הבריחה המאולצת בעקבות האיחור בגלות הקהילה | מאיר ואקנין

ישראל הוא התיקון הרוחני העל טבעי בטבעי הענין האלוקי. הרוחני העברי להיפך מעלה את החומר ולא מכניסו לצד הרוחני אלא הרוחני נחא המעלה את הטבעי.

נרות שבת
לומדים בפרשה
נכתב ע”י מאיר משה ואקנין ירושלים 
חנכה חג הנקבע עי כוח הפנימי העברי של תורה שבעל פה המגלה את מספר אותו יהי שהוא עשרים וחמש.יהי אור של תחילת ההויה הנגנז לצדיקים והוא כוח החכמים המביאים את רצון הבורא לעולמו לאנושות זהו האור.לכן נס חנוכה לא ניתן ליכתב כי תורת החכם היא חיה ומקדשת את כל המציאות עד גאולתה.סוד העברי הנצחי לעומת החוק  הלגלי הרומי הכתוב ורק זה מעביל להריסת כל האימפריות ממצרים אשור יון רומי עד למערב של ימנו שפושט רגל רק שהם לא מבינים זאת עוד.ומכוח ניצחון יעקב בעצמו על כוח האלוהי של שרו של עשיו שרצה לפי הכלי יקר לפגוע בירך יעקב כף ירכו שזה מסמל את
תורת הסוד תמכין דאורייתא שזה פנימיות תורה שבעל פה.נדמה לו ליעקב כתלמיד חכם וזו הסכנה הגדולה של תלמידי  חכמים שיכולים אולי לנתק את מהות פנימיות התורה מהתורה.
וזה מהשפעת של צד מסוים בחכמת יון ורומי.
זה שם ישראל וזה ניצחון החשמונאים שמן סוד הפנימיות עד שימסרו חזרה את המלכות לדוד דרך משיח בן יוסף שור הקדושה.
  יעקב  הופך  לישראל הנגאל בשררה ולא באילוצי האיחורים הגורמים לבריחה.ישראל מול העמים מתוך ארץ ישראל ההופך את העקוב למישור.מאבק מורכב מול עשו אדום עד היום.
פכים קטנים מלכות יוסף ובנימין הכנה לקרן של מלכות משיח בן דוד.כך מלכות החשמונאים של התורה שבעל פה מול יוון  תיקון הפה והכף יד של  יוון לקדושה זה המילה  פך.
מלכות כהני  החשמונאים הקדמה  מרכזית לדורות עם נצחון אור תורת  החכם מול חושך החוקיות הרומית  למלכות השלמה של  משיח  בן  דוד .יהי אור יהי זה מספר 25 כה כסליו אור תורה  שבעל פה מול חשך יון ראשי תיבות חמור  שור כלב ישמעאל עשיו עמלק עד היום בגאולתינו.
בפרשת ויצא שקרינו ולמדנו  את המקרא שבה בעזר ד ובישועתו כתוב בה .’ויברח הוא וכל אשר לו ..’ יעקב כשמו בגלות  לפני  המפגש  עם כוח  האל של  עשיו  המיוצג  על  ידי שרו של  עשיו , מאולץ בעקבות האיחור בגלות ארם לברוח ולא לצאת בכבוד.
ספורנו ‘ וכל זה עשה לא להעדר  מוסר אלא כמוכרח  וזה כי בורח הוא מדאגה שיגזלוהו לבן בעזרת  אנשי עירו …’
דעת זקנים . ויירא  יעקב.’אי נמי שיועיל לו זכות ארץ ישראל  והוא היה בחוץ לארץ.’
רבינו אפרים הכלי יקר מפראג.’ויירא יעקב…ומה שפירשו שהיה ירא פן יגרום החטא ימאן השכל לקבל דעת  זה..והקרוב אלי לומר בהיתר ספק זה על דרך שאמרו רזל סוטה מא. כל המחניף לרשע  לסוף נופל בידו וכ.וכמו כן כאן יעקב  הרגיש בעצמו שחטא בזה  שהחניף לרשע  ואמר כה אמר עבדך יעקב וכן תפשו חזל על יעקב  כדמסיק …ויעקב עשה קודש חול  וקרא לעשו אדני מצד החנופה  דהחניף לרשע על כן היה מתיירא  כי ידע יעקב  שכך היא המדה שכל המחניף לרשע  סוף נופל בידו .ולפי שיעקב בלי ספק היו בידו  כל כך הרבה זכויות שיהיו מכריעות  עון  זה  מכל מקום היה צר לו שינכו מזכויותיו עי שיצילוהו מעשו אחיו  לכן נאמר ויצר לו…’.
כך הרמבן מלמד אותנו בפרשה ‘כי כל אשר אירע לאבותינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחוז בדרכו של  צדיק שנזמין עצמינו לשלושת הדברים שהזמין הוא את  עצמו לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה  לברוח ולהינצל וכבר ראו רבותינו  הרמז מן הפרשה הזאת..’
חכמי ישראל המובאים במאמר זה בעזר ד ובישועתו חדים עמוקים והיסטוריים בעיקר.
הם מפרשים את קושי וחולשת הזהות  היהודית בגלויות כשאנו לא יצאנו בזמן כמו כאן יעקב אבינו ואז  הוצרכנו לברוח ולהשאיר הכל לעשיו.
במקביל כלימוד  הכלי  יקר כאן והרב אשכנזי זצל מלמד זאת  ההתנהגות היהודית בגלויות בשיעורו על  הפרשה שנת 1971 בצרפתית בארץ. הרב מביא וזה ממש פירוש  הכלי  יקר שהוצרכנו  להיות  מבחינת  עקוב בגלויות  כשם יעקב במישור זה למצוא כל מיני אסטרטגיות עקלקלות לשרוד בניכר  מול עשיו הפיזי  וגם  מול תרבותו ושרו שהיא מאוד גדולה ומשמעותית לכן יש  לו  שר!  כך עד היום לצערינו למרות מדינת ישראל הגאולית ישנם  עוד  יהודים אשר בחלקם בתמימות מסרבים  לעזוב  וגם  לברוח  כמו שאולץ יעקב.וזה מדאיג כשאנו רואים שיעקב חוזר לשכם לארץ  ישראל צולע  על  יריכו וגם כךלצערינו  חזרנו למדינת  ישראל צולעים  לאחר  אושוייץ! לכן הפרשה כמובא  עי  הרמבן  מלמדת  שיש  זמן  שחייבים  לברוח מההתבוללות בגלות הן  הפיזית  והן  הרוחנית גם התורנית  הואיל וחכמים  מלמדים שישראל  בגלות  הם  עובדי  עבודה זרה  בטהרה! זה לא נאום בקונגרס  הציוני החשוב  לכשעצמו אלא זה התורה  ופרשניה.
וכך מלמד הרשבם גם.’כי שרית ‘ומה שלקה  יעקב ונצלע לפי שהקבה  הבטיחו  והוא  היה  בורח וכן מצינו  בכל ההולכים בדרך שלא  ברצון  הקבה או ממאנים  ללכת שנענשו כמשה כתיב שלח נא ביד  תשלח ..ויחר  במשה..לפי  הפשט שהיה מתעצל ללכת כתיב  ויהי  בדרך במלון ויפגשהו ד ויבקש  המיתו  וכן ביונה . וכן בבלעם ..’
כמה עמוק והיסטורי! לכן עדיף לצאת בלי לברוח עם צליעה ולעלות לארץ ישראל עם התורה שלה בזמן ואנו הרבה אחרי תחילת  הגאולה.
הרב  הורוביץ  השלה הקדוש ספרו שני לוחות הברית פרשת  וישלח עמוד הגולה.
‘ועתה אפרש כיד ד הטובה  עלי וישלח  יעקב מלאכים לפניו  בראשית רבה עה ג.מלאכים אלו  שלוחי  בשר ודם רבנן אמרי מלאכים ממש ‘
דע כי מלחמת יעקב עם עשו היתה כפולה בגוף ובנפש גשמי ורוחני דהיינו  עשו למטה וסמאל  למעלה . …צדקו שניהים דברי  רזל  מלאכים ממש  ואמרו שלוחי בשר ודם …וישובו  המלאכים המלאכים  שלמטה  ושל מעלה  שלמטה  אמרו  אל  עשיו  שלמעלה הולך לקראתך סמאל..
ואל תתמה שקרא לסמאל אדון והוא אל אחר כי קראו אדון מבחינת הקדושה  שבו בשורשו  דהוא הכבוד  עליון  החופף עליו .כבר רמזתי כי ענין פרשה  זו והדורון כענין עזאזל ביום כיפור ובגורלות הושוו עבד לאדונו גורל  אחד  לד כואל אחד לעזאזל .וסובר כי הוא  לכבודו ונהנה מסעודת  המלך …כן  חלק  לו  יעקב  מן  הכבוד ודי  בזה  למבין .. .
ויהי לי שור  וחמור רבנן אמרי שור זה  משוח  מלחמה בכור  שורו  הדר  לו  חמור זה מלך משיחנו  עוד  אמרו  שור  זה  יוסף בכור שורו  הדר  לו חמור  זה  יששכר חמור כרם .כן בנו של  יוסף הולך לכלות  את  עמלק  ומבניו של יששכר  יודעים  מה הקבה  עושה  בעולמו מבני יישכר,יודעי בינה לעתים לדעת  מה  יעשה  ישראל. כשיבוא  משיח צדקינו  אז יבטל קטרוג המקטרג  סמאל…’
בכדי להבין לדעתי את עומק  גודל תורתו ההיסטורית  של השלה הקדוש לדורות ובוודאי של דורינו של הגאולה של  השלה  אביא בכאן את חלק משיעורו  של  הרב  יהודה  לאון אשכנזי זצל שלימד  בצרפת בישראל  ובכל  העולם את תורת הסוד גם בצורה התואמת לשיח ולהתפתחות דורינו  לפי עומק דברי חזל והמקובלים.
הרב  אשכנזי שיעור 1971 על וישלח בצרפתית מתורגם  רק על  אחריותי  בלבד  וד  יצילנו משגיאות.
‘יעקב  אבינו מתמודד מול עשיו בהפגשו במאבק עם  המלאך בשני מישורים .התמודדות  מול  עשיו הפיזי  ומול הערך האיגאלוגי מחשבתי שכלי תרבותי  של עשיו למעלה הנקרא בלשון חזל שרו  של  עשיו. צריך להבין שהקבה  הוא האלוהים של  כל בני האדם והוא  משגיח על כל העמים לפי אופי אותו  עם. אנו דת מונוטאיסטית באמת האל  הוא  האל  של כולם! כך אלוהים מתגלה לפי תרבות צרפת  בפנים של  התגלות האלוהית הנצרכת לעולם של  צרפת לדוגמא  כך של  כל עם  ותרבות.זה שר של כל אומה.זה יסודי  ומהותי! עשו של למעלה שרו זו התגלות  האל דרך מהות  עשו.ישראל אין לו שר כי שרית עם אלהים  ועם  אנשים ותוכל ישראל מתמודד הוא בעצמו מול  עשו החומרי  והרוחני תרבותי.
הקבה  קרא בפירוש רשי  בפרשה ליעקב אל! זה עצום! ויקרא לו אל אלוהי  יעקב. יעקב יודע את רצון  ד  לעולמו לאנושות זה מסחרר לדעת את  רצון  ד זה ישראל! כשרב בתלמוד או במדרש או  בפרשנות אומר ד  אמר זה רציני חכמים וישראל  יודעים  מה  ד  אומר  לנו  ולעולם! לכן העמים בהשתאות  מול ישראל. וכך ישראל בעצם מתמודד כביכול גם  מול  האלוהים ממש הוא מתמודד  במאבק  מול שרו של  עשו בהתמודדות  מול פני האלוהים של  עשו  בעולם.זהו מאבק מול האל בעצם  במישור הזה.
דברי  עצמי כך מבינים את  השלה  הקדוש כאן המלמד  את כוח  הקדושה  האלוהי של עשיו.
לכן זהו  מאבק קשה ומורכב וישראל בהיסטוריה מנצח בו. ויתרה מכך רשי מביא שד קורא לישראל  אל! לא נתפלא שהנצרות עשתה עבודת  אלילים מכך והם עושים  מיהודי חלילה אלוהים. אלא שד נותן אפשרות לישראל ולחכמיו להבין את  השגחת  האל בעולמו זו הכוונה.
רשי מביא עם לבן גרתי גר הייתי וגם תריג מצוות  שמרתי .כך בגלות שהיתה לנו היינו  גרים שם וגם לא  באמת  קיימנו  את  התורה כי  לא  יכולנו  לקיים  את  רוב  המצוות.אלא כלשון  המובא  עי  רשי שמרתי  קרי רק  שמרנו  על התורה עצמה לקראת  קיומה  באמת  בארץ וזה דבר עצום לכשעצמו וגם חלקי.
יעקב צולע על  יריכו גיד  הנשה כי בגלות נפגע אבר התולדה הגיד התולדה  העברית מרוב התבוללות!
יעקב זה מהפסוק והיה העקוב למישור כל האסטרטגיה  של העקוב עקלקל שהיינו  צריכים לעשות  בכדי  לשרוד שם.ישראל זה מלשון שר זה  זהות אחרת  יותר עליונה של העברי הפועל מול  כל  האנושות  מיתוך שררה ומארצו  זה הפסוק  והיה  העקוב  למישור.
קראו  לנו  עם  הספר זה מנטאליות עשו והעמים שאצלם זה נקרא בלטינית duralex  החוק  נוקשה  אבל זה  החוק! בישראל התורה נקראת רחמנא רחמנות הבדל תהומי. כי אנו לא עם  הספר רק  מה שכתוב אנו עם הדיבור בעל פה שבתוך  הספר! זו תורה שבעל פה שהחכם מלמד. כי הספר חתום בהבנה בלי תורה  שבעל  פה  של החכמים. לכן אנו תורה  שבעל  פה ולא  שבכתב הבדל  מהותי אנו  לא עם החוק הכתוב שאי  אפשר לשנות אנו עם  הדיבור של החכמים המאפשרים את  הבנת הכתב. זה הצד העברי  המוסרי של  הדיבור  מול  הצד  הלגלי פורמלי של  החוק  הרומי נוצרי מערבי…’

  ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען  בבואו מפדן  ארם ויחן את פני העיר .ויקן את חלקת  השדה אשר נטה  שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם  במאה קשיטה.ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי  ישראל.’

פרשה זו עוסקת בתורת החזרה ההיסטורית  של יעקב אבינו בחיר האבות, לאחר קבלת שם ישראל מהות העליונה  העברית , לארץ ישראל להיות  מדינה.
לימוד  לדורות של התורה  הנצחית בציון המקומות המרכזיים  בארץ  ישראל  אשר יש לנו מיתוכם מאבק  קשה על  כל  הארץ  עם ישמעאל.נציין כאן שעם תיאור המאבק  עם שרו של  עשיו  ויעקב  ישראל בכל ההיסטוריה היהודית  עד ימי מדינת  ישראל , ישנו מאבק קשה פוליטי אידאולוגי  קשה  על  השליטה  בארץ  ישראל  והוא  המאבק  עם  ישמעאל.
וכך  אנו  רואים במלחמות מתחילת כינון  מדינת  ישראל  ועד המלחמה  הנוכחית.כך ראינו בפרשת  תולדות  התישבות  יצחק  אבינו דווקא בגרר איזור  עזה זה,מאבק עם  ישמעאל ובפרשה שלנו  מאבק של יעקב עם  עשיו  אדום ותושבי  הארץ של החוי.מעשה  אבות  סימן  לבנים לכן מחוייבים  ללמוד  את  תורת  האבות וספר בראשית  עם  חכמי  ישראל באותה  מידה לפחות  של  הלכות  שבת כך שנדע  מי  אנחנו  מי  המתנגדים ישמעאל עשיו תושבי  הארץ גישת האבות היום  הם  כולם  כאן.זה תפקיד חכמי ישראל ותפקיד  כל לומד  התורה ללמוד  וללמד את כל ספר בראשית באופן  מהותי. התורה  היא   מתחילה  מסיפורי  האבות והמתנגדים להם!כי זו  תורה  ולא  סיפורי  דהדיוטי! וכך  לימוד  אור החיים  הקדוש  רשי  פרי צדיק  השלה  הקדוש .
אי לכך יעקב אבינו  בהגיעו חזרה לארץ ישראל לאחר שהיה ארוכה ואיחור של ואחר עד עתה עושה  כאברהם סבו ורוכש קנינית  כספית את חלקת  השדה  בשכם שהיא יישום של שייכות ארץ ישראל  גם לפני זה לעם העברי. אדם מקדש אישה בכסף הראויה לו כבר כך קנין ארץ ישראל כספית  הואיל והיא ראויה ושייכת כבר ליעקב.
רבי אברהם אבן  עזרא.’ויקן  חלקת  השדה.חלק  בשדה והזכיר  זה  הכתוב להודיע  כי מעלה גדולה  יש  לארץ  ישראל  מי שיש לו  בה חלק חשוב הוא כחלק  עולם  הבא.’
רמבן ‘ויחן את  פני  העיר .לא רצה להיות אכסנאי  בעיר  אבל רצה  דתהיה תחילת ביאתו בארץ  בתוך  שלו .ולכן חנה  בשדה וקנה המקום.וזה להחזיק  בארץ.והמעשה זה  היה רמז  כי המקום  ההוא יכבש  לפניו  תחילה  טרם הורישו יושבי  הארץ  מפני זרעו .. ‘
הכלי יקר’ ויקן  את  חלקת  השדה .לפי  שרצה לבנות  שמה  מזבח על כן  לא  רצה  להעלות  עולות ד  בחינם כמו שעשה דוד בגרן ארונה היבוסי והגיד לנו הכתוב שקנאו במאה קשיטה כנגד  המזבח  שבבית עולמים שגובהו  מאה אמה כדי לכפר על כל  חטא הנמשך מחטאו של אדם הראשון  שנברא מקצה השמים  ועד קצהו ונתמעט בחטאו והועמד על מאה אמה עכ היה  בית  המקדש גבוה מאה  אמה כי משם נוצר האדם ..לפי  שמקום הארץ היה סיבה  גם אל  החטא..’
לימוד זה של חכמי ישראל מלמד אותנו את  הצורך לעשות פעילות  קנינית דיפלומטית צבאית  לכבוש  את  כל  רגבי  ארץ  ישראל ובזה תלוי תיקון  כל  העולם  בהחזרת  השכינה לציון בכל מרחב  שטח  ארצינו.זה לימוד  הפרשנים.
רבי  צדוק  הכהן  מלובלין.פרי  צדיק.’
‘ויבוא יעקב שלם עיר  שכם ויקן חלקת  השדה ואיתא  במדרש  רבה על זה  זה אחד מקומות  שאין  אומות  העולם  יכולין להונות את ישראל לומר  גזולים  הן  בידכם  מערת  המכפלה  ובית  המקדש  וקבורתו של  יוסף שהוא  שכם שקנו אותם  בדמים .והיינו שלקבוע  מקום  קדושה  צריך להיות  בכסף  ובמחיר וכמו שאמרו בזוהר  הקדוש  אשתדלא  דקובה דקיימא בעובדא לאמשכא  עליה רוח דקודשא  באגר  שלים וכאן כשבא לשכם וכתיב ויחן את פני  העיר  שאמרו שקבע  תחומין  דהיינו שקבע המקום בקדושה  מעין קדושת שבת  זה  היה בשכם בראשית  כניסתו  לארץ  הקדושה  ועל כן  קנה  המקום  באגר  שלים.
הענין  על  פי  מה  שאמרו  דשכם  מקום  מזומן  לפורענות בשכם עינו את  דינה בשכם מכרו  את  יוסף  נחלקה מלכות  בית דוד .ויעקב  אבינו  בא  לתקן   את  המקום  בקדושת הארץ להשריש בה קדושת  ג  אבות  שהם שורש של  חיי עולם לתקן ג פגמים  הקנאה התאוה  והכבוד .בשכם היה ביחוד   המקום  המוכן לג  פגמים אלו ..פעל בזה יעקב  להכניעה שיהיה  בכח נפשות  ישראל  להתגבר  ולהתעצם  בכדי להגיע לשורש החיים.
זכר מערת  המכפלה ובית המקדש שקנאו בדמים דבית  המקדש, שהוא  לעשות  מקום  לד צריך להיות  באגר שלים …כל איש אשר  ידבנו לבו תקחו את  תרומתי..בודאי  לא נחסר,לקבה כסף וזהב רק  לקבוע מקום  קדושה צריך להיות במחיר ונדבות  לב ומזה נעשה  המשכן .
קראו במדרש קבורתו של  יוסף  שזה היה אחר שנולד יוסף  שטנו של  עשיו שהוא כנגד קליפת  עמלק .יוסף  מרכבה  למידת  צדיק שהם קשורים בשורש  בהשם  יתברך ולכן  מזרעו  יכולים לכבוש, עמלק  ראשית גוים כתרין דמסאבותא  וכל ישראל  נקראים  על  שם  יוסף..’
האבות זרעו לזרעם העברי את כוח המסירות  נפש האמיתי של ההכרח של קנית ארץ  ישראל דרך המקומות המרכזיים שמיתוכם כל המאבקים קוראים עד  היום. כיבוש  ומגורים בארץ  ישראל  דורש  מאמץ מכל  הבחינות כי הקדושה,עיקרה בארץ  ישראל  ובכדי  לזכות במצוה זו חייבים להוציא  מכסף האדם ומכל מאמץ  גופו  ונפשו.
שכם  היא מרכז ,עוצמת משיח  בן  יוסף  אשר  בתור  מקבץ  מאסף את  ישראל  לארצו  הוא מסוגל להכחיד  את  כוח  הרע של  עמלקהבא  מעשיו שרוצה  עד  היום  למנוע  את ישראל  להיות בכל  ארצו. שכם  חברון  ירושלים  עזה  יריחו  הם  המפתח לכל  ארץ  ישראל  מכאן  המאמץ  הדרוש  מכל  הבחינות גדול.כך אנו צריכים הנהגה פוליטית מדינית  ותורנית המיישמת את  המאמץ  הנדרש להיות עם בארצינו בלי שום אינטרסים משניים  כל  שהם כולל רוחניים זה  צו  הבורא סוף פסוק!וצו הצלת  האנושות  כי האדם  נברא ממקום המזבח מירושלים  שממנה אור  לציון  יאיר. אלא  ששכם  חברון  עזה  ויריחו  הם  המפתח לירושלים  ולכל  ארץ  ישראל  ולבסוף  לתיקון  האנושות  כולה.לכן  דרושה  הנהגה פוליטית בהתאם והנהגה תורנית בהתאם .
חנוכה.השלה  הקדוש.תורה שבכתב פרשיות וישב מקץ ויגש ‘בענין  נרות  חנוכה שהוא  ירך המנורה  ומצינו גם  כן  בנר לשון  רגל  נר  לרגלי דבריך זמן  חנוכה משתכלה  רגל  מן  השוק.
ועתה  אבאר  ענין  הירך  והנה כתוב ותקע  כף  ירך  יעקב  וזה בא ליעקב כי שכח פכים  קטנים  והלך  אחריהם  בוודאי  יש  דברים  גדולים רמוזים  בפכים  קטנים  ואז  תבין גם  כן  סוד, פח  שמן  של  חנוכה .אקדים לך מאמר רזל  פרק קמא  דמגילה  רמה קרני  ולא  רמה  פכי דוד ושלמה  שנמשחו בקרן  נמשכה מלכותם  שאול ויהוא שנמשחו  בפך  לא  נמשחה  מלכותם .  כי האדם  היה  ראוי  להיות כתנות אור  אם לא חטא היה קרן  עור  פניו ..כשחטא  האדם ונתלבש  בכתונות עור  והוא  עפר  מן  האדמה. ..
הנה  בדיני קרן  המזיק, המועד  משלם  נזק  שלם אדם  מועד  לעולם אדם  הראשון  היה  מועד  דאייעד  בה  הקבה ..בא  לו  מזוהמת  הנחש …נמשך קלקול זוהמת  הנחש  מדור  לדור,עד לידת האחים  יעקב  ועשיו  נכנסת הזוהמה  בעשיו  היה  חקוק בירך  שלו  נחש..בנימין נתעלה  בזה שלא  כרע  לעשיו  על  כן  לו  היתה  המלוכה  ולפניו יכרע  כל  ברך אך לא  נמשח  בקרן.כי  קרן  הוא  דוקא  לדוד  כי  דוד ומשיח  תיקון אדם בסור א ד ם אדם דוד  משיח ואז  יוחזר קרן  אור  פניו.ומלכות שאול  היה בשאלה  ונמשך בפח כי עדיין  לא  נתקן  אדם  להיות קרן  רק  הוא  פך  כלי  חרס .והמלוכה  זו באה ,לו  כי ירך  בנימין  לא  כרע  לעשיו .זהו  סוד  פכים  קטנים   .. כי  לא  נולד עדיין  בעת שכרעו  לעשיו..זהו  סוד  נשאר  על  פכים  קטנים  כי  עדיין לא  נולד  בנימין שהוא  הקטן…
ובגלות  יון  הנקרא  קרן  מצד  הקליפה החשיכו עניהם  של  ישראל  רצו  לסלק  לגמרי  הקדושה  אפילו  קרן  שור  כתבו  על  קרן  השור. וכשגברו  החשמונאים  מצאו  פך שמן  ומאחר שלא  היה  מלכותם  ממלכות דוד  מצאו  פך  כמו המלכים שלא היו מבית דוד  שנמשחו בפך של שמן  מצאו פך של  שמן  מכל  מקום הם  סברו שיש להם  אחיזה במלכות בית  דוד  כי תמר זכתה  להיות המלוכה ממנה  בתו של  שם  כהן  לאל  עליון זהו  ענין חתום בחותם  כהן  גדול .ותקנו להלל ולהודות והוא ממדת דוד המלך עליו השלום . וכשגברו  על  היונים  נתהפך הכף לפך  והוא פך שמן  והירך נתהפך לירך  מנורה .
ועתה ארמוז ענין כף ופך כי האותיות שוין רק כ כפופה וף פתוחה ופך הוא להיפוך פ כפופה וך פתוחה.וכף היא גריעותא כי כף רומז לכף יד ופא רומז לפה.ומעלה גדולה היא שתהיה כף של אדם  פתוחה  לצדקה  כמו שנא פתוח תפתח  את ידך.ואחכ  מעלה גדולה  שפה של אדם  יהיה כפוף ולא פתוח כי אין מעלה בעולם ממעלת השתיקה.ובכף שגגו השבטים ויוסף, בפה ויבא יוסף את דבתם רעה השבטים התאוו לכסף נמאס למכור  את יוסף בעשרים כסף.ונמצא בספר יוסיפון  בן גוריון  כשנצחו החשמונאים  מלחמות  גדולות  אז  חלקו  הרבה מהשלל להעניים  הרי כף שלהם  היתה  פתוחה אחכ הרגו מלשיני  ישראל  שהיו מלשינים על היהודים  למסיתי מלך יון  הרי תקנו פא שהוא פה להיות כפוף.זהו סוד פך שמצאו שהוא  היפך מן כף.
זהו רמז דאמרו לא מפסידים בחנוכה איזהו הספד סיפוק כף על ירך.כי ותקע כף ירך  ראוי להספיד אבל מן כף נעשה  פך  וירך הוא ירך המנורה ורמז פך של שמן שמאיר.ולעתיד יתהפך הפך לקרן דהיינו לקירון עור ויוחזר הגוף  לכתנות אור ויאירו שניהם  הגוף והנפש .והפך הוא הגוף  שהוא כלי הוא מלא שמן המאיר ואור הנר המאיר  למעלה סוד  אור  גדול  של  הנשמה.’
השלה הקדוש מלמד אותנו כאן  את מהויות מלכויות ישראל הפועלות בתפקידן בהליך הגאולה  העברי ובשונות וחיוניות פעילותם.
מלכות  יוסף ובנימין הפועלים  מול הנחש של עשיו והרע של עמלק זו מלכות ראשונה בדרגת פך במשיחתה פעילותה כי היא הקדמה כדולה נחוצה בישראל ואחר כך מלכות יהודה דוד הנצחית  שנמשחה בקרן דווקא.יעקב מאגד בפרשה זו  את יוסף ויהודה השונים במלכותם.
מלכות יוסף ובנימין לאחר תפקידה של הכנת המדינה  העברית דרך ניהול הצד החומרי הנצרך לבנית מדינה בארצינו יעבירו את המלכות לדוד המכניס את צד הקרן הנצחי של קרן השופר הנתקע בסיני של התורה במלכות.דוד הוא המלכות האידאלית של אדם ראשי  תיבות אדם דוד משיח כמובא כאן עי השלה הקדוש.
הקדמה זו לתאר גם את מהות  מלכות החשמונאים אשר היא היתה יוזמתם בשעת התמודדות  מול  מלכות יון כי החשמונאים הכהנים מיצגים את תורה שבעל פה אשר היא הצד המקדש את חכמת יון ומבטל את סיגח חוכמה זו של הצדדים החומריים יווניים שלה.
הם תקנו את הכף לפך את העלאת קדושת  הפה  הישראלי אות  פ  ואת הערבות ההדדית  של פעילות עבור  הכלל במלחמה בתיקונם את  האות  כ של כף ידם . אלא שמלכות זו עם כל גודלה  נעלמה כי הינה מבחינת פכים קטנים  בכל  זאת  כמו מלכות שאול שנמשחה בפך ולא התקיימה כי  היו  צריכים להעביר לזרע  דוד את  המלכות  והם כהנים. נס חנוכה בהלל כי זה ניצחון מהות תורה  שבעל פה  העברית מול  יון עי  שבט לוי אלא שזו מלכות  מעבר  שחייבת  מיתוך  גודלה  לעבור לאיחוד  עםצ מלכות דוד המקנת כול. נס חנוכה הינו מיתוך שבט  הלוי האמון על עבודת המקדש שהיא מיסוד תורה שבעל  פה .
השלה הקדוש.חלק צאן יוסף פר וישלח חנוכה.
‘אבל התחלת  הבריאה בכה לחודש  כן חנוכה כה לחודש וכמו שראשית  הבריאה יהי אור  כך מצות חנוכה בנרות .וכמו שאור  ראשון  נגנז  ואין משתמשין  בו כן הנרות הללו  אסור להשתמש  בהן .ורמז  לדבר יהי  אור יהי עולה כה..’
זה האור המקורי של תחילת הבריאה של האדם המושלם שחג החנוכה הוא תחילת צמיחת האור בימים ארוכים יותר והעלאת מהות האור העטלמי המקורי  עי  תורה שבעל פה הישראלית. כך בדורינו מלכות משיח בן יוסף קיבצה את העם היהודי המפוזר ומפורד פיזית ורוחנית בן העמים לעם אחד בארץ ישראל .יוסף כן שמו מאסף מקבץ וגם יוסף ד לי בן אחר הוא האוהב ומכחכל את אחיו.זה זיהוי התנועה הציונית המקבצת את העם למדינת ישראל בלימוד הרב קוק והרב אשכנזי מיתוך הספד של הרב קוק  בהבאת עצמות  הרצל לירושלים ופירוש הרב אשכנזי המהותי בנושא אשר מקורותיו בתלמוד והמקובלים לדורתיהים עד ימינו, בספר מספד למשיח. וחובה ללמוד זאת להבנת גאולתינו מהותה והמלחמות הנצרכות שבה.
ובפרשתינו אנו לומדים את המאבק בן תרבות עשיו ההיסטורית עד ימינו של גישת העצמת רק הצד החומרי בעולם .צד זה חשוב ונצרך והוא קדוש בבריאת  האל אלא שיעקב הנהפך לישראל מעלה  את  החומר לקדושה  בפוליטיקה כלכלה ועוד. אלא שיש מאבק יותר קשה והוא הרוחני שבו עשיו  הוא  אדום  הוא  הנצרות מכניס את גישתו  החומרית המדעית בתוך החשיבה הדתית וזה הרס. הכנסת  הדטרמניזם  הסופיות החומרית בתוך הרוחני  שהוא ביסודו על טבעי.הנצרות  המערב מכיניסים את הצד החומרי בדת ואז מנתקים אותה מהמוסר.
לכן  עשיו  הנצרות  אומרים אין מוסר מהדת.
ישראל  הוא  הרוחני  העל  טבעי בטבעי הענין האלוהי. הרוחני העברי  להיפך מעלה  את  החומר ולא מכניסו לצד הרוחני  אלא הרוחני נחא המעלה  את הטבעי.
וכך הגמרא בחולין צא א.ר שמואל בר נחמני אמא כגוי נדמה לו .רב שמואל  בר אחא אמר כתלמיד חכם נדמה לו.ומר אמר  חדא ומר אמר חדא ולא פליגי ושניהים אמת.כי מצד הטומאה המתפשט  של עשיו  נדמה  כגוי הוא עשו הרשע.כי כמו שיעקב חקוק בכסא הכבוד כן עשו חקוק בסמאל.עשיו הוא אדום ..סם אל כי שמותיהין מעורבין  כי אותיות הקצוות מד אלו הוא גם סמאל ואותיותיו הפנימיות הוא אדום.אדום זהו שנדמה לו לגוי.ומבחינה שהוא מלאך ושרשו בקדושה נראה כתלמיד חכם כי תלמידי חכמים הם משותפים..וקרא למשה מלאך..כשניצח יעקב אבינו  אותו כיסה חלק הרע שבתוכו  ונעשה מלאך טוב וענה אמן  בעל  כורחו ובירך את  יעקב והודה לו  על הברכות .ואז למטה נעשה שלום בין יעקב ועשו למטה.’
ההתמודדות האידאלוגית בין יעקב ועשיו ובעיקר בן ישראל ואדום היום בן ישראל ותרבות המערבית נוצרית הוא מאבק על זהות ותפקיד האדם באנושות. מאבק בן האללת החומר והשליטה בעולם של המרכזים הפיננסיים וחברות הרב  לאומיות עם כל נחיצותם הם שמים את עצמם  במרכז העולם ולא האל. מנוסף המאבק האידאלוגי מול הנצרות שחשבה שהיא ישראל האמיתי.verus  israel וניתקה את המוסר מהחומר.זה התמודדות  מול עשיו החומרי ורק  זה ועשיו השכלי המסלף את הצד הרוחני.
אלא שראשו במערכת  המכפלה ומלאך שך עשיו נתן בעצמו את התואר ישראל  של השררה של הענין  האלוהי  בעולם עי העם העברי הישראלי.וגם עשיו נסע לשעיר ויעקב לשכם, כך בגאולתינו  השלישית  שאנו  בעיצומה עשיו דרך הצד הפרוטסטנטי של  הדת  שלהם  של הממלכה  הבריטית  הכיר בשייכות ולו  חלקית  של  ארץ  ישראל לעם  ישראל בהצהרת  בלפור.
לכן  ויבוא  יעקב  שלם עיר  שכם  ויקן חלקת  השדה וגם המקביל החשמונאים  הכהנים האמונים  על  תורה  שבעל  פה ויש בהם  גם צד מלוכה  מצד  זה  וגם  מצד אמם אלישבע אחות  נחשון  שבט  יהודה  אשת אהרון הכהן  הגדול.
זה מאבק  עם  עשיו  תרבות  המערב שמתחיל  להסתדר  עם  הכרה  חלקית של  הואטיקן במדינת  ישראל  והקשרים  עם מדינות  המערב.
במקביל  מאבק  מול  ישמעאל  ועמלק של ברית רוסיה וחמס ואירן הוא מאבק  מול  עמלק נין  עשיו  והצד  הפסול  של  ישמעאל הכורת  ברית  איתו.
שבת  שלום  וניצחון בה לצהל וחנוכת האור של תורת החכם שבעל פה בירושלים שמח.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן