גאולה השלישית נס דרך הטבע / מאיר משה ואקנין

גאולה השלישית נס דרך הטבע.חובתינו לראות וללמוד את רצונו של ה' בכל התורה מפי החכמים הרואים את הנולד ולא לכפור בטובה הגדולה של דור הקוממיות

לומדים בפרשה:

מאיר משה ואקנין – vakninemm@gmail.com

ישראל העובר מהגלות האחרונה בת האלפיים אצל אדום  מיהודי ככתוב במגילת אסתר לתואר ישראל שיעקב קבל לאחר מאבקו עם עשיו המקביל לגלות השלישית והאחרונה.  וכך הוכרזה על ידי בן גוריון מדינת ישראל.  הרב אשכנזי מביא נקודה מרכזית לפי הרב הורוביץ השלה הקדוש שישנם רק שלוש גלויות המקבילות לשלוש האבות. אברהם מקביל למידת חסד אשר  הפנמנו אותה עם גלות בבל שהיא המשך לגלות מצרים. יצחק עם מידת הדין שהופנמה עם גלות פרס ומידת האמת וקבלת תואר ישראל  של יעקב עם סיום הגלות השלישית בדורנו שהיא מלכות אדום המקבילה למאבק יעקב ועשיו. מאבק המסתיים עם צליעת יעקב על יריכו ושואת שליש מעמינו. ואנו דור הניצולים ודור הגאולה בקוממיות ארצנו  ככתוב התורה בפרשת  וילך  ושב ד את שבותך ושב וקיבצץ מכל העמים.נבואות כל הנביאים  מדברים רק על החזרת ישראל לארצו התלמוד  בכתובות ועד  על  חובת המגורים בארץ ישראל והמקובלים   כמו הגרא  בספרו ספרא דצניעותא על הזוהר מלמד לפי הגמרא בברכות  על בריאת האדם  שבשעה שביעית קם על רגליו  וחשבונו מגיע לשנת תשח שבו תהיה גאולה ראה על אתר. רבי חיים בן עטאר הקדוש בפירושו בתזריע ומצורע ועוד .. שחזו את מציאות מועד  גאולתנו והאירועים שילוו אליה אם תהיה בעתה וגם באיחור יוזמת חזרה לארץ ישראל  ולא בזכות ולפני זמנה עם כל ההשלכות לכך שזה איחור בגלות רדיפות עד לשואה הנוראה מכל.

.אביא במאמרי בכאן ,בחסד אל עלי שזיכני ללמוד מחכמים וסופרים במרוקו הרב עמרם גבאי שליטא את התלמוד  הרב שאול דוד בושקו שליטא עוד בפריס  הרב משה בושקו  זצל בארץ והרב אשכנזי זצל אשר תורתם הכללית היא ציפתה להחזרת השכינה לציון שזו גילוי התורה.

וממרן  הראשלץ  מרן הרב עובדיה יוסף שכולנו תלמידיו בלומדנו את פסיקתו החובקת עולם.וזכיתי להכיר את מרן הרב.

 זו התיחסות ענקי תורה מעדת הספרדים והאשכנזים להבנת שישראל ממש את תקות שנות האלפיים ומול עיניו הוא רואה את ארץ ישראל עוד אבנית ונבנית ויופיך והדריך ושב ד את שבותך.

הגאון רבי אליהו  סלקמון זצ”ל מגדולי חכמי ומקובלי תוניסיה בדור האחרון. כתב ידו הובא בספר שיבת ציון נס לעמים. וזה הובא בספר אתחלתא דגאולה של הרב דדון.: תיאודור הרצל נאם בכל הערים הגדולות בגרמניה על מנת להציג את תכנית התנועה הציונית. הוא תיאר  את הסבל  את הרדיפות ואת הרציחות אשר היו מנת חלקם  של אחינו בני ישראל בגלותם. והתחנן בפניהם שיעזרו  במפעל הקדוש  ונחוץ זה .הוא גם הוסיף שמקור המפעל ברגש דתי  ברגש של אהבת אדם  ואהבה לעם היהודי  הבזוי והשסוי תחת עולם של עמים ברברים.. כדי שישובו  היהודים אל ארץ אבותיהם ארץ קודש וארץ חמדה אל ירושלים עיר הקודש. אבל היהודים…הפנו לו עורף  ודחוהו  הרצל השיב להם  שהם עתידים להתחרט על עמדתם הרעה בשומם ביטחונם לשווא בגרמניה .הרצל ניבא וידע מה ניבא !’

.”תיאור עיתון הצבי שנת תרסד. מספר אתחלתא דגאולה הרב דדון.

‘בהגיע לנו השמועה הרעה על דבר מותו של הרצל החלטנו כי אי אפשר להניח כי דווקא בירושלים  לא יספידו את המת  הגדול הזה .אך בזמן  ההוא  גזרה  הממשלה הטורקית גזרות קשות על הציונות  בארץ ישראל והיה מקום לחשוש  כי הממשלה תראה בהספד על ראש הציונות  כעין מרד במלכות.התייצבו הגרי מאיר זצל לימים ראשלץ לפי החכם באשימ הרב ישא ברכה  שיקח על עצמו  את האחריות לעריכת ההספד.ואני מעיד כי אף על פי  שהאמת סכנה  גדולה היתה  לא סירב אלא הפעיל את תוקף סמכותו וגזר ביטול מלאכה והספד בציבור בבית הכנסת  של רבן יוחנן בן זכאי …ירושלים הספידה את ראש הציונות כהלכה.’.

.הנה הנם תורת חכמי הספרדים אשר בענוה ועוז   מלמדת את   תורת  החן הכללית היודעת לזהות במציאות את השינויים  ההיסטוריים הקוראים  גם לאומית וגם חברתית  אי לכך הגותם ופסיקתם לא מנותקת מראית הנולד בקיבוץ הגלויות  וכינון המדינה.וכך מרן הראשלץ הרב עובדיה יוסף זצל שילב את ענקיות פסיקתו  ביודעו את השיניים החברתיים הדוריים והלאומיים כך רבה של ירושלים רבי שלום משאש זצל הראשלץ הרב בקשי דורון זצל ויבדלו לחיים ארוכים הראשלץ הרב  עמאר  והראשלץ הרב יצחק יוסף. כך לימדו הרב אלקלעי הרב ניסים הרב יהודה לאון אשכנזי ועוד.זו המשך של תורת החן של המהרל  של הפרי צדיק השלה הקדוש הגרא אור החיים הקדוש.המהרל  שהרב אשכנזי זל אמר שרבו בנושא גישת פרשנות המקרא היה רב ספרדי מאמסטרדם. 

מרן הראשון לציון ורבה של ירושלים הרב שלמה משה עמאר שליטא. מתוך הסכמת  לסידור אבותינו נוסח מרוקו.’בשוב ד את שיבת ציון היינו כחולמים .הכסופים והצפיות שלא פסקו משך כל הגלות המרה ולא נס ליחם  בכל המצבים והיתה כמיהה לשוב לנחלת אבותינו עולה על כל מאויינו  בגוף ורוח  עד שלא היתה מעלה  או  טובה שתשוה לה .ועינינו ראו את גודל  ההתרגשות  ושמחת העולם שעלתה על ראשנו בבואנו  לארץ הקודש  ואשר נגלתה  ביתר עוז  וביתר שאת  אצל אבותינו  זקנינו אשר לא יאומן כי יסופר  עד היכן הגיעו הדברים .ובמשך שנים רבות עדיין היינו כחולמים..ואשר עתה אנו בעיצומה  של התעוררות נפלאה מחלום גדול דלא פסיק  ואשר רקם  עור וגידים  ונתלבש  בכמה לבושין דיקר  והפך והיה למציאות אשר  קמה וגם נצבה למול עינינו בכל תפארתה והדרה .וכל התלאות ויסורי הקליטה  עם חבלי משיח  בהם אנו נתונים  לא יכולים  להפסיק שמחה זו  שהיא שמחת עולם על ראשנו..    .

 .

.המהרל מפראג ספרו נצח ישראל.

1  פרק א (צריך ללמוד כל הספר המתאר מהות הגלות יהגאולה)מלמד שמהגמרא בפסחים מתחיל בגנות ומסיים בשבח מכאן שההפכים מראים   את עומק הצד שנהפך  הטבעי .הבנת הגאולה מחוייבת לעבור דרך הבנת הגלות האנושית עולמית ומיתוך כך של ישראל וכל צרותיה משמעותה המציאותית אצל ישראל ובעולם.

.המהרל מלמד שהגלות אינה טבעית לישראל כל עם יש לו מקום כל דבר בטבע יש לו התנהלות טבעית שצריכה להיות כטבעה , האדמה היא למטה לא יכולה להיות למעלה.כך הגלות לישראל אינה טבעית.מקומם ארץ ישראל.

2 פרק ב נצח ישראל.הגלות לא באה על חטא והיא דרושה לימוד היא מהות מיתוך  הבריאה מילה ברא זה בארמית לצאת החוצה גם בערבית הנשמה בעולם לא במקומה כל ישראל מיצג את גלות האישית והלאומית דל העולם וצריך לתקנה.ישראל יש לו מעלה יחודית בעצמו ועם תורתו לכן היצר הרע של עיכוב הופעת תפקיד ישראל הרבה יותר חריף מול ישראל בגלל מעמדו כך עם תלמיד חכם.המניעים אצל הפועלים עם אל בכל תחומי היעוד העברי הם משמעותיים.כך מסכת סוטה יצר הרע נמצא יותר בישראל כי הם בתורה!

.המהרל מלמד שזו גזרה מהותית של הנברא ושל ישראל המיצג אותו להיות בגלות בזה העולם.אלא שהמטרה הינה להוכיח שאפשר לצאת מהגלות ואז העולם לומד זאת מישראל!

.המילה גאל  היא עם אות א המסמלת אחדות והמילה גלה היא עם אות ה המסמלת את הפיזור לארבע כיווני העולם.

.ישראל צריך להוכיח שיש במהותו ג א.ל עם אות א הוא יכול להוציא את העולם מכל הגלויות האישיות והלאומיות להיות המיצג את האחדות אות א.

.היסטורית ישראל המורכבת היא כי ישראל ובראשם מנהיגיו צריכים להוביל את כל העולם לגאולתו.לכן גם אירועי השואה הנוראה שהיא כישלון האנושות במטסריותה הכללית צריכה להוביל אותנו להביענאת אות א האחדות להפוך את הגנות לשבח.להבין שהגלות שלנו  היא להשפיע על העולם צריכה גבול וסדר עם מטרה לחזור לארץ ישראל . ואז היא כמו אצל יוסף גלות עם כבוד!זו הוכחת גאולה לעולם ואז נוכל מיתוך ארץ ישראל להשפיע את התור  לעולם החברתי כולו.אלא כשאנו מחכים לגאולה בעיתה וחושבים שאנו יש,לנו תפקיד בגלות בלי סוף אז כנאמר בתלמוד ובמקובלים הגויים מוציאים את שנאתם .והסוף ידוע.ללמוד את הימצאות בגלות של הנשמה עצמה שיוצאת לעולם מורכב בכדי לזכות את הגוף החומרי.היא בגלות בעולם הקשה הזה אבל לתפקיד להופכו לעולם הבא.כך בצד הלאומי  גלות נצרכת  המובילה לגאולה של שיבה ותשובה. הגלות מטרתה להראות דאפשר לצאת ממנה ולא לישאר בגלות מה בכל המובנים.

הרב אשכנזי מסביר שהרצל הניע את תהליך החזרה לארץ ישראל והתהליך המציאותי בעובדות  הצליח לחולל מהפך ולהחזירנו לארץ ישראל ולמדינה. אנו  עוסקים במציאות גאולית בשטח ולא באמונות אשר אין להם כלום עם המציאות. זו תורת המציאות ההיסטורית!  אין לחכם אלא מה שעניו רואות! התורה והחכמים עוסקת בתיקון העכשיו המציאותי ההיסטורי של עם ויחיד. מזווית זו התהליך הוא משיחי והרצל שייך בוודאי להליך המשיחי. הרי משה חי בתוך מצרי עברי בארמון פרעה וגם המשיח ישב בפתחה של רומי ויתגלה מסגנונה ומתוכה ויגלה את צורת ישראל המתנגדת לה לכן צומחת מתוך ההפוך של זהות ישראל. ראה מהר”ל גבורות ד. דברים שצריך ללמוד! ככתוב במדרש וראה מהר”ל על הופעת משה דווקא מהארמון בספרו גברות ד ושיעור הרב אשכנזי בצרפתית על נושא קריטי זה להבנת את הליכי הגאולה!!!

ואנו עדים ופועלים בה מציאותית ולא כהמתנה מיסטית להגיע לארץ ישראל שלא מתממשת המתנה שניזונה מעצמה בלי תוצאה. הציפיה בגלות תרמה להוצאה בפועל של ציפיה זו ולא ציפיה לשם ציפיה בלי מעשה עד גירוש ואושוויץ… גאולה חזרה לארץ זו מציאות עובדתית! העברי  מלשון עובר ועובר ומעביר הטבוע במידת הנצח עובר ומתקן באחדות המידות של חדר :חסד, דין רחמים. את היסטורית האנושות. עובר את היסטורית עולם הזה ונוא העובר של גאולת האנושות שמתוכה הופך הוא את העולם הזה הנברא החומרי לעולם הבא שהוא הצורה. ראה מהר”ל.  נאמר למשה הגואל הראשון והאחרון היוצא מתוך ארמון פרעה דווקא יעד יציאת כל הגלויות : ממלכת כהנים וגוי קדוש.

 ובוודאי ששבת לפני חג העצמאות , שבת עצמאות, הגדרת יחודיות  הממד  של  הכלל  הישראלי המתחדש בולטת מן הפרשיות שלפניה תזריע מצורע  ואחריה אחרי מות קדושים שקשורה גם לשבת עצמאות בהיותה השנה מיד אחרי החג עליון זה . היחודיות הינה קדושת הכלל הישראלית ודווקא דרך הכלל ישנה אפשרות לקדושה ואז להחלת תוצאת הקדושה דרך התורה והמצווה בממד הכללי  שהוא עיקרה של תורה המשפיעה על האנושות, שאין לו שום אפשרות אלא במסגרת מדינה אשר היא קדושת הכלל. נקודה מהותית זו בהווייתנו נשכחה בגלות האלפיים אשר היינו פרטים וקהילות נפרדות בגלויות בלבד בתוך מסגרות כלליות של העמים ולא של יחודיות הישראלית .

אתאר   קודם את  קדושים הסמוכה לעצמאות  מיד לאחריו נביא בכאן את תזריע  מצורע  שהיא הפותחת את שבת עצמאות.

‘וידבר ד אל משה לאמרדבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדושים תהיו כי קדוש אני ד א-לוהיכם’.

רש”י : מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויין בה.’ 

אל כל עדת  אמרו זל בתורת כהנים  לפי שפרשה  זו רוב גופי תורה  תלוים בה  נאמרה בהקהל ..כאן צוה  ד שידבר  לכל עדת ישראל אנשים ונשים וטף כסדר  שהיו מקובצים  במתן תורה.’

 

רבי חיים בן עטאר הקדוש.: ‘ גם בזה יתישב טעם כפל דבר ואמרת.. ואולי כי דווקא בני ישראל  שישנם בבחינה זו , מה שאין כן אומות העולם לו יהיה שיפרוש  אדם עצמו  מבחינת העריות האסורות לו או אפילו שאינם אסורות אף על פי כן מושלל הוא מבחינת הקדושה ולזה אמר אל בני ישראל .

.. עוד נראה לפרש הכתוב על זה הדרך כי לצד שצוה ד על בחינת התאוה  הקבועה בטבע אנושי והיא התאוה השולטת על הרצון ..כבר 

.כתבתי  בפרשה הקודמת כמעשה ארץ מצרים .כי בחינה זו  אין יכולת  באדם לשלוט עליה  אלא בגדר הריחוק .ומעתה לצד שצוה ד  לקיים המין  ולהדבק  בצלע נכון לאיש

..אשר על כן בא במאמר ד כאן וצוה בנעימות אמרי קדוש קדושים תהיו  פירוש שיקדשו עצמן במעשים  אשר באה עליהם המצוה לעשותם  ..שלא יעשה  הדבר לתאות הגשם  ולהשלים החפץ …אלא יעשה הדבר בקדושה וטהרה  כמו שמתעטף בציצית . וימאס בעצמו חפץ  הבא מעצמו ..לאיש כזה קדוש יאמר לו

עוד ירצה קדושים תהיו לשון עתיד ואולי שיכול להיות  הדרגה גדולה ממשה  והוא מדרגת מלכינו משיחנו ..ולדברי רבותינו זל כי משה שהיה  הוא גואל העתיד  אם כן אן שיעור וגבול  להדרגות קדושה  מצוה זו אין לה הפסק .ונתן טעם  לדבריו כי קדוש  אני ד, אלהיכם . וחפץ ד בבניו ידידיו  להדמות לקונם

.ואמר  אל כל עדת  בני ישראל  שכולם  ישנם בדרגא זו  והוא כמאמר זל  יכול אדם  לעשות  עצמו  כמשה רבינו    . 

ולזה אמר אל בני ישראל עוד ירצה קדושים תהיו כמלאכים הנקראים קדושים … והוא על דרך אומרו אני אמרתי  אלוהים אתם  ובני עליון כולכם .ולצד שהקבה השרה  שכינתו  בתוך  בני ישראל ועשאם בני פלטין שלו  במקום המלאכים ..ולזה צווה ד את אוכלוסיו המובחרים שהן הנה מלאכיו ולהם יקרא קדושים .וכשנכנסתם בגדר זה להיות אוכלוסי במקום המלאכים צריכין  להיות קדושים..-‘

זהו   מימד קדושים תהיו אך ורק  בריבוי לכלל ולא ביחיד. אנו כדברי רבי חיים בן עטאר הקדוש צריכים להיות כמלאכים התור כלל   אלא בארץ במסגרת ארצית מדינית.

.הקדושה הינה מימד היכול לחול רק על עדה שלמה על כלל שאז הנהגת מדינה בכל מכמניה הינה היא הגדרת קדושה.ורק מיתוך כך יכולה להיות מימד קדושה בפרט שתהיה  מקבילה של קדושת המערכת הכלכלית פוליטית.ואז משה היא משיח לכך זו השאיפה של המדינה היהודית  להיותה כמשה.זו מטרת חג העצמאות .האם אנו יכולים להגיע מבלי מסגרת כללית מדינית? הקדושה היא במציאות .

 .הרי ברור שהכונה הינה לקיבוץ של ישראל ביחד ואז תופיע קדושה. אז נאמר את הדברים  כלימוד אור החיים הקדוש זהו תפקיד המדינה העברית להיות הקיבוץ הכללי אשר יהיה דווקא מתוך המערכות הכלכליות פוליטיות חברתיות עיסקיות קדושה. אין אפשרות לקדושה בלי זה! זו הפסיקה ההלכתית לתחום הציבורי ולא רק לפרט וזה רק נחלת ענקי פוסקי ההלכה  כפסיקת מרן הראשלץ הרב עובדיה יוסף הראשלץ הרב עוזיאל הרב הראשי הרב הרצוג  רבה של ירושלי ועוד! לכן אין אצל העמים קדושה ציבורית מדינית ממלכתית הם מפרידים בן המוסר ופעילות הכללית מדינית.  מי שיש לו עיניים לראות את הפלא  הניסי של חזרת ישראל להיות כלל עם מדינה משפיעה עולמית במקום שהיה תחת שיעבוד אדום שהסתיים בשואה נוראה; יוכל רק להבין את מצות קדושים תהיו לחוש מה זו קדושה שהיא דרך הממלכתיות ונראות חגי ישראל סוף סוף ציבורית מדינית כללית .נאמר שבגלות החגים היו רק בבתי כנסת מי ראה זאת? על מי זה השפיע? ורואים היום את הפסח הממלכתי את השבועות הממלכתי את הכיפור הממלכתי. וחכמי ההלכה נדרשים לעסוק בפסיקה למערכת הכללית  הצבא המדינה חוקי עבודה של מדינה ועוד…זה לא היה בגלות! זו קדושה כי היא בכלל. לכן אין שום קדושה בחול כגזירת חכמים על טומאת אויר העמים וישראל בחוץ לארץ עובדים עבודה זרה בטהרה…האם זה היה אפשרי מבלי מדינת ישראל? מעבר לעובדת היות מדינת ישראל משאת וכיסוף דורות שלמים לחזור לארץ ישראל. האם לא לכך התפללנו שלוש פעמים ביום ושא נס לקבץ גלויותינו.

המהר”ל מפראג .ספרו גבורות ד . פרק ג  ד ה : תדע כי היו מצרים גוברים על ישראל מצד עיקר צורתם שעליה נקראו בשם ישראל וגם גוברים עליהם בצד אשר הם עם ודבר זה במדרגת החומר. כי לכל אומה יש שני בחינות האחד מצד שהם עם בלבד וזה מדרגת החומר והשני מצד שהם  עם מיוחד והוא במדרגת הצורה ..וכאשר היו ישראל במצרים היו תחת רשותם ..הנה העבדות מה שהם תחת רשותם בא להם מצד החומרי שבהם  אשר החומר הוא עבד והוא תחת רשות אחר. ומצד הצורה של מה שהיו עם מיוחד עם ישראל …וישראל בעבור שעצם שלהם במדרגת צורה נבדלת שלמה לכך אם אין לישראל ענין הראוי לצורה כאילו אין להם מציאות כלל ..ולכך כאשר לא היו ישראל בשלמותם כאשר היו במצרים שעדיין לא היו בשלמותם עד שהיו שש מאות אלף שזהו שלמות ישראל היו ישראל כאילו לא היה להם מציאות כלל כי ענין הצורה שהיא שלמה ואם אינה שלמה אין לה ענין הצורה ולכך היו משועבדים  תחת יד מצרים ובזה היו כאלו לא היה להם כלל מציאות.‘.

פרק ח.גבורות ד. :’.וכאשר תבין ד מלכויות אלו תדע כי שלש מלכויות .. כל אחת היתה מושלת על ישראל בעינין מיוחד …ויש באדם ג דברים גוף ונפש ושכל..רש בן אבא משום רבי יוחנן ד דברים הראה לו הקדוש ברוך הוא גהינם ומלכות מתן תורה ובית המקדש  אמר לו כל זמן שבניך עוסקים בשתים ינצלו משתים פרשו משתים נופלים בשתים .אמר לו במה אתה רוצה שירדו בניך  או בגיהנם או במלכות.רבי חנינא בר פפא  אמר אברהם ברר לו המלכויות  ר יודן  ור אבא ור חמא בר חנינא אמר אברהם ברר את הגהינם והקבה ברר לו המלכויות…. ומפני שאלו שניהם עיקר המציאות ( תורה ובית המקדש) כאשר הם עוסקים בשתיים ינצלו מן האומות והגהינם  כי האומות והגהינם אינם מציאות.’

זהו מלימוד העיקרי של המהר”ל שחייבים ללומדו ולשנן מה מהות העיקרית הישראלית שזה הכלל והיפוכו של כך זה החיים תחת המלכויות שזה הגהינם כי אבדה שם צורת ישראל כדברי המהר”ל שזה הכלל.  העולם הזה הוא גהינם כי לא נראית  האחדות האלוקית לכן הכלל הישראלי מחזירה למקומה .והחכם  האמיתי מיישם זאת.דרך ההלכה דהיא חכמת ד בעולם.לכן יסודי מאוד ללמוד את גבורות ד נצח ישראל ודרך חיים על אבות של דברי קודשו של המהר”ל מפראג. אי לכך הכרזת הנחשונית של ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל בה באייר תש”ח החזירה את ישראל למימד הכלל וניתקה אותנו מן המלכויות והגהנום שלדברי הרב אשכנזי לפי גמרא זו שמביא המהר”ל זה אותו דבר. חזרנו לתורת הכלל. גהינם זה לדברי המהר”ל העדר והמלכויות נעדרות בסוף מן העולם לתת מקום למלכות ישראל אשר היא ייצוג מלכות ד בעולם  האם זה אפשרי בלי מסגרת מדינית?

וכל העורים שבמחנה העברים כביטוי הכלי יקר;  ולא רואים שלמדינת ישראל ניבאו הנביאים ופסק הרמב”ם שמלך המשיח יקבץ נדחי ישראל, האם יש להם פחד גבהים? אולי יש להם חשש שלא יעמדו בציפיות ד להיות מדינה קדושה ואז מעדיפים להשאר יהדות קטנה

 כאן או בניכר? אולי. ואני מבין את הקושי ואת האחריות  גם כלפי העולם אלא שאנו מאוד מודים לד ומאושרים להיות הדור שיישם את גאולת ישראל הקוממיות אשר הינה התשתית למקדש לתחיית המתים מתוך עולם הבא אשר כבר התחיל בתש”ח .

רבי שאול מקיקץ השלי. מגדולי חכמי גרבה נולד בשנת תרמז נפטר בבאר שבע שנת התשל. דרשה ליום העצמאות. ספרו לשם אשים. מתוך ספר אתחלתא דגאולה של הרב דדון המביא את כתבי חכמי צפון אפריקה עדות המזרח וגדולי חכמי אשכנז בנושא חג העצמאות של גאולת דורנו. ומדובר בענקי חכמי ישראל בצפון אפריקה אשר הסתירו את כתביהם הקדושים לגבי ה’ באייר ברוך המשיב אבדת בעליו.

,‘ היום הזה חמישי לחודש אייר נקבע ליום חג העצמאות יום קדוש לנו יום הקמת מדינת ישראל. יום זיכרון הנסים ונפלאות גדולות  אשר עשה לנו הבורא…ונתן לנו עוז ותעצומות לנצח את כל אויבינו ..ויש לתת טעם שקבעו מן השמים חג העצמאות ביום חמישי באייר כי אייר גימטרייה היראה והוא נוטריקון ירא ד .לרמוז שגאולה תהיה לנו כשנהיה בעלי יראה ויראי ד .ונקבע ביום חמישי לאייר לרמוז שזכינו לזה בזכות תורתנו הקדושה…שעי עסקנו בתורה יתבע משה רבינו את  עלבונה של תורה המחולל בגלות ועל ידי זה  יגאלנו גאולה שלימה שאין אחריה גלות.. ובאו ג חודשים נצמדים יחד ניסן אייר סיון.. חג חגי חירות וקבלת תורה… גם רמז לנו באלפא ביתא  של א.ת  ב.ש ג.ר ד.ק ה.ץ ו.פ  שהם יורו  על ימי הפסח  .שכנגד יום א של פסח נקבע תשעה באב וזהו א.ת  א תשעה שביום שיבוא יום א של פסח  יהיה בו תענית אב וסימנם מצות ומרורים…וביום שיבוא יום ב של פסח יבוא בו חג השבועות  וזהו ב.ש  ב שבועות . יום ג יהיה ראש השנה ..יום ד של פסח שמחת תורה  ד.ק יום קריאת התורה. .ה יום כיפור..ה.ץ   ו של פסח יבוא בו פורים. ו.פ.עד כאן רמזו הראשונים.ועכשיו נוכל לרמוז  על יום ז של פסח מה שלא רמזוהו הראשונים והוא סימן ז.ע  שביום שיבוא בו ז של פסח יבוא חג העצמאות. ונשלמו כל ימי הפסח כולם.גם יש לרמוז שבא חג העצמאות  ביום חמישי לאייר וחג השבועות אחריו ביום שישי סיון כנגד חמישה חומשי תורה וששה סדרי משנה . שזו של חג העצמאות היא התחלה דגאולה השלימה הבאה בקרוב אמן כן יהי רצון.’

דברים ענקיים אלו של הרב מקיקץ השלי מדג’רבה אשר בתוניסיה בוודאי הם לגלות את אשר כבר ידוע לחכמים מתקופת הגאון מווילנה ועוד כבר מהזוהר שה באייר זה תאריך הגאולה. חכמים האמיתיים ראו אז מיד שהמדינה קמה שזהו  האירוע המתאים לתאריך שידעו  אותו לפני במסורת המקובלים. אלא שהסבירו והביאו הוכחות לאלה אשר הספק קינן בליבם כי נותקו , גם הרבנים שבהן, מתורת ישראל העברית הכללית ולא הייתה העמקה בחכמי הסוד כגון המהר”ל הכוזרי  הגרא אור החיים הקדוש אשר הסבירו את ההליך וגם הצביעו על מועד שהסתירו רק ליודעי החן.

רב יהודה לאו אשכנזי .שיעורו על עצמאות שנת 1988 בצרפתית. : ‘  אין לנו לראות אלא את העובדה המציאותית עצמה שקוראת במציאות .מרוב ציפייה הפכו את המשיחות למשהו מסטי מנותק מהמציאות הארצית. מזהים אירוע במציאות ההיסטורית שלו ולא בציפייה כשהוא כבר קורה. הגרא מביא   בספרו על הזוהר ספרא דצניעותא לפי הגמרא של שעות בריאת האדם . שבשעה החמישית קם על רגליו. והוא מביא את חשבון 6 ימי הבריאה להקבלה לששת אלפי השנים של העולם. והשעה החמישית הוא כותב במפורש שהיא שנת תש”ח תש”ט. והוא משביע את הקורא לא לומר זאת.’  אלא שכבר האירוע פה .אז בוודאי שחכמים אלו בגודל הגאון  מווילנה ידעו את התאריך. וגם חכם מספרד דון יחיא כתב שהגאולה תהיה בתחילת האלף השישי קצת לפני קצת אחרי.. בטח חייך בזקנו כשאמר זאת.. והרב שבילי מירושלים הביא את הדברים..’

הבאת ראיות אלו מענקי התורה הינה בכדי להאיר את עיני הלא רואים גם כשהגאולה המציאותית קוראת במציאות. לפועלים עם אל בהיסטוריה לימודים אלו רק מחזקים את הקולות שאנו רואים במציאות  של מדינת ישראל ופועלים בה. לכן דרוש ללמוד מה זה משיח מה זה גאולה מה זה חזרה לארצנו עם שלטון יהודי עצמאי. וללמוד דלזה כווונו הנביאים וחז”ל למי שרואה ורוצה ללמוד בכינות.

הרב שאול דוד בושקו שליט”א מורי ורבי חוברת יום העצמאות ..’ ארץ ישראל היא ארצו של ד  ארץ התורה והמצוות ..תכלית קיומנו בכלל  ובארץ ישראל בפרט  היא הקמת ממלכה של תורה ומתקנת את העולם. .כדי להקים ממלכה של תורה  צריך שתהיה קודם כול ממלכה  כל זמן שאנו מפוזרים  לא נוכל לעשות זאת . כל ההישגים  שהשגנו עם הקמת המדינה  הם תנאים בסיסיים  להגשמת החזון היהודי  האמיתי  שלו אנו מצפים…אם נבין ונשכיל זאת אזי יעלה ליבנו  על גדותיו משמחה והודיה לד יתברך על כל החסד  אשר עשה ועושה עימנו שהחזירנו לארץ ישראל  שנתן לנו עצמאות ושלטון ריבוני שחזרנו לאחדותנו  ששבנו להחיות את לימוד התורה …ולהאמין כי על אף כל הקשיים.   עתידה הגאולה שתבוא במהרה ונוכל לשיר שיר חגש  אמן.’

עד כמה אנו צריכים להודות להלל לשבח לפאר להיות עם חופשי מן עבדות לגוי בארצנו שמשפיעה על העולם. וראה מדינות ערביות כגון מרוקו ועוד אשר מהללים ומהדקים את הקשרים והדת. והיו מלכים אומניך כפשוטו. מדינת ישראל המשפיעה רבות בהרבה תחומים על כל העולם. ולגאולה זו יש שני משיחים משיח בן יוסף ומשיח בן יהודה. מה תפקיד כל משיח .מי זה משיח בן יוסף כץ. צריך ללמוד זאת בכדי לפקוח את העניים שאנו בתוך תוך משיח בן יוסף לקראת כבר משיח בן דוד. חג עצמאות שמח למדינת ישראל!!

רבי אברהם הכהן. רב העיר ספקס בתוניס ואח”כ בירושלים. מגדולי חכמי תוניס.’ ספרו קרית ארבע  נפת צופים עמוד ע . ציטוט מספר אתחלתא דגאולה של הרב דדון שחובה ללומדו לגלות את ענקי חכמי צפון אפריקה עדות המזרח וחכמי אשכנז אשר ראו במדינה את הגאולה:   .’.על אף הצללים והחושך בארץ אחרי קום המדינה ..עצם קום המדינה אחרי אלפיים שנה של גלות ומרורים  דבר שלא היה ולא נברא  מיום חורבן בית מקדשינו. בודאי דזה לא מקרה הוא והוא אולי כעין  ניצוץ קטן  של משיח בן יוסף.. שאמרו חז”ל שבתחילה יבוא משיח בן יוסף ואחר משיח בן דוד העיקרי. ויש לי רמז נאה על זה והוא שבקריאת  קרבן הנשיאים בסוף פרשת נשא  שאנו קוראים  כידוע ..מראש חודש ניסן  עד יג בו.אנו רואים שבקריאת נשיא שבט אפרים  שהוא אלישמע בן עמיהוד  חלה תמיד ביום שביעי של ניסן והנה ידוע שאותו יום בשבוע שחל בו שביעי של פסח תמיד יחול בו יום העצמאות. ועל זה רמזו  חכמי דורנו  הסימן ז.ע. אשר באת בש גר.. כלומר ביום שחל בו ז של  פסח  יחול בו ע עצמאות .וידוע גם שביום שחל בו רח ניסן  יחול בו  חג הפסח  ויוצא מזה שביום שביעי בניסן  הוא גם יום שביעי  של פסח וגם יום העצמאות .ולכך אותו נשיא של שבט אפרים ששמו אלישמע בן עמיהוד עולה בדיוק  גימטריא’ יבוא בחג העצמאות’. ורמז לנו ..שלמרות כל רמיסת הדת…זהו ניצוץ משיח בן יוסף .והוא לפי מה שכתב  הגאון הקדוש החיד”א  זצ”ל בספרו דבש,לפי מערכת מ אות יח כי אביה בנו של ירבעם  בן נבט  הוא משיח בן יוסף עש. והרי לפניך שירבעם בן נבט החוטא והפושע הגדול  בנו אביה  הוא משיח בן יוסף..  ואם תאמר אולי אביה זה היה צדיק  זה אינו  שכבר אמרו במסכת מועד קטן דף כח. שאביה לא נמצא בו אחד טוב ולא יותר עש. והוא מפלאות תמים דעים ומי יבוא בסוד ד להבין את מעשיו..

רבי צגייר עשוש זצל .ספר פרי עץ הדר ועוד..נולד בשנת תרסא בגירבה בתוניס רבו  הגאון רבי מקיקץ שאול השלי חיבר 22 ספרים עלה לארץ לבאר שבע .ספר דורש טוב לעמו עמ טו.:’ומעניינא דיומא ימים אלו ימי זכיית החופש חייבים אנחנו היהודים להודות ולהלל להשם יתברך שהרים קרננו וזכינו למקום הזה .. שבו  יתקבצו כל גלויותינו ..ארץ המולדת ומי הוא שהיה חושב שנזכה לזה …והזמן שזכינו בו לקבוץ גלויות ולשחרורנו בדרך נסיי משית  הוא ביום חמשה לחודש אייר שעל הרוב יחול בו לקרות  פרשת קדושים תהיו ושם כתוב כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. 

…חס וחלילה  לבזות שום יהודי בכלל אפילו אותם שאנו רואים  בהם שאינם שומרים על דת …לפי תורת ישראל. ואם נאמר שיש להם רק,מצוה אחת  שמוסרים עצמם על הצלת אחיהם ישראל ועל ישוב ארצנו  המולדת זה מספיק ודי להם להכריע נגד כל חטאיהם ופשעיהם .’

הגאון רבי סידי פרג חלימי זצל רבה של קוסטנטין אלגיר.נולד בקונסטנטין אלגיר בגיל 22 היה דיין .קבל הצעה להיות רבה של ירושלים אבל העדיף להמשיך להשפיע בעקבות התמורות באלזיר.מכתב ששלח  לרבנות הראשית בשנת תשיט  המכתבים מצולמים בספר אתחתלתא דגאולה..’בעבור  יום ה באייר העבר העיתונים כתבו  על שם בית הדין הגדול  שיעשו אותו כמו לג בעומר  התירו  בו אפילו לישא אישה  ובעבור זה  הקהל חשבו  בדעתם שכבר  באה הגאולה השלמה  ועי זה שמחו בדעתם שאין להתענות  עוד בתעניות  החורבן  כי בהיתירא ניחא להו .ואנחנו לא ידענו מה להשיב להם .על כן באנו לבקש מכבוד תורתכם  להודיענו מה יעשה ישראל ‘ 

כך ראה רבה האחרון של קוסטנטין את אפשרות ביטול צומות בעקבות גאולת ה אייר! ברבנות ענו שעדיין לא מבטלים כי זה על המקדש.  

.והנה מימד הכלליות הגאולי תיקוני מיתוך התפתחות מאמץ וקושי בפרשיות תזריע מצורע .נתינת החיים המלוה בטומאה של האישה והצרעת אשר היא דווקא בגדולי ישראל או דווקא במקביל לאחרוני המחנה.לכן המשיח מצטרע גם משה  עומק התיקון במניע עצמו.כך התהליך דווקא מיתוך מרוחקי המצוות מיתוך מצב היסטורי קשה של היטמעות בניכ שואה..וקשיי עלייה וקליטה עד כינון מדינה לתפארת ועוד חזון למועד 

.אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים..

.רבי חיים בן עטאר הקדוש.’פירוש דע כי בחינת הזכר היא בחינה עליונה מבחינת הנקבה והתורה מיחסת בחינות עליונות בהחינת הזכר והודיע הכתוב כי אם כנסת ישראל תזריע ודאי שתוליד הדרגות עליונות והוא מאמרם זל סנהדרין צז צט.עוצם הפלגת  הפלאות  אשר יפליא ה בביאת הגואל  אם ישראל יזכו על ידי מעשיהם  הכשרים .ויכוון להבדיל  בין הגאולה העתידה לגאולה שעברה  של מצרים שהיו ישראל ערום ועריה גם גוי מקרב גוי..ואותה גאולה תכליתה תא עמד  כי נחרב הבית וגלו.  ואין טובה זו מבחינת זכר.אבל הגאולה העתידה לצד .שעל כל פנים תהיה באמצעות זכות ישראל לו יהיה שלא יהיו ראויים אף על פי כן באמצעות אורך הגלות ועסק התורה דכתיב לא תשכח מפי זרעו על כל פנים תהיה הגאולה מבחינת זכר ועמדה לנצח .

.ואומרו וטמאה שבעת ימים כאן רמז אשר יעשה ד,להשיג בחינת זכר כי ז,שנים יכונן חבלי משיח  כאמרם זל סנהדרין צז.שבוע שבן דוד בא ליסרם ולזקקם והוא אומרו וטמאה יחס,ץ היסורים לבחינת הטומאה כי הוא טמא הוא המיסר …וביום השמיני בהתחלת יום השמיני  ימול בשר ערלתו  כי אז,יעביר ה,בחינת ערלה  מהעולם .ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ  זה יהיה בשנה שמיני וידוע הוא בחינת הערלה שהיא הקליפה. ‘

.דברי קודש נבואיים של ענק מענקי חכמי מרוקו אור החיים הקדוש שהקים ישיבה בעיר העתיקה בירושלים מלמדים אותנו שמיתוך גאולת מצרים שנכשלה כדברי הרב תצמח עם זכות פעילות פרקטית של ישראל במקביל ליסורי הגלות ושמירת התורה גאולה נצחית אחרונה שהיא תהיה הרבה יותר גדולה מגאולת מצרים .וילדה בחינת זכר .וענינו צופות בענקיות גאולה זו אשרינו .

 

פרשת מצורע – פסוק ב: ‘זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מהצרוע .וציוה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות ושני תולעת ואזוב וצוה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרש על המים חיים. את הציפור החיה יקח אותה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על במים החיים .והזה על המטהר… שבע פעמים… ורחץ בשרו במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה…’

אלה הם הפסוקים  (כדאי לקרוא אותם וללמוד אותם במלואם) המתארים את טהרת המצורע לאחר הסגרו מחוץ למחנה על ידי הכהן.

מהו אז הקשר בין פרשה זו וחג העצמאות ?

רבי חיים בין עטאר הקדושובדרך רמז תרמוז פרשה זו על גלות ישראל על דרך אומרו בזוהר (חלק ג’ רלב’) כי אומות העולם לישראל הם בחינת הצרעת וישלטו בהם לצד הטעם עצמו שיסובב הצרעת, ותמצא גם כן שאמרו זל (במדרש רבה ככב) שלא נגאלו ישראל ממצרים אלא לצד שלא היה בהם בעלי לשון הרע ולזה אמרה תורה זאת תהיה תורת המצורע שהוא עם בני ישראל שנצטרע בנגעי בני אדם הטמאים ביום טהורתו שיטהר לשונו ודרכיו. ‘

והובא אל הכהן:  כי ד’ ברוך הוא יתכנה בשם כהן כאמור בזוהר. ואמר והובא, לצד שנתרחק עכשיו יתקרב. ובא אל הכהן, ותיכף ומיד כי מי גוי גדול אשר יש לו אלוה-ים קרובים אליו… והובא: פירוש מעצמו יתקרב – כי מעשיו יקרבוהו. ואז ויצא ד’ ונלחם (זכריה יד, ג) והוא אומרו ויצא הכהן אל מחוץ למחנה שהוא חוץ למחנה שכינתו לחוצה לארץ מקום טמא, ששם בעונותינו הם גולים בני ישראל וראה והנה נרפא הנגע שבעדו בא הצרעת, שחזרו בתשובה ונטהרו .

וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות: הם שני משיחים, ונקראו צפור כי כן יתכנו נשמות העליונות. שיתכנה הגואל צפור פרשת בלק ‘ומההיא מערתא יסגא חד עופא רברבא דישלוט בכל עלמא…” ומצינו שאמרו זל (סוכה נב) ששני משיחי ישראל הם. משיח בין אפרים ומשיח בין דוד. ובתחילה יתגלה משיח בין אפרים וימות ואחר כך יתגלה משיח בן דוד. וכנגד אלו אמר ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות… ועץ ארז ושני תולעת ואזוב.

כאן רמז לזכות שלשת אבות. ואמר ושחט. כאן רמז להריגת משיח בין יוסף. ותמצא שכתב הארי (עץ חיים שער העמידה), שצריך לכוון בתפילה הקבועה להתפלל על זה הצדיק שלא ימות. ואמר את הציפור החיה שהוא משיח בן דוד ייקח אותה הקבה ויצרף עמו זכות האבות ויצרף נקמת הצדיק שנהרג ויתגברו הרחמים …. ואז וכבס המטהר שהם ישראל את בגדיו, הם הבגדים הצואים שהיו מלובשים בנשמתו, וגילח את כל שערו שהם מבחינת צמחי החומר העכור, ורחץ במים – היא התורה בה יטהר מחשבותיו ואחר יבוא אל המחנה זה מחנה שכינה, ירושלים היורדת בנויה מלמעלה .’

דברי קודשו של האור החיים הקדוש הם בוודאי מבחינת נבואה והבנת המקובלים את סדרי הגאולה האחרונה. חכמי התלמוד והסוד הבינו שהגאולה תבוא בעתה. : ‘הם הבינו שהעם לא יתנתק במהרה מהגלות. אנו רואים בפירוש איך אור החיים הקדוש מתאר את הגלות בתור צרעת. וגם בבוא העת ובעזרת מאמץ ישראל תתחיל תקופת ‘משיח בין אפרים’. הרב מגדיר במדויק את ההופעה של שני משיחים: משיח בין יוסף המוגדר על ידי הרב בתוך צדיק. ולאחר מכן הופעת משיח בין דוד.

.מיתוך הקושי והפירוד הגלותי של העם המביא לצרעת לריחוק של מימד העם הכללי בישראל דווקא מצרעת קשה זו צומחים המשיחים המתקנים.

רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק פרשת מצורע מאמר ז :’.

‘מפטירין וארבע מצורעים .ענין פרשה זו דתורת מצורע  ביום טהרתו  הוא דמצור אף שהוא משולח חוץ לג מחנות שיצא מכלל ועמך כולם צדיקים  שכל ישראל  יש להם חלק לעולם הבא  מכל מקום יש לו תיקון  ביום טהרתו  על ידי תשובה ותורה  ובמשנה כתבו ג מלכים וד הדיוטות  הם כנגד ז מידות  תחתוניות…הששה שנחשבו  שם היו כולם גדולים בתורה  ירבעם שכל תלמידי חכמים  דומין לפניהם כעשבי השדה אחיה השילוני מושכו למלך אחאב ומנשה מנשה היה,שונה נ.ה פנים בתורה  אחאב פ.ה . גחזי גבור בתורה..לקה בצרעת אך היה מגאוה נדמה לו שרק הוא ראוי לשמש את אלישע… מפטירין ארבע מצורע גמרא סנהדרין הם גחזי וג בניו    מכל מקוםמ נעשה יל ידיהם תשועה  הגדולה   שבשורש יש להם תקנה   יש להם השישה חלק לעולם הבא שכל שהוא מזרע יעקב  קשור בשורש  השם יתברך ועמיך כולם צדיקים.

הרב כאן מלמד אותנו שדווקא גדולי ישראל הם יכולים כמו המצורעים  שהצרעת היא  עונש  על גלות כמובא  ולמרות גדולתם ניתקו עצמם מהכלל .אלא שיש תקנה בחזרה לתורה מחברת כללית גאולית ולא של גאוה וניתוק כנאמר בדברי הרב על גחזי ובמקביל כל יהודי קשור לשורש וממנו דווקא מהמתרחקים המצורעים צמחה אז והיום גאולת עולם.החכמים מצמיחים את תורת הטהרה מקשיי הצרעת של  הבידול    ‘הבא מהגלות ומוסרי נפש של היהודים הפשוטים דווקא דחו את החטא של המאיסה בארץ חמדה ובנו את הארץ והקימו מדינה ואז החכמים חזרו למקור התורה לפי הרב

הרב מתאר במפורש את הקושי בניתוק העם מהגלות ובקשיים שיהיו בשלב הראשוני של הגאולה עד לחזרה לירושלים. אנו חייבים ללמוד לעומק את הפרשנות של חכמי ישראל לתהליכי הגאולה ולהתנתק מהבנות מוטעות שהיו מנת חלקינו בגלות.

המשיחות הישראלית איננה אוקוס פוקוס בדקה אחת שהמשיח יבוא ויפטור את הכול. רואים בבירור בדברי אור החיים הקדוש שזהו תהליך ארוך המורכב משני שלבים: חזרה לארץ בתהליך הנקרא ‘משיח בין אפרים או יוסף .ולאחריו או במקביל הופעת תהליך נוסף הנקרא ‘משיח בין דוד’.

להבין זאת נביא את דברי מרן הרב קוק בהספדו על הרצל:  ‘וצריך להבין למה אנו צריכים לשני משיחים משיח בין יוסף ומשיח בין דוד… אמנם כמו שד יצר  באדם הגוף והנשמה… כן הכין בישראל שני הכוחות ,הכוח המקביל לערך הגוף האנושי השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדלות והקדושות שישראל מצויינים בהן להיות עם קדוש… וצד השני עצם הכוח לשכלול הרוחניות עצמה. והנה הוכנו שני הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל אפרים ויהודה שהוא כלל יוסף ויהודה… יוסף החיה את יעקב בחיי חומר. שהוא מורה על הצדדים שיש יחס ושיווי בין ישראל לעמים. ויהודה מיוחד לכוח ישראל המיוחד .והנה תכלית מלכות בית דוד שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד שלא יהיו סותרים זה את זה כי אם עוזרים זה לזה ..’

הרב אשכנזי בפירושו לדברי הרב קוק אלו: “משיח בין יוסף הוא אחד משני משיחים. בהמשך לתורת השלה והגאון מווילנה הרב קוק מזהה את הציונות כהגדרה במושגים פוליטיים של מה שמכונה בחזל ‘משיח בין יוסף’ מדרש תנחומא:  ‘כל מה שאירע ליוסף אירע לציון’. ודייק הגאון מווילנה ציון בגימטרייה שווה ליוסף… להבין את המשחיות של הציונות יש להבין מהי משיחיות של יוסף. משיחיות אחרת ששכחו אותה במשך הזמן. תפקידו של משיח בין יוסף היא לכונן את המדרגה הראשונה של עם ישראל בבחינת אומה ככל האומות רק אחר כך נבנה הרובד השני. לא יתכן קיום לגוף בלי נשמה, אך גם לא תתכן נשמה בלי גוף. הבונים את גוף האומה אינם מבינים שהם וקודם כל הם שייכים למשיחיות הנקראת משיח בין יוסף ואלו שמחיים את הנשמה שוכחים שלנשמה בלי גוף אין קיום ואין היא אלא רוח רפאים בלי יוסף יהודה אינו מסוגל למלא את תפקידו להיות אור לגויים‘.

הרב חיים שבילי מקובל ירושלמי בסיפרו ‘חשבונות הגאולה’: ‘בזמן מלחמת העולם השנייה הייתה סכנה לחורבן היישוב היהודי בידי צבאות גרמניה. בראש אותו צבא עמד גנרל בשם ‘רומל’ הרב רמז שיתכן שסכנת להריגת משיח בין יוסף התגלתה באותה תקופה וניצלנו ממנה הודות לאלפיים שנות תפילה‘ .”

הדברים עמוקים ומרתקים כדאי ללמוד את הסברו של הרב אשכנזי -מניטו-להספדו של הרב קוק על הרצל כי הנושא רחב וכדאי ללמוד במדויק מה שנאמר. הספר נקרא: ‘מספד למשיח?’

אין ספק למי שרוצה להאמין ולראות וללמוד את תהליכי הגאולה במקורות מבלי להיות בגדר עיוורים אשר במחנה העברים. אז נוכל להתפלא על גודל הנס שדורנו זכה לו. אכן זכינו במאמצים דל אישים דגולים לשיבת ציון לגאולה שעליה דיברו כל נביאינו התלמוד הפוסקים והמקובלים.

כדאי גם לראות שהרמב”ם כותב על ‘המלך המשיח’ ומה תפקיד מלך אם לא לנהל ממלכה מדינה, האם זה לא כך בימינו האם זה לא מה שראשי ממשלותינו השונים עושים. אז לפי הרמב”ם הם שייכים למלך המשיח.

וגם הרמבם אומר ב -‘הלכות מלכים’ יא, א:  שכל מי שלא מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו (המשיח) לא בשאר הנביאים הוא כופר אלא בתורה ובמשה עבדו. והרמבם מצטט פסוקים מדברים המתארים את קיבוץ גליות .’ושב ד’ אלוהיך את שבותך ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך די שמה ..‘ הרמב”ם בכדי להוכיח מהתורה שצריך להאמין במשיח מביא פסוק המדבר על קיבוץ גליות. אז לפי הרמב”ם חזרה לארצנו זהו המושג של משיחות .

הגאון המקובל רבי ראובן בין דוד זצל תלמידו של הבבא סלי וחברו של רבי מאיר אבוחצירא זצ”ל. ספרו גלי רזיא. עלה לארץ שנת תשטז.:

בראשית ראשי תיבות ‘ארץ ישראל תקלוט רשעים בוודאי שלמים’. רמז למה שאמר בספר נחלה לישראל משם הרב אברהם אזולאי… וכל הדר בישראל נקרא צדיק הגם שהוא אינו צדיק כפי הנראה לעיניים כי אם לא היה צדיק הארץ הייתה מקיאה אותו וכיוון שהארץ אינה מקיאה אותו בהכרח הוא צדיק ואף אם הוא בחזקת רשע. אין אנו מבינים בחזקת עינינו הגשמי את יושבי ארץ ישראל

בראשית ברא ראשי תיבות ר’אה  ב’חמשת א’לפים ת’שת, שהם חמשת ימים של השבוע ,ושבע עשרה שעות מיום השישי ,שעולים ת’שט. או’ר  ש’בת י’תגלה ,דהיינו תתחיל הארת השבת להתגלות, ולכן באותו זמן קמה מדינת ישראל‘ .

אז אנו חיים את תקופת משיח בין יוסף שהחזיר את התשתית הלאומית והכלכלית של עמינו לעצמאות מדינית פוליטית וכלכלית. ואנו צועדים למשיח בין דוד שיאחד את שני המשיחים את הצד החומרי הקדוש של בנית המדינה והצד הרוחני הקדוש של  תורת ישראל. ולפי המקובלים (הרב אשכנזי) דוד המלך היה משיח בין יוסף זאת אומרת שהצליח לאחד את ניהול המדינה המלחמות הכלכלה והתורה ביחד .

אז בחג עצמאות ה75   של מדינתנו נודה נהלל ונשבח לבורא עולם על גאולתנו ופידות נפשנו. ומקווים ששני הכוחות הגשמיים והרוחניים בעם יתאחדו ואז נזכה לאחד משיח בין יוסף למשיח בין דוד יונתן עם דוד ראש הממשלה והראשלץ והחכם בתורה . וצריכים ללמוד ולהבין מי זה משיח בן יוסף מה תפקידו למה לא הזכרנו אותו למרות הידיעות עליו מהתלמוד לפרשנות חז”ל ולגדולי החכמים והמקובלים. הגיע זמן לגלותו בכדי להבין שאנו שרויים בתוך תהליך משיח בן יוסף הלאומי  בגאולתנו.

כמובן שיש הרבה מקורות ולא כאן המקום להאריך.

שבת שלום וחג עצמאות  ענק שמח  –  מאיר משה ואקנין ירושלים בהודאה לד על שזיכני אני ומשפחתי.

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן