1

מעלת תפילת התחינה של משה להיכנס לארץ ישראל

מעלת תפילת התחינה של משה להיכנס לארץ ישראל, זו דוגמת תשתית בקשה אישית דרך מתנת חינם אשר היא הקדמת מהות התפילה שמעבר לבקשה האישית אלא למטרת הכלל. הכפל בנחמה 'נחמו נחמו' הכפל בעשרת הדיברות זה מהות הגאולה השלישית של היום החיבור בן התחתון לעליון

לומדים בפרשה:

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין vakninemm@gmail.com

בפרשה זו משה רבינו הנמצא בדרגה של העולם הבא של עולם הצלחת התיקון ומתוך העולם הזה של  הצלחת הייעוד האנושי בהיסטוריה; ממשיך בתיאור  מטרת  יציאת מצרים   והגלות האחרונה(‘בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים .ושבת..) האישית והלאומית מהות ישראל  מול העמים והתורה שניתנה בהכרח חינוכי היסטורי בסיני ולא בירושלים מקומה הטבעי.

.  משה כבר בפרשת דברים ; והוא דיבור הבעל פה משה(הקדמת כל תורה שבעל פה   הקודמת לתורה שבכתב עד תורה חדשה מאיתי תצא של המשיח המתחילה בדורינו), הוא תוכחה והבהרת מטרת התורה לדור הנכנס לארץ ישראל. משה מוכיח את ישראל על העיכוב הארוכה בהר סיני. דברים פסוק ו פרק א : ד א-להינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה. פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ..בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה נתתי לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ אשר נשבע ד לאבותיכם . לתת להם ולזרעם אחריהם.’  ביאור התורה של משה אדון הנביאים ,שהשיג את מעלת הכלל  בתיקונו בעולם הבא , מבלי להיכנס בפועל  לעולם הבא המציאותי של התיקון  שהוא ארץ ישראל. משה הגואל ונותן התורה מד מדבר את תורתו באופן ברור. מטרת התורה והמצווה של סיני הוא קיומם בכלל בארץ ישראל. זה ביאורו לתורה.

 רבינו שלמה אפרים רבה הראשי של פראג בעל הפירוש ‘ המהותי הכלי יקר’ על התורה  מפרש שזו הייתה תוכחה!

 

רבינו שלמה אפרים-  כלי יקר  על פסוק ‘רב לכם שבת בהר הזה. פנו וסעו לכם..’ זו תוכחה ראשונה על שהאנשים  שנאו את הארץ ונתישבו בהר זה ישיבה של קבע ולא פנו פניהם אל הארץ מקום מיוחד למצוות  ורב לכם הוא מלשון רב לכם בני לוי כלומר המעט הוא המרד והמעל הזה כי רב הוא באמת לכם ענין שבת ישיבה של קבע בהר הזה. פנו הסבו פניכם אל הארץ וסעו לכם אל עצמות מקור שלכם ; כי משם נוצר החומר של אדם הראשון  כדרך שאמר  לאברהם לך לך.. כי אני אמרתי פנו וסעו שכשתלכו מן הר חורב מקום שלמדתם עליו תורה  תפנו פניכם אל הארץ מקום שמירת התורה לא המדרש העיקר אלא המעשה.. ובמרדכם אתם עומדים  לשנוא את הארץ..’

הקדמה זו עם פירושו העליון  ההיסטורי לדורות..של הכלי יקר האומר דברים ברורים. הישיבה הארוכה, בלי רצון לנסוע ליעד, בישיבת סיני לאחר קבלת עשרת הדברות, הינה חטא של מאיסת הארץ! רב לכם שבת בהר הזה זו תוכחה לא מעלה .רב לכם המעלה הרבה (רב) בישיבה של שנה בסיני היא פגם היא מראה על חוסר הבנת לימוד התורה והתורה בכלל! המטרה הינה ירושלים עם תורת הענוה של קיום רצון הבורא ולא רצוננו.. הנקראה תורת הגאולה של סיני,  (הרב אשכנזי תורת סיני זה תורת הגאולה) ולא כל מוסד לימודי שיקרא סיני בגולה או בארץ. אני ברשותכם חוזר רבות , לפי לימוד רבותי, שזה הסילוף הכי  מהותי שיכול לקרוא לעם ישראל ולתורתו ההיצמדות לאידאל של לימוד תורה ומצוותיה מבלי מטרה יישומית; בגלות , או גם בארץ עם מנטאליות  העכבה  בסיני ולא ירושלים בתור בירה קדושה  מרחוק אבל בירה של מדינה ולא של ישיבה לאין קץ במדבר האידאולוגי הבלתי מיושב מבלי יישום של מממלכה. למדו נא את פירוש הכלי יקר!

הקדמה זו במאמרי הינה לציין את החשיבות העליונה שמשה רבינו הגואל הראשון נותן למטרת התורה של היציאה מהגלויות ולמטרת לימוד וקיום מצוותיה באופן יישומי ליעוד של ממלכת כהנים בארצינו עם וזהב הארץ ההיא טוב. ולכן אנו מבינים לאחר התוכחה ‘על ששנאו את הארץ’ בהתעכבם בסיני כדברי הכלי יקר, את ריבוי ומעלת תפילת משה להיכנס לארץ ישרל .הרב קוק מביא שאמנם זו בקשה אישית אלא שבלתי אפשרי להגיע לדרגת תפילת משה אשר היא כולה רק עבור הכלל אלא אם נעבור דרך בקשה אישית בשלב ראשון.זהו תיאור התפילה של משה עבור עצמו אשר היא רק ליכנס לארץ ישראל והיא בעצם בקשה אישית אשר היא תשתית ומהות בעצמה של התפילה לכלל.הרי כניסתו לארץ ישראל היתה לקיום התורה הכללית וגם להרים את כל מפעל המדינה והמקדש למידתו והיא הנצח.  כך היא מעלת התפילה תכליתה ורוחה המבקש אדון הנביאים להנחיל לנו.ותפילה זו הינה בלשון תחנונים של מתנת חינם ולא מצד זכות המעשים גם של משה רעיה מהימנא.יעוד האדם השלם ביישום תפקידו האלהי הינו ממש מעל הטבע לכן הוא דורש גם תפילה לבורא האדם בלשון תחנונים ידבר רש  מדרש)  כי זו משימה מעל הכוח האנושי הטבעי.וברור שאנו צריכים ללימוד התורה ומעשה האדם היזום , אלא שזה לא מספיק ודורש תפילה של תחינה לאל להצליח מעשה האדם מתוך רצון הבורא לטובת עולמו.

 . משה רבינו שכלל את כל נשמות ישראל הואיל והוריד את התורה .רבי יעקב אביחצרא מביא בספרו מחשוף הלבן לפי האר”י ז”ל שישראל ראשי תיבות .’יש ‘שישים ‘ריבוא ‘אותיות ‘לתורה. ישראל הכלל הישראלי הוא מהות התורה ולא הפוך! לימוד כל עקרון תורני תנכי הלכתי חייב להיות מחובר לכלל נשמות ישראל שהם מהות התורה. לימוד פרט בהלכות סוכה צריך להיות מחובר למהות הכללית של התורה. ומכאן ריבוי תפילות משה להיכנס לארץ הם גם תוכחה לדור הנכנס לארץ ובכלל למוד נצחי לדורות. האם  תפילותינו בכלל ובפרט במשך הגלות וגם היום על בנין ירושלים הם כדברי רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי, כצפצוף הזרזיר‘.. הואיל כנאמר למלך כוזר על העובדה שעדיין היו עוד בגלות למרות תיאור רבי יהודה הלוי את מעלת הארץ.

מרן הרב קוק ‘רב לך.’מדרגת משה היא עליונה מארץ ישראל בתור ארץ קדושה מיוחדה ומובדלה  שהיא דוחה מתוכה את התוכן  החלוני  שבכל ארצות הגוים  אמנם היא מותאמת  רק למדרגת ארץ ישראל  העליונה;  שהיא סופגת בתוכה  את כל החול ומקדשתו.  וסגולה זו  של קידוש כל החול  שבעולם כולו  התפשטות קדושת ארץ ישראל בכל העולם  דוקא  על ידי כינוס כל העולם  בצורתו הרוחנית  לארץ ישראל  היא היתה  כל שאיפתו  וכל מגמת  פניו בתפילותיו המרובות  עד שהכניס באמת  בארץ ישראל  את האוצר  של כל הסגולות הללו. אבל מפני ירידת  העולם מונחות בה כל אלה בגניזה  עד אשר יצא כנוגה צקדה וישועת כלפיד יבער,

…מרן הרב מלמד אותנו בתורתו הכללית את עליונות משה רבינו אשר בדרגתו נמצא במעלת עולם התיקון של עולם הבא.מעלה זו הינה מעלת ארץ ישראל של הכנסת כל הטבע לקדושה בפיתוח  הטבע  ולהנחיל זאת בכל האנושות. זו תפילת משה רבינו לגלות את מידת ארץ ישראל לעולם וזה כוונת הזוהר שמשה היא המשיח כי רואים אנו שמעלת ארץ ישראל ותורתה מתחילים להיראות ממדינתינו  בהדרגה לכל העולם רק אם יש לנו עניים לראות ולהודות  בהלל זו דרגת משה שהיא גדולה מארץ ישראל מיתוך שהשיג אותה כבר ורצה באמת להראותה מתוך אמיתותה שהיא ארץ ישראל בעצמותה.

וצריכים אנו ללמוד את תורתינו להתפלל את תפילותינו ולעשות את כל מעשינו בדרגה זו של ספיגת כל החול ולקדשו כדברי הרב קוק.ומורי ורבי הרב משה בושקו זצל היה קורא למידה זו ‘ הרמוניה.והיא אפשרית כתפילת משה רק בארץ ישראל הקדושה וההופכת כל טומאה לטהרה.זהו שמה ארץ כנען כי היא הופכת את מידת כנען הקשה לקדושה.ובה שאנו חיים בתוכה. ‘ .. 

 

רבי אברהם אבן עזרא.’  על מילת כמעשיך בפרשה. : וטעם פרשה זו לחבב את ארץ ישראל ואם הארץ תהיה חביבה ישמרו מצות השם שלא יגלו ממנה  .ראה לימדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני ד א-לוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה ‘ פסוק ה פרק ד.

הרמב”ן:. ‘ומפני כי במשפט יעמידו ארץ .ואמר לעשות כן בקרב הארץ להזהיר על כולם .כי יד חוקים רבים ומשפטים שאינן נוהגין בחוצה לארץ  .או ירמוז שעיקר המצות כולן בארץ כמו שרמזתי בסוד הארץ (ויקרא יח כה).

וגם ‘ואותי צוה ד בעת ההיא ללמד אתכם חקים… לעשותכם אותם בארץ..’ פסוק יד פרק ד.

פסוק כא פרק ד.‘וד התאנף בי על דבריכם וישבע לבתי עברי את הירדן ולבלתי בוא אל הארץ..’

רבי חיים בן עטאר הקדוש כאומרם זל משל למי שנאבדו לו מעות ופיזר בניהם דינר זהב.. כמו כן שיעמוד משה יעמדו איתו כל  דור המדבר  הוא הוציאם ממצרים הוא יוציאם מהמדבר לעתיד לבוא ויביאם לעולם הבא עם הצדיקים .עד כאן. והוא אומרו על דבריכם שזולת טעם סיבתם  להביאם לעולם הבא  לא היה נשבע  לבל יכנסו עצמותיו של משה לארץ הטובה.’

דברי כל ענקי תורתנו שהובאו מבהירים הדיק היטיב שמשה רבינו שוב ושוב במהלך כל הפרשה ובמהלך כל ספר דברים יבהיר שמטרת התורה הינה ארץ ישראל. ולכן האור החיים הקדוש מביא כאן שמשה נשאר במדבר בכדי להעלות את דור המדבר לעולם הבא שהוא ארץ ישראל!

משה ידע הרי מלכתחילה מפרשת  שמות שהוא לא יכנס לארץ. רש”י על הפסוק עתה תראה אשר אעשה לפרעה. ולא תראה במלחמת שלושים ואחד מלכים. ובכל זאת משה התפלל להיכנס לארץ התחנן בכדי כאמור על ידי האבן עזרא הרמב”ן ורבי חיים בן עטאר הקדוש; ללמד אותנו שמטרת הבריאה ומטרת התורה שישראל יקים מדינה עברית ויגלה ממנה את מהות נשמתו שזו תורת הרזים של  ארץ ישראל. תורה שרק בירושלים יכולה להתבטא בכל המערכות ולא להיות תורה כלואה בד אמות מבלי יישום מעשי כללי. האור החיים הקדוש הסביר לנו שמשה המנהיג האידאלי הישראלי חייב לדאוג לעמו עד הסוף ולהישאר עמם במדבר בכדי להביאם בתחיית המתים לארץ. זו תעודת המנהיג דאגה אמיתי כנה לעמו. משה רבינו היה מעל ארץ ישראל הוא הישיג את עולם הבא כבר. לכן בעצם משה רצה להיכנס לארץ למטרת אהבת ישראל  להביא לידי ביטוי את המימד הכללי שבנשמתו ולפעול שהקמת המדינה תהיה בערך הכלליות הדרגת משה  שהוא כולל כל נשמות ישראל. זו דרגה אחרת לחלוטין של קיום תורה. זו תורת משה הבאה מלמעלה בשילוב תורת המשיח הבאה מלמטה. וזה מתחיל להתאפשר בדורנו של קיבוץ הגליות בגילוי תורת חכמי הסוד המורידה בקרקע המציאות הישראלית את תורת משה העליונה .הורדת סיני לתורה שבעל פה שהיא תורת המשיח בציון.

הרבי מליבאביץ” זצוק”ל.  שיחה שנת 5775. על שבת נחמו : ‘. ומזה מובן שבפרשת ואתחנן מודגשת מעלת הכניסה לארץ בתכלית השלמות (שלא היתה על ידי משה רבינו כדי שתהיה בה גם המעלה שעל ידי יהושוע) באופן של בלי גבול (נחמו נחמו עמי בכפליים) כאמור שמצד ההעדר ההגבלה ישנה השלמות בכל האופנים ובכל העניינים. ‘   

 

הרבי :’  באותה שיחה. מהטעמים שלא נתקיימה בקשת משה להיכנס לארץ. אף שהכניסה לארץ על ידי משה היא באופן נעלה יותר מאשר הכניסה לארץ שהייתה בפועל על ידי יהושוע  מפני שיש גם מעלה בכניסה לארץ על ידי יהושוע. שכיבוש וחלוקת הארץ על ידי יהושע היא מצד התחתון .. כיון שברור התחתון הוא על ידי עבודה ממושכת הדורשת ריבוי זמן…ועוד עיקר שגם לאחר שלמות כיבוש הארץ. גלו ישראל מארץ ישראל.. שהכוונה בזה כדי  לברר  הניצוצות שבגלות…ובלשון הידוע לעשות מחוץ לארץ ארץ ישראל(ראה אגרות קודש אדמור מוהרייץ חלק א) . ולאחרי ועל ידי מעשינו ועבודתנו במשך הגלות בבירור התחתון נכנסים לארץ בגאולה האמיתית והשלמה .ואז תהיה הכניסה לארץ בתכלית  השלמות בשתי המעלות דמשה ויהושוע גם יחד. וגאולה נצחית שאין אחריה גלות וגם מצד התחתון…’

זו דרגת תורת משה העליון  ומטרת תפילתו שהיא בעיקר הכניסה לארץ ישראל; אלא שהייתה דרושה היסטוריה ארוכה בכדי שישראל יוכלו על ידי מאמץ אנושי עצמי שנקרא דרגת תחתון; ליישם מלמטה על ידי מאמץ את גילוי תורת משה. ובגאולה שאנו חיים אנו בעצם מאחדים דרך מדינת ישראל את תורתו של משה ותורת היישום של המשיח במדינת ישראל על ידי החכמים הארץ ישראליים האמיתיים.

והרבי. ‘ועל פי זה יש לבאר הקשר והשיכות דכפל  (נחמו נחמו)לגאולה כי ענין הכפל בלי גבול שייך לגאולה האמיתית והשלמה שאז יתגלה בעולם האור הא-לוקי הבלי גבול ולשון הקבלה והחסידות גילוי אור אין סוף. ולכן יהיו כל העניינים בשלמות האמיתית דגאולה ובית המקדש גאולה נצחית ובית המקדש נצחי בלי גבול דלא כבית ראשון ושני שהיו במשך זמן מוגבל …ויש לומר שהבלי גבול שבגאולה האמיתית והשלמה מודגש בכפל ‘נחמו נחמו’ יותר מאשר בחמש אותיות שנכפלו וכולן לשון גאולה…’

לכן מדבריו העליונים ממש של רבינו הרבי נפנים שאנו בארץ ישראל מקום תורת הא-לקות של האין סוף אנו בגאולה הנצחית שאין , למרות מורכבותה, גלות חלילה. וזו הנחמה האמיתית לדעת שאנו במדינת ישראל  כל פעולה שלנו בכל תחום היא במידת הנצח של משה המיושם דווקא על ידינו. זו זכות ואחריות כבירה מאוד ללמוד תורה בכל מכמניה בדרגת נצח, לפעול לפיתוח ארץ ישראל ,שכל כל נכסף אליה משה בדרגת נצח; לקיים מדינה ממשלה וכלכלה בדרגת האור האלוקי האין סוף. כמה שדבריו הקדושים של הרבי שקידם את לימוד סודות הגאולה; מחייבים אותנו אנחנו דור הקוממיות המאחד את תורת משה ותורת המשיח בפועל במדינת העברים. מדינה שצריכה להעביר את האנושות לגאולתה הנצחית. ולכן הכפל נחמו נחמו והכפל של עשרת הדיברות .כפל כפירוש הרבי מראה על הריבוי על הנצח על  חיוניות של עבודה מושלמת .אנו הדור הזה שנחמת ציון וירושלים מתבצעת  בו , לכן עבודתנו ומאמצינו בקידום תורת ארץ ישראל וקידום ההלכה הישראלית וקידום המדינה העליונה שלנו צריכה להיעשות באופן של שלמות. כי אנו כבר הגענו למקום השלם ירושלים עם שורש שלם. זו הכפילות של הנחמה להטביע בנו דרגה של שלם בכל פועל שלנו דור הקוממיות הנצחי. אנו נציין השבוע את תאריך החמישה עשר באב שהוא לפי הגמרא סיום מיתת מתי מדבר ותחילת דיבור ד אל משה אחרי מיתת דור המדבר וגם זה זמן שהנחמה במילואה. זהו  זמן העתיד האידאלי העולם הבא .זמן ההשלמה לאחר ט באב שהיה מועד ונהפך לחורבן.

רבי צדוק הכהן מלובלין – ספרו פרי צדיק על חמישה עשר באב. מאמר א : ‘במשנה אמר רבי שמעון לא היו ימים טובים לישראל כטו באב   נראה לי שהוא ממה שנאמר סוף שופטים הנה  חג ה בשילו…לכן נראה דחג ד,בשילו המכוון על טו באב דכל החגים לא נקראו חג ד . ובגמרא רבי מאיר אוסר,מראש חודש  עד התענית  ר יהודה אומר כל החודש..ושלושתן  מקרא אחד,דרשו ‘והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה. ובאמת קשה להבין  דלא מצינו  שנקרא ראש חודש  חג רק מועד… ונראה דחגה קאי על ט באב,  דבזמן  הבית היה חג וכמו שנאמר  והפכתי חגיכם לאבל.ואיזה חג נהפך לאבל אם על החגים הלא לא נהפכו   לאבל יותר  משאר ימות השנה  רק קאי על תשעה באב שבזמן הבית היה חג ….אף שידעו שעדיין לא היתה הגאולה  בשלימות מכל מקום בזמן הבית היה יום טוב..כן  בזמן בית ראשון היה בתשעה באב יום טוב ומועד ואף שלא היה בתשעה באב.יטם טוב,ומועד מכל מקום מזמן המדבר שנגזר במרגלים …וכיון שראו אחר  שהיו בארץ ישראל ולא נתקיים רק להפיל אותם במדבר  והם שרויין בארץ ישראל לכן עשו אז בזמן  בית ראשון גם כן חג  בט באב כמו שעשו בבית שני. ונראה שהיה חג שבעה ימים מט באב עד טו באב .ויש  להבין שזה שלמדו  (מועד קטן כ)  לאבילות ז דכתיב והפכתי חגיכם לאבל מה חג ז אך אבילות ז.. דהיינו מה שהיה  להם ט באב לחג  ז ימים בזמן הבית ואמר הנביא שעל ידי החורבן והפכתי חגיכם. לאבל ולמדו מזה אבילות שבעה. ובאמת איתא בגמרא בין הטעמים של טו באב  יום שכלו מתי מדבר  דאמר מר עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דיבור עם משה …ולכן עשו יום טוב בטו באב שאז דבר ד אליו.בתוספות פירשו דבשנה אחרונה גם כן מתו בט באב רק מפני האבל שהיה ז ימים מט באב עד,מקצת יום השביעי. לכן לא היה הדבור עד,טו באב. ..ולכן  למדו אבל ז ימים ממה שנאמר והפכתי חגיכם  לאבל דקאי על ט באב שהיה מושך עמו ז ימים עד טו באב ובטו באב קבעו בזמן הבית חג ומחולות שהיה יום אחרון  מן שבעה ימי חג  אלו .ובטו באב שכבר,כלה האבל עשו יום טוב  ומחולות.

..וגם בביתר היה להם בזה כונה לשם שמים להשתמש בהגיאות לעבודת ד יתברך  ואחר כך היה קטרוג שלקחו הגיאות  חדברי עולם הזה . .ויום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה  שזה,מורה לתיקון הקלקול ..וזה ראו עי הנס,שהיה שלא הסריחו. ועל זה תקנו ברכת הטוב,והמטיב  לעולם הבאה כולו הטוב והמטיב,שיראו שהכל לטובה. פסחים נ.  לכן תקנו  ברכה זו בברכת המזון שהגיאטת בא  על ידי אכילה  גסה ..וביתר היה מלכות בן כוזיבא  דאמר אנא משיח. פיא הלכות מלכים. רמבם כתב  שרבי עקיבא היה נושא כליו  של בן כוזיבא  ואף שלא נמצא במדרשי חזל  רק,במדרש איתא שר עקיבא אמרההיינו מלכא משיחא. היה לו איזה,שייכות לבחענת משיח והיה מלך ישראל  וכבש אומות.זוהר הקדוש ‘משה שירותא  בעלמא . סיומא מלכה,משיחא  משה רבינו היה,שורש  תורה,שבכתב סיומא יהיה מלכא משיחא  שהוא שורש תורה שבעל פה  מלכות פה תורה שבעל פה קרינן ליה…ודוד המלך היה  מרכבה למידת מלכותצ והיה ראש לבעלינרוח הקודש  ורוח הקודש  היה בחינת תורה שבעל פה… וחכם עדיף מנביא . ..וסיומא  יהיה על ידי מלכא , משיחא  ואיתא  מהבעל שם טוב זצל שראה על ידי עלית נשמה שרבי עקיבא  שומר הפתח בהיכל משיח .דהיינו שרבי עקיבא  הוא שורש תורה שבעל פה  כמו שכתב,הארי זל . משה רבינו שורש תורה שבכתב  ורבי עקיבא שורש תורה שבעל פה   זה שכתב,הרמבם זל שרבי עקיבא היה נושא כליו  של בן כוזיבא  סבור עליו שהוא משיח  וכלים של משיח  הוא תורה שבעל פה  ביותר עי רבי עקיבא  שבא אצל רבותינו שבדרום  יבמות סב והם העמידו תורה  .ואז תקנו הטוב,והמטיב  אין טוב אלא תורה כמו שאמרו והמטיב לאחריני הוא בחינת תורה שבעל פה… ונראה שזה הטעם השביעי לט באב  שעל ידי שראו  אז שהתחיל  התיקון על ידי תורה שבעל פה צריך להטסיך מאז מהלילה לשנות  וכן כתב הרמבם םג  מהתת וביור ד סי רמו. ‘

.

זהו בדבריו המהותיים של רבי צדוק מהות טו באב שהוא העולם הבא שהוא תאריך התיקון של דור המדבר תיקון של דור באי הארץ לאחר הט באב האחרון של דור המדבר הפסיקו למות  בטו באב .תקנו ז ימי חג.במקביל לז ימי אבילות ויום טו באב הוא השביעי .יום טו באב הינו כוח ההתחדשות הבא מכוח הישן המצמיח את החדש .זהו כוח תיקון כוח הגאוה לקדושה לגאוה בעבודת ד שזה מכוח ארץ ישראל בלבד  וטו באב מסמל את התחלת תיקון מלכות ישראל שתתחדש על ידי ממשלות ישראל במסגרת פעילות  של כיבוש הארץ  והקמת מלכות ישראל כמו שראה זאת בר כוכבא .רבי עקיבא התנא המסמל את כוח תורת ההתחדשות של תורה שבעל פה המאפשרת  תיקון וראיה רחבה מעבר למה שנראה לעין אדם רגילה.רבי עקיבא הכותר כתרי אותיות על כל אות שבתורה שבכתב של משה מגלה לנו את תורה שבעל פה של היכלו של משיח היכולים ליכנס רק מי שיודע לטהר את הטמא. תורה שבעל פה היא תורת המשיח של הגאולה המקשרת את כל העלומות דרך ארץ ישראל .תורת רזים זו רק היא יכולה לפתוח את הבנת תהליכי התיקון של החורבן דרך העלאת ניצוצי הגלות והפיכתם לקדושה בירושלים .זה טו באב וכוח חכמי תורה שבעל פה בכל הדורות מהתלמוד ועד המקובלים היכולים לגלות לנו את דרך ישראל מגלותו ועד הקוממיות.אין אפשרות לתורה של גלות וראיה צרה.הנה רבי עקיבא ראה  בבר כוכבא הגנרל את התחדשות הפוטנציאל של  המדינה הישראלית  בזמנו וגם לעתיד.זה כוחה של תורה שבעל פה החכמים המגלים לנו את סתרי המאורעות ההיסטוריים לפי תורתם העמוקה .והם הם הארי רבי צדוק מרן הרב,קוק הרב אשכנזי  הרב עובדיה יוסףוכל חכמי המסורה. ורק אז לאחר 38 שנה  התחדש הדיבור עם משה כי עתה מגיע תורה שבעל פה להתגלות בארץ ישראל  והתחלתה הוא ספר דברים; המשכה רבי עקיבא ורבי מאיר ורשבי וסיומא הבאת כל תורת הנביאים והמקובלים ליישום לימודי ומעשי במדינת העברים.. ראה רש”י על ויהי כאשר תמו כל הדור. וידבר ד אלי.

טו באב בפירוש העליון של רבי צדוק הינו תאריך המבטא ממש את דורנו דור שמצליח בחסד הא-ל להפריח את ארץ ישראל ולגלות את תורת הכפל של נחמו נחמו בבנייה בפועל של ארצנו המדהימה ובקידום תורת משה העליונה שהיא במקורה תורת ארץ ישראל. תורה של משה ודור המדבר הנכנסים בתחיית המתים של ופתחתי את קברותיכם עמי ; תחיית המתים האישית והלאומית של עמינו  ובוודאי שזה נעשה בעמל רב ובקשיים גדולים. בבכי יבואו ובתחנונים אובילם אומר הנביא. בכי של מאמץ עליון של דורנו כולנו כל אחד בתחומו; בכי של שמחה של סיפוק בראותנו דור נפלא  אנו רואים בעין טובה כמידתו של אברהם אבינו; את כל התפתחות מדינתנו. אנו נרבה בעין חיובית עין שמספר האות עין הוא שבעים. אנו ממש רואים כל יום במשך 73 שנה  כמה העין השבעין אומות מגלים את מרכזיות מדינת ישראל ותורת ישראל. לכן אנו מזילים דמעה של התרגשות אין סופית של שמחה שמחת הכפל שהוא הצד המושלם והנצחי כדברי הרבי. אז באמת לתושבי  מדינת ישראל יאמר ‘נחמו נחמו עמי יאמר אל-והיכם. דברו על לב ירושלים. ‘ כן אנו בגאווה ובגאון נדבר עם כל העולם על הר הבית שלנו ועל ירושלים שלנו ועל כל גרגיר של ארצנו  לטובת תיקון האנושות. ירושלים של זהב. ולא נכנע לאך תכתיב. ואנו קוראים לממשלת ישראל  להרבות את הכפליים לתושייה ולהראות בגאון לתבל את שישו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. אנו גאים בכל מרחב עירנו מהמזרח עד המערב ומעבר לכך בכפליים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן