פרה אדמה וכניסת דור החדש לא”י הקדושה בעולם המעשי ויום הילולת הרבי

קשר בין פרה אדומה והכניסה של דור החדש לארץ ישראל החלת הקדושה בעולם החומרי המדיני הממלכתי בצד השמאל הדין הטבע שבעולם דרך ההלכה הקו השמאלי דבאות ה היא העשייה היפיך ד בלי קו שהיא דלות פירוש הרבי. אומות העולם המפרידים בן העולם והקדושה מונים את ישראל. פרה : טהרה מן המניעים של הטבע . החלפת המנהיגות מדור דעה העליון לדור הבנים הדרגת תחתון דבקדושה של המעשה שהוא העיקר שיכבוש את ארץ ישראל.

לומדים בפרשה:

נכתב עי מאיר ואקנין vakninemm@gmail.com-

 

וידבר ד’ אל משה ואל אהרן לאמור. זאת חקת התורה אשר צוה ד’ לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על’. בפרשה מתוארת מצות טהרת האיש הישראלי אשר בא במגע עם חידלון החיים: המוות. מצווה זו הנקראת ‘פרה אדומה’ מוגדרת בתור ‘חקה’ ‘זאת חקת התורה’. נציין בכאן שמצוה זו נתנה כבר ביציאתם ממצרים בפרשת בשלח. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. רש”י מצוות דינין ופרה’.. וגם כבר השתמשו בה בטהרה בחנוכת המשכן בשנה ראשונה. לכן תיאור מצוה יסודית זו של אפר פרה  אדומה של אפשרות לגאול את העולם מטומאתו ומהמוות הפיזי והערכי דרך תורה  שבעל פה במציאות  אשר היא הגדרת פרה , מתוארת כאן בדור הנכנס לארץ  ישראל לאחר מיתת כל  דור דעה  שהתקשה מרום עליונותו  בהכנסת הקדושה בקרקע המציאות  בארץ ישראל

.ורבי יעקב אביחצרא מלמד שפרה תהפוך לאפר עם אות א  המסמלת את  האחדות  במקום אות  ה  שבפרה  המסמלת  את  מספר חמש  שהם בתורת הסוד  מהות  חמשת הגבורות המסמלים את הדין.זו השלמה של הכנסת אות א האחדות בתוך אות ה הגבורות אשר  הם  העשייה בעולם של  חוקי  העבע  הנקרא דין      

  .אופן מהות הבנת יסוד אופן פרה אדומה הנקרא סוד הינו שהכהן המטהר עם אפר הפרה נטמא בעצמו.מורי ורבי הרב משה בושקו זצל ראש ישיבת עץ חיים בשוויץ וראש ישיבת הסדר בירושלים מלמד אותנו את סוד יסוד הפרה והוא: הכהן האחראי על עבודת המקדש והוראת התורה בשירות ישראל הינו טהור מעצם כהונתו ועבודתו .אלא גם אם הוא  יצטרך ליטמא חלקית כי הוא מטפל בטמא העברי. זו  סוג טומאה קצרה עד הערב ואז הוא כבר יכול לאכול בתרומה שהגמרא מלמדת דווקא שמזמן זה שכהנים אוכלים בתרומתם קוראים קריאת שמע כי זה היסוד של הכל. גם אם מחנך הדור הכהן נטמא כי הוא בא במגע עם כל המניעים שבעם ומעלה את ישראל אל על זה לא נורא זו  המסירות עבור  ישראל. וזו גם טומאה קצרה  עד הערב. לכן  לא נמנעים חליחה מלפעול בגלל ירידה  אישית  לכאורה.זהו המסר שיאה ונאה לאומרו ומלמד את כולנו כל אחד בתחומו שלו אם בתורה אז בהוראה בכתיבה ובפסיקה עבור ישראל  אם בעסקים אז לבדוק את הצדקה אם בקהילה לבדוק מה כל אחד צריך אם במדינה אז לטובת כל ישראל בצבא בממשל בשליחות.כל תחום אנו צריכים בעזר ד ובישועתו להשתדל  להיות  כמו  הכהן המטהר המסיר את כל מניעי טומאת החידלון של עולם הטבע לטובת משפחותינו  ועמינו הנפלא והקדוש. וזאת עשרת  מונים כשאנו במדינה העברית עם  אחריות  כללית!

.הרבי מלובוויטש  הילולה ביום ג  תמוז יום ה השבוע שיחה שנת תשמב תמוז .’אות ה יש לה שלושה קוין שהם כנגד מחשבה דיבור מעשה דהיינו שהשלימות דאות ה שבה נברא העולם נפעלת כאשר ישנו גם ענין המעשה ואדרבה המעשה הוא העיקר .זאת אומרת הקו מימין והקו מלמעלה אינם עדיין אות  ה אלא דווקא  אות ד מלשון דלות ודווקא על ידי הקו השמאלי המרמז את ענין המעשה  נפעל הציור של אות ה שבא נברא העולם שזהוא אות ה  אחרונה דשם הויה הקשורה  עם  ה  ראשונה  דשם הויה ספירת הבינה.’

הרבי.’ אופן אחר דל מסירות נפש כאשר אין עורכים שום שיקולים וחישובים ודרגא זו של מסירות נפש נקראת חוקה סתם היא נעלית גם מחוקת התורה כי היא נובעת מעצם נפשו של יהודי הנעלית משרשה מהתורה כדברי חזל מחשבתן  של  ישראל קדמה לכל  דבר גם למחשבת  התורה  ומצד הקשר העצמותי  שבים  הקבה ליהודי הנעלה מן  התורה גם מסירות  נפש של היהודי  לקיים  את  רצון  ד נעלית  מכל  הגבלה  וחישוב.  מסירות נפש מצד התורה והחכמה יש לה הגבלה  מסויימת ..חוקה עם עבודה של מסירות נפש למעלה מטעם ודעת.. ואופן  כזה  של מסירות  נפש היתה לבעל הגאולה והשמחה מור חמי בעל הגאולה של יב ויג תמוז..’.

זוהי חקת פעילות דווקא מעשית שהיא מסירות נפש הישראלית מיתוך עולם החומרי למעלה מכל חישוב שכלי הנקרא למעלה מהשכל זו דרגא נוספת.

.פרי צדיק.’  טז חוקת .זוהר הקדוש .מרים סיהרא משה שמשא אהרן דרועא ימינא  חור דרועא שמאלא ואמרי לה נחשון בן עמינדב. היה דרועא דשמאלא ..עיקר התגלות תורה  שבעל  פה יהיה על ידי משיח  כל התורה שאת למד בעולם הזה הבל  הוא לפני התורה שבעולם הבא . היינו  ימות  המשיח  כמו שכתוב במתנות כהונה .ומשיח גימטריא  נחש  שהוא  יתקן  כל  הפגם  הראשון  עטיו של נחש . ומשיח גימטריא  נחש  יצקן כל פגם  אדם  הראשון  עטיו של  נחש  דישי  נקרא נחש שמת  בעטיו של נחש. נחשון  גימטריא  נחש  …’

.צד השמאל תיקון עי תורה שבעל פה היא המלכות יישום  במעשה  על ידי מלכות דוד שהיא משיח של תיקון הנחש נחש גימטריא משיח..עיקר המעשה. ולזאת דרושה  מלכות.לכן דרושה  מדינה לעשות כל המתואר  כאן  והיא בפשטות…והקדמתה משיח בן יוסף הלאומי.

 .וכך מבאר הרב  אשכנזי זצל שמשה האיש  השלם בכל בטיפולו  בישראל דווקא לא נכנס לארץ ישראל. הנה הטהור נטמא בכוח  טיפול  בעם.

וכך הרב  אשכנזי אומר   משרתים ואשר משרתיו שאומרים בתפילה  ראשי  תיבות  מ ו ם .זה גימטריא טבע עולם הטבעי המניעים כאשר משרתים את האל לטובת העם בעולם החומרי הם רבים . זה סוד  ישראל והוא פרה אדומה : אפשר לטהר את האנושות ולהעלותה גם  אם  ישראל יצטרך לרדת ממעלתו באופן רגעי לטובת האנושות  ולהעלותה לדרגת  קדושה של   ישראל המקורית  של  מהות דרגתו  העליונה הנשמתית.

הרב אשכנזי לימודים  בשיעוריו בצרפתית בשנות 1985 ו1995  חוקת ושנת 1979 שיעור  על מהות החשיבה היוונית ומהות החשיבה הישראלי לגבי פרשנות עקידת יצחק הרב  הוטנר  על חנוכה  

‘יקוו המים במקום אחד.אות ו  תהיה הקו ומים עם אות  י  יהפכו  למום עם אות ו. אות הי שבמים הופכת לאות ו שבתיבת מום . תיבת מום הינה בגימטריא טבע .  אות  י  הופכת  לאות ו .ותפקיד ישראל לפעול  במסגרת רצון הבורא בעולם עם מום.עולם הטבע הנברא על ידי הבורא נברא ברצון הבורא בצורה הדורשת השלמה מצד אחד וגם בצורה של חוקי טבע ברורים הפועלים בעולם. הרב הוטנר מלמד בספרו לפי המהרל על חנוכה שידנם שתי מערכות שהם בריאת ורצון הבורא מערכה של עולם חוקי הטבע הדטרמיניסם הקבועים  ובמקביל עולם של עשרה מאמרות של התורה העל טבעית.ואנו צריכים להסתכל על עולם הטבע בראיה עברית ולא בראיה יונית. בגישה העברית אין דואליות אין שתי רשויות. עולם הטבע עם כל הבנתו על ידי המדע הינו הבנה של חוקים של סוד תפעול העולם כרצון הקבה. הבנת העולם הטבעי הינה תיאור חוקים שהקבה ברא! לכן המקובלים לפני שעסקו בהבנת עולם הטבע עשו טבילה כי הם עוסקים בהבנת דרכי ד בחוקי הטבע. לכן העברי חי את עולם התורה הרוחני באיחוד מלא עם עולם המדע והטבע זה אותו בורא עם רצונות מקבילים.ישראל מאחד הכל.זו מצות פרה אדומה של הקדושה בעולם עד טהרת המוות .תרבות  יוון הפרידה בן הרוח והטבע אין מבחינתם אפשרות לטהרה בעולם שיש  בו  טומאה גישה  הפוכה מישראל. הרב ונטורה מאחרוני גדולי אלזיר כתב בספרו שיש הבדל בן רוח יוון ללשון ייון .חכמים שבחו  את הלשון היוונית אבל הם התנגדו לחשיבה היוונית. ‘

 .פרשת חיי שרה הרב אשכנזי   זצל  לפי  הסוד שעפרון האות  עין בשמו  שזה עור כיסוי האור  ואברהם הקונה  את  מערת  המכפלה  הוא  אות  א  בשמו  אברהם  אומר   אנכי  עפר  ואפר הוא  מעלה טת  האות   ע  של  עפרון  להגיע   להיות  אות  א  שבשמו. ה.ע  שבעור   יהפוך  ל.א   שבאור ..’

זו  תורה שבעל פה פרה  אדומה.ומערת המכפלה שבחברון  המחברת כל שמיתוכה התחיל דוד המלך למלוך .דוד  המלך הוא מידת  מלכות תורה שבעל פה המאחד את משיח  בן  יוסף הלאומי עם תורה במדינה   וזו  הגדרה  תורה  שבעל  פה . .

נציין כאן שההגדרה של ‘חוקה’ הינה העיקרון המהותי שממנו נמשך כל שאר מצוות התורה

. הרב אשכנזי:. ‘למה מצוות ואופן הטהרה מטומאת מת נקראת בשם חוקה? אופן הטהרה של הנטמא במגע עם מת הינו שריפה של פרה אדומה (בלי שער שחור) והזאה של עפר שריפת הפרה מהול במים חיים עם עץ ארז ושני תולעת. ישנו איפה עפר ומים שהם שני הפכים ועץ ארז ושני תולעת שגם הם שני סוגים הפכים העפר בא מהאש היפוכו של המים. עץ ארז הוא גבוה ושני תולעת חיה נמוכה. מה מסמלת הפכיות זו.

שלמה המלך אמר ‘אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני’ על מצוות פרה אדומה. אלא שבוודאי התורה ניתנה להבנה וכוונת שלמה המלך הינה לציין שהבנת מצווה זו הינה בגדר הגדרת מצוות הנקראות. סוד  שמהותו  הינה מבחינת  סוד שאנו דווקא  מוזמנים לגלותו , יסוד מוסד המתאר את מהותה של תורה  שבעל פה  בעולם   החומרי.  זו מהותו של עם ישראל הנכנס  לארצו  שהוא הגדרת סוד ההפכים שהיא  נצחיותו. כך  בכל גאולה עד דורינו  בארץ  העברים ארץ ישראל ומיתוך עפרה   מתקן  את  עפר כל הארצות.

 

רבי חיים בן עטאר הקדוש : ‘זאת חקת התורה אשר צוה ד’ לאמור דבר אל בני ישראל: ‘…למה לא הקדים מאמר ‘דבר אל בני ישראל’ למאמר ‘זאת חקת התורה’. כי מאמר זאת חקת התורה, היא מצות ד על מצוה שיאמר לישראל .שד’ צוה לו שיאמר להם מצוה זו בחקה, ומאמר דבר בא על עיקר המצוה  מצות ד’ לישראל

 

הרב  יהודה לאון אשכנזי הביא את פירושו הזה של רבי חיים בן עטאר הקדוש : זאת חקת התורה. ומהי חקת התורה? דבר אל בני ישראל.    ‘ואמר דבר אל בני ישראל בא על עיקר המצוה‘.    זה  הסוד שהד  מדבר  רק  עם  ישראל… זו  החוקה..

 

הרב  יהודה לאון אשכנז זצל מגדולי חכמי אלזיר צרפת וישראל. שיעור 1985 בצרפתית  התוכן מובא רק באחריותי בעברית ‘

.1מצות פרה אדומה הינה מבחינת חקה שזה העיקרון היסודי שממנו נובעות מצות התורה. ומהו עיקרון זה? זאת חוקת התורה: דבר אל בני ישראל. הפלא שנתינת התורה היא רק לישראל. בוודאי שהתורה מתארת סיבות למה התורה היא רק לישראל מהאבות ועד תורה שבעל פה למה הדיבור האלוהי היא רק לישראל. בכל זאת ישנו מהות פנימית של סוד התורה למה זה כך. אומות העולם יודעים בעצמם פנימית שדבר ד בגילוי ההיסטורי הוא רק לישראל. ואנו רואים כשהדתות והתרביות נתקלות ברצון להבין מהויות בעולם הן פונות לתורת ישראל. גם בקוראן וגם אצל הנצרות.  בכל זאת  אומות העולם לא מקבלים את הבלעדיות של דיבור ד דרך התורה הישראלית וההיסטוריה  רק   לישראל. רשי ‘אומות העולם מונים את ישראל לומר מה מצוה זאת..’ אומות העולם לא יכולים לקבל את שני הדברים את הדיבור הבלעדי לישראל ואת העובדה שבעולם הזה הגשמי עם טומאת המוות עם חידלון המיתה עם בעיות העולם, יהיה אפשרי להכניס בו טהרה וקדושה. אומות העולם לא מבינים ומקבלים איך אפשר בעולם חסר לדבר על קיום תורה ומצוות שהן מעל הטבע וצד השלמות. איך אפשר לקיים תורה אלוהית בעולם חסר עם מוות וחוסר שלמות. איך זה יתכן הרי זה פרדוקס גדול!  אומות העולם לא מקבלים שישראל יכול לקדש את טומאת המות שבעולם שיש, אפשרות לחיות עם טהרה וקדושה בעולם הנראה ‘אבוד’ בעקבות המיתה. מבחינתם העולם חסר אי לכך אין אפשרות לדבר על קדושה בעולם של חידלון ומניעים חומריים. הם לא מבינים שישראל יכול לקדש את כל העולם החסר ולהכניס בו קדושה.

דבר נוסף התורה שבעל פה המשנה  מסכת ברכות מתחילה בתיאור מצות קריאת שמע. ‘מאמתי קורין את שמע בערבית .משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן… ‘והגמרא דוקא מוכיחה שזמן קריאת שמע קשור לאותו זמן שהכהן לאחר שנטהר מטומאתו ויכול בתחילת הערב לאכול את התרומהזהו הזמן של קריאת שמע. ואפילו שעוד לא הביא את קרבן הכפרה הוא כבר יכול לאכול את התרומה. תורה שבעל פה מתחילה מקריאת שמע  שהיא  היסוד של קבלת עול מלכות שמים ומצוות . עול מלכות שמים יישום המלכות האלוהית על ידי ישראל בעולם עם מוות וטומאה זה כוחו של ישראל הניתן לו על ידי הקבה. והכהן מסמל זאת שגם אם עדיין לא הביא את קרבן הכפרה והוא עדיין לא סיים את הליך הטהרה, הוא בכל זאת אוכל בתרומתו. זאת אומרת שלמרות שישנה טומאה עדיין בעולם ישראל מכניס בו טהרה וקדושה כמו הכהן. זהו החיבור בין קריאת שמע וקריאתו בערב בחושך העולם הזה על ידי ישראל המטהרים את העולם. זהו טהרה על ידי פרה אדומה. ולכן תורה שבעל פה מתחילה בקריאת שמע.

 .2משה רבינו האיש המושלים שכולו טוב מבלי תערובת של טוב ורע אך ורק הוא יכול להוריד את התורה האלוהית בעולם הזה. משה בעליונות אנושית נפרדת בדרגתו העליונה דרך בידולו הערכי דווקא יכול להיות מי שיוריד התורה. העניין האלוהי לא יכול להיות מורד בתחתונים על ידי אישיות ‘רגילה’. משה על שלמותו הוא ‘ נטמא’ קצת בהורידו את התורה לעולם לכן הוא לא נכנס לארץ ישראל מקום  שכינה בתחתונים דווקא. כך הכהן נציג הבאת הקדושה של ישראל בפועל בטיפולו בנושא הקדושה בא במגע עם אפשרות של טומאה של קושי של חוסר שלמות העולם. לכן הוא גם נטמא אבל עד הערב למרות הטומאה הוא מצליח לפעול. כך גם ישראל נבדל מכל העמים ופועל למרות עליונותו בעולם לא שלם בכדי להעלות את האנושות והוא יכול ליטמא אבל באופן ארעי.

  1. יסוד המצוות והתורה הוא קריאת שמע קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות, יישום מלכות ד על ידי ישראל בעולם. ואומרים את קריאת שמע כבר מהלילה למרות חוסר השלמות.

.4  ומתוך כך הגמרא במסכת ברכות ממשיכה בתיאור מחלוקת בן רבי יוחנן ורבי יהושוע בן לוי לגבי מיקום קריאת שמע בתפילה. רבי יוחנן : קריאת שמע בערבית ראשונה ומיד אחר כך ברכת גאל ישראל ותפילת עמידה מתפללים מתוך ברכת גאל ישראל וקבלת מלכות שמים כבר מהלילה. כבר מהלילה מההתחלה של הגאולה נרתמים וזה נקרא גאולה מהלילה. ובבוקר שהכל ברור אז קריאת שמע ואח”כ תפילה גם סומכים גאולה לתפילה. מתפללים לפני מי שגאל את ישראל.

רבי יהושוע בן לוי : קריאת שמע ברכת הגאולה והתפילה בבוקר שהכל ברור אפשר לסמוך גאולה לתפילה. אלא שבערב סברתו הינה תפילה ורק אח”כ ברכת הגאולה וקריאת שמע .כי זה עוד לילה זה עוד ההתחלה אי אפשר לסמוך גאולה לתפילה כבר מהתחלה כשזה עוד לא ברור

הלכה נפסקה כרבי יוחנן שגם בלילה כשזה רק ההתחלה סומכים גאולה לתפילה כי זו הגאולה ומתחילים קריאת שמע ברכת גאל ישראל והעמידה. זה מקור הויכוח בן אגודת ישראל למזרחי האם לילה זמן גאולה. ההלכה נפסקה כרבי יוחנן!’

 

תורת החן של הרב כהרגלה בקודש מגיעה לסוד הענין לפי פרשנות תורה שבעל פה השייכת למצוות פרה אדומה ולארץ ישראל אשר בכוחה ומתוך הבדלותה מכל הארצות, יש בה את סגולת הפיכת הטמא לטהור והחומר לקדושה .קישור מעלתו הנפרדת של משה אשר היא כוללת את כל ישראל (זוהר) דווקא למצוות פרה , ויקחו אליך, הוא הסגולה המעשית של איש המעלה העליונה ושל ישראל העליון מתוך תורת האל , להחדיר קדושה דווקא בעולם  החומרי המוגבל והחשוך למרות אפשרות לטומאה. לכן משה בפרשה זו ימנע ממנו ליכנס בדור זה  לארץ ישראל בעקבות עליונותו דווקא  .הוא יכנס לעתיד לבוא  כשיהיה איחוד משה העליון תורה  שבכתב  ומשיח מבחינת סגולת ישראל  תורה  שבעל  פה גם בלי זכות.הרב קוק. 

.ארץ ישראל טיבור העולם המתאחדת עם ישראל לב האומות דרך תופשי היוזמה של העשייה הקדושה של ענקי ישראל הנבדלים במעלתם מן העם. מנהיגים אלו מתוך מדינת ישראל מסוגלים להעלות את הכל לטהר כל מניע כל מורכבות  כל  טומאה ולקדש את העולם הזה דווקא. אלה מנהיגים מבחינת ‘ משה שפיר קאמרת אשר הם ניצוץ נשמת משה רבינו  המביאים את  תורה  שבעל  פה של  משה. הם פועלים בנבדלות ערכית רוחנית עליונה של ‘ותחסרהו מעט מאלוהים’ של כמעט שער החמישים ופועלים מתוך כך עם העם להביאו להיות כולו ממלכת כוהנים על כל ההשקפות. דרושים  לנו בכל התחומים למנהיגים מורמים כאלו גם בתחום הפוליטי הכלכלי העיסקי והמדיני.

לכן אנו צריכים לירתום ולשאת בעול החיובי של קידום ארצנו תורתנו ועמנו. בזכות הזו לפעול למען המשך גאולתנו בכל המגזרים. אנו צריכים להיות הזעיר אנפין של משה בכל משפחה בכל קהילה בכל עיר ובוודאי במישור הלאומי. ילדינו צריכים לראות דוגמא חינוכית של חתירה למנהיגות מצטיינת לשם שמים של החזרת השכינה לציון למדינת ישראל. אנו צריכים לפעול אך ורק מתוך תורת ישראל הכללית למען הכלל וילדינו יהיו מנהיגי דור הגאולה העליון עם יומה ונתינה על טבעית. זו מצות פרה הפעילות על כל התחומים גם הכי קשים והעלאתם אל על

 ויש לנו בה נוער נפלא רתום יוזם בתורה ובעבודה למען הפיכת מדינת ישראל למרכז הקדושה של האנושות והארצות. ואנו ממש בדרך. ראו לומדי התורה הצעירים בישיבות ראו חיילי צה”ל ראו מתנדבי העמותות מד”א,  זקא ועוד …ענקיים!!.

 

מעלה זו של פעילות יזומה של מהות טהרת כל טמא כל מניע על ידי באי הארץ מקורו במידת הענוה דווקא הנובעת ממהות מידת הכניעה שבמהות ארץ ישראל. לכן היא נקראת ארץ כנען.

 

ספר זרע קודש . רבי נפתלי צבי מרופשיץ .מגדולי חכמי אירופה שהצטרף  לחסידות. – שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. הנה תיבת כנען מיתר לכאורה כיון שאמר אשר אני נותן וכבר היה ידוע  להם שארץ כנען  ינתן להם. רק יש לומר שמצינו מעלת מדת הכנעה וענוה הוא העולה במעלה על כל המעלות והמידות; שמשה רבינו עה שהיה מבחר מין האנושי נשתבח במידת הענוה .וזהו מעלת ארץ ישראל  הנבחרת לנו  שמטבע הארץ ההוא לגרום ליושבים בה הכנעה וענוה .ולכן אף שהיה שם ערים גדולות ובצורות …עם כל זה נקרא כנען  מלשון הכנעה שטבע הארץ ההוא בהכנעה.. היש בה עץ . אם אין. פירוש שתראו ותבינו  אם האדם כשר מחזיק עצמו כאין ..ולראות טוב טבע הארץ ההוא שגורמת טבעה למעלה נפלאה  הכנעה וענוה. ‘

 

דווקא המנהיג הענק משה הפועל בצורה על טבעית הוא עניו , כך ארץ ישראל. העשייה האנושית למען הכלל התורה והארץ היא הענוה האמיתית. הענו פועל לממש את צו הבורא עלי אדמות. הוא איננו מכניס נגיעות אישיות בעשייה שלו היא לשם שמים. ענו הוא הפועל בכל כוחו הנפשי רוחני פיזי למען קיום של התורה והמצוה בכל תחום שהוא עושה בארץ ישראל.

רבי יעקב אביחצרא מענקי חכמי מרוקו סבו של הבבא סלי.  ספרו מחשוף הלבן: ‘…דכל מקום שיש טומאה שם מקום חניית הסטרא אחרא דזה הוא מינה וכך שמה סטרא דמסאבותא וקנתה הסטא אותו מקום טומאה ואינה יוצאה משם עד שתתגלה סטרא דגבורה דקדושה בתוקף גדול וביד חזקה עד שדוחה סטרא דמסאבותא ממקום הקדושה שנתחזק ובפרט כשעשו ישראל  את העגל  ונסתלק  מהם  סטרא דקדושה ..דכשקבלו התורה  פסקה זוהמתן  וכתיב  חרות על הלחו חירות  ממלאך המות  דזהו פסיקת הזוהמא ..דתבוא פרה ותכפר  על  העגל .

 .והנה כל אחיזת  החיצונים בקדושה  עי טומאה  או עי עונות  ותוקף דינים וגבורות  הכל במלכות דזעיר אנפין  משום דרגליה יורדות מות. ועוד דעיקרה ושורשה  הוא מן הדינין  והגבורות  משוה מתאחזים בה חיצונים ..דהיינו טעמא  דפרה  אדמה  היו בה שבעה דשבעה …שבע פרות ז שריפות  ז  הזאות  ז כיבוסים  ז  טמאים …כמש במדרש רבה  ובזוהר הקדוש  להורות על השכינה הנקראת בת שבע …בזוהק דהאי פרה אתיא לדכאה ולא לקדישא דקדושה מצד החסדים  וטהרה מצד הגבורות .והנה עיקר הפרה הוא לטהר ולנקות  הגבורות  דבנוקבא  להוציא מהם הסיגים  והדינים  הקשים דמתערבים בהם.

מי יתן טהור מטמא. דהיינו מי יפריש טהור שהיא המלכות מטמא שהם הסיגים שבגבורותיה לא אחד? בתמיה, דהיינו  היא שתיעשה אפר ותחזור א שהיא אחד במקום ה שהם חמשה שמורות על  פירוד הגבורות לחמשה והשתא שנעשית אפר תחת  פרה לא נשאר פירוד בגבורותיה  שהוסרו הסיגים מהם ונעשו הכל קדושה אחת אחדות אחת. .וזהו לא אחד אות אלף שבמילת אפר שרומז על אחד… משום הכי אמרה תורה ד דברים :אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. להורות דארבע התחלקות שניתוספו בה שמורות על סיגים עכשיו נתלבנו ונעשו אחד בלי פירוד והיינו מלת אפר…

. והנה כל מה שנרמז כאן בפרה הוא עצמו העינין הנעשה בקריאת שמע.ואפשר לרמוז ענין קש בכאן והנה חקת התורה גימטריא פסוק שמע ישראל עם כללות ששה תיבות שבפסוק. זאת חוקת התורה חק הקבוע בכל יום כדי לבנות המלכות ולתקנה דבכל יום צריכה בנין ותיקון מחדש כמה  שאמר רבינו זלההה .. כמו שכתב הארי זל. ותיבת חקת גימטריא זו מלכות. גם תיבת חקת ראשי תיבות :’חקל ‘תפוחין ‘קדישין. גם מילה זאת בכל מקום היא מלכות .. מי יתן טהור מטמא. לא אחד. דמלת אחד רומזת לתיבת אחד דשמע ישראל… מי יפריש טהור שהם הניצוצות של הקדושה מטמא שהיא הקליפה שהם בתוכה .לא אחד? זה נעשה על ידי אחד שבקריאת שמע‘ .

שני הפרשניות שהובאו  על ידי שני חכמי המערב  רבי יעקב  אביחצרא  סבו של רבי ישראל אביחצרא  זצל ושל הרב אשכנזי  מניטו זצל מבוססים על תורת הסוד. מהות מצוות פרה אדומה הינה סוד תיקון ההפכים. תיקון כל המניעים של העולם הגשמי  הנקראים  מות מבחינת   מניע   עד  לתיקון המות  הפיזי גם .אפשרות של העלאת כל הסיגים כל ההתנהלות הכלכלית המדינית הפוליטית  חברתית שבתוכם נמצאים התנהגיות של תחרות של שנאה .זה הגהינם עולם החשוך עולם הזה . וזה רצון ד בכדי  להעלות את כל ההויה האנושית עם ההופכיות שלה לקדושה. ישראל יכול לאחד את כל המניעים את כל הסתירות שבחיי העולם. עם ישראל נברא להוריד את מלכות ד’ לעולם הגשמי. איחוד ההפכים הנעשה על ידי ישראל עם תורתו הינו דוגמא לאנושות שכן אפשרי לאחד בקדושה את כל השניות הדואליות של עולם הזה. זוהי קבלת עול מלכות שמים. זוהי מצות קריאת שמע. זוהי מצות פרה אדומה.ומהות זו לא מקובלת על אומות העולם המפרידים בן הדת והפוליטיקה. וגם על ידי חלק מעמינו בארץ ובחול  המעוניין להשאיר את התורה רק בין  בית  כותלי   בית מדרש ולא בחיים מדינה .י.

רבי דוד אביחצרא .אחיו הבכור של הבבא סלי .ספרו פתח האוהל‘ 1 – .ואם אפשר על דרך הרמוז לעיל לעמת ברור ועליית ניצוצות הקדושה שגם כאן רמז פרה אדמה תמימה בכללות כוונתה לעמת מלכות שמים שיובררו ויעלו ניצוצות הקדושה וידבקו בתוכה .(  פירוש עין האוהל על דברי הרב רמחל .כשנשלם ליברר הניצוצות הקדושות מתוך הקליפות נאספות כולם במלכות. ), . זאת חקת התורה שעוד בה גם כן סגלת עלית ניצוצות הקדושה ביתר שאת  הוא על ידי התורה לשמה….דהיינו זאת שהיא מלכות שמים תקח אותה בכוח התורה שגם כן זאת  האשה יראת ד  תקח התורה על ידי למוד תורה לשמה מצא מין את מינו וניאור ..

  1. וזהו אשר צוה ד לאמר דבר.דהיינו אמירה ודיבור  גם כן . אל בני ישראל  שעל ידי סגולה זאת  שגם כן בני ישראל  שהם בעולם התחתון  עולם העשייה  ששם שייך  ברור הנזכר מעולם ההוא  מבררים ומעלים  מעולם לעולם מתתא  לעלא עד עולם העליון כידוע .וזהו רמז ראשי תיבות נמי של א.ל  ב.ני י.שראל  א.ב .י  דהיינו גם כן מתתא לעלא הוא י צירה ב ריאה   א.צילות .שגם לרבות סופי תיבות ‘ל י.ל’ ליל שימורים הוא לד.עולם העשיה כידוע…שגם כן גימטריא של ‘ליל’ הוא ‘עין‘ פשוטה שהוא ראשי תיבות של עשיה..בא גם כן על כל  אל בני ישראל הכתובים בתורה. ומה גם במצוה החדשה של חקת התורה  שהיא מסוגלת לסגולה הנזכרת  ביתר שאת ועוז. ‘
  2. 3. ודהיינו ויקחו אליך  דייקא לעמת משה לבדו ביתר שאת. אליך שגם לרבות סגולתיך זאת של עלית ניצוצות הקדושה ..אדמה אותיות האדם . מתנות באדם לרבות תיקון אדם הראשון  תמימה  גימטריא מלכות..

הרב מסכם כאן את כל הנאמר מעלה במהות תורתו העליונה על מהות תיקון החיצוניות עי הפרה ועל ידי משה דווקא המביא את דיבור ד לישראל בלבד. לכן היא  נקראת  פרת  משה.

ספר באר מיים חיים.  הובא  עי  פירוש עין  האוהל המפרש  את  דברי  רבי  דוד  אהיחצרא זצל .רבי חיים מטשרנוביץ מגדולי חכמי החסידות.:  .’,אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני.’  אמר שלמה..ונוכל לומר כי אמר זאת על מה שהפרה מטהר את הטמאים  אמרתי אחכמה  פירוש  שהארתה  בא מבחינת החכמה  העליונה  סוד לובן העליון  המטהר את הטמאים .כי  לב נתיבות שבחכמה   שכל אחד כלול מיוד  הם כולם מספר שך דינים. ואך החכמה שאורותיה מגרשים  ומבטלין כל בחינות הקליפות והרע  הוא ממתיק את הדינים.ועל כן היתה דוקא פרה אדומה לרמז על בחינת הדינים שך דינים הללו הנובעין  מחכמה שבה סוד הטהרה  והתגרשות  הסטרא אחרא .ועל כן אמרתי אחכמה  ששורשה  בבחינת  החכמה ..’

 

זה סוד הפרה שהוא סוד ישראל ארץ ישראל שהיא מבחינת  הלבנה סיהרא  והתורה שבעל  פה.   ארץ  ישראל היא האפשרות הבלעדית  לטהר את כל הטמאות של ההויה האנושית, הקדושה במערך הכלכלי חברתי פוליטי ומדיני.  זה  נקרא  בפי  התורה ‘זאת  חקת  התורה.’

 

רבי צדוק הכהן מלובלין – ספרו הפרי צדיק מאמר ב על חוקת.: ‘…זאת חקת התורה .הלשון חוק היינו שיחקק הדברי תורה בלב והוא על ידי בחינת תורה שבעל פה שהוא הרב חכמה לתקן הרב כעס .ועיקר הוא לתקן קלקול הנחש שהביא מיתה לעולם והתחלת קלקול הנחש היה בעסק אכילה שהכניס בה תאוה והרגשת הנאת עצמו ואחר כך בא על חוה  והטיל  בה זוהמא (שבת קמו)…והוא קליפת התאוה  . ומה שהאכילה… לאדם וכל בהמה וחיה  זה מקליפת הקנאה. ואחר כך מזה נסתעף רציחה ממש בפועל בקין. ועבודה זרה באנוש. והתיקון לקלקול הנחש הוא על ידי אכילה ולכן נקרא אכילה בלשון חוק כמו שנאמר  הטריפני  לחם חקיכשהשם יתברך הוא הזן ומפרנס אז האכילה הוא בקדושה ואז נחקק בלב הקדושה לתקן קלקול הנחש .וזה שאמר במכילתא  חוק  ומשפט  חוק זה שבת היינו שבשבת אז האכילה בקדושה שהוא מצוה .ועל ידי סעודת שבת מתקנים גם כן קלקול הנחש  . 

. וזה שאמר בזוהר  הקדוש  חוקת התורה  ולא התורה דינא דאורייתא  גזרה דאורייתא  והיינו מלכות  פה  תורה שבעל  פה  שהוא אדני דינא בהיפך  אתוון דינא דמלכותא  דינא כמו שאמר זחב,קיח.ועל ידי זה יהיה נחקק בלב  הדברי תורה  ויהיו יכולים  לתקן קלקול  הנחש .

.ובשבת אין צריך  עונשין רק על  ידי עונג שבת זוכין  לתקן קלקול  הנחש  שהיה באכילה שכל מה שאוכל האדם  בשבת הוא מצוה ונקרא לחם חוקי.

דברי קודשו של הרב מסבירים גם את האסון שבאכילה הצריכה היתירה  והיצור הכלכלי נטול כל גבול  ואידאל וכל תוכן מוסרי. ניהול כלכלי פוליטי יצרי רק בלי כל תוכן של קדושה. זהו חטא הנחש חטא השקיעה רק בצד הטבעי  התאוה של העולם מבלי לגלות את הקדושה שבתאוה . וזה מוביל לאלימות רצח והאללת הכוח האנושי. וזו מהות פרה אדומה להחיות את צד המיתה והתאוה  שבחיים לחיים שלמים קדושים תאוה של קדושה .וזה רק בשילוב התורה הכללית  שהיא הפסיקה  ההלכתית במציאות כולה  ולא הפרדות ההלכה והמציאות במדינה.

.זה הדין בעולם שהוא תיקון מציאות הטבע והפיכתו לנצחי ולא כלה.ותורת  חכמי הסוד היא המלמדת את הפיכת כל הטבע לקדושה  והחזרת  האדם להיות הוא עצמו מעין תורה  שבעל פה . כמו הסדר  של אכילת מעץ החיים הסוד לפני אכילת  מעץ הדעת טוב ורע שזה המשנה והגמרא ביישום במציאות שהטוב והרע מעורבים בה טוב ורע  הרב אשכנזי..

 

ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון  וישב שם  העם  בקדש ותמת שם מרים ותקבר  שם...’.

רשי‘כל העדה – עדה השלמה שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים‘.

רבי חיים   בן  עטאר  הקדוש ‘  והוא מאמר ויבואו בני  ישראל כל העדה פירוש כולן  נקראים  בשם ישראל  בגדר ישרים וצדיקים   כי כל העדה היו צדיקים  וזו היתה  סיבה שנענש  משה שקראם מורים.

רבי אהרהם אבן עזרא.’ בעבור   שמתו  דור המדבר ועתה באו  הבאים אל ארץ כנען.. 

ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר‘.

רשי: ‘כל העדה- כולם שלמים ועומדים להכנס לארץ שלא היה בהן אחד מאותם שנגזרה גזירה עליהן שכבר כלו מתי מדבר ואלו מאותן שכתוב בהן חיים כלכם היום‘.

.משה רבינו בפרשה זו לא יכנס לארץ ישראל 

האדמור מגור שפת אמת” מאמר שנת תרמג’ הענין כי זה  היה עדות שאינם מוכנים  להנהגת דור  החדש  שהיו מוכנים  לכנוס לארץ ישראל  שעיקר הנהגתם בבחינת אמונה .ומדרגת  משה רבינו עה אמת ולא היה יכולמ להוריד  עצמו לבחינה אחרת .הגם כי נחשב לחטא  מסתמא יש אופן  להיות  מנהיג דור,זה  הגם שהיה בבחינה עליונה  מזה .ומה לנו לחשוב בחטאנ שלמעלה  מהשגותינו  אבל על כל פנים  הפירוש  לא האמנתם  שהיה נוהג  בחינת  אמת למעלה  מבחינת אמונה.

מאמר תרנ שפת אמת.אז ישיר ישראל.’ כי השירה עדות  שיש  לו שייכות בהנס אם כן נראה שניסי המדבר  היו בזכותן   של  ישראל  לכן אמרו שירה ונמחל  להם   ומשה רבינו  עה מצינו שלא נמחל  לו  זה החטא  שלא אמר שירה .ודברתם אל הסלע  לעיניהים  היינו דהיה מוכן  לעדות בכוחן של ישראל  אסוף את העם  ואתנה לשון  נוקבא.ובאמת מדריגת משה רבינו עה היה למעלה  מזה .אבל בני  ישראל לא נמשכו  אחר הנהגתו  דהתחיל עתה  דור  באי  הארץ  .אכן  אם  משה  היה  יכול   לבטל  עצמו  להנהגה   שהיה  נצרך  להם   היה  יכול   לבוא  לארץ   ישראל  אכן   זה  היה  העדות   דאינו  מוכן  לההנהגה ..ומשה  רבינו עה לא  היה  יכול לירד ממדריגא  שלו …לא  האמנתם  להקדישני   לעיני  בני   ישראל   דייקא  שהיא  אמונה  זוטא .. ושירה  זו  אין  בה  שינוי  בתורה  דהיא  מדריגא  דלמטה   בחינת  תורה  שבעל   פה.. ובחינת  משה  רבינו  עה  היה  הכל  הנהגה  מן  השמים

.משה כבר  מאחרי  חטא  העגל נבדל  מהעם  ויהושוע  הוא שהנהיג כך הוא  מכניס .משה בדור זה לא ירד לתוככי המציאות הארצית  של בני דור הדעה שעכשיו נכנסים למציאות הארץ הדורשת   מתוך  גדלותה לרדת אל הארץ ומשה עליון מכך לכן  לא  נכנס .

   ‘     

הרב צבי יהודה קוק : אז ישיר ישראל . הרב  צבי יהודה קוק’ לעומת אז ישיר משה ובני ישראל הכללי מאוד מופיע  אז ישיר אישי ; כשם שנמצא בפרשתנו  ענין הטהרה  הפרטית האישית  מטומאת מת.בארץ ישראל  מתגלה  כלל ישראל בשלמותו  ומתוך כך שלוות הפרט  .. הפרט מתוך הכלל .ישראלי פועל פרטית מתוך ארץ הכלל.זו הפרה של האדם.

מצוות פרה אדומה תוארה דווקא כאן בפרשת חוקת למרות שהיא כבר ניתנה בפרשת בשלח. בין פרשת קורח לחוקת עברו 38 שנה. התורה לא מספרת מאומה על כל השנים האלו! אין דיבור למשה 38 שנים! אך ורק שדור באי הארץ בפרשתנו מתחיל להיכנס, לארץ ולכבוש את סיחון ועוגאז התורה מספרת יש דיבור למשה .התורה מספרת את היסטורית ישראל הגאולית שמטרתה להיכנס לארץ ולבנות בה ממלכת כהנים כלפי האנושות. לכן יש דממה כשמטרה זו מופרת על ידי המרגלים וקורח. ולכן דווקא לדור באי הארץ התורה מפרטת את מצוות פרה וכותבת אותה: זו מטרת התורה זאת החוקה של התורה. וחוקה זו הינה כניסה של ישראל לארץ ישראל שרק היא יכולה לאחד את ההפכים לטהר את הטומאות לקדש את ההויה. איחוד ההפכים של ההויה העולמית יכול להתבצע רק מכוחה של ארץ ישראל  שרק היא ארץ היכולה גם היא לאחד ולקדש את כל טומאות העולם ולאחד את כל ההפכים. מלכות ד’ בעולם  רק  ועל ידי ישראל ורק ממדינת ישראל!  ומשה רבינו עה  ימתין  עד  שההיסטוריה תוכל  להיות מוכשרת למדינה  עברית  בדרגת משה  של תורת ד כמו  דהיא  מפי  ד  למציאות  של מדינה! לכן ישראל נקראים כאן העדה השלמה שכולם פרשו לחיים ויכולים להביא את מהות החיים שהיא איחוד והעלאת כל הצדדים ההפכיים של חיי העולם הזה ממדינת ישראל. ומכאן חכמים אומרים שישראל בחול הם עובדי עבודה זרה בטהרה. כי החיים בחול הם עולם הפירוד כי היהודי חי שם רק תחת ערכי האומות החלקיים והלא מאוחדים.

 

לכן גם קרבן פסח נקרא חוקה כי הוא יסוד הגאולה ותפילין נקראים חוקה כי ארבע הפרשיות שבתפילין עוסקות בקבלת עול מלכות שמים עול מצוות וארץ ישראל.  ואנו זוכים להיות דור הגאולים אשר חזר לעצמאותו ופועל למען החזרת השכינה לציון. תורת משה היא המסוגלת לגאול את הכל ולקדש את הכל. לכן משה התפלל 575 תפילות להיכנס לארץ ישראל. אין אפשרות אם השכינה בגלות. איזו אחריות עליונה יש לנו הישראלים יושבי ארצנו לומדי תורתנו והנלחמים עבור העם בארצו בצבא הגנה לישראל.

.רבי צדוק הכהן מלובלין פרי  צדיק  על  חדש  תמוז. מאמר א.

”אית בספר יצירה המליך אות ח בראיה   סרטן  בעולם  ותמוז  בשנה ..וחודש תמוז שהוא אחר  חודש  סיון  דנתנה  בו  תורה ולולא הקלקול  היה די  בתורה דבכתב לבד הוצרכו  לתורה שבעל  פה  שהוא הרב חכמה  לתקן  הרב  כעס   שקודם הקלקול היה הכל  מסטרא  דעץ  החיים  תורה דבכתב  ואחכ נעשה  מסטרא  דעץ  הדעת   טוב  ורע  איסור  והיתר  טמא  וטהור   …זהו המליך אות ח  בראיה שעיקר  הראיה הוא  לראות ולהכיר האור אור הגנוז  והוא  מאות  ח שהוא אור  ראשון  שכל  הנעלם

מאמר ב.’אות ח  מורה  על  מידת  הגבורה  והוא  היראה  והראיה . ואות  ח  הראשונה   בתורה  הוא   בתיבת  חושך  בזוהר  דלית  נהורא  אלא  ההוא דנפיק מגו חשוכא  ולית טבא אלא ההוא דנפיק  מגו בישא וב אותיות  ח ק נמצאו  בשם יצחק  עה וממנו יצא םסולת  עשו  הקליפה  ממדת גבורה  אש ד.רציחה קליפה  זו רוצה  לבלוע  הכל  להיות הכל   בחושך  אבל אצל  ישראל  על  ידי  היראה מתקנים  החושך  שיהיה  טוב   מאוד  ..וכן  עסק חודש  לתקן  שיהיה ח  חשך טוב מאוד נהורא  דנפיק מגו חשוכא.וכן בחודש תמוז נתנו לוחות הראשונות שהוא עץ החיים   נאמר לישראל ואתם  תהיו לי ממלכת  כהנים וגוי קדוש.  המליך אות  ח  בראיה שעל  ידי  ראיה שהוא  יראה  יתקנו הח  חו עיניך  רואות מוריך..

.הפיכת  חושך לאור זה חודש תמוז האור, מתוך  החושך דווקא זה  אות  ח  של  חוגש, תמוז חודש  קבלת  הלוחות  היישום  .ורק  ישראל   יכולים  לעשות  מאות  ח  חושך אור  לכן  תמוז  מתחיל  מפרשת  חקת  חוקת  תורה  שבעל  פה  המאירה  את  חושך   טומאת  ז  העמים שבארץ  ישראל   לגילוי    ויהי  אור  אור  העתיד   דרק ומתוך  המניעים של כוחות החושך בארץ  ישראל  ישראל   יכול  להאיר ולגלות  את  האור דהוא ארץ  ישראל .וכל  צלם יודע  שהאור במדינת  ישראל  גדול.  אז  דווקא  יש  חושך מניעים בארץ  ישראל  כי  יש  קדושה  ענקית  ואור  אלוהי שאק  ישראל ומהארץ  ומתוך   החושך  יכול  לגלותו.  לכן   יהדות  הניכר  צריכ   להתגבר  על  המניעים  ולצאת מטומאת נארץ  העמים  ולבוא לשכונת  הקדושה במדינת היהודים  אשר  היא  נחלת ד  והיא   תורה  שבעל  פה.

            

שבת שלום וחודש תמוז טוב. מאיר משה ואקנין ירושלים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן