שירת כל נחשוני הגאולות הקורעים את כל הקליפות בדרך לתורה ולא”י

של ש.י.ר הגאולה האחרונה מראשיתה. חודש שבט חזרה לשורש של עץ החיים בלבד אכילה רק של פירות ארץ ישראל מקור אנכי ד אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים . הנחשונים מיוזמתם קורעים היסטורית את כל המעברים לגן עדן של פירות ארץ ישראל עד דורינו. יציאה ממצרים מהגלות כניסה לארץ ישירות ובירושלים לגלות את תורת סיני.

פרשת בשלח. שבת שירה:

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין vakninemm@gmail.com 


ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם א-לוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר א-לוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. ויסב א-לוהים את העם  דרך המדבר ים סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים…דבר אל בני ישראל ויסעו.’,

אנו בשבת שירה נמצאים בשבת מיוחדת  מבחינת העתיד הגאולי האחרון ,שחכמים הבליטו אותה בנתינת שם המגדיר את מהותה. לא כל שבת יש לה תואר מיוחד. אפילו פרשת יתרו שבה מכורח המציאות של מצב הרוחני והאידאולוגי של העם, התורה נתנה, בדרך בסיני, אין לה שם מיוחד הקשור למהותה. ושבת זו נקראת שירה על שם שירת הים הנאמרת גם כל יום בתפילת שחרית לפני ראיית נס גלוי כל שהוא.יותר מיכך היא נקראת שירה  על שם היעוד  העברי שהתחיל מיציאת מצרים הראשונה  ועד להתרחשות הסופי של  הגאולה העברית המתקנת כל,   שתיישם בפועל את המעבר של העברי באופן מלא  לארץ ישראל .מעבר יזומי של כל הנחשונים  דרך כל שבילי קריעת ים סוף הגלותי של  שנות אלפיים. במקביל   הניצחון המלא על עמלק המפריד בין אותיות י.ה ו.ה של השם(י.ה.ו ה) הוא  מונע את גילוי ישראל ותורתו בפועל במדינה, וגם  תתגלה את התורה החדשה מאיתי תצא תורת הסוד שהיא תורה של יתרו מלשון י.ת.ר . תורה יתירה על תורת סיני שהיא תורת ישיבת המשיח. וזהו והוא אחד ולא בחושבן כנאמר  בזוהר.אחד עשר יום מחורב להר שעיר שלא הצליח ביציאה זו   וכך גם כוון על ידי ההשגח , האחד למעלה מהעשרה .אחד המאחד  את כל  עשר המידות ועשרה מאמרות .אחדות הכל שתתגלה רק כשהשירה תהיה מבחינת ש.י.ר בזכר השיר של כל השירים. .ומהות גאולית עתידית זאת מתגלה מיתוך שבת שירה זו.כך כל האירועים המתוארים  כאן הם יצליחו   לעתיד. מהלך  לימודי זה  של האחד עשר מובא על ידי הרבי  מלובויטש זצוקל באחת משיחותיו על בשלח. לכן יש שם מיוחד לשבת זו !אי לכך חשיבות מרכזית  היסטורית לעובדה של שירה על ידי משה וישראל.שירה החותמת בשלב זה רק  את היציאה מן גלות מצרים הנוכחית של אותו דור עד שנאמר שיר חדש על גאולתינו הנוכחית מבחינה נקבה תסובב גבר. יציאה מכל תרבויות המצריות של רוסיה והמערב.

.השלה הקדוש מלמד אותנו בספרו על פרשה זו לימוד מרכזי לדורינו.המדרש אומר מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה.ההסבר הוא למה חיכיתם לומר שירה רק לאחר קריעת ים סוף? ולא אמרתם שירה כמנהג הצדיקים גם לפני סיום הליך הגאולה לומר שירה כבר בהתחלת הגילוי למשה! שירו לד שיר חדש  קודם ורק אחר כך כי נפלאות עשה! לימוד מרכזי זה של השלה הקדוש מאוד יישומי לדורינו.האם לומר הלל בחג העצמאות.ואכן כבר בראשית צמיחת גאולתינו הרב הרצוג והראשון לציון הרב עוזיאל תיקנו לומר הלל וסמך על זאת מרן הראשטן לציון הרב עטבדיה יוסף זצלזה בדיוק לימוד השלה הקדוש.לכן כל הבעיות לםני הקריעה של דור מצרים..

 

נתינת שם מיוחד הינו ההבלטה  של המסר המשיחי ההיסטורי הנצחי של תורת ישראל לדורות הבאים. ישנו באמצעות נתינת השם המיוחד גם הבלטה של האישים או הדור המיוחד אשר הצליחו לתקן את עומק ההויה האנושית ואת עיקרי התחומים הדורשים תיקון בכדי שהעולם יהיה מקום שבו האדם והקב”ה יוכלו להיות ביחד. 

שם  שירה הניתן על ידי המסורת בא להבליט את הפוטנציאל העמוק שהיה לדור זה ; למרות איחורו בגלות מצרים.הרי לפי הרב יהודה לאון אשכנזי העם יכל לצאת כבר כשמשה אשר השיל מעצמו את בגד ותרבות מצרים ובחר במוסריות העברית,  כבר כשהכה את המצרי ; לצאת. להגיע  ישירות ממצרים לירושלים לבנות המקדש  ומשה היה הגואל הראשון והמשיח הישראלי. העם בחר לישאר עוד  עד שרק ‘וחמושים יצאו בני ישראל ממצרים’ רשי : אחד מחמישה יצאו  וארבעה חלקים  מתו  בשלושת ימי אפילה.. 

לכן אז ישיר  מכאן רמז לתחית המתים מן התורה כמובא ברשי הואיל והשלמת חזון הגאולה  ידחה עד לתחית העצמות היבשות  מגלות אדום בדורינו בהקמת מדינת ישראל אשר היא תחילה ענקית של הגאולה השלישית ותיקון של  נשמות דור המדבר כנאמר על ידי הרב אשכנזי זצ”ל. 

  

 רבי יעקב אביחצרא– ספרו מחשף הלבן 

ויהי בשלח פרעה את העם. פן ינחם העם.. ויסב א-להים את העם… וחמשים עלו בני ישראל” – צריך להתבונן למה בשני פסוקים קרא אותם שלוש פעמים העם ואחר כך קרא אותם בני ישראל. ואפשר לרמוז על פי מה שכתב רבינו הארי זל וכתבנוהו כמה פעמים, דהנשמות האלה שהיו במצרים הם שהיו בדור המבול ובדור הפלגה ובדור סדום ונתגלגלו בשלושה דורות ולא נתקנו .והם היו נשמות עליונות ושלטה עליהם הקליפה והיתה מתאמצת ..שלא לצאת מתחת ידיה …ולפיכך כשהיו במצרים ..נתן בדעתו שיעשה כל הצרות והעכבות לישראל כדי שלא יצאו משם לעולם…והקב”ה הפר עצתם . ויצאו ישראל ביד רמה .וכל הנשמות שנתגלגלו בשלוש דורות יצאו בשלמות איש לא נעדר .והנה שלושה העם הכתובים בשני פסוקים האלה מספרם שלוש מאות וחמשה וארבעים גימטריה הם מבול פלגה סדום. ונתקנו במצרים וחזרו בני ישראל ממש לפיכך כתב,אחריהם וחמשים עלו בני ישראל . כלומר שנתבררו ונתקנו כראוי .נקראו בני ישראל…’ 

 

רבינו רבי יעקב לפי תורת החן מסביר לנו כאן שיש לנו בשבת זו מהות בסיסית ביותר המתוארת בפרשה .דור מצרים הצליח בחלקו   להרים בתנועה למעלה  את  הזהות האנושית ביוצאו ממצרים ובעוברו בים לכיוון ירושלים. הרמה ותיקון של מידה בסיסית של התאוה האנושית של העצמתה המופרזת בהורדת סיגיה ובהובלת העשייה האנושית למפגש האל והאדם במקדש בירושלים ומירושלים לכל החברה נאנושית למרכיביה  השונים הנחוצים.. דור זה הצליח שחרור מכבלי העבדות הלאומית וגם שחרור מכבלי העבדות האישית של פספוס הפוטנציאל שלא מומש הדורות המבול והפלגה וגם סדום.. נבין שהרב מביא לפי הארי ז”ל ששלוש דורות של המבול סדום והפלגה היו בעצם דורות עם פוטנציאל משמעותי מוסרי אנושי גאולי לתיקון עצמי  והעולם . היו אנשים גדולים ותרבויות גדולים אלא שהסיטו את גדולתם האישית והלאומית לכוחות שליליים של כניעה ליצר התאוה והשחיתות המוסרית  אישית וגם בהנהגת הממשל. ולכן דור מצרים  ;בהנהגת משה גלגול הבל שניצל מימי הכוח האנושי המופרז   ותיקון אותו ,חלקו  הצליח ביד הגואל משה שיצא מאיזור הנוחות  של  ארמון  הפרעוני או חצרות הנשיאים של  התרבויות הענקיות עד היום המצריות ; לאסוף את כל הכישרון   הניצוצות הנשמות הערכיות של שלושת הדורות האלו ולאפשר את תיקונם והעלאתם המידתית לקראת הכניסה לארץ ישראל ולקבלת התורה. 

דור זה של מצרים  כאמור יכל כבר להיות עם תיקון דורות אלו דור המשיח ותיקון העולמי אנושי עובדה שהתורה נתנה דווקא בדור התרבות המצרית.התורה הינה התיקון של הפוטנציאל העצום של החכמה המצרית לפי לימוד הפרי צדיק  כמו כן תרבות בבל ממנה יצאה תורה שבעל פה ובדורינו תרבות אדום שממנה יוצא תורת הרזים של הקבלה דרך  חכמי הספרדים כנאמר עלתעדי הרב אשכנזי זצל. והכל מתחיל  מהחזרת מהות איכות וסגנון האכילה של האדם רק מכל עץ הגן אכול תאכל אכילה מעץ הגן ומהפירות בלבד.גם החיטה היתה עץ. זו הגאולה האנושית מהשיעבוד לכל תחומי האכילה  הלא נצרכים אשר הם הבסיס לכל שיעבוד אי לכך חיוניות להתחיל את כל המהלך משבט אדר ואז ניסן.

 

רבי צדוק הכהן מלובלין. ספרו פרי צדיק .מאמר א לטו בשבט ואיתא  בפסיקתא זוטרטא  כי משבט התחילו המכות      למצרים .לדעת הגמרא  ומדרש התחילו  אז הג מכות. זה התחעל בשבט. איתא בסםר יצירה  המליך אות צ  בלעיטה  ושבט בשנה  כידוענ שתחלתצ נסתת הנחש  היה באכילה. ….

ובתחילת הבריאה היה מזון האדם מפירות האילן כמו שנאמר  ויטע..וישם את האדם ונטיעה הוא באילנות  וכמו שנאמר מכל עץ הגן אכל תאכל.ומה שנאמר נתתי לכם את כל עשב  ואת כל העץ אשר בו פרי עץ  לכם יהיה לאכלה  וכל חית הארץ . אין הכוונה  הכל לכולם  רק פרי העץ לאדם  ועשב השדה לבעלי חיים. דאחר החטא נאמר לו ואכלת כל עשב השדה ..ואז נתקלקלו פירות האילן ועתיד להחזירן למקומן כמו שאמרו ובעצרת על פירות האיל ועתיד להחזירן לתיקונן ובעצרת על םירות האילן  .כי במתן תורה נעשה חירות ממלאך המוות ומיצר הרע שהכל אחד.וחזר להיות כמקודם החטא ונתקנים הפירות.ובשבט הוא על ידי היסורין כי בשבט התחילו המכות למצריים לפיכך נקרא שבט למצריים .ועל ידי זה היה  רפואה לישראל וזהו שבטך. שעל  ידי השבט  זוכין למשענת  שהוא דברי תורה.והנה אדם הראשון  קודם הקלקול היה עסקו רק בדברי תורה כי  לבחור רק טוב ופרנסתו  מזומנת  בלא שום יגיעה  דעצימהגן נתנו פרים ..דאילן  שאכל ממנו אדם הראשון חטה היה…ואז הוציאו האילנות גלוקסאות כמו לעתיד שעתידה ארץ ישראל שתוציא גלוקסאות ולא היה נצרך אף טורח דטחינה ואפייה …ואחר הקלקול שניתן הכל תחת בחירה לבחור בטוב ובהיפך נאמר לו בזיעת אפיך שיצטרך יגיעה ..בדרך ארץ להיות לו לסייעתא  לבחור בחיים ובטוב..

” ואיתא מהארי ז”ל דהנפשות מדור המבול נשתעבדו במצרים וגם נפש משה רבינו עליו השלום היה בדור המבול וכמו שנרמז בגמרא חולין קלט. משה מן התורה בשגם גימטריא משה ועל זה מרמז כי מן המים משיתוהו ממימי המבול . דמקלקול אדם הראשון נעשה ערבוב גם בנפשות. וגלות מצרים היה להפריד  הרע מהטוב ונתקנו אז נפשות דור המבול .וידוע דחטא דור המבול היה בתאווה   ‘ ולזה היה מכת הארבה בחודש שבט שיתוקן פנימיות הלב מתאות גשמיות .וזה מרמז המליץ אות צ בלעיטה  שהצדיק מתקן  בראשית עבודתו תאות האכילה . וחודש שבט זמן תיקון האכילה מתאוה .ואחר כך בחודש אדר מכת חושך נגד חכמה ואז מחיית עמלק  נגד משיח בן יוסף  שאין עמלק נופל  אלא ביד בניה של רחל.ושבט הוא הכנה למחיית עמלק  לכך בפורים המצוה לעשות סעודה  כי כבר נתקן  ענין האכילה ונמחה זכר עמלק  ומסמך גאולה לגאולה  היינו גאולת מחיית עמלק לפסח וחודש ניסן  שמרמז על משיח בן דוד כתר עליון איהו כתר מלכות .ובמדת כתר עליון  נגאלו  ישראל  ממצרים בניסן ובו עתידים להגאל.ובעצרת זמן מתן תורה  שנתקן קלקול אדם הראשון  שהיה חירות מיצר הרע  מקריבין  שתי הלחם  שיתברכו פירות האילן  דחטים  גם כן  מין אילן  כמאן דאמר דעץ הדעת  חטה היה  ומרמז שעל ידי התורה  נתקן ונחשב  לאילן כמו קודם הקלקול.ובשבט לבית שמאי מראש חודש  ולבית הלל מטוב הוא ראש השנה  לאילן ואנחנו מברכין על הפירות  להכניס בהם ברכה וקדושה ..’

מאמר ב:’..וכתיב  ויטע ד אלוהים גן בעדן  והיינו  שנברא עץ החיים והוא תורה…היינו שאחר הערבוב ברא השם  יתברך שיהיה עץ הדעת טוב ורע  להיות ביד האדם  לעשות כולו טוב. זוהר  הקדוש דאית אורייתא מסטרא דעץ החיים ויש אורייתא  מסטרא  דעץ הדעת טוב ורע..ואם היה אדם הראשון טועם מתחלה מעץ החיים היה מרגיש  בכל עצי הגן  מעץ החיים.אך כיוון שטעם מעץ הדעת  טוב ורע  כיון שנעשה ערבוב . ואם לא היה קלקול היה רק  נטיעה אחת שהוא עץ החיים …וכל עצי הגן  ענפים ממנו.אך אחר הקלקול  שנעשה ערבוב טוב ורע ונעשה עץ הדעת טוב ורע..  היה רק  אילן אחד  עץ החיים ..אחר דחזר יצר הרע  יש אק עץ הדעת טוב ורע

.נטיעה  א שהוא  עץ החיים וממנו היו  הענפים  כל הדברי תורה  וזה בא בתשרי  שהוא ראש השנה לשנים ..’ראה על המאמר של הרב.

 

דבריו הקדושים ותורתו ההיסטורית  משיחית של רבי צדוק הכהן מלובלין נותנת לנו את מהות גודל  התיקון הנצרך בכדי לצאת ממשמכל המצרים האישיים והלאומיים  ראשית דרך חודש שבט דרך  אכילת הפירות בטו בשבט שזה חזרה לגן עדן האנושי לפני חטא התאוה של הידרדרות שהובילה לנחיצות אכילה גםמשלצירקות וגם של בשר..חדשי שבט אדר וניסן המגלמים בתוכם את הליך הגאולה המקורי.משבט המכות למצרים ותיקון האנושות על ידי ראית השגחת ד  ואז תיקון תאות הצרכנות המופרזת של האכילה וחזרה לעמדת של אכילה בקדושה  כמו של אדם הראשון אכילה רק מפירות האילן ותו לא.!עד אדר המשך תיקון  האכילה. ומחיית עמלק על ידי משיח בן יוסף עד גאולת  ניסן דרך אכילת המצה והמרור  משיח בן דוד וכניסה לארץ.ובדורינו אנו דור משיח בן יוסף שלפי הרב רק הוא מוחק את עמלק   הרוצה למנוע תיקון האכילה והצריכה  האנושית וכניסת ישראל לארץ ישראל שהיא מקום תיקון המוסר,בכלכלה ובפוליטיקה. וזה התיקון התחיל  מדור פסח מצרים עד לדורי פסחי דורות עד היטלר ימש וזכרו בדורינו שרצה למנוע את ישראל לתקן את האכילה את העוצמה האנושית הטבעית.בה בכל זאת התנועה הציונית לפי הרב קוק בהספדו על הרצל הצליחה לגבור על עמלק ולהקים את מדינת ישראל ראה הספדו של הרב קוק על הרצל ופירוש הרב אשכנזי על דבריו הקדושים בספר מספד למשיח.הרב מסביר את האחריות שיש לנו לישראל להחזיר את האדם לצרוך רק מפירות האילן בגן עדן של חיים אידאליים  שהם יגיעו דרך התהליך של הקמת ממלכת כהנים במדינת ישראל על ידי שני המשיחים הראשון בן יוסף והשני בן דוד.גאולת פורים  עם בנימין לפני גאולת פסח  שיכלה להיות מבלי שום קריעה מורכבת של ים הסוף אלא ידירות להיות דור המשיח המגיע ישר לירושלים..  

 

ישנו בהחלט קשר בן שני פירושי ענקי עולם אלו רבי יעקב אביחצרא ורבי צדוק הכהן מלובלין. נושא המים בולט רבות במצרים הנילוס אחר כך ים סוף וגם בקשת מים לשתות .משה רבינו ניצל על ידי המים. מים המסמלים את השפע את החיים את החסד הגדול יכולים להתהפך למים זדונים דור המבול היה מפותח מאוד הוא יצר לראשונה כלים תעשתיים לשיפור המחיה בייצור החקלאי. אלא שפיתוח זה הוביל אותו לשחיתות מוסרית אישית שהובילה להגברת  התאווה האנושית והפיכתה לדגל החיים. השחתה צרכנית ומינית שהוביל למחיקת הכול על ידי אותו גורם המים. החסד נהפך לדין. וזו התשתית של חטאי דור הפלגה וסדום הגאווה האנושית האגו המוגזם המוביל  למרידה של הדור הפלגה בקבה ואנוכיות ענקית של החברה הסדומית כל אחד לנפשו 

 

לכן דור מצרים תיקן במרוכז את חטא התאווה המרכזי והחזיר את מהות המים את החסד האנושי ואת מיסגור הצריכה והתאווה בקדושה. ולא בכדי בשלח קריעת ים סוף המתקת המים במדבר עם עץ המן זה בחודש שבט. ונשמת משה שיכלה להתגלות בדור המבול ולהכניס את העולם לגאולה לא הצליחה אז והצליחה בדור מצרים. 

אלא שמשה כדברי הארי המובא על ידי רבי חיים בן עטאר הקדוש ראשי תיבות מה שהיה הוא שיהיה , יצליח את תיקון  ההיסטוריה האנושית דרך מידת הנצח באופן נצחי רק בדור   של עקבתא דמשיחא.ורק אז  יהיה  יישום תיקון  דורות  מבול פלגה סדום שהם תשתית כל הדורות עד אנו ימינו. . כנאמר על ידי רבי דוד אביחצרא בספרו פתח האוהל ‘עד מתי מאנת לענות מפני שאמר משה לפרעה: מפני: ראשי תיבות מבול פלגה אותיות נ.י שהן במספר שישים כמו המילה הראשונה של סדום .פרעה המייצג את תשתית כל השיעבודים רוצה למנוע את תיקון הנשמות של דורות האלו שסימלו את האפשרות של יישום הפוטנציאל המשיחי שהיה בהם  

  

דברי קודשו של רבי צדוק  מצביעים על העובדה שחודש שבט הוא בעצם התשתית היסודית שממנה כל האירועים ההיסטוריים שנהפכו לחגי ישראל נובעים.  המרכז הינו תיקון תאוות  האכילה  והתאוה בכלל הצריכה המופרזת על ידי אכילת פירות ארץ ישראל בחודש שבט ; אנו יכולים להתקדם לאדר תיקון גם במחיית עמלק אשר הוא סמל הגאווה והרע האנושי החושב את עצמו לשולט בעולם דרך ההשחתה המוסרית עם סעודת אסתר.ומשם לפסח המשך התיקון העולמ ים אכיל. המצה  והסדר ועד עצרת עם פירות האילן ושתי הלחם במקדש. שבועות שיא ההשלמה האנושית בתיקון האכילה דרך קבלת התורה בהבאת הביכורים הנאכלים בירושלים. 

לכן שבת שירה הינו ההקדמה הגדולה לאומץ של המתקנים את יצר התאווה האנושי ברצון להקים מדינה שהיא ‘מקדש ד כוננו ידיך’ .מדינה עברית אשר בית המקדש במרכזה המכוון לבית המקדש, של מעלה..מדינה הצריכה לחיות עם מסורת העברים מהאבות המיושמת כללית על ידי התורה העברית הממלכתית המתקנת את כל ההוויה האנושית הפוליטית חברתית שהיא תיקון האכילה והתאווה הצרכנית. תיקון מוסריות בכלכלה.

 

הרב  ישעיה אברהם הלוי הורוביץ – השלה הקדוש ספרו שני לוחות הברית . מעמודי התווך של המחשבה של סוד התורה . ומובא רבות על ידי חכמין   שעסקו בתורת התעקון הגאולית הגאולה כמו הרב  אשכנזי ועוד ‘ יש  להתבונן כתיב השירה הזאת ואמרו זל עתה שירה בלשון נקבה  מהו הענין .עוד יש קושיא  בשירת האנשים  כתיב השירה  הזאת בלשון נקבה  ובשירת הנשים  נתהפך מלשון נקבה ללשון זכר כדכתיב אצל מרים ותען להם מרים… ובאיזה זכות  אומרים ישראל שירה  בזכות אברהם  שהאמין בהקבה..העינין הוא מדת הצדיקים הוא מיד שהובטחו  לדבר טוב  לומר שיר ושבח  לשיר מיד  אף שעדיין  לא נתקיים כי זהו מצד האמונה  שמאמינים בדבריו  ברוך הוא וברוך שמו…ומה שמשה רבינו  עה איחר  מלומר  שירה  עד שנעשו המעשים  הוא בשביל  שעדיין  לא היתה אמונה  חזקה בישראל  הדא הוא דכתיב  ויאמינו בד ובמשה עבדו  אז ישיר משה . כלומר אז,באותו פעם  שר משה ולא מקודם מיד שהובטח  מהקבה שיבקע הים… בקש לעשות   חזקיה משיח…שלא הקדים  לומר שירה  קודם שעשית בפועל  מה שהבטחת לו   כי היה לו תיכיף להתלבש באמונה ולומר שירה  קודם..  שעתידין ישראל לומר  שירה לעתיד לבוא  כלומר  עתידין  כשיתבשרו   להגאולה  יאמרו שירה  על מה שעתיד לבוא  דהיינו על הניסים שיבואו…  זהו שירו לד שיר חדש  ואחר כך כתיב כי נפלאות עשה… שהקפיד  הקבה מעשה ידי טבעו  בים ואתם אומרים שירה  כלומר רק  לאחר שטבעו  בים אמרתם שירה..היה לכם להקדים  ולשורר  קודם  הטביעה..ומצינו מדה  זו היתה בנשים יותר מבאנשים  ובזכות נשים צדקניות  נגאלו ממצרים כי האמינו בד ולקחו  תופים.. ונתהפכו  הנשים  לגבורת האנשים  והאנשים לנשים   על כן  באנשים כתיב  לשון נקבה  ובהנשים לשון זכר 

הרב שם כאן ממש  בגודלו הקדוש את בעית חלק מדורינו ,המאמצים רק את.תורת משה  בתור דת מבלי מסורת העברית של האבות שהיא ארץ ישראל, האם לומר הלל בחג העצמאות..שירה היתה צריכה להיות מיד בראית ההליך הגאולי הקורה לפני סיומו מיד בהבטחת האל מבלי  לראות עדיין את היישום.הלל מיד בהצהרת בלפור  שנתנה אפשרות להקמת מדינה יהודית  שהיא היא  הסכמת אומות העולם.. שירה מיד בהבטחת ד שינצלו מהמצרים.הגאולים שמוכנים להילחם עבור הגאולה הם קופצים לים ומוכנים לשיר מתוך אמונה אמיתית מעשית יישומית, האחרים שמעוניינים רק באיזור נוחות של דת בבית כנסת. רק משה רבינו ולא משה הגואל אלה  שרים רק כשרואים שהכל מסתדר בצורה זרה לתורה . אופן של  אמונה משיחית תמוהה אשר  הכל נופל מן השמים מבלי תהליך של יזום ורצון אנושי  של תיקון להחזרת  האדם  דרך ארץ ישראל לכן עדן האנושי עולמי..תוכלו לזהות בדורינו ..

 ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה….וחמושים עלו בני ישראל ממצרים..

. העם כמלמד אותנו אור החיים הקדוש שהוא ערב רב  לא היה במדרגת ישראל לכן הוא היה צריך סבב גדול דרך מדבר,סיני בכדי ללמוד מה זו אמונת העברים! לכן בגלל העם כל ישראל גם נלקחו דרך סיבוב גדול ולא נסעו ישירות לטרץ ישראל.זה הפסוק! לכן לא היה כנאמר על ידי הכל יקר בפרשה זו שום צורך לישראל עצמו את כל הסיבוב,הזה ואז,גם לא  היה צורך בקריעת ים סוף אם הולכים ישירות.

אי לכך הדרגא הגבוהה הינה אמונה בקבה המנהל את הטבע עצמו ואז יוזמת האדם הינו גם מושגחת אין צורך לישראל המכירים את הקבה בניסים ונפלאות! זה,היה צורך חינוכי מאולץ .כך בניסי דורינו שהקבה פעל דרך יטזמות אנושיות טבעיות פוליטיות . ד מנהל הכל . לכן שירה לחמד אותנו לומר אותה כל יום רגיל גם בלי ניסים…

וכך דברי קודשו של הקדושת הלוי.

.רבי לוי יצחק בטרדיטשוב.ספרו קדושת הלוי. על פרשת בוא

‘..בשאלת החכם מה  העדות והחוקים. דהוי ליה למימר על מה העדות הא לפשיטא דמלתא  הוא שהחכם  שואל את הטעם על מצוה זומ ולא על גוף המצוה  ואם כן הוי ליה למימר על מה.וגם התשובה  אינו מובן מה שנאמר אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן דהא הטעם הוא  שהוציאנו הקבה בניסים ונפלאותצ ומעבדות לחירות…

.ונראה כי יש שני בחינותצ בעבדות ד יתברך.בחינה אחד  כשאנו רואים את הניסים ונפלאות שמשנה דבריםמ הטבעיים  ועושה בהם כרצונו מכח זה  ניכר שהוא יתברך מושל בכל ומחוייבים כל ברואיו  לעבדו ביראה והדרך השני  הכרה אמיתית  במה,שהוא יתברל ברא כל הברואים  במאמר פיומ משום הכי בידומ לשנותן  וזהו הדרך היותר טוב ומכח זה  אין חשוב,אצלו  הידיעה מצד,הנס    יש לו השגה אמיתית  שהבורא  הוא ברא  כל הנמצאים …והנה החכם בחכמה אמיתית  אין זה דרך הכרה מצד ניסים  של השם יתברך  כי אין זה חשוב,אצלו  כי כבר הגיע למדריגה גדולה מזו ומשום הכי אין הנס,בעיניו  פלא כלל  כיון שהוא ברא הכל  בידו לשנותן לכל  אשר יחפוץ.וזהו שאלת החכם  מה העדות  רצה לומר כיון  שהוא יודע  שאין הנפלאות  פלאים  מצד,הבורא .  והנה מעשה פסח  ומצה מורים על עבודת ד, מצד,ניסים ונפלאות.על זה שאלת החכם  למה הוא כך הלא אנחנו מכירים  אותו יתברךמ הכרה אמיתית ולא יפלא ממנו  דבר,לעשות. .על זה השאלה בא התשובה  אין מפטירין. . כי המצוה והפסח  מורים על הניסיםמ וזאת עבודה  העומדת לעד..מה שאין כן  הדרך השני  אין בן אדם  כי אם אחר קדושה וטהרה והתמדת עבודתו  אם כן דר העבדות שמכח הניסים  ונפחאות עומדת לעד…’

 רבינו שלמה  אפרים .פירושו המהותי כלי יקר על התורה.רבה של פראג.

‘ויבואו בני ישראל  בתוך הים ביבשה  והמים להם חומה   ..

.ובני ישראל הלכו ביבשה  בתוך הים  והמים להם חמה..

‘כאן הקדים תוך הים  ליבשה  ובסמוך  אמר בהיפך זה ובני ישראל  הלכו  ביבשה  בתוך הים גם כל הפסוק ההוא מיותר וכאן נאמר  והמים להםצ חומהנ מלא בויו ובסמוך נאמר חמה חסר  בלא ויו , ובילקוט  מסיק  שהוא לשון אף וחימה לפי שהיו ישראל  נתונים  בדין אם להינצל  אם להטבע  עם המצרים.ועל פי זה נוכל לומר שהיו בישראל  כיתות כיתות  על הים מקצתם צדיקים  מקצתם קטני  אמנה כנח דנאמר בו מפני מי המבול שלא נכנס בתיבה עד שדחקוהו מי המבול.והנה הטובים  מישראל  באו תיכף אל הים באמצעיתו  אעפ שלא ראו היבשה  עדיין, מכל מקום האמינו  הד, ובאו אל תוך הים  ואחכ  ראו  היבשה  ולהם  היו המים לחומה  להגין בעדם.אבל הפחותים בנים לא אמון בם  הלכו תחילה  ביבשה כי לא האמינו  באלוהים  על כן לא נכנסו  אל תוך הים  עד שראו תחילה היבשה ולהם  היו המים  חימה  עזה כי היו נתונים לדין אם להינצל או להיטבע .ומטעם זה נאמר  למעלה ויבואו  להורות שמיד  בבואם נכנסו אל הים  קודם שראו היבשה ולמטה נאמר  הלכו  כי אעפ  שראו היבשה  מכל מקום  לא האמינו עד שהלכו תחילה  ביבשה ואחכ נכנסו אל תוך הים…’ 

דברי הלימוד ההיסטוריים של הכלי יקר תקיפים במלואם עד דורינו שרק הנכנסים בתוך הים של כל הקשיים הצליחו להקים מכל העדות את המדינה העברית בארץ ישראל.והמבקשים לראות קודם יבשה של זכויות עולה מחדש באו או מגירוש או מאינטרס אז הם נדונים האם יזכו להגיע לארץ ישראל בכלל או יחיו עם הגויים גם באצטלא של  שליחות אין סופית ומפחד לירטב או להגבר על קשיי המים של הגאולה בארצינו .ואין מים אלא תורה.ואין תורה כתורת ארץ ישראל! זכות יש לנחשוני דורינו שנקראים צדיקים ; כך אור החיים הקדוש קורא לנחשון בן עמינדב צדיק ראשון כי הוא קפץ לים והכריע בכוח מעשה זה את כל הגאולה. זהו שמו כנאמר על ידי הרב אשכנזי נדב מלשון התנדבות . והנה כך מלמד אותנו הכלי יקר .

כלי יקר. ‘כך שילוח האמור כאן  על הערב רב ובעבורם היה צריך  להסב אותם שלא יחזרו למצרים בראותם מלחמה  אבל בעבור ישראל  לא היה צריך לכל זה הסיבוב  כי בני ישראל  עלו חמשים מזויינים  כי המה בנים אמון בם בני מאמינים  ובוטחים בתשועת ד וזו היא כלי זיינם  על כן היו בטוחים  במלחמה .אבל כל מיעוט הבטחון  בא להם מן הערב רב כי קרוב  הוא רצה לומר חדשים מקרוב באו  ולא נשתרשו עדיין באמונה…’

רבי צדוק הכהן מלובלין.פרי צדיק.

‘מאמר א ‘כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער וזה שדקדק במדרש רבה מי צוח וי פרעה  גם למה נכתב כאן בשלח פרעה..באמת ידוע שבודאי לא נצרך למכות כי אין  מעצור לד להוציא בני ישראל בעל כרחו דפרעה  בלא שום מכה.רק מפני  הקטרוגים  מה נשתנו  אלא מאלו  שהיו ישראל מוקפין  בקליפה כעובר במעי אמו..ועל זה הוצרכו להיות נגוף  למצרים ורפוא לישראל שנתבררו ישראל ובכל מכה  יצאו  ממדרגה אחת בקליפה ונכנסו  במדה אחת בקדושה  מתתא לעילא..ועל כן הוצרכו  ישראל לצאת ברשותו של פרעה .וזה שנאמר ויהי בשלח פרעה את העםמ שיצאו ברשיונו  מפני שהיו משוקעין .וזה שנאמר  ויהי דצוח פרעה וי ששלחתי  את ישראל  כיון  שהיה סיפק בידו  שלא לשלחם  ולא היו יוצאים  בלא רשותו.וזהו וי באמת גם כן שהיו ישראל  משוקעין כל כך  בקליפה  שאם היוממתמהמה עוד שעה  חס,וחילילה לא היו יכולים לצא משם. ..ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב שהיה להקליפה כלב נובח מקום לקטרג רק שהשם יתברך לא היניח לקטרג.וקריעת ים סוף היה בזכות  האבות דאז היה  גם כן קטרוגים..וגאולה העתידה כתיב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות שגם גאולה העתידה יהיה בעתיקא שהוא פלא עליון.אך להיפך  מגאולת מצרים  דשם היו  לא זכו אחישנה שדלג השם יצברך על הקץ כדי שלא ישתקעו  חס וחלילה לעולם..

 .ואחר כך אמר במדרש  רבה מי אמר וי משה אמר וי. ואיני נכנס עמהן לארץ. וגם צעקת משה וי  הוא שייך למה שנאמר בשלח  פרעה  שמורה שלא נשלמו ישראל  מצדם ולא היו ראויים לצאת  ביד רמה  בלא רשות פרעה  רק בשלח פרעה שיצאו  ברשותו.. ויצטרכו עוד לגלויות  מזה ידע  משה רבינו  עה  שאינו נכנס עמהם לארץ .שאם היה  נכנס,עמהן לא נשתעבדו  עוד ישראל בשום גלות ולכן  כיון  שראה שלא יצאו ביד רמה  בלא רשות רק פרעה  הסכים ושלחם , צוח וי שאינו נכנס עמהן לארץ . ..

רבי דוד אביחצרא אחיו הגדול של הבבא סאלי זצוק”ל : 

‘וזהו ויהי בשלח פרעה ולא מבעיא בשלח ישראל שהם יחידי סגולה . אלא אף גם זאת בשלח פרעה  את העם  שהם הבינונים . ..ינחם העם שהם הבינונים . פן ואולי יגרום החטא . וינחם בראותם מלחמה . ובכן לעומת זה  ויסב  אלוהים את העם   שאינו חזק כל כך . אכן לעומת  ישראל יחידי סגולה . אם היו  להם לבדיהים  לא יחתו בלכתם  בדרך סלולה . וזהו ותמושים  בני ישראל ומזורזין בכל מיני  זין של קדושה   עלו  להם מארץ מצרים   ואז, מימלא וגבר ישראל  וקל וחומר שלא ישובו  מפני כל אם  לא עמא דבר . ואך לעומת העם דווקא  ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף 

זהו ההבדל בן דרגת העם בכינויו הלא מאמין בגאולה ובהקבה ודרגת ישראל  אותיות  שיר אל המאמין בגאולה ורוצה ליכנס ישר לארץ ישראל מבלי סיבובים במדבר..או בפריס לונדון או מקנס…או בהסתגרות רק הד אמות של הלכה מנותקת מההיסטוריה הההלכתית המדינית לאומית. דברי נבואה ממש של הרב לדורינו..הבדל בן המאחרים והמתנגדים העם ..לישראל  השותפים עם אל בחזרה לארץ ישראל ובקידום הגאולה..שירה חדשה שיבחו גאולים ..ישראל דרגה גבוהה העם נמוכה . ודי לחכימה ברמיזא.. . 

 

הרב יהודה לאון אשכנזי זצ”ל. בשיעוריו בצרפתית השנת 1987 ן1995.: ‘.ישנם שני שלבים כהסבר המהרל מפראג  הספרו גבורות ד  בגאולת מצרים, שלב היציאה מגלות מצרים שזה היציאה משלטון האדם על האדם וזה מהות ששת ימי חג הפסח.ואירוע קריעת ים סוף שהוא גאולה שניה המסמלת את השליטה על הטבע של הדטרמניזם ואפשר לשנות את הטבע על ידי הנס והטבע הוא לא סוף פסוק.כאן מבינים שאיך חכמי מצרים לא יכלו להסביר את חלומות פרעה למרות פשטותם , כי לא יכלו לשנות את הדוקטרינה שלהם שחוקי הטבע הכלכליים חברתיים לא יכולים להשתנות.מזכיר את הדוקטרינות של המעצמה הסובייטית שחשבו שאין שינוי.וגאולה זו מיוצגת ביום השביעי של פסח.אלה הם 2 גאולות שישראל בישרו לעולם.לכן העולם הנוצרי חוגגים את paques בלועזי לעבור מצב  כי הם אימצו את הבשורה העברית שאפשר לצאת מהגלות האנושית  רק שסילפו את המהות.. 

ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים .ויסב אלוהים את העם דרך ים סוף וחמושים עלו בני ישראל ממצרים.רואים כאן פלא איך העם שרק עכשיו יצא מהגלות מפחד ממלחמת כיבוש הארץ ולכן צריך לסגת מהתוכנית הראשונית של הכניסה הישירה לארץ .ויש כאן מושג העם ומושג ישראל   העם זה לפי הפרשנים הערב רב (ראה רשי  רבי חיים בן  עטאר  הקדוש   הכלי יקר זוהר..)וישראל זה ישראל  עםצמסורת האבות.העם הערב רב שמשה הוציא ממצרים היו מוכנים לקבל את תורת משה את תחום הדתי religion     ולא את התחום הממלכתי מדיני של ארץ ישראל.הם מוכנים להפוך את ישראל לדת ולא לממלכה בארצה כי אין להם את מורשת האבות . ולכן  אותו עם רוצה לחזור למצרים.זה ממש מקביל לדורינו על אותו חלק מהעם המוכן רק לתורת משה ולא לארץ ישראל! ולפי השלה הקדוש יד 5 מדרגות נפש רוח נשמה חיה יחידה  ביחיד או בעם., וזה חמש המדרגות הכתובות בפסוק.3 פעמים העם פעם ישראל ופעם חמישית עם בני ישראל. 

לכן יש מדרגות בעם וחלק היחידה הוא העליון.. 

ונשים לב לפי הפסוקים שאם העם לא פחד אז היו נכנסים ישר לארץ ישראל זו הסיבה של העיכוב במדבר 40 שמה הכתובה בפסוק ולא סיבת תורה בסיני.  זו התוכנית .לא כתוב בפסוקים כאן שהלכו לסיני לקבל תורה.הלכו למדבר מחשש המלחמה של חלק מהעם כמו אז ועד היום לא מוכן למאמץ של הגאולה של הקמת מדינה..

אני רגיל לומר שלמי שמתגייס למכבי אש לא מסבירים  לו שמים מכבה את האש,זה ברור לו..כך ישראל היה לו מסורת האבות ולא היה צריך בכלל לקבל תורה בסיני. היא היה יכול לגלות אותה בעצמו מיתוך עבריותו כמו האבות  אלא שלא זכו והיה צריך סיבוב במדבר של סמינר עם ראש הישיבה משה ולקבל את מהות המסורת העברית  בקול תרועה..ובדיעבד היה צריך שלבים חינוכייים   בגלל חלק המפחדים של העם..כי לא יכלו לעמוד בתוכנית המקורית של יציאה מצרים ישיר לירושלים ושם  לגלות מיתוך נשמתם הפנימית את התורה  בירושלים.:   השלבים בדיעבד.יציאה ממצרים חינוך במדבר מתן תורה. מסתברים כנחוצים  לאות דור .ותמיד יש את הנחשונים המאפשרים את דחיפת הגאולה לפי מקורה ומטרתה בגלל מסירותם ויוזמתם האישית כמו נחשון אז ובן גוריון או הרצל בדורינו שקפצו לים ואפשרו את הגאולה השלישית.ורואים בדורינו ממש את כל הפועלים והנפעלים והמורכבויות הדומות .בעצם אז  כמו  בדורינו רוב העם לא רצה לצאת מהגלות .. ורק הנחשונים מקדמים את ההליך. המדרש אומר ויהי זה וי לפרעה שלא רצה לתת להם לצאת ווי למשה שלא הכניס אותם לארץ..וכל זה כי בשלח פרעה ..ולא רצו לצאת מיוזמתם..ממש דורינו..’ 

הרב אשכנזי:עמלק הרוצה לבטל את הזהות העברית ולהיות הוא הראשית להחליף אותה בעצמו תוקף את ישראל ביציאה מן הגלות תמיד.ביציאת מצרים בשיבת ציון בבית שני עם המן ובחזרה השלישית עם היטלר וכל העולם..’ 

 

הרב שאול דוד בושקו .ספרו קולו של פסוק.: ‘ ויהי בשלח פרעה..וכי פרעה שלח את העם ? הלא ד הוציאנו ממצרים.. אין ערך לאדם אם אין הוא עושה דבר בעצמו וד פועל במקומו.. מה שקרה  ביציאת מצרים הוא  טרגדיה  גדולה ..ויהי בשלח פרעה  העם יוצא בעל כורחו  על אף הקשיים במצרים  לא היה העם מסוגל לנקוט יוזמה  לקחת את עתידו בידיו ולמרוד  גם בגאולה שאנו זוכים לחיות בה בדורינו  אנו עדים לתהליך דומה .ניצני החזרה לארץ ישראל  נבטו מכורח האנטישמיות ..תם עידן הפסיביות . עליכים להיות שותפים בגאולתכם ..’ 

  

ולכן  מלאכה זו לא קלה .ואנו רואים שרק הנחשונים של החמושים אחד מחמישה כדברי רשי הצליחו לצאת  מהמצרים של התאווה המצרית ולהיות משוררי השירה החדשה אשר שיבחו גאולים. ורק אז אלו חלוצי התיקון האישי של התאווה קרעו באומץ ליבם את המים של ים סוף עם האומץ לא להיכנע לשום מכשול פיזי או נפשי או כלכלי ולצאת בפועל מן יצרי תאוות סיר הבשר של מצרים והגלויות..במסוה של שליחות מדומה  בגלות או כאן דלא מסתיימת, וגם להיות חלוצי הגאולה להגיע בכל מחיר לירושלים. 

 

הרב משה בושקו-   ספרו נתיבות משה: ‘  ויהי בשלח …ויהי מכוון הכתוב לצרה כלשהי וכך גם כאן ענין רע הוא שיצאנו ממצרים רק ‘בשלח פרעה את העם ‘ שגורשנו על ידי השליט תחת אשר ננהג כפי הראוי לנו שנשאף  לגאולה שנכשיר את עצמינו לקראתה ושנצא מלכתחילה ביד רמה ..‘ רעיון הנמצא באור החיים הקדוש על ויהי. זהו בעצם המסר. אמנם שבת שירה היא שבת היציאה מכל מצרי מצרים האישיים והלאומיים. אלא שהיה דרוש גירוש העברים וחלוציות ה20 אחוז שיצאו רק בכדי לאפשר את הגאולה את השירה האמתית ואת תיקון  האכילה הראשונה של אדם הראשון. לכן יש שם מיוחד לשבת בשלח. ולכן דורנו גם שגורש מהגלות ורק החלוצים , ובכל משפחה היה חלוץ שעלה עד ימינו,  בנו את הארץ וממשיכים לבנותה שר את שירת חירותו במדינתו אשר בוודאי תהיה שירת דור התורה של יציאה מגלות אדום וישמעאל. 

 

אשירה כשירת ישראל בביאת הגואל  אז ישיר ישראל את דברי השירה. פיוט של עדות צפון אפריקה בשבת פרשת שירה ובשביעי של פסח. 

 

שבת שלום מאיר משה ואקנין

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן