ירושלים המרכז של קדושת המקום הברכה והתורה

ירושלים מרכז כל הלאומיות וההויה של הקדושה עיר בירה של מרכז ההוראה והפסיקה התורנית משפטית ותשתית הברכה הכלכלית של ממלכת הכהנים.

נרות שבת
לומדים בפרשה:

מאיר משה ואקנין

פרשת כי תבוא ראשיתה ועיקרה ירושלים  יסוד כל מטרת יציאת מצרים והיא הקישור של כל ההויה הלאומית כלכלית למרכז  הקדושה בעולם והוא ירושלים. ירושלים הוא המקום הנבחר והקדוש עוד ידוע מימי האבות וגם כבר מלידת אדם הראשון שנברא מעפרה.המקום משפיע על ישראל והעולם הפוך מהעמים שהעם מציין את מרכזו, הקבה הוא בוחר בירושלים אשר היא משפיעה על תורת החכם וחיי המדינה.קדושת ירושלים משפיעה על כל הפסיקה ההלכתית לימוד התורה ועשיית כל המצוות.
תיאור הבאת הביכורים לירושלים הוא צו תורני מרכזי  ‘ולקחת מראשית פרי האדמה אשר תביא מארציך אל המקום אשר יבחר ד אלוהיך לשכן שמו שם.’  התורה שבעל פה  במסכת ביכורים מתארת את החויה העצומה של יישום תורת סיני של הבאת הראשוניות  של עמל האדם הביכורים למקום שכינת האל בירושלים.
‘כיצד מעלין את הבכורים? כל עיירות שבמעמד מתכנסות  לעירו של מעמד ולנין  ברחובה של עיר ולא היו נכנסים לבתים .ולמשכים היה הממונה אומר קומו  ונעלה ציון  אל בית ד אלוהינו.
רבי דוד אביחצרא זצל.ספרו פתח האוהל.
‘והלכת אל המקום אשר יבחר ד אלוהיך לשכן שמו שם.זה לעמת גבוה מעל גבוה מתתא לעלא.
(פירוש בינת  האוהל על דברי הרב; תחילה נזכרת כאן בחינת עולם העשיה  שהיא כנגד שם אדנות שהוא בחינת בן עולם  העשיה , ומשם ואילך והלכת אל המקום  כנגד העולמות  הגבוהים יותר’
וכן בית המקדש התחתון לעמת העליון יושב בסתר עליון.
פירוש עין  האוהל על דברי הרב:
פסוק זה רומז למשכן ומקדש של מטה.במדרש רבה איתא.’בשעה שאמר הקבה למשה עשה לי משכן התחיל מתמיה ואומר כבודו  של הקבה מלא עליונים ותחתונים והוא אומר עשה לי משכן.ועוד היה מסתכל וראה ששלמה עומד ובונה בית המקדש שהוא גדול מהמשכן אמר לפני הקבה כי האמנם ישב אלוהים על הארץ.אמר משה ומה בית המקדש שהוא יותר ויותר מן המשכן  שלמה אומר כן משכן על אחת כמה וכמה.לכך אמר משה יושב  בסתר עליון.’
ובשלה הקדוש שער האותיות אות ק קדושה
‘וכן זה הפסוק יושב בסתר עליון  בצל שדי יתלונן.
אמור על המשכן  והמקדש שהיו ציור העולם שהמשכן והמקדש  וכליהם הכל מיד השם להשכיל.התחתון מכוון נגד העליון וכמו שאמרו במדרש על המשכן ומקדש נאמר ד אהבתי מעון ביתך .אחר כך אמר מקום משכן כבודך הוא העולם .על כן  האדם נקרא עולם קטן הוא נקרא גם מקדש .כמו שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ולא כתיב בתוכו  אלא בתוכם רצה לומר בתוכיות המקודשים.’)
וכההיא נמי במקום שבעלי תשובה עומדים .וכן בית המקדש התחתון לעמת עליון יושב בסתר עליון אשרי תבחר ותקרב.ובאת אל הכהן לעמת כהן הגדול  של מעלה בכח זכות האבות שהלכת בדרכיהם .וכההיא ואני ברב חסדיך  וזהו ובאת אותיות אבות .אשר יהיה בימים ההם דהיינו שכל  עולם בכהן שלה  על דרך רשי אין לך כהן שבימיך כמו שהוא.’
הרב מלמד אותנו את מרכזיות ירושלים שהיא המקדש שבתוך עיר הבירה. פעילות הכוח הרוחני שבקרקע המציאות של עיר ירושלים בנויה עם כל התשתיות הנצרכות לעיר מודרנית. ההשפעה היא מלמטה למעלה ירושלים של מעלה היא מכוונת לירושלים של מטה המשמעות הינה שהרוחניות היא למטה בירושלים הבנויה בכל בינין ובכל כביש עד המקדש עצמו ומכך הלמעלה מושפע.כדברי הרב ‘מתתא לעילא’.לכן הקדושה דרך עיר ירושלים שורה על פעילות האדם בתוכו בתור עולם קטן. ירושלים היא המרכז הקורן על האדם.וזו קדושה מהאבות שידעו את קדושת ירושלים שנבראה מתחילת הבריאה בקדושתה העליונה. כך אברם היה  צריך ללכת לירושלים מהלך לך הראשון ועד הלך לך האחרון  של העקידה. לכן כל הליכת האדם הישראלי הינה להגיע ולגלות לעולם את עיר ירושלים ומרכז הקדושה  שבה דרך בניתה והצגתה לכל העולם.
מדובר בחויה ממשית עם אבנים ותשתית של עיר מיוסדת על  אדני  פז. זה לא מושג רוחני מופשט של אמונה אשר נשאר כך! זה  יישום ממשי במציאות ! לכן בוני  ירושלים בונים את החזרת השכינה לעולם. ירושלים היא מרכז התורה  וההויה של מרכז הממשל  של מדינה על כל  תכסיסיה ולא רק ביקור בכותל תקופתי  או לינה בבית  מלון יפה שבה! אנו מחוייבים לחיות בירושלים ולהפוך אותה לבירה מרכזית מפותחת כלכלית סביבתית שהיא  היא  מרכז  השילטון הישראלי מן  התורה.זו עיר ממשית עם ריכוז,של קדושה אשר נבחרה כזו מימי הבריאה! כל פיתוח ובניה שלה תורם להיותה מרכז הקדושה.
תורת  ירושלים נובעת בהיותה  עיר פיזית. לכן הברכה היא מיתוך ירושלים כי שם צוה ד את הברכה והקללה היא ושברתי גאון עוזכם זה ירושלים והמקדש. ירושלים היא עילית ותשתית כל ארץ  ישראל ולא הפוך! ירושלים עיר הבירה הכלכלית הפוליטית המדינית ולא תל אביב!
מיתוך כך היא מרכז התורה החכמה הפסיקה הישיבה והנבואה. אם  אין עיר בנויה  לתלפיות אז  אין  מקדש  ואין  קדושה  ואין תורה ואין ממשל! לכן הביכורים  השפע הכלכלי הוא הנותן בהבאתו  לירושלים  את מרכזיות קדושתה. זו השפעה הדדית  , ירושלים מקדשת  את הביכורים והם מובאים  אליה מיתוך מעשה האדם.
ד בוחר במקום בירושלים  ובחירה זו מתגלה על ידי פעולת ישראל בבינין העיר ובהבאת הביכורים כשירושלים בירה הכלכלית של מדינת ישראל עם השפעת הסנהדרין והמלכות הפועלת מדינית. וכך דברי  הרב קוק זצל
מרן הרב קוק.זצל.עין איה ביכורים כז לא.
‘הגיעו קרוב  לירושלים שלחו לפניהם ועטרו את ביכוריהם מסכת ביכורים.’ האגודה הלאומית תוכל להיות מובנת בשני אופנים או שיסוד מרכזה אין עמו תוך מיוחד כי אם מה ששם מתרכזים הכחות הנפוצים בפרטי האומה להתקבץ לתועלת הכלל , שעל ידי זה שב לכל יחיד ויחיד תועלת פרטית באופן מלא , מה שלא היה  כלל אפשר בלי הקישור הכולל.בזה האופן המרכז לעולם הוא רק מקבל מן הכלל ואנו נותן לו מאומה.אמנם במעלה עליונה בממלכת כהנים וגוי קדוש’ המרכז הוא מרכז אלהית גדולה ונשגבה  עד  אין  חקר ‘ המרכז הוא דבר קיים לעצמו וכשם שהוא  משתלם עי הפרטים כן ביותר הוא משפיע עליהם רעננות חיים מלאים קדושה  והוד  אלוהימ.וזה הוא יחשם של ישראל אל המרכז האלוהי תל תלפיות ירושלים עיר הקודש…עתה כשנעשו קרובים אל הר ד שב כח החיים המורגש להתחבר אל  כוח  הקיום וזה עי השפעה  היוצאת מהמרכז, מלבן של ישראל אל  הכלל כולו.שלחו לפניהם להורות  שהם צריכים להיות  מושפעים  מהודה  של  ירושלים ‘ולא רק  הם  נותנים להמרכז את  ערכו כי אם שואבים ממקורו מקור מים חיים. ועטרו טת ביכוריהם שמה בהר  הקודש יפוי כוח  החיים להיות  מורגש וממלא בפועל את  כל  לב  ונפש.’
ההגעה למרכז הבחירה האלוהית של קדושת המקום משפיעה עוד יותר מהעשייה עצמה לגילוי הקדושה עי האדם. כך עפר וחומר  עיר  ירושלים משפיע  על  האדם.ירושלים מרכז  העולם המדיני כלכלי רוחני מיתוך המעצמה הכלכלית  של  שפע  הברכה בארץ ישראל הנובע מקיום מדינה  עם  מוסר  אלוהי של דרך ארץ האבות ותורת המצוה ולימודה.
הרב קוק עין  איה  ביכורים  לו.:’על כן אחרי המעלה של התאחדות שבא בהכנתם להתקרב לירושלים שהוא מקום הקיבוץ הלאומי עוד צריך לסמן מעלה יותר עליונה שהיא העליה להר הבית ששם מתגלה התכלית הרוחנית .אמנם התכלית הרוחנית שהיא מביאה להתאחדות הכללית אפשר לציירה בתוך אמצעי אל חיי הפרט או שהיא לעצמה תכלית נשגבה.אם היא תכלית  לעצמה ראוי להיעשות בגופו של  כל  יחיד..עיקר המגמה האנושית צריך שיהיה לנחלה לכל אחד בפני עצמו ..
מפני  שכל האומות שיש להם תעודה גם לרוחניותם שהיא איזה דבר  אמצעי על כן תחול עליהם  זקנה ובבא תור ההתרוממות שמשונאת אשר  עליהם והם מתחילים לרדת..אמנם בישראל שיסוד התעודה שלהם היא התעודה עצמה דעת אלוהים אמת שהחיים עצמם יבואו עי זה למטרתם .אם כן  אין  להם  ירידה וזקנה .
על  כן  לעומת שאצל שאר  אומות יתכן שבהגיעם לתכלית רוממותם ..שכבר קרוב  קיצם  לבוא כי כבר  מלאו  תעודתם .לא כן אנו  בני אל  חי  תעודתינו  היא  בעצמה תכליתית ..’
המטרה והתכלית העצמית של כל הממלכה הלאומית  הישראלית היא אך ורק  הקדושה של המקדש  מיתוך עיר בירושלים עם האכילה של הקרבנות המקדש את החומר ובמקביל לפסיקה ההילכתית ולימוד התורה של תורת ירושלים.
מדינת  ישראל מטרתה  הינה הקדושה ולא הכלכלה  או הפוליטיקה! הם אמצעים עצמיים בעצמם  עם ערך  של קדושה  חומרית. אבל מטרתם הינה הקדושה  הטבעית  ולא נהנתנות לשמה  חומרית! פירותצ הביכורים קדושים כי הם  מועלים  לירושלים עיר הקודש ואז קדושתם מתגלה! לכן ישראל מטרתם והוייתם  העצמית  היא  קידוש  העולם ולא הרוחניות הדתית המוספת בחברה אבל מנותקת מהוייתה.וזאת רק  מירושלים ולא מפריס לונדון או מרוקו ועוד.
לכן ישראל שבחול עובד עבודה זרה בטהרה.וכל הדר בחול  דומה כמי שאין  לו  אלוה. כי הצד הרוחני  מופרד מהמקום הגאוגרפי ואז יש ניתוק בן  הקדושה והעצמיות הישראלית שהיא מגיעה מיתוך מקום פיזי עיר ירושלים והמקדש.
הרב  קוק אגרות הראיה .
.’הציונות החילונית כשהיא לבדה לא תוכל למצוא את המפתח לא לנשמת  האומה ואפילו לא ללב האומות שיש בהן  ניצוץ של הכרת כבוד שם ד  אלוקי ישראל על ידי הארת אורו של ספר הספרים.’
חזון הגאולה.’ אנו חייבים לעשות את ארצינו הקדושה בכלל  ואת  עיר קדשינו בפרט לא רק למרכז  רוחני  של חיי החול על  כל הסתעפויותיהם  כי אם למרכז קדוש .כוחנו הגדול  בסגולת קדושתינו הוא  מונח ועל ידי הארת אור תורתינו  הוא  מתגלה .’
קריאת  קודש אלול תרפב.’ירושלים עיר הקודש בירת העבר והעתיד שלנו צריכה להיות חזות הכל של כל לב טהור  וכל בעל נשמה מרגשת החדורה ברוח החיים של קודש  בישראל.’
בחסד אל קמה מדינה היהודית בארץ ישראל ובעיקר חזרנו לקןממיות ירושלים עיר הקודש לאחר אלפיים שנה  בגלות שהיה ניתוק בן הקדושה למקורה למקום גיאוגרפי פיזי מדיני.
כדברי הפייטן רבי דוד בוזגלו זל ממרוקו ‘עפריך אני שוקק’ כי הוא קדוש! וכך רבי יהודה הלוי בכוזרי על סגולת המקומות הקדושים והשפעתם העל  טבעית על האדם והעולם.
רבי צדוק  הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק.
‘לשון והיה קאי על סיום הפרשה שנאמר ושמחת בכל הטוב שעי שיביא הביכורים שהוא הראשית לד יזכה לשמחה..רק עי ברכת המזון שבזה מכיר כח הנותן שוב לא יביא המאכל  לידי קטרוג  היצר הרע .על כן הבאת הבכורים הראשית פירותיו לפני ד ועל ידי  זה כבר הגדתי.היינו שמכיר כח הנותן על ידי זה מברר כל הפירות שלו שהם רק מסטרא  דטוב, והאכילה  הוא בחינת דברי תורה, לכן לחמו בלחמי.’
הרב קוק זצל עין  איה שבת ב יד..’ובגוים ההם לא תרגיע.’היו רבים שחשבו שאמנם ישראל סובל הרבה רעות וצרות עי  הגלות אבל בלבם עלתה מחשבה שאין הרעות מונחות  בטבע הגלות כי אם במצבם של ישראל שהם מתיחשים אל העמים באופן  כזה  ששנאתםמ מתמשכת עליהם.  אבל  לו  ישכילו  לשנות את  המצב  באופן שראוי  להיות  נאהב מהאומות אז  עצם הגלות  יהפך להם  לארץ  חמדה וימצאו מנוחה אשר יבקשו…אמנם אך לשוא נתעו אלה לבקש אהבה כי לא די שאין בטבע  הגלות אופן הכנה מוקדמת להיות  מרגעה שמה  לישראל כי  אם אפילו יתאמצו ישראל בעצמם  לחדש  להם  דרכים  של מחיה וכלכלה  שיוכלו  לחויות  בתוכה  על  פי  דרכם  ותורת  ד  לא  יוכלו כי  יפגעו  מכל  צד,במזיקים שונים העומדים  לבלע  אמנם זאת  היא הקללה  מעין הברכה ובגוים ההם לא  תרגיע למען יהיו תמיד עיני כל  ישראל נשואות להר  הקודש  ולארץ חמדה למען  דעת שלעולם לא תהיה הגלות מקום מוכשר למרבץ צאן יוסף כי  היא  בור מלא נחשים  ועקרבים  שאין  דרך להתיחש אליו באופן בלתי  מרגיז ומכאיב ‘
החרבת שני בתי המקדש הפכה את אי המנוח של  היהודי  בגלות לטבע המציאות גם  אם בוודאי נלקטו כל ניצוצות הקדושה של ערכי האומות משם והובאו  לירושלים.לכן המנוחה זה  ירושלים והקדושה זה חיבור האבן ועפר ירושלים ללימוד התורה בה ולבניית עיר בירה הכי מפותחת שאפשר מול כל בירות העולם שממנה תצא  בשורת האומות כי מציון תצא  תורה  ודבר  ד  מירושלים.
לכן מצוות הבאת הביכורים היא המצוה היחידה שבה האיש הישראלי מצהיר כדברי החכמים בקול רם ובלשון הקודש וגם כדברי רשי שאינך כפוי טובה , את מהלך כל ההיסטוריה מיציאת מצרים עד ההגעה לארץ ישראל.זו הצהרה שהצד ההיסטורי הוא בעצמו תורה הוא פסוקים בתורה.
עיקר המצוה הוא הבאת הראשית לירושלים.
וידוי העברי לא מציין את הר סיני , כי העיקר הוא
הבאת תורת סיני ליישום כללי בארץ ישראל.
לכן מיד לאחר אמירת של  המביא את הביכורים לאכילה בירושלים הפסוק הינו ‘ היום הזה ד אלוהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אתם בכל לבבך ובכל נפשך.קיום הממלכה דירושלים עיר הקודש הוא מרכזה הינו אך ורק עם שמירת כל המצוה והתורה.התורה היא המרכז לכן הבאת הביכורים היא בחג השבועות ואז יש קישור הדוק בין ההליך ההיסטורי  של יציאת מצרים הגעה לירושלים וקבלת התורה. הביכורים הם איחוד בן הבכור לאחיו זאת מטרת התורה האחוה אות ב של  בראשית לכן הבל האח של קין מביא מבכורות צאנו. מי שמסוגל להביא את ראשית עמלו לד הוא מציין את הענוה ואת שימת  הקבה באמצע ולא כוחו האישי. ורק אז הוא דרך ענוה זו לקבל את אחיו השני  ואת התורה הדורשת קבלת עול מלכות  שמים שהיא לשים את נגיעות האדם בצד. אי  לכך ירושלים היא המביאה את הישראלי   לענוה  בראותו  את  נציג הקבה הכהן שממנו  הוא  ילמד  לאכול  נכון  ואת  תורת ד  הממלכתית.
רבי חיים בן עטאר הקדוש.ולתיתך עליון לתהלה לשם לתפארת.’ הם כנגד  שמירת חקיו ומצותיו ומשפטיו .ולהיותך עם קדוש. לד זה  כנגד ולשמוע בקולו כי על  ידי  עסק התורה  יתיחס להם שם זה של  קדוש..’
כך כי תבוא אל  הארץ בעליה אליה   מתוך שמחה של מצות התורה לעשותה לאחר המלחמה ביצר הרע ובספקות של העליה לארץ  ישראל של העמלק  שבתוך כל  אחד מאיתנו ,ואז  נוכל להיות עם קדוש  עם שמירת התורה והמצוה כשהמודל  הוא  הכהן בבית המקדש והחכם בישיבה ובפסיקה בתוך מדינה המתנהלת כלכלית בעוצמה ביעילות ובמוסריות האל.
בנחמת ציון ממשית היום בירושלים .שנה טובה ומתוקה במדינת  ישראל עם וזהב הארץ ההיא טוב  זו  תורת  ארץ  ישראל. בירושלים בירת המדינה והתורה .
מאיר  משה  ואקנין.ירושלים .

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן