריך להאמין במשיח מביא פסוק המדבר על קיבוץ גליות. אז לפי הרמב”ם חזרה לארצנו זהו המושג של משיחות .

הגאון המקובל רבי ראובן בין דוד זצל תלמידו של הבבא סלי וחברו של רבי מאיר אבוחצירא זצ”ל. ספרו גלי רזיא. עלה לארץ שנת תשטז.:

בראשית ראשי תיבות ‘ארץ ישראל תקלוט רשעים בוודאי שלמים’. רמז למה שאמר בספר נחלה לישראל משם הרב אברהם אזולאי… וכל הדר בישראל נקרא צדיק הגם שהוא אינו צדיק כפי הנראה לעיניים כי אם לא היה צדיק הארץ הייתה מקיאה אותו וכיוון שהארץ אינה מקיאה אותו בהכרח הוא צדיק ואף אם הוא בחזקת רשע. אין אנו מבינים בחזקת עינינו הגשמי את יושבי ארץ ישראל

בראשית ברא ראשי תיבות ר’אה  ב’חמשת א’לפים ת’שת, שהם חמשת ימים של השבוע ,ושבע עשרה שעות מיום השישי ,שעולים ת’שט. או’ר  ש’בת י’תגלה ,דהיינו תתחיל הארת השבת להתגלות, ולכן באותו זמן קמה מדינת ישראל‘ .

אז אנו חיים את תקופת משיח בין יוסף שהחזיר את התשתית הלאומית והכלכלית של עמינו לעצמאות מדינית פוליטית וכלכלית. ואנו צועדים למשיח בין דוד שיאחד את שני המשיחים את הצד החומרי הקדוש של בנית המדינה והצד הרוחני הקדוש של  תורת ישראל. ולפי המקובלים (הרב אשכנזי) דוד המלך היה משיח בין יוסף זאת אומרת שהצליח לאחד את ניהול המדינה המלחמות הכלכלה והתורה ביחד .

אז בחג עצמאות ה-  74  של מדינתנו נודה נהלל ונשבח לבורא עולם על גאולתנו ופידות נפשנו. ומקווים ששני הכוחות הגשמיים והרוחניים בעם יתאחדו ואז נזכה לאחד משיח בין יוסף למשיח בין דוד. וצריכים ללמוד ולהבין מי זה משיח בן יוסף מה תפקידו למה לא הזכרנו אותו למרות הידיעות עליו מהתלמוד לפרשנות חז”ל ולגדולי החכמים והמקובלים. הגיע זמן לגלותו בכדי להבין שאנו שרויים בתוך תהליך משיח בן יוסף הלאומי  בגאולתנו.

כמובן שיש הרבה מקורות ולא כאן המקום להאריך.

שבת שלום וחג עצמאות  ענק שמח  –  מאיר משה ואקנין ירושלים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן