1

החזרת השפע העולמי בארץ ישראל עם ירושלים

כי יכרית ד אלוהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אותם וירשת אותם וישבת בארצם.

נרות שבת
לומדים בפרשה:

נכתב  עי  מאיר  משה ואקנין.ירושלים.

כי יכרית ד אלוהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אותם וירשת אותם וישבת בארצם.
הרב  קוק . שבת   הארץ  סא.’כי   קדושת  ארץ  ישראל אף על  פי שבקדושתה היא מביאה אותנו גם בחורבנה לידי כמה מצוות שאין  לנו דוגמתן בחוץ לארץ וקל וחומר בביננה מי מנה עפר יעקב .מכל מקום לא זה הוא עיקר מעלתה עד דנאמר שאם מתבטל חיובן של כמה  מצוות  או אם יש איזה דוחק המונע מקיום המצוות .. יגרע  בזה ערך קדושתה וחיבת מצות ישיבתה .כי לא כן  הוא ואפילו אם מפני הדוחק צריכים להפקיע איזו מצוה מהמצוות התלויות בארץ לא יפול על זה חס ושלום לבם של הזוכים להסתופף בצלצלח קדושת חיבת נעימת ארץ חמדה אשר עיני ד אלוהינו  בה תמיד מראשית השנה ועד אחרית שנה .מה ידידות משכנותיך ד צבאות…כי עצם ישיבת ארץ ישראל מצד עצמה שקולה היא כנגד כל המצוות שבתורה שבכלל כל המצוות כלולות  גם כל המצוות  התלויות בארץ.וישבת בארצם .מעשה ברבי יהודה בן בתירא ורבי מתיא בן חרש ורבי חנינא אחי ורבי  יונתן שהיו יוצאים לחוץ לארץ  והגיעו לפלטום וזכרו את  ארץ ישראל זקפו עיניהם  וזלגו דמעותם וקרעו בגדיהים וקראו המקרא  הזה,’וישבת  בארצם’וחזרו למקומם אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה…דהיינו שעיקר קדושתה של ארץ ישראל היא הישיבה  בה בעצמה וממילא נמשכות עם  זה הזכויות של המצוות התלויות בארץ .אבל כדהן  נפקעות עי הדחק עומדת היא בעצם רוממות קדושתה .וצריך כל לב וכל רוח ונשמה של כל אחד ואחד מישראל להיות הומה ושוקק לבוא להאחז בארץ חמדה,במקום בית חיי עם ד לדוד ודור ולנצח נצחים.
וישבת בארצם שכנראה דייקו מה שהתורה קראה אותה ארצם שזה מיותר להודיעך שאפילו רודם הכיבוש הגמור שעדיין לא נתחיבו בכמה מצוות התלויות בארץ שהיא נחשבת עדיין ארצם של הגוים … גם  אז צותה התורה על הישבה בה ואין חבת קדושת מצות ישיבת ארץ ישראל נגרעת מערכה כלל.והרי היא בעצמה שקולה גם בפרטיותה  כנגד  כל מצוותיה של  תורה ואינה רק הכשר לקיום המצוות.
ואם כך היא המדה ביחש הפרט של כל  יחיד שמחויב הוא בודאי בכל כוחו ואונו להוציאמן הכח  לפועל את חיוב  התשוקה לבוא להיאחז בארץ  ישראל ולא ישקע עצמו  בארץ העמים אשר בגוים אין תורה.ודומה  כמי שאין  לו  אלוה.כתובות קי ב.וישראל שבחוץ לארץ  עובדי עבודה  זרה  בטהרה  הם  מסכת עבודה  זרה ח א..כמה כפולה ומכופלת היא לאין שיעור  וערך המצוה הגדולה  הזאת ביחש לכלל! על כן בכל עת אשר אנו רואים שמתחילים ישראל לשוב לבם לשוב אל  ארץ  ישראל.
כי סוף כל סוף ישיבת ארץ ישראל מצד עצמה היא שקולה כנגד כל המצוות .ולא עוד  אלא שהמשכם של ישראל לבוא  לארץ ישראל  היא הגורם  היסודי  לכל  התשועות  ולכל הקדושות  אשר הוא יביא ממילא בכלל כללות ישועתם של  ישראל  לקיום כל המצוות  שבתורה כלן ומצוות התלויות בארץ בפרט במעלה קדושה מאד שאי אפשר  לחשוב על דוגמתה כלל בטומאת טרץ העמים.’
לימוד כולל זה של הרב קוק זצל רבה הראשי של  ארץ  ישראל לפני הקמת המדינה מלמד אותנו הדיק היטיב להוריד את ההבנות שנולדו בגלות שהתורה היא עושה את קדושתה של  ארץ  ישראל. זה הפוך! המצוות כנאמר הם תלויות בארץ  ולא הארץ במצוות. לכן קדושת עפר  ארץ ישראל ונופה הגיאוגרפי ואוירה  הוא המקור של  תורת ישראל. הרי קדושת הארציות האפשרית רק בארץ  ישראל בתור חוק של  יצירה אלוהית  הקודמת לפיתוח אנושי , היא הנותנת  את  האפשרות  של  החלת המצוות ולימוד התורה שמטרתם הם קדושה בעולם. לכן ישיבה במדינת  ישראל  פרטית  ובוודאי במסגרת מדינית היא  היא  המאפשרת החלת קדושת  התורה במציאות של  מערכת כללית  מול  כל  האנושות. לכן בפרשה כתוב ‘ראה אנכי נותן לפניכים  ברכה  וקללה .’דווקא  עכשיו לדור הנכנס  לארץ.  אי  לכך כנאמר  עי  הרב וגם  מהתלמוד  מחוייב אינש לעלות  לארץ ישראל ואז  יוכל  באמת לקיים את  התורה  כמו  שהתורה רוצה! ולכן גם  נושא המאכל המותר והאסור  נכתב דווקא  כאן וגם  נושא העזרה, החברתית הצדקה, כי נכנסים לארץ ישראל
ומקימים  ישות מדינית. ומיתוך  כך יש פסיקה הלכתית לכולם.
כי לא יחדל  אביון מקרב  הארץ על כן אנכי מצוך פתוח תפתח את  ידך לעניך..בארצך..
הרב  קוק .’ כי היד התקיפה בלא משפט  יסור ושיעבוד מלכויות  הבא על  ישראל  מרעי הגויים  יבוטל וכל הזכויות הטובות  שראוי לישראל  למצוא על  פי  גורלו  בתבל  ישובו אליו  בכל המילוי  והטוב.שבהן כלולים  כבר ארצו וממלכתו  וכל  חירותו  קנייניו החומריים כולם חופש השפעתם  והכרת כבודם בקרבו בדגל נישא ובעולם  בכל הרחבתם הראויה להם…’
משה מלמד בתורה שעל פיו  את החזרת הכבוד הלאומי  העברי  עם החזרת עושר ישראל החומרי כלכלי שיאפשר בנית חברה צודקת מוסרית שבה איש יעזורו ולאחיו יאמר קדוש. וזהב הארץ ההיא טוב זו תורת  ארץ  ישראל  אשר תשפיע מיתוך השפע הכלכלי שהוא עצמו קדוש על כל  האנושות. וברכה זו  לאחר קללת איבוד עושר ענק של יהודים בגלויות יהיה התמצית של כל מרכז הכלכלי העולמי שיבוא לראות מה  זו  ברכה! ברכה של מתברך בתור מעיו ולא  רק  עושר שמור  לבעלים  לרעתו. אלא עושר,של צריכה נכונה בריאה אמיתית אשר  תפזר את  העושר לכינון  מדינה  חזקה,שתכובד בעולם. ורק  כך  ואנו  בתוך  מדינה כזאת , נוכל  לבוא  במגע עם אומות  העולם כשנתמוך בכל פיתוח. ואז ,תפקיד ישראל העיקרי  שהוא  הפצת תורת  משה  והקדושה  בעולם תוכל להתאפשר כי איך זה  יקרה  אם  לא  יהיה  מגע  בן  מדינה  יהודית והגוים. כך מלמדים חכמים כשזבולון עשה  מסחר  בעולם זה  גרם  לביקורי גומלין  של  סוחרים  גויים ומדינאים ואז היכירו בירושלים את  אלוהי  הארץ.
 מאיר  משה  ואקנין בנחמה פרקטית בירושלים בירת  ישראל עם תורתה.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן