1

פסיקת הדין של הדיין בדור שהוא פועל | מאיר ואקנין

אלול תשובת הפרט עם המצוה מתוך תשובת קיבוץ הגליות. חוזרים אנו ורואים בהדרגה בכינון ופעילות  מלכות ישראל  וממשלתה ומקווים שנראה במהרה בכינון המשפט התורני הכללי בכל מערכות מדינתינו .

נרות שבת
לומדים בפרשה:
פרשה זו עוסקת  בלב ליבה של המטרה של יציאת מצרים :הקמת עם בארצו עם סדרי שלטון הנובעים מן  יישום התורה והפסיקה ההלכתית בפועל של התורה  במסגרת של  כלל של עם.המהרל מביא בספר הנצח שהתורה לא נתנה לאבות למרות גודלם כי הם יחידים ולא עם. מציין המהרל שהדיבר הראשון הינו אנכי ד אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכך מציין זאת הכוזרי ורבי חיים בן עטאר הקדוש.התורה נתנה לעם לכן פרשת משפטים בפי משה גואל ישראל ומביא את התורה הינה תשתית כל התורה . מלך או ממשלה וכנסת שופט נביא וכהן במקדש ונביא.
עם הגלות הארוכה שהסתיימה ברוך ד התרגלנו לניהול קהילתי פרטי אשר כל התפקידים האלו של עם במדינתו הריבונית לא פעלו.אמנם בארצות צפון אפריקא כמו מרוקו השלטון איפשר לקהילה היהודית לפעול עם בית דין  תורני שזה אפשר ניסיון  פסיקתי בחושן משפט  וספרות משמעותית בתחום זה במקביל כמובן לכל שאר תחומי התלמוד.  אבל זה היה רק במסגרת של קהילה בגלות ולא בית דין הפוסק גם בענייני  המערכות הכלליות של מדינה.
התורה כאן מפרטת את סדרי המציאות הנורמלית של עמינו .
סדר שלטוני זה שהוא משכנה של ההתגלות האלוקית דרך עם ישראל בארצו מסתכם במילה :”משכן”.מלך שופט כהן ונביא.
הרמבן מסביר:”שישימו השופטים בכל עריהם כאשר יתן להם ד את הארץ ,כי בחול אינם חייבים למנות להם בית דין ,אבל כאשר יצעק המעוות יעמדו עליהים הראויים לשפוט ..או יעלה לארץ ושם ישפטוהו במקום המשפט …ואין דיינין בחוץ לארץ אלא תקנה דשלחיתוהו עבדינן ..”
המערכת המשפטית  הישראלית קשורה בקשר הדוק עם הישיבה של עם ישראל בארצו .התורה אומרת “כי המשפט לאלוהים הוא” וכל “הדר בחול דומה כמי שאין לו אלוה” .המשפט הוא בעצם ההתגלות האלוהית דרך התורה עבור עם שלם על כל מרכיבי התנהלותו הארצית כלכלית מדינית ומשפחתית .לכן היתכן משפט בגולה כשבעצם אין אפשרות להחיל  את המשפט התורני על כל המרכיבים של  החיים הציבוריים הרי אנו לא במדינתינו !רואים מכאן שעיקר יישום התורה הוא במהותה הציבורית ולכן כשמדובר בחיים קהילתיים לא בארצינו התורה והמשפט לא מתבטאים במלואם אם בכלל.אלא שחכמים תקנו מטעמם אפשרות של בית דין בחול בתור שליחים של הדיינים בארץ ישראל.
השפת אמת :על הפסוק “שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך”.
“כן בפנימיות  ארץ ישראל המקום גורם ונקרא ערי קודש …וכל עיר היה ענין ושער מיוחד והיה מגדלת דעת ושופט  כדכתיב רבתי עם  דרשו חזל באיכה רבה “רבתי בדעות”.
  לא  תיתכן דעה שלמה של הכרעה משפטית תורנית  כשהיא מופנית רק לפרט בגולה . המצוות  תלויות בארץ כפשט המשפט ולא הארץ במצוות  כך הרב צבי יהודה קוק. וכך השפת אמת.ראיה רחבה של השופט תיתכן רק בארץ שבה כל המערכות פועלות לפי התורה ולא רק חלק “אור החיים “שבשולחן ערוך.
ובאת אל השופט ואל הכהן  אשר יהיה בימים ההם.חכמים ;אין לך אלא שופט אשר בימיך.
הרב יהודה לאון אשכנזי זצל:
מה משמעות לימוד זה , הרי ברור שילך לשופט אשר פועל בימיו בדורו! התורה לא באה לומר לנו דברים שנובעים מאליהים! אלא הפירוש הוא מאוד עקרוני לדורות.אתה צריך לבוא לפני שופט אשר דן לפי המצב של הימים שלך שהוא דן  לפי מצב מיקום ועינין הדור עצמו! שופט שדן לפי  המצב, החברתי רוחני כלכלי ועוד שהיה לפני מאה שנה זה נחשב שופט אשר בימיך! וזה יכול להיות הרס רוחני וחברתי חמור.
התורה מדברת נצחית אבל החכם תפקידו להעביר את דבר האל בשפת ובמצב הסציואקונומי חברתי של הדור.
לא דומה דיין היום במערך שיפוטי בבית דין במדינת העברים כאשר הוא נתקל במציאות כלכלית חברתית פוליטית ורוחנית אחרת של ען בארצו מול הדיין לפני כמאתיים שנה שענין קהילתו בניכר וקוטן המערך החברתי גלותי היה אחק לגמרי! לכן דיין פוסק לפי התחדשות הזמנים.אי  לכך בוודאי  שהדיין צריך לקרוא את חידוש הדור.לא דומה דיין בדור הגאולה עם כל המורכבות של  קיבוץ הגלויות ודיין שדן בתוככי הקהילה. זהו שופט אשר יהיה בימים ההם.
רשי מלמד שופטים זה שופט הדן את הדין.הרי שוב זה ברור! זה  תפקידו. רשי לא בא לומר דברים מובנים מאליהים.
אלא שופט הוא דן את הדין ולא את המשפט.הדין הוא ענין הצדק אשר הדיין מיישם לאור פסיקתו  משפט זה הענין הלגלי משפטי חוקתי מה שקרוי בימינו לשון החוק.זה מנטאליות הלגלית  משפטית של המשפט הרומי ואחכ הנוצרי והיום המערבי.הדיין מביא את הצדק האלוהי בפסיקתו ולא מצטמצם כלשון החוק  היבש מבלי  למצוא מוצא של צדק של רחמים בדין של ענין אלוהי בפסיקה.וזה החומרה של השפיטה של שופטי בתי המשפט האזרחיים. זה  בית  משפט  ולא בית דין! רבי יעקב אביחצרא זצל ספרו מחשף הלבן  מביא שצדק בא מצדקה הצדק הוא ההמתקה של הדין.
לכן  הדיין התורני מביא צדק ולא  דין יבש בלי הבנת החיים לעולם.אין אצל הדיין לשון החוק יש  לדיין את הפסיקה שהיא ההבנה של חיי האדם  והעולם .זו  תורת  האל  בחברה.
הדיין צריך גם לדון להוציא את הדין  לדעת  לפסוק  ולא התפלפלות שלא מכריעה. דיין הוא  הפוסק  של הקהילה הוא העלית התורנית. דיין זה  התפקיד  האמיתי  של  הרב! לכן זכורני בצפון אפריקא שכל  רב של  עיר  היה דיין!
מכאן  חשיבות מינוי דיינים כשרים  ותלמידי חכמים ובעיקר פוסקים בכדי  להחיות את  ישראל  במדינתם היקרה בארץ  ישראל.זהו  אתגר דורינו דין התורה  המותאם לדור ועי גדולי הפוסקים.בה שזכינו להכיר דיינים גדולים.
חודש  אלול של תשובת  המעשים בצד שמאל שהוא  קידוש המעשים של החיים החברתיים.
הרב קוק זצל
 “ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט ..”בארץ ישראל שהיא מקום הנבואה ,יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה פנימית …הכהן הגדול היה ראוי שיהיה מדבר ברוח הקודש  הוא יכול לבאר פרטי התורה על פי עקריה ורוחה הכללי…”
כוח הפסיקה בנושאים כלליים תורניים יכולים להיות  רק בארץ ישראל שבה יש לשופטיה וחכמיה את הכשרון הכללי ,רוח הקודש.
אנו ברוך ד בעזר האל ובכוח היזומי של פועלי ואוהבי  ציון  חוזרים גם למצווה גדולה ומרכזית  הקשורה לכיבוש ארצינו   ולקוממיות של עמינו  ולהחזרתו להשפיע  בתוך עם במדינתו  מול  האומות והיא מצוות מינוי מלך .
הרב משה בושקו זצל
“מצוות מינוי מלך מבליטה את ההבנה שהיהדות איננה רק ענינו של הפרט או הקהילה ואיננה רק מסדירה את היחס הראוי ביו האדם לקונו .אפילו מצוותיו של היחיד כציצית ותפילין אינן יכולות כשלעצמן לבטא את היהדות .רק מצוות השילטון המלחמה ובניין הקודש כראוי מבטאות את מסגרתו של המכלול החי הקרוי יהדות ,מכלול המעצב ובונה לאומיות ,ארץ ,מדינה ומלכות ” .
חוזרים אנו ורואים בהדרגה בכינון ופעילות  מלכות ישראל  וממשלתה ומקווים שנראה במהרה בכינון המשפט התורני הכללי בכל מערכות מדינתינו .
רבי דוד אביחצרא זצל .ספרו פתח האוהל.
‘שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ד אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק .’אם אפשר ברמז שפטים ושטרים עם שני תיבות גימטריא ‘תורת’על דרך תורת ד תמימה משיבת נפש ודהיינו שהשופטים והשוטרים האלו אשר אני מצוך עליהם יהיו דווקא בעלי תורה שאין בור ירא חטא .ומה גם הרמז בא בשני תבות שפטים ושטרים דוקא לעמת גם כן שתי תורות וכההיא נמי שעל הפסוק משלי בי מלכים ימלכו שבזה  גם כן אתי שפיר על פי התורה אשר יורוך
ב תורות שמאלו דוקא תתן לך בכל שעריך ואזי מימלא אתיא שושפטו את העם משפט צדק.
צדק תדברון תורת משה תורת אמת.
גם שפטים ושטרים לעמת יראה ותורה במקום אחד דלא שייך זה בלא זה דהיינו שיהיו בעלי תורה ויראה שכן תבת שפטים אותיות משפטי ד צדקו יחדיו .גם רמז שפטים עם התיבה והכולל גימטריא ‘אמת’  תורת אמת.ושטרים גימטריא בעלי יראה טהורה עם האותיות.וזהו שפטים ושטרים שיהיו בעלי תורה ויראה ובהם תתן לך בכל שעריך  אשר ד אלוהיך נותן לך  לשבטיך ואזי מכח יראתם ותורתם מימלא אתיא ושפטו את העם משפט צדק .לפיכך לא תטה משפט מכח התורה לא תכיר פנים מכח היראה.ולא תקח שוחד ..וירשת הארץ מכח היראה …
גם רמז שפטים ושטרים ככתוב בתורה גימטריא תשובה רפואה וכידוע שהיא רפואה לעולם וכמו שנאמר  ושב  ורפא לו.’
זהו תורף ותוקף דברי הרב אביחצרא זצל אשר מבארים את חובת החיוניות שחכמת התורה האלוהית והמוסר התורני ישראלי מקורי הוא יהיה נוהל פסיקת הדין של  הדיין  בשפיטתו.ובמקביל דרושה אחריות של הדיין העברי להיות דגם של הצטיינות מוסרית עצמית מיתוך הדרך ארץ של התורה שקדם לתורה. ואנו בכל המאורעות הקוראים בארצינו שהיא מקור התורה, הגענו  לנושא  המרכזי והוא על פי מה איזה דין  שופטים במדינת ישראל. והשיבה שופטיך כבראשונה ציון במשפט תפדה , האם לאחר שנות אלפיים בכל הגלויות אנו בחזרתינו לארצינו  הדיין לא  ישפוט  לפי  חכמת התורה? לשופט לא תהיה יראת ד?
האם זה לא חילול ד שמדינת  היהודים אשר הנחילה  את  כל התנך לעולם דווקא  היא  תשפוט  לפי  חוקי הגויים?? אתמהה!! ובוודאי שיש תחומים שאפשר לצרף  תקנות אזרחיות כלכליות פוליטיות לבית דין  התורני אבל הלכות  תורה שבעל  פה הם יישום הענין  האלוהי שיכול להתקיים רק  במסגרת שיפוטית בתוך עם כללי בארצו.האם אנו מדינה ככל הגוים חלילה וחס.
לכן אחריות כבירה ישנם למפלגות הדתיות והחרדיות לקדם את חינוך העם ופתיחת בתי דין רבניים בתור חלק מהעשייה הפוליטית. זה הדבר  שהשאיר  אותנו קשורים למסורת בארצות  הניכר וכאן בארץ  ישראל הגענו לאפשרות  שדין  התורה  יהיה  סוף סוף בתוקפו האמיתי שהוא דין של ממלכת כהנים וגוי קדוש ציבורי כמו שהתורה  נתנה  רק  לאחר  יציאת  מצרים שהיינו  עם. והכל אפשרי  עובדה תחום הנישואין  והגירושין   הינו  עי דייני  ישראל!
אין  אפשרות  ליישום  של  התורה אמיתי    רק  במסגרת  בתי  דין של  תורה אשר הם  עוסקים  בהחלת  ההלכה  בחיי החברה  למרכיביה. רוב מצוותיה  של  תורה  הם  של עם בארצו. לכן נושא  השפיטה  לפי  התורה  הינו הנושא המרכזי היחיד היכול ליסד מדינה יהודית אמיתית אשר המוסר  האלוהי  המוחלט ולא שפיטה אנושית משתנה ומותאמת לאידאלוגיה אישית חילונית מנותקת  הרבה פעמים מהמוסר היהודי. מוסריות  בשפיטה לפי השכל האישי של כל בעל  ידע בשפיטה  של  חוקי  הגויים אינו  יכול  להצליח  ליסד  כאן חברה למופת של דין התורה אשר  הגויים בעצמם מוקירים! לכן אנו חייבים לא  לוותר  בנושא  מרכזי  זה! אנו לא ניתן לקבוצה קטנה  עם  השקפה גויית של שפיטה  להפוך  את ארץ  ישראל  למדינת  כל  אזרחיה היו  לא  תהיה. מדינת  ישראל כשמה  כן  הוא המדינה של  ישראל שהוא  השם של המעולים והצדיקים בחברה  העברית. לכן אנו לא נירתע מכל צעקות ההפגנות המרעישות ונדבק במהות אופי האמיתי של הישראלי והוא התנך וחכמי התורה התלמוד והפסיקה התורנית אשר רק הם מציינים את האופי של המצויינים באמת אשר חזרו  לציון בכדי להחזיר את הממלכה  העברית המקורית אשר  משפיעה  על  האנושות  וגואלת  אותה .עובדה שהפסקא של  הנוצרים היא מציינת  את עצם האפשרות  של  גאולה הנובעת  מפסח. ובוודאי ירושלים חברון שכם שומרון הם ערש  תרבות התנך. וכל  הציונות יישמה  חזרה  לארץ  אבות מהנופים של איזורים אלו  בכדי להתנהג  בה  כמסורת  האבות  והתנך  ולא ככל  הגוים בית  ישראל. לכן חייבים  צעירינו  ללמוד  דיינות  רבנות  וגם  כלכלה ופוליטיקה  בכדי לסדר את  החברה כדת  משה  וישראל עם ידע חיוני של מדעי הכלכלה והמדינה  המודרנית בכדי שהדיין הוא יוכל להחיל בחברה את התאמה של  ההלכה  המסורה ממשה ועד  חכמינו במסגרת מדינת ישראל   של היום. עוצמה כלכלית ומדינית בינלאומית ומוסרית.וכן אנו הגורם של המעבר השילטוני ממפלגת העבודה אשר הקימו את המדינה לידיים עם מסורת סבא אידאל של הענין האלוהי הישראלי אידאל של הצטיינות בצהל בכלכלה בפוליטיקה שמקורה יהיה האידאל התורני של המנהיגות והעשייה בדגם משה ועד דוד,מלכי ישראל חכמי המשנה והתלמוד ועד לפוסקי ההלכה של כל הדורות  ועד לגדולי  דורינו . ובוודאי שדייני ישראל צריכים להיות האור המרכזי במציאת צדק חברתי לכל אזרחי המדינה בלי שום משוא פנים ואינטרס כל  שהוא. בסיס הדין  הוא  יראת שמים והצנע לכת בחיי הדיין עם דוגמא  של שפע עם תורה ועשייה ארצית.
אלו דברי הרב קוק זצל אשר תיאור את הדרוש לעשות בקוממיות ארצינו עם הקמת מרכז הדתי  המרכזי  התורני שיפוטי דתי.
הרב קוק זצל.החיים הפנימיים ביותר שבישראל הם חיי הקודש חיי הדת על כן מוכרחים אנו לסדר את  הרבנות  בארץ בתכונה  תכסיסית מדינית..
‘על פי סדרו של הרמבם  יש הבדל בן סדר הושבת בתי הדין בארץ ישראל לסדר הושבתם בחוץ לארץ , באופן שבארץ ישראל חובת האורגניות אשר לבתי  משפט היא יותר מובלטת ומאוחדת  כראוי לאומה שהיא מתיישבת על אדמתה לחיות חיים לאומיים קבועים ובחוץ לארץ אין הסידור מגיע לאורגניות כזו  מפני שחיי הגלות  חיים ארעיים הם לאומה בתור אומה  בשביל כל אומר ‘אין אנו חייבים להעמיד  בית דין  בכל פלך ופלך ובכל  עיר  ועיר אלא  בארץ  ישראל  בלבד , אבל בחוץ לארץ אין חייבים  להעמיד בית דין  בכל  פלך  ופלך.הסדר  הזה כולל לא רק את  הצד המשפטי  לבדו אלא את כל עבודת הרבנות  כולה.שהרי סדרי הושבת השופטים על פי  התורה כוללים את הפקוח  של  כל  סדרי  הדת שיהיו מאורגנים ומסויימים בצורה  לאומית  קבועה. כוללת כל  האומה דיהיה צביון  לאומי לתורת  ישראל כי  באופן כזה  יבנה  בית  ישראל על אדמתו כחטיבה איתנה ומצויינת.
אנו חייבים להתחיל בעבודת  הסדר,,של  נרבנות כדי שיהיו חיינו  הפנימיים הולכים ומסתדרים כהוגן.חשוב  מאוד.שתסודר הרבנות גם לפי הפלכים בתי דין  בכל פלך בכל  עיר …עם בית  דין המרכזי  בעיר בירתינו הקדושה בירושלים.’
כי תבוא  אל  הארץ אשר ד אלוהיך נותן לך וירישתה  וישבת  בה ואמרת אשימה  עלי  מלך ככל  הגוים אשר סביבותי.’
הרב קוק. עין איה  ברכות  ט רצד.לפי הגמרא בברכות  על  זיהוי פמלית המלך עי  רב  ששת.ראה ברכות נח א.’
‘כל התיקונים  שבעולם הם לעולם תולדות ההכרח כי כן יסד השם יתברך בעולמו שתהיה הקליפה קודמת לפרי ונהכרח של הרע יהיה הסיבה לעורר  לבקש את הטוב ולמוצאו.על  כן  סדרי  הסבות  הבאות בחברה  האנושית עד שמוצאים הכרח לסידור המלוכה  היא בתחילה תבוא בכל קיבוץ התגעשות  פנימית ריב ומדון פרטיים  ומתוך העדר השלוה בפנים הקבוץ יראו  הכרח להם לסדר עניניהם הפנימיים עי הקמת מלוכה ושלטון עז  מלך…שלא יתכנו בתחילת ההתקיימות הלאומית  כי  אם  עי ההבנות מחורבנם  של  עמים  אחרים  ..כי המלחמה  האוכלת כעצים אדם רב..ואחר שכבר סרו כל המפריעים החיצונים גם כן תבוא המלוכה למתכונתה  הראויה  לה  שהיא המנוחה ההנהגה הישרה בשבט מישור לכל  העם  כולו.זאת היא עיקר מטרת  המלוכה לא הנצחונות הפנימיים של  הרעש ולא הנצחונות החיצוניים  של  האש  כי אם  שקט  ושלוה .
על כן לא ההנאה המרעישה של פגישת  ההמון הסוער תמשיך את השלם באנשים  לצאת לקראת  מלך כי  אם הכח  של  הצדק ואהבת חיי המנוחה לעצמו ולכלל הבאה מסיבת  מלוך מלך שראוי לקיימה דמיון מלכותא דרקיעא בהקדמת רעש ואש לקול דממה דקה . ..
זהו דברי קדשו של הרב קוק רבה ראשי האשכנזי  של  ארץ  ישראל אשר מלמד אותנו את מהות המלכות  שהיא לאחר העברה הנחוצה של המלחמות והכיבוש של המלך למצב של ניהול בשלוה את המדינה עם יושר ורוגע.
הרב  קוק…’כן תכלית  מציאות ממשלתן של ישראל ומלכותם  היא רק  לשם התכלית הכללית והתכלית  הפרטית  בטלה  בצורת המלוכה  לגבי התכלית  האנושית  של  מקור הטוב.אם כן  אין מגמת מלוכת ישראל בתור אבר פרטי מכל האנושיות כולה , כי  אם  בתור הכלל כולו שצריך שיתכנסו אליו כל הפרטים להתעלות עמו ..על כן כבוד  המלך שהוא האמצעי של ההנהגה הטובה המלוכיית היא בערך חלק מכבוד העליון הסובל בתוכו אותה תעודה עצמה המושפעת מכבוד,של  מעלה וניכרת ביותר במה שהיא מגברת  את  ערך המוסרי  באומה יותר  מכל יתר קנינים  לאומיים . מפני שתכלית המוסרית היותר נשגבה היא  רכושני  הלאומי  היותר  גדול ואחרון ‘שחלק מכבודו ליריאיו’. אמנם לכל העמים לכל אחד מהם יש מורה המצטרפת בתור מקצןע מיוחד הנצרך לתיקון  עולם …היא אמנם מתנת  ד  אף שטינו  עומד  בערך הכללי…’
מלכות  ישראל הנה יישום תכנית הקבה לעולמו לבניית עולם עם נוכחות  בצוותא  של  האל  והאדם.לכן  ממשלת  ישראל ביסודה מקורה היא העינין  האלוהי ומלכות אלהית בארץ כנאמר עי  המהרל בספר  הנצח . היא תפקידה  הינו  התיקון  של  כל  האנושות היא  כוללת  הכל. לכן העדר  של  מלכות  ישראל  עצמאית  בארצה היא  בעצם  ניתוק תוכנית  האל  לעולם עם  קדושה ואז זה ההיפיך שיהיה. לכן חזרתינו לממשלה  עברית  הינה עצמות האפשרות להתקדם  לקראת השפעה מוסרית מדינית על  כל  המדינות  אשר  במלכות הקבה. מלכות  ישראל  היא  דגם  מלכות ד  בעולם היא  השגרירות של  האל לכל  האנושות. לכל  מלכות  יש  כבוד וערך אלוהי  נחוץ לקידום ערך מוגדר.
 ממשלת  ישראל  כשהיא  במתכונתה התורנית היא היא האפשרות הבלעדית  להיות דגם של  מדינה  אשר חברתה כלכלתה הכנסת  שלה  ממשלתה  יהיו מומהגים  עם  קדושה ומוסר  מיתוך עוצמה  כלכלית ושפע ענק. זו  הגאולה  הפרטית והכללית שהעולם ממתין לה.והיא החלה ברוך  ד  כבר  עם המדינה  היהודית אשר תתקדם  למשיח  בן  דוד עם מקדש  תורת סנהדרין  תחית  המתים ועולם הבא שהיא מעין שבת לאומית וכלל אנושית!
לכן שמואל  הנביא רצה שתהיה מלכות ברוח זו ולא מלכות ככל  הגוים שהיא מלכות קטנה בערך זה למרות חשיבותה. זו פרשת  המלך.
 כאמור   בראשית מאמר זה פרשתינו בתור פירוש הבעל פה הנבואי של משה  של ספר.דברים לבאי הארץ שהיא  יישום תורת סיני  מתאר  את סדרי השילטון הישראלי שהוא במשמעותו ובמציאות אפשרי רק במדינה עצמאית  בארץ ישראל הרי בגלות אין אפשרות ליישום תורת סיני של ממלכת כהנים עם  מלך וגם שופטים וגם כהן…ונביא..
לכן כך החפץ חיים זצל מלמד:
מ.ש.כ ן  ראשי תיבות מלך שופט כהן נביא. זהו משכן השכינה האלוהית בתוכינו רק בסדר זה בארצינו.
ראש וראשון בסדר לימוד החפץ חיים הוא מלך.
כי תבוא אל הארץ אשר ד אלוהיך נותן לך לרשתה..ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים .שום תשים עליך מלך מקרב אחיך…לא תוכל לשים עליך איש נכרי.
רבי משה  בן נחמן רמבן מבאר שזו מצות עשה של תורה למנות מלך.כך פוסק הרמבם בהלכות מלכים.אי לכך סידור שילטון ישראלי בארץ ישראל בכניסה ובכיבוש ארצינו הינו מצוה מן התורה , לכן יש קדושה תורנית של מצוה אלוהית לפעול לסידור שלטון ישראלי.זו עובדה.
.רבי צבי יהודה ברלין בפירושו העמק דבר על התורה מלמד שכל  סגנון שילטון עצמאי שישראל יבחרו לנכון בארץ ישראל יש לו דין מלך.הוא מביא לדוגמא סגנון המלכים בתקופתו אבל מביא שאפשר גם אחרת.כך פוסק מרן הראשלץ הרב עובדיה יוסף זצל שיש דינא דמלכותא דינא  לממשלת וכנסת  ישראל ומחוייבים  לקיים את תקנות וחוקי המדינה.כך פוסק הרב קוק זצל שבהעדר,מלך השילטון עובר לעם שהוא בוחר סגנון שלטוני עצמאי.כך פסק,הרב הראשי הרב גורן זצל
אי לכך לפי כל הפוסקים הענקיים של עמינו יש דין  מלכות לממשלת ישראל .
בוודאי  שאנו בעזר ד ובישועתו נתקדם למלכות ישראל הגדולה המתקנת את כל העולמות והיא מלכות  משיח  בן  דוד עם תוכן תורת ד במלכות. משיח  בן  דוד,שידע  לאחד את השיגים הלאומיים  של  משיח  בן  יוסף.ראו תפקיד קיבוץ הגלויות של  משיח  בן  יוסף בספרו מחשף הלבן  על  התורה של  רבי  יעקב אביחצרא זצוקל
מסכת  סוכה ובפרי צדיק ועוד.בנאומו של הרב קוק בהספד  הרצל זל בירושלים שבו  יש  תיאור  שני המשיחים ובפירושו של ההספד  של  הרב   אשכנזי  זצל שבו יש  תיאור מהות משיח בן יוסף ובן דוד  בהרחבה  יסודית.בה.
.לכן חודש אלול הינו בפרי צדיק לפי הטור  ראשי תיבות של
ומל ד את לבבך ולבב זרעך .ראשי  תיבות  אלול.
זהו פסוק בפרשת התשובה בפרשת  ניצבים .שיש הקדמה של רצון ויזום החזרה עי ישראל.ושבת  עד  ד  אלוהיך בגלות ושב  ד  את  שבותך ואז ושב וקבצך מכל העמים..ורק אז התקדמות התשובה בארץ ישראל שבה ומל ד את לבבך.. כך התשובה בתורה היא כתובה אך ורק בקשר לתשובה לאומית של  חזרה  לארץ  ישראל.אחכ התקדמות בארץ עצמה ולא הפוך!!
לכן מביא הפרי צדיק לפי השלה הקדוש .ראש תיבות אלול .אני  לדודי  ודודי  לי.כך ראשית יזום ראשוני שלי אני  לדודי  ואחכ  דודי לי הקבה פונה אלי.
זהו  סדר התשובה בתורה  זהו  אלול ראשית חזרה לעצמינו לארצינו למלכותינו.ומיתוך כך בארץ  ישראל סדרת החזרה,למהות  ישראל האמיתי לתורה למקדש,ועוד…
בה שנזכה להתקדם לאור חכמים אלו לתשובה של תיקון העולם דרך תורת הזהב של הארץ.
 וכך  מלמד  אותנו הפרי צדיק.
רבי צדוק הכהן מלובלין.ספרו פרי צדיק.
מאמר ב .אלול.
‘הבעל הטורים פרשת ניצבים כתב רמז על חודש אלול מראשי תיבות הפסוק ומל ד את לבבך ואת לבב זרעך , ראשי תיבות אלול לכך נהגו וגו.וכתב וכן לולא האמנתי וגו לולא ראשי תיבות אותיות
אלול  דמאלול ואילך חרדתי  לנגד ד  עין שם.ונרמז בפסוק ומל לרמז,שבחודש אלול הוא זמן  התשובה…והיינו שתכלית הבריאה היה שיהיה אומה ישראלית שיכירו  את כח מלכותו  יתברך שמו  כמו שאמרו מלך שתהא אימתו עליך…דאף דכאן כתיב ומל ד אלוהיך שהשם יתברך יעדי ית טפשות לבך .דקאי על ימות המשיח שיסלק השם יתברך את היצר הרע  מכל וכל כמו שכתב הרמבן זל…אבל מאחר שאמר והיה כי יבואו עליך  כל הדברים האלה ושבת עד ד אלוהיך  ושב ד את שבותך וקאי על הדור האחרון הלא כולם בכלל לבב זרעך.אך הפירוש הוא שיסור היצר הרע מכל וכל ולא יחזור עוד לא כמו  שהיה  בזמן  מתן  תורה שנעקר גם כן יצר הרע מלבן ..מכל מקום חזר …אבל לעתיד לבוא יהיה ומל את לבבך שיסור היצר הרע לגמרי שלא יחזור עוד שנא והסירותי את לב האבן מבשרכם …
היינו  אחר  התשובה  מצד ישראל דכתיב ושבת  עד ד אלוהיך  ומל ד אלוהיך את לבבך  דכל יומא זימנה  הוא…אבל  הים  לעולם פתוח  כך ידו של  הקבה  לעולם פתוחה  לקבל שבים .מכל מקום  בהימים  האלו  שהם  ימי  רצוןמ מסוגלת  לתשובה יותר .
ובשלה  הקדוש  כתב  רמז  בראשי תיבות  אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול שאז  הזמן שיתעוררו ישראל  בתשובה  באתערותא דלתתא  כמו שנאמר  ושבת עד ד אלוהיך וגו. אז ודודי לי באתערותא דלעילא  כמו שנאמר ומל ד אלוהיך.’
כאמור למעלה בעצם ראשית כל תשובה הינה קודם כל חזרה לסדר לאומי כביטוי המהרל  בפרק,א בנצח  ישראל שהגלות הינה יציאה מהסדר הטבעי של הימצאות ישראל במקומו.ובוודאי שהסדר הנכון הינו שהגלות תסתיים.וכך מלמד הפרי צדיק שעצם מהות התשוב הינה בפסוקי פרשת ניצבים ומל ד את לבבך ואת לבב זרעך ראשי תיבות אלול.פסוק שפותח אותו האיזכור הראשון של מושג התשובה ושבת עד ד אלוהיך ואז ושב ד את שבותך ושב וקבצך מעל העמים .זה בבירור תשובה שראשיתה לחזור ללאומיות הטבעית שלנו. רק  מיתוך זאת את החזרה הכללית והפרטית לתורה המתוארת שם בפסוקים ומל ועוד..
מאמר א.’ איתא  בספר יצירה המליך אות  י במעשה ואלול בשנה  ויד שמאל בנפש זכר ונקבה.,, ולכן בחודש אלול שהוא בא קודם חודש תשרי שאז זמן בריאת העולם  שתכלית הבריאה היה בשביל ישראל כמו שאמרו בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית.נברא חודש הזה באות י שהוא מורה על חכמה כנל וביד שמאל שיד ימין שפשוטה במצות ובמעשה המצות אף שאין הכונה כל כך לשם שמים בלבד  מכל מקום יעסוק..אפילו שלא  לשמה .אבל יד שמאל שהוא מעשה עולם הזה יהיה על פי החכמה  על ידי הדברי תורה שיכנסו מקודם ללב ושיהיה כל מעשיו לשם שמים.
זהו ההקדמה וההכנה לחודש תשרי .ורבי אליעזר סבירא ליה שבתשרי עתידין ליגאל ראש השנה יא.אם ישראל עושין תשובה נגאלים ותשרי הוא זמן תשובה שבתוכו עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים רבי יהושוע פליג עליה וסבירא ליה ולא בכסף תגאלו לא בתשובה .אלו ואלו דברי אלוהים חיים דבתשרי עלה במחשבה להבראות ובניסן נברא בפועל כמו שאמרו  תוס רה כז.וכן בכל המחלוקות דנחלקו גם לענין הגאולה  אם יעשו תשובה יהיה ביאת הגואל במהרה בימינו בתשרי ועל זה קדם לו חודש אלול לתקן מעשה היד שמאל  על פי חכמה המרומז באות י  מהשם הקדוש..’
הנה הנם דברי קודשו של רבי צדוק שמבהירים שבעצם ראש השנה הוא לאחר תשובת אלול שהיא התשובה הלאומית ומיתוכה התורנית.
לכן זהו צריך להיות החג שבו ישראל תיקנו את מהותם הלאומית ביוזמה של חזרה לארץ שזו תשובה הראשונה שתאפשר את החזרה לתורה ולמצוות בארץ ישראל .ולא הליך הפוך הסותר את התורה ואת הפרשנים שהובאו בכאן!לכן דרוש זכות שלנו של יוזמה בכדי לזכות בתשובת תשרי ולהיות בגישת רבי אלעזר שנגאלים בזכות המעשה של התשובה בתשרי שאחר אלול.
תשובת  ניסן של רבי  יהושוע  הינה  בעצמם מעל הזכות .אלא  נזכור שהיישום של תשובת העל טבעית של  ניסן הינו בתשרי. לכן ראשית התשובה הלאומית ואחכ התשובה התורנית שצמודה אליה. וכך מתקדמים היום בשני המסלולים הואיל  ובה  אנו בארץ ויכולים להיות במצב של ומל ד את לבבך ואת לבב זרעך לאחר ושב וקבצך שהוא  לאחר ושבת עד ד אלוהיך.
זהו אכילת הסימנים בראש השנה מפירות הארץ חוזרים לסדרי השילטון בארץ .אז התורה תהיה במלוא  תוקפה!
חודש  טוב שנה טובה ומבורכת ונחמת ציון בפועל בבירת ישראל ירושלים.
מאיר  משה  ואקנין  .ירושלים.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן