1

יוסף תיקון כלל ישראל דוד הושענא רבה הקדושה באנושות

יוסף הצדיק משיח בן יוסף מידת יסוד תיקון אחדות הכלל הברית הישראלית בארצה - הושענא רבה השביעי של סוכות דוד מידת מלכות משיח בן דוד המאחד את הלאום והתורה. הצלחת יציאת מצרים בשמיני עצרת.וזאת הברכה ברכת משה יישום ברכת האבות הכוללת את תורת הכלל

לומדים בפרשה:

מאיר משה ואקנין vakninemm@gmail.com

לעילוי נשמת מר אבי שמעון חנניה בן סימי  

 

משופעים אנו בחסדי  האל נותן החיים והשפע מחג הסוכות המלא וכולל את כל המציאות וההתגלות של  היצירה האנושית האלוהית הזהות העברית , דרך סכך הסוכה והארעיות דווקא, אשר הצליחה את יישומה בפועל מעבר צאצא שם,  ונמשכה עם יוזמת אברהם על ידי  מידות  כל האבות ורועי ישראל. הקדמה זו הינה לפי מה השתדלתי ולמדתי  מתורתו בשיעוריו בצרפתית  של הרב  יהודה לאון אשכנזי וגם מספריו ובלימוד בפרי צדיק,  ברב קוק, ברבי יעקב אביחצרא, באור החיים הקדוש, בכלי יקר ועוד בתיאור זהות העברי של ישראל אשר היא מחברת שמים הרוחני וארץ הגשמי. כמובן כל חכם מהענקים אלו  פירש וכתב את העקרונות האלו במקומות שונים ובסגנון וחידוש ייחודי. ויסוד תורתי התקבלה על ידי מורי ורבי הרב שאול דוד בושקו  שליטא ואביו ראש הישיבה הרב משה זצ”ל בישיבת עץ חיים ליד פריס ובישיבת היכל אליהו ברחביה בירושלים.

הזהות העברית אשר היא ישראל לפי המדרש קדמה לעולם; ישראל קדמו לעולם. הפרויקט האלוהי של בריאת עולם עם זהות משיחית אשר תתקן את בריאתו ואת כל האנושות וההוויה התחיל מאדם הראשון. אדם הראשון אשר לפי הרב אשכנזי היה לו  האומץ להסכים להיות בפוטנציאל האדם המשיחי אשר היה אמור להכניס כבר  בסוף יום השישי, יום היבראו, לקראת יום השביעי שבת העולם(מעניין לראות בחג הסוכות מקבילה יום השישי  מידת יוסף  יום השביעי דוד) את   העולם לתיקונו שהוא יום השמיני הזמן אשר מעלה את טבע העולם של השביעי לעל טבעי של יום השמיני. זהו המעבר של העולם הזה להפיכתו לעולם הבא שבא אחריו עולם הגאולה  של שני המשיחים יוסף ויהודה. אלא שבחירת האדם אשר היא גם שייכת ליצירה האלוהית הייתה צריכה כנראה את הזמן המצוין במדרש בתלמוד ובתורת חכמי האמת ; של ששת אלפי השנים לפני הכניסה לימות המשיח ולעולם הבא. זוהי בחירת האדם  לפי הכרח הא-לוהי. האדם הראשון ולאחריו קין והבל לא הצליחו להביא לתיקון העולם דרך תיקון האחווה שהיא עיקר התיקון. האדם הנברא המקבל את כל חיותו בחסד מוחלט צריך לתת מקום לאחר ממנו. האחר ממנו הראשון הינו האל לכן כשהאדם הראשון עבר על צו הבורא חכמים אומרים שהוא עבד עבודה זרה ; הוא שם את עצמו במרכז החלטות המאווים שלו הם המרכז. אין מקום חלילה לבורא. קין אשר הוא קנוי כבר כביטוי הפסוק ‘קניתי איש את ד’ לא נותן מקום לשני שהוא אחיו הבל .’ותוסף עוד ללדת את אחיו את הבל..’ מבחינת קין הבל הוא תוספת והוא העיקר. זה מוביל לרצח הראשון של אח, כנאמר בבדיחותא ( בדיחות והומור שהיו מלאי חן ותוכן של הרב יהודה לאון אשכנזי) בתוך המילה רוצח : לא רוצה אח… או באלגאן  האדם בא לגן העדן יוצא באלגן… משם ישמעאל הרוצה להרוג את יצחק עד עשיו עם יעקב שבעצת אמו להיפך מהבל וזה תיקונו לפי הסוד, בורח מעשיו ומצליח להקים את ישראל אשר כבר אח לא רוצח אח אחר. הקדמה חשובה זו הינה להבין את חג הסוכות אשר הוא הצלחת ההיסטוריה על ידי הזהות הישראלית שהתהוותה ושהיא מצליחה להעביר את מסר האחווה והגאולה הפיזית והנפשית   לכל  האנושות שהיא נתינת מקום לאחר וההטבה לאח לכל זהות אנושית יחודית.

בתוך כל ההכנה  וההתמודדות העצומה הזאת האבות מתקנים את כל מידות ההוויה האנושית אשר נמצאיםצשבעת ימי  מועד  הסוכות.ההוויה האנושית מורכבת ממידות אשר הן חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות. מאברהם ועד דוד אישים ענקיים אלו הצליחו לקדם את תיקון מידות אלו ולהביאם להשלמתם. חסד של אברהם לבד יש סכנה ופסולת וזה קליפת ישמעאל שאנו רואים מה הם עושים עם החסד לבד בעולם. גבורה של יצחק  לבד זה נותן את פסולת עשיו זה הלגליזציה של המשפט רק הדין החוק הוא החוק גם הרס… ואז  ההשלמה יעקב המחברת את החסד והדין לכן רק מיעקב נולד ישראלישראל יודע לחבר את החסד והדין שזה על טבעי לכן הוא מצליח לעבור את ההיסטוריה ,וכל התרבויות על בסיס ישמעאל או עשיו רק נכשלות. תשתית האבות העיקרית נשואה לנצח על ידי מדת משה רבינו הנצח. אהרון הכהן הגדול נותן אפשרות הכפרה אם יש חטא בזהות ישראל זהו ההוד. יוסף הצדיק עמוד השדרה המוסרי כלכלי משיח בן יוסף הינו היסוד אשר הכול עומד הוא מדת ציון כשמו הוא. משיח בן יוסף המייצג את כלל ישראל כולם דרך עמידתו בתיקון הברית והתאווה האנושית אשר התקלקלה בגלות והתרחקה ממקורה של ארץ ישראל ארץ אשר שם השכינה. משיח בן יוסף מחזיר את כל מגוון הקשת הישראלית גם הרחוקים לארץ אשר ניתנה על ידי הקב”ה. ראו מדרשי חז”ל המקובלים אור החיים  הקדוש ויקרא כה כה  הספד הרב קוק על הרצל ועוד… ומשם ליום השביעי מידת המלכות של דוד המלך אשר היא לב כל המידות האתרוג מידת מלכות אשר היא מיישמת בפועל את כל המידות. בעצם חג הסוכות הינו הצלחת שילוב את כל האנושות לגווניה השונים בהצלחת הפרוייקט הא-לוהי של תיקון העולם ואפשרות הימצאות האדם והבורא ביחד בעולם דרך הזהות העברית הכוללת את כל הבריאה. תיקון של  ישראל בשבעת ימי הסוכה שהם ששת ימי הבריאה  דרך ששת המידות על ידי הגנת  האל הסוכה, ויום השביעי אשר הוא השבתון של הקבה שהוא כביכול נסתר בטבע של יום השביעי ונותן לאדם אפשרות לפעול בבחירה חופשית ולתקן את העולם דרך מידת המלכות של דוד וארץ ישראל. כהסברו של הרב אשכנזי ‘לעשות את השבת’  לפעול ולתקן בשבת של הבורא ביום השביעי שבו השם שבת ונותן את האפשרות לאדם לפעול.

זו מטרת חג הסוכות הצלחת הפרויקט האלוהי.

 

רבי צדוק הכהן מלובלין .פרי צדיק סוכות מאמר  ז..בזוהר הקדוש (חג קב  ) תיבו אושפיזין עלאין. זכאה חולקיהון דישראל.. ענין האושפיזין היינו הארת שבעה מדות הקדושים הנקראים שבעת ימים … ונפשות השבעה רועים היה מרכבה כל אחד  למדה שלו בהקדושה כידוע .והמה השרישו הארת שבע מדות הקדושים בכל נפשות ישראל… מדת חסד לאברהם לגמול חסד עם כל הבריות אף למי שלא ראוי ולזה יצא ממנו פסולת. מדת יצחק . זה הבושה ..בחינת הצמצום אמנם גם בזה יש פסולת .רחמנים מדת יעקב הממוצע ומזווג שני המידות לרחם על מי שצריך. משה רבן של כל ישראל ..בחינת אהרן ממלכת כהנים כן נקבעו בנפשות ישראל להיותם עובדים עבודת הקודש. .יוסף הצדיק נקראים כלל ישראל כולם צדיקים. דוד המלך הוא הלב של כל ישראל היציר הלב בגוף כמלך במדינה.. הוא הגבר הוקם עולם של תשובה בחינת משיח יחד ששב מוחלים  לכל העולם. . שיכניס דרך התשובה בלבבות נפשות ישראל. והארת הז’ מדות. המה בכוח מכל נפשות ישראל להגיע אליהם מפני שכולם חלק אלוהי ממעל ועל זה מביא הזוהר הקדוש זכאה חולקיהון דישראל כי חלק ד עמו.. ולכן  בא עיקר מצות סוכה באכילה ושתיה שהמה עיקר סיבת החיים של הנפש ועל ידי זה יהיה נשפע בנו החיים מהארת הקדושה.. במצות סוכה בחינת הדעת היינו ההכרה והרגשת הלב בפנימיות הלב. .כי בפסח שהיה להם הארת פניו . אמנם מפני שהיה רק לשעה ומיד נכסה מהם לכן לא נזכר שם שום לשון שמחה…. עד חג שבועות שנגמר  עסק  של יציאת מצרים בשלימות במתן תורה נאמר ושמחת לפני ד א-לוהיך. כי באמת גם יום שמיני עצרת השמחה שלו משורש קדושת חג הסוכות כדאיתא במדרש ששמיני עצרת הוא קליטת קדושת חג הסוכות כמו חג השבועות  הגמר מקדושת חג המצות  והיינו שמשמחת חג הסוכות נקבע ונקלט השמחה בשמיני עצרת על  כל ימות השנה.. והיית אך שמח ..והיינו שנעשה קיום והוויה לבחינת השמחה שיישאר ממנה הרשימה  להיות נקבע השמחה בלב לכל ימות השנה.’ 

דבריו הקדושים של רבי צדוק הם המה אחד המקורות העיקריים של הרב אשכנזי בקידום תורת החזרת הזהות העברית של הצלחת איחוד המידות שצוינו עי הפרי לגבי ימי חג הסוכות צדיק ,איחוד המגיע להצלחת ההיסטוריה דרך האפשרות של השמחה האמתית בשמחת תורה ביום שמיני עצרת שהוא היום השמיני במספר שמונה כדברי המהר”ל שהוא עולם המשיחי העל טבעי בטבעי. תורת ישראל. מספר שמונה מעל מספר שבע של הטבע. בעצם שמיני עצרת מחבר את שנת ניסן הישראלית פסח שלא הצליחה לתקן את כל העולם ושנת תשרי של האנושות בריאת העולם. בשמיני עצרת מתאחדים שני הראשי שנים של ישראל הניסית ניסן ושל האנושות הטבעית תשרי , ישראל מצליח, דרך איחוד המידות של האישים הענקיים בסוכת  הארעית של  ההיסטוריה שלו המושגחת על ידי האל , להציל ולתקן את העולם. .ישראל מאחד את פסח הגאולי וסוכות הטבעי  וכך כל האומות יבואו בסוכות לירושלים בירת מדינת ישראל אשר תחזור לתורת ישראל הכללית של הנבואה העברית תורת חסד על לשונה.

.לכן ישנה הקבלה בין ראש חודש ניסן לראש השנה ובין העשירי בניסן לעשירי בתישרי כיפור.יום השביעי של פסח תואם ליום השביעי של סוכות.היה אמור להיות יום השמיני בפסח אם ישראל היה זוכה להצליח ביציאת מצרים את תיקון העולם דרך גאולתו בארצו.אלא שיום השמיני נדחה שבעה שבועות לשבועות שבו קבלו את התורה.ובעצם  כל הפוטנציאל של ההצלחה של ימי המועד בפסח כאמור נדחו לסוכות.ואז יום שמיני עצרת הוא המחבר בין לוח ניסן העברי ללוח תשרי העולמי אנושי.לכן יום השמיני עצרת הוא היום השמיני של פסח שאם ישראל היה זוכה אז היה הצלחת הפרויקט האלוהי והיה אז דרך  גילוי התורה העצמית העברית באותו יום שמיני תיקון העולם.וזה שמיני עצרת של סוכות יום השמיני לאחר שבעת הימים שבו נתקן הכל .סוכות ושמיני עצרת מתקנים את פסח.לכן סוכות לא היה בפסח אלא בסוכות.כהערת החכמים. אלא הם דברי הרב אשכנזי מניטו זצל על הושענא רבה ועל כל מהלך הבריאה בשיעוריו.

לכן יוסף בימי הסוכות לפני דוד ולא אחרי יעקב כשאלת רעייתי קרול שתחיה כי משיח בן יוסף מידת יסוד קודם היסטורית למשיח בן  דוד מידת מלכות .  תיקון הגוף הלאום הכלכלה לפני תיקון הרוחניות.אם אין קמח אין תורה.לכן הכל קורה דרך האכילה דווקא בסוכות.

רבי צדוק הכהן פרי צדיק  הושענא רבה .מאמר כז.‘..ו הנה בכל האושפיזין קדישין מצינו שעשו משתה וסעודה בעת שנתבררו בשלמות ..  וגם ביוסף מצינו וטבוח טבח והכן ואמרו זל  שהיה סעודת שבת..זולת דוד המלך עה לא מצינו  שעשה משתה וסעודה  רק אדרבה  מצינו שכל ימיו  היה שרוי בתענית . וגם על פסוק וליבי  חלל בקרבי שהרגו בתענית..  בחינת דוד המלך עה הוא כנגד מלכות דלית ליה מגרמא כלום. רק מה שמשפיעים בו המידות …כמו קדושת יום השבת נגד ששת ימי המעשה. עבור זה עושין נענועים בלולב  להמשיך אור מקיף בכל יום פעם אחת . זולת ביום השביעי  עושין ז הקפות  כדי להמשיך מכל המקיפין  לבחינת מלכות . . בחינת יוסף שנאמר יוסף  השפע הברכה בכל הנמצאים. הגם שנזכר גם כן למען זכות דוד הוא רק מצד בחינת  כנסת ישראל.. . וכמו כן ביום הכיפורים שנקרא שבת שבתון והוא השבת של המקראי קודש . הוא בחינת דוד המלך לכן אין בו אכילה  ושתיה  כי כן הוא בחינת מידת שביעי מצד קדושת ישראל..לפרוש את עצמן  מכל הנאות העולם הזה..אמנם בשלמה המלך עה מצינו בו דייקא ויעש משתה. כל ענייניו היה דייקא עי קדושת הסעודה.. כמו משה היה השורש  של תורה שבכתב היה מסולק מענייני העולם הזה אהרון היה בחינתו להמשיך קדושה  בכל עניני הגשמיים..כמו כן דוד המלך  שהוא שורש  תורה שבעל פה היה מסולק  מכל עניני העולם הזה .  כנגד זה היה שלמה בנו דייקא להמשיך קדושה בכל הדברים גשמיים ובתענוגי עולם הזה ובחינת דוד ושלמה המה כנגד בחינת משיח בן יוסף ומשיח בן דוד כמו שנאמר לדוד רק אתה לא תבנה הבית כי איש מלחמות אתה . היינו משיח בן יוסף שיהיה לו מלחמה עם אומות העולם והיינו מדת יוסף הצדיק  איזהו גיבור הכובש את יצרו .כי שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות המה ענין אחד .. כמו כן היא ענין משיח בן יוסף שיהיה לו מלחמה מבחינת גבור הכובש את יצרו החילוק הוא שבחינת יוסף הוא המלחמה היצר קודם החטא   בחינת דוד המלך עה המלחמה עם היצר  גם אחרי הקלקול . שהוא הגבר הוקם עולה של תשובה.’.

 .. . ‘

מאמר כח:‘ וביום השביעי המרמז לחיבור יסוד

 ומלכות..מפני שביום הזה גם כן עיקר התיקון על פגם הברית שיש קטרוג משרו של עשיו על כלל ישראל שנקראים צדיקים ..וכדברינו בזה באושפיזא .דיוסף על פי דרוש מרמז הערבה שאין בה לא טעם וריח על בחינת יוסף.הצדיק . כי אפילו מי שאין לו תורה ומצוה בשם צדיק יכונה .. על זה יש קטרוג גדול בטענה שגם ישראל נקראים צדיקים אינם נקיים מפגם זה..(הברית)..ועל זה מרמז יום חיבוט ערבה להיות נתקן הפגם הזה..’ 

גלות אדום תיקון  בחינת יסוד שבקדושה  המקשר כל המידות . אדום וישמעאל המקשרים כללות השבעים אומות   גלות שלנו משניהם  אדום החריב  בית המקדש,וישמעאל יש לו שליטה  בארץ ישראל..  בשביעי נגד בחינת דוד המלך עה  מקבל מכל המידות. אין לו מגרמא כלום בחינת הערבה   פועלים להכניע  בחינת גוג ומגוג  העולה שבעים. האומות . כי מלחמת גוג ומגוג  לא יהיה  לו שום שליטה על ישראל  כי משיח בן דוד  יכניעו תיכיף לקדושה.. 

 

כמה יסודי ומהותי ללמוד בפרי צדיק ובספרי  רבי צדוק שבו הוא מלמד, אותנו את דרכי הגאולה ותיקון האנושות דרך  המידות של  יוסף ודוד.יוסף הפועל להכניס קדושה דרך  העולם הגשמי ומול כל המניעים .ודוד המיצג את התשובה  את חיבור החומר לקדושה וניתוקו מהתאוה. דוד  עם מלכותו מתעלה לחלוטין מכל ענין גשמי ומכניס קדושה בתיקון החומר של יוסף. לכן יוסף הוא מבחינת מלך צדיק  המתקן את הגשמי דרך  החזרת הברית בין ד והאדם ברית המילה של  תיקון הגשמי,  דוד המלך מעלה את כל התיקון של יוסף לדרגא של קדושה. אפשרות שכל החומר יהיה לא רק מתוקן מוסרית אלא שיהיה בדרגת קדושה.  יוסף מכניס מוסריות עברית  בחברה הכלכלית מדינית פוליטית דוד מעלה את כל החברה   לדרגא של קדושה שגם הצריכה היא לשם ד   קדושה אשר היא איחוד החסד  והדין בחברה . יוסף הוא היסוד  מוסר בחברה דוד זה הקדושה העברית. אלא שהפרי צדיק מסביר לנו הביא זאת גם הרב אשכנזי שדוד היה  גם משיח בן יוסף איחד  מלכות  של קדושה עם מלכות של מוסר בכלכלה .משיח בן יוסף  בגלל  צדקותו  דווקא הוא נלחם מלחמות ומכניס את האידאולוגיה  המוסרית בכלכלה במדיניות בשלב ראשון

הגמרא מלמדת שהוא ינצח את כל האומות לכן כל מלכי האומות תלו את כתריהים בארון יעקוב כשיוסף הביאו לקבורה בחברון אשר היא ביהודה האידאל איחוד משיח בן יוסף המכלכל את אחיו ומחזיר את הצד הלאומי לכל ישראל  ומשיח בן דוד המכניס את התשובה העברית של איחוד המידות שהיא הקדושה לתהליך משיח בין יוסף..

זהו תפקידו זה  יום השישי של סוכות. יוסף הוא כללי ומאחד את כל ישראל, גם הרחוקים שדוקא הם מאחדים את ישראל את הכלל הישראלי. דוד המלך יום הערבה יום השביעי כללות כל סוכות  ותיקון יום השמיני של פסח שנדחה. יום תשובה ותפילה  שהם מהות תיקון הכל המסמלים את דוד ואני תפילה. דוד המלך מעלה  את כל  המפעל של משיח בין יוסף את כל התשתית הלאומית  לקדושה  אנו צריכים את יום השישי  ויום השביעי. אין יום שביעי מידת דוד מלכות של קדושה  מבלי יום השישי מידת יוסף יסוד הברית הארץ ישראלית ,  יסוד ומלכות מתאחדים הקמח של לפני התורה.ורואים שיש חיבור בן מידת יסוד ומלכות ראשית יסוד אח”כ מלכות. דוד המלך לפי הפרי צדיק כאן הוא הצליח לאחד את מידת משיח בן יוסף שהם היהודים הלא דתיים  הכלליים הפועלים למען כלל ישראל מבחינת הצד הכללי של טיפול יוסף באחיו זו צדקות של אהבת האחר. כגון  תנועות  אשר,פעלו להצלת הכלל אשר החזירו את  עם ישראל למדינת ישראל המדינית לאומית כלכלית(ראה הספד הרב קוק על הרצל ופירושו על ידי הרב אשכנזי בספר הספד למשיח). ומשיח  בן דוד אשר הוא התוכן הרוחני תורני של התשובה והקדושה  בתוך משיח בן יוסף. היסוד חייב להיות יסוד במלואו הכוחות החומריים כלליים של העם חייבים להתפתח בעוצמה.והמלכות של דוד הצד הרוחני חייב גם במקביל להיות בעוצמתו העברית כדברי מרן הרב קוק והסבר הרב אשכנזי בספר מספד למשיח .  יום השביעי של סוכות יום דוד ושלמה אשר הצליחו לאחד את המלכות החומרית (שלמה) והתורה(דוד).איחודה  מיתוך התורה של  המדינה והישיבה את הראשון לציון וראש הממשלה. ואז מדינת ישראל אשר היא  שלב ראשון של המשיחות של משיח בן יוסף של חזרה לארץ ושב ד את שבותיך השלב הראשון של התשובה ראה פרשת וילך לפני החזרה לתורה בארץ.שלב ראשון   שחייב  להתקדם למשיח בן דוד של הקדושה  איחוד יום השישי והשביעי יסוד ומלכות. אז תהיה שמחה שלמה ביום השמיני שמחת התורה האמיתית אשר מאחדת את כל השקפות התורניות בעמינו ומסוגלת להיות תורת המדינה והכלל כולו דרך תורתם הכללית של חכמי ארץ ישראל אשר הם בדרגת  של מעין תורתו של רבי מאיר כתוב כותנות אור וגם והנה טוב מאוד טוב המוות. תורה המחייה את מתי הגלות בפתיחת קברותיכם עמי והבאתם להקפות בשמחת תורה בירושלים. זאת הברכה של משה ראשי תיבות כדברי רבי חיים בן עטאר הקדוש מה שהיה הוא שהיה. איחוד משה ומשיח כדברי מרן הרב קוק. וכפעילות ענקי ישראל כמו מרן הרב עובדיה יוסף  זצל והראשלץ הרב עוזיאל  זצל והרשלץ הרב עמאר שיבדל לחיים טובים הרב,קוק הרב אשכנזי ועוד  אשר יכלו להביא לשינויים בתפישת הבנת  סודהתורה  והפסיקה ההלכתית ולהתאימה לדור היושב בציון. מכאן חובת האכילה בסוכה כי ישראל כאמור על ידי רבי צדוק מיישם את האידאל את המידות בעולם הגשמי .ישראל בונה מדינה אשר היא מודל להצלחת המוסר  של כל המידות  דרך דווקא מערכת מדינית כלכלית מציאותית . וזה אחריות כבירה ועמל רב וחובת האדם והשמחה האנושית האמתית.

הרב יהודה לאון אשכנזי  זצל מלמד אותנו בשיעורו שנת 1994  בהושענא רבא…’ בקבלת הלוחות הראשונים  בהר סיני הפסוק אומר   וגם בך יאמינו לעולם .ד היה צריך לכל מעמד הר סיני בכדי שנבואת משה תתאמת.העם ראה את משה המוציא את ישראל ממצרים הגואל שחי בבית פרעה.משה המדינאי.בהר סיני משה מתגלה בתור  מביא את התורה.לכן היה צריך את כל מעמד סיני לומר שד מדבר עם משה הגואל המדינאי.    שהוא  משה רבינו.במהלך כל מעמד סיני  משה נקרא משה בלבד..חוגים מסויימים בעולם התורה הפכו את תורת משה רק תורת משה מבלי קשר עם מידות האבות אברהם  יצחק ויעקב..ד ביקש לאחר חטא העגל לעשות זרע רק ממשה .משה סירב ואמר זכור לאברהם יצחק ויעקב.למה? כי זרע רק ממשה זו תורה מנותקת מכל זיקה לאבות תורה רק דתית  ולא תורה אשר היא של זהות של עם  מושרשת של אופי האבות בישראל של מידות חסד דין ורחמים .ד דיבר לאבות רק על הבטחת הארץ.תורת האבות הינה שישראל יכול לגאול את העולם .זה  המשמעות  של ממלכת כוהנים.משה רבינו מיישם  את תורת האבות של המידות כולן במסגרת תריג המצוו.ניתוק בין תורת משה למידות האבות הינה יצירה של דת צרה סגורה ולא עם של תורה גדולה  של איחוד המידות המשפיע על האנושות. .

.אישים גדולים תיקנו את המשברים בחברה האנושית של תקופתם כמו האבות דרך המידות של חסד דין ורחמים שהיו צריכים תיקון.משה רבינו בהבאת לוחות השניים לאחר הלוחות הראשונות תיקן את השבירה  של חטא העגל .זה הלוחות השניים של אחרי יום כיפור. זה התיקון. הירושלמי מביא הסבר על הפסוק את הלוחות אשר שיברת שאמרתי לך לשבור.ד אמר למשה לשבור את הלוחות.כך זה בבריאת העולם היתה שבירת הכלים. .השבירה שהיא מתחילת הבריאה הובילה לתיקון של היסטורית העולם דרך האישים עד האבות  משה תיקון את השבירה של תקופתו בהבאת את הלוחות השניים.וזה הושענא רבה .’

רבי דוד אביחצרא ספרו פתח  האוהל.

‘אם אפשר וזאת הברכה שגם בכלל וזאת הברכה ברכת  אבות על בנים ועל בני בנים  אלו דור המן עד סוף כל הדורות.וזהו רמז של  וזאת הברכה  שגימטריא  אברהם יצחק ויעקב  לומר לך שגם מברכת אבות יברכו הבנים האלו  על ידי ברכת רועה נאמן  כתוספת על העיקר  משפיע ומופיע  ממקור אבות על בנים.וזהו אשר ברך משה גם ממקור  ההוא .ודהיינו איש האלוהים  את בני ישראל  שעוד בם גם איש לעומת איש חסד,שהוא חסד לאברהם  על דרך ועתה  השב את אשת האיש, האלוהים  לעמת בחינת פחד יצחק , את בני  ישראל  לעמת מטת שלמה  בחיר שבאבות  לפני מותו  כמו הקבצו ושמעו..’.

.

דברי קודשו של הרב  אביחצרא זצל ממש כמו לימודו של הרב אשכנזי זצל   מלמדים  אותנו מהלימודים היסודיים של שני חכמי צפון  אפריקא הענקיים האלו. משה לא הסכים להתנתק מתורת האבות לאחר הצעת ד לבנות זרע ממנו אחר העגל. אין ניתוק בין משה לאבות תורת משה היא היישום של תורת האבות.ניתוק בין האבות ומשה זה יוצר דת ולא עם לאום זהות אנושית לאומית עברית של מסורת האבות  אשר יש לו  תורה. זה הבדל עצום.וזה המתח בחברה שלנו האם אנו עם או דת   אנו ממלכת כהנים ממלכה עם  הפועל בתוך ההיסטוריה.  פעילות מיתוך תורת משה של  תריג מצוות שהם היישום הפרקטי של יישום החלת איחוד מידות החסד והדין במציאות.לאחד את המידות זה יכול להיות אך ורק עם מצוות המקדשות כל  החברה על כל מרכיביה המדיניים הפוליטיים העיסקיים  והחברתיים.זאת הברכה של משה בפרשת זאת הברכה .זאת תורה שבעל פה של משה שהיא פרשת זאת הברכה.לכן היא נקראת רק ביום שמיני עצרת  ולא  בשבת כמו בכל פרשה.כי סיום התורה הוא כבר בפרשת וילך האזינו..בוזאת הברכה משה רבינו מתאר את התפקיד ההיסטורי של כל שבט בארץ ישראל דרך מהות כל שבט.זה סיום הוראת תורה שבעל פה של משה : ישראל בארצו בחלוקה של כל שבט שרק כל הוא יכול לבטא את תפקידו .מיהודה של מלכות   הקדושה יוסך מלכות הכלכלית לאומית יששכר התורה הפסיקתית זבולון המסחר והתעשייה .   הצלחת יישום הזהות העברית של האבות של אחדות כל המידות עם ביצוע תפקיד כל שבט בחלקו ורק במדינת ישראל עם עשיית תורתו של כל שבט מעין תורתו של רבי מאיר.וכך משה נפטר לעולמו מישראל : אתם עם חברה בארץ קדושה עם דוגמא של חברה קדושה המלמדת כדברי הרב אשכנזי שהעולם יכול לצאת מכל הגלויות המדיניות והחברתיות והנפשיות.

הרב דוד בין עזרא  רב בית הכנסת אורות יהודה( על שם הרב יהודה לאון אשכנזי זצל) בירושלים  מול בית אבות נוה הורים..

‘לעשות רק את המצווה לאיש יהודי זה הרמה הבסיסית ביותר המינימלית  לכן נאמר יוצא ידי חובתו זה ביטוי של תשתית ראשונית של עשייה.לכן האיש הישראלי צריך להתקדם יותר מכך  לפעול בקידום  ההיסטוריה של כל העם . תורה בדרגה של עם מיתוך הצלחת ההיסטוריה מיתוך חזרה לארץ ישראל.זו תורה במימד של יותר מלצאת ידי חובה ‘

דברים עקרוניים של הרב המסכמים את הנאמר על ידי הרב אשכנזי והרב אביחצרא זצל.זה סוכות והאושפיזין כל המידות דרך ישראל לעולם זאת הברכה ברכת האבות על ידי ברכת משה זה תורה שבעל פה של משה העם בארץ ישראל עם תפקיש היסטורי מיתוך זהותו העברית המיושמת עי תורת משה ולא תורת משה  בלבד.  . .

  

רבי  חיים בן עטאר הקדוש.: ‘את בני ישראל. שהם כלי  מוכן לקבל הברכות  מה שלא היה עד עתה  וצא ולמד שלא שרתה השכינה  בכללותם אלא על בני ישראל  כי נתקבצו כחות הקדושה  שהם במספר ששים רבוא… עוד ירמוז באומרו וזאת על דרך אמרם ז”ל  שלא זכה משה שיקרא איש הא-להים עד שבירך את ישראל והוא מה שהעיר באומרו וזאת פירוש מלבד כל אשר עשה ופעל . כשהוסיף זאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים בזה נקרא אש הא-לוהים.. 

 ד מסיני בא.. כללות השכינה אינה שורה אלא על שישם רבוא מישראל.. והוא מאמר הכתוב ד פירוש כללות השכינה מסיני בא.. ובצאת השכינה להקביל עם נבחר עם יציאתה יצאו   באורות ובאו אחד דרך הר שעיר ואחד דרך הר פארן לישראל שעברו שם  לסיבה ידועה..’ 

לכן קוראים את פרשת וזאת הברכה בשמיני עצרת: משה רבינו שתיקן את חטא האחווה של קין דרך יתרו המנהיג הכולל את כל נשמות ישראל ודורו הוא המסוגל באמת לקבל את התורה ולברך באמת את כל ישראל כולל כולם ולהגדיר להם את תפקיד כל שבט ושבט במדינתם בארץ ישראל אשר גם היא ארץ החיים והשמחה הכוללת הכול. משה הכולל את כל ישראל מביא את התורה  שהיא כללית לאומה כולה והברכה לכל השקפות. לכן בגמרא האמוראים קראו אחד לשני ‘משה שפיר קאמרת’ קראו לכל אחד בשם כינוי משה. אנו חייבים להתקדם לתורה כללית גדולה לאומית מחברת כוללת את כל נשמות ישראל בלי יוצא מן הכלל.משה נקרא איש האלוהים ויכול לברך את ישראל אך ורק בגלל שהוא  בירך הבריך את תפקיד ההיסטורי של כל ישראל .משה בירך עם שלם הפועל מיתוך ארצו. הוא לא בירך יחידים  או שבט לחוד. משה לא בירך בית כנסת אלא שבטים עם שלם.לכן הוא נקרא איש,האלוהים כדברי רבי חיים בין עטאר הקדוש! ורק בארץ ישראל ודרך תורת חכמי ארץ ישראל הכללית המלמדת את סוד בריאת העולם והאדם ויודעת לפסוק פסיקה הלכתית לכל המערכות הכלכליות חברתיות  המדיניות ועוד מתאחד הטבע והנס כי חומר הארץ הוא קדוש חי ומשפיע על כל האנושות. ראו כמה העולם עסוק בנו.. ובירושלים בפרט.. זהו חג האסיף הושענא רבה ושמחת תורה עם זאת הברכה. הושענא רבה המאפשר את האיחוד בן הלאומי והתורה יסוד ומלכות  ורק איחוד זה מוביל לשמיני עצרת שמחת התורה הישראלית ואז שמחת העולם כולו. שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה. גם עם סוכריות טעימות לילדינו האהובים.  כל במקביל לאחדות כוח יוסף ואחדות כוח דוד. איחוד בארצינו של הפועלים לפיתוח הכלל הכלכלה המדיניות ולומדי התורה שהם התכליתמשל עמינו.ורק מתוך זה נוכל להגיע לשמחת תורה ולאחדות כל האנושות תחת דגל התורה של שבט יהודה.

הרב יהודה לאון אשכנזי .ספר סוד התולדות .

.’רשי על פסוק בראשית ברא . אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה  אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה  שנצטוו ישראל .ומה טעם פתח בבראשית משום כוח מעשיו הגיד לעמו  לתת להם נחלת גוים  שאם יאמרו האומות  העולם לישראל ליסטים אתם  שכבשתם ארצות שבעה גויים  הם אומרים להם  כל הארץ של הקבה  היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם  וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.’. האמירה של רבי יצחק מבוססת על ההנחה שהתורה היא ספר חוקים  וכזה עלינו להתחילמ מהמצוה  הראשונה .מה תכלית של כל אותו חלק  מבראשית עד החודש הזה לכם….רשי אינו עוסק בשאלות מטאפיזיות או תיאולוגיות בפירוש הזה בחר באופן נבואי  בין כל ההסברים  בהסבר המתייחס  לבעיה שתתעורר בסוף הגלות  כאשר ישראל מבקש לחזור לארצו… הם אכן יודעים  שארץ ישראל שייכת לעם ישראל  הטענה שלהם  היא למה כבשתם . הייתם צריכים  לחכות לקבל את  הארץ  על מגש של כסף דרך המשיח   עלינו לחכות  לקבל כמתנה אלוהית..  ציונים כובשים..טענתם תיאולוגית פוליטית . פלא שכל העולם רואה את ארץ ישראל  כנחלתו  ולא רוצה  שזאת תהיה נחלתינו. . לימוד זה חשוב גם לתקופתינו כי הוא קשור לטעות נפוצה  באמונה  הגורמת ליהודים  לחכות בחול.  היוזמה  תמיד  מתחילה  מהאדם  והיא מאומתת על ידי הקבה  רק לאחר זמן מה.קשה להבין איך אפשר  בדבר יסודי זה לטעות . במהלך הגלות הסתגרו רבים מחכמי ישרל בד  אמות של הלכה ולא הקדישו  זמן   לבירור  הסוגיות האימוניות  החשובות.חכמת המדרש  חכמת הבנת ההיסטוריה  דרך הנסתר של התורה  נאבדו. לימוד  שיטתי של ספר כוזרי  מהרל שלה הקדוש והגרא של ספרי רבי צדוק מלובלין  ושל כתבי מרן הרב קוק  כדי להבין את העובר על דורינו והתהליך שבו אנו נתונים.. מכאן חשיבות של פירושו של רשי בתחילת ספר בראשית..איך ראה רשי נכון  לפתוח את פירושו לתורה דוקא בדיון בשאלה למי שייכת הארץ .ללמד את אותם גויים  המאמינים  בסמכות המקרא לפי האמונה שלהם איך הקבה נותן את הארץ למי שהוא נותן .רשי מדגיש שהקריטריון הוא בראש ובראשונה קריטריון מוסרי.שיפוט מוסרי מצד בורא עולם.הקבה בתור בורא עולם הנותן את היש לכל הנבראים בוחן מי ישר בעיניו  ארץ ישראל ראויה להינתן  לעם ישראל כי הוא ישר.. איך עוזר לנו בוויכוח  עם האומות .התשובה רמוזה במילה כוח  פסוק כח בפרק הראשון של בראשית..ויברך  אותם אלוהים ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה.. הקבה נתן את הארץ לאדם הראשון על  ידי האמירה וכבשוה.הנתינה  הקבה צריכה להתממש על ידי כיבוש מצד האדם . .שאנחנו היהודים צריכים קודם כול  להשתכנע  שארץ ישראל שלנו .  חלק מיהודים אינם מאמינים בכך…חזרתם של היהודים מגלות אדום לארץ ישראל היא הסיפור של אברהם אבינו שהחליט לעזוב את אור כשדים.  לכן לנו חשוב מאוד ללמוד  בעיון את פרשיות התורה המספרות את אשר עבר לאברהם  בדרכו מאור כשדים לארץ ישראל.

הסבר של הרב אשכנזי על רשי הראשון מחבר לדעתי את סוף התורה לתחילתה ולימינו כתורת משה הניצחית אשר היא יישום תורת האבות       ..

.    . .

רבי יעקב אביחצרא .ספרו מחשוף הלבן. פרשת יתרו.: ‘..והנה כתב רבינו זלהה דקין התגלגל ביתרו קרח מצרי והם ראשי תיבות יקם.. דהיינו הנשמה של קין נתגלגלה ביתרו והרוח בקרח והנפש במצרי ומשה רבינו עליו השלום הוא הבל ומשה רבינו רצה לתקן נפש קין  לפי שהוא אחיו..’  

זהו התיקון של חטא קין תיקון האחווה באופן כללי ובאנושות .זאת הברכה של משה אשר תיקן את חטא הבל כאמור עי רבי יעקב זצוקל. זה התנאי לתורה של עם ושלם ולא קטדרא או כנסייה חלילה. כך אנו מסיימים את סוכות ושמחת תורה של תיקון כל ההיסטוריה דרך היחוד של ד וישראל עם תורת ד, בדגם של משה האוהב כל  ישראל כולו ומברך את  כל עם  ישראל עם התורה הכללית.

מועד טוב של סוכות ושמיני עצרת שמחת תורה

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן