1

שירת התורה של יעוד ישראל ● לומדים בפרשה

היסטורית ישראל המתוארת בתורה היא תורה. השירה האמיתית מעל הטבע והשכל האנושי . השגחת האל על נצח ישראל. השיבה אל הארץ והתורה העברית

האזינו:

מאיר משה ואקנין vakninemm@gmail.com

‘האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי… בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל… ירכיבהו על במתי ארץ וירא ד וינאץ מכעס בניו… ויאמר אסתירה פני מהם. אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם.. הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום…וכיפר אדמתו עמו. ‘

הרמב”ן : ‘…ועל דרך האמת בעבור כי בעת הגלות השליך משמים ארץ תפארת ישראל, יאמר שישאנה עתה בעת רצון אל השמים עליונים…והנה השירה הזאת אשר היא בנו לעד אמת נאמן תגיד בביאור כל המוצאות אותנו הזכירה תחלה החסד שעשה עימנו הקבה מאז שלקחנו לחלקו והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר ואשר הנחילנו ארצות גויים. ורוב הטובה והעושר והכבוד אשר הנחילנו בה .וכי מרוב כל טובה מרדו בה ..והזכירה הכעס אשר היה מלפניו עליהם.. ואחרי כן פזר אותם בכל רוח ופאה .וידוע שכל זה נתקיים ויהי כן…ואמרה השירה שבסוף ישיב נקם לצריו… וזה דבר ברור על הגאולה העתידה יבטיח כי בבניין בית שני לא הרנינו גוים עמו רק לעגו עליהם (נחמיה ג לד). והיו גדוליהם עבדים בהיכל מלך בבל ובימים ההם לא השיב נקם לצריו ולא כיפר אדמתו עמו. והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל ושהוא יתברך יעשה בנו תוכחות חימה אבל לא ישבית זכרנו וישוב ויתנחם ויפרע מהאויבים . ויכפר על תטאתינו למען שמו. אם כן השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כרחן של מינין .וכן הזכירו בספרי  גדולה שירה זו שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש  בה לעתיד לבוא ויש בה עולם הזה ויש, בה עולם הבא ..ואילו הייתה השירה הזו מכתב אחד מן החוזים בכוכבים היה ראוי להאמין לה מפני שנתקיימו כל דבריה . ואף כי אנחנו נצפה בכל לב לדברי א-לוהים חיים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו אשר לא היה כפניו ואחריו כמוהו. עליו השלום.’

רבן של ישראל רבי משה בן נחמן מתאר לנו את הגדרת התשובה הישראלית לפי תיאור משה רבינו. ותשובה זו הינה גילוי ההשגחה הא-לוהית על ידי נבואת עבדו הנאמן. ונבואה זו מתארת את בחירת  ישראל  על ידי האל מבלי זכות מעל השכל האנושי .ישראל נבראו לפני העולם.הקבה בחר בישראל מעל לכל הגיון אנושי של מעשה או זכות.בחירה,א-לוהית זו יש לה סיבה כשאנו רואים את הרצון של אברהם להתחיל מיוזמתו הבחירית ליסד את הזהות העברית מניתוקו מתרבות ארם אשר היא היתה הזהות העברית שבחרה לישאר בארם וליטמע ערכית ומזה יצא לבן   יצירה של מהות החסד .כך  לאחר הוסדות  ישראל ממקור הצורים והגבעות האבות והאימהות לפי מידת הדין והרחמים. ומשם לידת האדם העברי השלם יעקב ומיתוכו ישראל העם העברי המאחד את כל ההויה האנושית כמצופה מהאנושות הכללית מראשית בריאת  האדם וחוה. אדם זה התגלה בלידת עם ישראל עם ירושתת אופי האבות העבריים של איחוד המידות  של חסד ודין שיאפשרו בעתיד את הצלחת האנושות.וכך נטילת האחריות  על האנושות. עול הגלות שבא בעקבות אחריות זו שהסתיים עם צרות גדולות. ו וצמיחת הגאולה עד לתיקון האנושות מיתוך ייסורי הגלות וגאולת ד לעמו עד ימות המשיח בכינון מדינה לאחר קיבוץ גלויות בדורינו כרואות עינינו בשוב ד,את שיבת ציון בחסד ובעיתה כלימוד המקובלים .ראה אור החיים הקדוש.

וכל המהלך האדיר של העניין הא-לוהי הזה מתואר בשירת האזינו מבלי שום ציון של תשובה במהלך בשירה  כל שהיא על ידי ישראל כנאמר על ידי הרבמבן . אלא רק הבטחה שהוא יצלח את ההיסטוריה המורכבת שלו יגאל וישוב לארצו. ופירוש זה של הרמב”ן  שמציין    את  הכתוב  בפרשה ומבליט את עיקרה שהיא הבלטת קדושת היסטורית ישראל עם מורכבותה  דורש לימוד מעמיק.  ללמוד את היסטורית ישראל על כל חלקיה  ועל כל התחנות שלה  בינו שנות דור ודור.אבל זוהי ההיסטוריה שלנו והיא כתובה בתור תורה של משה רבינו אשר היא נצחית.ובוודאי שפרשה זו הנקראת תמיד או לפני כיפור או לפני סוכות יש לה משמעות הקשורה לחגים אלו.

 

רבי רפאל ברוך טולדנו:  ראב”ד במקנס מרוקו  – נולד בשנת תק”ז נפטר בשנת תקפ”ב. מגדולי החכמים  והפוסקים  במרוקו.

..ועתה כתבו לכם את השירה הזאת שמודיע בה כל מה שיקרה להם ומגיד מראשית אחרית והיותו בדרך שיר יהגו בה תמיד לאהבת הערב שכן טבע העולם שכל דבר שהוא בדרך שיר הוא שגור תמיד בפי האנשים. ‘ פירוש פרשת וילך.

 בעצם יש לאדם אשר בשם ישראל יכונה להבין את גודל הסוד של נשמתו ותפקידה ביצירתה וביציאתה לעולם.

הרמב”ן:  ‘והנה השירה הזאת אשר היא בנו לעד נאמן תגיד בבירור כל המוצאות אותנו הזכירה  תחילה החסד שעשה עמנו הקבה מאז שלקחנו לחלקו. והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר  ואשר הנחילנו ארצות הגויים הגדולים והעצומים ורוב הטובה… וכי מרוב כל טובה מרדו בה   והזכירה הכעס. ואחר כך פזר אותם  בכל רוח ופאה… וזה דבר ברור כי על הגאולה העתידה יבטיח כי בבנין בית שני  לא הרנינו גוים עמו   לא השיב נקם  לצריו ולא כיפר אדמתו עמו. והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל  ושהוא יתברך  יעשה בנו בתוכחות חימה אבל לא ישבית זכרנו  וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים  . ויכפר על חטאותינו  למען שמו   אם כן השירה הזאת הבטחה בגאולה העתידה על כרחן של מינין  וכך הזכירו בספרי גדולה שירה זו  שיש בה לשעבר  ויש בה לעתיד לבוא ויש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא. ולזה רמז הכתוב שאמר ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם  הזכיר כל להגיד שהיא כוללת כל העתידות למו ואם היא קטנה בדבור כי ביאר להם עיניניה הרבים.’

נאמר שכך מתואר בפרשת ניצבים במהלך תיאור תשובת  ישראל המתחילה עם תשובת הלב הרצון רק להתבונן ולחזור לאל ושבת עד ד א-לוהיך..ומיד קיבוץ הגלויות של ושב ד את שבותיך..ורק בארץ ישראל תהיה מילת הלב ושמיעת המצוות ולימוד התורה.זו היתה ההקדמה של שירת האזינו ראשית חזרה לארץ מהגלות וחזרה לזהות העברית לאומית ורק אחר כך חזרה לתורה  ראה שם.זו בקשת משה בפרשת וילך ועתה כתבו לי את השירה הזו ולמדה את בני ישראל. שירה כמתואר כאן  על ידי  הרמב”ן המתארת את יצירת הזהות העברית  על ידי  האבות הגלות מהארץ והחזרה  לארץ ישראל.  אין  כל זכות אלא רק בעקבות  הבחירה הא-לוהית  יסורי הגלות וזמן הגאולה של הבעיתה .זהו מהלך ענק רב שנים וקשיים של חזרת ישראל לזהותו העברית הקדומה בתנאי החברה העכשויית של העולם בעת  קיבוץ הגלויות. ואז בעקבות חזרה לעבריות תתחיל חזרה ענקית ללימוד תורת משה ותורה שבעל פה של כל חכמי ישראל. מיתוך  שני התהליכים חזרה לזהות העברית מהפיזור בגויים שהפך את העברי ליהודי לזהות מוקטנת וחזרה אז לתורה הרבה יותר מקיפה המביאה ומגדילה את כל תורת החכמים של שנות אלפיים. זהו המהלך שקרא לדורינו חזרה לארץ ישראל בעיתה ולא לפני עם חסד אל של רק מיעוט שהפריח שממה והיה כנחשון ומיתוך כך חזרה לזהות העברית הלאומית עם כינון המדינה העברית ומיתוך כך חזרה לתורה ענקית ורחבה ופסיקה ותורה של חכמי ארץ ישראל  כגון  הרב קוק הרב הרצוג הרב עוזיאל מרן הרב עובדיה זצל ויבדל לחיים טובים מרן הראשלץ הרב עמאר וכל ראשי הישיבות לסוגיהם בכל ארצינו. .

ובשלב הראשון של הפרשה משה מתאר את האבות אשר יסדו את העבריות הישראלית ואת קבלת התורה לאחר גלות מצרים. זהו הראשית של עמינו האבות והתורה מסיני. ישראל עם תורתו יצליח לעבור את ההיסטוריה הקשה ויצלח אותה גם בלי זכות  כנאמר כאן  מיתוך בחירת האל .אלא שבחירה זו בישראל בוודאי קשורה לתורה שהייתה  מיסיני ומתגלה  בחזרתנו מציון מירושלים בלימודה ובעשייתה בארץ  ישראל בדרגה יותר עליונה מבחינת וזהב הארץ ההיא טוב…

 

רבי דוד אביחצרא זצ”ל.ספרו פתח האוהל.  האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי ‘  שגם לרבות לעמת ויכתוב משה  תורה מן השמים  האזינו השמים ואדברה ככתוב ולעמת תורה שבעל פה שמתחדשת  והולכת  על פי הקדושים אשר בארץ המה  ותשמע הארץ אמרי פי  שגם רמז האזינו  השמים ואדברה  עם הכולל גימטטריא  עז התורה   . ואדברה  דיבור קשה  אמרי פי  אמירה רכה  גם רמז  תבת האזינו גימטריא סוד עם תשע אותיות המילוי  כי שם ד אקרא לעמת  תורה שבכתב שכולה מקרא שגם כן כולה שם ד  הבו גודל לא-לוהינו  בכוח תורה שבעל פה שמתחדשת והולכת.’

זה מהות כל העולם תורה שבכתב ושבעל פה של ישראל .

רבי דוד אביחצרא.    זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. .’לעמת ב תורות   ודהיינו  זכור ימות עולם  שעל ידי התורה  נבראו כלי אומנותו  יתברך  שגם לרבות  זכור לזכר התורה  שבכתב בינו  שנות לעמת תורה שבעל פה.

רבי צדוק הכהן מלובלין .פרי צדיק מאמר א האזינו.. : ‘וזה שאמר על שירה זו ואדברה קאי על כל התורה.דמה שאמר ואתם כתבו לכם את השירה הזאת ומזה נלמד המצות עשה  דכתיבת ספר תורה  והוא שבהשירה הזו נכלל  כל נפשות  ישראל  כמש  הרמבן.ושש מאות אלף  נפשות ישראל  הם ס רבוא אותיות התורה  ועל זה אמר ואדברה.. דיבור של משה  רבינו  תורה שבכתב  שאצלו נכלל  כל התורה שבעל פה… ואמר האזינו שצריך  להטות  אוזן  לדברי התורה  והיה די בתורה שבכתב הקדמה זו לתיאור היסטורית ישראל אשר תחזור לעבריותה מעבר לזכות או תשובה כנאמר על ידי הרמב”ן מבליטה שבעצם היסטורית ישראל הנראית כמתואר בשירת האזינו מנותקת מהתורה   דורשת לימוד מעמיק .כי בעצם בפנימיות ההיסטוריה היא רק תורה. כי ישראל בגלות החזירו איתם את כל ערכי האומות והפכו לעינינו הרואות מרכז ההויה האנושית בהרבה תחומים. בעצם הרמב”ן מפרש לנו שאין בשירה זו תנאי לתשובה אלא שד יחזיר אותנו לארץ ויציג דרך ההיסטוריה הקשה את השגחת ד  מול כל העולם כולו זו בעצם התשובה האמיתית. תשובה המחזירה את  ישראל   לעבריותו מיתוך השגחת ד על כל ההסטוריה שלו. זו התורה כי מהות התורה הינה להיות  הזהות העברית רצון האל של בריאת האדם בבריאה. וזהות זו החוזרת למקורה בחזרתה של וכיפר אדמתו עמו זו מטרת כל התורה. ואם מטרת כל התורה מושגת בחזרתנו לארצנו ולזהותנו העברית למרות כל המניעים הענקיים של הגויים אז כאן ד מגלה את השגחתו על עמו ועל כל העולם.    זו התורה שעשייתה מגלה את השגחת ד בעולם ומיתוך כך הקדושה. לכן אין תיאור תשובה  בשירה הזו אבל היא במהותה התשובה של  תיאור היסטורית ישראל מעל כל היגיון אנושי אשר בהשגחת ד נגאלת זו התורה זו התשובה. נשגחת ד על עמו וארצו מול כל העולם. ולעניות דעתי הרמב”ן מתאר שהשירה שהיסטורית ישראל היא התשובה הגדולה של כל ההויה האנושית. לכן אין צורך בשירת האזינו לומר שתהיה תשובה. וחזרת ישראל לארצו מאפשרת את קיום כל התורה ויישום הקדושה בעולם.לכן האזינו היא תיאור עומק התשובה

 הפירוט  של כל השלבים כבר כתובה בפרשת וילך .היסטורית ישראל הפלאית היא התשובה הענקית שזהותינו תחזור למקומה ארצינו גם ובעקבות  זאת תורתינו בארץ. .  …’  ….

 

הרב יהודה לאון אשכנזי – מניטו:  ‘האדם בעל הנשמה בתוך הגוף צריך להצדיק את מהות נתינת חייו בעולם זה. אורך הזמן ניתן לאדם לרכוש בזכותו את החיים שהוא קיבל בחסד מן הבורא. וזכות מאמץ זה מגיע מקיום התורה והמצוות. בעצם קבלת החיים הינה אקט כל כך מוחלט של חסד ותלות בנותן החיים. הצדקה של קבלת החיים יכולה להיות רק במוכנות לתת את החיים עצמם חזרה לנותן לבורא. כי מה יצדק כל אקט שנעשה מול המוחלטות של נתינת החיים על ידי הבורא? .לכן ראש השנה הוא בסימן העקידה ויצחק אבינו שהיה מוכן להקריב את קבלת חייו ברצון לקשר אותם לחלוטין לבורא רק הוא יכול להצדיק את חייו. ‘

לכן נושא התשובה של האדם  של קניית בזכות את חסד החיים הניתנים על ידי הבורא , עוברת במאמציו לתקן את מידותיו ולקיים את התורה והמצווה אשר יאפשרו לו להצליח להיות באמת זכאי בדין  ובזכות של  החיים  הניתנו בחסד על ידי הבורא. אלא שדבר זה לא קל .כי מי יכול לומר שהוא זכה בדין בחייו? הרי חכמים אומרים שגם אם האבות יעמדו בדין לא יזכו..

פרשת האזינו לפני יום הכיפורים או סוכות  ובעצם יום הכיפורים בא לאחר בקשה ותפילה לתשובת כלל פרטי העולם. יום הכיפורים הינו תשובת הפרט. ובעצם תשובה הפרט של יום הכיפורים קשורה הדוק לתשובת הכלל. ונאמר שוב במאמר זה לאחר שכתבתי זאת במאמר של ראש השנה: תשובת היחיד  של כיפור עם השליטה על החומר קיימת ונחוצה רק אם מגמתה הינה תיקון האנושות של ראש השנה.

לכן פרשת האזינו של לפני כיפור  או סוכות  לא עוסקת בתשובה אלא בהשגחת ד’ על היסטורית ישראל , גם נגד רצוננו,  והחזרת ישראל למעמדו של עם נבחר בארצו הנבחרת. ואנו לא רואים שזה בא בזכות בפרשה. זו הסגולה הישראלית המגיעה מיצירה א-לוהית. וזה נקרא על ידי רבי יהודה הלוי; העינין הא-לוהי.

זאת אומרת שתשובה לפי משה רבינו הינה בחזרת עם ישראל לתעודתו. ורק משם התשובה הפרטית המצוותית יש לה תוקף.

זה חג,הסוכות לפי הפרי צדיק ולמקנהו עדה סוכות יעקב,הכניס את נצחיות העברי של איחוד המידות למקמהו אשר הוא ישראל.

ברור מאוד שאנו חייבים לקיים את כל התורה והמצווה. אלא שסוד ההיסטוריה הישראלית והגעתה לשלמותה בהקמת מדינה עברית שתהיה ממלכת כהנים, היא מעל כל זכות ומיתוכה נחזור לתורה. זה מה שהרמב”ן אומר שאין בשירה זו תנאי בתשובה ועבודה.

הרמב”ן  – אשביתה מאנוש זכרם. : ..וכאשר חטאו וכפרו בו כולם ..לא נשאר רק העם הזה לשמו… ופרסם בהם באותות ומופתים כי הוא א-לוהי הא-לוהים . והנה אם ישוב ואבדם ישכחו העמים את אותותיו. תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה ..ועל כן ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם שיהיה לרצון להקים לו לעם כל הימים..’.

יום הכיפורים אשר הוא קבלת לוחות השניות הוא הכפרה על ידי התשובה של מעשה האדם בתיקון מעשיו. כמו שהלוחות השניות הם מעשה אדם.  הם תוצאה של  פיסול ועמל של המידות   להגיע לתורה. כדברי הרב עמיטל זצל.משה רבינו המלמד אותנו איך לפסול את המידות שלנו על ידי התורה של לוחות השניים .זה כיפור דהוא גם חסד הבורא. אלא שסוד קיום הנשמה הפרטית מוצא את מקומו בסוד ההיסטוריה הישראלית שהיא יצירה א-לוהית יצירה מהקבה מעל ומעבר לכל התנהגות אנושית. ובפרשה זו משה מתאר את נצחיות היסטוריה ישראלית זו. נצחיות המתבטאת בגאולה המדלגת על כל זכות. גאולת עם ישראל אשר הינה יצירה א-לוהית של סגולה. השגחה זו פלאית הינה רצון האל לתיקון האנושות דרך החזרת ישראל לייעודו וארצו. ורק הבנה זו תיתן את הממד העליון של קיום תורה ומצוות. רק אז התורה הינה ההצלה של האנושות. תורה זו יוצאת מבית המדרש ומפיחה רוח של תשובה על כל פרט ופרט בישראל ומשם מרימה את כל האנושות להחזרתה למקורה . המקור הגן עדן של האבחנה בין הטוב והרע ויותר מזה הפיכת הרע לטוב.

ולכן חג הסוכות הינו לאחר יום כיפור  סוכות הינו הכניסה של כל ישראלי להגנה מהיצר הרע של כל הגלויות והנטיות השליליות הבאות מהחומר של העולם. וסוכה החוגגת את האיחוד בין העברי וטבע ארץ ישראל מראה את השגחת ד  על ישראל למרות הגלות  ובבנית הארץ .ומיתוך כך את רכישת כל שבע המידות של כל האושפיזין והכנסתן לכל המפעל האנושי מתוך השמחה של נצח ישראל המנצח את דין ראש השנה ומביא את כל האומות לקדושת ארץ ישראל עם 4 המינים  קדושה המתבטאת בהכנסתה לכל מרכיבי הכלכלה והמדיניות העולמית.לכן  שירה זו לפני סוכות.

רבי יעקב אביחצרה – ספרו מחשוף הלבן :  ‘..האספו ואגידה לכם .דכל לשון הגדה היא על הסוד כמו שכתב בזוהר הקדוש…נמצא שאבות העולם כל אחד בדעת פטירתו גילה סודות התורה .וכן עשה משה רבינו עליו השלום בשעת פטירתו גילה סודות התורה בפרשה זו של האזינו .ומלת האזינו גימטרייה הסוד עם ארבע אותיותיו..’

זהו סוד האזינו לימוד ההיסטוריה הישראלית והעולמית מיתוך התיאור בתורה  והבנת מעלת התשובה העולמית בהחזרת ישראל למעמדו הא-לוהי לפי היצירה הא-לוהית ומעל לכל זכות.

האדמור מלובלין  בספרו פרי צדיק:  ‘.פרשה זו נקרא שירה דכתיב ואתם כתבו לכם את השירה ושירה נקרא על נס כמו  אז ישיר משה וכל כל השירות  שחשבו במדרש  הם על הניסים   וכן אמרו חכמינו ז”ל כל השירות לשון  נקבה  כך הן הצרות  באות עליהן  אבל לעתיד לבוא  אין עוד צרות  באותה  שעה אומרים שיר לשון זכר .יהרי השירות על הניסים  והצלות  מצרות  ושירה זאת אמת שתחילתו שבחים  מיציאת מצרים והכנסתן  לארץ ישראל  אבל אחר כך יש מצער הגלויות וקינה מיבעיה ליה  ומה זה שירה .אך ממה שהעיד  בישראל כי השחת  תשחיתון  מזה  יש על כלל ישראל זכות  שהיה נודע מקודם שישחיתו דרכם . אם לא היה  כן היה כמעט חילול שם שמים  שנכתב בתורה דבר שלא אמת  חס ושלום  ואף שאין זה תירוץ על פרטי הנפשות  מישראל על הכלל כולו יצא ללמד, זכות אם יהיו חטאיכם כשנים ודרשו כשנים הללו שסדורות מששת ימי בראשית כשלג ילבינו .ומאחר שכן היה הסדר שישחיתו דרכם וישובו אחר כך ויגאלו וכמו שבחר השם יתברך לכתוב חטא בת שבע על דוד המלך ושיתקן על ידי תשובה אף שלא היה ראוי לאותו מעשה .כן היה הרצון על כלל האומה שיהיה כן הסדר עד  שתיקנו על ידי תשובה  כדכתיב ושבת ואתה תשוב ושמעת. ולכן קורין פרשה זו קודם יום הכיפורים או אחר יום הכיפורים ששולחין השעיר ונשא את כל עונותם עונות תם .וזהו שאמר דוד המלך ע”ה. גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי.‘ .

 זוהי שירת האזינו .וכך אנו חייבים ללמוד פרשה זו וקישורה לחג הסוכות. גם תיאור חטא ישראל הינו בפנימיותו מושגח כתוב בתורה וגם הוא יתרום לנצח ישראל .וזה סוכות מעל  השכל כל החומר במצוה. התשובה יכולה להיות רק מהזהות של ישראל לכן התיאור של החטא הלאומי וכפרתו בפרשה.

ומבינים אנו שיש השגחה של סגולה מאת הקבה על כל פרט מעם ישראל. השגחה זו תוביל את הישראלי לחזור לתורתו של ישיבת המשיח. להפוך את המרור למתוק. והחזרת ישראל על ידי ושב ד’ את שבותך לארצו מובילה בפועל לואתה תשוב להיות ישראל מבחינת יש שישים ריבוא אותיות לתורה.

ואז ורק אז יהיה כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ד תטהרו. ואיתנו כל אזרחי העולם. ושהקבה יצעיד את תשובתנו של תיקון כל מידותינו וקיום התורה כך שנוכל להחזיר את עצמינו ואת העולם לעשות רצון בוראנו. הלוואי.

ובחג הסוכות אנו מיישמיםמאת ההשגחה הפלאית של ד על היסטורית ישראל כשאנו עם כל הגוך בסוכה בירושלים עם רכישת כל המידות ואחדותם בשמחה .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן