תורת סיני היא מתוך א”י ותורת הגאולה לאנושות

תורת סיני היא הגדרת התורה של המוסר הא-לוהי בחיי ממלכה כלכלה וחברה. זו תורת הגאולה לאנושות כולה מארץ ישראל. תורת ממלכת כהנים מבשרי לעולם שאפשר לצאת מכל השעבודים אישי ולאומי ומוסרי חברתי. שמיטה ויובל הצלחת הכנסת המוסר הא-לוהי במדינה הכלכלית והפוליטית למטרת חזרה לגן עדן של עץ הגן רק עם תורה ופרי.

לומדים בפרשה:

מאיר משה ואקנין  vakninemm@gmail.com

 

“וידבר ד’ אל משה בהר סיני לאמור .דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לד’. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמיך ואספתה כל תבואתה .ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לד שדך לא תזרע וכרמיך לא תבצור”.

‘ ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ.’

‘ וכי  תשיג  יד גר ותושב עמך. ונמכר לגר

 תושב.. אחרי נמכר גאולה תהיה לו ..’

.’או דודו או בן דודו יגאלנו.

 כי ימוך איך ומכר מאחזתו ‘ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו.

אנו עדים בפרשת בהר סיני לריכוז משמעותי של תורת ישראל שהתגלתה בתור תורת סיני של  שימוש בתוארים של גאולה. גאולה תתנו לארץ, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, או בן דודו יגאלנו. התורה יכלה להשתמש בהגדרת מילים אחרות כגון פדיה או שחרור או קניה. התורה בחרה לומר שקנית קרקע שנמכרה בעקבות מצב כלכלי, להחזירה לבעלים הראשון זה נקרא גאולה. שחרור עבד עברי שנמכר לגוי  זה נקרא גאולה. ישנם כמה הגדרות לתורה כמובא על ידי הפרי צדיק בפרשת בהר ונאמר על ידי הרב  יהודה לאון אשכנזי  בשיעוריו על בהר  : תורת סיני, תורת אהל מועד ,תורת ערבות מואב וכל הגדרה דורשת לימוד. בפרשתנו בחרה התורה להגדיר את מצות השמיטה היובל שחרור העבד הקרקע שהם מניעת העמקת פערים חברתיים במדינת ישראל, בתור תורת סיני. כנאמר ‘וידבר ד אל משה בהר סיני לאמר. כי תבואו אל הארץ . ושבתה הארץ שבת לד. ומכאן לשאלת רשי על פי המדרש מה הקשר בן ענייני חקלאות קרקע כלכלה ותורת סיני. המשמעות ברורה לרוצה לראות את הקולות של הר סיני: תורת סיני היא בלעדית ורק תורת  ארץ ישראל  שהיא תורת השמיטה והיובל ושחרור העבד ומתחומים אלה כל שאר התורה נובעים. לכן  הרב אשכנזי מסביר לפי  הרב צבי יהודה קוק זצ”ל שכתוב ‘מצוות התלויות בארץ’ המצוות תלויות בארץ ולא הארץ במצוות כפשט המושג. ובהשתמשה במושג גאולה בפסוקים אזי תורת סיני משמעותה לחיות את הגאולה זו מטרת התורה הברורה הנלמדת כאן. תורת סיני הגדרתה : גאולה .התורה נתנה בכדי להביא את כל האנושות לתיקון תחום הקשר האנושי בחברה ובכלכלה המדינית של עם עם מוסר בחיי הכלל לא רק הפרט. וזה נעשה דרך גאולת ישראל בארצו עם מודל של מדינה אשר היא כסא השם בעולם( הרב קוק) דרך השמיטה  ויובל של התעלות חברתית ושחרור אנושי וקרקעי, ומצוה זו  הקדמה להחזרת כל השנים למהות אידאלית של השמיטה שבבהן הכל מכוח התורה ולימודה  והחומר יהיה בלי עמל. וכך  לגאולתו הכללית של העולם דרך מדינת ישראל המתוקנת. כמה שזה עקרוני אז שהעם היהודי יחזור להיות עברי בארצו כי רק כך יוכל לתת דוגמא של. תורת סיני הגאולית! תורת סיני היא  הוראת התורה שכן יש קשר בן חקלאות כלכלה צבא פוליטיקה ותורה. התורה  מתגלה רק בממדים החברתיים של ציבור בכדי לומר שכן אפשר מערכת כלכלית מדינית  עם מוסר העל טבעי תורני. התרגלנו אלפיים שנה שהתורה זה  לבית המדרש והכלכלה זה לגויים  (  הרב אשכנזי) . זו תפיסה  ההופכת את התורה רק  לדת לדרשנים  ולא ליישום אמיתי של תורה שהוא יכול רק להיות בממד של עם של לאום על כל המערכות של  מדינה.מעובדה שרוב,המצוות תלויות בארץ וגם אלא שאינן לפי הרמבן קדורים רק  לארץ. לכן כל  נושא השמיטה היובל התרומה ועוד.. הם הצדקה במישור חברתי כללי .וזה  הרבה יותר מוסרי וגם יותר מורכב מצדקה  פרטית  כי צריך לבנות חסד  לאומי למרות ההבדלים! להצליח לבנות חברה עם כל העדות השונות שמתאגדות עם  השוני לחברה אחת זה  הגודל התורני מוסרי של ואהבת לרעיך כמוך  שהוא בסדר גודל הרבה יותר עמוק ונישא מחיי  קהילה  שכולם דומים. זו מהות שאלת רשי מה הקשר בן שמיטה חקלאית והר סיני עם לוחות הברית.. כי בעצם רשי מלמד אותנו על הקשר ההדוק. סיני זה שמיטה ושמיטה זה סיני. הרי כל האנושות עסוקה עד היום בנסיונות של שיטות כלכליות חברתיות ופוליטיות אשר מנסות למצוא את גאולת הפרט בתוך המדינה. זה מדעי המדינה והחברה. העולם עסוק ביחס בן רכוש האדם וחירותו הנפשית וגם בפערי המעמד הכלכלי בחברה האנושית ובן מדינות. ערבות של ציבור במערכת מדינית היא הרבה  יותר מורכב ומוסרי מערבות של קהילה. זו תורת סיני הגאולית של השמיטה אשר היא התעלות של מדינה שלמה בחיים של שחרור  עבדותי מכל עול כלכלי חברתי ומעמדי ופוליטי דווקא בכל השנים מתוך ערך השמיטה. זה לא רק ענין של כשרות מאכלים זו התורה! זה המוסר בכלכלה וביחס בן המעמדות בחברה. וזה מתחיל להיות מיושם במדינת ישראל עם כל המורכבות. ודווקא צהל מגבש את כל החברה. עזרה הדדית כללית אמיתית. לכן ציון גימטריא יוסף כי הוא למרות הכול אוהב את אחיו לכן משיח בן יוסף .

רבי דוד אביחצרא ספרו פתח האוהל. הסוגריים הם פירוש בינת האוהל על דברי הרב. :  ‘דבר אל בני ישראל ..שגם לרבות דבור דיקא לעמת מלכות שמים הנקראת ככה  כידוע (ידבר עמים תחתינו שפירש רשי ידבר לשון הנהגה. כמבואר בפרדס רימונים דיבור הוא השכינה מלכות.  ונקראת כן מצד הגבורה כי כל דיבור לשון קושי) ; שגם כן על ידי מצוה זאת  של שביעית שמקימים בניה ישראל עולה מעלתה . ותפארת בקישוטין .וזהו ואמרת לשון קישוט כידוע.( מכוח מצות שמיטה מתקשטת  המלכות בקישוטי כלה), תבואו אל הארץ דהינו מצוה זו תלויה בארץ .שכך נאה להיות שמכיון שמצוה זאת היא לעילוי מלכות שמים הנקראת ארץ החיים שלעמתה גם כן ארץ ישראל ( מאחר שמצות השמיטה גורמת עלית המלכות הנקראת ארץ החיים שהיא נגד ארץ ישראל כמבואר בזוהר חא צה.).

 

דברי קדשו של הרב מקשרים בה  מושגיות הדיבור של מצות השמיטה ומטרתה שהיא מטרת התורה להגיע למלכות שמים בארץ כנאמר כימי השמים על הארץ .דרך ארץ ישראל וישראל מגיעים להנחלת מלכות שמים בכל העולם זה בדברי הרב  שעל עדי מצוה זו של שביעית. עולה מעלתה .’.מצוה זו תלויה בארץ.’

רבי דוד אביחצרא .ספרו פתח האוהל. : ‘אחרי נמכר גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו או דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו… פסוק המדבר על שחרור עבד העברי שנמכר לגוי.: ‘גם לרבות  לעמת גלות כל ישראל שסוף סוף תהיה גאולתם מכוח זכויות  ראשי אלפי ישראל  שהם בחינת  הגאלה ומהם  ובהם משפט הגאולה  כידוע מזהר הקדוש על פסוק עד כי יבוא שילה. דגמטריא משה, השקול ככל ישראל שהוא היה ראש לכל ישראל  בגאולה  ראשונה במצרים .ככה בגאולה אחרונה העתידה לבוא בעגלא ובזמן קריב . וכן בחינת דוד מלך ישראל חי וקים..הכל משוכלל בבן דוד הגואל  משיח בן דוד(פירוש בינת האוהל נראה כוונתו שבחינת נשמת משה ונשמת דוד יהיו כלולים בנשמת משיח)  ( פירוש עין האוהל רבי חיים בן עטאר הקדוש:, מה שהיה הוא שיהיה ראשי תיבות משה ,כי בחינת נשמת משה  עליו השלום היא כלולה מיב שבטי ישראל  ..וענף שבטו של דוד במשה הוא ..שהיה כולל  כל הענפים שבקדושה .ולעתיד תתגלה  בעולם שורש  המלכות שבמשה  שהוא עצמו מלך המשיח והוא דוד והוא ינון ושילה) ; שאתו עמו משיח בן יוסף בן אפרים שאם יחונן ד יתברך על ידי זכויות  ישראל לא יהרג (עין האוהל:כמבואר בפרי עץ חיים  שער העמידה פטו.במילת וכסא דוד עבדיך הזהיר לנו מורי זלהה מאוד ביום א שהלכנו על ציון שמעיה ואבטליון..שנזכיר בכל תפילה ותפילה במלת דוד עבדיך שיחיה משיח בן יוסף ולא ימות עי ארמילוס הרשע והוא נקרא כסא דוד עבדיך זהו סוד חיים שאל ממך ..שבכל דור יבןא משיח בן יוסף בגלגול מאחר אם יש צדיקים להגן עליו שלא נמצא מי שיגין עליו  ונראה שעי זכות העוסקים בחכמת אמת יש כוח בידם להגין על משיח בן יוסף  שלא ימות )  . וזהו אחרי נמכר  עמו ישראל בגלות סוף סוף גאולה תהיה לו מכל מקום. ומה גם בכח זכיות אלו הקדושים דהמה  הראשים  . וזהו לעמת משה רעיה מהימנא  השקול ככל אחיו ישראל  אמר אחד מאחיו יגאלנו גם לעתיד כעבד מקדם והינו אחד המיחד מעל עמו הכלול מכל אחיו .ולעמת זכות דוד מלך ישראל אמר  או דודו אותיות דוד. או בן דודו  כמשמעו בן דוד.. או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו   לעמת  משיח בן יוסף על דרך  והיה שארית יעקב והינו לומר שהגם שלא תהיה רק זכות אחת מן הנזכר יכולה להגן . ..ומה גם שיזכו  בית ישראל  על ידי. (עצמם). יש להם  כל הזכיות וכלם כאחד טובים  וזהו או השיגה ידו ונגאל.’ 

זה לימוד הרב כדרך חכמי תורת האמת של גדולי  חכמי מרוקו המגלים לנו את מימד התיקון הכללי היסטורי גאולי של פסוקי התורה ובוודאי פסוקים המציינים את מושג גאולה .רואים אנו שמושג שיחרור  הוא גאולה פשוטו כמשמעו לצאת מהגלות הפיסית מציאותית לגאולה להיות עצמאי.וכאן הרב מקביל זאת ליציאת ישראל מעבדותו בגלות להיותו משוחרר עצמאי.זו דרישת התורה מהיחיד העבד הנמכר לגוי ומהעם הנמכר לפעמים באיחורו בגלות .

תיאור  תוכנית הגאולה של השיחרור הפיזי של העם מגלותו לארצו הנאמרת כאן על ידי הרב אביחצרא זצ”ל: שלבי הגאולה של משיחות יוסף הלאומית ועד איחודה עם משיחות דוד של הקדושה הכוללת בה את יוסף ואשר היא מלכות משה עצמו המתגלה מתוכם.  תורת משה מסיני המתגלה דרך ארץ ישראל אשר היא כוללת את משה של הגואל הראשון והאחרון.  דוד יגלה את איחוד  יוסף ומשה. שמיטה וגאולת הארץ  זה תורת סיני. ואין הפרדה חלילה בן סיני לארץ ישראל.

פרשה מרכזית ויסודית זאת המפרטת את דין השמיטה שבה המדינה הישראלית העם והארץ, נמצאים במצב האידאלי של שחרור מכל כבלי העולם החומרי ומשוחררים מכל תלות כלכלית חברתית ואנושית. השנה זו כל אזרח משוחרר מהעבדות להישגיות אישית כלכלית ולכן המדינה נמצאת  בשבת לאומית בעצם ביום השביעי היום המיוחד של עולם הבא. לכן כל חכמי הסוד מגדירים את ששת השנים של העבודה לששת  אלפי השנים של העולם ושנת השבעת אלפים זה עולם הבא לאחר ימות המשיח המתחילים באלף השישי של הששת אלפי שנה. לכן אין עבודת אדמה בשנה השביעית אלא כל אזרח יכול ליהנות מהיבול החקלאי  של עבודת הבירורים של  שש השנים  ושל ששת אלפי השנים  מבחינת  כל האנושות.  אלא שאנו מחויבים להבין את מטרת מצווה זו ומה קישורה לכל התורה בכלל.

רש”י: ‘”בהר סיני“: מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו בסיני אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני .כך שנויה בתורת כהנים.’ רש”י, כאן, כהרגלו בקודש מתמצאת בשאלתו ובתשובתו לפי המדרש את מהות נתינת התורה בסיני והמטרה הבלעדית של התורה. רש”י שואל למה דווקא במצווה זו נאמר הביטוי ‘וידבר ד’ בהר סיני’ הרי הקדמה זו לא נאמרת לגבי מצוות אחרות. בעצם שאלת רש”י הינה מהו הקשר בין הר סיני במדבר ומצות השמיטה בארץ ישראל? וגם תשובת רש”י חשובה שכמו בשמיטה נאמרו כל הכללים והפרטים של מצווה זו בסיני אז כך לכל התורה.  למה עקרון זה של כללים ופרטים נלמד דווקא ממצות שמיטה בארץ ישראל? רש”י כאן מסמן עיקרון יסודי כלפי כל התורה.

 

הרב יהודה ליאון אשכנזי שיעור בצרפתית שנת 95: למה רש”י מלמד אותנו כלל זה שהכללים והפרטים של כל התורה נתנו בסיני ועוד בקשר לשמיטה דווקא? צריכים לקרוא את הפסוק כך: ‘וידבר ד’ אל משה בהר סיני לאמור’ – מה לאמור? ‘דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ’.  כך קוראים בעברית תורנית. זהו המסר העיקרי של מה שמכונה ‘תורת סיני’. ישנם כמה תארים לתורה. תורה מן השמים, תורת מואב ועוד… אבל התואר של תורה מסיני הינו הביטוי המבטא את רצון הבורא שהוא הגאולה. זה מה שד’ אמר לישראל דרך נתינת התורה בסיני. התורה מסיני מבטאת את הגאולה דרך הכניסה לארץ ישראל. זוהי המטרה הבלעדית של התורה. אין מטרה אחרת. על זה כל התורה מדברת וגם הנביאים כולם. לכן זהו הקישור בין הלימוד שכל הכללים והפרטים של כל המצוות נאמרו בסיני ולומדים זאת דווקא ממצות השמיטהנקודה נוספת שכאן רש”י מלמד אותנו שכל הכללים והפרטים של התורה בכלל קשורים למצוות השמיטה ואז קשורים לארץ ישראל. בעצם כל התורה מטרתה הינה ארץ ישראל ולא שום דבר אחר. וכאן אנו מבינים את החשיבות שהתורה נותנת לנושא הגאולה. האדם נתון בגלות בעצם יצירתו מאותו זמן שהוא נולד הוא כבר מרוחק מהבורא. אי לכך מטרת התורה זה להחזיר את כל האנושות וההוויה מהגלות, מהריחוק שהיא נמצאת מהבורא. וזה מתבצע על ידי עם ישראל השב לארצו שנותן דוגמא לאנושות שהנה אפשר לצאת מהגלות ולהיות באמת אותו אדם קרוב לבורא .’


שיעור שנת 1984 הרב אשכנזי. : ‘וחשוב ומעניין לראות שכל הפרובלמטיקה של האנושות הינה להישאר מוסרי למרות שאנו נתונים בתור נבראים לתחום הצריכה והכלכלה. עובדה זו לכשעצמה דורשת לימוד. הקב”ה ברא את האדם באופן שיצטרך להתמודד עם הנושא הכלכלי חומרי. לכן בתוך המילה מלחמה יש את המילה לחם. זו מלחמת החיים. ולכן כל התורה הפרטים והכללים קשורים למצוות השמיטה. התורה מסיני זוהי התורה המבקשת  להיות מוסרי בעולם הכלכלי מדיני פוליטי משפטי. כי זה הייעוד של ישראל .לכן מלכתחילה ניתן לאדם הראשון מצווה הקשורה לאכילה. זו תורת סיני הצלחת המוסריות בחיי הכלכלה. זהו הקשר בן שמיטה להר סיני. בעצם שהאדם לא יהפוך את חייו רק למלחמה על הכלכלה .וזה כל התיאור של חלק מימות המשיח שיסמל בתוך התהליך את הצלחת ישראל להיות האדם הקשור לבוראו ועוסק ברוחניות .הצלחה זו היא הצלחת הכנסת המוסריות בכלכלה ואז, האיש הישראלי יהיה יותר פנוי לקשר רוחני לתפקידו האמיתי הרוחני. וזה שארץ ישראל תוציא גלוסקאות… לחם בלי מלחמה..’

הרב מלמד אותנו שבעצם כל התורה וכל המצוות, גם המצוות שלא קשורות לארץ, מחוברים לארץ ישראל. כל המצוות ניתנו למטרת החזרת העולם לקישור עם הבורא, וזה נעשה אך ורק דרך כינון מדינה ישראלית בארץ. אז, איזו אחריות יש לנו כלפי כל העולם! כי כל עוד אנו הופכים את תורת סיני תורת הגאולה לתורה כיתתית לתורה של בית כנסת בגלות, שאין לה שום קשר יישומי בקרקע של הקמת עם שמיישם את תורתו בכלליות החברה הכלכלית מדינית פוליטית, אז אנו מעכבים את השכינה, מעכבים את היישום התורני. ויישום זה הינו אבן היסוד של כל תורתנו ומטרת עם ישראל בהיותו ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכה וגוי ולא קתדרה או דת תאורטי אשר סגורה בפלפול בתוך בית כנסת ולא מיושמת בקרקע הארץ בבניית מדינה שמטרתה להוציא את האנושות מכל הגליות דרך הכנסת המוסר בחיי המדינה. וזה יהווה דוגמא לאנושות.

 הרב צדוק הכהן מלובלין – סיפרו הפרי צדיק: ‘..וזהו שמתמה מה ענין שמיטה שעניינו שיהיו ישראל פנויין לעסוק בתורה ושיכירו כי לד הארץ .אצל הר סיני שהיה אז על אופן שיהיו ישראל פנויין רק לעבודת השם יתברך ולא היה אז מקום למצות שמיטה רק בערבות מואב .ולימד כאן על מצוה זו שנאמרה  גם כן מסיני שאז צפה השם יתברך שאם יתקלקל מצבם מאשר היו יהיה להם שמיטה ויובל  ובא הכתוב ללמדנו ענין מה שאמרו אל תאמין בעצמך .היינו שאף מי שזכה להיות בן העולם הבא אף בחייו כמו שזכו אבות בעולם הזה..מכל מקום יש לו לפחוד מרוגז היצר הרע כל זמן שיש מציאת רע בעולם . והיינו בהר סיני שהיו ישראל כמו אדם הראשון קודם הקלקול  ומכל מקום היה בכח הנחש לכנס בו ..ועל זה כתבה התורה גבי מצות שמיטה בהר סיני .ללמדנו שאף שאז היו ישראל מוכשרין להיות חרות ממלאך המוות ומיצר הרע …ואם היה התיקון האמתי לא היה נצרך כלל לעבודה רק הייתה ארץ ישראל מוציאה גלוסקאות (שבת ל)..ומכל מקום נאמר בהר סיני מצות שמיטה ..שיוכל להיות שיקלקלו עוד כיון שיש עוד מציאות לרע בן האומות ואז יהיו צריכין לעבודה .. מאמר ב פרשת בה

אנו מבינים מדברי הרב שהמטרה הינה ישראל הקשור לבוראו ומתעסק במטרתו של ממלכת כהנים וגוי קדוש בעבודת ד עם תורת ד להיות הצד הרוחני של העולם  זה מטרת תורת סיני . האומות יעסקו בחומר ואז  לכנס לארץ ישראל ולהיות מדינה של שבת לד’. ובגובה הזה לא היה צורך בשמיטה בכלל שזה השנה של המוסריות בכלכלה. כי ישראל משורשו היה חי בארצו כך. הדבר היה מובן כבר בתורה בסיני שזו המטרה להיכנס לארץ ישראל ולחיות שם קדושה בממלכה בלי מתחים חברתיים. לכך התורה הכינה אופציה של שש שנים של עבודה עם כל התחרות ושנה השביעית רק רוחניות אם המסר לא יופנם בסיני.. אז בסיני ישראל יכלו כבר להיות מבחינת שמיטה ולתקן את כל המתחים דרך תורת משה בחברה הישראלית והעולמית. אלא שדרוש זמן מעבר ארוך מיתוך השמיטה החקלאית לבנות כלכלה קדושה שהמטרה להכניס,את גובה סיני במציאות החברתית כל השנים .

פסח שני יום ראשון והילולת רבי מאיר בעל הנס והקשר ביניהם. הקדמה למתן תורה שבו העיקר תורה שבעל פה.לכן חשוב להבין את פסח שני בתוך הקדמה מהותית לשבועות לא רק בזמן.

רבי צדוק הכהן מלובלין ספרו פרי צדיק פסח שני. מאמר ג .: ‘והנה ענין פסח שני לטמא ושהיה בדרך רחוקה הוא מרמז  על תשובה ותיקון  בשורש שזדונות נעשין כזכויות. זוהר מאי בדרך רחוקה  בגין דבר נש דמסאב גרמיה… ועיקר טומאה הנדחה לפסח שנינו הוא רק בטומאת מת… אבל טומאת מת  הוא על פי רוב  על ידי  מה שמטמא עצמו למת מצוה . גמרא סוכה כה. דאותן אנשים  נושאי ארונו של יוסף  היו  או מישאל ואלצפן  שנטמאו בנדב ואביהוא ..רק בהכרח ומצוה רבה. כי ענין טומאת מת  ידוע שבא מפגם ראשון  דהביא מיתה לעולם… ענין דרך רחוקה  דנעשה על ידי ביטול מצות הפסח שבא עי פיקוח נפש  גם כן מסיבת פגם הראשון…וגם כשמבטלים מצוה  לצורך מצוה אחרת על כל פנים נעדר האור…  מצוה ראשונה… ומימלא האנשים  ההם כשנזדמן  כזאת לפניהם מתמרר עליהים  מאד…להיות נידחים  מכלל קדושת ישראל…והמה פעלו תיקון לזה על ידי שבירת לבם  המשכת התורה פרשת פסח שני .. ומגלגלין זכות על ידי זכאי.. ולרמז זה אמרו חכמינו ז”ל איש נדחה ואין ציבור נדחין . דכל ענין קדושת פסח שני  הוא דייקא  על  פריטי  נפשות  שהמה רחוקים  בנפשם מבחינת כלל קדושת ישראל ועלי ידי תשובה כזו נתקנו..דעיקר קדושת פסח מצרים הוא רק מכח אתערותא דלעילא  דהופיע עליהם הקדושה  בתכלית להוציאם מתכלית הריחוק  . אמנם פסח שני  הוא דייקא על ידי אתערותא דלתתא… כל ל יום שמפסח ראשון עד פסח שני  המה שייכים לקדושת פסח כדאיתא בזוהר.. כל אותו זמן ניזונים משיורי מצה ..עד פסח שני.  מכאן ולהבא… ניתן להם בטו אייר מן ..שהוא ענין הכנה לקבלת התורה מצד האדם….לטהר את עצמו איך שהוא גם מבחינת הריחוק  מצד יצר הרע שבנפשו… שבפסח שני מתחיל ספירת הוד מידת אהרון ..המשכת הקדושה מלעילא …הקדושה מצד המקבל…פסח שני מדת הןד ענין התקדשות האדם מצדו להתקרב לקדושה . חודש זיו ענין הזיו וההוד של קדושת ישראל ..תיקון פגם הברית  כמו שנאמר ביוסף יפה תואר ויפה מראה.. חודש אייר הוא כנגד מדת יסוד.’

 

זהו קדושת פסח שני של הצדיקים הגדולים שהם דרך פעילות יזומה מחדשים תורה חדשה של שילוב כל נפשות ישראל גם הרחוקים לכניסה בקדושת הכלל של תורת סיני כנאמר לעיל. הפנמת הגאולה שהיא הקדושה  על ידי יזום אנושי עליון של רצון התכללות בכלל ישראל. מציאת חובת הפעילות למרות הפטור ההלכתי. נושאי ארונו של משיח בן יוסף הם באהבתם לכל ישראל כמו יוסף שכלכל את אחיו, מאספים את כלל ישראל להיות יחד בארצו . זהו לפי מרן החיד”א בספרו פתח עיניים אביה בנו של ירבעם שהוא משיח בן יוסף. דווקא הנראים טמאים הם הדוחפים את היסטורית ישראל. וצדיקי עליון בכל דור מביאים את בשורת תורת משה מסיני אשר גואלת כל זה פסח שני שקיים רק בקשר למצוה זאת של אפשרות שניה להתחבר לכלל למהות הגאולה של קרבן פסח. וזה לא קיים באף מצוה.

זהו השייכות  עם הילולת התנא תלמידו המובחר של רבי עקיבא( ראה יבמות)  רבי מאיר. רבי מאיר בתורתו לימד באישיותו את קדושתה כלל ישראל. לכן הוא פעל נגד הרומאים .נאמר עליו בתלמוד דהוא איש קדוש ופה קדוש.

 

רבי יוסי בן חלפתא על רבי מאיר. אדם גדול אדם קדוש אדם צנוע. ירושלמי. מוסיף ריש לקיש ‘פה קדוש’ .לכן סתם משנה שזה כל המשנה זה רבי מאיר ( הראשלץ הרב עמאר בהילולה אצלי בירושלים). : ‘כל הדר בארץ ישראל וקורא קריאת שמע  שחרית וערבית ומדבר בלשון הקודש  הרי הוא בן העולם הבא  מדרש ספרי. זה הקשר בן ההילולה שלרבי מאיר ופסח שני. רבי מאיר וכל תורתו זה להבליט את מעלת הבנים שיש לישראל גם כשהם לא בתורה לכן למד מאלישע בן אבויה למרות שפקר. תמיד יש הזדמנות לחיבור שוב דרך הכלל ותורה שבעל פה. זה מדת ההוד של אהרון תורה שבעל פה כנאמר עי הפרי צדיק. לכן גדולי ישראל השתטחו על קבר רבי מאיר ראה כתבם של תלמידי הגאון מוילנא .

החיד”א בפתח עיניים.: ‘המנהג  בכל גלילותינו דעל כל צרה שמתפלל אדם אומר אלהא דמאיר ענני ונודרים שמן או צדקה לנשמתו של רבי מאיר.‘ ולכן התחילו להנהיג ההילולא חכמי טבריה בשנת 1840 1870. וסבי הנהיג זאת מקזבלנקה ואני ב”ה ובעזרת רעיתי עושה זאת בירושלים זכות!

רבי חיים בן עטאר הקדוש: ..ואולי כי לצד שהזכיר מתנת הארץ דכתיב אשר אני נותן ,דקדק לומר בהר סיני, לומר כי מחמת הר סיני פירוש מה שקיבלו בו היא שנגמרה המתנה ,שעל מנת תורה נתן ד’ את הארץ‘.דברי קודשו של הרב יסודיים. מטרת נתינת התורה מסיני הינה יישומה בארץ.  הרב מזכיר את ‘מתנת הארץ’. כתוב ‘כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן.

הרב אשכנזי‘הארץ היא נתונה לישראל אשר אני נותן. זוהי מתנה החלטית וברורה .מתנה ההופכת את הארץ לירושה לעם בכדי לחיות בה. וזו לא הארץ ‘המובטחת’ ההופכת אותה ליעד משיחי ערטילאי רחוק מבלי יישום כל שהוא. מובטחת ההופכת את הארץ למושא של אמונה תאורטי השייכת למשיחות לא ישראלית של המתנה לאין קץ של אמונה תאורטי לא יישומית.’

נקודה זו חשובה והיא מענה לאמונה לא ישראלית תורנית של חלק מעמינו היושב עוד בארצות ניכר ומצפה לארץ ישראל למרות שאנו כבר כאן ובתוך תהליך משיח בן דוד.

לכן בפרשה זו הזוהר, המדרש, וענקי הפרשנים מעלים את מצות השמיטה לדרגה של גאולה לאומית כללית שמטרתה חזרה לארץ.

הכלי יקר: ‘ועל ידי קול השופר של מתן תורה ,באותו זמן הגיד, הקב”ה למשה ענין השמיטה והיובל לומר שבמספר שבעה (שנה השביעית של השמיטה לאחר שש שנים של עבודה חקלאית) ובמספר ארבעים ותשע (שבע שמיטות) אני נותן קדושה זו (של הר סיני) לכל ארץ ישראל, שיש לה דמיון ויחוס עם הר סיני מצד היותה אוירא דמחכים (אויר ארץ ישראל מחכים) ואין תורה כתורת ארץ ישראל … כדי לעשות זיכרון למעמד הר סיני בקריאת דרור והעברת שופר ..

והנה גם הכלי יקר מלמד אותנו ‘שאין תורה כתורת ארץ ישראל’ וזו מטרת תורת סיני. לכן הדיבר הראשון הינו “אני ד’ א-לוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לכן הפרשנים מגלים בפרשה זו את סודות הגאולה והתפתחותה שאנו חיים היום.

רבי חיים בן עטאר הקדוש – פרק כ”ה פסוק כ”ה : ‘כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו ובא הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו .ואיש כי לא יהיה לו גואל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. וחישב את שני ממכרו …ושב לאחוזתו. התורה מדברת כאן על מי שירד מנכסיו ומכר את שדהו ישנה חובה לישראלי אחר לגאול את השדה לקנות חזרה את השדה עבור האיש שמכר. נשים לב שהתורה בפרשה זו מדברת על קנית שדה בארץ בתור גאולה .’פרשה זו תרמוז ענין גדול והערה ליושבי תבל. כי ימוך על דרך אמרו (קהלת) ‘בעצלתיים ימך המקרה’ .ואמרו ז”ל(מגילה יא.) עשיתם לאותו שנאמר ‘המקרה במים עליותיו (תהילים) מך (עני). כי כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה. כי העיקר תלוי בתחתונים. ואמר ומכר מאחוזתו ירצה על המשכן העדות אשר הוא אחוזתו יתברך… ובעונותינו נמכר הבית ביד האומות… והודיע הכתוב שגאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לד’… הוא יגאל את ממכר אחיו, כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח. והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים על שולחן אביכם, הוא א-לוהי עולם… וימאס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני… עד אשר יטיבו מעשיהם ובזה יגאל ד’ ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ (מנהיגי ישראל הרבנים) גדולי ישראל, ומהם יבקש ד’, עלבון הבית העלוב (שארץ ישראל חרבה) .ואיש כי לא יהיה לו גואל’:… ד’ איש מלח מה כשלא יהיה לו גואל. כי אין איש שם על לב, אין מנהל ואין מחזיק ביד האומה ישראלית להשיבה אל אביו (הרבה רבנים לא עזרו להרצל ליישם את הרעיון הציוני) אל תאמר כי חס ושלום אבדה תקווה. אלא והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. אמרו ז”ל (דברים רבה) כי היסורין והגלות (האיחור של עמינו בגלות) הם תיקון האומה להכשירה… שהיא מידת הגבורה (הצרות, שואה..) החובטת באומה בגלות המר ובאמצעות זה ישיג למצוא כדי גאולת הבית (כינון המדינה).

 והוא אומרו (סנהדרין צח) שיהיו חבלי משיח. וזה ‘ושב לאחוזתו’ חוזר אל הקב”ה גם על ישראל …’ושב ד’ את שבותך‘ ואמרו ז”ל ישיב לא נאמר אלא ושב …‘ואם לא מצאה ידו’. ואם יראה האדון כי אין כוח בעם לסבול חבלים (ייסורי האיחור בגלות) ורבו חובותיהם למעלה ראש ואפס, בהם כוח הסבל ‘והיה ממכרו עד שנת היובל‘ שהוא זמן המוגבל לגאולה בעתה, ואז ויצא ביובל ושב לאחוזתו, כי קץ הגלות ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום.’

דברים עליונים ונבואיים אלו של אור החיים הקדוש מתארים במדויק את החוסר רצון של הנהגת העם הרבנית והקהילתית בחלקה לדרבן  יישומית את העם לחזור לארצו במשך 2000 שנות גלות ומונעים בכך את השיבה של השכינה עצמה למקומה. ואז כל היסורין שבגלויות השונות מתבצעים כי ידעו המקובלים שישראל יבחר בגאולה ‘בעיתה’ (בתאריך הסופי שלה). ולכן ‘עתידין גדולי ישראל לתת את הדין על שלא בקשו את הבית העלוב.’ האם זו לא ההיסטוריה שלנו? האם זו לא עובדה שחלק מהעולם התורני גם באירופה (להיפך בארצות הספרדים)התנגדו לציונות של הרצל ולא הבינו מה זו משיחיות. כדאי מאוד לקרוא את דברי הרב במקום ואת כתבי רבני גרבה בתוניס ובמרוקו על התמיכה בציונות ראה ספר אתחלתא דגאולה של הרב דגון. הסוגריים הם דברי עצמי.

 

רבי יעקב אבוחצרא – פיתוחי חותם: פרשת בהר :  ‘..עוד יש לרמוז (על שש שנים תזרע שדיך) פסוקים אלה בששת אלפי שנה דבריאת העולם דזה גמר ותכלית הבירור דבששת אלפים הוי בירור, ואלף השביעי כולו קודש לד’. ואפשר דששת ימים הנאמר בבראשית בבריאת העולם רומזת גם כן לשית אלפי שנין דהוי עלמא דיומו של הקב”ה אלף שנה וששת ימי בראשית הם כנגד ששת אלפים ואחר גמר ששת אלפים אז, נאמר ויכולו השמים והארץ… דגמר הששת אלפים נגמרו הבירורים. ואז נאמר בלע המוות לנצח… וקראתם דרור בארץ, ארץ זו היא אמא, הנקראת ארץ החיים ששם החיים האמיתיים . וכשנשלם אלף החמישי ראויים ליגאל. ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה דהיינו שנשלם אלף החמישי שבו ספירת ההוד אל תתמה דזה לך האות דסופו ליגאל והוא כותל המערבי  שלא חרב ..זה נרמז אשר לו חמה דכתיב לא וקרינן לו ..שנשארה חומה אחת שאעג שיעבר אלף החמישי  בכמה וכמה מאות שנים אין להתייאשה מן הגאולה חס ושלום. שלא יכנס בירושלים  של מעלה עד שיכנס בירושלים של מטה.. …’  ראו את כל פירושו הקדוש בספרו על בהר.

מדהימים דברי קדשו כי הגאולה התחילה ב5708 תש”ח כמה מאות אחרי האלף החמישי כדברי הרב. וזה מסורת הכתובה גם בכתבי הגאון מוילנא באור החיים הקדוש והרב דון יחיא ועוד. זכה דורנו להתחיל את מעלת ערך השמיטה חירות במדינה העברית..

 

כל המקובלים פרשו פרשה זו בקשר לגאולה שאנו חיים אותה עכשיו. ובאמת המדינה קמה לקראת סוף האלף החמישי ונמשכת בשישי ובוודאי היא הקדמה לשבת לד’ של האלף השביעי. וכדאי לקרוא את סיפרו של הרב דדוןאתחלא דגאולה, המביא טקסטים חשובים משל גדולי חכמי צפון אפריקה שהבינו את פרשת בהר ואת דברי המקובלים והפרשנים, שה’ באייר היה הגאולה. זהו הקישור בין הר סיני למצות השמיטה.

אני ד’ א-לוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לא-לוהים .’

רש”י: “‘להיות לכם לא-לוהים‘ שכל הדר בארץ ישראל אני לו לא-לוהים וכל היוצא ממנה כעובד עבודת אלילים.'(תורת כהנים)

וזו תורתו של רבי מאיר  בעל תורה שבעל פה   עיקר חג השבועות של מלכות דוד המהיא את סיני לירושלים’כל הדר בארץ ישראל וקורא קריאת שמע שחרית וערבית ומדבר בלשון הקודש הרי הוא בן העולם הבא.’ (ירושלמי מסכת כלאים ט ד)

תגובות

כתיבת תגובה

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן