תורת סיני ללימוד אמונה לדור דעה ולאנושות לקראת קיומה בירושלים

לפני קבלת התורה חשיבות העלאת חכמת יתרו בתורה ומהות הגר.תורה במדבר סיני דווקא המסר עבור האנושות והכרחית לחינוך דור יוצאי גלות מצרים בעקבות הסירוב ליכנס לירושלים ישירות.תורת סיני במקומה בירושלים מטרת בריאת העולם הגאולה ותיקון העולם

לומדים בפרשה:

נכתב ע”י מאיר משה ואקנין vakninemm@gmail.com 

שבת פרשת יתרו .נושאים  יסודיים המתוארים בפרשתינו בשבת זו מתגלים ומאירים כהוויתם  הנצחית  במציאות הממשית ההיסטורית מעת מציאותם בזמן גאולי גלות מצרים ועד דורינו גאולי  גלות אדום תשתית כל הגלויות .שם הפרשה  מהוה  בהבנת גילוי מסריה  בעולם המציאות את מהות הפרשה וצורך לימודה ויישומה היום בחברה הישראלית ובתיקון החברה האנושית בכללותה. פרשני חזל ממדרש התנאים  התלמוד  רשי רבי חיים בן עטאר הקדוש רבינו אפרים מפראג הכלי יקר ועד רבי דוד אביחצרא  רבי יעקב אביחצרא השלה הקדוש  הפרי צדיק הרב קוק הרב  אשכנזי   מביאים את התורה של ‘השמים’  ל’ארץ’ של אותו דור הקורא אותם.

נושאי הפרשה הם מציאות היום וממש עכשווים במדינת ישראל : מטרת קבלת התורה תורת ישראל מקום  הגאוגרפי של נתינתה  בסיני הלא קדוש או בירושלים הקדושה במדינת ישראל, גיור המתלוים לעמינו ,ויחוד מערכת המשפט הישראלית תורנית. האורה המיוחדת של  עניינים  אלו מרכזיים כסדרם המכוון בפרשה.ראשית נושא הגירות של התקרבות יתרו ושנית  נושא מטרת המשפט התורני ישראלי  הלכות התורה.ושלישית קבלת התורה  בהר סיני אשר אין לו שום קדושה נצחית הפוך מהר הבית בירושלים שהוא בית תפילה לכל העמים.נושא מתן התורה על ידי הקבה בסיני דווקא במקום  מקומה המיועד מתחילת יציאת מצרים בארץ ישראל. מטרת יציאת מצרים המפורשת בתורה כנאמר בפרשת שמות :’וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש.. לא מוזכר בכלל הר סיני או קבלת תורה בתור מטרת יציאת מצרים.ציון  עובדה זו מרכזית היום. להבנת מה זו תורה מי  אנחנו באמת ומה מטרת התורה מולצכל האנושות.מטרת היציאה מגלות מצרים תשתית היציאה מכל הגלויות עד ימינו , הינה להגיע לארץ ישראל להקים בה ישות ממלכתית מדינית קדושה מיוחדת שבה נקבל את התורה בירושלים .תורה שמימלא מוטבעת בישראל העם העברי ממסורת עברית של האבות.עובדה מצוות רבות כגון דינים מערכת המשפטית הישראלית פרה אדומה שבת ניתנו כבר בפרשת בשלח.רשי .שם שם לו חוק ומשפט ..דינים ופרה.אז מה מקום ההתגלות דווקא בסיני האם זה היה לכתחילה או הכרח לפי מצב הרוחני של יוצאי מצרים אשר איחרו את יציאתם ואז מהותם העברית עומעמה והיה צריך מיד להעלות אותם אל על? נושא זה  אקטואלי לפי הסברו  בלשונו הנפלא ומותאם לדור פדיון נפשינו לדורינו של הרב יהודה לאון אשכנזי מענקי רבני אלזיר צרפת וישראל בדור הזה, וגם מובא במדרשים ובפרשנות חזל אשר מציין שאפשר  להתרגל למהלך האירועים שקראו בדיעבד ולעשות ממטרת יציאת מצרים רק קבלת התורה בסיני (למרות שזה רק בדיעבד ולא כתוב בשמות בהתגלות הסנה  ראה פסוקים שכתוב בהם יציאת מצריםמועליה לארץ) והסתובבות בכל העולם בגלות לנצח ואז ארץ ישראל תהיה ‘ ארץ הקדושה’terra senta   בלטינית  בתור יעד משיחי תיאורתי לא מיושם דבר קדוש שמימי מרחוק מבלי אמונה של יישום במציאות  חברתית אנושית.אפשר גם להיות בארץ ולומר שסיני זה העיקר והארץ זו אק מסגרת לתפעל בה את סיני והיא חלילה לא העיקר אלא סיני העיקר.מדינת ישראל תהיה ארץ הקדושה של ביקור לתפילה או לvacance…’.הר סיני נהפך אז למטרה של הכל ואז אנחנו נהיה לפי השקפה זו רק religion דת עם בית כנסת ולא מדינה אשר כדברי מרן הרב קוק צריכה להיות כיסא ד בעולם!הרב היה אומר שיש שלוש סוגי יהודים:מי שיצא ממצרים הגיע  לסיני ונשאר בסיני אידאולוגית וגיאוגרפית , מי שיצא ממצרים דילג על הר סיני ונכנס ישר לארץ ישראל ומי שיצא ממצרים עבר מסיני כי היה הכרח מיד  חינוכית לקבל את תורת משה ונכנס מיד לארץ עם התורה הממלכתית.משאיר  לקורא זיהוי החלקים האלו בעמינו  מאז ועד דורינו דור הקוממיות. נזכיר שכמו אז גם בהקמת מדינת ישראל על ידי אחד מנחשוני דורינו דוד בן גוריון היו כאן רק עשרים אחוז מהקופצים בים מבלי לראות יבשה( ראה כלי יקר על הנושא  בבשלח). וגם מתוך אלו שיצאו ממצרים  רק יהושוע וכלב נכנסו(ראה משך חכמה על וחמושים יצאו בני ישראל שד,עשה כל הניסים רק עבור כלב ויהושוע מסתבר…מביא את הגמרא בסמהדרין האומרת וכן לימות המשיח). ואז נשאלת שאלה מרכזית האם פרשה שבה ד מתגלה לעמו ישירות,, מצד הכרח חינוכי של מצב ישראל בעקבות גלות מצרים כי המציאות דרשה זאת, לדבר עימם ולתת את תורתו, דווקא היא תקרא יתרו.? אמנם אישיות גדולה ראש וכהן מדין אשר היא ארץ בעלת קשר בשורשה עם אברהם שמדין יוצא ממנו לאחר חזרת הגר לאברהם ונישואיה בשנית איתו לאחר מיתת שרה, מדין נולד לאברהם.ראה בבראשית.

אלא שבכל זאת לקרוא לאירוע מכונן גם אם כי לא מתוכנן; של קבלת התורה ,אמנם במדבר ולא בירושלים,  בשם כהן לשעבר של עבודה זרה שהתגייר!. נקשר את שני הנושאים המהותיים כאמור הגיור וקבלת התורה לקריאת  הפרשה יתרו.מה הקשר בן יתרו הגר   לתורה ולתפקיד ישראל מול העולם ומה מהות הקשר בן משה ששהה המון שנים אצלו  דווקא.הקשר של נתינת פרשת מתן תורה על שם יתרו מלמד על תפקיד התורה במציאות העולם בעולם תתאה מלבד התורה של העולם העליון. התורה אשר היא לכל באי תבל להעלותם אל על היא תורת פרשת יתרו ויש תורת משה לפני עצת יתרו (שתיהן הם תורת משה) אשר היא רק לישראל תורה עילאה. כדאי לדון על תועלת  המהותיתצשל מערכת המשפט  לפי עצת יתרו ולפי ראיה המשיחיתצשלתמשה רבינו.

רבי דוד אביחצרא  אחיו הגדול של רבי ישראל אביחצרא.ספרו פתח האוהל. : ‘וישמע יתרו…כי הוציא ד את ישראל ממצרים.

ערות הארץ שהיו טמועים בה וגם עדין מתן תורה. וגם להם חוקות גויים כידוע כההיא מה אלו אף אלו..ואפילו הכי אחרי כן ששבו  להם בתשובה שלמה והוציאם ממצרים  ד ברוך הוא זכו   להם  למתן תורה  ולכל המעלות . וזהו ששמע והבין יתרו  ומכוח זה בא לו . כי אין מעצור לפניו יתברך אפילו גוי שהיה טמא  ומטמא בתוך הקליפה  כיון שבא ונתגייר וחזר לו וקבל  עליו עול תורה ועול מלכות שמים  בשלמות זוכה  לכל  המעלות.

להבין את דברי רבינו הרב דוד אביחצרא מענקי חכמי מרוקו  וישראל (כדאי ללמוד בספרו פתח האוהל ספר עם עקרונות יסודיים נמכר בספריה הספרדית בירושלים) נביא את  תורתו של הרב יהודה לאון אשכנזי זצל בשיעורו שנת 1996 בצרפתית.נקדים ונאמר שהרב אביחצרא מסביר שני עקרונות יסודיים והם למה יתרו הגיע להתגייר  רק עכשיו הרי משה היה אצלו שנים ובטח דברו ביחד.  הרב אביחצרא מסביר כי יציאת מצרים בפועל של ישראל המשועבד מראה את ההשגחה  של ד בהיסטוריה ושאפשר שינו על ידי תשובה במציאות האנושית היסטורית.זו תוצאה  של שבירת חוקי הטבע והעבדות האנושית המוטבעת בטבע של האימפריות המידרדרות ואז ותפקיד ישראל מתוך זה. דברי הרב הם תשתית הסברו של הרב אשכנזי  מלבד סגנון  חידוש הצורה של הוראת הרב אשכנזי.

‘ ימשה היוצא מארמון פרעה ביודעו על עבריותו אלא שחי בשתי תרבויות מקבילות המצרית והעברית, רואה איש מצרי תרבות המצרית מכה איש,עברי תרבות העברית מאחיו.הוא עדיין לא החליט מי זה אחיו( ראה הרב אבן עזרא על המילה מאחיו המביא זאת).הוא מתאכזב מהתרבות המצרית הלא מוסרית.שוב הוא יוצא ורואה שני אנשים עברים רבים וזה סותר את העיקרון של תורת משה ואהבת לרעיך כמוך .ואז הוא מתאכזב מהתרבות המצרית וגם מהעברים אחיו ,העברים שהלשינו עליו לפרעה.משה המתחיל את הליך הגאולה מיוזמתו בורח במודע למדין.מדין בנו של אברהם והגר יש,לו קשר לאמונת אברהם אלא שעוותה עם הזמן.וישב על הבאר  רשי למצוא את זיווגו.משה מאוכזב מישראל  של מצרים מעונין ליסד ישראל אחר ממדין.משה בוודאי דבר תאולוגיה בבית מדרשו של יתרו שנבע מתורת שם ועבר למי שיודע מה זה.לכן מדין היא בשביל משה  תרבות מרכזית שאפשר להחיות ממנה את השילוב העברי מדיני תשתית לקישור לעבריות של אברהם מלכתחילה  מתוך תרבות מדין. ולקח זמן למשה להתנתק מתרבות מדין .ויתעבר בי ד למענכם.קריאת המקובלים היא ויתעבר מלשון עברי..עבריות משה בהתחלת דרכו…ואנו רואים זאת בימינו כל  אנשי המחשבה היהודים באירופא שעם אכזבתם  מהקהילה היהודית אימצו את תרבויות העמים.

אלא שד,אומר למשה תציל את העברים דווקא של מצרים.יתרו המאמין בתורת א-לוהים שמנהל את העולם דרך חוקות הטבע מגלה על ידי הסברו של משה לאירועי קריעת ים סוף ועמלק ששמע; את מימד י ה וה שזה  גילוי של ההשגחה הא-לוהית במציאות דרך התערבות ושינוי הטבע.וזה חידוש ענק ליתרו.הוא עובר ממאמין בא-לוהים של הטבע   של בורא כוחות הטבע ואז בדטרמניזם מוחלט של שליטת כוחות הטבע הגם שנבראו על ידי הא-ל ; לאמונה  באדוני  המשגיח בעולם הטבעי הזה שברא ומנהל את ההיסטוריה האנושית .ואמונה חדשה זו היא חידוש של אמונת ישראל דרך הנס של יציאת מצרים. וישראל הוא האחראי להביא אמונת זו של ההשגחה של הא-ל בהיסטוריה לאנושות…הגמרא בסוטה קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף.מה קשה לד ..אלא שבזיווג יש זיווג שני שהוא רוב הזיווגים שהוא מורכב. כי פעמים צריך שהזיווג השני  יסתלק פיזית בכדי לאפשר את הזיווג הראשון. וזה הקושי לתורה שהיא באמת אוניברסלית לכל האנושות להציל אותה גם מצרים הם יצירי הא-ל..וכאן היה צריך להקריב את מצרים בכדי להציל את ישראל ..כאן לומד יתרו על האונברסליות האמיתית שהיא מתוך תורת ישראל.הכישלון כאן הוא שהיה צריך לאבד את מצרים בכדי להציל את ישראל.והתורה רוצה להציל את כל העולם.. ויתרו ראה גם מלחמת עמלק .אותו עם הרוצה להחליף את ישראל וגם להשמיד אותו  תוקף את ישראל בכל יציאה מהגלות.ביציאה ממצרים בשיבת ציון עם המן בבית שני וביציאתינו מגלות אדום עם היטלר וכל העולם.את ההשגחה ההיסטורית הזו במציאות ההיסטורית ולא רק דרך חוקי הטבע לומד ובעיקר רואה מציאותית היסטורית יתרו ביציאת העם מהגלות ולא דרך לימוד תיאוטרתי בבית מדרש.וזה מסביר לו משה שיבין מה  הוא שמע

הסברו של הרב אשכנזי מסביר את תורת הרב דוד אביחצרא שהובאה כאן בהסברו המרוכז  על כי הוציא ד את ישראל ממצרים.

 

הרב דוד אביחצרא :‘גם הוא על דרך שלושה כתרים שכתרה גדול מכולם וזהו וישמע יתרו  שמע והבין  וקבל עליו כתר תורה.כהן לעמת כתר כהנה  מדין לעמת כתר מלכות  שכאן היו וכאן נמצאו .בשלושתן כלולים בכתר תורה כידוע.גם רמז מדין גימטריא מלך דוד.’

קבלת תורת משה על ידי יתר שזוכה בה , אשר הוא יתרו מסמל חכמה אנושית גדולה מאוד של סידור הניהולי של המערכת השילטונית משפטית , מביא את הקדושה שיש בכהונה ובמלכות מול האומות שיושפעו גם הם בדתיותם ובמלכותם.ץ. . הינו דבר חשוב מאוד.לכן נושא הגירות וסידורו בחברה התורנית הישראלית יש לו השפעה על כל האנושות..כי הגר הוא שיביא את בשורת התורה בצורה התואמת את הגויים..

הרב אבוחצרא..‘אנכי ד א-לוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים .’לעמת שתי תורות .  (תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם כנגד יהוה  אלהים .פירוש בינת האוהל על דברי הרב)..שעל מנת כן הוציאנו מערות הארץ כביכול בכבודו ובעצמו  מלהיותנו עבדים לעבדים רק ואך לו לבדו . בכבודי ובעצמי שלא על ידי מלאך  . גם בגאולת מצרים היא הוראתו יתברך באלהותו  על ישראל עמו שכה יעשה וכה יוסיף בכל הגלויות עד ועד בכלל גלות זה המר של אדום. אשר הוצאתיך מארץ מצרים . ככה בכל הגלויות אעשה לך וזהו מבית עבדים ראשי תיבות של עבדים: בבל מדי יון דם עשיו שהוא דרך עשו הוא אדום גלות אחרונה  מכלם . מי שפרע מהראשונים  הוא עתיד ליפרע מהאחרונים וזה לך האות והמופת אשר הוצאתיך מארץ מצרים  גם ראשי תיבות א-לוהיך. : אתה הראת לדעת כי יהוה הוא הא-לוהים דהיינו הנזכר כימי צאתך מארץ מצרים..

גם ג תיבות אנכי ד א-לוהיך כל אחת לעמת שתים שבסיפא..אנכי לעמת אשר הוצאתיך בכבודי ובעצמי..ד לעמת מארץ מצרים שבכבודו .ובעצמו. , בשם המיוחד  . א-לוהיך לעמת מבית עבדים כההיא עבדי הם ולא עבדים לעבדים. ‘

דבריו הקדושים והמרכזיים של הרב מבהירים את הקשר ההדוק בן היציאה מהגלות על ידי הא-ל בעצמו לקבלת התורה. אין תורה בגלות.לכן ד מתגלה בהיסטוריה הישראלית בכדי להוביל את ישראל למטרתו אשר היא מדינת ישראל ולא לישאר תקוע בהר סיני.להביא את התורה למקומה.זוהי גישת רבי יהודה הלוי המהרל וכל החכמים לפי פירושם על התורה שזה גם בברור כדברי הרב כתוב.

רבי חיים בן עטאר הקדוש. והייתם לי סגולה מכל העמים..’.  עוד ירמוז סתר עליון לפי מה שקדם  לנו כי ענפי  הקדושה נתפזרו בעולם ואין מציאות להם  להתברר  זולת באמצעות ישראל וביותר באמצעות עסק התורה שהיא כאבן שואבת ניצוציה במקום שהם .ואותם ניצוצי הקדושה גם להם יקרא סגולה .והוא אומרו והייתם קרינן ביה והויתם כי הם יהיו הווית סגולה מכל העמים אשר נפוצו שם באמצעות התורה . כי לי כל הארץ  כאן רמז שיש לו סגולה  מפוזרת בכל הארץ .וזה טעם פיזור ישראל בארבע כנפות רוחות העולם.לחזור אחר סגולה.והנה זולת עונם של ישראל  היו יכולים  השגת הדבר בלא פיזור בעולם אלא בכוח  עוצם תורתם היו מולכים בכל העולם ושואבים כל בחינות הקדושה מכל מקום שהם.ובאמצעות החטא תש כוחם  וצריכין לרדת שמה לברר הטוב ההוא..’

הדברים של הרב הקדוש עליונים: ישראל צריך להשפיע על העולם ולעשות את תפקידו המשיחי של הכללת כל ערכי החשיבה האנושית  בקדושה התורנית נבואית ישראלית שהיא תשתיתה ממדינתו .וזאת יכל ישראל לעשות מארץ ישראל עצמה שהיא מקום התורה ולא חול.אלא שהיינו צריכים לסבב ארוך היסטורי בכדי להבין זאת.גם לאחר העלאת ערכי העמים לא הצלחנו חלקית להשפיע אי לכך חוזרים דרך טו בשבט לאילן החיים בירושלים בלימוד תורת ירושלים ואכילת פירותיה החיים בלבד מכאן אל העולם .

מרן הרב קוק. עין איה מסכת שבת ט קכא קכז. : ‘ על כן לא נבלט בהר סיני זה התוכן המיוחד לישראל להיות שולטים  על הטבע  להיות מוארים באור אלוהי עליון ממעל לכל סדרי היצירה הרגלים שזהו הענין המתבאר על ידי הניסים שנעשו לישראל. וכן אין תוכן של קבלת התורה ביעודה על הר סיני מציין דוקא איזו סגולה מיוחדת שהיא נמצאת רק בישראל. כי באמת בשביל זה התוכן המיוחד לא היה יותר מקום נאה להופעתה של תורה כי אם ארץ ישראל ומכון הר הקודש. . אבל באמת יסוד קבלתה  של תורה בהר סיני במדבר  היה תוכן מבליט  כי מקורה של תורה  הוא מקור מים חיים לכל משפחות האדם .  ‘

הרב בקדושת הסבריו מבהיר לנו בלשונו הזהב והמכליל  דל חכמי החן את תורת חזל הקדומה  לעכשויות של דורינו שקבלת התורה בסיני היא דווקא להעביר את המסר לעולם ולא הכרח לישראל דווקא ואז קבלת התורה בסיני  הינה תרומה של ישראל לאנושות העולמית בידיעה ציבורית של התוכן שלה.כי ישראל אינו צריך זאת הוא מתיחד בתפקידו  בעולם בתור עם בהיסטוריה המושגחת על ידי הא-ל דרכו;  דרך העל טבעי  הניסי בטבעי שבהיסטוריה שלו שזה מהות התורה. איחוד החסד והדין איחוד העל טבעי בטבעי. והוא מראה זאת בהתמהלות ההיסטורית שזו מהות התורה ומטרתה.ועל זה במדרש  נאמר על ידי רבי שמעון בר יוחאי שנתורה  נבראה בשביל ישראל ולא הפוך ישראל קדמו לתורה.והמהרל בספרו תפטרת ישראל מסביר שנצחיות ישראל  שהיא רק מבחינת כלל היא  מטרת התורה  ולכן לא נתמה לאבות.והופעה יחודיות  זו זה רק בארץ ישראל ומתוכה לעולם כדברי רבי חיים בן עטאר הקדוש המובאים כאן למעלה.

רבי יעקב אביחצרא  – ספרו מחשוף הלבן:

אפשר לרמוז על שם יתרו למה נקרא בשם הזה ואף על גב דכבר דרשוהו חזל עוד יש לאלוה מילין.והוא דהנה אמרו בגמרא על רות המואביה אמאי נקראת רות? משום שיצא ממנה דוד שריווהו להקבה בשירות ותשבחות.וסודן של דברים הוא משום דרות הוא מספר המילוי של אדני .וידוע דכל נשמות הגרים הם מתחת כנפי השכינה  דהיינו בהעלם והסתר תחת כנפי השכינה ולא למעלה על גבי כנפיה …’

להבין את דברי הרב נביא גם את דברי הרב יהודה לאון אשכנזי מגדולי חכמי אלג’יר וחכמי ישראל בדור האחרון. ספרו כי מציון בצרפתית על יתרו שנת 1996.

‘נציין מאידך שהאותיות יתרו רות ותורה יש להם הרבה אותיות משותפות. כמו שיתרו היא 

מתארת את את ההתגלות בסיני כך בשבועות קוראים מגילת רות..‘.

יש כאן הצגת תפקיד הגר בהיסטוריה הישראלית ותרומתו לישראל וממנו לעולם

שם אדני הינו כמשמעו אדון קרי ההתגלות בעולם הבריאה של הקב”ה. יתרו הוא במהותו כדברי רבי יעקב אביחצרא מבחינת אדני. יתרו והגרים מאפשרים קשר בן עולם האידאלי האמתי של ישראל הבלתי נתפס אנושית, והמציאות העולמית של הווית כל העמים עם זהותם המוגבלת והייחודית שהיא לא על טבעית כמו ישראל. יתרו נציג הגרים לדורותיהם מחבר בן נשמת משה שהיא תורה שבכתב הבאה מן הבעל פה הא-לוהי לבין אומות העולם ותרבותם החברתית גרידא ולא הא-לוהית חיבור בן אדונ-י וי-ה-ו-ה. חיבור בן הענין הא-לוהי כדברי רבי יהודה הלוי של ישראל והמהות הטבעית של אומות העולם. בן ניהול העולם דרך תורת משה השמימית וניהול העולם הטבעי של האומות

לכן יתרו ורות אותן אותיות כי רות הגיורת היא שהביאה את עיקר התורה ליישום המשיחי שלצהריאת העולם והוא שבועות דוד המלך מלכות ישראל דגם התורה  במערכת מדינית בקדושה.

הרב יהודה לאון אשכנזי–  ספרו כי מציון בצרפתית – יתרו. לגבי יעוץ יתרו על מינוי היררכיה משפטית של שופטים:

‘…  הפליאה כאן היא פשוטה. האם משה היה צריך גם מאישיות כמו יתרו עצה כזו(של מינוי מערכת משפטית ולא ישפוט לבדו).האם לא יכל משה להבין שחברה לא יכולה לפעול בלי תשתית היררכית בכל התחומים. במשפט בפוליטיקה בצבא…אלא שכאן מתגלית גדולתו של משה… משה יודע כבר שישראל מיועד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש… משה מתכונן להיות הראש של חברה בלי היררכיה ניהולית. אומה שכולם יהיו מלכים וכהנים .האם חברה כזו צריכה בעצמה סדר היררכי שלטוני? והפרויקט הא-לוהי לישראל כנאמר בפרק יט לפני נתינת התורה בסיני; לפי המשמעות הברורה של הפסוק שישראל הייתה צריכה להיות ‘ממלכת כהנים’ עבור אומות העולם ו’גוי קדוש ‘ עבור עצמו  זה ברמה של אידאל זה (שאין צורך בשופטים)שמשה מגדיר ייעוד ישראל ולא בגלל תמימות פוליטית. אלא שזה רק בדיעבד של שני מכשולים שיסתבר שהעם עצמו צריך כהנים ושופטים… הראשון זה הסירוב של אומות העולם להכיר תפקיד זה שד ייעד לישראל(להיות חברה שכולם כהנים מול העולם) .המכשול השני הוא הוא החוסר מסוגלות של ישראל בעצמו מאז יציאתו ממצרים להיות ברמה גבוהה זו (להיות כולם כהנים שופטים ומלכים)… מהות עליונה זו של העם תדחה עד אחרית הימים...’ תורגם על ידי מצרפתית באחריותי בלבד .

.

רבי יעקב אביחצרא   – ספרו מחשוף הלבן .יתרו:

..והנה כתב רבינו זלהה (הארי). דקין נתגלגל ביתרו ,קרח, מצרי. והם ראשי תיבות יקם.קין דהיינו הנשמה של קין נתגלגל ביתרו והרוח בקרח והנפש במצרי. ומשה רבינו הוא הבל משה .רבינו רצה לתקן נפש קין שהיתה במצרי לפי שהוא אחיו ותיקנה על ידי שהרגו בשם המפורש ולא בחרב.. וכתב רבינו ז”ל דכשהרג משה רבינו עליו השלום את המצרי ותיקן נפשו מיד באותה שעה נכנסה הנפש ההיא ביתרו ומיד כפר בעבודה זרה. ובאותו יום ברח משה מלפני פרעה והגיע למדיו ונתן לו ביתו. ושנתן לו ביתו זכה לנפש ונשמה של קין מתוקנים וכל זה על ידי משה רבינו

..ואפשר לרמוז על פי מה שכתב רבינו ז”ל זה טעם שבאה מצוה זו(מינוי דיינים) על ידי יתרו משום דיתרו הוא גלגול קין וקין קלקל בדינים ואמר לית דין ולית דיין .ובא יתרו עכשיו לתקן הקלקול ההוא ..וכמו כן במינוי הדיינין צריכים להיות בשותפות . דקין והבל אחים .ומשה רבינו עליו השלום ויתרו אחים… וזה רמז רבינו דראשי תיבות אני חותך יתרו-אחי..’ 

 

דברי הרב מלמדים אותנו את מהות התורה אשר היא האפשרות לתיקון האחווה בן האחים ומשם באנושות כולה וזו תשתית כל המערכת המשפטית התורנית שיהיה צדק של אחוה בעולם דרך המשפט ולא צדק רק של דין . ומשה היה האח המצטיין מול אהרון .מודל האחווה. ולכן היא המתקן את חטא קין של הריגת האח. וגם של הבל שלא נזהר דיו ולא הצליח לתקן את אליו קין (כפירוש הרב משה בושקו והרב אשכנזי).

ובמקביל משה מחזיר את בכורת ודרגת הבל הרוחנית עליונה אשר היא מעל כל סדר חברתי כלכלי פוליטי. ורמה זו היא מה שמשה רוצה שכל ישראל יהיו. אלא שזה לא פשוט.

וכאן יתרו אשר העלה  ותיקן את. תפקיד קין להיות האח שמיישם את רוחניות הבל בעולם המעשה. תיקון זה הינו ההצלחה של הקשר בן משה השמימי ליתרו המעשי. תיקון האחווה בן קין להבל כשקין יכיר בגדולת הבל והבל יכיר בחשיבות קין המעשית.

רבי צדוק הכהן מלובלין – ספרו פרי צדיק .מאמר א .יתרו:

...זו מעלה יתירה בן ישראל לגרים דאילו בישראל כתיב בהו והייתי לכם לא-להים ..ואילו בגרים כתיב והייתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם. ואביא אתכם אלי.. דהיינו שהשם יתברך רוצה שישראל יתעוררו באתערותא דלתתא מצדן . ומכל מקום מצדו השם יתברך מקרב את ישראל קודם וזה שהקדים פרשת הגר לנתן תורה … דאלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה ורק לרוב כעס, הוצרכו לתורה שבעל פה הרב חכמה לתקן הרוב כעס… ועל כן נתחדש על ידי יתרו גם כן מינוי הדיינים ונקרא על שם זה יתרו שייתר פרשה  ואתה תחזה שמתורה שבעל פה בא חילוק המדרגות. שרבי עקיבא בא מסיסרא שבא על יעלמאשת חבר הקני  והיא באה מתרו.וכן נקרא כל פרשה של מתן תורה יתרו שממנו יצא רבי עקיבא שהיה שורש התורה שבעל פה כמו שאמר הארי זל…’ 

משה רבינו עם דרגתו העילאית העל טבעית שהיא המעלה האמתית של ישראל בתור עם כללי והיא תורה בעצם  שש מאות אלף נשמתם אשר,מהן מצגלה התורה שהיא סגולת ישראל פנימית.אלא שמשה הצליח לקרב את חכם האומות ויועץ פרעה וחמיו יתרו ולגייר אותו. ואז הגר הוא המוציא לפועל את התורה שבעל פה הבאה מהתורה שהכתב של משה שהוא כולל כל נשמות ישראל ואשר ממשיך את מסורת העברים מעבר  כבר.רבי עקיבא שגילה את כל תורה שבעל פה דרך צאצא יתרו. ורבי מאיר תלמידו סתם משנה רבי מאיר צאצא נירון קיבר הרומאי .

לכן זו התורה של משה העליונה תורת הכלל תורת ההתגלות בסיני שבאה ממקורה מירושלים .התורה הכללית המתחברת עם האישים מאומות העולם הגרים אשר יכולים להוריד לשטח את תורת משה תורת העברים.

ובעצם התורה שבעל פה הנמשכת מיתרו דרך רבי עקיבא היא במקורה מתורה שבכתב של משה. והכל מתאחד דרך התורה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. וזה אפשרי רק ממקום המקדש מירושלים אשר היא בירת מדינת העם העברי הקדוש. כמה שהגר חשוב!

 רבי צדוק הכהן מלובלין.פרי צדיק..’ : ‘והנה קודם מתן תורה  אחר שהוציאו  כל הדברי תורה  שהיה בגלות בתוך  חכמת מצרים וינצלו את מצרים  ופרעה מלכם  שהיה אריך דקליפה הוצרכו להוציא ניצוצין  קדישין והדברי  תורה מג יועצי פרעה.והנה  יתרו נכנס  בישראל ונתגייר ואיוב נחשב  חסיד  באומות.מה שאין כן בלעם ולכן הדברי תורה של בלעם  לא נקבע בישראל  עד אחר ארבעים שנה.והדברי תורה  שהיה ביתרו  הוא פרשת הדיינים  ואיתא בזוהר על זה  ומלה דהדיוטא מלה …ועל כן הקדים הכתוב  פרשה זו  למתן תורה  אף שהיה אחר  יום הכיפורים  כיון שהיה הכנה  למתן תורה  מה שהוציאו ממנו הדברי תורה  והנה הדברי תורה  מן ג יועצי פרעה  נגד חכמה  בינה דעת.ופרשת הדיינים  דברי תורה של יתרו  נגד בינה  שהוא להבין  דבר מתוך דבר  בחינת תורה שבעל פה  שמזה בא הסנהדרין  ודעות חלוקות .וכן מזה  חילוק מדרגות וספר איוב נקבע בכתובים  שנתבו  ברוח הקודש..’

זהו לימודו של הפרי צדיק ישראל מוציא את תוכן הקדושה של התורה מיתוך יתרו איוב בלעם.התורה היא עברית מהותית אלא שפועלת ליישום אנושי מיתוך חכמת האישים האלו אשר חכמתם מתאגדת בתורה ומשפיעה החוצה מה שאפשר להוציא.העלאת הניצוצות.

תפקיד ישראל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש גם ובעיקר מול כל האנושות בדגם של תורה ממלכתית המשפיעה על כל המערכת של מדינה יהודית.זו תורת סיני במעלתה הכללית . 

מאמרי הראיה. עמרן הרב קוק :

‘ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש’ –  ‘עבודה קשה היא ביחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית, עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. כי התורה ומצוותיה באו לצרף את הבריות, ומלאכת הצירוף של הכלל כולו בתור חברה הזקוקה לעניינים מדיניים, היא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו ממלאכת הצירוף של כל יחיד כשהוא לעצמו בתור איש פרטי… אנו יודעים שאותו היצר שבאדם הפרטי הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים בהאדם המדיני הכללי… מתוך המהומה המדינית והקלחת הממלכתית הרותחת… חובתנו היא לא רק להיות אנשי קודש, בתור אנשים פרטיים, כי אם גם וביחוד להיות 

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן