1

הדיבור הישראלי העליון הוא של תורה שבעל פה / מאיר משה ואקנין

אפשרות הבלעדית לתיקון מלכות אדום והוא דרך תורת הסוד המתגלה דווקא ביציאת גלות אדום האחרונה שבמלכותיות.זהו סוד לשון הקודש לא העברית המדוברת

נרות שבת
לומדים בפרשה:
נכתב  על ידי מאיר משה vakninemm@gmail.com
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן בערבה מול סוף בן פארן  ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב.אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע.בעבר הירדן בארץ מצרים בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת.
ד אלוהינו דבר אלינו בחורב לאמר רב לכם שבת בהר הזה.פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכיניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת.ראה נתתי לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ אשר נשבע ד לאבותיכם …לתת להם.’

במאמרי זה בעזר ד ובישועתו יתואר את נושא הגדרת הדיבור האנושי שהוא הדרגא המאפינת את זהות האדם בכלל ובפרט הדיבור המתוקן העליון   של ישראל   אשר הוא הדיבור של הענין האלוהי מיתוך תורה שבעל פה אשר,היא עיקר התורה עד הדיבור הנבואי שלימות האדם. מהות קישורו לארץ ישראל וחובת התיקון של חודש אב הינו החזרה הלאומית פרקטית במציאות של ישראל וחזרתו  מקהילה למדינה עם יחוד של וזהב הארץ ההיא טוב זו תורת ארץ ישראל.לימוד תוכן גלות ישראל בכדי להבין את הגאולה.
רבי חיים בן עטאר הקדוש .’עוד ירמוז על דרך מה שאמרו בגמרא יומא יט: אמר רבא  השח שיחת חולין עובר בעשה  שנאמר ודברת בם ולא בדברים בטלים  עד כאן.מכאן שאסור לדבר  זולת בדברי תורה ויראה .והודיע הכתוב כי משה רבינו עליו השלום אלה הם הדברים אשר דיבר כל ימיו מעצמו לבד הדברים אשר צוה מד לדברם.הא למדת שקיים ודברת בם ודבריו אלא כל רואה יעיד כי כולם דברי תורה  וחכמה ומוסר.
ורמז עוד אל כל ישראל ..לכל ישראל אשר שם היו ואשר עתידין להיות כי תורה שם משה בדבריו עליון אלו .’
הרב מתאר בפירושו הקדוש את מהות  הדיבור של משה שהוא דיבור המרומם את כל חיי חומר העולם לדרגתו העליונה הרוחנית. ודרגא זו של משה כשתתאחד עם ההליך של החוצפא במשיח משה ומשיח אז גם מידת המלכות בתחתון תכניס את תורת משה העליונה במציאות. וזאת דווקא  יכול לקרוא רק לדור באי ארץ  ישראל  הנכנסים ליישום ההתמודדות עם בניה חומרית של חומר הקדושה של  עפר הארץ.משה מכניס קדושה לשיחת חולין של חיי המעשה והמשא המתן של האדם.משה הינו הדגם  השלם של  גילוי הדיבור האנושי של ספר דברים הנהפך  לתורה ולתוכן נבואי. אמנם דרגת משה היא תורה שבכתב אלא שדיבורו בספר דברים הינו בעצם מקור כל התורה שהיא תורה שבעל פה אשר הועברה בעל פה למשה עד הנביאים  חכמי המשנה התלמוד ההלכה עד חכמי ימינו. היא בעצם תוכן ופירוש  כל ארבעת הספרים. והוא מתחיל בהחל ריש  בואו ורשו את הארץ!כך היעוד העברי הינו העלאת מאפיין האדם שהוא הדיבור האנושי ליתרונו  של הענין האלוהי של הקבלה בן הדיבור האלוהי לדיבור האדם של רוח ממללא. הכנסת הדיבור האלוהי ביישום ההלכתי במערכת  של  מדינה.הרב אשכנזי זצל מביא את לימוד רבי יהודה הלוי בכוזרי לגבי מדרגות הבריאה .הם חמישה: דומם צומח חי מדבר נביא.כל החלקים הם התקדמות של פוטנציאל הדיבור בהם בעצמם (לדוגמא הדומם הוא נשאר  דומם בלי דיבור.הרב אשכנזי.) ועד הגילוי עצמו של דיבור  האדם ועד לדיבור הכי עליון והוא הנבואה העברית של דיבור ד לאדם שמביא אותו לעולם החומרי ומעלה את הכל ממדבר למדבר. בתורה ד מדבר לאדם ולא האדם מדבר דיבור והופכו למהות כמו הפילוסופים או התאולוגים והמשוררים.זהו ההצטיינות הישראלית של קבלת על ידי יעקב שם של ישראל מלשון שר אל.שררת היתרון של העלאת דיבור האדם לבניית האנושות דרך התיקון המוסרי בחברה.וכך וידבר ד את הדברים האלה לאמר.ובכל התורה דבר אל בני ישראל.זה כדברי הרב אשכנזי הפלא שד בוחר לדבר את דיבורו רק עם ישראל.זוהי הגדרה שהתרגלנו אליה אבל היא מעל הטבע האנושי ד מדבר  רק עם ישראל!
הרב אשכנזי מביא בישעורו בשנת 1984 בצרפתית : בתורתו של רבי מאיר כתוב כתנות אור עם אות א(מובא בשלה הקדוש ובפרי צדיק). בתורה כתוב כתנות עור עם אות ע.המצב של האור הינו הקשר הטוב והברור בן בני האדם הכל מואר ולכן גם בלי דיבור אפשר להבין הכל .כשיש מכסה עבה של עור אז הכל מכוסה  ודווקא דרוש דיבור רב בכדי לקשר בן בני האדם אז  צריך לגילוי מיתוך הדיבור דווקא.השקט הינו דווקא סוד ההויה הטובה שבו כל נברא ודבר נמצא במקומו.אי לכך התיקון  הינו המעבר  מהאות  ע  של כיסוי המציאות  של רצון הבורא לאות א של ראית האור  בבריאה  ראיה דווקא המגיעה מיתוך אות ע  מיתוך החושך.פילוסוף picard  השוייצרי שהיה יהודי מביא שהנצים ימש הצליחו לשלוט דרך הפרופגנדה ברדיו וריבוי הרעש הגדול.הרעש שלהם טשטש את האמת הנמצאת בשלות השקט קול דממה דקה.
לכן הדיבור העברי הינו  דיבור ד באנושות(זו אחריות גדולה) לא ברעש אלא בקול דממה דקה. תוכניות הכל דיבורים הם מבחינת הדיבור בגלות.לכן אין  דיבור נבואי בגולה כי הדיבור האמיתי של תורה שבעל פה גם בחולין לא יכול להופיע בגלות כך מביא הארי זל.המדבר מביא את תוכן תורה שבעל פה שהיא עיקר התורה לעולם של דיבור המחיל את הקדושה במציאות ולא דיבורים מיותרים אשר דוחפים לצרכנות יתר ולהשחת זמן האדם.
כך ישעיה בהפטרת שבת חזון מתאר חברה של שריך שוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים.זו חברה של שימוש בדיבור האדם למטרות של הפיכת השילטון לקידום רק לתועלת החומרית בכלל דרך השארת הדיבור לרמתו של חולין מנותק מכל דיבור של תורה שבעל פה אשר הוא דווקא מקדש את החומר של הפוליטיקה והעסקים עם הלכה המגיעה מיתוך תורה שבעל פה.מיתוך מעלה זו הישראלית יכולים להגיע לשפל של חורבן .הכל הינו הכוח של תורה שבעל פה.ולכן משה רבינו הגואל הראשון מדבר דיבור אנושי נבואי בכניסה לארץ ישראל. ארץ ישראל הנקראת ארץ  כנען כי המטרה הינה דווקא לקדש את קליפת כנען של חגור עשתה לכנעני שמשמעותו תגר סוחר.כוח ארץ ישראל הינו התיקון של חומריות העולם והפיכתה בעצמותה לקדושה . היא ארץ החיים של הדיבור האמיתי.לכן אלא הדברים רשי דברי תוכחה כי העיקר הינו המוסר בחברה הארצית ולא הפטפטת המיותרת של רעש רקע של דיבורי הבל הממלאים את חלל העולם ומכסים בו את האור האמיתי במשיכת האדם ללשון הרע לצרכנות יתר לאכילה מיותרת ולמחלות נפשיות ופיזיות  לא עלינו.הכל מתחיל בקידוש הפה הדיבור זו מעלת ארץ  ישראל לכן הנבואה מתגלה אך ורק מיתוכה או בעבורה ולא בגלות.
רבי דוד אביחצרא  אחיו של רבי  ישראל אביחצראזצל ספרו פתח האוהל.’דברים דבר לשון קשה.אך כיון שנתן רשות שהוא לשון תוכחה אם כן הוא זה  גם כן בכלל נופל דהיינו שבא להוכיחם  לעמת לשון מדברת גדולות  שהכל בה תלוי ועומד  כידוע מי האיש החפץ חיים . ומה גם שמירת יסוד  הברית מינה וביה  שעל פיו יצא ועל פיו יבוא  שומר פיו ולשונו שומר הברית והחסד ואחר כך ויברך כל בשר דייקא על דרך ימול כל בשר.
וזהו גם בצאת ישראל ממצרים  ישראל דיקא  לי  ראש ( פירוש עין האוהל  של דברי הרב בקהלת יעקב  ספר קבלה הרב יעקב צבי יאליש מתלמידי החוזה מלובלין:’על כן ישראל לי  ראש שאל בחינת ראש .וזה סוד אל ישראל הוא נותן עוז דבחינת אל בישראל שיודעים אנו מאמיתות  מציאותו ורצונינו  לעשות רצונו  והיינו שישראל הם נותנים כביכול עוז ותעצומות לד.’) .דהיינו ראשי תיבות של לי לשון יסוד וראש דהיינו אלו הם הראש והראשית של טהרתם שמכחם נגאלו ויצאו .גם לעמת שמרת הברית אתי שפיר ישראל דייקא וישראל אהב את יוסף.’
  בנושא שמירת  הברית עי יוסף הצדיק מביא בפירוש עין האוהל על דברי הרב  אביחצרא ולכן חשוב ללמוד מספר הרב אביחצרא עקרונית וגם מכל עושר הבאת חכמי ישראל ופרשנותם על הנושאים שהרב העלה.  ומשם  אביא  עוד  חכמים.
בספר היסודי של המוסר  יערות דבש של  הרב יהונתן איישביץ חלק שני דרוש  יא.:’שהסיבה לכך היתה משום שבעת יצירתו לא היתה מעורבת תאוה כל כך וזה לשונו דוד צווח הן בחטא יחמתני אמי.כיון שנולד האדם  על ידי חימוד הזכר שהוא כוח היצר הרע וחימום אש זרה  הוא תיכף  כח והתחלה לילד הנכנס  בו יצר הרע כי הוא סיבת הולדם והוא גורם לכמה חטאים .ולכך מי שאינו יצרו תקיף על כך בעת הזיווג  וחממו אש זרה דסטרא אחרא אינו גובר אף הולד מוכשר ביותר ואין טבעו נוטה כל כך לחימוד ומותרות ולכך אהב יעקב את יוסף  כי בן זקונים היה לו  כי בזקן  כבר פסק  כח יצר הרי וחימום כבר נכבה ונחלש ואף הולד  טבעו מואס ברע  ובוחר  בטוב .וכם היה באמת יוסף הצדיק ותשב באיתן קשתו.’
זהו כוח ישראל על פי תורתו ונשמתו הכוח של קידוש  הדיבור והברית שהם פרשיות מחוברות! דיבור הנכון מוביל לשמירה של חיי המשפחה בצניעות התורנית. זה ישראל של  לי  ראש כוח הראש  במציאות הכלכלית חברתית. וזה כוחו של יוסף המכניס  קדושה בחמור מצרים אשר בשרם בשר חמורים מוסריות בכלכלה המצרית אי לכך הוא לא נכנע לאישה שהיא הגדרת התרבות.האישה הזרה היא התרבות הזרה וכך נשמת  משה לפי הפרי צדיק היתה בדור המבול והיה אפשר לקבל  בו  תורה ולהיות משה משיח אלא שדווקא עליונות החכמה  שבדור  עוותה למטרה  של  מתירנות אשר הרסה את כל החכמה והשחיתה  אותה זהו דיבור החכמה אשר דווקא משחית .לכן שיחת תלמיד חכם דווקא דורשת  לימוד כי היא  בעצמה לימוד זה הלימוד של התלמוד וההלכה אשר מיתוכו מעלים את המציאות.
  לכן זהו תפקיד מדינת היהודים להיות המדינה אשר דיבורה דיבור עליון  אשר מקדש את השיח החברתי כלכלי פוליטי.זהו התיקון של בן המצרים להיות מדינה אשר עשייתה הינה מבחינת קול דממה דקה .דווקא להחזיר את כוח הדיבור הקדוש  דרך תורה  שבעל  פה בתוך  הדיבור המיותר של התרבות העשווית אדום המערבית אשר  ממלאת את העולם ברעש ולא בדיבור. ישראל לפי המקובלים כמו השערי אורה דווקא ניצולת בגלות אדום עשיו ויכולה להכניס את השכל של אדום בתוך חכמת התורה. לכן משה  יוסף ודוד  היו רועים במדבר  מלשון דיבור. שם הגואל לומד את ערך הדיבור המדברי שהוא דיבור לא מיתוך המולה ריקה אלא דיבור  מיתוך שקט המדבר ורק אז  הוא דיבור האלוהים בחוגב המדבר.
רבי יצחק אייזיק חבר מקובל מליטא  בספרו אור תורה .נקרא השלישי לגאון מוילנה כי היה תלמידו של רבי מנחם מנדל שקלוב שהיה בעצמו תלמיד הגאון מוילנא .’וענין שנתברך  יעקב בקול ועשיו בידים .  שכלל הבריאה היה בב דברים בדיבור ומעשה והכל על ידי כב  אותיות עם מנצפך ועם א המשלים  לאלף שהוא כח אותיות של פסוק בראשית ברא וכו.והכוונה בזה שבכל נברא יש בו גוף ונפש והגוף נברא במעשה  כמו שכתוב ויעש אלוהים  שבזה נבראו כל הגופים  ובדיבור פיו יתברך נתן בהם  נשמה וחיות .לכך לא נתן כח הדיבור רק לאדם  שהוא נברא בצלם  כמו שנאמר ישעיה נא טו.ואשים דברי בפיך  שהוא יתברך האציל בו מכח דיבור של מעלה שעי דיבורו יגרום לשפע  חיים ונשמה לכל הנבראים והוא בעוסקו בתורה  שהוא דבריו יתברך שברא בו העולם..ולהפך כשפוגם בדיבורו גורם בטול ומיתה חס ושלום לכולם ..החיים והמות בידי הלשון…
וידוע שב בחינות בנבראים דומם צומח חי מדבר  דהם כנגד ארבע יסודות  ובאדם בחינת נפש המדבר שבו שהוא כנגד  יסוד האש.ולכן התורה נמשלה לאש והוא המדבר שבו שלזה נתן  לו כח  הדיבור .ולכן נתברך יעקב בקול  ואמר הקול קול יעקב כפל בדבריו שהבריאה השייכה לבחינת קול ודיבור  זה נתן ליעקב שהוא הנשמה שבכולם  אבל בחינת הידים נתנו לעשיו  דאין לו  אחיזה  רק  בגוף לבד ולכן מצד עצמו אין  לו  חיים.רק  בעוונותינו הרבים כשישראל משליכים דברי  תורה לארץ ואז ניתן כח הדיבור לעשיו והוא הנחש  שבלשונו נושך האדם וממיתו וגורם פגם בכל הנבראים ..על זה רמז  דניאל בחינה רביעית ‘ואלו  עינין כעיני אנשא  ופם ממלל רברבן.’..והוא  הלשון  הרע של הנחש  שהוא בהפוכא דתורה .
כמו שזכות התורה גדול מכל המצות כמו כן להפך עון לשון הרע  שקול וגדול יותר מכל עונות .על כן אמר ,שלמה כל עמל אדם לפיהו קהלת..או עמל  תורה או מעמל ועונש  יסורים.’
זהו דברי קדשו של הרב המלמדים או הדיבור העשוי של האדם הטבעי הנחש כהגדרת המקובלים אשר השיח הינו רק לצדדי השליליים של התאוה הנובעת מהכרח היות אדם נברא. מול זאת הדיבור של יעקב שהוא דיבור העברי האמיתי. לכן כשישראל לא בארצו אז כוח הדיבור הוא של עשיו המשתמש  בחכמתו הגדולה  ליצירת שיח חומרי אינטרסנטי של תאוה ולשון רע. התורה היא הנותנת את הדיבור הנכון.זה  ישראל עם מעלת לי  ראש  השכל האמיתי  של  העינין האלוהי.לכן ראשו של עשיו קבור במערכת המכפלה החוכמה המשפטית של עשיו מתקדשת במערת המכפלה.
רבי יעקב אביחצרא זצל ספרו מחשף הלבן.’ואפשר לרמוז דכוונתו במלת הואיל הוא על רזי תורה דאמר להם רזי תורה.דהואיל במילוי הא ואו אלף יוד למד  גימטריא זה הרז.שאמר להם רזי תורה .דמלת הואיל אותיות אליהו  אליהו הוא תלמידו של משה רבינו  ומסר לו סודות תורה  והוא גילה אותם להרשבי עה ולרבינו זלהה .ועז אמר הואיל משה הואיל במילוי שם רמז רזי התורה . גכ מילת בחרב גימטריא הרז.מה שאמר בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה הכוונה דאמר להם עד  מתי אתם עסוקים בפשט רמז דרש של  תורה דווקא , פנו וסעו לכם ותנו לבבכם לדעת סודות התורה  שהם עיקרי התורה  דהתורה בלי סוד כגוף בלי נשמה . רב לכם שבת בהר  הזה עם הכולל גימטריא : אלה הם פשט דרש  רמז והיינו עד  מתי רצונכם כי אם בפשטי התורה דאין זה קיום העולמות רק בידיעת סודות התורה  כמש  הרשבי עה בתחילת האידרא : עד מתי נתיב בקיימא דחד  סמכא .עז אמר להם רב,לכם שבת בהר זה היינו בפשטי  תורה .פנו וסעו הר האמורי.תיבת האמורי מליאה ואו עם האותיות  גימטריא  רזין  זהו עיקר התורה’ .
זהו האפשרות הבלעדית לתיקון מלכות אדום והוא דרך תורת הסוד המתגלה דווקא ביציאת גלות אדום האחרונה שבמלכותיות.זהו סוד לשון הקודש לא העברית המדוברת אלא סוד אותיות של אותיות התורה שדרכם ודרך מספרם מאחדים את חכמת יון דל חכמת המדע עם חכמת התורה.המקובלים איחדו דרך הגימטריא את חכמת החשבון וחכמת האותיות וכך האותיות נתנו מדמעות למספר.זה רק כך שנוכל להעלות את הדיבור בעולם ולתקן את דיבור עשיו בגילוי ניצוצות הקדושה שבחכמה בגוים תאמין.
ובוודאי שדרושה מסגרת מדינית שדרכה ישראל יוכל להשפיע מתרבות תורה שבעל פה דרך המציאות מול האומות. האם יכולנו זאת בגלות? מי הכיר את תורת ישראל בניכר? על מי השפיעה בתוך האומות? אנו רואים היום את מקום מדינת  ישראל בעולם בכל התחומים ! לכן ארץ ישראל היא  תורת המשנה של התנאים שהם חכמי הזוהר וכל תורת  הסוד היא תורת  ארץ. ישראל לכן המקובלים עסקו בתורתם בהחזרת תיקון העולם דרך האותיות של התורה והם החזירו את השכינה בציון.זה התיקון לעבור מלימוד התורה ללימוד  על  מי שנתן את התורה.לכן תופסי התורה לא ידעוני הם יודעים את החומר לא מי נן אותו ולמה.זו הקבלה והנבואה אחכ.
הכלי יקר:’אחד עשר יום דמתאבלים  על חורבן  בית  המקדש בשנה היינו תשעת ימים של חודש אב ושבעה עשר בתמוז ועשרה בטבת .’
זהו זהב לשונו של הרב מפארג שמלמד דתיקון ה11  יום מחורב עד  הר  שעיר  ליכנס לארץ בלי טלטול אין  סופי במדבר העמים נהפכו ל11 ימי אבל על החורבן. או ליל הסדר ביום א של  פסח  או ליל ט  באב שנופל באותו יום. לכן אנו בוחרים! או מדינת  ישראל עם תורתינו הקדושה  או  חיי מות  אצל  אומות העולם של  דיבור עשיו  של  חכמה  מנותקת ממוסר תורני. או לשון הקודש או לשון העכום. או הזדהות עם דגל נכרי או חיבור עם דגלי כל השבטים עם אות  שלהם כמתואר בפרשת  נשוא בדרך לארץ. או  עושר  של מדינה חזקה כלכלית אבל למטרת השפעה שלצקדודה  או עושר של וואל סטריט המשחית. העיקר איחוד  עם דגל אחד של לבן הכולל כל הצבעים וכחול הסמל  את התכלת  של החומרים דבהם כיסו את כלי  המשכן  הציצית וכיסא הכבוד.אנו בוחרים.ובה בחרנו ומתקנים  את החורבן  שמיתוכו חזרנו  לקוממיות  במדינת  ישראל עם תורה מקיפה שרק תגדל.
וכך הרב קוק מלמד בעין איה  ברכות אותנו שדווקא הקבה הטביע באדם את רצון ההשתוקקות לכסף וזהב בכדי להטביע את מציאות ההשתוקקות בכלל בנפש האדם ודרכה  יוכל לקדם את ההשתוקרות לרוחניות ולא להסתפק במצב הקים. החוסר הסתפקות המצב החומר שיש לאדם  תתן את הרצון שהוא הבסיס, לכל  להתקדם גם רוחנית! זה הפירוש של ודי  זהב.
ויקחו מידם מפרי הארץ.  הרקוק  חבש  פאר :’הנה  מעלת ארץ  ישראל היא שיעלו בה ישראל לעבודה רמה כל כך עד  דכל  מה שיתוסף להם ברכה בענייני העולם כן יוסיפו כבוד בנפשם ברוממות מעלה וקדושת  אמונה ואהבת ד  באמת .ולתכלית זה  אמרה תורתינו הקדושה תמיד ענייני היעודים על טבות העולם  הזה…ועיקר קדושת הארץ כך היא דכל מה דיתגבר בה  הגוף יוסיף השכל אומץ רק בבחירה הדבר תלוי.’
הרב הורוביץ השלה הקדוש ספרו שני לוחות הברית. פרק  תורה  אור מסכת תענית.
‘יוסף בכור שור תיקון לאדום  בבראשית רבה ותור וגוזל בני  אדם שנמשלו  לתור והם הגזלנים.
והגלות מזה צרה נמשכת.ובכל צרה מצירים דהיינו בג  שלמויות  שסימנן מגן .שלימות הממון שלימות הגוף שלימות הנפש.ולא נתקים בגלותינו ויבוא יעקב שלם בגופו בממונו בתורתו.ונודע כי שלושה  אבות נזיקין  בשור , קרן שן רגל .  קרן נגד שלמות התורה דכתיב בה חבקוק קרנים מידו לו קרני  משה.שן טורפים הגופות  רגל זה ממון היקום  וכן כתיב במלכות אדום  דניאל וקרנא די עשר…ותתן אמת  ליעקב בזמן  שהקול  קול  יעקב..אימתי המלכוץ  גוזרת ומצלחת כשמשליכין  תורה  לארץ .ועשה והצליחה כי  בנפול  האמת  בא   השקר .ונגד  אלו  כיבוד אב שלימות  הממון  ויכלכל יוסף את כל  בית  אביו.
פירש  מהערוה שלימות  הגוף .מטיפה  סרוחה  את  האלוהים אני  ירא שלימות הנפש.’
דברי קדשו של השלה הקדוש מלמדים אותנו את תיקון המלכות האחרונה של אדום הינו על  ידי יוסף משיח  בן  יוסף אשר תפקידו  לתקן את הלאומיות בעולם דרך בנית לאומיות עם  קדושה  עם  שוני. לאומיות עם מוסר בפוליטיקה בכלכלה בבורסה במציאות חברה  שלמה. אדום זו העוצמה  של  עשיו של  הידיים גרידא  אשר בונים  לאומיות רק של  כוח  חומרי  של השתלטות  על  האחר. בוודאי  כהסבר המהרל  מפראג  בספר הנצח של הרב  שבו הוא מתאר  את  הנחיצות  בבריאה של כל  המלכויות להתפתחות  העולם דהמלכויות  הם  חלק טבעי בחומריותו. והם  תורמים להתפתחותו. אלא שהם נשחתות ומלכות  ישראל   אשר  היא  המלכות  האמיתית  היא  היורשת אותם חזרה  ומקימה במדינת  ישראל ממלכה של קדושה.
משיח  בן  יוסף הוא  השלב  הראשון  כדברי  השלה  הקדוש  המנצח  את  מלכות אדום  כי  הוא   מקביל  לה  בכוח  הלאומי  כלכלי והוא  מציק  בתוכה את  מידת  היסוד של הקדושה בצריכה  הפיזית בכל.לכן  משיח  בן   יוסף  היא  כוח  המקבץ  את  ישראל  לארצו כמובא  על  ידי המקובלים וגם  בתלמוד .  הוא  המשיח  הראשון  שבעולם  התורה  האשכנזי  לא נלמד רק עי  מקובלי  אשכנז.  בתורת  חכמי  הספרדים תיאור  משיח  בן  יוסף הובא  ונלמד  אצל החכמים  כך דברי  הרב  אשכנזי  זצל.
וכך אנו ברוך  ד ותודות לאנשי  המעשה של הקוממיות התחלנו את תהליך משיח  בן   יוסף  של החזרה הלאומית  לארץ. אבל  בכדי  לעשות לאומיות עם מוסר מבחינת מידת  יסוד  של  יוסף  הצדיק  ולא מדינת כל  אזרחיה במודל  חלילה של אמריקה אדום. ומשם נתקדם למשיח  בן  דוד  של  תחית  המתים תורה עולם הבא בארץ  ישראל.
.מהרל מפראג.ספר נצח ישראל.פרק א.
‘בהגדה מתחיל בגנות ומסיים בשבח ולמה מתחיל בגנות  רק מפני שאין לשבח הכרה אמיתית רק מן ההפך .ולכן אין לפרש ענין הגאולה האחרונה אם לא שנבאר ענין הגלות והחרבן שבה יודע  הטוב והתשועה שאנו מקוין .וכאשא אנו באים לבאר ענין הגלות ידיעה אמיתית צריך לבאר קודם הסבה לגלות …כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר. שהשי סדר כל אומה במקומה הראוי  לה וסדר את ישראל במקום הראוי להם שהוא ארץ ישראל והגלות מן המקום הוא שינוי ויציאה לגמרי.וכל הדברים כאשר הם יוצאים ממקומם הטבעי  אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם רק הם חוזרים למקום הטבעי …אי אפשר דיהיה הבלתי טבעי נעשה טבעי….וכמו כן הפיזור אנו דבר טבעי …ודבר זה מבואר לכל אדם אשר הוא בן דעת …ואי  אפשר לומר דדבר זה בשביל  חטא  ועון….כי לשון גלה וגאל אותיות שניהים שוות  רק שבלשון גאל נרמז בו שהוא ית גאל אותם  מכל ד רוחות עולם ומאחד פיזור שלהם .לכך הא שהוא האחדות והקיבוץ  מן הפיזור הוא באמצע התיבה אבל גלה הוא בה שהוא פיזור הוא בד רוחות בכל הקצוות וגם באמצע …דבר זה מה שיש בהם אמצעי בא להורות כי נשאר בישראל כוח אחדות וקבוץ.לומר לך כי  הגלות בעצמו  הוא סיבה לגאולה לקבץ הפיזור  ולהיות ישראל אחד.  לכך אותיות גלה הם אותיות גאל רק שנעשה הפיזור לאחדות שהוא נאמז באחדות של גאל …כי עדיין יש כח אחדות בישראל בגלותן ..ובשביל כוח  אחדות  זה יתאחדו  עוד ..’
פרק כד’ודבר זה ראיה ברורה מחייבת דיהיה קץ לגלויותינו כי אם היו ישראל נשארים בגלותם היה אפשר לומר כי נסתלק השם יתברך מאתם והם כמו שאר גויי הארץ .אבל  עתה שאינם בטאצםצ והם תחת רשות אחרים ועל דבר זה  לא נבראת  שום  אומה והוא שלא  כסדר העולם ודבר,,זה אא  דיהיה כך תמיד ולא יהיה קץ  לדבר …והמדרש למה משיח בא לקבץ גליותיהין  של  ישראל..’
אלא הם מדברי קודשו הדורשים לימוד של כל אות של המהרל מפראג בספר הנצח .
מיתוך נחמת ירושלים הקוראת בפועל באבני ירושלים שאנו רואים כל יום בבירת מדינת ישראל.מאיר  משה  ואקנין.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן