1

אברהם קונה ארצו בקנין את מערת המכפלה בחברון.תשובת ישמעאל לעתיד

אברהם קונה את זכותו על ארצו ארץ העברים דרך קניית בקנין כמו בקידושין את מערת המכפלה הידועה אצלו והשדה של כל הארץ כולה מסביבה בקנין בכסף מלא. אברהם מכיר ערך מערת המכפלה מקום המשך זהות האדם ומרכז הבעלות על ארץ העברים . מאבק ישמעאל ביצחק ותשובת ישמעאל כלפי יצחק דווקא בחברון תשתית ארץ ישראל. מעשה אבות סימן לבנים עם הסכמי אברהם.

לומדים בפרשה:

נכתב ע”י מאיר ואקנין vakninemm@gmail.com

בפרשה זו התורה מפרטת לעומק את המאמץ של אברהם ליישום הבטחת הבורא שהוא וזרעו יהיו זהות האדם השלם העברי וגם ירשו בחזרה את ארצם  שהיא ארץ העברים מקום גילוי זהות העברי המתקן את האנושות.  ואנו מחוייבים ללמוד ולשנות הדיק היטיב את הנושאים העקרוניים של תורתנו ,שבהתנהגות אבותינו; שהנה הנם הדרך ארץ העברית ההכרחית לפני נתינת התורה לצאצאי האבות; ישראל. תורת המצוות איננה מנותקת מסיפרי האבות של אברהם שחזר להיות עברי בארצו דרך התהוות יצחק עד התהוות יעקב.   היא הבסיס של כל התורה ושל תחילת אלפיים שנות תורה המתחילה מאברהם ואך ורק דרך שלושת האבות , ולא דרך ישמעאל ועשיו , תיווצר אותה ראשית של מחשבת הבריאה אשר היא הזהות האנושית  המקורית שתקרב את כל האדם לא-לוהי ארץ ישראל (כדברי הרמב”ן והכלי יקר).וזהות זו אחרי מאמץ עילאי של האבות היא ישראל אשר תאיר את האנושות דרך מדינת העברים  עם תורתה היא   ממלכת הכהנים וגוי קדוש .

ארבע עשר פסוקים מוקדשים לרכישת מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו מידי  כובשי ארץ העברים אז החיתיים וקבורת שרה אמינו בתוכה. מעניין לראות שוב את האריכות הגדולה של התורה בנושאים מסוימים הקשורים לבנית הזהות העברית תורנית ובעלות ארץ ישראל יחסית לאחרים. לדוגמא נושא התפילין או השבת אשר הם מצוות מרכזיות ביותר מסוכמים בכמה פסוקים וכאן רכישת קרקע בחברון התורה מאריכה בזאת מאוד כמו כל סיפורי האבות. ובכלל   נזכור שספר בראשית כולו  מוקדש לחיי האבות בארץ ישראל שמהות מידותיהם הינה החדר(חסד דין רחמים ראשי תיבות  של חדר לפי  האדמור הזקן מובא  על ידי הרב אשכנזי)  של הטרקלין  שהוא יסוד מדינה עברית .  התקדמות לאיחוד מעדות אלו זו הקדושה אשר תצליח  ותמשיך את יצירת הבן אדם , הבן של אדם הראשון שתוקן על  ידי העם הישראלי עם הדרך ארץ של האבות שהוא ההקדמה הנחוצה לתורה. מכאן נבין את התיאור הארוך במשא ומתן בן אברהם    העברי לעפרון בן צוחר.

ישנו כאן תיקון והתקדמות בעצם תיאור רצון אברהם לרכוש קניין ברור על פי דין דווקא את שדה מערת המכפלה והמערה  הידועים אצלו בתור מקום מרכזי ולא במתנה. המקובלים מסבירים כמובא על ידי הרב יהודה לאון אשכנזי זצ”ל שישנו תיקון במהות שמותיהים של עפרון ואברהם ובוודאי כל אות בתורה הינה כמובא על ידי הזוהר שמו של הקבה לכן שם זה דורש לימוד.

עפרון עם אות ע מלשון עפרוריות אות ע הראשונה שבשמו הינה אות ע. הוא נקרא גם בין  צוחר אותיות ה וח הן אותיות מתחלפות לפי מהות לשון הקודש הנבואי .צוחר הוא הצוהר הוא  במשמעות של אור. חכמים אומרים שעפרון שכל מהותו החיתית הינה לראות רק חושך במערת המכפלה למרות מהות האור שבתוכה מלשון צוחר ככתוב בנוח שפתח את צוהר התיבה רשי  מסביר שם חלון התיבה שממנה נכנס אור. אברהם אומר  לד בתפילתו על סדום בפרשת וירא ואנוכי עפר ואפר; אברהם מיתוך אות ע של עפר מיתוך עפרוריות העולם החומרי עולם הטבע הטבעי מצליח עם מאמץ של הלך לך מחרן  לארץ ישראל לקדם את אות הע  של עפר   לאות א של אפר.  ע.פר ו א.פר מעבר מע המסמלת את העור הסותם כל  בלי אור  לאות א שהיא א.ור .עפרון מצידו רואה רק את החושך הסתימה שטבע רק את האות ע. אי לכך קניית מערת המכפלה מידי הכובש  החיתי הינה גאולת קרקע של ארץ ישראל אשר במהותה מאבק בין  העברי לחיתי אשר הוא אופטימיות עברית ישראלית של החדרת האור של העינין הא-לוהי הישראלי כמובא על ידי רבי יהודה הלוי בכוזרי; בטבע החשוך של העולם כרצון בריאתו של הבורא למטרת תיקונו על ידי האדם שיתברר היותו העברי .גאולת קרקע של ארץ ישראל ובוודאי בחברון עיר האבות אשר היא התשתית הראשונית של מלכות ישראל אשר המשכה ומהות קיומה המרכזי הוא בירושלים .לכן בפרשה הקודמת אברהם מגלה עצמאית  בלך לך העיקרי את ארץ המוריה מקום הוראת תורת הסנהדרין שזה עיקר התורה  ובפרשה זו את חברון אשר גם כן אברהם מגלה את מהותה שהיא   ההקדמה המהותית לירושלים.

חברון מחברת לפי הרב קוק זצ”ל את אדם הראשון האנושיות הכללית עם האבות והאימהות שהם גילוי ייחודיות התורנית העברית ישראלית. ואז העברי יוכל   להביא את מסר התורה   לאנושות זה חיבור אדם וחוה הקבורים במערת המכפלה והאבות והאימהות. חיבור  האנושות לתורת האבות אשר היא חיבור כל המידות ביחד והחלתם ביחד בחברה האנושית זה סוד ישראל .והחלת החסד והדין ביחד בחברה הכלכלית חברתית פוליטית היא ההקדמה לתורת המצוות של סיני.

רבי  צדוק הכהן מלובלין פרי צדיק.

אחר העקידה כשנשלם אברהם אבינו עה בכל העשר מידות כמו שנאמר ואברהם זקן בא בימים באינון יומין עילאין כמו שאמרו בזוהר הקדוש אז קנה שדה המכפלה  לקבורת שרה .איתא בזוהר הקדוש שנפתח לו פתח גן עדן שם. דהוה סליק ריחין עילאין  וחמא נהורא(ראה אור וריחות ).וזה ריח שדה אשר ברכו ד.ריח גן עדן. ונהורא היינו מאור ראשון… גם בשדה מכפלה ה דבשמא  קדישא  דאיהו מכפלה  זוהר הקדוש..

 במדרש רבה  לכתוב בני חת עשר פעמים  כנגד עשרת הדיברות ללמדך שכל המברר מקחו של צדיק כאילו מקיים עשרת הדיברות  צריך להבין מה טיבם של בני חת  לעשרת הדברות  שיוזכרו עשר פעמים . על פי מה שכתב רבינו  זצללהה מלובלין בספר דברי אמת דז אומות כנגד ז קליפות  שהם זה לעומת זה  כנגד,ז מידות תחתונות .והחיתי כנגד מידת הגבורה  מלשון חתת ופחד ובקליפת  מדת קנאה ..אברהם הוציא  הקדושה והחיות מהם.. שרה הוציאה  הקדושה  מבני חת  שרה היתה מידת היראה  כן נכתב בה כי יראה .ויצחק שמדתו פחד יצחק  כתיב ולשרה בין  שהיה מידתו מכח שרה   .העה שדה המכפלה בשביה  אצל בני חת ..קנה מהם דה  המכפלה  לקבורת שרה  שהיא הוציאה  הקדושה והחיות מהם. עיקר החיות  שלהם הוא בשמם….הוציאו מהם כל שורש החיים שלהם והקדושה שבהם..היינו מכפלה ה דבשמא קדישא דאיהי מכפלה שהיא מידת היראה  שדה אשר ברכו ד..ואצלם היה בהיפוך מדת הקנאה  שזה קליפת החיתי .’

.אברהם ושרה מתקנים את הזהות האנושית הרצונית של הבורא בבריאתו את  האדם דרך תיקון  מידות כובשי חברון ומערת המכפלה  אז .  החיתיים לא הצליחו להיות הם הזהות הרצונית  האנושית של הבורא להיות האדם של עולם הבא של יום השבת מיתוך עולם הזה.שרה אימנו מצליחה עם מאמץ ענק להיות היא הזהות העברית דרך יישום המוסר במציאות ולא רק אידאולוגית. הרב אשכנזי זצ”ל ציין שהמוסר בחברה דרך התורה נקרא יראה בלשון הפרי צדיק. זה מובא כאן בהסבר הפרי צדיק כאן. החיתי הביא את מידת היראה של שרה מהד הנובעת מהפיכת מידת הגבורה להתגבר על החומר המיותר ועל היצר , לקליפה של הגבורה מבלי יראה גבורה מעשית של פעילות מבלי מוסריות תורנית . אברהם ושרה הם לקחו מיתוך מעשיהם של צדק ומשפט מוסרי את תפקיד הגבורה האמיתי של איזהו גיבור הכובש את יצרו מיתוך רצון לתיקון העולם ולטובת האנושות. תרבות החיתי נכשלה בזה והשאירה את מידת הגבורה רק בצידה החומרי יצרי במנותק מכל קשר ערכי מוסרי תורני. הנביא שזו הזהות העברית ישראלית תורנית של האדם המדבר עם בוראו ובוראו מתגלה אליו, צריך להיות גיבור ועשיר. זו הגבורה הדרושה שהיא במידת היראה גבורה מוסרית ערכית של להיות עבד הבורא עבור כל האנושות ותיקונה זה העברי וזה ישראל .הפרי צדיק מביא כאן את האור שבמערה שלא נקלט על ידי תרבות החיתי המקדשת את הגבורה לגאוה אנושית פסולה ולא לתיקון העולם בגבורה של יתגבר האדם בבוקר כארי לעבודת בוראו כמובא בשולחן ערוך.

הרב יהודה לאון אשכנזי. שיעורו בצרפתית שנת 1986. : בפרשה זו תיאור מפורט של מקום קבורת שרה ובקשת אברהם מהתרבות השלטת במקום החיתיים לתת לו מקום לקבור את שרה אמנו. החיתיים מבקשים לתת במתנה לאברהם הידוע אצלם כבר כנשיא א-לוהים לקבור במקום את שרה. אלא שאברהם מסרב ומעוניין לרכוש מקום מוגדר ביותר באיזור והוא דווקא מערת המכפלה הממוקם במקום מוגדר.נושא הקניה של המקום הספציפי הזה דרש מפאת  חשיבות אברהם וגם המקום את התערבות עפרון החיתי נשיא החיתיים בעל המערה .אנו מחוייבים להבין לפי הפסוקים באופן ברור שאברהם ידע את מרכזיות רוחניות המקום וחשיבותו האנושית והארץ ישראלית.  הרי התורה לא אומרת לפני למה אברהם רוצה דווקא את המקום הזה .אברהם יודע לפי המדרש שאדם וחוה קבורים במערה זו. יש לנו כאן רצון של אברהם להיות הוא ושרה הממשיכים את תואר האדם כמו שהבורא רוצה אותו להמשיך את תיקון אדם וחוה בכדי לקדם את הזהות הנדרשת  שהיא ההעברית. עפרון החיתי עד עכשיו הוא הנמצא בתור ההמשכיות של אדם הראשון הוא החוליה מאדם הראשון עד אליו שלא יכל להיות הוא הזהות המצופה. אברהם מבין ויודע זאת לכן הוא רוצה דווקא את המקום הזה אשר הוא המפתח להמשך תיקון חטא אדם וחוה לקראת הגעה לזהות הנכונה של האדם .יש לנו בפסוקים את המילה בני חת , מהשורש של חטא. אברהם רוצה לתקן את כל בני החטא כל האדם שיוצא מאדם הראשון עד עכשיו תיקון של חטא אדם וחוה בכדי לתקן את בני החטא.. ..צריכים להבין שדברי המהות משל המקומות והאירועים היו ידועים מסורתית לאבות ולגדולי עמינו. לדוגמא אברהם ולוט אכלו מצות ביד בניסן עוד לפני האירוע. הם ידעו את קדושת היום רק שחיכו לאירוע ההיסטורי הקשור לאותו יום בכדי לציין אותו רשמית וכשזה קרה בדור יציאת מצרים חכמי הדור זיהו את התאמת היום שידעו כבר במסורת העברית עם האירוע ואמרו זה האירוע המתאים. כנל לכל אירוע היסטורי .כך המדרש אומר לגבי חנוכה שאדם הראשון הדליק אבוקות ביום זה .הגאון מוילנא בספרו  על הזוהר ספרא דצניעותא  מציין בבירור את תאריך ה באייר בתור יום של גאולה .המקור כתוב לרוצים ללמוד!

זקני ירושלים חגגו  והכירולפני שנים רבות את קדושת  כח באייר בתור יום חשוב  שצוייו עם  הילולת שמואל הנביא. ביום זה  ירושלים המזרחית שוחררה על ידי צנחני צהל ברצון ההשגחה. וכך כל התאריכים הבאים ידועים וגם נחגגים על ידי המקובלים עד היום וכשיודעו נדע אותם .לכן גם כאן אברהם ידע במסורת את מרכזיות מערת המכפלה וחברון. חברון לשון חיבור שהוא בשניים לכן מכפלה.

.גר ותושב אנכי עמכם. זהו המצב הייחודי של עם ישראל בתור מסר לאנושות. האדם מרגיש בעולם הזה גר למרות שהוא מציאותית תושב. זו המציאות המהותית של כל בין אדם רק שישראל מציינים זאת עם ההיסטוריה שלהם. הקב”ה אומר אם אתם מרגישים תושבים בעולם הזה הלא מתוקן אז אני גר בעולם ואם אתם מרגישים גרים בעולם הזה אז אני תושב. כשישראל הרגישו שהם תושבים בארצות הגלות נאמר להם שהם גרים גם כשהיגיעו לארצם..

נביא כאן מאת הסברו המהותי של תלמיד הגאון מוילנא רבי חיים מוולוזין. בתורתו של רבי מאיר כתוב כותנות אור על בגדי אדם הראשון ולא כותנות עור ככתוב. אברהם אומר אנכי עפר ואפר בתפילתו על סדום. ישנה כאן אות ע של עפר ואות א של אפר. נאמר גם שצריך להבין שעפר כאן זה לא ההסבר הנוצרי שנתנו למשפט זה כאילו התבטלות של אברהם שלא ראינו שהוא רגיל להשתמש בביטוי זה. אלא עפר משורש פ ר שזה פרי דווקא לפרות הךוך ממש! זה כוח הפיריון של יצור האדם שבא מחומר העפר של האדמה המפרה! עפר ואפר. אות ע המסמלת את שבעים האומות שאברהם רוצה להפוך אותם לאות א של אחדות האנושות. לחזור לקריאתו של רבי מאיר כותנות אור גוף מואר של האדם. אות ע מסמלת את העור שהוא השכבה המונעת כניסת אור לאדם. הוא עם העור מבודל מהאור מהקשר עם האחר הוא סתום לעצמו. כך המילה עיוור זה אומר עור המסתיר כול .זה תיקון  ורצון התורה הקשר עם האחר להסיר את העור העוורון האנושי לעבור מאות ע לאות א.עפרון מייצג את העור החוסר תיקון. הוא רק עפר בלי פריון.

בסוף הפרשה רואים  דווקא בחברון את תשובת ישמעאל והכרתו ביצחק אשר הוקדם על ידו בקבורת אברהם במערת המכפלה וזה לא בכדי שזה המקום ששוכנים בו עיר יהודית ועיר ערבית סמוכה .אולי יחיו בשלום  זה יכול לקרוא היום בפתאומיות

  הרב צבי יהודה הכהן קוק זצל היה אומר זו השגחה שהקבה עשה שהאנגלים הפרוטסטנטים המכבדים  לגלית את התנך דרך לורד בלפור הכריזו על רצון הקמת מדינה ליהודים .כי זה לא היה קורה עם הקטולים עד 1967 איך שהוא למרות הקושי הכיר העולם במדינת ישראל בגבולות הצרים שלה כי ההתמודדות היתה עם עשיו ויכולנו להסתדר עם השילטון  הסוציאליסטי הנוכחי הישראלי עד אז.מ1967 עם כניסה ליוש וירושלים המזרחית ההתמודדות היא עם ישמעאל וזה הרבה יותר מורכב כי יש לישמעאל אחיזה מסויימת בעקבות המילה ראה זוהר על ארץ ישראל. כל עוד שישראל עוד לא חזר. לכן היתה דרושה מ- 1967 התמודדות  שלנו על הארץ רק דרך תשובת והתנהגות הרצויה של התורה ציונות לפי התורה כי ציונות חילונית לא הספיקה  כבר לאיחזה ביוש.

הרב יהודה לאון אשכנזי. שיעור בצרפתית חיי שרה שנת 1995. : אברהם הוא עברי שחזר מגלות ארם עם משפחתו לארצו הידועה כבר בתור ארץ העברים נחלת שם ועבר. אם כן מה מקום בתורה בבראשית ובכל התורה של הצהרת הקבה שהוא נותן את הארץ לצאצאי האבות העבריים בני ישראל. אברהם ומשפחתו חוזרים מגלות ארם אלא שחלק מהמשפחה כגון תרח נחור ואחר כך לבן נשארים בגלות ארם עם זהות ארמית עברית שתתנתק מהזהות העברית  המקורי תשל אברהם. היה דרוש בירור מהותי של הסרת הפיסולת מזהות העברית המקורית של עבר הנביא. הסרת פסולת ישמעאל מאברהם והסרת פסולת עשיו מיצחק. ורק יעקב הוא העברי הוא ישראל. בדרך היפרדות מלוט שבסדום שהוא גם פסולת מזהות העברית. היה צריך דרך שלבים של מאמץ האבות הפרדת זהויות דומות אבל שהן לא עבריות אמיתיות. דומה בתורה זה אומר יש שינוי לכן היה צריך תיאור של הבטחת ד דווקא לאבות ולצאצאי האבות הברורים יצחק ויעקב שארץ ישראל היא דווקא שלהם לומר ולא של האחרים היוצאים מאותה זהות עברית אלא שהתנתקו ממנה. לכן יש להם דרישות בעלות על ארץ ישראל לכן היתה דרושה הבטחה א-לוקית. לכן אברהם היה צריך בדרך קנין כספי לרכוש, את מערת המכפלה וכל שדה ארץ ישראל בחברון והלאה ולא במתנה בכדי לאשרר קניינית ומהותית גם שארץ העברים הידועה היא אכן של ישראל ולא של האחרים. זה במסכת קידושין מהות הקניין בכסף של האישה כי זה מראה על יחס וחשיבות ומרכזיות של האישה לכן עם כסף מלשון לכסוף לכן הגמרא לומדת מאקט הקנין של אברהם דווקא עם כסף ולא במתנה לגבי מערת המכפלה שכך קנין נעשה עם כסף. קח ממני או ר אברהם לעפרון וכתוב כי יקח איש אישה קיחה בלי קנין של כסף זה, לא נישואין זה משהו אחר.  אז דווקא הקנין מראה הזדהות יחס כבוד .זה הקשר בין קניני האישה ומערת המכפחה. נאמר שבגלל שהאשה מסכימה לקבל את קנין הטבעת שיש קידושין ולא הפוך. זה האישה שהחליטה לגבי האיש.. . ‘

 

רבי דוד אביחצרא .ספרו פתח האוהל.: ‘ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים .שבחלוקת השנים הללו לג חלוקות דהיינו מאה ועשרים ושבע נוסף על שנה בכל פרט ופרט.ירמוז לנו על הצדקת שרה אימנו עליה השלום שכל כך זכתה  בכח מעשיה הטובים עד גדר מעלת נפשה רוחה נשמתה בכל ימי חייה .וגם לרבות אור המאיר לה מאורות המקיפים הגדולים אור צח אור מצוחצח שהם חיה ויחידה כידועגם בקרית ארבע . דהיינו לעמת גמר תיקון נפש רוח נשמה שלה עם גופה הם ארבע ..וזהו בקרית שהוא הגוף שעם הנפש רוח נשמה הם ארבע  דהיינו ותמת שרה הטעם הוא כיון שגמרה התיקון כדת וכהלכה  שהיא  בקרית ארבע ..שגמרה כל תיקונה כראוי.היינו בקרית ארבע בשביל גמר תקון  הגוף הנקרא קרית ארבע  שמפרש  הי חברון שהוא כתיב וקרינן היא  לכלול הגוף גם כן  שהוא המחבר ועל ידו נגמר כל התיקון.  זהו נמי חברון  בראשי  תבות  חכמה בנה רוח ונפש שהם חיה נפש רוח נשמה  וכו..’

 

שרה אמנו בעבודתה השלמה של תיקון כל מאפייני האדם השלם  השלימה את כל המימד של נפש רוח נשמה חיה  ותיקנה אותם במהותם לאחר קלקולם על ידי חטא חוה ואדם. שרה אמנו ואברהם אבינו תיקנו את חטא האדם וחוה אשר הוא עירבוב הרע במה שנראה טוב. זהו תיקון כל ממדי חיות האדם כנאמר.

רבי דוד אביחצרא . : בארץ כנען.  דהיינו שכל כך גדלו יסוריה ברב הכנעת גופה  הנקרא ארץ בשביל יחוד קדשא בריך הוא עד גדר תכלית  התקון . בארץ כנען דהיינו לעמת שכינת עוזנו היא מחוברת בנבואה בכוח מעשיה הרמים .גם רמז בארץ כנען  עם האותיות  והתבות והכללות  גימטריא מלכות. ויבוא אברהם המכיר כל זה גם הוא לעמת הנשמה  כמו שאמר בזוהר הקדוש .גם בו ,ה אותיות לעמת ה מעלות הנזכר (מעלות נפש רוח נשמה חיה יחדה) לספוד הלעמת גופניות ולבכותה לעמת רוחניות. ‘

 

שרה במאמץ עבודתה של מהות הענוה העברית הפועלת  נמרצות אבל אך ורק לשם הבורא, הביאה את האפשרות להמשך השגת דרך יצחק, את הזהות העברית .השגה זו היתה בלעדית באפשרותה הגשמית יהרוחנית אך ורק דרך חברון וארץ ישראל זוהי הגדרתה כאמור על ידי הרב של ארץ ישראל היא ההכנעה לבורא .זה הסבר המקובלים ארץ כנען זה שם העצם של ארץ ישראל מלשון הכנעה לצו המוסרי תורני עברי של הבורא. זה לא רק,שם של עם שכבש אז את הארץ מבני עבר אלא זו מידה. שרה עם מידת ההכנעה לבוראה יכולה ליקבר ולאחד את גופה הקדוש המתוקן עם ארץ ישראל וחברון המתוקנים שבקרקע העולם ומביאה את בשורת ההכנעה של האבות והאימהות לכל האנשות. הכנעה עם עשייה במקום גאוה של עשייה.’

רבי אברהם אבן  עזרא: ‘.. וזאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים ועוד לקיים דבר ד לאברהם להיות לו נחלה‘.

רבי חיים בן עטאר הקדוש :..‘לתת טעם למה הוצרך אברהם לדבר עם בני חת, גם להאריך כל האמור בענין, וכי מי שהיה צריך לקנות אחוזת קבר… יהיה צריך להרעים תבל ויושביה? לזה גמר אומר ‘לאמר’ (וידבר אל בני חת לאמר’) פירוש לא לצורך ד’ אמות קרקע לקבור את שרה הוצרך לדבר ליושבי הארץ, אלא לאמר האמור בעניין שקנה מערת המכפלה אשר אין ערוך אליה, ולזה הוצרך לדבר לכולן ולכל ההמצאות כדי שיועיל קניתה לפי דין.’

אנו רואים כאן את המאמץ העילאי של אברהם, למרות שאותו אזור היה כבוש בידי החיתים בזמנו. חייבים להדגיש שארץ כנען הייתה שייכת בחלוקת העולם לאחר המבול על ידי נוח לשם. אברהם הוא צאצא של שם ועבר. הוא ומשפחתו היו בגלות בארם כשרוב העם העברי של אז התבולל או הושמד על ידי נמרוד. משפחה זו של שרידי העברים ביוזמת אברהם חוזרת לארץ העברים ומוצאת בה כובשים כגון כנען וחת. אנו רואים שאברהם מכונה בפרשת וירא אברהם העברי. וגם כשיוסף יעמוד לפני פרעה הוא יאמר ‘כי גנב גונבתי מארץ העברים’ ואנו לא רואים שפרעה שואל אותו מה זה הארץ הזאת. אז כל העמים כבר אז ידעו שאברהם הוא עברי ושהארץ הזאת היא שלו. ובכל זאת אברהם רכש בקניין מלא משפטי את מערת המכפלה בחברון בכדי שלא תהיה שום טענה מהעמים אז וגם לזרעו היא תהיה קנויה באופן מלא. אלא שאנו רואים שעד היום מוקדי החיכוך של הכובשים הישמעלים הנמצאים באזור חברון לא תם. עדיין האסלם, בחלקו הישמעאלים  כאן מבקשים בעלות על מערת המכפלה על חברון. וזה לא מקרי. לפי הרב יהודה לאון אשכנזי.

רבי יעקב אביחצרא :  ספרו מחשוף הלבן– ..גר ותושב אנכי עמכם.אפשר לרמוז דהנה קליפת נוגה כיון שהיא סמוכה לקדושה היא טוב ורע .ועל ידי מעשיהם של צדיקים מתברר ממנה הטוב וחוזר לקדושה.ועל זה נאמר ונוגה לו סביב.נוגה היא קליפת נוגה והיא סביב הקדושה וחוזרת הקדושה שבה ומתחברת עם הקדושה הגמורה .דנוגה לשון זריחת אור להורות דהאור הקדוש גנוז בה…. ואפשר דגם כאן במערת המכפילה היתה תחת יד קליפת  נוגה ורצה אברהם אבינו להוציאה ולהחזירה לקדושה ..הקדושה שבליפת נוגה דראוי לקרות לה גר ותושב דבעודה בתוך קליפת נוגה נקראת גר וכשתצא  שם ותחזור למקום הקדושה תחזור גם היא תושב כמו הקדושה במקום הקדש..’

הרב מלמד אותנו עיקרון מנחה לפי המקובלים. עיקרון זה של רצון הצדיקים להחזיר את הקדושה בלי פיסולת לחיקם. את הערכים החיוביים הטמונים בקליפה של אידאולוגית העמים מוצאים לאור לצוהר שלהם על ידי פעילות הצדיקים. יש חיוביות בכל אלא שהיא דורשת בירור. הרב אשכנזי מבהיר זאת גם באומרו שכמובן אברהם ידע מה מעלת מערת המכפילה ידע ששם קבורים אדם וחוה ושדווקא שם ומישם לכל הארץ. שרה היא הממשיכה של חוה והוא של אדם. לפי הסוד תאריכים ומקומות היו ידועים לגדולי עולם בחשיבותם ובמה שהם מציינים. כגון פסח נחגג כבר על ידי אברהם וגם חנוכה על ידי אדם הראשון. וגם ה באייר חג העצמאות  היה ידוע למקובלים כמו גם כח באייר הילולא של שמואל הנביא ואח”כ שיחרור ירושלים. לכן חשיבות ומרכזיות המערה להמשך הזהות האנושית שהתחילה על ידי אדם הראשון הייתה ידועה לאברהם .ידע את מיקומה ואת ערכה ליצירת הזהות של הבן אדם האמיתי ורק דרך מערה זו ורכישת דרכה את כל ארץ ישראל. אברהם ושרה ואח”כ האבות והאימהות רק הם ממשיכי הזהות האנושית האמיתית.

רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק.: ‘..קודם סעודת ליל שבת אומרים אשת חיל . דכנסת ישראל אישה יראת ד.וזה בשבת… ובמדרש נדרש  על שרה שהיתה ראשונה שממנה יצאה כל האומה ישראלית ..ודרש זממה שדה ותקחהו זממה ונטלה שדה המכפלה… וכשמזכיר שמותם עשר פעמים(של בני חת) מורה שהוציאו מהם החיות והקדושה מכל וכל ..וכשהוציא שדה המכפלה מידם כתיב ויקם השדה והמערה ואיתא בזוהר הקדוש קימה ממש הוה ליה. ..’

הרב מסביר לנו שהחיתים היו תרבות ענקית עם ערכים מסויימים אלא שנוטים לשלילה ודווקא מהם ניטלת חברון… ולכן מסביר לנו הרב אשכנזי לפי הסוד של פירוש תלמיד הגאון מוילנא הרב חיים מוולוזין. אברהם אומר ואנוכי עפר ואפר ומחזיק המערה נקרא עפרון בן צוחר. אברהם הצליח לעבור מהאות ע המסמלת את הריבוי את הפירוד לשבעים זהויות לאות א המסמלת את האיחוד איחוד האנושות חזרה. מהאות ע שבעפר לאות א שבאפר. אצל עפרון זה הפוך הוא עפרון עם אות ע אות הריבוי; הוא רק בן צוחר בן האור(צוהר) .עפרון הוא הירידה ההגשמה של האור הקדום שהפך  אותו לסתום למגושם. אז רואים לפי חכמינו את החשיבות שישנה לחברון ולארץ  ישראל לכל הא בהחזרת האור לעולם.

מרן הרב קוק : …‘הנה בפרק ‘כיצד מעברין’ מסכת עירובין דף נא א. פליגי רב ושמואל בענין המכפלה איך היתה כפילתה ‘חד אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועליה על גביו’ – מערת המכפלה נקראת על שם כפילות המערות בפנים. האם זו מערה בתוך מערה או מערה על מערה.

…’ והנה מעלות השלמות כפולות הנה במעלתן… האחת המעלה השכלית ‘הערת השכל’… עוד שנוספה לו ‘הערת התורה הא-לוהית’… והנה עצם הערת השכל כיון שהוא דבק בטבע האדם כשהוא דבק עם הערת התורה גורם שנעשה רצון הגוף שלם עם חוקי התורה… והנה אדם הראשון הוא אב לכל בני האדם… והיתה בו הערת השכל חזקה אך בזה עוד לא נגמרה התכלית כל הזמן של א הותחלה להלוה עם הערת השכל הערת התורה הא-לוהית… החיבור בין אדם הראשון שעשהו השם ישר מעוטר בהערת השכל עם האבות הקדושים שהם סיבה להערת התורה בעולם… על כן שם העיר חברון לשון חיבור כי היא נאותה אל החיבור הנכבד להשלמת הגוף מצד השכל והתורה…’ מדבר שור דף רנט.

הרב מבאר לנו כאן את החשיבות של חברון ומערת המכפלה מבחינת תפקידו של ישראל. במערה זו קבורים אדם וחוה ויהיו קבורים בה אברהם יצחק יעקוב ושרה רבקה ולאה. אדם וחוה מסמלים את המהות האנושית האוניברסאלית והאבות לאחר הצלחת יעקוב לייסד את ישראל, מסמלים את הייחודיות העברית התורנית שמטרתה הינה להביא את השקפת התורה והמוסר לעמי תבל בכדי להעלות את האנושיות שלהם לדרגה מוסרית לפי האידאולוגיה של כל אומה. וזהו החיבור במערה בין ‘הערת השכל’ האנושית הטבעית ובין ‘הערת התורה הא-לוהית’ שזה העניין הא-לוהי כדברי הכוזרי של ישראל. וזה עובר מחברון ולא מברוקלין פריס או לונדון!.. אין שום אפשרות לעם ישראל, הנקרא יהודי בגלות בעקבות זהות מוגבלת, להיות באמת העם העברי ולהשפיע על השכל האנושי על ידי תורתו העברית רק מהארץ. ואם זה הבינו אז העמים הכובשים את אזור חברון ומבינים היום האסלאם והערבים צאצאי האידאולוגיה של ישמעאל. אכן הם עושים הכול לשלוט בחברון ולומר שהם ורק הם צאצאי אברהם ורק דרכם המסר לאנושות יעבור. אלא שהם בני אברם ולא אברהם. הם בני הגר שפחת שרה. ישמעאל נולד לאברם ושרי כשהיו בשלב שלא הצליחו להביא לעולם את היורש שד’ מצפה לו באמת.

שרי הייתה עקרה זה אומר שלא הצליחה להוליד את יצחק. זה לא רק ענין ביולוגי זה עניין מהותי. כשהא-ל מבטיח לאברהם שיהיה לו בן משרה הוא עונה ‘לו ישמעאל יחיה לפניך’. מוזר מאוד!

 הרב יהודה לאון אשכנזי – מניטו: ..‘אנו רואים שוב ושוב שתלמידי חכמים מובהקים אינם מתייחסים לנושאים אלו לפי התורה אלא לפי שיקול דעת מומחה זה או אחר. כאשר נשאלים שאלה של כשרות… הם מגלים חכמה עמוקה… לוקח להם שנים לפסוק… אבל כאשר מתעוררת שאלה קיומית ברמת עם ישראל כולו הם נסמכים על שיקול דעתם האישית כאילו אין בתורה בהלכה כללים ברורים איך לפסוק… התורה מספרת על התחרות בין ישראל ובין ישמעאל, עשיו, לוט, אבימלך, לבן כדי שנדע מה לעשות מבחינת ‘מעשה אבות סימן לבנים‘.

הזוהר פרשת וירא חלק ב דף לב עא: …‘אוי על אותו זמן בגלל ששרה התעכבה מללדת כתוב בתורה ‘ותאמר שרי אל אברם בוא נא אל שפחתי ואבנה גם אנכי ממנה’, על זה עמדה לה השעה להגר אם ישמעאל לירש את שרה ונולד לה בין מאברהם אבינו. אברהם אמר לקדוש ברוך הוא ‘לו ישמעאל יחיה לפניך ..בכל זאת אברהם ביקש גם על ישמעאל עד שהקבה השיב לו ולישמעאל שמעתיך .ואחר שישמעאל נימול לפני שיצחק נולד השר של ישמעאל שאל את הקבה מי שנימול יש לו חלק בשימך? אמר לו כן. הרי הוא נימול אמר לו: יצחק נימול כמו שצריך ובזמן שצריך אבל ישמעאל לא… אמר לו: סוף סוף הוא נימול… אוי על אותו זמן בגלל המצווה הזו שעשה, מה עשה הקבה הרחיק אותו מהעולם הבא ונתן להם חלק בארץ ישראל… בגלל המילה שמלו  את עצמם עתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ כל עוד היא ריקה מעם ישראל כמו שהברית שלהם ריקה בלא שלמות. הם ירצו לעכב את ישראל מלשוב לארצם עד שיגמר הזכות שלהם… תרגום בעל הסולם.

הרב אשכנזי..: ‘רבי שמעון בר יוחאי מסביר שיש לאברהם הצדיק של מידת החסד נטייה לישמעאל ישמעאל הוא בנו לכן אוהב אותו אהבה טבעית. שרה אימנו היא לאומנית והיא זו שקובעת שרק יצחק ירש את הארץ… איך נוכל להסביר את הנטייה הנאיבית הזו של מספר רב של יהודים שמתאבדים לדעת חזל. ההליכה היזומה של אברם לארץ ישראל. התוצאה אברם הופך לאברהם. הצלחת האחוה בזוגיות תנאי לאוניברסליות של העם העברי מתוך מדינת ישראל לאומות העולם… פעם נתתי משל המסביר מצבים רבים בהיסטוריה שלנו. האלפיים שנות גלות היה אברהם מתפלל שההבטחה תתקיים  ושבניו יוכלו לשבת בארץ. הוא היה אומר לקבה תן לבני את הארץ שלהם… הקבה היה משיב לו : אבל איזה מהם? הערבים הגרים ביריחו או היהודים המתגוררים בשיקגו!…’

דברי הזוהר אלו המראים באופן נבואי את ההתלבטות של ישראל לגבי ירושת ארצם התחילה כבר מההתלבטות של אברהם כלפי יצחק ורצונו לידבק בישמעאל. וכמה אנו רואים זאת בדורות שלנו. כמה התלבטויות וחסדים עושה ישראל עם בני ישמעאל בארץ. והנה הזוהר אומר שאוי לשעה זו של ההתלבטות של אברהם זה גרם לשליטה של ישמעאל בארץ. אבל הזוהר מבהיר שליטה רק כשעם ישראל לא בארץ ,כשאנו חוזרים לארץ אז מסתיימת השליטה של ישמעאל הזמנית שניתנה לו בעקבות המילה שלו שהייתה לא מושלמת וריקה. לכן הוא ישלוט רק כשהארץ תהיה ריקה. חייבים אנו להתייחס  ללמוד ברצינות את הנושאים האלו כך שנוכל להבין את התהליכים העוברים על עמינו ולהתנהג בהתאם עם כל המתנגדים לחזרתנו לארץ כמו ישמעאל והאסלאם הערבי.

ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה… ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפילה…’ 

הרב אשכנזי: ..‘איך אפשר לומר שאברהם מת בשיבה טובה כל עוד היתה קיימת המחלוקת בין ישמעאל ליצחק .רשי משיב בשם המדרש בפסוק ‘ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו’ . ‘יצחק וישמעאל – מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו והיא שיבה טובה שנאמר באברהם.’ כאשר ישמעאל נתן את הזכות הקדימה ליצחק, הוא בעצם הכיר בזכותו של יצחק על ארץ ישראל. באותו זמן היה ישמעאל חי במצרים והוא בא ממצרים לקבור את אביו בחברון מקום מושבו של יצחק… הכרתו של ישמעאל בבכורתו של יצחק, בעובדה שארץ ישראל שייכת לצאצאי יצחק ולא לו… ברמת הכלל עוד לא זכינו לכך ואין זה מקרי שהעימות סביב חברון כה קשה…’  ספר סוד מדרש התולדות.

רק ישראל העברי יצליח להעביר את בשורת התורה לעמי תבל וזה יצליח אך ורק שישראל ישלוט בחברון ובכל  הארץ. ואנו חייבים להפסיק את ההתלבטות שלנו במהות זהותנו  העברית אשר מהותה העצמית  היא תורה ומצוות  וגם בבעלותנו על הארץ שהיא הארץ שבה תלויות המצוות כולן ולא הפוך כדברי הרב צבי יהודה קוק זצל.רק   מיתוך  כך נוכל להמשיך ולהפסיק את הכיבוש של ישמעאל בחברון ולהשאירו רק בתור זהות הגרה שם מבלי שליטה מדינית כל שהיא. אנו בני אברהם יצחק ויעקוב היורשים האמתיים. ירושה הבאה בזכות האמת ההיסטורית הכתובה בתנך והידועה גם לאסלאם ולנצרות. לכן התורה מאריכה בקניית המערה בחברון על ידי אברהם ובתשובתו של ישמעאל כלפי ארץ ישראל השייכת ליצחק.

.והיום זה קורה מול עינינו עם ההכרה של האמיריות  מרוקו סודן וועוד מדינות ערב במדינת ישראל.

תשובה זו תתבטא במלואה בתנאי שישראל תשא בגאון את מורשתה הכפולה, ולכן ארץ ישראל נקראת ‘מורשה’ והתורה גם נקראת ‘מורשה’. הגיע הזמן שאחרי 74 שנות מדינה שנפנים את שתי המורשות האלו ארץ ישראל ותורת ישראל העברית, תורת האבות  אשר היא ההקדמה הנחוצה לשולחן ערוך המיישם אותה בחברה. תורת האבות היא ההקדמה  לתורת המצוות רק כך נבין את ערכה של מדינתנו בשאיפה לעשותה אור לגויים באמת  עם תורתה וחכמתה  במלא מרחבה הגאוגרפי מהפרט עד הנילוס. זה תפקיד חכמי התורה שאנו שותים את מימם  לומר זאת  לכל העולם זאת ולא רק מבשרי הציונות.

שבת שלום  וסימן טוב לרעייתי קרול שזו  פרשתה . מאיר משה ואקנין ירושלים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן