1

גירוש ישמעאל צו אלוהי על ידי שרה מאז ועד היום / מאיר ואקנין

אברהם הוצרך לעשות מאמץ אדיר להתנתק מהחסד הפסול של ישמעאל ולהתחבר לניגודו המוחלט למידת הדין של יצחק. כי חסד בלי גבולות הוא הרסני ודין בלי חסד גם כן. החסד מקבל בלי גבולות ומשפיע בלי הבחנה, לכן הוא חייב גבולות, הוא חייב דין

נרות שבת
לומדים בפרשה

לעילוי נשמת מר אבי שמעון חנניה בן סימי ולהצלחת חיילי צהל במלחמה של ביטול וגירוש ישמעאל בינתיים התוקף את יצחק

 

“וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה.”

לו ישמעאל יחיה לפניך.

ותאמר שרה גרש  את בן האמה.ויאמר ד כל מה ששרה אומרת שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע.

התורה הנצחית מלמדת את הנחיצות של הפנמת המאבק האכזרי של ישמעאל בזרע יצחק ויעקב שהוא ישראל על החיים עצמם ובפרט בארץ  ישראל! המאורעות הקשים של מלחמת אוקטובר 2023 מגלים לנו את הנחיצות של הבנת סיפורי האבות והפסקת כדברי הרב אשכנזי של הרעיון של הדו קיום עם בני ישמעאל במצבם היום   בארצינו ובעולם. הגיע זמן להפסיק  את התמיכה בכלכלות מדינות ערב עד שישמעאל האכזר יחזור בתשובה  כפירוש רשי  בהכרת ארצינו שהיא לעמינו.זה מהלך מאמר זה  בסד.חכמים  מלמדים שאדום וישמעאל  כורתים ברית  נגדינו  וישמעאל לפי  המהרל  בספרו  נצח  ישראל  ונר  מצוה  הוא פרס! ברור  וחד להיום.

רבי צדוק הכהן מלובלין.פרי צדיק מאמר ד.

‘והנה איתא במדרש רבה על המלאכים ..אחד בדמות ערבי .רשי מנהיג הספינה ערבי ישמעאל.שנדמה לו כערבי שהם שוכני מדברות ..זה המלאך כנגד יצחק אבינו  כי בישמעאל  כתיב וישב במדבר פארן הוא יהיה פרא אדם ..ד מתחרט עליהן  הקבה שבראם ישמעאלים ..כי הם יושבי  אוהלים במדבר ושודדים הוא מפקיר עצמו במדבר..ולעומת יצחק אבינו  עה הכניס  ענין הפקרות ומדבר לקדושה  כי יצחק מרמז  על  תורה  שכתב אש  דת ומדת  יצחק אש  דקדושה.התורה נתנה במדבר שמקדש  עצמו ומפריש  עצמו מתאות וחמדות  העולם הזה .יצחק  יושב  בארץ  הנגב מנוגב מתאות וחמדות עולם הזה’

יצחק אבינו הוא סמל האופי ההפוך לגמרי של ישמעאל קדושת החיים מול התאוה הרשעה של ישמעאל.לכן יצחק אבינו הוא סמל הקדושה וארץ  ישראל מול רשעת ישמעאל ורצון  למנוע מיצחק להיות  בעולם ובארץ ישראל.אברהם ויצחק ויעקב הם שורש העברי ישראלי שיקדש את העולם וישחרר את  האנושות  מרשעת  אדום  וישמעאל.

התורה מתארת לנו את גודל מדת החסד הטוטאלית של אברהם אבינו. הוא מקבל אורחים ערביים שמשתחווים לעפר רגליהם לפי המדרש. מידת אברהם היא החסד בכל מצב ולכן הוא אפילו מתפלל על סדום ועמורה המושחתת שלא תיחרב.

רבי לוי יצחק מבארדיטשוב בספרו קדושת בלוי:

‘וירא והנה שלשה אנשים… ופירש הזוהר הקדוש והנה שלשה אנשים אלו אברהם יצחק ויעקב. ויובן דברי הזוהר דידוע דאברהם אבינו עבד תמיד ד’ באהבה, ובמילה עבד ד’ ביראה, ויראה היא גבורה, ובמילה מכרית הערלה ובזה מכרית כל הקליפות כנזכר בכתבי הארי ז”ל, והוא שמתגבר על כל הקליפות. אם כן במילה היה אברהם אהבה ויראה, אהבה מדריגת אברהם ויראה דהיא גבורה מדריגת יצחק ... דבכל מקום שיש אהבה ויראה דהוא אש ומים מוכרח שיהיה מדה ממוצעת דהיא תפארת בחינת יעקב אבינו. אם כן היה אז כל ג’ הבחינות ומדות של אברהם יצחק ויעקב. ועל פי זה מובן הכתוב לפי הזוהר והנה שלשה אנשים שראה אברהם יצחק ויעקב והבן’.

דברי קדשו של הרב שמים לפנינו את התיאור המהותי של פרשת וירא: אברהם ,אשר יזם את עזיבת גלות ארם וזהות העברית החלקית  בגלות אשר נהיתה עברית ארמית בכדי לחזור לזהותו העברית של צאצא שם ועבר המלאה בארצו הידועה לו בתור עברי ארץ כנען  אשר היא נותנת תוקף לזהותו ,יעבור  שלבי התקדמות עם עבודה אישית של  ניסיון גדול: מעבר  ממידת חסד  גרידא לאחדות  עם  מידת הדין  של יצחק המתבטא בסוף הפרשה והנקרא ‘ניסיון העקידה’. אברהם אבינו הרואה את עולמו של הבורא כבריאה שצריכה להתנהג אך ורק במידת החסד כי היא קבלה בחסד את הוויתה לכן  מבחינתו הנתינה והשפע הוא בלי גבולות, נתינה לכולם גם אם הם רשעים כאנשי סדום או הם  עם פסולת  באישיות כלוט. זה סוד אברהם וישראל יורשיו העבודה היזומה העצמית  שמובילה להתגלות ולבחירה דווקא בישראל בתור מרכז ההויה הרוחנית האנושית של הענין האלוהי העברי.להיפיך מכל האומות המקבלים את היש שלהם רק בחסד ונשארים שם מבלי זכות המעשה של המוסר האלוהי דרך התורה בחברה אשר הוא מתגלה דרך היוזמה של העברי שהיה מוסרי בתוך עם מעבר עוד לפני התגלות סיני.הקבה בחר בישראל כי ישראל מסוגל במעשיו היזומים לבחירה זו כבר מהאבות.נקודה מרכזית בכל מהלך האבות וגם משה אשר בחר מיוזמתו לצאת מארמון פרעה ולהתחיל את הגאולה 60 שנה לפני ההתגלות בסנה.הקבה בוחר במי שראוי לבחירה.כך מלמדת הפרשה וגם כל התורה לפי הרב אשכנזי לפי תורת המהרל הפרי צדיק ורבו מר גורדין שהיה תלמיד חכם גדול מקובל ופילוסוף ממזרח אירופא בצרפת.

“ויאמר ד’ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך”

“ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו של לעולה על אחד ההרים אשר אמר אליך”

הרב משה בושקו בספרו הגיוני משה:  ..‘ואולם הקושי העיקרי הוא בהתנהגותו של אברהם אבינו למען אנשי סדום עמד בתפילה… וכאן לא רק שלא שאל איך יצווה ד’ לשחוט צדיק חף מפשע ולא זעק איה הבטחותיך ‘כי ביצחק יקרא לך זרע’… וכבר בפרשת לך לך מוזר הדבר וקשה שאברהם התעקש כאשר ד’ מבטיח לו ‘וברכתי אותה וגם נתתי לך ממנה בן’ הוא עונה . לו ישמעאל יחיה לפניך… והנה אם נסתכל בכתובים נראה בעליל שאברהם היה קשור לישמעאל בקשר של אהבה ואפשר אפילו לומר שאת יצחק לא אהב… גם שרה הרגישה בנטייתו של אברהם… גם כאשר מצווה אברהם להעלות את בנו מביא רש”י את המדרש קח נא את בנך ‘יש לי שני בנים’ את יחידך ‘כל אחד יחיד לאמו’ אשר אהבת ‘את שניהם אני אוהב’… אנו חוזים בוויכוח בין אברהם להקב”ה… אברהם הבין שזו הייתה כוונת ד’ בלידת יצחק שלא כדרך הטבע… חוזים אנו ביסוד הווייתם וקיומם של ישראל אשר מלכתחילה בנס הם עומדים כל הווייתם על טבעית היא… דווקא מזה פחד אברהם שיהיה כל זרעו משך אלפי שנים תלוי בחוט השערה .הוא בחר איפה בישמעאל כי זהו  הבן שנולד באופן טבעי וכך יחיה זרעו חיי אנוש רגילים בלי השגחה על טבעית מיוחדת… הוא רצה שיורשו יהיה ישמעאל ולא יצחק ושרה אמרה ‘גרש את בין האמה כי לא ירש עם בני עם יצחק’. אברהם רוצה להיות אב לאנושות… ולכן מתאים דווקא ישמעאל שההתקרבות לשכינה תהא באופן טבעי… שזרעו יהיו אוניברסליים ולא נבדלים כמו יצחק… אלא שרק באמצעות יצחק יתפתח עם סגולה מיעוטו של עולם כי עליונות  אפשרית רק במיעוט. השפעתו של העם הזה ורק ודווקא אם יהיה כזה (מיוחד ונבדל) תעלה ותפשוט בעולם…’

רשבם : ‘ויהי אחר הדברים האלה’‘אחר הדברים שכרת אברהם ברית לאבימלך לו ולנינו ולנכדו של אברהם ונתן לו שבע כבשות . וחרה אפו של הקב”ה על זאת שהרי ארץ פלישתים בכלל גבול ישראל והקב”ה צוה עליהם לא תחיה כל נשמה… והא-לוהים ניסה את אברהם. קנתרו וצערו כדכתיב על נסותם את ד. כלומר נתגאית בבן שנתתי לך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם ועתה לך והעלהו לעולה וראה מה הועילה כריתת ברית שלך..

דברי נבואה היסטוריים אלו של נכדו של רשי הרשב”ם מעלים את האקטואליה הכי מציאותית של ההתנהלות של חלק  מעמינו בכל ההשקפות  לא רק החילוניות שאפשר לוותר על חלקים מארצנו בדרום ובעזה. זה היה הוויתור האברהמי הראשון בעזה לאבימלך. השני במהלך ראש הממשלה אריאל שרון  העתיר זכויות בקוממיות המדינה אבל הביא עלינו אבדן חלקים מארצנו וגידול מחבלים התוקפים את זרעו של יצחק. לכן שוב הייתה דרושה התקדמות של אברהם מהחסד המופרז לשילובו עם הדין האם המנהיגים  בעמינו מבינים זאת? ויודעים לקרוא את התורה  לפי סודה של התולדות של מקור זהות ישראל אשר היא ההקדמה לכל התורה באמת..

.

.האדמור מגור שפת אמת הרב יהודא אריה ליב  מאמר.שנת תרלח

‘במדרש מבשרי אחזה אלקי..הגם כי מקודם נראה לו ד יתברך.אבל עכשיו היה בכוח עצמותו.כי זה ההפרש בין האומות ושאר הברואים אשר בחסדו יתברך משפיע לכל מעשיו חסדים אבל בני ישראל  לזה נבחרו שבכח מעשיהם יזכו לכל.. כי התחלתו היה הוא הצדיק יסוד עולם והיה בתוך האומות  והיה קיום שלהם ועתה כשניתן לו המילה היה להבדילו מבחינה ראשונה ולזכות בכח מעשיו. לכן אין האדם נברא מהול שברית הזאת הוא בא מכח מעשה האדם..זאת המדרגה שניתן לאברהם אבינו עה וזרעו אחריו שיזכו להתגלות בכח מעשיהם זה הוא ענוונותו של הקבה.. 

 

מאמר שנת תרמא 

‘מבשרי אחזה אלוה.אילולי שמלתי מהיכן היה ה נגלה עלי פירוש הגם שהיה לו  גם קודם המילה מראות היה בחסד  עליון ועתה זכה מצד עצמותו להיות ד מתגלה אליו.לכן נגלה המראה אליו בדביקות עצום כי מה שמשיג אדם באמצעות עבודה  שלו יש לו בזה דביקות יותר מהשגה שבא בחסד עליון בלבד….ואבינו אברהם ברוב מעשיו הטובים זכה להסיר  מכסה העור  ולפתוח פתח מאותו בחינה  שהיה קודם החטא….

.וחזל  דרשו  הפסוק בתהילים אשרי תבחר ותקרב  על  המילה והוא רמז למילה ופריעה  כי בחירה הוא נגד המילה  שהערלה נכרתת מימלא נתגלה במקום הזה קדושה  ונפתח על ידי זה היכל מיוחד.וקריבה היא נגד הפריעה כי יש ב קליפות יש שצריכין  לרחק לגמרי  כמו האיסורים  ויש יצר הרע בדברים המותרים והיא קליפת הפריעה. דאינו יכול לבטלה לגמרי. רק להפריש עצמו  מאותו קליפה.. 

 בדורות שהיו  מקודם בכלל הבריאה  הערלה והוא דור המבול שנאבדו ונכרתו מן העולם . אחר כך דור הפלגה לא נאבדו לגמרי רק נרחקו ונפרשו  מן האחדות  ; אחר כך בא אברהם  עה שהוא אור הגנוז. 

.המשכות כל הברואים לתורה שזה היה בחירתו של אברהם  שהכניס עצמו לתקנם בכל המקומות.. לכן איתא נוח היה צריך סעד ואברהם היה מתחזק בצדקו  מאליו כי בדרך שבן אדם  רוצה לילך מוליכין אותו.והוא בחר ל זה הדרך שמעצמו ימצא לו הדרך.לכן הצדיקים שהיו מקודם היו נולדים מהול והוא בעבודתו זכה למצות מילה והוא תיקון עולם העשיה שיזכה האדם להסיר הערלה  במעשה ידיו .לכן כל עובד,ד אין לו להרהר על אלה הסתרות שנמצא לכל עובד ד כי לפום צערא אגרא  וזה בחר לו אבינו אברהם מאהבתו ד יתברך הכניס עצמו במקומות מסוכנים לתקן אליו כל הבריאה . בהבראם באברהם.וכן הוא לדורות בשביל ישראל שנקראו ראשית על ידי שמרבין הבריאה אליו יתברך.אברהם תיקן תפילת שחרית..סימן  לאהבת הבורא שמיד בהשכמה קודם כל עובדא נזכר מהבורא. ‘

את עיקרון דברי השפת האמת המהותיים שמעתי בשיעור של הרב אשכנזי על הפרשה שנת 1984 בצרפתית.אני מביא באריכות  ובהרחבה את דברי השפת אמת שאליהים התכוון הרב אשכנזי זצל.האדמור מגור מלמד אותנו ע ההבדל בין אברהם ושאר צדיקי האומות בעובדה שאברהם מיוזמתו ועבודתו הפנימית גילה את הקבה וקידם את הזהות העברית שתאפשר על ידי הברית מילה להתקדם ללידת יצחק אבינו אשר הוא הנוחל את זהות העברית .זה הסוד והמעלה של ישראל  שמגיעה מאברהם שהוא זהות אשר בעבודה יזומה ובבחירה בוחר לפעול עם אל .לכן כל התרביות שקבלו מד רק בחסד את הוויתם כמו כל נברא ולא השכילו לזכות במעשיהים בחסד החיים שנתן הבורא נאבדו בדיוק כמו הערלה שאנו מסירים בברית המילה. זה גורל כל התרבויות שלא פעלו מיוזמתם לקרב את העולם לבורא דרך ההחלת המוסר בחברה.רק אברהם וישראל הצליחו מיזומתם לרצות להיות העם של התורה יומה ועבודה של ישראל זה הסוד,של ישראל לכן נבחרו להיות מתקני העולם.כך לימד הרב אשכנזי לפי לימוד השפת אמת שציטט שזה ההבדל בין תמים של נוח ותמים של אברהם.על נוח כתוב תמים הוא נולד מהול אס הצדקות שלו הגדולה והיא אכן כך היתה לעצמו בלי השפעה על העולם זה תמים עצמי. התקרב לפני והיה תמים הנאמר באברהם זה היה יוזמתו להבין שהברית מילה תהיה באותו אבר הרי לא נאמר לו מאיפה. אברהם מיוסמתו ובעבודתו מגיע להבנה שהעולם יהיה מתוקן אם  הצד של יצר האדם וההולדה הוא יקודש אז הכל יקודש. יצר המיני הוא העומד מאחורי כל תנועה יצרית אנושית וגם של נישא הצריכה והקדושה בבשר האנושי.זה כוח עבודת אברהם שהנחיל לישראל תיקון כל צדדי  האנושיים הכי בהמיים לקרבם לקדושה .מבשרי אחזה אלוה.

אברהם אבינו היה צריך לעבור עשר ניסיונות בכדי להגיע מה – ‘לך לך אל ארצך…‘ ועד ‘לך לך אל ארץ המוריה…’ אברהם הוא היסוד הראשון וההכרחי לבנית ‘גוי גדול’. הוא היה צריך כברכת ד’ אליו ‘ואעשך לגוי גדול’ להקים עם מיוחד במדינה שתהיה ברכה לעולם.

כדברי הרב צבי יהודה קוק: ‘… איך מתקדש שם ד’ בעולם? בציבוריות! בפוליטיקה הכללית במדינה שלנו מדינה של השראת שכינה..’ בכדי להגיע לבניית אומה מיוחדת, נבדלת, עליונה (לא לפחד מהמילים) אברהם צריך להכיר שמידתו ‘חסד’ היא תחילת התשתית לבניית אומה זו שתצליח להביא את החסד האמתי לאנושות…

‘ושמרו דרך ד’ לעשות צדקה ומשפט’

מרן הרב קוק‘התכונות הראשיות של האבות ..הנן יסודי כל התורה כולה ..לכונן עדה ציבורית גדולה שהחסד הגבורה והמשפט יהיו חיים בקרבה במלא מובנם הא-לוהי במשקלם הישר וההרמוני… ‘ מאמרי הראיה.

זהו אבן יסוד של תשתית כל הוית החברות האנושיות אשר חיות בערכים חלקיים ולא מאוחדים ומכאן כישלון כל האימפריות אשר דוגלות תמיד רק באידאל חלקי .חסד בלי דין בלי זכות של הקניית החסד. או דין מבלי התחשבות כל שהיא בחסד שזה לגילציה של המשפט והפיכתו  לצר ולא מתחשב

הרב יהודה לאון אשכנזי – מניטו: ספר סוד מדרש התולדות.: מדוע יש צורך בשלושה אבות ואי אפשר להסתפק באב אחד… אברהם מתגלה כחסיד של מידת החסד. חברה יכולה לפחות ברמה התיאורטית לבסס את החוקה שלה על פי ערך מסוים בודד כמו החסד. בכוחו של אדם לבד בלא התגלות להמציא תורה קודקס של חוקים ומוסר אתיקה שיהיו כביכול כל כולו חסד..היו ניסיונות כאלה בהיסטוריה הדוגמא הבולטת ביותר היא הנצרות שהצהירה שזו תכניתה. אבל הניסיונות נכשלו כי חסד המנותק משאר המידות מביא בסופו של דבר לחסד של ‘הסיטרא אחרא’. חסד בלא גבולות מצדיק כל פשע ומוכן להגן על כל פושע ועוולה מוסרית. לכן אי אפשר להסתפק באב אחד. חסרה המידה הנגדית, האמורה לשים גבולות ברורים למידה ההפוכה. מול מידת החסד צריכה להתייצב מידת הדין. לא סתם מידת הדין אלא מידת הדין היוצאת ממידת החסד דווקא .יצחק שאינו בנו של אברהם אינו יצחק של התורה כי אותה סכנה קיימת בצד מידת הדין: המצאת תורה שהיא כולה דין. היו ניסיונות כאלה למשל דת האסלם שמכירה את הבורא דרך מידת הדין בלבד…כדי לבנות נכון את הזהות הישראלית יש צורך בג’ אבות ובסדר מסוים, קודם כל החסד דרך אברהם, אחר כך הדין דרך יצחק ורק אחר כך האיחוד של החסד והדין כדי להגיע לאמת דרך יעקב על ישראל מוטלת המשימה לאחד את אותם הפכים שנראים לבן אנוש מנוגדים ומתנגשים באופן בלתי הפיך. האדם אינו מסוגל דרך שכלו בלבד להמציא תורה שמאחדת באמת את כל המידות ומאפשרת לבנות חברה שבה מתקיימות בבת אחת כל המידות. לכך צריך גילוי אלוקי תורה מן השמים. זהו התפקיד המיוחד של אותו ישראל שהתורה מדברת עליו מהתחלה.‘ ספר סוד מדרש התולדות

לכן ניסיון העקידה היא כשמו כן הוא שאברהם היה צריך ‘לעקוד’ – לחבר את מידת הדין של יצחק עם מידתו שהיא חסד, וגם יצחק היה צריך לעקוד את מידתו – הדין – עם מידת אביו שהיא החסד.

הרב יהודה לאון אשכנזי. ספר סוד מדרש התולדות . ספר בסיסי של תורתו של הרב.: ‘אמר רבי לוי. שתי פעמים כתיב ‘לך לך’  ואין אנו יודעים אי זו חביבה אם השניה או הראשונה ? ממה דכתיב ‘אל ארץ המוריה ‘הוי אומר השניה חביבה מן הראשונה. בראשית רבה פרשה לט .ט.  ‘  המדרש מחדש דרך אנלוגיה שהוא עורך בין שני המופעים של הביטוי לך לך שיש אכן יעד מוגדר מאוד להליכתו של אברהם מעבר ליציאה הצלה מאור כשדים מפאת הסכנה. לא מדובר ביציאה בריחה סתמית בלא תכלית אלא בהגעה להר המוריה מבחינה למדנית המדרש עושה שימוש בכלל סופו מורה על תחילתו מכיוון שבסופו של דבר  אברהם מגיע להר המוריה מעצם הגעתו לשם אנחנו לומדים  שהמוטיבציה האמיתית של יציאת אברהם אבינו מאור כשדים היתה כבר הר המוריה….דוגמא קלאסית של שיטת המדרש החושף משמעות היסטורית אקטואלית עכשוית למאורע שהתרחש בעבר.לא הגירה ממדינה למדינה מפני הסכנה ואימוץ מלאכותי של נתינות אותה מדינה , אלא חזרה למולדת ולזהות העברית המקורית. זה פשט המקרא שהמדרש מבקש לחשוף בפנינו  במילים של ימינו היינו מנסחים את השאלה של המדרש כך : האם מספיקה ציונות פוליטית בלבד  שכל מטרתה היא להקים מדינת מקלט לעם נרדף כדי  להינצל מהפוגרומים מהאנטישימיות, תשובת המדרש היא שהיציאה לשם הצלה בלבד איננה מספיקה   צריך להגיע  להר המוריה לניסיון העקידה…אברהם אבינו עובר עשרה נסיונות כדי לברר ולאמת אם הוא מסוגל לחשוף את הזהות העברית הטמונה בו כצדיק האמיתי של מידת החסד שהיא המידה הראשונה שצריכה להתגלות בפועל במציאות  בדרך לבניית הזהות הישראלית על ידי אברהם יצחק ויעקב .בהר המוריה . כאשר התברר שאברהם עמד בניסיון זה …הוא אכן הצדיק של מידת החסד  ..המחוברת לאיחוד המידות ובמיוחד למידת הדין. זאת היתה מטרת הניסיון הזה .והא-לוהים ניסה את אברהם. האלוקים רמז למידת הדין.. ישנה חשיבות עליונה לסדר גילוי המידות. זה נרמז במילה ח’ד’ר נוטריקון חסד דין רחמים’ .הצדיק האמיתי של ישראל הוא הצדיק של איחוד המידות.הוא מאחד את החסד והדין שני הפכים קוטביים.זאת מדתו של יעקב המקבל את השם ישראל…המשימה של ישראל היא לאחד את כל המידות ההפוכות והמנוגדות זו לזו כדי לבנות חברה המקיימת בו זמנית מידות אלה כמו חסד ודין אף שהן סותרות זו את זו.. 

מדוע יש צורך בשלושה אבות ואי אפשר להסתפק באב אחד…אברהם מתגלה כחסיד של מידת החסד.חברה יכולה  ברמה תיאוריטית  לבסס את החוקה שלה על םי ערך בודד כמו החסד..היו נסיונות כאלה הדוגמא הבולטת ביותר היא הנצרות המצהירה שזו תכונתה .אבל הנסיונות האלה כשלו  כי חסד מנותק  משאר מידות מביא בסופו של דבר  לחסד של הסטרא אחרא.חסד בלא גבולות מצדיק כל פשע..לכן אי אפשר להסתפק באב אחד..מול מידת החסד צריכה להתיצב מידת הדין . אבל לא סתם מידת הדין אלא מידת הדין היוצאת ממידת החסד דווקא.יצחק שאנו בנו של אברהם אינו יצחק מן התורה. המצאת תורה שכולה דין היו נסיונות כאלה למשל דת האסלם שמכירה את הבורא דרך מידת הדין בלבד. . כדי לבנות נכון את הזהות הישראלית יש צורך בג אבות..

.מטרת התורה היא הקדושה לא הקניית נימוסים או דרך ארץ בסיסית..תורת משה ניתנה לעם בעל דרך ארץ מוחדת היא דרך ארץ העברים..כדי שתורת ישראל תהיה תורת ישראל ישראל צריך קודם כול  להתנהג כמו ישראל…חברה מושתתת על איחוד המידות זו הקדושה האמיתית.הסיסמא של ישראל זה אחדות..

.ניסיון העקידה הוא ניסיון עבור אברהם כצדיק של מידת החסד .יצחק לעומתו מחכה לכך משום שהוא צדיק של מידת הדין ..זוהי עבודתו עבורו לא מדובר בניסיון  הוא כל כולו מסירות נפש..

.אנו מבנים לפי המדרש שכוונתו של הקבה הוא שאברהם יגיע לארץ המוריה..בית אבא של אברהם היה בית עברי גלותי באור כשדים דהיינו ארמי..אברהם צריך לעבור תהליך מורכב עד שהוא יגלה את העבריות שלו.

.שלב זה לא פשוט..האם ליהודי אמריקני קל לצאת משם? היציאה מאותה גלות אינה קלה .ישנם שלבים עד הר המוריה ובכל שלב יש כאלה שאינם מסוגלים לעבור לשלב הבא..

העם היהודי במהלך הגלות שכח בעצם שהוא ממוצא עברי .האתגר של החברה הישראלית הוא לקיים את המצוה של כיבוד אב ולא לשכוח את המוצא היהודי שלה.

.מפני גודל המאמץ הנדרש הקבה לא מגלה מיד לאברהם שהיעד האמיתי הוא הר המוריה . עליו לעבור תהליך ..הסיפור מתחיל ביציאה של אברהם מאור כשדים ומסתיים בעקידה  נדרש מאמץ ראשון כדי לצאת מאור כשדים נדרש עוד מאמץ לא פחות קשה כדי להגיע ליעד.’

רבי דוד אביחצרא זצל.אחיו הבכור של רבי ישראל אביחצרא ספרו פתח האוהל.’וישא את עניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו..על דרך מה שאמר בזוהר הקדוש ששלושה מלאכים אלו שנדמו לאנשים המה לעמת אברהם יצחק ויעקב…וישא את עיניו דמלבד עיני השכל וראיה מרחוק עוד בא וישא עיניו אברהם אבינו עליו השלום שהם שתים לעמת שתי עינים העתידים לצאת מחלציו  שהם יצחק ויעקב עינים של העולם..ניצבים עליו לרמוז לו דממנו יצאו מחלציו מרכבת המשנה ..

ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ.

..גם ראשי תיבות של ועצום ונברכו בו גימטריא דוד וגם כן גדול ועצום ונברכו עם הכולל גימטריא ישראל.וכל זה בכוח המילה הרמוזה בסופי תיבות יהיה לגוי גדול ועצום.. נוסף על זכות התורה ומצותיה העתידים.

 גם סופי תיבות צדקה ומשפט גימטריא דוד  .’

זה מטרת הלך לך  היזום של אברם שנהיה אברהם להגיע לירושלים למקום המקדש הר המוריה ולגלות שם את זהותו העברית האמיתית הקשורה למקום שממנו תצא תורה ותפילה ואיחוד צדקה ומשפט .איחוד זה הוא דוד המלך המכניס דרך משיח בן יוסף תורת ישראל בתהליך משיח בין יוסף הלאומי.לכן דרוש ג אבות על מידת חסד דין ורחמים בכדי להיות תשתית המידות הראויות לעברי המקבל את מהות נשמתו שהיא תורה.

רבי צדוק הכהן מלובלין .פרי צדיק .

‘איתא בזוהר הקדוש מאן אינון שלושה אנשים אלין אברהם יצחק יעקב. כי מצד המילה נרמז לו כי כל קדושת אומה ישראלית יצאה מאיתו.וגם שבו נכללים כל קדושת הג אבות הקדושים הם שורש קדושת ישראל כמו שאמרו על הפסוק יעקב חבל נחלתו מה החבל הזה פחות מג אין מפקיעין אותו כך האבות  אין פחות משלושה  ואומרו גם כן שהיו שלשה מלאכים מיכאל גבריאל רפאל.. ג מלאכים מרמזים על ג אבות שהם המלאכים שלהם .דהאבות הם אבות העולם וכלליות המכוון בבריאת העולם ..כשבא הזמן שיולד יצחק בעולם התחילה המשכת אש הקדושה  בעולם וזה האש עצמו הפך את סדום. גבריאל הוא האש שלמעלה מצד הגבורה..והמלאך שבא לרפא את אברהם ולהציל את לוט  היה מלאך של יעקב אבינו .כי הצלת לוט  היה בשביל להוציא ממנו נפש דוד המלך עה  והוא מרומז ביעקב שמדתו אמת  שהוא החיות של הקדושה…ויתגלה זה על ידי משיח בן דוד מלך ישראל חי וקיים ודוד עבדי נשיא להם לעולם יהיה קיום הקדושה בעולם לגמרי במדרגת חיות דהוא דוד המלך עה הוא המשיח דכתיב חיים שאל ממך והלשון נצבים עליו מלשון יפוי שהקבה מצפה לזה שיתקיים. 

איתא במדרש רבה על המלאכים אחד נדמה לו בדמות סדקי אחד נווטי אחד ערבי..

.והנה מצד ההיפך מהקדושה היצר הרע שולט מתוך אכילה  והוא(אברהם) נתן  אכילה ושתיה חינם ..ופרסם אלהותו בעולם. . בישמעאל כתיב  וישב במדבר פארן . והוא יהיה פרא אדם לעומת יצחק אבינו עה הכניס .ענין הפקרות ומדבר לקדושה. התורה נתנה במדבר שמקדש עצמו ומפריש עצמו מתאות עולם הזה …קדושת יעקב תורה שבעל פה  בצד היפוך מהקדושה הוא עשו  והוא הכולל מכל האומות.’

הרב מלמד אותנו את הציפיה של יציאת הזהות של האדם בכוונת הבריאה שהוא ישראל הזהות העברית מהתורה אשר כלולה כאמור מג אבות.  זו נקודה מרכזית לחברה האנושית איחוד המידות כולן בחברה זה משמעות המוסר.כדברי רבי הרב משה בושקו זה נקרא הרמוניה . שלושת האבות אשר בכוח עבודתם העצמית ובחירת האל בהם   היו  התיקון של הצד האחר של המידות   האנושיות שהוסטו למניעת המוסר בעולם.אברהם תיקן את החומר יצחק את הגבורה ויעקב את האמת.אברהם מול לוט עושר בקדושה מול עושר של סדום.גבורה של קדושה של יצחק מול גבורת ישמעאל.אמת של יעקב מול הלגליות בחברה ולא המוסר של תרבות עשיו המערב.לכן ישראל עם ג המידות ומשמעותם הנכונה יתקן את האנושות. זה הבירור של הפרי מהקליפה אנו בני אברהם יצחק יעקב עם זהות של ישראל עברית ויישום זהות זו היא על ידי תורת משה והמצוות ויישום המשיחי של משיח בין יוסף ובין דוד.תורת ישראל עם מצוה בכל פרט של ההויה למטרת החלת הקדושה בקרקע מציאות העולם דרך בהר ד יראה משם תצא תורה מירושלים והר הבית ובית המקדש. מדינה עברית שההויה שלה תהיה זהות העברית של האבות ומיתוכה תורת משה והחלת תורתה על כל החברה ומיתוכה לעולם.

גירוש ישמעאל באותה עת המקבל אישור אלוהי בתורה הוא נצחי וכמה נצרך היום לאחר הרג הרב והרצון שלו להרוג את יצחק כמו אז.

שרה אמנו היא שראתה את הצורך לגרש את ישמעאל בכדי שרק יצחק כרצון הבורא יהיה המשכו של אברהם. ‘גרש את בן האמה כי לא ירש עם בני עם יצחק.

הרב אשכנזי שיעוריו שנת 1988 ספר סוד מדרש התולדות של פר חיים רוטנברג שחיבר את שיעורו וגישת הרב ההיסטורית לפי הקבלה והמדרש . ‘הזוהר .  רבי  יוסי ורבי חייא היו הולכים בדרך .אמר רבי יוסי לרבי חייא למה אתה  שותק  הרי הדרך אינה נתקנת אחא בדברי תורה .נאנח רבי חייא והתחיל לבכות  . פתח ואמר.  ותהי שרי עקרה אין לה ולד. אוי על זה. אוי על אותו זמן שילדה הגר את ישמעאל. אמר לו רבי יוסי מדוע? הרי בסוף היא ילדה את  יצחק אבינו והיה לה בן גזע קדוש .אמר לו אתה רואה ואני רואה .אני כך שמעתי מפיו של רבי שמעון בר יוחאי דברים (מילה).מה שמעת אוי על אותו זמן בגלל ששרה התעכבה מללדת כתוב בתורה ותאמר שרי אל אברם בוא נא אל שפחתי ואבנה גם אנכי ממנה.על זה עמדה לה השעה להגר  אם ישמעאל לירש את שרה גברתה  ונולד לה בן  מאברהם אבינו .אברהם אמר להקבה לו ישמעאל יחיה לפניך ואף על פי שהקבה היה אומר לאברהם שיהעה לך בן משרהויקרא שמו יצחק  בכל זאת  אברהם ביקש על ישמעאל עד שהקבה השיב לו ולישמעאל שמעתיך.ואחר שישמעאל נימול  לפני שיצחק נולד . ארבע מאות שנה עומד הממונה השר של ישמעאל  וביקש לפני הקבה מי שנימול  יש לו חלק בשמך? אמר לו כן הרי הוא נימול  בטרם מלאו  לו 13 שנים  למה לישמעאל  אין חלק בהקבה כמו יצחק.אמר לו זה נימול כמו שצריך ובזמן שצריך זה לא.סוף סוף נימול..לא מגיע לו שכר..אוי על אותו זמן מה עשה הקבה הרחיק אותם מהעולם הבא ונתן להם חלק למטה בארץ  ישראל  בגלל המילה..עתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ  כל עוד  היא ריקה מעם ישראל  כמו שהברית שלהם  היא  ריקה  בלא שלמות .הם ירצו לעכב  את עם ישראל מלשוב לארצם  עד שיגמר הזכות  שלהם  בני ישמעאל עושים קרבות קשים בעולם  יתאספו עליהם בני אדום  יעשו קרב עם ישמעאל …ומלחמה סמוך לירושלים אחד ילחם על  השני אבל ארץ  הקודש לא תמיסר לבני אדום..’ 

 הרב אשכנזי: ‘פני הדברים נראה שרבי יוסי איננו רואה את לידתו של ישמעאל בחומרה ואיננו תופס את התחרות בין יצחק לישמעאל  איך יכול להיות שתלמיד חכם אנינו תופס את חומרת הבעיה? הזוהר ‘אמר לו אתה רואה ואני רואה . וכך שמעתי דבר מפיו של רבי שמעון ובכיתי  אוי על אותו זמן שבשל ששרה התעכבה .ותאמר שרי אל אברם בוא נא אל שפחתי… על זה עמדה השעה להגר לרשת את שרה גבירתה והיה לה בן מאברהם. ואברהם אמר לו ישמעאל יחיה לפניך ‘ .הרב אשכנזי: רבי שמעון בר יוחאי מסביר שיש לאברהם הצדיק של מידת החסד נטייה לישמעאל. ישמעאל הוא בנו ולכן אוהב אותו… שרה אמנו היא לאומנית והיא זו שקובעת שרק יצחק יירש את הארץ…איך נוכל להסביר את הנטייה הנאיבית הזו של מספר רב של יהודים שמתאבדים לדעת?חזל מדגישים שוב שזה כבר נמצא בשורש אומתנו זה מתחיל מאברהם. ולכן צריך ליזהר כל מה שאנו עתידים לסבול מישמעאל כבר כתוב.ולכן להיזהר כל מה שאנו עתידים לסבול מישמעאל כבר כתוב כל זה נובע מאמירתו דל אברהם..גם עלינו לזכור שאיננו אברהם ולא יצחק אלא יעקב בן יצחק בן אברהם.

 והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו בכל זה אברהם מכל זה יצחק  כל זה יעקב… בבית מדרשו של הרב אשלג שמעתי הסבר בשם הפרי צדיק לישמעאל יש אחיזה באברהם ‘ידו בכל'(אברהם בכל יצחק מכל יעקב כל)  אבל לא ביעקב שנאמר יד כל בו… גם שמעתי ממורי ורבי רבי יעקב גורדין ( תלמיד חכם גדול מקובל ופילוסוף שהרב למד אצלו בצרפת אחרי המלחמה) שכוונת אמירת הפסוק ‘שפוך חמתיך אל הגויים . היא למלחמה של יעקב נגד ישמעאל.אנו רואים שוב ושוב שתלמידי חכמים מובהקים אינם מתייחסים לנושאים אלה לפי התורה  אלא לפי דעת של מומחה..כאילו אין בהלכה בתורה כללים ברורים ..מעשה אבות סימן  לבנים. באלפיים שנות גלות היה אברהם מתפלל שההבטחה תתקיים ושבניו יחזרו לארץ הקבה היה משיב לו איזה מהם הערבים הגרים ביריחו  או היהודים בשיקגו..המקובלים מסבירים ששרו של ישמעאל הוא שרו של עשיו כי ישמעאל אינו נמנה בתוך מלכות בפני עצמה כחלק מ4 מלכויות … ראה מהר”ל ספר נר מצוה ‘ויותר נראה לומר כי ישמעאל הוא בכלל מלכות פרס…היינו צריכים לחכות עד ימים אלה כדי שזה יתגלה .האסלאם הוא פרס פלא מהיכן המהרל ידע ,? כל עוד הבעיה עם הנוצרים היא לא היתה בעיה אמיתית כי לאדום אין זכות  הנובעת מקיום מצוות ברית מילה אבל לישמעאל  יש .לפני קום המדינה הבעיה העיקרית בהקשר לארץ  ישראל הייתה עמדתו הפוליטית של אדום של העולם הנוצרי במשך דורות לא רצה אדום לתת לנו לחזור לכאן .אחרי השואה הסכימו ..אבל ממלחמת ששת הימים עם שחרור יהודה ושומרון וכמובן ירושלים באה לידי ביטוי הברית בין ישמעאל לעשיו . עד מלחמת ששת הימים הציונות החילונית פוליטית הייתה מספיק כדי להתמודד עם טענות הגויים בעיקר אדום , אנו רוצים מדינה ככל העמים כדי לתת הגנה ליהודים הנרדפים. אחרי מלחמת ששת הימים טיעונים מסוג זה אינם מספיקים עוד ודרושה חשיבה תורנית אמיתית כי הבעיה קשורה בזכות המילה של ישמעאל. הזוהר מדגיש וזאת נקודה עיקרית שעצמת האחיזה של ישמעאל בארץ תלויה במידת הריקנות של הארץ מיהודים כל ישוב חדש מחליש אחיזה זו ..מכאן חשיבות ההוראה של הרב צבי יהודה זל הוא חידש את ההתיישבות בכל חלקי הארץ כדי להילחם נגד אותה אחיזה של ישמעאל. .בני ישמעאל יודעים היטב שפלשטינה אינה  הארץ שלהם  דרך הקוראן עצמו שארץ ישראל שייכת ליהודים כל עוד הם אינם משתכנעים שהיהודים באמת מתנהגים כבני ישראל אמיתיים היודעים שארץ  ישראל שייכת לעם ישראל  הם נאחזים בארץ  עד כדי כך שהם מוכנים להקריב  את  עצמם  מור הרב גורדין תחרות עם עשיו היא בעיקר במישור התיאולוגי דתי מחלוקת בנושא שמים  הם טוענים שהם  ישראל ישמעאל זה  הפוך מחלוקת היא  בארץ  סוף סוף אותו יהודי חוזר לארץ הוא צריך לראות את המצב בעיניים פקוחות ולא להיות נאיבי ולהמציא איזו נוסטלגיה  בכל הקשור לחיים משותפים עם הערבים

..ישמעאל הוא הדמות היחידה בתורה שאינה מדברת וישנה סיבה ..ברגע שישמעאל מדבר עם יצחק הוא בעצם מכיר בקיומו ובכך הוא מודה שאין לו זכות ירושה על ארץ ישראל כדין בן השפחה ..אופטימיות מסויימת… ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו  רשי ‘מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו והיא שיבה טובה שנאמר באברהם’. כאשר ישמעאל נתן את זכות הקדימה ליצחק הוא בעצם מכיר בזכותו של יצחק על ארץ ישראל..’  אנו עדים בימינו לכברת דרך היסטורית לאחר הסברו המעמיק של הרב אשכנזי ; שהנה הסכמי אברהם הינם לגבי חלק גדול של אומת ישמעאל  של מהות ערב כגון מרוקו אבומדאבי סודן ועוד ולא פרס (כי המאבק עם ישמעאל המהותי הוא מלכות פרס כמובא על ידי הרב אשכנזי לפי לימוד במהרל.זה גם מובא ביונתן בין עוזיאל בתיאור ברית בין הביתרים הוספה שלי).הכרה רשמית שלהם  בבעלות ארץ ישראל בידי מדינת ישראל שהיא היא ארץ האבות אשר הם עברים ולא שייכים לקוראן או לנצרות חלילה. וזו תשובה וניתוק הקשר ביוזמת שרה בן אברהם לישמעאל  בין הגר המצרית בקשר לארץ ישראל.הכל קורה לנו במדינתנו..

אברהם הוצרך לעשות מאמץ אדיר להתנתק מהחסד הפסול של ישמעאל ולהתחבר לניגודו המוחלט למידת הדין של יצחק. כי חסד בלי גבולות הוא הרסני ודין בלי חסד גם כן. החסד מקבל בלי גבולות ומשפיע בלי הבחנה, לכן הוא חייב גבולות, הוא חייב דין, בכדי להיות חסד אמיתי. ובעצם החסד כלול בדין, חסד עם מסגרת, והדין כלול בחסד – דין עם אפשרות של חסד.

לכן אברהם היה צריך להיפרד גם מלוט שלמרות שהגימטרייה שלו היא ‘אדם’ אלא שהחסד שלו הוא בסדום. חסד מעוות.

בכל זאת הניצוץ ‘האברהמי’ של לוט מביא את זרעו לגילוי של הניצוץ המשיחי שהיה בתוכו עם חזרת רות המואבייה מצאצאי לוט להיות המולידה של האדם המושלם דוד המלך. ואז אדם יהיה: א‘דם ד‘וד מ‘שיח.

לכן אנו חייבים להיות זרעם של האבות של איחוד כל ההפכים חסד ודין. לתת  להשפיע טוב לאנושות אבל עם מסגרת הדין. לדעת שאנו מקבלים בחסד אבל אנו גם צריכים להיות מוכנים גם להצדיק במשפט את מה שקיבלנו. להשפיע בחסד על העמים אבל כשצריך להפעיל את הדין אז מפעילים. אנו כדברי הרב אשכנזי, לא שלום עכשיו, כי אז היינו רק אברהם, ולא כהנא, כי היינו רק יצחק. אנו בני אברהם יצחק ויעקב. אנו עם החסד אבל עם בירור מתי זה נכון ומתי לא.

זה אותו דבר בצד הזוגי והמשפחתי. שילוב בין הצד החסד של האיש והצד הדין של האישה. שילוב בין כל המידות בתוך הזוגיות. לכן רק שרה ואברהם הצליחו לצחוק ולהביא בסופו של דבר את יצחק שהוא יהיה הצוחק מלשון עתיד כי יש תהליך לפני שנצליח לצחוק בעולם הזה ולא נהיה כישמעאל הצוחק בהווה והמסתפק בעולם כמות שהוא שזה מביא הסכמה עם כל הרוע. ולבסוף אותו ישמעאל יכיר בעליונות יצחק וייתן לו זכות קדימה בחברון שבה ייעשה תשובה כדברי רש”י.

אז סוד הישראלי הוא ההצלחה לאחד את כל ההפכים האנושיים בעולם. להביא את זהות האבות עם מידותיהם ויישומם המדיני של עם עם תורת משה והלכותיה וסודותיה מיתוך מדינת ישראל לעולם. זהו סוד הנצחיות של כל הזוגיות היהודית והנצח של עמנו שלמרות שקראו לשפה העברית ‘שפה מתה’, הגיע חזרה לארצו, והחייאה את שפתו אשר היא ביטוי לעבריות ולהקדמה של  לשון הקודש. של עמנו שרק לשון הקודש מאפשר דרך חכמי הסוד להבין את ההיסטוריה שלנו שהיא הקדמה של המצוות והתורה ולא הפוך..

שבת שלום, מאיר משה ואקנין ירושלים

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן