1

התנגדות היסטורית של עמלק לחזרת ישראל לארץ לתורתו

עמלק ההתנגדות לישראל בכל צומת היסטורית של כניסה לארץ ישראל לגאולה של בניית מדינה קדושה בארץ ישראל לפי תורת ישראל. עמלק יצר הרע המטיל ספק בצדקת הדרך ליחיד ולכלל.פורים של היהודים במלכות פרס והלימוד מכך של חזל לדורות.

לומדים בפרשה:

מאיר משה ואקנין – ירושלים vakninemm@gmail.com

שבת זו נקראת בשם מיוחד שבת זכור וכשמה הייחודי גם מהותה בשמה כמובא על ידי הרבי מולובוויטש זצוק”ל שמהות הדבר מוגדר בשמו, על פי האדמור הזקן וחכמי החסידות ותורת הסוד זיכרונם לחיי עולם הבא.

זו הפרשה היחידה שלפי חלק גדול מהפוסקים הינה חובה מדאורייתא לקרוא אותה. הרי כל קריאת התורה בציבור היא חובה מהחכמים. מה החשיבות שנותנת התורה לקריאה פרשת זכור של מחיית עמלק בפרשת כי תצא עד כדי הפכה לחובה מן התורה.

נשים לב למאורע ההיסטורי אשר עיצב את ההבדל המהותי בן מהות עמלק למהות ישראל. הבדל פנימי זה מסמל את המאבק בין היצירה הא-לוהית הנקראת ישראל ואת הכוח המתנגד המוחלט ליצירה זו הנקרא עמלק.

הרב יהודה לאון אשכנזי זצ”ל מביא בתורתו הכוללת שיש  שישה  מתנגדים   לאבות ולישראל  בהיסטוריה , וכדאי לגלות אותם וללמוד היסטורית את התנגדותם. מתנגד פנימי הרוצה לבטל את האבות ומתנגד חיצוני הרוצה לבטל את האב. הם  המתוארים בתורה בספר בראשית. אברהם המתנגד הפנימי הוא נחור והחיצוני נמרוד. יצחק המתנגד הפנימי הוא ישמעאל החיצוני אבימלך. יעקב המתנגד הפנימי הוא עשיו החיצוני לבן. אלא שעמלק המתנגד השביעי מגלם את כל ההתנגדויות של האישים שצויינו כאן , הוא גם רוצה להחליף את ישראל בהיסטוריה בתור ראשית ומוביל בגישתו של עשות הטבע אלוהים וגם לבטל חלילה את ישראל. נקרא את ההיסטוריה ואת החדשות ובעזרת  לימוד חכמי ישראל האמיתיים נגלה את כולם.

.נביא כאן את חכמי ישראל המתארים את גודל העומק של   חג הפורים שהוא מתאר את נצח ישראל מידת הנצח של משה למרות כל החושך של תקופת גלות פרס ליהודים אשר לא חזרו הרובם לאחר הצהרת כורש דהיתיר את העליה ואת בנית המקדש השני ובוודאי שאנו חוגגים את המסר של גילוי הנסתר מיתוך האור ולא רק הנסצר בנסתר.ללמוד את מסר פורים להיום בגאולתינו.עמלק הוא  הגורם הרוצה למנוע את כל התקדמות ישראל  .זו אידאולוגיה שבאה מבחוץ ומתיישבת גם אצלנו פנימה … 

מרן הרב קוק  .’ מאורות הראיה ג קפא קצא. חז”ל פירשו במדרש על הפסוק ‘מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ‘(שנאמר על ידי משה ליהושוע במלחמת עמלק)  על ראש  זה זכות אבות הגבעה זה זכות אימהות…נראה שראש מתיחס לגבעה .אם כן היה העיקר כאן בזכות האימהות אלא שמצטרף להם גם כן זכות אבות …צריך להבין ענין החילוק  שבין זכות אבות  לזכות אימהות. ולמה כאן  היה נחוץ בעיקר זכות אימהות..   פירש הגרא שתי  בחינות עטרין’ ואחסנתין. קשר הקדושה הוא מהאבות  וחלק השני מה שהאדם זוכה בהשתדלותו… שהיה צריך שתקבע הקדושה בתוך אומה שלמה ..שיהיו מקודשים המעשים  לעשות על פי האמונה…והנה עמלק רצה להזיק את ישראל בשתי בחינות .רצה להזיקם בשורש האמונה ..ואם לא יצליח על כל פנים לעכב על ידם . שיהו ראויים לקבלת התורה  שהיא קדושה עליונה … שלא יהיו מעשיהם מקודשים ..על פשיטת יד בעיקר האמונה שהדבר תלוי בלב ..עונש שלהם על זה הוא רוחני ומסור לשמים..להפרע על החלק ב שהוא על שגרם רפיון במעשה המצוות ..וזה גרם לכל הקלקולים.. מסורת בידינו שאין זרעו של עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל… דרחל באיתגליא  ולאה באיתכסיא..וקדושת רחל בעובדין..ובאמת עיקר יתרון ישראל מכל עם ניכר יותר בעובדין..וזהו העיקר שצריך להתגבר נגד עמלק הוא שלא יבטל המעשים מישראל ..צריך שתהיה עיקר הכוונה מפני שהמעשים גורמים לאמונה ..ועל ידי עקירת המעשים … גם כן עקירת האמונה.. על כן אמר משה ליהושע כי יהושע היה מבניה של רחל והתחזקות המעשים תלויה בו .וארץ ישראל הוא מקום המעשים .על כן יהושוע מוכן להוריש ארץ ישראל ולא משה .כי עיקר ירושת משה  .. להעמידם על יסודי האמונה  שהיה מבניה של רחל.. דהיא באיתכסיא  אבל יציאת מצרים היתה לתכלית המעשים והמעשים נעשים על ידי כלים … על כן אמר אנכי נצב על ראש הגבעה  להגן על קדושת המעשים שהיא זכות האימהות ..כשבא להשפיע עליהם על קדושת המעשים .. גרם איזה פיקפוק גם באמונה ..קדושת המעשים עי שפע כח האמונה שהיה משה רבינו משפיע עליהם . ויהושוע נגד כח עמלק בן מה שרצה לעקור האמונה הן מה שרצה לעכב עול קבלת התורה.. ‘

ועל פי דברי הזוהר ברעיא מהימנא פרשת תצא נמצא בעמלק עמ מבלעם ולק מבלק והוא ממש כדברינו  כי בפרשת בחוקותי בזוהר ביארו שבלק  היה בסוד קסם  שתלוי באסתכלותא דליבא נמצא שבלעם הוא נגד האמונה  ובלק נגד קבלת התורה  ועמלק כלל שניהם .

 שגרם עמלק  שפגם באמונה  וגרם גם כן שלא תהיה קבלת התורה ברצון  כי אם עי כפיה ויהיה צריך תיקון על ידי גזירת המן והיינו מה שכתוב במגילה  כדי שיקבלוה אחר כך ברצון.על כן בנה משה מזבח להורות שצריך לתקן ענין האמונה ומצד זה ימחה ד את שם עמלק הרוחני מה שאי אפשר על פי הטבע  והוא יתברך יכול לברך  גם נברא רוחני.אבל על ענין מה שרצה עמלק לבטל  קבלת התורה המעשית  אמר כי יד פירוש פעולות שעושים ביד הוא דבר גדול על כס יה פירוש למעלה  מכסא הכבוד  נאחזות המצות המעשיות  שהן בגופא דמלכא על כן מלחמה לד  בעמלק מדור דור  מוטל על בני הדור לעשות מלחמה לד  בפועל על פשיט ת ידו במעשים..

כוח עמלק בכל דור שישראל מתקדם לתפקידו של ממלכת כהנים וגוי קדוש מול העולם הינו להרוס כוח זה. עמלק מעונין שלא תהיה אומה שלמה אשר התנהגותה תהיה מעשית בטבע העולם על פי התורה ואז כל המדיניות הממלכתית מדינית פוליטית שלה תהיה על פי מעשי המצוות .אומה שלמה מדינה עם התנהגות של תורה ומצוות בחיי כל המערכת הארצית שלה דרך כלליות עצמותה במדינתה , זה סותר את גישת עמלק המעוניינת להשריש את כוחות הרע התאווה הגאוה והשחיתות בעולם. שכלי המדינה ישרת את כוחות התאווה והכפירה בבורא עולם הוא גישת עמלק.

מרן הרב קוק .מאורות הראיה :.. ‘והנה יהושוע הוא המיוחד לייסד את ישראל בארץ ..והנה עמלק שהוא שורש עשיו היה המתנגד הגדול שלא יכנסו לארץ .ומצד זה ראוי להנהיג שיעלו ישראל  למעלת הנהגה למעלה מן הטבע  כי בטבע לא ינוצח עמלק) .אבל להניח לגמרי הנהגת הטבע זה אי אפשר  כי לייסד מושב קבוע לעם ד בארץ ראוי לקבוע על  פי דבר מתקיים .. ואם לא יערבו טבע אז חס וחלילה לא תהיה לישראל אחיזה בארץ… כדי להחליש את עמלק ישתמשו בדרך נס על ידי משה רבינו עליו השלום  ומכל מקום כדאי שהפעולות המקרבות את ישראל לארץ יהיו בדרך טבע. ‘

דווקא משבט יוסף אפרים ובנימין נלחמים בעמלק כי  שבט זה  מייצג  את יישום אמונת משה  האידאלית עליונה התורה בקרקע המציאות  הגאולית  מדינית המורכבת דרך ארץ ישראל בתור מדינה עברית.ועמלק מתנגד,לכניסה,מעשית של ישראל לארץ ישראל כי שם מקום היישום של התורה באפשרות מערכתית כללית מיתוך חובת המצוות על כל עברי אשר היא בעיקרה בכל המצוות רק בטרץ ישראל ראה רמבן .

 המהר”ל מפראג בספרו  אור חדש על פורים.’  אסתר כלומר שיש לה מדרגה  פנימית נסתרת  בשביל הצניעות  שבה  ובשביל כך זכתה  לגאולת ישראל…אסתר  יורה על מדריגה נסתרת עליונה  ופנימית  שהיה לה וכמו  שיתבאר  בסמוך כי הצניעות  דוקא  מאבד זרע המן .ודבר זה רמז הכתוב  במה שאמר על עשיו  יסחבום  צעירי  הצאן  וצרגם יהונתן זוטרי דאחוי  שאין עשיו נופל  רק בידי שבט  בנימין שהוא הצעיר .כי הצעיר  יש לו  הצניעות יותר  שהרי לא יצא לנגלה  רק באחרונה  ולכן יש לו הצניעות  וההסתר…לכך נפל המן בידי מרדכי ואסתר  שהם משהט בנימין ובפרט בידי אסתר  שנקראת על שם  הצניעות .  כי כל מה  שהוא צנוע  אינו מוכן  לצאתצ אל הנגלה  שהוא לשון צנוע  משמע  שהוא צנוע ואינו ממהר לצאת אל הנגלה  ולפיכך הצעיר  שבא לעולם  ויצא מן ההסתר  אל הנגלה  באחרונה מורה כי מדרגת  הוא ההסתר  והצניעות  לכך יצא באחרונה  אל הגלוי .ועשו  אין בו רק הגילוי  לכך יצא עשיו ראשונה  ועל דבר זה לא שולט  דבר שיש לו כוח פנימי נסתר ..כלומר יעקב יש לו כח  הקול  שהוא יוצא מפנימית האדם  ועשו יש לו הידים.  והקול הפנימי  גובר על הידים  שהם בחוץ .ואלו הדברים  הם דברי חכמה מאוד.. ‘

.זהו לימוד יסודי של המהרל כמו כל תורתו . לימוד  שבנימין מסמל את הצניעות  הואיל ונולד אחרון ויצא  אחרון  שזו צניעות מהותית מול הרצון של עשיו עמלק להיות הראשון. הכוח של בנימין לפעול בהיותו צעיר באחרונה של היסטורית ישראל כשהכל נראה בהסתר מוחלט וחכאורה אין חלילה  תקוה לשונאי ישראל  כמו שהיה היסטורית בתקופת פורים שהיתה כחמישים שנה לאחר החזרה מבית שני  של הצהרת כורש ובכל זאת רוב ישראל לא חזרו. אחשורוש,עוצר,את העליה ובניית המקדש השני.ואז,ץ קמה אסתר מבנימין הפועלת מיתוך הנסתר כח היא מהדבט הצעיר הפועל  באחרונה ומפיח צעירות בהיסטוריה הישראלית. לכן כדברי הרב אשכנזי  בנימין בהיסטוריה הוא הצעיר הוא הסיכוי האחרון המתחדש  של ישראל לאחר  הגלות. בדורנו זה היה תנועות הנוער שקדמו את החזרה לארץ ישראל . והם אמונים על משימת משיח בן יוסף אשר הוא הלהבה  המעשית יישומית מול הקש של עשיו. יהושוע ביציאת מצרים מרדכי ואסתר בתחילת בית שני והתנועה הציונית בחזרת מלכות שלישית מבחינת הצלת שארית הפליטה  בהביאם לארץ ישראל.אנו מדברים על הפעילות המעשית פרקטית של תנועת משיח בן יוסף אשר היא גם מגיעה משבט בנימין  בפועלו בצמתים היסטוריים הדרושים צעידה אל מעבר להישארות הגלותית אל עבר המעבר מגלות חשוכה לקוממיותאי לכך יהושוע שאול אסתר ומרדכי ובימינו הפועלים עם אל להחיות את מלכות ישראל. והשרביט לתורה יעבור למלכות יהודה אשר ישכין את התורה במדינה דתנועת  שמשיח בן יוסף קידמה. משיח בן דוד. וברור שדרוש דיתוך פעולה כי אם אין קמח אין תורה ואם אין תורה אין קמח !בימינו  כוח אסתר הם המוציאים פרקטית בפועל את המלחמה נגד כוחות הטבע הנהפכים למושחתים על ידי עשיו עמלק. הם עם אותם כלים טבעיים  של עשיו של צבא ומדיניות יכולים להתגבר על עמלק ולייצג את כוחות הטבע עם מוסריות . דווקא הם המוציאים בפועל את בית המדרש של התנך והסוד  ליישום פרקטי מדיני. והם תמיד השלב הראשון של הקמת הכלים הטבעיים של ישראל  הם המקימים את המסגרת של מדינה על כל הכוחות הטבעיים הדומים לעשיו אלא שהם מוסריים ולא רוצים דרכם לכבוש או להשתלט. יהושע שאול אסתר והתנועה לחזרה לארץ  הם ההקדמה הנחוצה  למלכות דוד של הקדושה. לכן שבט בנימין אפרים ויוסף נלחמים בעמלק הנמצא תמיד לפני חזרתינו לארץ ישראל יהודע שאול אסתר ימינו. הקדושה שבטבע שהיא עליונה מאוד מול השחיתות המוסרית שבטבע של  השקפת עמלק.ומיתוך כך מחוייבים אנשי תורתינו לפעול להחלת רוח התורה והתורה בכל המערכת המדינית פוליטית ששבט בנימין ומשיח בן יוסף איפשרו כמו בדיוק בפורים שמשם יצאו אחר כך כל התנאים והאמוראים.ובימינו מהרמת המדינה הישראלית המשפיעה על העולם ובעיקר התורה מכל ההשקפות מתרבה בכמות ובאיכות ופסיקת חכמי ההלכה נמצאת בארץ ישראל ולימוד תורת הסוד מתפתח כאן.

.רבי צדוק הכהן מלובלין .פרי צדיק. על זכור: מאמר א.. ‘ומכל מקום יכול עמלק  להזדווג להם ואמר אשר אשר קרך בדרך היינו בדרך שהלכו לקבל תורה מסיני …ובא ללמד שיזהר האדם מפיתויי היצר הרע  ולא יסמוך על גדולתו וקדושתו ופרישתו .וכהא דתנן אל תאמין בעצמך עד יום מותך ולהיות האדם אך כשהוא במעלה עליונה בקדושה וטהרה  מכל מקום יהיה נזהר מפיתויי היצר הרע .. עמלק יצרא בישא ..

מאמר ב. וספר יהושוע שערכה של ישראל הוא ..ובארץ ישראל עיקר המקום לאור תורה שבעל פה ועל זה זוכין לניצוח היצר הרע .. וזה שנאמר ( והיה בהניח ד אלוהיך  מכל אויביך . בארץ..)  בארץ  דארץ הוא בחינת תורה שבעל פה  מלכות פה תורה שבעל פה..’

לימוד היסוד של הפרי צדיק מתאר את המאבק העיקש שיש בין ישראל לעמלק. ודווקא בצמתים שישראל מתעלה וחוזר לארצו להיות עם קדוש כמטרת יציאת מצרים אז כל כוחות הספק של גימטרית עמלק וכוחות שרוצים למנוע את כניסתנו לארץ מתחזקים.עמלק שהוא לפי הזוהר היצרא בישא יכול להשפיע גם על גדולי ישראל בהכניסו את סיגי היצר הרע גם בהשקפה ובאידאולוגיה.כך מביא הפרי צדיק שרבי מאיר ורבי עקיבא אמרו שהם לא יחטאו גם אם יהיו במצבים  קשים  ובכל הזאת הגמרא מספרת שכמעט חטאו חס ושלום,.ורואים אנו שאכן עמלק יצר הרע מנסה ואכן גם לפעמים מצליח להשפיע על גישת חלק חכמי ישראל וגם מדומרי התורה להתנגד לקדושה .וזה מה שקרה בפורים כשחכמי ישראל יושבים בסעודת אחשורוש אוכלים מכלי המקדש למרות שאחדורוש,עצר את בנית המקדש. ואת העליה .   כך ביציאת מצרים בבית שני ואחרי הצהרת בלפור בדרך להקמת מדינת היהודים כהספדו של מעין משיח בן יוסף כאמור עי הרב קוק על הרצל ופירוש הרב אשכנזי על דברי הרב קוק.

המהרל מפראג .ספרו אור חדש,על פורים.

 רק ויהי קאי על כל הענין  שנזכר  במגילה הזאת  היה בימי אחשורוש  והוא בפרט  ראוי  אל כל מה שנזכר  במגילה  הזאת כי שמו אחשורוש  מפני ( מגילה  יא א אסתר רבה א א) שהושחרו פניהם  של ישראל  בצום  ובתענית. ויהי בימי אחשורוש  ומה שהוצרך לומר  כשבת המלך  והרי כבר  כתיב בשנת ג למלכו על זה אמרו בגמרא  כשבת  המלך אחשורוש  אחר שנתיישב  דעתו  בעצמו שהוא  מלך והוא יושב על כיסא המלכות ואין מתנגד למלכותו וזה היה בשבת  ג למלכו  שאז חשב  כי הוא מלך על כל העולם  כאשר אין לישראל  המלכות .שכל זמן  שישראל  יש להם  מלכות  אין לאומות המלכות ועתה כאשר חשב שסר המלכות מישראל  יהיה מלכותו בשלמות.. חשב כי כבר עבר הזמן  דראוי היה להיות לישראל  נגאלים  ולא נגאלו חשב כי לא יהיו נגאלים.ולכך כתיב  כשבת המלך עתה נתיישב דעתו  במלכות …ומלמד אותנו כי כל  הסעודה  הזאת  בשביל שחשב כי ישראל  לא היו נגאלים  ולכך כל סעודתו  להכעיס הקבה ..עיקר סעודתו היה להגדיל  ממשלת האומות שהוא נגד  ממשלת  ישראל העובדים השי…ולא היה מנוחה עד,שנה ג  מפני שהיה מולך ממשלה שלמה  .  ולא העה עולה לו דבר,זה  כי מלכות שלמה  היה מלכות קדושה אלקית.. שהיו האומות מתנשאין בשביל בית המקדש חרב  והם עושים סעודה’

.זהו מצב כלימוד המהרל לפי החכמים קשה מאוד של היהודים הנשארים בפרס למרות התחלת הגאולה דברי הרב,הם הרקע של חג,הפורים מהותו ולכן בעקבות נצח היסטורית ישראל עם ישראל ניצל.זהו דגם של חג הקורא לנו בהיסטוריה.

המהרל..’ואינו דומה לנס חנוכה  שהיה בה נבנה  ולא היו ישראל בחשכת הגלות  כמו שהיה בימי אחדורוש שישבו ישראל תוך חשכת הגלות.ותוך חשכת הגלות באה הצרה הזאת ואף כאשר השם יתברך  היה מסלק הצר המן  עדיין אין לישראל גאולה  דהרי יש כאם חשכת גלות ..וטעם זה ענין אחד עם הטעם הראשון .כי הא בהא תליא  כי לכך היה בא  הנס הזה לישראל ממדריגא עליונה מאוד  מפני כי היו ישראל בגלות והצרה הזאת היתה צרה בתוך צרה . ופני כך היה צריך להיות גאולה  זאת באה ממדריגה עליונה נסתרת’..

הנס הינו יותר גדול בעקבות הצורך להציל את היהודים אשר היו במצב קשה הן בגלות והן בחוסר יוזמה לבנות את מדינת ישראל של שיבת ציון.

הרב אליהו בושקו זצל מגדולי חכמי אירופה עוד לפני מלחמת העולם השנייה. מיסד ישיבת עץ חיים במונטרה, שוייץ אביו של מורי ורבי הרב משה בושקו זצ”ל ויבדל לחיים טובים סבו, של  מורי ורבי הרב שאול  דוד בושקו נשיא הישיבה והיום כבר נין הרב הרב ירחמיאל בושקו הוא ראש הישיבה. . ספרו אור היהדות .’ הגר”א מבאר את המדרש ( לגבי 3 הפסוקים שנאמרו על ידי הילדים למרדכי) כי בשלש תקופות בא עמלק להילחם בישראל תיכף ליציאתם ממצרים. .בפעם השנייה זה הכנעני מלך ערד . ומבאר רשי שזה עמלק… ותקופה השלישית זה המן.. זה גורלו של ישראל אם הוא מחזיק בנושנות הוא מחזיק בנצחיותו ואין אומה ולשון יכולים לשלוט בו. אך אם רוח חדשה פועמת בקרבו והוא שואף לדרכים חדשות .. אז הוא כורה בור לעצמו. ‘

ישראל אשר מטיל ספק בייחודו הנשמתי אשר מתבטא בתורה ומצוות ואז הוא מתנתק גם מארץ ישראל ומקים קהילת קודש בכל מקום בעולם וגם זה גורם לרוב המתבולל אז בא עמלק .הוא נלחם במתבולל גם מן התורה וגם המתבולל ומקים לנצח קהילה בכל מקום ולא רוצה לחזור לארץ ישראל מקום השכינה; זו גם התבוללות. הרי בפרס  הקהילה הייתה דתית עם כל ההכשרים  המחמירים גם היו בתי מדרש וגם מרדכי ואסתר הנביאה .למה אז כמעט חליחה הושמדו? כי ניתקו את עצמם מארץ ישראל ולא חזרו בבית שני .אותו מצב בהקמת התנועה הציונית לא חזרו .  היטלר..

ההתנגדות אז לציונות כדברי הרב בדברי נבואה המיטה אסון על היהדות  ממש ניבא כי הכול נהרס!

 הרב בושקו ספרו פעמי משיח 1936. : ‘ אנו מכירים כעת בטעות שלנו ורואים כי ההצלה של עם ישראל  לא יכולה להגיע לא מברלין  ולא מפאנקפורט וכי הגאולה טרם הגיעה .אנו רואים  כי במקום  משיח קבלנו את היטלר ובמקום גאולה  משטר אימים תקופה חדשה  של ימי ביניים .ואנו מפנים את עינינו לקראת ארץ ישראל . מאחר והיטלר  טרם הצליח לפקוח את עיני היהודים  בכדי להחזירם  למחנה המקורי שלהם  ולקרבם לתורה  בא עכשיו הזעזוע  בארץ ישראל ומראה לנו כי בנינו את בנייננו על החול. ‘

מהר”ל מפראג .ספרו אור חדש על פורים.:  .כח עמלק רוצה לדחות את ישראל ולבטל אותם לגמרי ועל ההיפך הזה נקרא עמלק כי כבר אמרנו כי ישראל נקראו ישורון ואלו עמלק  הוא הפך זה שהוא מעוקל כי הוא נחש עקלתון ולכך הוא הפך להם לגמרי כי סיבת דבר זה מפני כי כל אחד יכול להרע לעצמו יותר ממה שהוא יכול להרע לאחר ולפיכך כאשר נותנים יד וכח לאומה שהם שונאים  בזה הם מריעים לעצמם ..ואז הפורענות באה  מן ישראל עצמם ..ופני כי שאול בעצמו חמל על אגג. נתן לו כח יותר מכל האומות.  כמו שהיה להמן שהוא מזרע אגג .  ‘ .

דברי המהר”ל ברורים וחדים והיסטוריים לכל התקופות שצוינו ולתקופתנו. האם חוץ מדמאה העצמית של עמלק ,האם אנחנו בעוזבינו את התורה ואת ארץ ישראל בהיסטוריה לא נותנים לא את הכוח העיקרי.כ בר רשי אמר זאת בבשלח על הריפיון של ישראל וביאת עמלק. והאם כל ההתנגדות עד היום גם מרבנים מסוימים שישראל יחזור לארצו לא מחזקת את עמלק …

אנו נכנסים לשבת מיוחדת במינה “שבת זכור “ולחג ייחודי ביותר חג הפורים שבתיקוני הזוהר הגדירו אותו במעלה עליונה :”כיפורים זאת אומרת שיום הכיפורים היום המיוחד בשנה יותר נמוך ממעלתו מפורים כמאמר האדמור מסלונים בספרו “נתיבות שלום “גדול נתלה בקטן’ זאת אומרת שכיפור הוא כמו פורים ההשוואה היא מקטן לגדול .למה כל זאת? אנו קודם נגדיר את תקופת פורים היסטורית.

במסכת מגילה יא א.” אחשורוש אמר רב אחיו של ראש של נבוכדנצאר הרשע הנקרא ראש ..הוא החריב והוא ביקש להחריב..”התורה תמימה מסביר”יסוד שיסד זרובבל בבית המקדש בימי כורש לפני אחשורוש כמבואר בספר עזרא פרק ד .

הוא אחשורוש”המדרש: “שביטל מלאכת המקדש ..” הוא אחשורוש שגזר,עליו שיבנה.בעזרא כתוב” ובמלכות אחשורוש כתבו שיטנה על יהודה וירושלים..”

‘כשבת המלך וכתיב בתריה בשנת שלש למלכו אמר רבא מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו.מגילה יא א.’

תורה תמימה: שמתחלה היה דואג  שמה יצאו ישראל  מתחת ידו וכשנשלמו  שבעים שנה  לגלות בבל  נתיישבה דעתו  שאמר שוב,לא יצאו.’

‘בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו..ורבי יהודה הר סימון אמר סעודת ארץ ישראל  הראה להם ‘

תורה תמימה :’בילקוט איתא דכל תכלית הסעודה היתה בעצת המן כדי להכשיל את ישראל ולכך השתדל להכין כל צרכי  סעודה  ממאכלי ארץ ישראל כדי לשמח לבם וסמך בזה על לשון ואת יקר עפ מה שדרשונ במר איכה בני ציון היקרים ‘

ויאמר המלך לחכמים.מאן חכמים רבנן יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע שנים. ‘

וכדי בזיון וקצף’ רב ושמואל  ור חנינאנ. רבי חנינא אמר כדאי  הבזיון שביזה אביה את כלי המקדש לקצף שקצף עליה ‘.

. המלך אחשורוש נתן הנחיה לבטל את ההיתר שנתן כורש  שבעים שנה לפניו לגלות יהודי בבל ופרס לחזור לארץ לבנותה ולבנות את המקדש. השאלה הגדולה היא: מה עושים עוד כל כך הרבה יהודים וביניהם החכמים ככתוב במגילה “ויאמר המלך לחכמים..”והגמרא מסבירה באירוניה לדעתי”מאן חכמים רבנן ..’

החכמים ישבו בסעודת אחשורוש שהוציא כלי בית המקדש וגם לאחר שושתי נענשה על ביסיו כלים אלו ,ככתוב “וכלים מכלים שונים”..שוב הגמרא אומרת “הביא כלי בית המקדש ..”ועוד המדרש אומר “המלאכים אומרים לפני הקבה בית המקדש חרב ורשע זה יושב ועושה מרזיחין -חגיגות..”  . זו בוודאי האשמה  גם לישראל איך יתכן שכבר למעלה מחמישים שנה יש היתר לחזור לארץ ויהודים לא חוזרים כולל החכמים ויושבים ומשתתפים בחגיגות מלך פרס כשאחיהם  מתמודדים בארץ עם קשיי עלייה!! .הם מודעים להפסקת בניית המקדש עי אחשוורוש וזה לא מפריע להם והם מתבוללים בתרבות פרס??.ולכן מיד מגיע עמלק המן שאומר”ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. והגמרא אומרת שוב בעקיצה לדעתי לישראל שבתקופה:”אותו שנאמר ד אחד ישן לו מעמו או “ישנו מין המצוות”.זאת אומרת המן הרשע אומר לאחשוורוש שאגב הביא להם “סעודת ארץ ישראל”במשתה .אין להם שום קשר כבר לא לארץ ולא לתורתם .הרי הם מרגישים פרסיים או צרפתים או מרוקאיים.. הם אוכלים בהכשר הבד”ץ אצלינו בפרס הם אפילו אוכלים ממוצרי ארץ ישראל במשתה אבל בפרס.

הרב אליהו בושקו זצ”ל שפעל רבות באירופה לפני הקמת המדינה לפעול שיהודים יחזרו ארצה אומר בספרו אור היהדות “:לקח גם הוא כלים מבית המקדש משתה ושמחה על כי אבדה תקוות גאולתם של עם ישראל ולא יצאו מגלותם ולמשתה זה הזמין את ישראל ..ולדאבון ליבנו נמצאו בוגדים בעמם ובארצם כופרים בנביאיהם והלכו ליהנות מסעודה שמחו בשמחתו ושתו מכלי המקדש .אין לנו עוד שארית ונחלה בארץ ישראל .. ומה הריבותא אם על בוגדים כאלה נגזרת גזרת כיליון . כי עם שאינו רוצה לחיות אינו ראוי לחיות לכן ” דרשה אסתר’ כתבוני לדורות’ כתבו את הבוגדים האלה לדראון עולם אלא למוות ואלה לחיים …מי שחושב שעם ישראל אין לו עוד תקוה לתחייה ולשיבה לארצו ותחיה זו הינה רק נחלת העבר ; אדם זה בוגד בעמו ומביא צרה לעצמו ולכלל כולו..

מילים חריפות המבטאים את מצב היהודים שהיה בשפל לאומית תורנית ואידאולוגית .זה מה שיוצא מתיאור המצב בתלמוד ובמדרשים. הרב בושקו  אומר “חשבו שמשיחם בא ובמדינות פרס ומדי מצאו את ארץ ישראל שלהם”..

הרב אליהו בושקו ספר מכתביו ונאומיו שהוציא חיים שלם. מנוברדהוק דרך מונטרה בשויייץ לירושלים. דף מז. הרב עוד הרבה לפני יסוד תנועת המזרחי וגם לפני כתבי הרב קוק כבר דיבר מתוך הנהגת אגודת ישראל על ההבדל בן כת דתית לעם.

הרצאה  בגרמנית בפני חברי אגודת ישראל שהיה מבכיריה אז ; בבאזל ב1918 –  ‘. אבל הרי זה מוזר כי דווקא החרדים שאינם רק יהודים לאומיים אלא מחזיקים  במורשת היהודית …נשארים אדישים כאשר מדובר למעשה בציון… האם אנינו בוגדים באבותינו אם אינינו משתדלים להשיג את ציון.. אין יסוד לטענה כי הלאומיות היא אויב הדת  דווקא היא מהווה גשר  עליו אפשר להגיע אל הדת דת ולאומיות אינם ניגודים ..אבל אלה הטוענים שהיהדות היא רק דת  כת דתית , ותקוותם לארץ ישראל  מכוונת רק להשיג מרכז רוחני דתי  מטילים צל על העבר של היהדות ומתישים כוחם של כל הלוחמים לחירותה  זהו חילול עם ישראל  אנחנו עם הנבחר על ידי ה ולא כת  דתית.. ילדינו בפולין התרחקו מבית המדרש.. אבל הכניסו רוח חיה בעם  ומוכנים בכל עת   להקריב חייהם על מזבח עם  ישראל.. אם נכריז עליהם כעל לא יהודים . נביא חורבן  על המשפחה היהודית..’

לרעותה הטובה ממנה’אר חנינא  בריה דר אבהו כתיב כי הוא יכאיב  ויחבש ימחץ וידיו תרפינה בלשון שנטלה המלכותצ מזקנה  שאמר לו  שמואל ונתנה  לרעך הטוב ממך בו בלשון חזרה לו המלוכה הדא הוא דכתיב ומלכותה  יתן המלך לרעותה הטובה ממנה מדרש רבה.,’

אלא שהקבה דרך יוזמת וחרזת המלכות בבית שני לשבט בנימין איש יהודי ימיני; מבטל את  הגזרה  הקבה דרך יוזמת אסתר ומרדכי מגלה את תפקיד ישראל בעל מידת הנצח של משה תחת סימן חודש אדר שהוא בשיאו בז,באדר חודש הנצח של ישראל  למרות כל קושי ההיסטוריה העברית.הקבה משגיח על ישראל ובוודאי שמשיח בן יוסף הוא בדורינו המקבץ  הגולים והוא  המשכיות שבט בנימין של אח יוסף.ובוודאי שאנו צריכים להפעיל את נצח ישראל חא מיתוך הישארות  עד הקצה אצל המלכויות לפני הופעת המן או אחרים ימש…מכאן השמחה הכי גדולה בחג הפורים ונהפוך הוא אפילו נגד הנטיה שלנו לאיחור.

זהו מסר העיקרי של פורים. אנו לא חוגגים כי היה מה שהיה אלא פורים לא עתיד להתבטל כמו כל החגים כי זה מסר נצחי. אנו לא נשארים בגלויות עד הסוף ומתפלפלים האם נמשיך באותו כולל שהיה בניכר גם בארץ .אז בא המן היטלר .ועד היום עם מדינת ישראל עוד מאות אלפי אחינו מתלבטים עוד.. והנה פוטין מלחמה באירופה. האם יבינו…

לכן עמלק באותו דור ובכל הדורות מוצא פירצה וניכנס .הוא רוצה לבטל את כוח האמונה של ישראל הטבוע בנשמותינו בזכות האבות .את זה הוא לא תמיד מצליח. אבל עמלק מעוניין בעיקר כדברי הרב קוק”אף על פי שהייתה האמונה חזקה עם כל זה נכנסה בלב נטייה לחפוץ בפריקת עול המעשים .. זה  לבטל שיהיו כל פרטי המעשים עולים לתכלית עליונה שזו מעלה מיוחדת לישראל .”

עמלק הכניס אז בהתקפה הראשונה כשיצאו ממצרים הצטננות בקבלת התורה פחד מה יגידו האומות שאנחנו שונים לכן חכמים אומרים גם שאמרו נעשה ונשמע “ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו”לא כל כך התכוונו בפנים ..לכן רק יהושוע ומרדכי ואסתר משבט בנימין בני יוסף כדברי הרב קוק”יהושע היה מבניה של רחל והתחזקות המעשים תליוה בו וארץ ישראל הוא מקום המעשים יציאת מצרים הייתה לתכלית המעשים ..”לכן חז”ל אומרים מסורת בידינו שזרעו של עשיו נופל אלא בידי בניה של רחל.. כדברי הזוהר “רחל באתגליא” .זה אומר שמטרת התורה הינה להעלות את האמונה הטבועה בנשמות ישראל לפרקטיקה של הקמת “אומה שלימה קדושה”.עמלק רוצה להפסיק את האפשרות שתהיה בעולם אומה המיישמת  את תורתה בכל גזרות החיים ובעיקר בהשפעה על טבע העולם להפוך את כל הפעילות הגשמית  לקדושה ולערכית. את זה המן וכל העמלקים שבדורות עד היום לא יכולים לשאת כדברי הרב קוק שמדינת ישראל היא כיסא ד בעולם. לכן אחשוורוש לבש בגדי כהונה במשתה לומר ליהודים של פרס שלצערנו הסכימו עם זה :אין כזה דבר קידוש החומר שבגדי הכהונה מסמלים יש רק הוללות פראות להנות מהחומר רק בצורה בהמית תרבות המקדונלד. .. אלא שתמיד הקבה רואה בסגולת ישראל שהם  בכל זאת מיוחדים ומציל אותם .הצלה זו נעשית על ידי מיעוט קטן כמו מרדכי ואסתר או כמו התנועה הציונית בדורנו שיודעים ומבינים שצריך לחזור ללאומיות ישראלית תורנית ולחזור לארצנו ולא להתפתות למלכודת שהעמלקים פורסים לנו . לכן יש שמחה ענקית בפורים שלמרות הכל וכנגד כל הסיכויים הקבה מציל אותנו ומוכן לפעול עם כל הכוחות בעם שמוכנים להצעיד את עמינו לעבר גאולתו. אז כמו עכשיו נשמח בסגולת ישראל הפנימית שבסוף מתעוררת ומובילה את העולם לתיקונו במלכות שדי. לכן “חייב איניש לבסומי בפוריא “כדברי האדמור מסלונים בכל המצבים גם הכי קשים אנו שמחים בהנהגת האל איתינו וברוך ד מציל אותנו מעמלקי הדורות .

וזה התכלית לקדש את החומר שבעולם דרך האכילה וכך לתקן את כל העולם ולהפוך לישראל באמת שהוא האדם  האמיתי של רצון הבריאה .וזה ספר ויקרא  וזה מטרת המקדש  הקורבנות וסעודת אסתר וכל פורים  קדושת החומר על ידי ישראל בבית המקדש בארץ ישראל.ואת זה עמלק רוצה להפריע. לכן אחשורוד הוציא את כלי המקדש.

המהרל .’בהראותו את עושר כבוד מלכותו..נבוכדנצר צר עין כיון שנטה למות  אמר את ממוני  איני מניח  אחרי שלא יתכבד אחר בממוני.. הטמין אותו  בארץ והפך עליו מי פרת וכדבקש כורש לבנות  בית המקדש נגלה לו נבוכדנצר היה ראוי  לו העושר  מצד עצם מלכותו  דהוא אחד מד מלכויות..כשם שהמלכות מוכן אל העושר  כל הוא מוכן אל עין הרע לכך לא נשאר העושר שלו בעולם…ושבנה כורש בה  מצא העושר מפני  שהיה כורש בונה  בית המקדש, שהוא דבר נעלם ונסתר  לכך גילה לו  השי  הדברים  הנעלמים  גם כן שהם אוצרות עושר  שהיו נעלמים בשביל עין הרע  מצא העושר  ועל ידי כך  היה  הברכה  העליונה  הזאת לכורש .כלל נדבר לא היה העושר  שהוא דבר טוב  יברכה  ראוי לאחדורוש אם לא  שהיה מוכן  לזה הרשענ נבוכדנצר  דהוא היה מוכן לעושר   כורש היה מוכן גכ לגילוי  הנעלם  חזר העושר למקומו בשביל בית המקדש  וממנו בא העושר לאחשורוש והבן זה מאוד. ‘

.המלכויות השולטות כלכלית מדינית בעושר העולם נופלות בעקבות צרות עין שזה שחיתות מוסרית כלכלית. במקביל ערכי האומות הם עושר תרבותי מוגבל הואיל והוא צר עין בערכים אחרים.לכן ישנם מלכויות התומכות בקוממיות ישראל וגאולתו.מיתוך כל הקבה ממציא להם עושר כלכלי ורעיוני גדול בכדי שיוכלו להשפיע בעולם לקידום חזרת ישראל לארצו ולבנית מקדשו.לכן העושר דל כורש של אחשורוד,וגם של האימפריה הבריטית ששלטה אז בעולם.לכן פרשיות המקדש,עם תיאור הזהב מקבילות לרוב השנים למגילת אסתר עם תיאור עושר אחשורוש. עושרו התבסס לאחר שהרשה שוב את העליה ונפל אחר כדישראל שבים למלכותם. לכן זה מסר,פורים כדמלכות ישראל הקדושה חוזרת לארצה אז מתגלה נצח ישראל של גודל מידת נצח משה של התקדמות לאט למלכות משפיעה בעולם שמשה הוא מנהיגה מכוח תורתו עם יישום של משיח בן דוד.לכן גודל חג,הפורים המתאר בכל מצב את נצח ישראל.זו שמחה הכי גדולה הבאה מיתוך החושך הגדול.ישראל מאיר,דרך מלכותו לאנושות.זה אדר של פורים.

. הנה כך אומר רבינו רבי דוד אביחצרא זצוקל

 

רבי דוד אביחצרא . ספרו פתח האוהל. :

ומה גם כאן שהוא תחילת תורת כהנים שכל סגולת עבודתם היא לתיקון חטא הקדום שכבר נתקן מינה וביה כל מאי דאפשר  במתן תורה כידוע רק בשביל העגל חזר הקילקול.. ועל ידי הקרבנות היה הולך ונתקן 

 אדם ..כל דין ודין  לכל איש ואישה לתקן חטא הראשון  אדם זכר ונקיבה.. אדם כי יקריב מכם קרבן  דהיינו אדם מישראל הכלול כנזכר מזכר ונקבה שבא להקריב….אדם הנשוי שלו נאה ויאה לעבוד עבודה זאת. וכן אישה ואשתו שזכו  לעבוד עבודתם כל אחד לפי דרכו בקודש. ‘ תיקון החומר דרך הקרבנות במקדש ובסעודת אסתר במעלת פורים של ירושלים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן