1

המרגלים נשיאי השבטים דווקא הם כפרו במטרה / מאיר ואקנין

המרגלים נשיאי השבטים דווקא הם כפרו במטרת הקב"ה של בריאת העולם שהיא עם השלם בארץ ישראל הקדושה..משה מתפלל דווקא על יהושע ולא כלב כי יהושוע היה מנותק מלאומיות האם חטא מאיסת ארץ ישראל נמצא עדיין בחלק מההנהגה?

לומדים בפרשה:

אנו קוראים פרשה זו ולומדים אותה מדי שנה בשנה ועומדים משתאים ותמהים ולא תמיד מבינים איך יתכן שחלק חשוב מהנהגת ישראל במדבר נשיאי ישראל  ,אשר היו עדים לכל ניסי יציאת מצרים ,לקבלת התורה, והיו מונהגים על ידי משה רבינו, דווקא הם מאסו בארץ ישראל(תהילים וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לנפלאותיו),  וכפרו במטרת יציאת מצרים שהיא אך ורק הכניסה לארץ ישראל עם מסורת האבות שבה תתגלה תורת סיני מבחינת כי מציון תצא תורה ודבר ד מירושלים.  ובעצם זו  מרידה  בהקב”ה ובתורתו ובסדר בריאת העולם המשייך נשמתית ויעודית כל ארץ לכל עם. נאמר כאן שהנושא בכלל וכלל לא פשוט ודורש לימוד הפרשנים של המקרא התלמוד והסוד.

.נציין כאן שדור זה נקרא דור דעה אשר גדולתו כוללת את תיקון דורות ענק שהם המבול הפלגה וסדום כנאמא עי הארי זל ומובא עי רבי יעקב אביחצרא בספרו מחשף הלבן וגם עי רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק.דור דעה עליון של אידאל להיות לומד תורת ד מבחינת אדם הראשון בגן עדן כשהעבודה והשמירה הינה מצוות עשה ולא תעשה ואדם זה זיהרא דאדם הראשון(זוהר מובא עי הרב קוק) אננו טורח לפרנסתו יתר על המידה בהימצאות שפע עולמי נגיש.ולחשש החטאת מטרה זו חשבו מרגלי ישראל שארץ ישראל הינה למטה חלילה מערך עליון זה.

.אלא שהקבה הוא המצוה בתור חובה תורנית אלוהית להיות האדם העליון במסגרת אומה בארצה בארץ ישראל  כשהארץ היא היא גן העדן ותהיה מדינה עם תורה בכל המערכות הגשמיות.לכן גם גם אידאל עליון חייב לפגוש את המציאות ויש סכנה לניתוק בן האידאל למציאות קיומו זה קיצוץ הנטיעות.וזה חטא ההנהגה הרוחנית דווקא! לכן התיקון הינו בדורינו על ידי העם עצמו.

 .ברור שאנו מחוייבים ללמוד את התורה הנצחית עם מסריה ויישומה להיום לדורנו. כי אם לא אנו עושים מהתורה חלילה סיפורים לא רלוונטיים. התורה היא תורת חיים המדריכה אותנו בכל דוד ודור. אז מה הייתה מניעת ראשי אלפי ישראל שגרמה למיתת דור שלם במדבר? והאם הלקח נלמד באמת? או שפרשה זו הינה עבור חלק מההנהגה רק ‘דרוש וקבל שכר‘  בלי הפנמה והודאה על תפיסה הרסנית של דווקא חלק מעולם ההנהגה התורנית אשר הוביל דורות שלמים ובמיוחד במאה שנים האחרונות להבנה מסולפת של התורה ושל יציאת מצרים ובעצם של בריאת העולם ורצון הבורא בבריאה זו. נעיין בפרשנות חכמינו מגדולי המפרשים אשר מכוונים אותנו לעומקה של חטא מאיסת הארץ והקמת מדינה ישראלית אז והיום.

 

רבי שלום משאש–  רבה של מרוקו ורבה וראש אבות בתי הדין בירושלים: אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע. רשי: ויקרא משה להושע … התפלל עליו יה יושיעך מעצת המרגלים.’ ואמרו זל על פסוק ויקרא משה להושע בין נון יהושע, יה יושיעך מעצת המרגלים. ויש להתבונן וכי חשד משה ממשרתו הנאמן ,שגם הוא יהיה מושפע מעצת רשעים. וכן תמהו על זה בתנחומא’ .ומה ראה משה להוסיף  על שמו של יהושע .אלא כלב נטל שכרו מן הארץ שנאמר אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה לך תהיה ,ויהושע לפי שהוסיף מצות ומעשים טובים הוסיפו לו אות על שמו’. ואינו מובן.

אמנם הביאור (ניבי זהב) כי מפליא הדבר שלבסוף נתגלה שבחו של כלב גדול מיהושע ,שלא הוצרך משה להתפלל עבורו. כי כלב היה לאומי ,מאותם אשר אהבת הלאום והארץ בוערת בקרבם ,ואהבתם לארץ היא טבעית ופשוטה .הם באים ורואים כאן קברות אבותיהם זאת הארץ אשר על כל צעד ושעל מלאה זכרונות עלומים מעבר עמו. מחשבות אלו מעוררות בהם מיד רוח חבה וגבורה ,ונכונים המה להלחם בחירוף נפש עבור אדמה זו. חז”ל מספרים שבבואו לחברון השתטח על קברי אבות וזה גרם לו שלא הושפע מעצת מרגלים. כוח ההתעוררות הלאומית אצלו טבעי והוא נטל שכרו מן הארץ ,מאהבתו הטבעית לארץ. אבל יהושע משרת משה היה שקוע כל ימיו בתורה ומצות לא ימוש מתוך האוהל, הוא לא ידע ולא הרגיש מעולם מה זו לאומיות טבעית. משה שידע את מצב נפשו זה של יהושע חשש מאוד שיכשל .ידע משה שהוא זקוק לרחמי שמים והוסיף לו י על שמו שהיא אות משמו של ד’. רצה משה שהתורה… יעמדו לו ולא ילך בעצת מרגלים…

מפרשה זו של כלב ויהושע יש ללמוד הרבה. אף לצדיקי הדור יש ללמוד לקח מפרשה זו .ואל יתרעמו על כך שהרי בגמרא אמרו על זה החורבן וכי הוו צדיקי כולי האי אמאי נענשו? שלא התאבלו על ירושלים .הרי שגם בקודש הקדשים יכול להיות פגם עמוק. דבר זה נאמר על כל הדורות ,כי חוסר הכרה בגדולת הארץ ובקדושתה ,היא פגם הנמשך והולך בדברי ימינו . ספרו על פרשת השבוע ‘וחם השמש’ דרוש על שלח לך .שנת תשט”ו.

דברי קודשו של רבה של ירושלים מביאים אותנו ישר למהות חטא המרגלים חטא של גדולי ישראל אז: חוסר רצון ללקיחת אחריות של בנית מדינה עם התורה שקיבלו בסיני. ניתוק בין התורה ויישומה במערכת ארצית מדינית כלכלית פוליטית וחברתית. דוקא ‘תופסי התורה לא ידעוני‘!

.זו הסכנה שרק תופסי הצד הרוחני יכולים לעשות.

כן גם יהושוע בין נון תלמיד משה ראש הישיבה של משה לא היה חסין מאפשרות עיוות מטרת התורה ויציאת מצרים שהיא כניסה לארץ לבנות בה מדינה. לימוד התורה אם הוא מנותק מרצון הבורא הברור הנאמר למשה בסנה ‘וארד להצילו ולהביאו אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ הכנעני.. . ולא לסיני. אז כל הסילופים אפשריים. המרידה של נשיאי השבטים של גדולי התורה של דור המדבר היא לא חטא שאפשר לסלוח לו כי הוא מערער את כל בריאת הקב”ה. כי אם לא נכנסים לארץ אז מה יהיה על תיקון העולם? מי יתקן? המלאכים? הרי תיקון החברה העולמית הוא באחריות עם ישראל במדינתו אשר ילמד את איחוד המידות דווקא בחיים אנושיים קרקעיים ולא בספרות של תיאוריה פלפולית אשר  רק נעולה בבתי מדרש ולא מיושמת בחיי עם תורתו בארצו!.

.רבי דוד חיים שלוש זצל.רבה של נתניה ומגדולי חכמי ארץ ישראל והמערב .ספרו אור חדש.’טעם נוסף שהוסיף אות  י להושע משום ששמו הושע מתחיל באות הא  הרומז,לעולם הזה הוסיף לו יוד בשמו הרומזת לעוהב כדי להזכיר לו  שהאל הנסתר והנעלם הנרמז באות יוד הוא ברא את העוהז ומנהל אותו ומשגיח עליו והוא שהבטיח  את הארץ לאבותינו הקדושים  הוא ינחילנה לבניו’.

אין ניתוק בן הגשמי והרוחני.

רבי חיים בן עטאר הקדוש:

‘..שלח לך אנשים. שפירוש תיבת לך לדעתיך .שאין ד מצוה על הדבר .חפץ ד’ שיאמר לישראל הדברים כמות שהם מפי עליון אולי ירגישו כי לא טוב עשות ויבטחו בד ויאמינו בו… כי רוצים לראות ולשער אם יש כוח בהם לכבוש והוא הריגול שהסכימו ישראל לשלוח לרגל הוא לכללות ארץ כנען ..וזה יגיד מיעוט האמונה בד וביקוש תואנה…’

חטא זה היא חוסר אמונה בהקב”ה. לא לרצות להיכנס לארץ ולכבוש אותה ולנהל בה מדינה ולא רק לשבת בישיבה בחול או בארץ, הוא הוא חטא המרגלים. עד כדי כך זה חמור שמשה לא התפלל על ישראל שד יציל את הדור! רק שיאריך אפו ולא יהרגם בבת אחת.

 

רמב”ן: ‘והנה במשנה תורה הזכיר משה במעשה העגל תפילתו אשר התפלל עליהם ..ולא הזכיר להם במרגלים שהתפלל עליהם כלל . כי הוא לא התפלל למחול להם אלא שישא להם ויאריך אפו ..ולא היתה תפילתו שלמה עליהם..’

 

 

 

הזוהר :  פירוש הסולם “: וישלח אותם משה: כולם אנשים כולם צדיקים היו וראשי ישראל היו. אבל הם לקחו להם לטובתם עצה רעה ..אלא אמרו אם יכנסו ישראל לארץ יעבירו אותנו מלהיות ראשים וימנה משה ראשים אחרים שהרי אנחנו זכינו במדבר להיות ראשים אבל בארץ לא נזכה ובשביל שלקחו עצה רעה לעצמם מתו הם וכל אלה שקיבלו דבריהם.’

ייאוש העם היה מאינטרס אישי הם לא יהיו המנהיגים בארץ. המנהיגים החדשים יהיו הלוחמים הכובשים והמכוננים מדינה. אז מחוייבים אנו להסיר מכל הדרשות של מתנגדי הציונות את הקליפה ולגלות את האמת. מה המניע של רבנים היום בחול לא לשכנע את קהילתם לעלות? וגם בארץ מה המניע של חלק מעולם התורה להתנגדות למדינה ולצה”ל? האכן זהו ביטול תורה הסיבה האמיתית. או אינטרס אישי של חוסר רצון ליישם את מטרת התורה במסגרת מדינית.  או לרצות להישאר ‘רשין’ מנהיגים בגולה או בקהילות סגורות בארץ?.

 

הרב יהודה לאון אשכנזי  – מניטו: שיעור 1985 :  מחלוקת העולם לאחר המבול על ידי נוח הארץ נפלה בחלקו של שם. אברהם הוא מזרעו של שם והוא היה עם משפחתו שריד של העם העברי צאצא של שם עבר. היה ידוע לכל האנושות אז שהארץ הזו הינה ארצו של עבר שממנו יצא אברהם. העם העברי היה אז בגלות אור כשדים. הוא הוגלה על ידי נמרוד מארצם הידועה ארץ העברים. אברהם ומשפחתו בסוף פרשת נוח לפני הצו האלוהי היו בדרכם לחזור לארצם. גם יוסף כשאמר לפרעה ‘גנוב גונבתי מארץ העברים. פרעה לא שאל אותו מה זה. לכן בוודאי שישראל ידעו שזו ארצם. אז להבין את חטא המרגלים צריך להבין את הבעיה הפנימית שישנה לעם ולמנהיגיו עם הכניסה לארץ. רש”י בפירושו הראשון לתורה אומר. למה התורה פתחה בבראשית ולא במצוה הראשונה של החודש הזה לכם? כי כשהאומות יאמרו שארץ ישראל גזולה היא אתם תאמרו להם ‘כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים’ הוא ברא את העולם ונותן את הארץ למי שהוא מחליט. בעצם נשים לב למילים ‘נחלת גויים’. מה הייתה טענת הגויים. למה ‘כבשתם’ את הארץ. הם מודים שזו ארצנו אלא הבעיה היא עם ‘כיבוש הארץ’ תחכו שזה יפול לכם מן השמים. אבל התורה מראה לנו איך יורשים את הארץ. ‘פרו ורבו ומלאו את הארץ וכיבשוה’ . ד’ נותן את הארץ רק דרך כיבוש דרך מעשה האדם. וטענה זו של הגויים היא גם אומצה על ידי חלק מישראל וחלק מהנהגתו התורנית: מחכים למשיח שיוריד לנו את הארץ בנויה עם מדינה מן השמים. אז הם מסכימים עם טענת הגויים.

ההתנגדות לחזרה לארץ  ולהבנת מימד החיובי של  החזרה והקדושה  שבציונות ( גם אם זה רק התחלה  נחוצה ערכית כשלעצמה של הקדמה למלכות דוד של התורה) היא בעצם החטאת המטרה של בריאת העולם שמדינת ישראל תהיה הראשית של האנושות. יישום הבריאה הינו לשבת בראה .שיצא עם שיתברר שהוא ישראל ויהיה אור לגויים ממדינתו ויביא להשלמת הבריאה. הזה יתכן בלי להיכנס לארץ? בלי תנועה של משיח בן יוסף שתפקידו כנלמד בכתבי רבי יעקב,אביחצרא כאן מטה לקבץ את הגולים לארץ ישראל.

.מורי ורבי הרב משה בושקו זצל.ספרו עיוני משה.

‘..אין זאת אלא שעלינו לומר  שבעומק נפשם הם פחדו  ולא רצו להיכנס  לארץ ישראל .ארץ הקודש תובענית היא חוקי חייהם של ישראל  בארץ הריהם חוקים דמעל למערכת חוקי הטבע והעם נדרש לנורמה רוחנית גבוהה ביותר.והייתם קדושים כי קדוש אני.אשר על כן העדיף דור יוצאי מצרים את חיי הגלות .מוכן היה לקיים מצוות בגלות אפילו  את כל שולחן ערוך לחומרא ובלבד שלא להתחייב לחיי ארץ ישראל חיים של קדושה  ואחריות עילאית.משהו מעין זה אנו גם בימינו שלנו .רבבות  יהודים חיים את חייהם  באירופא ובאמריקה  מקיימים מצוות למהדרין מן המהדרין אך ישיבו  לל בקן תירוצים מדוע מעדיפים  הם את לונדון  וניו יורק על פני ירושלים.חוששים הם מהתמודדות  עם אתגרים  אשר אינם קיימים כלל בחיי הגלות  השקטים מעדיפים את השקט ההוא  ובלבד שלא יהא עליהם לעמוד  ולקבל  את פניו של משיח.. אפשר כי בתת הכרתם  וליבא לפומא  לא גליא , מפחדים הם מכל אשר כרוך  בהיותינו  דור,של משיח . על כן  הם בורחים ממשא אחריות הגאולה וממשימת בניין הארץ על פי תורתינו.’   ונאה  הדברים האמיתיים לאומרם ולמיישמם שכל הישיבה עלתה ממונטרה שווייץ לירושלים ובה זיכני הקבה ללמוד בצילו.

 

רבי יעקב אביחצרא: ספרו מחשף הלבן  והוא שרמזנו ביהושע וכלב הוא כנגד שני משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ומשיח בין יוסף הוא משבט יוסף ומשיח בן דוד משבט יהודה. וסימנא טבא לשני המשיחין שיצליחו לעתיד מעתה הוא מתחיל מתחילת שליחות המרגלים דיהושוע בן נון שהוא מיוסף וכלב שהוא מן יהודה הצליחו. לפיכך שני המשיחין העתידים לצאת מהם יתקיימו. ולזה אמראיש אחד איש אחד הם כנגד ב המשיחין העתידים לצאת מהם .ולזה אמר  תשלחו לשון עתיד לרמוז עלצשני המשיחין . וכפי זה יבוא על נכון מה שהתפלל מרעה  על יהושוע ולא  התפלל על כלב. הרי יודעו ומכירו שהוא חסיד נאמן וכמו שהתפלל על יהושוע  כך היה  ראוי להתפלל על כלב  אלא משה היה יודע ברוח הקודש שהיה עתיד משיח בן יוסף ליהרג על ידי ארמילוס הרשע  ( הוספת הכותב .כל הכוחות המונעים את ישראל לחזור לארצו והרב אשכנזי זצל הביא מטעם הרב נחמני זצל מגדולי במקובלים בדורינו שמוצאו ממרקש במרוקו  שארמילוס זה רומל מפקד הכוח הגרמני שרצה לכבוש את ארץ ישראל ולא צלח ואז מדיח בן יוסף הכוח  הכללי הלאומי של החזרה לארץ ישראל התנועה הציונית ניצלה בה) אם לא שתעמוד לו זכות גדולה עד מאוד שמצלת אותו מן ההריגה ההיא. וסבר משה מעכשיו התחלת העינין הזה שהמרגלים כנגד ארמילוס ויהושוע הוא  כנגד משיח בן יוסף כאמור . אם נמלט יהושוע מן המרגלים זה סימנא טבא שגם משיח בן יוסף שהוא מזרעו ימלט מן ארמילוס הרשע.ומשום הכי התפלל עליו יה יושיעך ובתפילתו צירף עמו גם משיח בן יוסף .והנה החשבון : אלה מרגלים הוא חשבון זה ארמילוס להודיע לך דהמרגלים הם דוגמא דארמילוס. וכלב בן יפונה לא היה צריך תפילה בעניין זה דמשבטו הוא משיח בן דוד ואדרבא הוא שיהרוג את ארמילוס הרשע כמו שנתנבא ישעיה עה שאמר וברוח שפתיו ימית רשע וזהו ארמילוס הרשע שימית משיח בן דוד ברוח שפתיו .ממצא משוה  כלב אין צריך תפילה כיון שמשבטו הוא משיח בן דוד.והנה כשנתבונן בדבר נמצא שמעשה המרגלים ומעשה ארמילוס בעניינם קרובים ודומים זה לזה. שהמרגלים בקשו שימנעו ישראל להיכנס לארץ ויהושע וכלב שרצו בכניסת ישראל  לארץ רצו להורגם.לולאמה שעמד להם. וזה מעשה ארמילוס הרשע שרוצה להרוג משיח בן יוסף שהוא תחילת קיבוץ נדחי ישראל, ועי כך לא יכנסו חו ישראל לארץ . והנה ארמילוס הרשע גימטרייה זו העשרה המרגלים עם הכולל לרמוז ששניהים בעצה אחת נתכוונו.  וכשם שהמרגלים נתחייבו בנפשותם ולא הועילו ולא היה נזק ליהושוע כך יהיה לעתיד בערת ד שלא יהרג משיח בן יוסף עי ארמילוס  אדרבא ארמילוס הוא שיהרג. וישראל ישכון לבטח’ וזהו כוונת המאמר שלח לך אנשים זשה אשתוללו אבירי לבנ וכו דהיינו מה שאירע למרגלים כך עתיד ליארע לארמילוס הרשע .דכמו שהמרגלים נשתוללו ופרחו מהם נשמות השבטיםצ שנתעברו מהםצ כמו שכתבנו וגם נשמותיהם שהיו בהם כבר נדדומ והלכן להםצ ונשארן פגרים מתיםצ והיו לחרפות ולדראון בשר.וזהו אשתוללו אבירי לבנ הם המרגלים  ..וכמו שאירע  לזו  כך יהיה לארמילוס  הרשע .וזהו שכתוב  אחריומ מגערתך  אלוהי יעקבמ נרדם ורכב וסוס  ורכב וסוס  גימטריאמ זה ארמילוס  עה …דכשם  שהמרגלים לא יכלו  להרוג  ליהושוע וכלב  ואדרבאנ ה שנאבדו מן העוהז ומן הועהב כך ארמילוס  הרשע לא יוכל  להרוג למשיח בן יוסף  והוא שימחה מן העולם.

..אנוש כחציר ימיו כצי השדה כן יציץ  כי  רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו  עוד מקומו .אנוש  עם האותיות גימטריא  זה ארמילוס על כללות ב ,התיבות  דמיד ימחה  מן העולם עי משיח בן דוד  והנה אנוש   אותיות שונא  ועה  גימטריא משיח  והוא משיח בן יוסף…’ 

דברים ענקיים ומבוססים על שיטת הפרשנות והתורה של מגדולי חכמי מרוקו והמערב המבוסס על  הסוד ועל הבנת תהליך  ההיסטורי  משיחי של  גאולת ישראל וסדרה האמיתי  של משיח בן יוסף שהוא כמו שהרב אומר קיבוץ נדחי ישראל. והתנועה שקבצה את ישראל לארצה בדורינו הינה מבחינת משיח בן יוסף שדורש הבנה ולימוד בכדי להביןאת התהליך שאנו בה חיים.תמיד,דברו על משיח  בן דוד ולא מספיק על משיח בן יוסף וזה מצויין בתלמוד במסכת סוכה ובספרי המקובלים כמו הפרי צדיק המהרל  רבי חיים בן עטאר הקדוש הגרא הרב קוק הרב אשכנזי ועוד.. וכאן חייבים ללמוד לעומק את הספדו של הרב קוק על הרצל וביאור המקיף עי הרב אשכנזי בספרו הספד למשיח. ששם הוא מסביר את תהליך הלאומי של משיח בן יוסף. וגם .הדברים ברורים: ארמילוס והמרגלים הם אותו כוח הרוצה למנוע את קיבוץ נדחי ישראל .מה זה קיבוץ גליות אם לא מה שאנו חיים 100 שנה משיחות בן יוסף שזו התנועה שהובילה את קיבוץ הגליות וזו הציונות. כנאמר עי הרב אדלשטיין זצל שהעולם החילוני וצהל נרתמים לטובת הכלל יש להם עולם הבא יותר! וזה אומר רבי יעקוב אביחצרא. שהמרגלים נשיאי השבטים וארמילוס, כוחות המתנגדים לחזרה לארץ זה אותו דבר!! השבטים בני יעקב האמונים על  דרך ארץ של האבות שהיא דרך ארץ  של רץ ישראל מנותקים ממעשה המרגלים אשר גם אם מניעהם עליונים של רצון להיות רק בתורה מתנתקים משבטי יה .כך גם  בימינו הניתוק בן לימוד התורה ויישומו על ידי קריאה נכונה של אירועי ההיסטוריה של החזרה  לציון  הינו כוח הרע של ארמילוס.ישראל תורה וארץ ישראל זו מקשה אחת וכל הפרדה הינו כפירה בעיקר!  והדברים ארוכים ועמוקים ואקטואליים.

השפת אמת – האדמור מגור:

וזה הארת התורה שהיא תוך מעשה בראשית היא מעלה רמה . ולכן קשה מאוד לתקן מלה דקיימא בעובדא (דבר הצריך יישום בשטח) כדאיתא בזוהר  והראיה שהיו מוכנים לקבלת התורה ברצון שלם ..ולבחינת ארץ ישראל היה להם קשה לבוא..’

מאמר תרלא…וזהו שאומרים שתרגילנו בתורתך גם כן  כנל להמשיך אור תורה  גם תוך הרגילות  והטבע  כנל והוא עי  המצות כנל וזהו דכתוב  ויתורו את ארץ כנען להמשיך  בחינת  התורה  לתוך הטבע .. ולא תתורו  עיניכם .רשי ב מרגלי הגוף .וזה  דבר גדול להיות נמשך תמיד אחר הפנימיות  שלא לתור  אל הסתכלות  החיצוניות  שנראה  לעיני בשר  כך או כך .רק להיות  בטל אל ד  יתברך  להסתכל רק מה שד,יתברך  צוה להסתכל .והוא חיותו  יתברך  שיש בכל דבר .ובאמת גם חטא  מרגלים  היה חסרון  אמונה כמו דכתב אאז  מוזל  עש.כי ודאי  היה נראה  לעיני שכלם  שאין בכוחם  לכנוס  שהרי באמת לא נכנסו .אבל אם היו מאמינים  ומבטלים הסתכלותם לרצון ד יתברך  היה זה עצמו  מסייע להם  לצאת  מהטבע  כמו שאמר ד לאברהם צא  מאיצטגננות שלך  דכתיב ביה והאמין בד…תזכרו להיות  כל אדם  דבוק בחיות  הפנימי  וזה עינין  זכירה ועל ידי זה ועשיתם .ודבר זה  צריך אדם לידע  בכל מצוה  ועבודה לד  אף שנדמה לעיני בשר ודם  כי אין בכוחו  לגשת  על ידי חטא  או משפלות עצמו .וכל זה רק מבחוץ וזה עצת  יצר הרע .וצריך אדם להאמין  כי יוכל לקיים כל מצוה  בעזר ד יתברך ..’ 

אז זו אחריות גדולה וזכות ענקית של האדם המצופה של הבריאה האדם העברי  להצליח את פרוייקט הבריאה:  קיום הצו האלוהי בקרקע המציאות וביכולתו  ואמונתו בכוח שד,יצק בו .יישום  זה מצטיין מיתוך הפרט  לעיקר שהוא  הכלל ביישום כל התורה  עי מערכת של  מדינה ישראלית אשר  רק  היא  מאפשרת לימוד  תורה והחלתה  בחיי כלכלה חקלאות  וחברה.זו  תורת התלמוד והפסיקה מיתוך סודה של וזהב הטרץ ההיא טוב זו תורת  ארץ ישראל המדינית. ורק כך נוכל  להשפיע  מתורה רחבה זו על כל שיטות החשיבה של האומות ועל כל סדרי הפילסופיה הכלכלית המתדיינות  בעולם  בניסיון  של הצלחת בניה של חברה  עולמית  שתוכל להיות בשגשוג ובשלום. זו תורת ארץ ישראל .זו תורה של עלה  נעלה וירשנו  אותה  כי  יכול נוכל לה .זו אחריותינו העולמית ואי  אםשר לישאר  עם  תובנות  תורניות של  הגלות . מיתוך הגלות ותפקידה  החשוב  אנו באים לארצינו  עם כל תורת  שנות  אלפיים ומעלים  אותה  דרך חכמי ארץ  ישראל אל על. זה שלח  לך כלימוד  הרבי מהרטישב לשלוח  את המניעים החומריים והאינטרסים שלנו לטובת העליה הרוחנית בערץ ישראל.

כלי יקר : ‘..מה שהקבה אמר ויתורו כי באמת הארץ ההיא ראש לכל הארצות . וכן מביא בילקוט . על ארץ ישראל פסוק ‘וראש עפרות תבל‘  והמה עשו בהיפך זה לומר שהיא פחותה מכל הארצות . והורידוה ממדרגת ראש אל מדרגת הרגל לכך נאמר וירגלו אותה..’

נסיים בדברי כלב בן יפונה ויהושע בין נון: ‘ טובה הארץ מאוד מאוד. עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה.’

שבת שלום , מאיר משה ואקנין ירושלים

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן